Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 392/2010 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek

Částka 141/2010
Platnost od 27.12.2010
Účinnost od 27.12.2010
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

392

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2010

o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek

Ministerstvo financí stanoví podle § 159 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb.:


§ 1

Náležitosti obsahu žádosti

(1) Jestliže předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva má být uzavřena nejméně na 5 let nebo na dobu neurčitou, musí žádost veřejného zadavatele o předchozí stanovisko Ministerstva financí (dále jen „žadatel“) obsahovat

a) vymezení předmětu veřejné zakázky,

b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,

c) předpokládanou výši jednotlivých plateb žadatele a jejich časové rozložení, včetně podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny1),

d) předpokládanou výši závazků vybraného uchazeče souvisejících se smlouvou, pokud bude na tyto závazky poskytnuta záruka žadatelem,

e) ostatní předpokládané závazky žadatele s potenciálním dopadem do jeho rozpočtu vyplývající z realizace smlouvy, zejména sjednané smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále, náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky,

f) předpokládanou výši plnění hrazených žadateli vybraným uchazečem, způsob jejich určení a jejich případné limity, pokud se předpokládá jejich existence,

g) předpokládané ostatní příjmy žadatele vyplývající z veřejné zakázky, zejména příjmy vyplývající z právní doložky o refinancování cizího kapitálu soukromého partnera,

h) předpokládanou výši úhrad plynoucích vybranému uchazeči přímo od uživatelů, způsob jejich určení nebo jejich případné limity, pokud se předpokládá oprávnění tyto úhrady vybírat,

i) předpokládanou dobu, na kterou se smlouva uzavírá,

j) popis předpokládané ekonomické situace žadatele po dobu, na kterou se smlouva uzavírá, včetně zadluženosti žadatele a závazků fyzických a právnických osob, za které se žadatel zaručil,

k) předpokládaný vliv veřejné zakázky na ekonomickou situaci žadatele včetně zdůvodnění schopnosti žadatele dostát finančním závazkům uvedeným v písmenech c) a e),

l) předpokládané vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti smlouvy, a

m) předpokládané podmínky ukončení smlouvy a finanční a majetkové důsledky, které z ukončení smlouvy plynou pro žadatele včetně informace o nárocích financujících institucí v případě předčasného ukončení projektu.

(2) Je-li předmětem veřejné zakázky poskytnutí služeb, žádost obsahuje rovněž

a) předpokládané vymezení odpovědnosti smluvních stran za ekonomické dopady v případě nedostupnosti poskytované služby a

b) předpokládané vymezení odpovědnosti smluvních stran za ekonomické dopady v případě rozdílného vývoje poptávky oproti očekávanému vývoji.

(3) K žádosti územního samosprávného celku se přikládá

a) poslední schválený rozpočtový výhled2),

b) rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku o zadání veřejné zakázky a

c) poslední zastupitelstvem projednaný a schválený závěrečný účet územního samosprávného celku včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření.

(4) K žádosti zadavatele, který je příspěvkovou organizací, a k žádosti veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se přikládá řádná účetní závěrka3) sestavená za účetní období předcházející datu podání žádosti.

(5) Je-li žadatelem Česká národní banka, odstavce 1, 2 a 4 se nepoužijí. Žádost České národní banky musí obsahovat:

a) vymezení předmětu veřejné zakázky,

b) předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a

c) předpokládanou dobu, na kterou se smlouva uzavírá.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 44 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2) § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 6 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru