Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 387/2010 Sb.Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)

Částka 139/2010
Platnost od 27.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2010

o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 31 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 147/2010 Sb., a podle § 8 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:


§ 1

Vojenský znak, znak Vojenské kanceláře prezidenta republiky, znak Hradní stráže a znak Armády České republiky

(1) Vojenský znak tvoří dva zkřížené meče, jejichž rukojeti jsou dole, přičemž meč z pravé strany je pod mečem z levé strany. Rukojeti i čepele obou mečů jsou hladké bez vroubkování a rukojeti jsou kulovitě zakončeny.

(2) Znak Vojenské kanceláře prezidenta republiky tvoří modrý, modře lemovaný novofrancouzský štít, jehož boky se rozevírají směrem vzhůru s dolní hranou prolomenou směrem dolů, a jehož hlava je rozdělena na osm polí, dělených pokosem v pořadí tinktur červená, modrá, bílá (heraldicky stříbrná). Přes štít je položen žlutý (heraldicky zlatý) nitěný kříž, jehož vodorovné břevno a horní konec svislého břevna jsou zakončeny žlutým (heraldicky zlatým) lipovým listem. Dolní polovina svislého břevna se směrem dolů rozšiřuje a je opatřena světlemodrou (heraldicky stříbrnou) záštitou, pod níž je opásána světlemodrou (heraldicky stříbrnou) páskou na obou stranách zakončenou dvěma špičatými cípy. Dolní konec svislého břevna je šikmo seříznut. Přes kříž jsou kosmo a šikmo vzhůru položeny dva světlemodré (heraldicky stříbrné) meče se žlutou (heraldicky zlatou) záštitou, jílcem a hruškou. Po obou stranách čepelí mečů, mimo lipové listy, jsou položeny bílé (heraldicky stříbrné) koule.

(3) Znak Hradní stráže tvoří tři sdružené gotické štíty v konfiguraci dva nad třetím. V prvním štítě je historický znak Čech, stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli. Ve druhém štítě se nachází znak Moravy, orlice stříbro-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli. Ve třetím štítě je znak Slezska, černá orlice se stříbrným perisoniem s křížkem uprostřed a ukončeném trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu. Štíty jsou zlatě lemovány a konturovány tak, že druhý překrývá první a oba překrývají třetí. V bodech překrytí lemů na vnějším okraji znaku vyrůstají zpod štítů tři lipové lístky, z nichž prostřední je vždy větší než dva krajní.

(4) Znak Armády České republiky tvoří čtyři bastiony, tvořící svými lícemi čtverec, postavený nakoso, přes které jsou položeny dva zkřížené meče, jejichž rukojeti jsou dole. Jílce obou mečů mají každý sedm od záštity se zmenšujících vrubů a jejich rukojeti jsou kulovitě zakončeny. Přes meče je položen velký státní znak České republiky s lemem ve stejné tinktuře jako meče a bastiony, vepsaný i s lemem do plochy, vymezené bastiony.

(5) Vyobrazení vojenského znaku, znaku Vojenské kanceláře prezidenta republiky, znaku Hradní stráže a znaku Armády České republiky je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Označování vojenského materiálu vojenským znakem

(1) Způsob označení vojenského materiálu1) vojenským znakem se provádí, v závislosti na druhu materiálu a jeho použití v ozbrojených silách, ražením, tiskem barvou, vypalováním, leptáním, vulkanizováním nebo nalepením evidenčního štítku s předtištěným vojenským znakem. Vojenský materiál se označuje tak, aby následným používáním nedošlo k odstranění vojenského znaku.

(2) Velikost vojenského znaku pro označení vojenského materiálu se určuje s ohledem na velikost označovaného předmětu.

(3) Vojenský materiál určený k humanitárním účelům se označuje i mezinárodně platnými rozeznávacími znaky pro vojenskou zdravotnickou službu, vojenský duchovní personál a civilní ochranu2). Mezinárodním rozeznávacím znakem vojenské zdravotnické služby a vojenského duchovního personálu je červený kříž na bílém poli. Mezinárodním rozeznávacím znakem civilní ochrany je rovnostranný modrý trojúhelník na oranžovém pozadí. Vyobrazení způsobu označování vojenského materiálu mezinárodně platným rozeznávacím znakem jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Vojenský stejnokroj

(1) Vojenským stejnokrojem se rozumí služební stejnokroj v zeleném nebo béžovém potisku, služební, reprezentační, vycházkový a večerní stejnokroj. Vojenský stejnokroj tvoří stanovené součástky vojenské výstroje určené pro jednotné vystrojení vojáků. Složení součástek vojenského stejnokroje lze předepsaným způsobem kombinovat. Vnější vzhled vojenských stejnokrojů je charakterizován barvou, střihem, hodnostním označením, vojenskými odznaky, mezinárodním znakem, rukávovými znaky vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů a stejnokrojovými knoflíky. Rukávovými znaky se rozumí označení státní vlajkou nebo identifikačním rukávovým znakem anebo označení útvarovým znakem nebo domovenkou. Součástí vojenského stejnokroje je dále čepice, zimní čepice, lodička, klobouček, klobouk nebo baret v barvě určující příslušnost vojáka podle odstavce 3.

(2) Vojenský stejnokroj v barvě

a) zelené, béžové, černé anebo v zeleném nebo béžovém potisku je určen pro vojáky pozemních sil,

b) modré, světlemodré, černé anebo v zeleném nebo béžovém potisku je určen pro vojáky vzdušných sil,

c) zelené, béžové, černé, šedé anebo v zeleném nebo béžovém potisku je určen pro vojáky vojenských záchranných útvarů a vojáky v záloze povolané na vojenské cvičení k těmto útvarům,

d) tmavomodré, světlemodré anebo v zeleném potisku je určen pro vojáky Vojenské kanceláře prezidenta republiky,

e) šedé, tmavomodré, světlemodré anebo v zeleném potisku je určen pro vojáky Hradní stráže,

f) zelené anebo v zeleném potisku je určen pro žáky střední vojenské školy.

(3) Vojenský baret v barvě

a) světlemodré je určen pro vojáky mírových sil Organizace spojených národů,

b) černé je určen pro příslušníky Vojenské policie,

c) tmavomodré je určen pro vojáky vzdušných sil,

d) červené je určen pro vojáky speciálních sil, výsadkových útvarů a jednotek,

e) tmavozelené je určen pro vojáky průzkumných útvarů a jednotek a vojáky Vojenského zpravodajství,

f) světlezelené je určen pro vojáky pozemních sil, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže,

g) šedé je určen pro vojáky logistických útvarů,

h) oranžové je určen pro vojáky vojenských záchranných útvarů.

(4) Vyobrazení večerního, vycházkového, reprezentačního, služebního stejnokroje a služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Vyobrazení označení státní vlajkou nebo identifikačním praporovým znakem, rukávových znaků Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky a odznaků na čepici a domovenek je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Vyznamenání, kříže a další dekorace se na vojenském stejnokroji nosí v tomto pořadí:

a) státní vyznamenání, kříže a další dekorace podle § 12 zákona o státních vyznamenáních,

b) vojenské vyznamenání,

c) vojenské odznaky,

d) odznaky, medaile a další dekorace uvedené v seznamu dekorací vedeném Vojenským historickým ústavem.

§ 4

Drobné stejnokrojové doplňky

(1) Drobné stejnokrojové doplňky jsou určeny k označení příslušnosti k určitému vojenskému útvaru anebo ke zvýraznění vojenského stejnokroje.

(2) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří rozlišovací znaky, odznaky na pokrývce hlavy, domovenky, podbradníky, šňůry ke klobouku, výšivky, lemovky, lampasy, rukávové znaky, rukávové znaky - státní vlajky, identifikační praporové znaky, kovové závěsné odznaky, jmenovky, stejnokrojové knoflíky, šňůry, rukávové pásky a šátky.

(3) Označení identifikačním praporovým znakem je tvořeno jedním děleným obdélníkovým štítem o poměru stran 2 : 3, ležícím na delší hraně, na jehož levé (heraldicky pravé) polovině je položen trojúhelník tak, že dva vrcholy tohoto trojúhelníku se nacházejí v levém (heraldicky pravém) horním a levém (heraldicky pravém) dolním rohu štítu a třetí vrchol je v bodu křížení úhlopříček štítu. Označení identifikačním praporovým znakem nahrazuje ve specifických případech bojového nasazení nebo výcviku označení státní vlajkou. Barevně je stylizováno podle místa bojového nasazení nebo výcviku v odstínech zelené barvy, béžové barvy a pro noční vidění.

§ 5

Hodnostní označení

(1) Hodnostní označení jsou

a) kovová,

b) tištěná, nebo

c) vyšívaná.

(2) Kovovým hodnostním označením jsou zlatové nebo stříbřité hvězdy, zlatové nebo stříbřité hodnostní pásky a stříbřité hodnostní knoflíčky.

(3) Tištěné nebo vyšívané hodnostní označení je na černém nebo béžovém podkladu. Tištěné nebo vyšívané hodnostní označení je pro hodnostní sbor mužstvo, hodnostní sbor poddůstojníci a hodnostní sbor praporčíci v barvě šedé, pro hodnostní sbor nižší důstojníci, hodnostní sbor vyšší důstojníci a hodnostní sbor generálové v barvě okrové nebo hnědé. Tištěné nebo vyšívané hodnostní označení se používá na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku, na vybraných součástkách vojenského stejnokroje pro Vojenskou policii, zimních bundách 2000, na blůzách pracovních obleků, kombinézách a ostatních blůzách a kalhotách speciálních oděvů a košilích. Je stejné pro všechny složky ozbrojených sil4). Na čepici a klobouku služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku je umístěno tištěné nebo vyšívané hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení. Vyobrazení vyšívaného hodnostního označení na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Na vojenském stejnokroji vojáků Hradní stráže se dále používá vyšívané hodnostní označení červené nebo bílé barvy.

(5) Na čepici, baretu, lodičce, kloboučku a klobouku pro vojáky a vojákyně Armády České republiky jsou umístěna kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení. Na zimní čepici pro vojáky a vojákyně Armády České republiky se hodnostní označení nenosí.

(6) Na čepici, zimní čepici, lodičce, klobouku a kloboučku pro vojáky a vojákyně Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky se hodnostní označení nenosí. Na baretu pro vojáky a vojákyně Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou umístěna kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení.

§ 6

Hodnostní označení Armády České republiky na náramenících vojenského stejnokroje

(1) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru mužstva u hodnosti

a) vojín není umístěno žádné označení,

b) svobodník je umístěn jeden hodnostní knoflíček.

(2) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru poddůstojníků u hodnosti

a) desátník jsou umístěny dva hodnostní knoflíčky,

b) četař jsou umístěny tři hodnostní knoflíčky,

c) rotný jsou umístěny čtyři hodnostní knoflíčky.

(3) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru praporčíků u hodnosti

a) rotmistr je umístěn jeden kovový stříbřitý hodnostní pásek,

b) nadrotmistr jsou umístěny dva kovové stříbřité hodnostní pásky,

c) praporčík jsou umístěny tři kovové stříbřité hodnostní pásky,

d) nadpraporčík jsou umístěny čtyři kovové stříbřité hodnostní pásky,

e) štábní praporčík je umístěna jedna velká stříbřitá pěticípá hvězda se stříbřitým lemováním.

(4) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a) poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,

b) nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,

c) kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.

(5) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a) major je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda a hodnostní pásek,

b) podplukovník jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a hodnostní pásek,

c) plukovník jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy a hodnostní pásek.

(6) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru generálů u hodnosti

a) brigádní generál je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda, rozlišovací znak a lemovka,

b) generálmajor jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy, rozlišovací znak a lemovka,

c) generálporučík jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy, rozlišovací znak a lemovka,

d) armádní generál jsou umístěny čtyři velké zlatové pěticípé hvězdy a lemovka.

(7) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru čekatelů, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, s výjimkou doktorského studijního programu, u hodnosti

a) vojín není umístěno žádné označení,

b) svobodník, desátník, četař je po dobu studia ve vojenské vyšší odborné škole a bezprostředně navazujícím výcviku umístěn jeden stříbřitý hodnostní pásek tvaru „V“,

c) svobodník, desátník, četař je po dobu studia ve vojenské vysoké škole v bakalářském studijním programu umístěn jeden zlatový hodnostní pásek tvaru „V“,

d) svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr, nadrotmistr je po dobu studia ve vojenské vysoké škole v magisterském studijním programu umístěn jeden zlatový hodnostní pásek tvaru „V“.

(8) U příslušníků Čestné stráže Armády České republiky se hodnostní označení ve zmenšeném provedení na náramenících reprezentačního stejnokroje používá od hodnostního sboru nižších důstojníků a výše. Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na náramenících, čepici, baretu, lodičce, kloboučku a klobouku vojenského stejnokroje je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(9) Na náramenících reprezentačního stejnokroje dirigentů vojenských hudeb a Ústřední hudby Armády České republiky jsou umístěna kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení.

(10) Na manžetách rukávů večerního stejnokroje se pro hodnostní sbor mužstvo, hodnostní sbor poddůstojníci a hodnostní sbor praporčíci používá vyšívané stříbřité hodnostní označení, pro hodnostní sbor nižší důstojníci, hodnostní sbor vyšší důstojníci a hodnostní sbor generálové se používá vyšívané zlatové hodnostní označení.

§ 7

Hodnostní označení Hradní stráže na náramenících vojenského stejnokroje

(1) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru mužstva u hodnosti

a) vojín není umístěno žádné označení,

b) svobodník je umístěn jeden červený hodnostní pásek.

(2) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru poddůstojníků u hodnosti

a) desátník jsou umístěny dva červené hodnostní pásky,

b) četař jsou umístěny tři červené hodnostní pásky,

c) rotný jsou umístěny čtyři červené hodnostní pásky.

(3) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru praporčíků u hodnosti

a) rotmistr je umístěn jeden bílý hodnostní pásek,

b) nadrotmistr jsou umístěny dva bílé hodnostní pásky,

c) praporčík jsou umístěny tři bílé hodnostní pásky,

d) nadpraporčík jsou umístěny čtyři bílé hodnostní pásky,

e) štábní praporčík je umístěna jedna malá stříbřitá pěticípá hvězda a stříbřitá lemovka.

(4) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a) poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,

b) nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,

c) kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.

(5) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a) major je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda a zlatová lemovka,

b) podplukovník jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka,

c) plukovník jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka.

(6) Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na náramenících vojenského stejnokroje je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 8

Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji mužů

(1) Na rukávech reprezentačního stejnokroje s černou portou a na rukávech letního reprezentačního stejnokroje s tmavomodrou portou hodnostního sboru mužstva u hodnosti

a) vojín není umístěno žádné označení,

b) svobodník je umístěn jeden červený hodnostní pásek.

(2) Na rukávech reprezentačního stejnokroje s černou portou a na rukávech letního reprezentačního stejnokroje s tmavomodrou portou hodnostního sboru poddůstojníků u hodnosti

a) desátník jsou umístěny dva červené hodnostní pásky,

b) četař jsou umístěny tři červené hodnostní pásky,

c) rotný jsou umístěny čtyři červené hodnostní pásky.

(3) Na rukávech reprezentačního stejnokroje s černou portou a na rukávech letního reprezentačního stejnokroje s tmavomodrou portou hodnostního sboru praporčíků u hodnosti

a) rotmistr je umístěn jeden bílý hodnostní pásek,

b) nadrotmistr jsou umístěny dva bílé hodnostní pásky,

c) praporčík jsou umístěny tři bílé hodnostní pásky,

d) nadpraporčík jsou umístěny čtyři bílé hodnostní pásky,

e) štábní praporčík je umístěna jedna malá stříbřitá pěticípá hvězda.

(4) Na rukávech reprezentačního stejnokroje s černou portou červeně lemovanou a na rukávech letního reprezentačního stejnokroje s tmavomodrou portou červeně lemovanou hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a) poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,

b) nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,

c) kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.

(5) Na rukávech reprezentačního stejnokroje s černou portou zlatově lemovanou a na rukávech letního reprezentačního stejnokroje s tmavomodrou portou zlatově lemovanou hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a) major je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda,

b) podplukovník jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy,

c) plukovník jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy.

(6) Nárameníky reprezentačního stejnokroje Hradní stráže jsou u hodnostního sboru

a) mužstva a poddůstojníků s červenou výšivkou na tmavomodrém podkladu a s červenou lemovkou,

b) praporčíků a nižších důstojníků se zlatovou výšivkou na tmavomodrém podkladu a s červenou lemovkou,

c) vyšších důstojníků se zlatovou výšivkou na tmavomodrém podkladu a se zlatovou lemovkou.

(7) Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 8a

Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji žen

(1) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru mužstva u hodnosti

a) vojínka není umístěno žádné označení,

b) svobodnice je umístěn jeden červený hodnostní pásek.

(2) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru poddůstojníků u hodnosti

a) desátnice jsou umístěny dva červené hodnostní pásky,

b) četařka jsou umístěny tři červené hodnostní pásky,

c) rotná jsou umístěny čtyři červené hodnostní pásky.

(3) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru praporčíků u hodnosti

a) rotmistryně je umístěn jeden bílý hodnostní pásek,

b) nadrotmistryně jsou umístěny dva bílé hodnostní pásky,

c) praporčice jsou umístěny tři bílé hodnostní pásky,

d) nadpraporčice jsou umístěny čtyři bílé hodnostní pásky,

e) štábní praporčice je umístěna jedna malá stříbřitá pěticípá hvězda a stříbřitá lemovka.

(4) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a) poručice jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,

b) nadporučice jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,

c) kapitánka jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka.

(5) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a) majorka je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda a zlatová lemovka,

b) podplukovnice jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka,

c) plukovnice jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka.

§ 8b

Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji příslušníků motocyklové jednotky a Hudby Hradní stráže

(1) Na blůze příslušníka motocyklové jednotky a blůze a plášti orchestrálního hráče Hudby Hradní stráže se hodnostní označení nepoužívá.

(2) Na blůze a plášti dirigenta a šéfdirigenta Hudby Hradní stráže se používá hodnostní označení podle § 8 odst. 4 a 5.

§ 9

Hodnostní označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenského stejnokroje

(1) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a) poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,

b) nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,

c) kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.

(2) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a) major je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda a zlatová lemovka,

b) podplukovník jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka,

c) plukovník jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka.

(3) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru generálů u hodnosti

a) brigádní generál je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda se zlatovou lemovkou ohraničenou z obou stran červenou lemovkou,

b) generálmajor jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy se zlatovou lemovkou ohraničenou z obou stran červenou lemovkou,

c) generálporučík jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy se zlatovou lemovkou ohraničenou z obou stran červenou lemovkou.

(4) Nárameníky vojenského stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou tmavomodré barvy. Nárameníky letního vojenského stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou světlemodré barvy.

(5) Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenského stejnokroje je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 10

Hodnostní označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících reprezentačního stejnokroje

(1) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a) poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,

b) nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,

c) kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka.

(2) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a) major je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda a zlatová lemovka s vnější červenou lemovkou,

b) podplukovník jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka s vnější červenou lemovkou,

c) plukovník jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka s vnější červenou lemovkou.

(3) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru generálů u hodnosti

a) brigádní generál je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda s dvojitou zlatovou lemovkou s vnitřní červenou lemovkou,

b) generálmajor jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy s dvojitou zlatovou lemovkou s vnitřní červenou lemovkou,

c) generálporučík jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy s dvojitou zlatovou lemovkou s vnitřní červenou lemovkou.

(4) Nárameníky reprezentačního stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou tmavomodré barvy. Nárameníky letního reprezentačního stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou světlemodré barvy.

(5) Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících reprezentačního stejnokroje je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

Označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem

§ 11

(1) Národní rozlišovací znak, používaný na vozidlech ozbrojených sil5), je kruhového tvaru, rozdělený na tři stejnoměrné klíny bílé, červené a modré barvy. Jednotlivé barvy národního rozlišovacího znaku jsou odvozeny od barev státní vlajky.

(2) Na vozidlech ozbrojených sil, která jsou opatřena taktickým maskovacím nátěrem, může být národní rozlišovací znak dočasně přemalován těmito barvami po dobu nezbytně nutnou pro maskování. Jinak se národní rozlišovací znak nezakrývá.

(3) Národní rozlišovací znak je na jakémkoliv pozadí umístěn v celém rozsahu barevné sytosti odstínů. Bílé a červené pole je vždy konturováno modře.

(4) Vyobrazení národního rozlišovacího znaku je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Na všech typech vozidel ozbrojených sil, která jsou opatřena zeleným nebo taktickým maskovacím nátěrem, je národní rozlišovací znak umístěn vždy pouze na levé straně čelní části a na levé straně zadní části prostředku. Národní rozlišovací znak je orientován tak, že modrý klín je vždy vlevo při přímém pohledu na plochu vojenského vozidla a rovina dotyku červeného a bílého klínu je orientována horizontálně.

(2) U bojových vozidel je národní rozlišovací znak umístěn zpravidla v zadní části nad osou hnacího ústrojí vozidla. V těchto místech je možno umístit i znak útvaru nebo další taktické označení. Znak útvaru je ve velikosti do 100 mm.

(3) Vojenská přípojná vozidla jsou označena národním rozlišovacím znakem pouze na levé straně zadní části prostředku.

(4) Na vozidlech ozbrojených sil, která nejsou opatřena zeleným nebo taktickým maskovacím nátěrem, se národní rozlišovací znak neumísťuje. Tato vozidla je možno opatřit barevným nebo konturovým znakem útvaru na obou stranách vozidla v levé horní části předních dveří. Znakem útvaru se rozumí i znak Hradní stráže, který je umístěn na silničních osobních vozidlech užívaných Hradní stráží na předních dveřích po obou stranách vozidla v jedné třetině výšky dveří a 25 mm od předního okraje dveří, na ostatních vojenských zabezpečovacích vozidlech užívaných Hradní stráží uprostřed v přední části vozidla, s výjimkou zasklených ploch.

(5) Národní rozlišovací znak se neumísťuje na motocyklech. U motocyklů s přední kapotáží lze na přední část kapotáže umístit znak Hradní stráže, znak Armády České republiky nebo znak Vojenské policie.

(6) Velikost provedení národního rozlišovacího znaku na vozidlech uvedených v odstavcích 1 až 3 je pro malé označení 90 mm a pro velké označení 150 mm.

(7) Vyobrazení umístění národního rozlišovacího znaku a znaku útvaru na vozidlech ozbrojených sil je uvedeno v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 13

(1) Na vojenských letadlech je národní rozlišovací znak nebo státní symbol umístěn na křídlech a svislých ocasních plochách nebo na trupu, výjimečně na motorových gondolách. Je vždy orientován modrým klínem dopředu ve směru letu, přičemž rozhraní bílého a červeného barevného pole je rovnoběžné s podélnou osou vojenského letadla a červené barevné pole je blíže k podélné ose.

(2) Na křídlech vojenských letounů je národní rozlišovací znak umístěn na dolním i horním povrchu nosné soustavy, a to na pravé i levé straně od osy trupu ve třech pětinách poloviny rozpětí nosné plochy od osy trupu, měřeno kolmo od osy trupu. Na vojenských letounech s měnitelnou geometrií šípovitosti křídel je národní rozlišovací znak umístěn na křídlech v poloze odpovídající pro přistávací manévr, respektive start tohoto letadla.

(3) Na svislé ocasní ploše vojenských letounů je národní rozlišovací znak umístěn z obou stran svislé ocasní plochy tak, že modré barevné pole je orientováno dopředu ve směru letu a červené barevné pole směrem dolů, přičemž rozhraní bílého a červeného barevného pole je rovnoběžné s podélnou osou vojenského letadla. Je-li svislých ocasních ploch na vojenském letounu více, je umístěn národní rozlišovací znak na vnější straně krajních ocasních ploch nebo na dominantní ocasní ploše z obou stran. U motýlkově uspořádaných ocasních ploch vojenského letounu je národní rozlišovací znak umístěn na viditelném místě bočních stran trupu.

(4) Na vojenských vrtulnících je národní rozlišovací znak umístěn na bočních stranách trupu v místě největší šířky nebo u rovnoběžného provedení boků trupu zpravidla ve vzdálenosti 40 % jeho celkové délky, měřeno od jeho přední části.

(5) V případě, že je národní rozlišovací znak umístěn na tmavém barevném poli taktického maskovacího nátěru letadla, je proveden konturou ve světlešedé barvě. Při umístění národního rozlišovacího znaku na světlém barevném poli taktického maskovacího nátěru je proveden konturou v tmavošedé barvě. Rozmístění národních rozlišovacích znaků v šedých odstínech musí být na maskovacím nátěru rozmístěno tak, aby byl znak vždy na podkladových barvách šedé barvy.

(6) Národní rozlišovací znak v konturách šedé barvy se používá pouze na bojových letounech, bojových vrtulnících, dopravních letounech a dopravních vrtulnících určených k dopravě osob a přepravě vojenského materiálu v rámci bojové podpory činnosti ozbrojených sil.

(7) Při použití taktického maskovacího nátěru povrchu vojenského letadla je nutno dodržet zásadu, aby národní rozlišovací znak byl vždy vyznačen uvnitř jednoho z barevných polí.

(8) Velikost provedení národního rozlišovacího znaku ve všech variantách na vojenských letadlech je určena jako jedna pětadvacetina jeho nejdelšího rozměru a na speciálních a dopravních vrtulnících jako jedna padesátina jeho nejdelšího rozměru. Výsledný průměr národního rozlišovacího znaku se zaokrouhlí směrem k nejbližšímu provedení podle tabulky uvedené v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(9) Vojenské dopravní letouny, které jsou určeny pro přepravu ústavních činitelů, jsou zbarveny ve dvou odstínech stříbrné (šedé) barvy, na každém boku oddělených státní vlajkou stylizovanou do pruhu jdoucímu od předních dveří na záď, kde se spojují. Na svislé ocasní ploše je umístěn stylizovaný symbol českého lva ze státního znaku České republiky. Na vojenských dopravních proudových letounech jsou umístěny národní rozlišovací znaky pouze na vnějších krytech motorů, u vrtulových na zadní části trupu. U starších typů letounů je povoleno používání původního zbarvení do doby vyřazení těchto letounů z provozu.

(10) Vojenské letouny a vojenské vrtulníky se označují nad okny nebo pod kabinou pilota nápisem provozovatele, vojenské bezpilotní prostředky v přední části trupu. Vzdušné síly Armády České republiky užívají nápis „CZECH AIR FORCE“.

(11) Vyobrazení označování vojenských letadel národním rozlišovacím znakem a státními symboly je uvedeno v příloze č. 14 k této vyhlášce.

§ 14

(1) Na vojenských plavidlech se národní rozlišovací znak umísťuje v jedné třetině od přídě vojenského plavidla a nejméně jeden metr nad čarou ponoru.

(2) Na vojenských plavidlech, u kterých nelze dodržet zásadu o umístění identifikačního rozlišovacího znaku podle odstavce 1, je umístěn národní rozlišovací znak na zadní části vojenského plavidla.

(3) Velikost provedení národního rozlišovacího znaku na vojenských plavidlech je maximálně 150 mm.

(4) Na vojenských plavidlech se státní vlajka umísťuje na zádi.


§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže.

2. Vyhláška č. 367/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení § 13 odst. 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 479/2012 Sb. Čl. II

1. Vozidlo, které bylo označeno podle § 12 vyhlášky č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže, může zůstat označeno tímto způsobem do 31. prosince 2014.

2. Vojenské přípojné vozidlo, které bylo používáno před 1. lednem 2011 nemusí být označeno národním rozlišovacím znakem do 31. prosince 2014.


Ministr:

RNDr. Vondra v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.

2) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), vyhlášený sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.
Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli ze dne 12. srpna 1949 (vyhláška č. 65/1954 Sb.).

3) § 12 odst. 1 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.

4) § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

5) Vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení vojenského znaku, znaku Vojenské kanceláře prezidenta republiky, znaku Hradní stráže a znaku Armády České republiky

Vojenský znak

Vojenský znak

Znak Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Znak Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Znak Hradní stráže

Znak Hradní stráže

Znak Armády České republiky

Znak Armády České republiky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení umístění mezinárodního rozeznávacího znaku

Vyobrazení umístění mezinárodního rozeznávacího znaku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení večerního, vycházkového, reprezentačního, služebního stejnokroje a služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku

Vyobrazení večerního, vycházkového, reprezentačního, služebního stejnokroje a služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení označení státní vlajkou nebo identifikačním praporovým znakem, rukávových znaků Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, odznaků na čepici a domovenek

Vyobrazení označení státní vlajkou nebo identifikačním praporovým znakem, rukávových znaků Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, odznaků na čepici a domovenek

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení vyšívaného hodnostního označení na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku

Vyobrazení vyšívaného hodnostního označení na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji

Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji

Poznámka

*) Hodnostní označeni generálů je doplněno na štítku čepice vojenského stejnokroje vyšitými lipovými ratolestmi; na lodičce, baretu, klobouku a kloboučku je doplněno kovovými zlatovými ratolestmi u čepicového odznaku.

Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji pro hodnostní sbor čekatelů po dobu konání výcviku, po dobu studia ve vojenské vyšší odborné škole a bezprostředně navazujícího výcviku

Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji pro hodnostní sbor čekatelů po dobu konání výcviku, po dobu studia ve vojenské vyšší odborné škole a bezprostředně navazujícího výcviku

Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji pro hodnostní sbor čekatelů po dobu studia ve vojenské vysoké škole v bakalářském studijním programu a bezprostředně navazujícího výcviku, po dobu studia ve vojenské vysoké škole v magisterském studijním programu

Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na vojenském stejnokroji pro hodnostní sbor čekatelů po dobu studia ve vojenské vysoké škole v bakalářském studijním programu a bezprostředně navazujícího výcviku, po dobu studia ve vojenské vysoké škole v magisterském studijním programu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na náramenících vojenského stejnokroje

Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na náramenících vojenského stejnokroje

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji

Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na reprezentačních vojenských stejnokrojích

a) rukávy reprezentačních stejnokrojů pro muže

Rukávy reprezentačních stejnokrojů pro muže

b) nárameníky reprezentačních stejnokrojů pro ženy

Nárameníky reprezentačních stejnokrojů pro ženy

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenského stejnokroje

Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenského stejnokroje

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících reprezentačního stejnokroje

Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících reprezentačního stejnokroje

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení národního rozlišovacího znaku

Národní rozlišovací znak v barevném provedení

Národní rozlišovací znak v barevném provedení

Národní rozlišovací znak v barevném provedení na zeleném podkladu

Národní rozlišovací znak v barevném provedení na zeleném podkladu

Provedení národního rozlišovacího znaku

Provedení národního rozlišovacího znaku

Barevnost provedení dle vzorníku barevných odstínů ČSN 67 3067

BarvaOdstín
bílá1000
modrá4550
červená8140

Národní rozlišovací znak v nebarevném provedení

Národní rozlišovací znak v nebarevném provedení

Národní rozlišovací znak šedý na tmavošedém podkladu

Národní rozlišovací znak šedý na tmavošedém podkladu

Národní rozlišovací znak šedý na světlešedém podkladu

Národní rozlišovací znak šedý na světlešedém podkladu

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení umístění národního rozlišovacího znaku a znaku útvaru na vozidlech ozbrojených sil

Čelní pohled

Čelní pohled

Zadní pohled

Zadní pohled

Čelní pohled

Čelní pohled

Zadní pohled

Zadní pohled

Umístění znaku útvaru nebo znaku Hradní stráže na předních dveřích osobních vozidel

Umístění znaku útvaru nebo znaku Hradní stráže na předních dveřích osobních vozidel

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Tabulka pro určení výsledného průměru národního rozlišovacího znaku na vojenských letadlech

Max. velikost [mm]rozměr symbolu průměr D [mm]šířka kontury C [mm]
26001003
38001503
50002004
65002505
75003006
100004008
1250050010
1500060012
2000080016
25000100020
30000120024
37000150030
50000200040

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 387/2010 Sb.

Vyobrazení označování vojenských letadel národním rozlišovacím znakem a státními symboly

Vyobrazení označování vojenských letadel národním rozlišovacím znakem a státními symboly

Umístění národního rozlišovacího znaku na vojenských letadlech opatřených taktickým maskovacím nátěrem

Umístění národního rozlišovacího znaku na vojenských letadlech opatřených taktickým maskovacím nátěrem

Umístění národního rozlišovacího znaku na vrtulnících

Umístění národního rozlišovacího znaku na vrtulnících

Umístění národního rozlišovacího znaku na vojenském dopravním letadle určeném pro přepravu ústavních činitelů

Umístění národního rozlišovacího znaku na vojenském dopravním letadle určeném pro přepravu ústavních činitelů

Přesunout nahoru