Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Částka 14/2010
Platnost od 11.02.2010
Účinnost od 26.02.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a) zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“) a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.

2a) Rozhodnutí Komise 2009/810/ES, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „vyhlášce“ vkládají slova „a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a), připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení,“.

Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

3a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) řádné fungování záznamového zařízení, zejména na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamových listů,

g) odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit, nebo pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu, nebo přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat mezi součástmi záznamového zařízení.“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy

a) při zjištění porušení povinnosti, které spadá do skupiny F, G 1 až G 10, I nebo J podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a pokud je klasifikováno jako velmi závažné, nebo

b) při zjištění porušení povinností, která spadají do skupin B, C nebo D podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jsou klasifikována jako velmi závažná a pokud zároveň byla zjištěna u dopravce opakovaně.“.

5. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a uložené sankce
Porušení povinnosti zahraničními dopravci na území České republiky a uložené sankce
“.

7. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

1. SILNIČNÍ KONTROLY

1.1. Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

Typ silniceABBGCYCZDDKEESTFFINGBGRHUIIRL
12121212121212121212121212121212
Dálnice                                
Silnice                                
Místní komunikace                                
Typ silniceLTLVMNLpPLROSSKSLOFLISNOCHOstatníCelkem
12121212121212121212121212121212
Dálnice                                
Silnice                                
Místní komunikace                                

1 - Počet zkontrolovaných vozidel

2 - Z toho počet vozidel se závadou

1.2. Počet zkontrolovaných řidičů na silnicích podle země registrace vozidla a hlavního druhu přepravy, z toho se závadou

Hlavní druh přepravyČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
121212
Přeprava osob      
Přeprava nákladu      
CELKEM      

1 - Počet zkontrolovaných řidičů

2 - Z toho počet se závadou

1.3. Počet pracovních dnů řidičů zkontrolovaných na silnicích podle hlavního druhu přepravy a země registrace vozidla, z toho se závadou

Hlavní druh přepravyČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
121212
Přeprava osob      
Přeprava nákladu      
CELKEM      

1 - Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

1.4. Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

Typ tachografuČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
Analogový   
Digitální   
Nevybaven   
CELKEM   

1.5 Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců provozujících kabotáž

 EU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců  
Počet zjištěných porušení  

1.6. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

 Místo registrace vozidelCelkem
ČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí země
Počet dopravních jednotek kontrolovaných vzhledem k obsahu nákladu (a ADR)    
Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR    
Počet odstavených dopravních jednotek    
Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí podle rizikových kategoriíRiziková kategorie I    
Riziková kategorie II    
Riziková kategorie III    
Počet řešení a sankcí podle druhuNapomenutí    
Kauce    
Pokuta    
Předání podnětů do správního řízení    
Jiné    

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

 Druh porušeníPřeprava osobPřeprava nákladu
ČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí zeměČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí země
N 561/2006, čl. 6Doba řízení: - denní limit - týdenní limit - dvoutýdenní limit      
N 561/2006, čl. 6Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti      
N 561/2006, čl. 7Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)      
N 561/2006, čl. 8Doby odpočinku: - denní minimum - týdenní minimum      
N 561/2006, čl. 10 a 26Záznamy o době řízení: - záznamové listy za běžný den a předchozích 28 dnů      
N 3821/85 čl. 15 odst. 8, čl. 16Záznamové zařízení: - nesprávné fungování - zneužití nebo manipulace záznamového zařízení      
N 3821/85 čl. 15 odst. 2 a odst. 5Nevyplněný nebo nesprávně vyplněný záznam, list, záznam, list je použit delší dobu než je povoleno      
Z § 9 odst. 2 písm.b), § 30,§ 33aVe vozidle chybí doklad o oprávnění k podnikání, eurolicence nebo vstupní povolení      
Z § 3 odst. 3 ve znění § lb vyhlášky č. 478/2000Řidič nepředložil doklad o tom, že v kontrolovaném období neřídil      
Z § 9 odst. 1Vozidlo je nesprávně označeno nebo není označeno vůbec      
 Ostatní      

2. KONTROLY V PROVOZOVNÁCH DOPRAVCŮ

2.1. Počet zkontrolovaných řidičů a počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců, z toho se závadou

Druh přepravyPočet zkontrolovaných řidičůPočet zkontrolovaných pracovních dnů
1212
I. Typologie
Přeprava osob    
Přeprava nákladu    
II. Typologie 
Přeprava pro cizí potřeby    
Přeprava pro vlastní potřeby    

1 - Počet zkontrolovaných řidičů a pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N - nařízení, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

ČlánekDruh porušeníPřeprava osobPřeprava nákladu
N 561/2006, čl. 6Doba řízení: - denní limit - týdenní limit - dvoutýdenní limit  
N 561/2006, čl. 6Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti  
N 561/2006, čl. 7Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)  
N 561/2006, čl. 8Doby odpočinku: - denní minimum - týdenní minimum  
N 3821/85 čl. 14 odst. 2Záznamy o době řízení: - 1 rok pro uchovávání údajů  
N 3821/85 čl. 15 odst. 8, čl. 16Záznamové zařízení: - nesprávné fungování - zneužití nebo manipulace záznamového zařízení  
Z § 9 odst. 1Vozidlo je nesprávně označeno nebo není označeno vůbec  
 Ostatní  

2.3. Počet zkontrolovaných dopravců a řidičů podle velikosti vozového parku dopravce

Velikost vozového parkuPočet zkontrolovaných dopravcůPočet zkontrolovaných řidičůPočet zjištěných porušení
1   
2-5   
6-10   
11-20   
21-50   
51-200   
201-500   
Více než 500   

2.4. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

DopravceOdesílatelCelkem
Počet kontrol   
Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR   
Počet znehybněných dopravních jednotek   
Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcíRiziková kategorie I   
Riziková kategorie II   
Riziková kategorie III   
Počet řešení a sankcí podle druhuPředání podnětů do správního řízení   
Jiné   
“.

8. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech
Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech
“.

9. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

1. Skupiny porušení nařízení (ES) č. 561/2006

č.Právní základDruh porušeníÚroveň závažnosti(*)
VZPZPMP
APosádka
A1Čl. 5 odst. 1Nedodržení minimálního věku průvodčích X 
BDoba řízení   
B1Čl. 6 odst. 1Překročení denní doby řízení v trvání 9 hodin, pokud není povoleno prodloužení této doby na 10 hodin9 h  X
B210 h X 
B311 hX  
B4Překročení prodloužené denní doby řízení v trvání 10 hodin, pokud je povoleno prodloužení10 h  X
B511 h X 
B612 hX  
B7Čl. 6 odst. 2Překročení týdenní doby řízení56 h  X
B860 h X 
B970 hX  
B10Čl. 6 odst. 3Překročení celkové doby řízení za období 2 po sobě následujících týdnů90 h  X
B11100 h X 
B12112 h 30X  
CPřestávky   
C1Článek 7Překročení nepřerušené doby řízení4 h 30  X
C25 h X 
C36 hX  
DDoby odpočinku   
D1Čl. 8 odst. 2Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 11 hodin, pokud není povolena zkrácená doba denního odpočinku10 h  X
D28 h 30 X 
D3...X  
D4Nedostatečná zkrácená doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin, pokud je zkrácení povoleno8 h  X
D57 h X 
D6...X  
D7Nedostatečné rozdělení doby denního odpočinku na části kratší než 3h + 9h3 h + [8 h]  X
D83 h + [7 h] X 
D93 h + [...<! h]X  
D10Čl. 8 odst. 5Nedostatečná doba denního odpočinku v délce kratší než 9 hodin v případě řízení vozidla více řidiči8 h  X
D117 h X 
D12...X  
D13Čl. 8 odst. 6Nedostatečná zkrácená doba týdenního odpočinku v délce kratší než 24 hodin22 h  X
D1420 h X 
D15...X  
D16Nedostatečná doba týdenního odpočinku v délce kratší než 45 hodin, pokud není povolena zkrácená doba týdenního odpočinku42 h  X
D1736 h X 
D18...X  
EDruhy platby   
E1Čl. 10 odst. 1Souvislost mezi mzdou a ujetou vzdáleností nebo množstvím přepravovaného zbožíX  

(*) VZP= velmi závažné porušení/ZP = závažné porušení/MP = menší porušení.

2. Skupiny porušení nařízení (EHS) č. 3821/85

č.Právní základDruh porušeníÚroveň závažnosti(*)
VZPZPMP
FMontáž záznamového zařízení   
F1Čl. 3 odst. 1Není zabudováno a nepoužívá se žádné typově schválené záznamové zařízeníX  
GPoužívání záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamového listu   
G1Článek 13Nesprávné fungování záznamového zařízení (například: záznamové zařízení nebylo řádně zkontrolováno, kalibrováno a zapečetěno)X  
G2Nesprávné používání záznamového zařízení (nepoužívá se platná karta řidiče, úmyslné zneužití, ...)X  
G3Čl. 14 odst. 1Řidiči při sobě nemají dostatečný počet záznamových listů X 
G4Vzor záznamového listu nebyl schválen X 
G5Řidiči při sobě nemají dost papíru na výtisky  X
G6Čl. 14 odst. 2Podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údajeX  
G7Čl. 14 odst. 4Řidič je držitelem více než jedné platné karty řidičeX  
G8Čl. 14 odst. 4Řidič používá kartu řidiče, která není jeho vlastní platnou kartou řidičeX  
G9Čl. 14 odst. 4Používání karty řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynulaX  
G10Čl. 14 odst. 5Zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň 365 dníX  
G11Čl. 15 odst. 1Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje jsou čitelné  X
G12Používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelnéX  
G13Řidič nepožádá o náhradu poškozené, nefunkční, ztracené nebo odcizené karty řidiče do 7 kalendářních dní X 
G14Čl. 15 odst. 2Nesprávné používání záznamových listů / karet řidičeX  
G15Nepovolené vyjmutí listů nebo karty řidiče, které má vliv na zaznamenávání příslušných údajůX  
G16Nepovolené vyjmutí listů nebo karty řidiče, které nemá vliv na zaznamenané údaje  X
G17Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší dobu, než na kterou byly určeny, přičemž nedošlo ke ztrátě údajů  X
G18Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajůX  
G19V případě potřeby nebyly údaje zadány ručněX  
G20Nebyl použit správný list nebo karta řidiče byla vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči)X  
G21Čl. 15 odst. 3Čas zaznamenaný na listě nesouhlasí s úředním časem v zemi registrace vozidla X 
G22Nesprávné používání přepínacího mechanismuX  
HVyplňování údajů   
H1Čl. 15 odst. 5Na záznamovém listě chybí příjmeníX  
H2Na záznamovém listě chybí křestní jménoX  
H3Na záznamovém listě chybí datum, kdy používání listu začíná nebo končí X 
H4Na záznamovém listě chybí místo, kde používání listu začíná nebo končí  X
H5Na záznamovém listě chybí registrační značka  X
H6Na záznamovém listě chybí údaje počítadla ujetých kilometrů (na začátku cesty) X 
H7Na záznamovém listě chybí údaje počítadla ujetých kilometrů (na konci cesty)  X
H8Na záznamovém listě chybí čas změny vozidla  X
H9Čl. 15 odst. 5aDo záznamového zařízení není zapsán symbol země  X
IPředkládání informací   
I1Čl. 15 odst. 7Odmítnutí kontrolyX  
I2Čl. 15 odst. 7Neschopnost předložit záznamy za běžný denX  
I3Neschopnost předložit záznamy za předchozích 28 dníX  
I4Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelemX  
I5Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dníX  
I6Neschopnost předložit kartu řidičeX  
I7 Neschopnost předložit výtisky pořízené během běžného dne a předchozích 28 dníX  
JPodvodné jednání   
J1Čl. 15 odst. 8Padělání, potlačování nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamovém listu, uchovávaných v záznamovém zařízení nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytisknutých záznamovým zařízenímX  
J2Manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým listem nebo kartou řidiče, která může mít za následek padělání údajů a/nebo vytisknutých informacíX  
J3Ve vozidle se nachází přístroj umožňující padělat údaje a/nebo vytisknuté informace (přepínač/kabel ...)X  
KPorucha   
K1Čl. 16 odst. 1Oprava nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnouX  
K2Oprava nebyla provedena během cesty X 
LRuční zadávání údajů do výtisků   
L1Čl. 16 odst. 2V době, kdy je záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny údaje o časových úsecích, které záznamovým zařízením nebyly nadále zaznamenáványX  
L2Na prozatímním listu chybí číslo karty řidiče a/nebo jméno řidiče a/nebo číslo řidičského průkazuX  
L3Na prozatímním listu chybí podpis X 
L4Čl. 16 odst. 3Ztráta nebo krádež karty řidiče nebyla formálně oznámena příslušným orgánům členského státu, v němž ke krádeži došloX  

(*) VZP = velmi závažné porušení / ZP = závažné porušení / MP = menší porušení.“


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Slamečka, MBA, v. r.

Přesunout nahoru