Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 370/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Částka 135/2010
Platnost od 17.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2016 (349/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

370

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

b) finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru účastníka trhu s plynem vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu nebo provozovatelem distribuční soustavy,“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

r) skladovací kapacitou - provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu v m3, těžební nebo vtláčecí výkon v m3/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v m3/den,“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno t) zní:

t) normálními klimatickými podmínkami - průměr denních teplot z let 1971 - 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,“.

6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která znějí:

q) plánovanou roční spotřebou plynu - hodnota spotřeby plynu získaná z historických skutečných odběrů plynu, upravená o vliv teploty, stanovená podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

r) skutečnými klimatickými podmínkami - průměr skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,

s) přepočtenou roční spotřebou plynu - hodnota spotřeby plynu získaná ze skutečných odběrů plynu přepočtená na období 365 dnů podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

t) plánovanou měsíční spotřebou plynu - měsíční hodnota spotřeby plynu sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu.“.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, kteří nejsou subjekty zúčtování, sjednávají přepravu plynu pro hraniční bod.“.

8. V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezervaci standardní pevné přepravní kapacity, denní pevné přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní kapacity, denní přerušitelné přepravní kapacity, pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den nebo pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu se podává nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení zašle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh na uzavření smlouvy o přepravě plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.“.

9. V § 5 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Žádost o rezervaci standardní přepravní kapacity, denní přepravní kapacity a přepravní kapacity v režimu na následující den se podává elektronicky.“.

10. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Přepravní kapacita v režimu na následující den se rezervuje pro hraniční body.“.

11. V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Přeprava plynu při rezervaci standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před začátkem přepravy podle rezervace standardní přepravní kapacity. Standardní přepravní kapacitu pro hraniční body a body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 120 plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci standardní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle § 6 odst. 1.“.

12. V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Pevnou koordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den lze rezervovat pouze pro hraniční body, pro které navazující provozovatel přepravní soustavy provede rezervaci přepravní kapacity na stejné období, stejnou výši a ve stejný okamžik na základě vzájemné dohody mezi dvěma navazujícími provozovateli přepravní soustavy. Rezervace pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den se považuje za nominaci přepravy podle § 29 odst. 1 písm. a) nebo § 29 odst. 2 písm. a) s tím, že ve výši této rezervované pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den není možné provést renominaci přepravy podle § 33 odst. 4.

(7) Pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování poslední obchodní den burzy ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, předcházející dni zahájení přepravy plynu s využitím pevné přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu při využití pevné přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

13. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou sjednává provozovatel přepravní soustavy s účastníkem trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivý vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy na dobu nejméně 10 let. Minimální velikost požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity je 10000 MWh/den.

(2) Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity je možná pouze do té výše, ve které v součtu se všemi ostatními kapacitami rezervovanými na dobu delší než 10 let nepřekračuje hodnotu 65 % technické kapacity příslušného vstupního nebo výstupního hraničního bodu, a to v každém okamžiku období požadované rezervace kapacity.

(3) Žadatel předkládá žádost o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy nejdříve 24 a nejméně 3 kalendářní měsíce před prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, ve kterém má být přeprava plynu zahájena. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí všechny žádosti doručené v předcházejícím kalendářním měsíci vždy k 15. dni kalendářního měsíce, přičemž termín doručení žádosti není rozhodující.

(4) Provozovatel přepravní soustavy oznámí žadateli rezervaci požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu nebo, má-li kapacity nedostatek, v nižším než požadovaném rozsahu. Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity zanikne, pokud dlouhodobá smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou nebude uzavřena do pátého pracovního dne včetně ode dne doručení oznámení.

(5) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity, rezervuje provozovatel přepravní soustavy volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu jednotlivým žadatelům v poměru velikosti jejich požadavků na rezervaci dlouhodobých pevných přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity.

(6) V případě rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity pro nově budovanou přepravní infrastrukturu uvedenou do užívání po 1. lednu 2011 se hodnota maximální výše rezervované kapacity podle odstavce 2 zvyšuje na 90 % technické kapacity vstupního nebo výstupního bodu přepravní soustavy a lhůta 24 měsíců podle odstavce 3 se prodlužuje na 60 měsíců.“.

14. V § 6 odst. 1 se slovo „10:00“ a v odstavci 2 slovo „12:00“ nahrazují slovem „8:00“.

15. V § 6 odst. 3 se slovo „13:00“ nahrazuje slovem „8:30“.

16. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Žádost o rezervaci pevné přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7.

(6) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně po přijetí žádosti o rezervaci pevné přepravní kapacity v režimu na následující den provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.“.

17. V § 7 odst. 3 se slovo „13:30“ nahrazuje slovem „8:45“.

18. V § 7 odst. 5 se slova „ve 13:00“ nahrazují slovy „v 9:00“.

19. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Pro rezervace přepravní kapacity zahraniční fyzické nebo právnické osoby na hraničních bodech a vyhodnocení žádostí zahraniční fyzické nebo právnické osoby o rezervaci přepravní kapacity na hraničních bodech se ustanovení § 5 až 7 použijí obdobně.“.

20. V § 9 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Pro každé odběrné místo zákazníka se uzavírá smlouva o distribuci plynu pouze s jedním účastníkem trhu s plynem. Pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým účastníkem trhu s plynem užívajícím předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu. Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu. Pro předávací místo mezi distribučními soustavami uzavírají smlouvu o distribuci plynu provozovatelé distribučních soustav.

(8) V případě odběrného místa zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B, nebo odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí rezervovaná distribuční kapacita. Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce. U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o distribuci plynu uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně a za měřicí místa s měřením typu A nebo B pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně s roční periodicitou fakturace je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.“.

21. V § 10 odst. 3 se slovo „předpokládaným“ nahrazuje slovem „plánovaným“.

22. V § 11 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 52 odst. 1 a § 53 odst. 5, a to v termínech podle § 52 odst. 3 nebo § 53 odst. 5, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o distribuci plynu uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.“.

23. V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 12 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 5 pracovních dnů.“.

24. V § 11 odst. 7 větě třetí se slova „distribuční kapacity“ nahrazují slovy „dvacetičtyřnásobku zajištěné hodinové kapacity“.

25. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění žadatele, pokud žádost o rezervaci distribuční kapacity nesplňuje stanovené náležitosti, nebyla podána ve stanoveném termínu nebo žadatel nedoplnil nebo neprovedl úpravu podané žádosti do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením požadovaných úprav.“.

26. V § 12 odst. 1 a 2 se za slova „A nebo B,“ vkládají slova „pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie maloodběratel, je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami“.

27. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Provozovatel distribuční soustavy provede změnu rezervované distribuční kapacity pro předávací místo mezi distribučními soustavami také v případě, že provozovatel distribuční soustavy o to požádá a potřebu změny rezervace distribuční kapacity prokáže.“.

28. V § 13 odst. 3 se slova „maximální denní distribuční kapacitu“ nahrazují slovy „dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity“.

29. V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným výkonem“.

30. V § 17 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

31. V § 17 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce a nejdříve 12 měsíců před prvním plynárenským dnem bezprostředně následujícího skladovacího roku, pro který je roční skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována, podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují“.

32. V § 17 odst. 2 písmeno a) zní:

a) minimální cenu za jednotku skladovací kapacity za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,“.

33. V § 17 odst. 8 se slova „o 0,02 Kč až 0,05 Kč za 1 m3 provozního objemu“ nahrazují slovy „způsobem podle podmínek aukce“.

34. V § 21 odst. 5 úvodní části ustanovení se za větu první vkládá věta „Jedná-li se o aukci na novou skladovací kapacitu, která již byla v aukci nabídnuta, avšak nebyla rezervována, zveřejní provozovatel podzemního zásobníku plynu podmínky aukce nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením aukce.“.

35. V § 21 odst. 5 písmeno a) zní:

a) minimální cenu za jednotku skladovací kapacity a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,“.

36. V § 21 odst. 5 se na začátek písmene g) vkládají slova „minimální a maximální“.

37. V § 21 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

38. V § 26 odstavec 4 zní:

(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba užívající tento bod přepravní soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních hraničních bodech s výjimkou výstupního hraničního bodu Waidhaus platí, že poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování je považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).“.

39. V § 28 odst. 2, § 43 odst. 3 a § 50 odst. 3 se slova „§ 49 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 3“.

40. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, kteří nejsou subjekty zúčtování a využívají pouze hraniční body, podávají nominace a renominace přepravy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy provede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací přepravy na vstupních hraničních bodech a výstupních hraničních bodech a v případě nerovnosti součtu nominací nebo renominací přepravy na vstupních a výstupních hraničních bodech se zohledněním plynu na pohon tyto nominace nebo renominace nepřijme.“.

41. V § 33 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. d) se slova „následující po 4:00 hodin“ zrušují.

42. V § 36 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději třináctý den kalendářního měsíce skutečné příjmy za odchylky nad povolenou toleranci za posledních 12 kalendářních měsíců v rozdělení po jednotlivých měsících.“.

43. V § 39 odstavec 1 zní: „(1) Operátor trhu organizuje

a) denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:00 hodin na následující plynárenský den,

b) vnitrodenní trh s plynem,

c) trh s nevyužitou tolerancí.“.

44. V § 39 odstavec 1 zní:

(1) Operátor trhu organizuje denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:00 hodin na následující plynárenský den a vnitrodenní trh s plynem.“.

45. V § 39 se odstavec 9 zrušuje. Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

46. V § 40 se slova „dopolední a odpolední“, „dopoledním a odpoledním“ a „dopoledního a odpoledního“ zrušují.

47. V § 40 odst. 3 se slova „11:00 hodin a do 17:00“ nahrazují slovem „10:30“.

48. V § 41 odst. 2 se slovo „17:00“ nahrazuje slovem „10:30“.

49. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:

㤠42a

Trh s nevyužitou tolerancí

(1) Operátor trhu organizuje trh s nevyužitou tolerancí a umožňuje registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí.

(2) Pokud má nevyužitá tolerance opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule.

(3) Trh s nevyužitou tolerancí probíhá od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 12:00 hodin do 10:00 hodin následujícího kalendářního dne za všechny plynárenské dny předcházejícího kalendářního měsíce.

(4) Operátor trhu oznámí výsledky trhu s nevyužitou tolerancí v 11:00 hodin dvanáctého dne v kalendářním měsíci. Po oznámení výsledků trhu s nevyužitou tolerancí jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství uskutečněných obchodů na trhu s nevyužitou tolerancí a dosažené ceny za nevyužitou toleranci pro každý plynárenský den předcházejícího měsíce. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících obchodů trhu s nevyužitou tolerancí.

(5) Registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 12:00 hodin do 9:00 hodin třináctého dne v kalendářním měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce.

(6) Trh s nevyužitou tolerancí a registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají odděleně pro každý plynárenský den.“.

50. V § 44 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) se za slovo „hodnoty“ vkládá slovo „alokace“.

51. V § 44 odst. 1 na konci textu písmene f) a v odst. 2 na konci textu písmen g) až i) se doplňují slova „ , v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce“.

52. V § 44 odstavec 3 zní:

(3) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zašle provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a) předpokládané hodnoty rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

b) předpokládanou hodnotu součtu rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platnou od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,

c) hodnoty plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,

d) součet hodnot plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech všech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platných od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce.“.

53. V § 44 odst. 4 se slovo „zasílá“ nahrazuje slovem „zašle“.

54. V § 44 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Údaje podle odstavců 1, 2, 5 a 6 zpřístupní subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, operátor trhu nejpozději do 30 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.“.

55. V § 46 odstavec 7 zní:

(7) V případě, že pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce operátor trhu neobdrží předběžné hodnoty odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B od provozovatele příslušné přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek náhradní odhad denní předpokládané spotřeby plynu stanovený jako podíl plánované měsíční spotřeby plynu a počtu dní v kalendářním měsíci. V případě, že plánovaná měsíční spotřeba plynu není k dispozici, použije operátor trhu odhad vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání předběžných odchylek hodnoty vypočtené jako 66 % rezervované distribuční kapacity převedené na energetické jednotky hodnotou spalného tepla 10,55 kWh/m3.“.

56. V § 47 odst. 3 písm. d) se slovo „desátého“ nahrazuje slovem „jedenáctého“.

57. V § 47 odst. 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) denně do 13:00 hodin přepočtené typové diagramy dodávky na následujících 7 plynárenských dní na základě předpovědi klimatických podmínek.“.

58. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Každý den do 13:30 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den podle odstavce 1 písm. a) až c) a § 44 odst. 9. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 1 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nový termín pro podání nominace předběžné odchylky podle § 32 odst. 2 nejpozději hodinu před novým termínem pro podání nominace předběžné odchylky, nejpozději však do 16:00 hodin téhož dne.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

59. V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) V den oznámení podle odstavce 5 nejpozději do 15:00 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc podle odstavce 5. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 5 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nové hodnoty podle odstavce 5 nejpozději do 18:00 hodin téhož dne.“.

60. V § 50 odst. 1 se slova „§ 49 odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 5 písm. e)“.

61. V § 50 odst. 1 se slova „§ 39 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 42a“.

62. V § 52 odstavce 3 až 14 znějí:

(3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 10 pracovních dnů před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat tyto údaje:

a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

b) typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c) subjekt zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,

d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1 a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit.

(5) V termínu podle odstavce 3 doručí nový dodavatel plynu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy žádost o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 v případě, že nový dodavatel plynu uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(6) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění nebo při nesplnění náležitostí žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se nepovažuje, jestliže nový dodavatel plynu žádost doplní nebo upraví do 14:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzve k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením požadovaných úprav. V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.

(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 6 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(9) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele vzít zpět.

(10) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení standardní změny dodavatele plynu. Stávajícího dodavatele plynu a stávající subjekt zúčtování operátor trhu prostřednictvím informačního systému informuje o žádosti o pokračování dodávek plynu.

(11) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zpětvzetí žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(12) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 8 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, potvrdí nový dodavatel plynu v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin. V případě, že do stanoveného termínu nový dodavatel plynu nepotvrdí v informačním systému operátora trhu, že zákazník se změnou dodavatele plynu souhlasí, standardní změna dodavatele plynu se zastavuje a operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem plynu.

(14) Po odeslání požadavku na pokračování dodávek podle odstavce 7 nebo 10, nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, stávající dodavatel plynu a stávající subjekt zúčtování zasílají prostřednictvím informačního systému operátora trhu souhlas s pokračováním dodávek. Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o souhlasu stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek. Pokud do osmého pracovního dne do 14:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas stávajícího dodavatele plynu a stávajícího subjektu zúčtování s pokračováním dodávek v daném odběrném místě, postupuje se podle § 54 odst. 4 až 13 přiměřeně s tím, že za termín uvedený v § 54 odst. 5 a 9 až 11 se považuje 1 den předcházející termínu, od kdy není zajištěna dodávka od stávajícího dodavatele plynu.“.

63. V § 53 odst. 1 se slova „prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „plynárenskému dni“.

64. V § 53 odst. 3 se slova „k datu účinnosti změny dodavatele plynu na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby plynu“ nahrazují slovy „spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 13 k této vyhlášce“.

65. V § 53 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně, s tím, že

a) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem zahájení dodávek,

b) úkony k provedení změny dodavatele podle § 52 odst. 6 až 12 a odst. 15 se uskutečňují do třetího pracovního dne; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a

c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 16 nejpozději čtvrtý pracovní den do 12:00 hodin.“.

66. V § 54 odstavec 14 zní:

(14) Pro odběrné místo zákazníka, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat, a pro odběrné místo zákazníka, ke kterému není od určitého dne přiřazen dodavatel nebo subjekt zúčtování, případně není pro odběrné místo zákazníka rezervována distribuční nebo přepravní kapacita, se použijí ustanovení odstavců 1 až 13 obdobně, s tím, že operátor trhu zveřejňuje informaci o nedostatku finančního zajištění podle odstavce 1 čtvrtý kalendářní den v 17:30 hodin přede dnem, od kterého není do odběrného místa přiřazen dodavatel nebo subjekt zúčtování nebo není pro odběrné místo zákazníka rezervována distribuční nebo přepravní kapacita. O skutečnosti, že pro odběrné místo zákazníka není rezervována distribuční nebo přepravní kapacita, informuje provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy operátora trhu, nejedná-li se o případ, kdy zákazník požádal o ukončení nebo přerušení dodávky plynu.“.

67. § 55 se včetně nadpisu zrušuje.

68. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56

Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu

(1) U zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu a platba za činnost operátora trhu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel a odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.

(2) Součástí vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období, a identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.

(3) Spotřeba plynu a její rozdělení do jednotlivých období se stanoví postupem podle přílohy č. 13 k této vyhlášce, přičemž se zohlední odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a samoodečty zákazníka nebo dodavatele plynu.

(4) V případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením za období stanovené jiným právním předpisem6) provozovatel distribuční soustavy použije pro stanovení spotřeby zákazníka s měřením typu C odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a řádně přijaté samoodečty tohoto zákazníka nebo dodavatele plynu od posledního vyúčtování dodávky plynu. Pro stanovení odhadu spotřeby plynu za zbývající období provozovatel distribuční soustavy postupuje podle přílohy č. 13 bodu 2 k této vyhlášce.“.

69. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova „po doručení žádosti o přerušení nebo ukončení dodávky“ nahrazují slovy „od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky v případě, že žádost o ukončení nebo přerušení dodávky byla provozovateli distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení nebo přerušení dodávky; v ostatních případech nastává účinek přerušení nebo ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti“.

70. V § 58 odst. 1 se slova „nebo přepravních kapacit“ nahrazují slovy „kapacit nebo přepravní kapacity zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“.

71. V § 58 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(3) Nominace přepravy a alokace na hraničním bodu a bodu virtuálního zásobníku plynu se provádí v tisícinách MWh.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

72. V příloze č. 1 bod 5 zní:

5. Velikost požadované kapacity v MWh/den v daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy nebo v m3/den pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě“.

73. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Termíny a postupy podávání nabídek nebo poptávek provozovatelem přepravní soustavy na krátkodobém trhu za nevyrovnané odchylky

1. Operátor trhu zveřejní rozdíl mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 nejpozději 2 hodiny po termínu pro podávání nominací předběžných celkových odchylek podle § 32 odst. 2 s případnou úpravou podle § 49 odst. 2.

2. Operátor trhu podá za provozovatele přepravní soustavy požadavek na nákup plynu na vnitrodenním trhu s plynem na následující plynárenský den ve výši kladného rozdílu mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 za cenu určenou jako nižší z hodnot ceny plynu vyhlášené pro následující den na mezinárodní burze ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, a ceny z denního trhu. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 15 minut, zvyšuje operátor trhu cenu o 0,3 EUR/MWh, a to i opakovaně.

3. Operátor trhu podá za provozovatele přepravní soustavy požadavek na prodej plynu na vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu na následující plynárenský den ve výši záporného rozdílu mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 za cenu přebývajícího vyrovnávacího plynu platnou pro aktuální plynárenský den určenou jako vyšší z hodnot ceny plynu vyhlášené pro následující den na mezinárodní burze ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, a ceny z denního trhu. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 15 minut, snižuje operátor trhu cenu o 0,3 EUR/MWh, a to i opakovaně.

4. Cenou plynu vyhlášenou pro následující den na mezinárodní burze ve Spolkové republice Německo, na které se obchoduje s plynem, se rozumí hodnota výsledné vypořádací ceny plynu na této burze pro aktuální plynárenský den pro zónu NCG z předcházejícího plynárenského dne D-l; pokud není k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena pro aktuální plynárenský den pro zónu NCG.

5. Cenou denního trhu se rozumí výše výsledné sesouhlasené ceny denního trhu organizovaného v příslušném plynárenském dni.“.

74. V příloze č. 8 se slova „900 m3/rok“ nahrazují slovy „7,56 MWh/rok“.

75. Přílohy č. 9 až 11 znějí:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu a výpočet odběru plynu podle typového diagramu dodávky

1. Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu

Operátor trhu stanoví zbytkový diagram odběru plynu pro jednotlivé distribuční soustavy. Zbytkový diagram ZDld odběru distribuční soustavy l pro daný plynárenský den d je určený z měřených denních odběrů v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B a z denních hodnot použitých pro výpočet spotřeby (pro ztráty a vlastní spotřebu) v distribuční soustavě l podle následujícího vzorce

ZDld = PldPS + Vld + PldDSI + PldHPSI + PldDSO + PldHPSO + OldA + OldB + OldCM + VSld + Zld + ZAld ,

kde

ldPS je množství plynu dodaného na předávacích místech do distribuční soustavy l z přepravní soustavy za plynárenský den d,

Vld je množství plynu dodané z výroben plynu do distribuční soustavy l za plynárenský den d,

PldDSI je množství plynu dodané do distribučních soustavy l z jiných distribučních soustav za plynárenský den d,

PldHPSI je množství plynu dodané do distribuční soustavy l z předávacích míst přeshraničních plynovodů distribuční soustavy l za plynárenský den d,

PldDSO je množství plynu dodané do jiné distribuční soustavy z distribuční soustavy l za plynárenský den d,

PldHPSO je množství plynu dodané do předávacích míst přeshraničních plynovodů distribuční soustavy l za plynárenský den d,

OldA je součet měřených odběrů v odběrných místech zákazníků s měřením typu A v distribuční soustavě l za plynárenský den d,

OldB je součet měřených odběrů v odběrných místech zákazníků s měřením typu B v distribuční soustavě l za plynárenský den d (pro určení předběžných odchylek podle § 49 odst. 1 v průběhu plynárenského měsíce, kdy jsou skutečné hodnoty odběru plynu pro měření typu B nedostupné, se jako náhrada skutečných hodnot použijí hodnoty stanovené podle § 46 odst. 7),

OldCM je součet měřených odběrů v odběrných místech zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně nebo podle § 45 odst. 1 písm. b) rozpočítaných podle příslušného typového diagramu dodávky v distribuční soustavě l za plynárenský den d podle posledního vzorce této přílohy (OldCM je rovno 0 pro určení předběžných hodnot odběrů),

VSld je vlastní spotřeba v distribuční soustavě l za plynárenský den d,

Zld jsou ztráty v distribuční soustavě l za plynárenský den,

ZAld je změna akumulace v distribuční soustavě l za plynárenský den (s kladným znaménkem v případě zvýšení akumulace, se záporným znaménkem v případě snížení akumulace).

Skutečná znaménka u hodnot jsou v souladu se znaménkovou konvencí v systému OTE, tzn. vstupy do soustavy mají kladnou hodnotu, výstupy ze soustavy hodnotu zápornou.

2. Odhad spotřeby zákazníků s měřením typu C pomocí TDD

Denní odběr plynu Oild odběrného místa i s měřením typu C (s výjimkou odběrných míst zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně pro určení skutečných hodnot odběru plynu) v distribuční soustavě l za plynárenský den d kalendářního roku R se v systému operátora trhu vypočítá podle vzorce

Oild = OilRPRS x TDDpdR ,

kde

OilRPRS je plánovaná roční spotřeba zákazníka s měřením typu C,

TDDpdR je přepočtený typový diagram dodávky pro daný plynárenský den d kalendářního roku R a danou třídu TDDp.

3. Korekce na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu

Vypočtená hodnota Oild odběru plynu odběrného místa i s měřením typu C (s výjimkou odběrných míst zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně pro určení skutečných hodnot odběru plynu) v distribuční soustavě l ve dni d se koriguje na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu ZDld v distribuční soustavě l za plynárenský den d úměrně poměru odběrů s měřením typu C vůči všem typům měření tak, že jeho hodnota OildK po této korekci je

OildK = Oild x kld ,

kde

kld je korekční koeficient platný pro plynárenský den d a distribuční soustavu l určený podle vzorce

kde

je součet všech odběrů odběrných míst i s měřením typu C (s výjimkou odběrných míst zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně pro určení skutečných hodnot odběru plynu) v distribuční soustavě l za plynárenský den d odhadnutých s využitím typových diagramů dodávek,

Il je celkový počet odběrných míst v distribuční soustavě l.

4. Rozpočet denních spotřeb plynu zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně

Denní odběr plynu OildCM odběrným místem i s měřením typu C odečítaného měsíčně pro stanovení skutečné hodnoty odběru plynu v distribuční soustavě l za plynárenský den d kalendářního roku R se v systému operátora trhu vypočítá rozpočítáním skutečné měsíční spotřeby OilMS v plynárenském měsíci M podle následujícího vzorce

kde

je součet hodnot přepočteného typového diagramu dodávky platného pro kalendářní rok R pro třídu TDD p za všechny plynárenské dny plynárenského měsíce M,

OilMS je skutečná spotřeba plynu za plynárenský měsíc M v odběrném místě i distribuční soustavy l s měřením typu C odečítaným měsíčně.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Postup stanovení plánované a přepočtené roční spotřeby plynu zákazníků s měřením typu C

A.

1. Pro stanovení plánované roční spotřeby plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C se použijí poslední fakturované odběry plynu v uplynulých třech letech. Pokud zákazník odebíral plyn v období kratším než tři roky, ale delším než 10 měsíců, použije se pro stanovení plánované roční spotřeby toto kratší období.

2. Pokud je celková délka období s dostupnými hodnotami fakturovaných odběrů kratší než 10 měsíců, použije se předpokládaný odběr plynu dohodnutý ve smlouvě o distribuci plynu.

3. Plánovaná roční spotřeba OilRPRS pro odběrné místo i v distribuční soustavě l s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období D délky nejméně 10 předcházejících měsíců, se vypočítá podle vzorce

kde

OilDS je spotřeba plynu odběrného místa i v distribuční soustavě l s měřením typu C za období D délky nejméně 10 předcházejících měsíců (podle bodu 1),

je součet přepočtených typových diagramů dodávky pro třídu TDD p platných k poslednímu dni období D příslušnou odběrnému místu i s měřením typu C za období D.

B.

1. Pro stanovení přepočtené roční spotřeby plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C se použije poslední fakturovaný odběr plynu. Pokud je délka posledního fakturačního období kratší než 10 měsíců, použijí se údaje z více fakturačních období pokrývajících období minimálně 10 měsíců. Ze spotřeby plynu v takto vymezeném období se vypočte hodnota přepočtené roční spotřeby plynu pro příslušné odběrné místo s měřením typu C.

2. Pokud je celková délka období s dostupnými hodnotami fakturovaných odběrů kratší než 10 měsíců, použije se předpokládaný odběr plynu dohodnutý ve smlouvě o distribuci plynu.

3. Přepočtená roční spotřeba OiRPpRS pro odběrné místo i s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období délky Δ nejméně 10 předcházejících měsíců, se vypočítá podle vzorce:

kde

OS je spotřeba plynu odběrného místa i s měřením typu C za období Δ délky nejméně 10 předcházejících měsíců (podle bodu 1),

je součet přepočtených typových diagramů dodávky platných k poslednímu dni období Δ pro třídu TDD p příslušnou zákazníkovi i za období Δ,

je součet přepočtených typových diagramů dodávky platných k poslednímu dni období Δ pro třídu TDD p příslušnou zákazníkovi i za období Ω. Období Ω končí dnem posledního fakturačního období a začíná dnem posledního fakturačního období mínus 365 dní.

4. Přepočtená roční spotřeba plynu bude použita pro zařazení odběrného místa zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel do odběrného pásma pro účely fakturace spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Třídy typových diagramů dodávky

Třídy typových diagramů dodávky plynu a jejich přiřazení k odběrným místům pro kategorii domácnost a pro kategorie maloodběratel a střední odběratel jsou následující.

1. Kategorie domácnost

TŘÍDA TDD: DOM1
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
do 7,56 MWh100
do 7,56 MWh010
do 7,56 MWh001
do 7,56 MWh110
do 7,56 MWh101
do 7,56 MWh011
do 7,56 MWh111

DOM1   Domácnost s odběrem plynu nižším než 7,56 MWh/rok.

TŘÍDA TDD: DOM2
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
nad 7,56 MWh100
nad 7,56 MWh010
nad 7,56 MWh110
nad 7,56 MWh101
nad 7,56 MWh011

DOM2  Domácnost s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále domácnost s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem.

TŘÍDA TDD: DOM3
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
nad 7,56 MWh111

DOM3  Domácnost s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody.

TŘÍDA TDD: DOM4
Roční spotřebaS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)
nad 7,56 MWh001

DOM4  Domácnost s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok pouze na vytápění plynem.

2. Kategorie maloodběratel

TŘÍDA TDD: MO1
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R02100X
R02010X
R031000
R030100
R030001
R031100
R031010
R031001
R030110
R030101
R030011
R031110
R031101
R031011
R030111
R031111
R041000
R040100
R040001
R041100
R041001
R040101
R040011
R041101
R041011
R040111
R041111
R051000
R050100
R061000
R071000
R070100
R070010
R070001
R071100
R071010
R071001
R070110
R070101
R070011
R071110
R071101
R071011
R070111
R071111
R08xxx1
R09xxx1
R10xx01
R1110xx
R1101xx
R1111xx

MO1  Všichni zákazníci kategorie maloodběratel s kódem využití odběrného místa R02 až R11 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do M02 až M04.

TŘÍDA TDD: MO2
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R02110X
R041010
R040110
R050001
R051100
R051001
R050101
R050011
R051101
R051011
R050111
R051111
R060100
R060001
R061100
R061010
R061001
R060101
R060011
R061101
R061011
R060111
R061111
R10xx10
R10xx11

MO2  Zákazníci kategorie maloodběratel s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.

TŘÍDA TDD: MO3
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R0210x
R0201x
R0211x
R03000
R04110
R05100
R05110
R06010
R06110

MO3  Zákazníci kategorie maloodběratel s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.

TŘÍDA TDD: MO4
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R020010
R040010
R050010
R050110
R060010

MO4  Zákazníci kategorie maloodběratel s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.

3. Kategorie střední odběratel

TŘÍDA TDD: SO1
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R02100x
R02010x
R031000
R030100
R030001
R031100
R031010
R031001
R030110
R030101
R030011
R031110
R031101
R031011
R030111
R031111
R041000
R040100
R040001
R041100
R041001
R040100
R040011
R041101
R041011
R040111
R041111
R051000
R050100
R061000
R071000
R070100
R070010
R070001
R071100
R071010
R071001
R070110
R070101
R070011
R071110
R071101
R071011
R070111
R071111
R08xxx1
R09xxx1
R10xx01
R1110xx
R1101xx
R1111xx

SO1  Všichni zákazníci kategorie střední odběratel s kódem využití odběrného místa R02 až R11 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do SO2 až SO4.

TŘÍDA TDD: SO2
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R02110x
R041010
R040110
R050001
R051100
R051001
R050101
R050011
R051101
R051011
R050111
R051111
R060100
R060001
R061100
R061010
R061001
R060101
R060011
R061101
R061011
R060111
R061111
R10xx10
R10xx11

SO2  Zákazníci kategorie střední odběratel s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.

TŘÍDA TDD: SO3
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R0210x
R0201x
R0211x
R03000
R04110
R05100
R05110
R06010
R06110

SO3  Zákazníci kategorie střední odběratel s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.

TŘÍDA TDD: SO4
kód využití OMS01 (vaření)S02 (TUV)S03 (otop)S04 (technologie)
R020010
R040010
R050010
R050110
R060010

SO4 Zákazníci kategorie střední odběratel s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.

Poznámka:   Pro zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru plynu daného zákazníka.“.

76. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Užití typových diagramů dodávek plynu při rozpočtení fakturované spotřeby pomocí typových diagramů dodávky plynu provozovatelem distribuční soustavy a odhadu spotřeby v případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízení v odběrném místě zákazníka s měřením typu C

1. Spotřeba plynu Oidj v odběrném místě i s měřením typu C za období Dj se vypočte následujícím způsobem:

kde

Dj je období obsažené v období D a platí, že ,

OiD je spotřeba plynu odběrného místa i s měřením typu C za období D,

je součet přepočtených typových diagramů dodávky pro třídu TDD p platných k poslednímu dni období D příslušnou odběrnému místu i s měřením typu C za všechny plynárenské dny d v období Dj.

je součet přepočtených typových diagramů dodávky pro třídu TDD p platných k poslednímu dni období D příslušnou odběrnému místu i s měřením typu C za všechny plynárenské dny t v období D.

2. Spotřeba plynu OiD se v případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením v odběrném místě i s měřením typu C za období D stanoví náhradním způsobem:

kde

OiRPpRS je přepočtená roční spotřeba plynu v odběrném místě i s měřením typu C.

je součet přepočtených typových diagramů dodávky pro třídu TDD p příslušnou odběrnému místu i s měřením typu C za období D,

je součet přepočtených typových diagramů dodávky platných k poslednímu dni období Ω pro třídu TDD p příslušnou zákazníkovi i za období Ω. Období Ω končí dnem posledního fakturačního období a začíná dnem posledního fakturačního období mínus 365 dní. V případě že není k dispozici poslední známá fakturovaná spotřeba plynu pokrývající alespoň 10 měsíců je tato hodnota nahrazena hodnotou 1.“.

77. Doplňuje se příloha č. 14, která zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Tabulka spalných tepel pro převod rezervovaných přepravních kapacit

1. Přepravní kapacita na vstupních bodech přepravní soustavy se přepočítá spalným teplem (vkWh/m3):

Vstupní bod přepravní soustavy15°C20°C
Lanžhot10,59610,415
Lanžhot - Mokrý Háj10,59610,415
Waidhaus10,59710,416
Hora svaté Kateřiny - Olbernhau10,50710,328
Hora svaté Kateřiny - Sayda10,52210,343
Bod virtuálního zásobníku plynu10,620-

2. Přepravní kapacita na výstupních bodech přepravní soustavy se přepočítá spalným teplem (v kWh/m3):

Výstupní bod přepravní soustavy15°C20°C
Lanžhot10,59610,415
Lanžhot - Mokrý Háj10,59610,415
Waidhaus10,59710,416
Hora svaté Kateřiny - Olbernhau10,53810,358
Hora svaté Kateřiny - Sayda10,53210,352
Bod virtuálního zásobníku plynu10,620-“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při vyhodnocení žádosti o rezervaci standardní a denní přepravní kapacity podané před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2. Ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, se nevztahují na smlouvy o přepravě plynu uzavřené před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejichž předmětem je sjednání rezervace přepravní kapacity pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu. To neplatí, pokud po dni nabytí účinnosti této vyhlášky byla sjednána změna smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejímž předmětem je rezervace přepravní kapacity odděleně pro vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy.

3. Provozovatel přepravní soustavy převede k 1. lednu 2011 veškeré rezervované přepravní kapacity s výjimkou rezervovaných přepravních kapacit zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě a přepravních kapacit rezervovaných pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.

4. Je-li po dni nabytí účinnosti této vyhlášky sjednána změna smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejímž předmětem je změna sjednané rezervace přepravní kapacity pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu na rezervaci přepravní kapacity odděleně pro vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy, převede provozovatel přepravní soustavy ke dni účinnosti takové změny smlouvy o přepravě plynu rezervované přepravní kapacity z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou bodů 22, 23, 63, 65 a 67, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2011, a bodů 44, 45, 49 a 61, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru