Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 397/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2010
Platnost od 27.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

397

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb. a vyhlášky č. 472/2009 Sb., se mění takto:

1. V příloze se v Kapitole 2 v položce 11.2. na konci textu bodu 5 doplňují slova „včetně předpisu léků nebo ZP“.

2. V příloze se v Kapitole 3 v položce 5.2. na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léků nebo ZP“.

3. V příloze se v Kapitole 3 v položce 6.2. na konci textu bodu 9 doplňují slova „případně včetně předpisu léků nebo ZP“.

4. V příloze v Kapitole 4 položka 1. zní:

„1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslonázev
01441Stanovení glukózy glukometrem

se vykazuje:

1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika,

2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při současném odběru biochemického vyšetření,

3. u osob neléčených pro diabetes mellitus, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu.

Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventivních a dispenzárních prohlídkách a dále pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření. Další povolené odbornosti: 002, 003, 101, 103 a 104.

Výkon

číslonázev
01445 Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření. Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104
Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené u výkonu číslo 02230 obdobně.“.

5. V příloze se v Kapitole 4 v položce 42. doplňuje nová položka 42.2., která zní:

„42.2. Peritoneální dialýza prováděná sestrou

Výkon

číslonázev
06141Provádění peritoneální dialýzy sestrou

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.“.

6. V příloze v Kapitole 7 položky 1. a 2. znějí:

„1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (s výjimkou nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,78 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,17 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,33 bodu za jednu minutu Času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,99 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 6,66 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 9,99 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 921, 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,02 bodu za jednu minutu Času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,47 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty. Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejméně však 30 % uvedené hodnoty.

2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1. Lůžková zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 27,82 - 90,40 bodu.
Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje jednotně pro celé zdravotnické zařízení.

2.2. Zdravotnické zařízení poskytující jinou lůžkovou zdravotní péči

Jde o zdravotnická zařízení, která nevykazují s ošetřovacími dny, kromě příjmového a propouštěcího vyšetření, žádné jiné zdravotní výkony (zejména ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných a speciální lůžková zařízení hospicového typu). Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 166,88 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem.

Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400 %.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejméně však 30 % uvedené hodnoty.“.

7. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01441 vkládá nový výkon č. 01445, který zní:

„01445 STANOVENÍ GLYKOVÁNÉHO HEMOGLOBINU HbA1c V AMBULANCI

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 5
Body: 108
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne“.

8. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se výkon č. 02128 zrušuje.

9. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie se za výkon č. 17244 vkládá nový výkon č. 17247, který zní:

„17247 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM A IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTEREM - DEFIBRILÁTOREM

Provedení kontroly stavu a správné funkce kardiostimulátoru nebo defibrilátoru poskytujícího možnost dálkové kontroly systému pomocí zasílání měřených parametrů pomocí mobilního telefonu bez fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 30
Body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne“.

10. V příloze v Kapitole 709 - urgentní medicína se za výkon č. 79201 vkládá nový výkon č. 79205, který zní:

„79205 SIGNÁLNÍ KÓD PRO SEKUNDÁRNÍ PŘEVOZY

Signální kód pro sekundární převozy pacientů. Výkon má pouze informativní charakter bez bodového ohodnocení. Výkon vykazován souběžně s výkonem 79111 příp. 06713.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 0
Body: 0
ZUM: ne
ZULP: ne“.

11. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkony č. 75347 a č. 75348 znějí:

„75347 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - PMMA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 10
Body: 2002
NositelINDXČas
L3310
L1110
ZUM: ano
ZULP: ne

75348 IMPLANTACE NITROČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ (FOLDABLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 10
Body: 1980
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ano
ZULP: ne

12. V příloze v Kapitole 817 - laboratoř klinické cytologie se za výkon č. 95199 vkládá nový výkon č. 95201, který zní:

„95201 VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STĚRU PRO SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Výkon je indikován v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6+ měsíců po operaci. Výkon se provádí metodou Hybrid Capture 2 nebo automatickou izolací DNA a následnou amplifikací a detekcí HR HPV DNA.

Kategorie: P - hrazen plně
Čas výkonu: 20
Body: 1007
NositelINDXČas
J2215
ZUM: ne
ZULP: ne“.

13. V příloze v Kapitole 911 - všeobecná sestra výkon č. 06129 zní:

„06129 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv, nejvýše však 3x denně po dobu nejvýše 14 dnů.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 30
Body: 75
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ne
ZULP: ne“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru