Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 398/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Částka 143/2010
Platnost od 27.12.2010
Účinnost od 27.12.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

398

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta „Zbraň, kde se používají brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu, musí být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 12 a 10/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm a pro ráži 20 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm.“.

2. V § 8 písm. a) větě první se slova „ověření, a to posledním dvojčíslím letopočtu.“ nahrazují slovy „ověření. Zbraň, která byla podrobena zkoušce na ocelové broky se dále označí identifikační značkou úřadu.“.

3. V příloze č. 1 bodě 2. podbodě 2.6 písm. a) tabulka zní:

„Tlak na tlakoměru č.: (MPa)
Ráže 1212
při zkoušce
běžné vyšší
12 a větší935013250
16985013250
20 a menší1045013250
12/70 - ocelové broky hybnost ≤ 13,5 Ns 13250
hybnost ≥ 15 Ns
12/73-76 - ocelové broky hybnost ≤ 15 Ns 13250
hybnost ≥ 17,5 Ns
12/89 - ocelové broky hybnost ≤ 19 Ns 13250
hybnost ≥ 22 Ns
10/89 - ocelové broky hybnost ≤ 22 Ns 13250
hybnost ≥ 22 Ns
16/70 - ocelové brokyhybnost ≤ 9,5 Ns --
20/70 - ocelové broky hybnost ≤ 11 Ns 13250
hybnost ≥ 12,5 Ns
20/76 - ocelové broky hybnost ≤ 12 Ns 13250
hybnost ≥ 14 Ns“.

4. V příloze č. 4 položka D. zní:

„D. Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění činností v položkách A. až C. podle typu střeliva

1. kulové50,-
2. brokové30,-
3. pistolové20,-
4. revolverové20,-
5. malorážkové20,-
6. nábojky20,-

Pokud nákupní cena střeliva převyšuje stanovenou úplatu o 10 %, účtuje se tato nákupní cena navýšená o 10 % manipulačního poplatku.“.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

Přesunout nahoru