Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 400/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka 143/2010
Platnost od 27.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2016 (408/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

400

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb., vyhlášky č. 454/2008 Sb. a vyhlášky č. 468/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. d) a v § 10 odst. 8 se slova „formou market couplingu“ zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova „za nepracovní dny v následující pracovní den,“ zrušují.

3. V § 2 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena m) až o).

4. V § 2 odst. 2 písm. m) se slovo „denních“ nahrazuje slovem „krátkodobých“.

5. V § 2 odst. 2 písm. o) se slovo „denní“ nahrazuje slovem „krátkodobý“.

6. V § 7 se odstavce 5 až 7 zrušují.

7. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňují věty „V případě přenesení odpovědnosti za odchylku vztahující se k odběrnému místu zákazníka nebo souhrnu předávacích míst výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za vymezené území provozovatele distribuční soustavy z jednoho subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování registruje přenesení odpovědnosti za odchylku operátor trhu. Operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku nezaregistruje, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku podle věty druhé způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku. Operátor trhu informuje o přijetí nebo odmítnutí registrace přenesení odpovědnosti za odchylku dotčené subjekty zúčtování do 120 minut po podání žádosti a odsouhlasení přebírajícím subjektem zúčtování.“.

8. V § 10 odstavec 2 zní:

(2) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou může být realizován společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti, pokud se tak provozovatelé přenosových soustav a organizátoři trhů dohodnou.“.

9. V § 10 odst. 8 se slovo „denního“ nahrazuje slovem „krátkodobého“.

10. V § 11 odst. 1 se slova „na principu market couplingu“ zrušují.

11. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „market couplingu“ nahrazují slovy „propojení tržní oblasti České republiky a okolní tržní oblasti“.

12. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vnitrodenní trh může být organizován s organizátorem vnitrodenního trhu s elektřinou v okolní tržní oblasti.“.

13. V § 12 odst. 2 se slova „1,5 hodiny“ nahrazují slovy „1 hodina“.

14. V § 13 odstavec 3 zní:

(3) Dosažené ceny a platby jsou uváděny v měně dohodnuté organizátory trhů.“.

15. V § 18 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne skutečné hodnoty“.

16. V § 18 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

„Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne“.

17. V § 18 odstavec 5 zní:

(5) Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává subjekt zúčtování operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.“.

18. V § 18 odst. 14 se slovo „pracovní“ zrušuje.

19. V § 19 odst. 11 se věta poslední nahrazuje větou „Hodnoty podle odstavce 10 sdělí operátor trhu příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne.“.

20. V § 19 odst. 14 písm. c) a d) se slova „první pracovní“ nahrazují slovem „následující“.

21. V § 20 odstavec 3 zní:

(3) Hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) operátor trhu přiřazuje a sděluje příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne za předcházející den.“.

22. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23

Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb tak, aby byla pokryta předvídatelná rizika související s činností subjektu zúčtování. Finanční zajištění plateb slouží k pokrytí rizik spojených s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými obchody, obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a přeshraničními obchody. Do výše finančního zajištění plateb jsou zahrnuty také závazky operátora trhu k subjektu zúčtování. Obchody na vyrovnávacím trhu s regulační energií nejsou finančně jištěny.

(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje. Odmítnutí zaregistrování takového obchodu oznámí operátor trhu bez zbytečného odkladu danému subjektu zúčtování, a v případě přeshraničního obchodu také provozovateli přenosové soustavy, a zároveň vyzve daný subjekt zúčtování ke zvýšení finančního zajištění plateb.

(3) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, provede operátor trhu krácení již zaregistrovaných obchodů. Pokud nemá subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb ani po zkrácení obchodů, postupuje se v souladu s § 31.“.

23. V § 24 odst. 4 se slova „prvního pracovního“ zrušují.

24. V § 25 odst. 6 úvodní část ustanovení zní:

„Každý den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování odchylek vyhodnocení odchylek za předcházející den. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu“.

25. V § 26 odst. 15 se slovo „denním“ nahrazuje slovem „krátkodobém“.

26. V § 27 odstavec 1 zní:

(1) Výrobce oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5a k této vyhlášce, a to nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, který je jinou právnickou nebo fyzickou osobou než provozovatel výrobny, údaje o lokální spotřebě výrobce za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5a k této vyhlášce předává provozovateli distribuční soustavy zákazník, a to nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Zákazník hradí provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za systémové služby podle cenového rozhodnutí Úřadu. Zároveň zákazník, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny o instalovaném výkonu nad 30 kW s výjimkou výrobny vyrábějící elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru, účtuje provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce.“.

27. V § 27 odstavec 14 zní:

(14) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě skutečnosti zjištěné v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se zato, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.“.

28. V § 27 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:

(15) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi rezervovaným výkonem v daném odběrném nebo předávacím místě a instalovaným výkonem výrobny. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi rezervovaným výkonem v daném odběrném nebo předávacím místě a instalovaným výkonem výrobny rovným nebo větším než 0,8. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě skutečnosti zjištěné v předcházejícím kalendářním roce.

(16) Zařazení do kategorie výrobců podle odstavců 14 a 15 použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.“.

29. V § 31 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

Čl. II

V čl. II vyhlášky č. 468/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se slova „a bodů 55, 56 a 73, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011“ nahrazují slovy „bodu 73, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, a bodů 55 a 56, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012“.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou čl. I bodů 15 až 18 a 23, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2011, a bodů 2, 19 až 21 a 24, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2011, a s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2010.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru