Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 364/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 133/2010
Platnost od 15.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2014 (441/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

364

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za slova „větší než 1100 m3 nebo“ vkládají slova „které patří k původní zemědělské usedlosti anebo“.

2. V § 10 odst. 2 se slova „3.2,“ zrušují.

3. V § 15 odst. 2 ve větě druhé se slova „projektové dokumentace“ nahrazují slovy „stavu v projektové dokumentaci“ a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.“.

4. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „K této ceně se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o opotřebení a upravená koeficientem prodejnosti Kp stavby.“.

5. V § 22 odst. 2 se ve větě první slovo „B,“ zrušuje, ve větě druhé se slova „ , avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to“ nahrazují slovy „a její stavebně technický stav pronajmutí“ a na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle hlavy I.“.

6. V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „za předpokladu, že všechny nemovitosti, které zahrnuje nájemní smlouva, jsou předmětem ocenění. V opačném případě se soubor staveb posuzuje, jako by nebyl pronajat, a při ocenění jednotlivých staveb souboru se postupuje podle odstavce 2.“.

7. V § 23 odstavec 5 zní:

(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí, popřípadě trvalé porosty podle části páté.“.

8. V § 24 odst. 1 větě první, v § 25 odst. 1 větě první, v § 26 odst. 1 větě první a v § 26a odst. 1 větě první se slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovanou průměrnou“.

9. V § 24 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V této ceně je zahrnuto standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9.“.

10. V § 24 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

11. V § 24 odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU.....základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC.....základní cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU.....cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,“.

12. V § 25 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2.“.

13. V § 25 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

14. V § 25 odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU.....základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,

ZC.....základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU.....cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,“.

15. V § 26 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 7.“.

16. V § 26 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

17. V § 26 odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU.....základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC.....základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU.....cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,“.

18. V § 26 odst. 3 se slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“.

19. V § 26 odst. 4 se slova „3.2,“ zrušují.

20. V § 26a odst. 1 větě první se za slova „Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku“ vkládají slova „ , s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti,“ a věta druhá se nahrazuje větou „V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 6.“.

21. V § 26a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Cena upravená se zjistí podle vzorce:“.

22. V § 26a odst. 2 se slova

„ZCU = ZC x I,

kde

ZCU.....základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC.....základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,“

nahrazují slovy

„CU = IPC x I,

kde

CU.....cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,“

a slovo „byt“ se nahrazuje slovy „rodinný dům, rekreační chalupa nebo rekreační domek“.

23. V § 26a odst. 3 se slovo „základní“ nahrazuje slovy „indexovaná průměrná“ a za slova „stavba určená“ se vkládají slova „nebo užívaná“.

24. V § 26a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

25. V § 26a v odstavci 4 se slova „3.2,“ zrušují.

26. V § 29 odst. 4 se slova „a koeficientem Kp z přílohy č. 39“ zrušují.

27. V § 32 odst. 4 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

28. V § 32 odstavec 5 zní:

(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %, avšak cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 činí nejméně 10 Kč/m2.“.

29. V § 33 odstavec 2 zní:

(2) Cena nemovitostí uvedených v odstavci 1 se zjistí ze součtu cen zjištěných nákladovým způsobem jednotlivých staveb souboru, cen pozemků zjištěných podle cenové mapy pozemků obce nebo podle § 28 a trvalých porostů, vše bez koeficientů prodejnosti a z ceny zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.“.

30. V § 38 se slova „ , popřípadě podle § 39“ zrušují.

31. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „k jiným stavbám,“ vkládají slova „popřípadě byty nebo nebytové prostory, které byly převedeny nebo přešly do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8),“.

32. V § 44 odst. 1 písm. b) se za slova „podle § 13 se“ vkládají slova „z přílohy č. 39“ a slova „s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší Kp uvedený ve sloupci 13 přílohy č. 39“ se zrušují.

33. V § 44 odst. 2 písm. c) se číslo „13“ nahrazuje číslem „7“.

34. V § 44 odst. 2 písm. f) se slova „nebo ze sloupce 13, pokud jde o rozestavěný byt v budově typu J nebo K“ zrušují.

35. V § 44 odst. 10 se za slova „podle § 13“ vkládají slova „nebo § 25“ a slova „s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije Kp ze sloupce 13“ se zrušují.

36. V § 44 odst. 11 se slova „25 %“ nahrazují slovy „30 %“ a za větu první se vkládá věta „Bez řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit.“.

37. V příloze č. 2 v poznámce č. 4 k tabulce opatřené nadpisem „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ se za slova „využití půdního prostoru“ doplňují slova „a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby“.

38. V příloze č. 2 v tabulce opatřené nadpisem „Standardní vybavení budov“ se v položce 22 ve sloupci označeném „Popis standardu“ slova „Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové“ nahrazují slovy „Kuchyňská linka s dřezem a vestavěnou troubou a varnou deskou nebo samostatným sporákem elektrickým, plynovým nebo kombinovaným v celkové délce do 240 cm“.

39. V příloze č. 3 v poznámce k tabulce opatřené nadpisem „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru“ se za slova „Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru“ doplňují slova „a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby“.

40. V příloze č. 3 v tabulce opatřené nadpisem „Standardní vybavení hal“ se v položce č. 9 ve sloupci označeném „Konstrukce a vybavení“ slovo „keramické“ zrušuje v obou řádcích a ve sloupci označeném „Popis standardu“ se za slovo „Běžný“ vkládá slovo „keramický“.

41. V příloze č. 5 se na konci doplňuje tabulka č. 25, která zní:

„25. Trafostanice“.

CZ - CC 221441 SKP 46.21.51.9

Číslo položky Popis Výkon
100 kVA160 kVA250 kVA400 kVA
Stožárová (v Kč/ks)
25.1 Trafostanice VN/NN jednosloupová
Betonový sloup EPV
150 000 170 000 - -
25.2 Trafostanice VN/NN dvousloupová
Betonový sloup EPV
300 000 320 000 - -
Kobková (v Kč/ks)
25.3 Transformátor olejový 295 000 310 000 340 000 370 000

42. V příloze č. 6 v části I. se na konci textu poznámky doplňují slova:

„Typ A: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

E: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

F: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

G: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

H: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

CH: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

I: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

J: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

K: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

O: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený“.

43. V příloze č. 11 v tabulce se položka „3.2. Trafostanice“ zrušuje.

44. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu

Tabulka č. 2

Kód skupiny:VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
CV ≤ CNCV > CN
Pro stavbuPro soubor stavebPro budovy typu J a K a pro soubor stavebPro ostatní stavby
ACV + 0,40 RCV + 0,40 RCV x 1,15CV x 1,15
B,CCV + 0,20 RCV + 0,15 RCV x 1,05CV x 1,10
D,ECV + 0,10 RCVCVCV x 1,05
FCVCV - 0,05 RCV x 0,85CV“.

45. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území) počet obyvatel
Indexovaná průměrná cena (Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1 11415
PRAHA 2 7 449
PRAHA 3 4 575
PRAHA 4 4 306
PRAHA 5 6 118
PRAHA 6 8 020
PRAHA 7 4 196
PRAHA 8 4 282
PRAHA 9 4 645
PRAHA 10 4 349
PRAHA 11 4 166
PRAHA 12 4 302
PRAHA 13 3 073
PRAHA 14 3 334
PRAHA 15 2 363
PRAHA 16 3 416
PRAHA 17 2 488
PRAHA 18 3 201
PRAHA 19 2 537
PRAHA 20 4 905
PRAHA 21 4 804
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 522
10 001-50 000 2 622
2 001-10 000 2 650
do 2 000 obyvatel 3 121
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 601
10 001-50 000 2 443
2 001-10 000 1 864
do 2 000 obyvatel 1 510
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 574
10 001-50 000 2 208
2 001-10 000 1 919
do 2 000 obyvatel 1 820
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 659
10 001-50 000 1 883
2 001-10 000 1 520
do 2 000 obyvatel 1 851
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 120
10 001-50 000 1 832
2 001-10 000 1 835
do 2 000 obyvatel 1 535
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 422
10 001-50 000 2 535
2 001 10 000 1 773
do 2 000 obyvatel 1 878
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 656
10 001-50 000 2 165
2 001 10 000 1 864
do 2 000 obyvatel 1 965
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 212
10 001-50 000 2 066
2 001-10 000 2 118
do 2 000 obyvatel 1 931
VYSOČINA KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 284
10 001-50 000 2 129
2 001-10 000 1 845
do 2 000 obyvatel 1 585
BRNO
BRNO 1 3 800
BRNO 2 4 217
BRNO 3 6 147
BRNO 4 4 207
BRNO 5 4 155
BRNO 6 3 312
BRNO 7 3 880
BRNO 8 3 689
BRNO 9 2 710
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
nad 10 000 obyvatel 2 453
2 001-10 000 2 153
do 2 000 obyvatel 1 882
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 3 147
10 001-50 000 2 695
2 001-10 000 1 946
do 2 000 obyvatel 1 590
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 3 084
10 001-50 000 2 497
2 001-10 000 2 147
do 2 000 obyvatel 1 896
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel 2 127
10 001-50 000 1 902
2 001-10 000 1 755
do 2 000 obyvatel 1 753
".

46. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 se vkládá nový řádek 0 znaku a řádky I. až III. kvalitativního pásma, který zní:

0Typ stavbyI.Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňující zřízení podkrovíA
II.Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkrovíB
III.Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkrovíC“.

47. V příloze č. 18a v tabulce č. 6 ve znaku č. 4 v kvalitativním pásmu III. ve sloupci označeném „Hodnota Pi“ se slovo „0,2“ nahrazuje slovem „0,02“.

48. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Indexované průměrné ceny za m2 podlahové plochy bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované
obce a velikostní
kategorie obcí
podle počtu
obyvatel a oblastí
Index.
prům
cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 192 039
Praha 264 082
Praha 354 208
Praha 444 906
Praha 546 036
Praha 658 706
Praha 744 203
Praha 842 416
Praha 945 778
Praha 1045 846
Praha 1144 890
Praha 1239 167
Praha 1336 156
Praha 1428 013
Praha 1530 177
Praha 1642 207
Praha 1740 535
Praha 1840 264
Praha 1942 111
Praha 2049 090
Praha 2151 022
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov25 146
Beroun35 020
Kladno31 502
Kolín26 156
Kutná Hora21 293
Mělník24 298
Mladá Boleslav26 315
Nymburk28 736
Poděbrady26 066
Praha - východ*28 971
Praha - západ*36 942
Příbram22 152
Rakovník24 889
10 001 - 50 00021 556
2 001 - 10 00021 030
do 2 000 obyvatel17 038
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice25 956
Český Krumlov18 069
Jindřichův Hradec16 907
Písek20 890
Prachatice16 697
Strakonice18 876
Tábor18 527
2 001 - 10 00014 015
do 2 000obyvatel11 739
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 127 695
Plzeň 224 595
Plzeň 325 381
Domažlice17 038
Klatovy18 484
Rokycany22 106
Tachov15 628
10 001 - 50 00020 350
2 001- 10 00016 999
do 2 000 obyvatel13 695
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 132 508
Karlovy Vary 228 904
Karlovy Vary 325 932
Karlovy Vary 428 359
Cheb15 361
Františkovy lázně15 945
Mariánské lázně24 175
Sokolov15 095
10 001 - 50 00016 965
2 001 - 10 00013 319
do 2 000 obyvatel11 884
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín15 516
Chomutov11 060
Litoměřice19 327
Louny15 902
Most12 478
Teplice14 382
Ústí nad Labem13 708
10 001 - 50 00013 932
2 001 - 10 00014 866
do 2 000 obyvatel10 865
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa14 782
Jablonec nad Nisou19 619
Liberec22 501
Semily12 443
10 001 - 50 00017 748
2 001 - 10 00020 146
do 2 000 obyvatel22 480
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové28 664
Jičín23 113
Náchod18 439
Rychnov nad Kn21 145
Trutnov20 025
10 001 - 50 00020 037
2 001 - 10 00016 063
do 2 000 obyvatel20 739
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim22 742
Pardubice28 270
Svitavy17 512
Ústí nad Orlicí15 831
10 001 - 50 00018 257
2 001 - 10 00018 342
do 2 000 obyvatel14 710
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod21 367
Jihlava22 893
Pelhřimov19 636
Třebíč14 822
Žďár nad Sázavou19 782
10 001 - 50 00016 493
2 001 - 10 00014 212
do 2 000 obyvatel9 244
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 141 020
Brno 239 384
Brno 337 795
Brno 434 480
Brno 537 351
Brno 634 694
Brno 733 123
Brno 834 155
Brno 934 410
Blansko22 544
Břeclav18 437
Hodonín17 971
Vyškov20 191
Znojmo20 562
10 001 - 50 00019 907
2 001 - 10 00021 201
do 2 000 obyvatel16 146
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník17 034
Olomouc27 652
Prostějov19 798
Přerov19 794
Šumperk19 243
10 001 - 50 00018 082
2 001 - 10 00014 967
do 2 000 obyvatel14 310
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž21 171
Luhačovice23 663
Uherské Hradiště22 454
Vsetín19 421
Zlín27 234
10 001 - 50 00021 008
2 001 - 10 00019 274
do 2 000 obyvatel15 332
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Ostrava 120 914
Ostrava 223 366
Ostrava 318 749
Ostrava 417 090
Ostrava 521 818
Ostrava 620 761
Ostrava 718 858
Ostrava 819 450
Ostrava 922 209
Ostrava 1020 768
Ostrava 1118 439
Ostrava 1217 010
Bruntál14 009
Frýdek-Místek20 902
Havířov19 872
Karviná17 719
Nový Jičín17 889
Opava19 125
10 001 - 50 00016 490
2 001 - 10 00013 876
do 2 000 obyvatel14 175
*Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

49. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1
Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Indexovaná průměrná
cena (Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1-
PRAHA 2-
PRAHA 3-
PRAHA 45 140
PRAHA 53 901
PRAHA 64 850
PRAHA 73 860
PRAHA 84 027
PRAHA 93 684
PRAHA 103 621
PRAHA 113 940
PRAHA 125 660
PRAHA 135 818
PRAHA 143 472
PRAHA 155 541
PRAHA 164 039
PRAHA 175 614
PRAHA 184 880
PRAHA 193 630
PRAHA 204 677
PRAHA 215 401
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 967
10 001 - 50 0002 631
2 001 - 10 0005 106
do 2 000 obyvatel5 882
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 518
10 001 - 50 0002 204
2 001 - 10 0003 316
do 2 000 obyvatel3 737
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 745
10 001 - 50 0002 476
2 001 - 10 0003 215
do 2 000 obyvatel3 514
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 275
10 001 - 50 0002 663
2 001 - 10 0002 006
do 2 000 obyvatel2 768
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 009
10 001 - 50 0002 128
2 001 - 10 0002 180
do 2 000 obyvatel3 160
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel3 321
10 001 - 50 0003 501
2 001 - 10 0002 608
do 2 000 obyvatel4 477
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel3 068
10 001 - 50 0002 344
2 001 - 10 0002 793
do 2 000 obyvatel4 193
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 088
10 001 - 50 0001 964
2 001 - 10 0002 546
do 2 000 obyvatel2 949
VYSOČINA KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 606
10 001 - 50 0001 864
2 001 - 10 0002 106
do 2 000 obyvatel3 058
BRNO
BRNO 1-
BRNO 22 345
BRNO 34 154
BRNO 44 067
BRNO 52 673
BRNO 63 079
BRNO 73 476
BRNO 84 289
BRNO 94 615
JIHOMORAVSKÝ KRAJ -(KROMĚ BRNA)
nad 10 000 obyvatel2 094
2 001 - 10 0002 908
do 2 000 obyvatel3 227
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel3 046
10 001 - 50 0002 334
2 001 - 10 0002 559
do 2 000 obyvatel2 991
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 772
10 001 - 50 0002 128
2 001 - 10 0002 392
do 2 000 obyvatel2 724
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 334
10 001 - 50 0002 712
2 001 - 10 0003 067
do 2 000 obyvatel3 396

Konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Vi
12345
0 Typ stavbya) I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP -
- Bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1.NP
A;B;C;D;E;F;G;H;I
II.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H;I
III.Podsklepený - bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1. NPA;B;C;D;E;F;G;H;I
IV.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H;I
1 Druh stavby I.Zahrádkářská chata0,02
II.Rekreační chata0
2 Svislé konstrukceb) I.Dřevěné jednostranně obíjené-0,05
II.Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm včetně-0,03
III.Montované na bázi dřevní hmoty0
IV.Dřevěné srubové0,02
V.Zděné tl. více jak 30 cm0,05
3 Střešní konstrukce I.Krov neumožňující zřízení podkroví-0,01
II.Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito)0
III.Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby0,03
4 Napojení stavby na sítě I.Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. energie-0,06
II.Elektr. proud, voda, žumpa (septik)0
III.Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod a kanalizaci nebo domovní
čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)
0,06
5 Vybavení I.Bez zákl. příslušenství-0,10
II.Pouze WC suché nebo i mino stavbu-0,06
III.WC ve stavbě0
IV.WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout0,10
V.WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další vybavení (např. zimní
zahrady, vnitřní bazén atd.),
0,15
6 Vytápění stavby I.Bez vytápění-0,06
II.Lokální vytápění0
IIIústřední (centrální) vytápění na pevná paliva0,05
IV.Ostatní druhy vytápění0,10
7 Příslušenství stavby
(venkovní úpravy a
vedlejší stavby do
celkové ZP 25 m2
včetně)
I.Snižující hodnotu stavby-0,08
II.Bez příslušenství-0,04
III.Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty0
IV.Příslušenství zvyšující cenu chaty (např. venkovní gril, pergoly apod.)0,04
V.Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby (např. sauna)0,08 až 0,20
8 Výměra pozemků
užívané se stavbou
I.Pouze zastavěný stavbou-0,05
II.Do 400 m20
III.Nad 400 m0,03
9 Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,06 až -0,15
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,15
10 Stavebně- technický
stav
I.Stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
0,85*
VI.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších
stavebních úprav)
0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí
dlouhodobé životnosti)
0,40*
Index konstrukce a vybavení:      vzorec 

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 4 odpovídajícího typu dle přílohy č. 7.

b) Začlenění se provede podle převažujícího provedení svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji určit, pak se začlení do vyššího kvalitativního pásma.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně 1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

50. Příloha č. 20a zní:

„Příloha č. 20a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1
Kraj v členění na
vyjmenované obce a velikostní
kategorie obcí
podle počtu obyvatel a oblastí
Index. prům.
cena (Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1-
Praha 2-
Praha 311 846
Praha 48 969
Praha 57 918
Praha 615 315
Praha 76 806
Praha 87 562
Praha 94 559
Praha 107 538
Praha 117 332
Praha 126 047
Praha 136 163
Praha 146 104
Praha 156 516
Praha 166 287
Praha 177 773
Praha 187 320
Praha 195 426
Praha 208 096
Praha 2111 037
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov3 779
Beroun6 835
Kladno4 629
Kolín3 350
Kutná Hora4 612
Mělník3 946
Mladá Boleslav4 872
Nymburk4 180
Poděbrady4 372
Praha - východ*6 887
Praha - západ*8 534
Příbram4 044
Rakovník4 287
10 001 - 50 0004 289
2 001 - 10 0004 849
do 2 000 obyvatel4 717
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice4 259
Český Krumlov4 716
Jindřichův Hradec4 098
Písek3 350
Prachatice3 204
Strakonice3 155
Tábor3 328
2 001 - 10 0003 711
do 2 000 obyvatel3 495
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 15 279
Plzeň 24 440
Plzeň 35 216
Domažlice4 252
Klatovy3 141
Rokycany3 399
Tachov2 853
10 001 - 50 0004 019
2 001 - 10 0003 603
do 2 000 obyvatel3 472
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 16 731
Karlovy Vary 25 333
Karlovy Vary 34 490
Karlovy Vary 44 515
Cheb3 030
Františkovy lázně3 528
Mariánské lázně2 588
Sokolov3 630
10 001 - 50 0002 782
2 001 - 10 0003 428
do 2 000 obyvatel3 232
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín3 246
Chomutov2 633
Litoměřice3 769
Louny3 013
Most3 750
Teplice3 553
Ústí nad Labem3 234
10 001 - 50 0002 901
2 001 - 10 0003 197
do 2 000 obyvatel3 102
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa2 901
Jablonec nad Nisou3 742
Liberec3 851
Semily3 492
10 001 - 50 0004 192
2 001 - 10 0004 045
do 2 000 obyvatel4 274
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové5 066
Jičín3 716
Náchod2 964
Rychnov nad Kn2 440
Trutnov3 110
10 001 - 50 0003 485
2 001 - 10 0003 361
do 2 000 obyvatel3 759
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim3 426
Pardubice3 903
Svitavy2 928
Ustí nad Orlicí2 802
10 001 - 50 0002 989
2 001 - 10 0003 200
do 2 000 obyvatel3 046
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod4 043
Jihlava3 399
Pelhřimov2 447
Třebíč2 849
Žďár nad Sázavou3 163
10 001 - 50 0002 899
2 001 - 10 0002 492
do 2 000 obyvatel2 313
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1-
Brno 27 795
Brno 37 753
Brno 46 572
Brno 57 324
Brno 66 530
Brno 75 929
Brno 87 914
Brno 96 109
Blansko3 749
Břeclav3 309
Hodonín3 167
Vyškov2 790
Znojmo3 436
10 001 - 50 0003 167
2 001 - 10 0003 270
do 2 000 obyvatel3 208
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník 2 445
Olomouc 4 525
Prostějov 3 604
Přerov 3 418
Šumperk 3 443
10 001 - 50 000 3 264
2 001 - 10 000 3 196
do 2 000 obyvatel 2 701
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž 3 590
Luhačovice 4 428
Uherské Hradiště 3 140
Vsetín 3 572
Zlín 5 015
10 001 - 50 000 3 481
2 001 - 10 000 2 845
do 2 000 obyvatel 2 671
MORAVSKOSLEZKÝ kraj
Ostrava 1 -
Ostrava 2 3 277
Ostrava 3 3 206
Ostrava 4
Ostrava 5 3 623
Ostrava 6 3 121
Ostrava 7 3 504
Ostrava 8 3 709
Ostrava 9 2 887
Ostrava 10 3 491
Ostrava 11 4 439
Ostrava 12 4 065
Bruntál 2 202
Frýdek-Místek 2 790
Havířov 3 161
Karviná 3 055
Nový Jičín 2 620
Opava 2 960
10 001 - 50 000 2 787
2 001 - 10 000 3 092
do 2 000 obyvatel 3 347
* Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČíslo Popis pásmaHodnota Vi
12345
0Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1 .NP
- se šikmou nebo strmou střechou
A;B;E;F;CH;I;L;
M
II.Dtto - s plochou střechouA;B;E;F;CH;I;L;
M
III.Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
IV.Dtto - s plochou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
1Druh stavbyI.Rekreační chalupa a rekreační domEk-0,02
II.Dvojdomek, dům řadový-0,01
III.Samostatný rodinný dům0
2Provedení obvodových
stěnb)
I.Na bázi dřevní hmoty - nezateplené; zdivo smíšené nebo kamenné-0,08
II.Železobetonová konstrukce - nezateplená-0,01
III.Zdivo cihelné nebo tvárnicové0
IV.Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené0,04
V.Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd.0,10
3Tloušťka obvod, stěnI.méně jak 45 cm-0,02
II.45 cm0
III.více jak 45 cm0,03
4Podlažnostc)I.Hodnota větší než 20
II.Hodnota více jak 1 do 2 včetně0,01
III.Hodnota 10,02
5Napojení na sítě (přípojky)I.Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie-0,10
II.Přípojka elektro, vl. studna na pozemku-0,05
III.Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku0
IV.Přípojka elektro voda, napoj, na veřej, kanál, nebo domovní čistírna0,04
V.Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan0,08
6Způsob vytápění stavbyI.Lokální na tuhá paliva-0,08
II.Lokální vytápění el. nebo plynem,-0,04
III.Ústřední, etážové, dálkové0
IV.V převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné vytápění0,05
V.Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění)0,06 až 0,10
7Zákl. příslušenství
v RDd)
I.Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC-0,10
II.Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD-0,05
III.Úplné - standardní provedení0
IV.Úplné nadstandard, nebo více zákl.přísl. standard, proved., popřípadě prádelna0,05
V.Více základních příslušenství nadstandardního provedení0,06 až 0,10
8Ostatní vybavení v RDI.Bez dalšího vybavení0
II.Např. sauna, centrál. vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén0,01 až 0,25
9Venkovní úpravyI.Zanedbatelného rozsahu-0,05
II.Minimálního rozsahu-0,03
III.Standardního rozsahu a provedení0
IV.Většího rozsahu nebo nadstand. provedení0,04
V.Nadstandardní provedení a rozsah0,05
10Vedlejší stavby tvořící
příslušenství k RD
I.Snižující hodnotu RD-0,01 až -0,03
II.Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m0
III.Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m20,05 až 0,10
11Pozemky ve funkčním
celku se stavbou
I.Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2-0,01
II.Od 300 m2 do 800 m2 celkem0
III.Nad 800 m2 celkem0,01
12Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,06 až -0,10
II.Mírně snižující cenu-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,01 až 0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,10
13Stavebně- technický
stav
I.Stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních
úprav)
0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních
úprav)
0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé
životnosti)
0,40*
Index konstrukce a vybavení :     vzorec 

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu dle přílohy č. 6.

b) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji při více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí.

c) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP - nutno doložit výpočtem.

d) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně 1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

51. V příloze č. 21 v tabulce č. 1 se doplňuje položka 1.4, která zní:

„Položka 1.4

1.4pozemek v obci, ve které výše sjednaných cen stavebních pozemků
výrazně překročí cenu pozemku zjištěnou dle § 28 odst. 1, upravenou
položkami 1.1 - 1.3 této přílohy a koeficienty Ki a Kp, z důvodu
          
      1.4.1- polohy v okolí města podle odstavce 1 písmeno a) nebo c)
se zvýšenou úrovní sjednaných cen stavebních pozemků
   -   do 300
1.4.2- polohy v turisticky významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných
cen stavebních pozemků a jiných, zastavitelných pozemků
   -do 400

52. V příloze č. 21 v tabulce č. 3 v položce 3.1 ve sloupci označeném „Důvod úpravy ceny stavebního (popř. jiného) pozemku“ se za slovy „úřad města“ text doplňuje slovy „ , s výjimkou města Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek“.

53. V příloze č. 21 v poznámce č. 1 se za slovem „pozemku“, za slovem „obyvatel“ a za slovy „vyjmenovaných městech“ vkládá slovo „zpravidla“ a na konci poznámky se doplňuje věta „V případě odchylky od běžných podmínek v oceňovaném území, důkazně podložené příslušnými podklady, se postupuje současně dle poznámky č. 3.“.

54. V příloze č. 21 v poznámce č. 2 se za slovem „1.2“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovem „1.3“ se doplňují slova „a 1.4“.

55. V příloze č. 21 v poznámce č. 3 se za slovem „1.2“ slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slovem „1.3“ se doplňují slova „a 1.4“ a za slovem „nejvýhodnější“ se doplňují slova „nebo jde-li o pozemek s polohou v okolí města podle odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo o pozemek v turisticky významné obci. Okolím města se rozumí území bezprostředně sousedících okresů.“.

56. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
SEKCE 1 - BUDOVY
11 BUDOVY BYTOVÉ
111 Budovy jednobytové
46.21.11.1 Budovy jednobytové 2,169
46.21.11.3-4 Budovy pro rodinnou rekreaci
112 Budovy dvou a vícebytové
1121 46.21.11.2 Budovy dvoubytové 2,170
1122 46.21.11.2
46.21.12...
Budovy tří a vícebytové 2,154
113 Budovy bytové ostatní
46.21.18.2 Budovy se službami sociální péče 2,080
46.21.19.1 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
112 BUDOVY A HALY (DÁLE JEN BUDOVY) NEBYTOVÉ
121 Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1 Budovy hotelů 2,074
46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení
122 Budovy administrativní
46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...) 2,135
123 Budovy pro obchod
46.21.14.2..
46.21.14.3..
Budovy pro obchod, prodejny 2,162
Budovy pro služby
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
1241 46.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,144
1242 46.21.14.5.. Garáže2,158
125 Budovy pro průmysl a skladování
1251 46.21.13.1.
46.21.51.2.
Budovy pro průmysl 2,133
46.21.13.3 Budovy pro vodní hospodářství
1252 46.21.13.2
46.21.64.1 a 2
Budovy skladů, nádrže a sila 2,143
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
1261 46.21.16.3 pudový pro společenské a kulturní účely 2,100
1262 46.21.17.2 pudový muzeí a knihoven 2,087
1263 46.21.17.. 1,3 pudový škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,094
1264 46.21.18.1 pudový pro zdravotnictví 2,089
1265 46.21.61..
46.21.63..
pudový pro sport
tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů
2,104
127 Budovy nebytové ostatní
1271 46.21.15.2 
46.21.15.3
Budovy pro zemědělství
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
2,202
1272 46.21.14.6..1 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2,083
1273 46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky
1274 46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené 2,113
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11.. Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru 2,284
212 Dráhy kolejové
46.23.13.. Dráhy železniční a visuté2,165
213 Plochy letišť
46.23.14.. Dráhy letištní a ostatní plochy2,305
214 Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
2141 46.21.21.. Mosty a visuté dálnice 2,090
2142 46.21.22.. Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) 2,058
215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
2151 46.24.12.1
46.24.11.
Přístavy a plavební kanály 2,133
2152 46.24.12.3 Hráze, jezy a stupně na tocích 2,170
46.24.12.4 Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8 Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9 Úpravy vodních toků (regulace)
2153 46.24.12.6,.7 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
22 VEDENI TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
2211 46.21.31..
46.21.32.7
Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní 2,329
2212 46.21.32.. Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní (vč. souvisejících objektů) 2,352
46.21.64.1 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2213 46.21.36..,37.. Vedení dálkové telekomunikační 2,293
46.21.52.5 Stavby telekomunikační (např. věže, stožáry)
2214 46.21.33.. Vedení elektrická trakční 2,231
46.21.34..
46.21.35..
Vedení dálková elektrická (vč.pomocných zařízení)
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
2221 46.21.42.3 Vedení plynu místní trubní 2,304
2222 46.21.41.1,2,9
46.21.42.1,.2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní (vč. souvisejících objektů) 2,322
46.25.22.1 Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2 Studny jinde neuvedené a jímání vody
2223 46.21.41.4,.9
46.21.64.1
Vedení kanalizace místní trubní 2,324
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2224 46.21.43.. Vedení místní elektrické a telekomunikační (vč.pomocných zařízení) 2,237
46.21.43.9 Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
2301 46.21.52.. Stavby důlní a pro těžbu 2,309
2302 46.21.51.
46.25.61
Stavby elektráren
2303 46.25.61 Stavby pro chemický průmysl
2304   Stavby průmyslové jinde neuvedené
24 Ostatní inženýrská díla
241 Stavby pro sport a rekreaci
2411 46.23.22.9 Sportovní hřiště 2,331
2412 46.23.21.. Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky 2,425
242 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64...
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 2,351

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 8, 9 a 10 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.

Při pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 (rodinné domy) přílohy č. 39 a nejnižší Ki dle CZ-CC 111, 112.“.

57. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp

Tabulky č. 1

Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hlavní město Praha

Praha 1 1,597 3,598 1,668 2,378 2,102 0,244 4,254 2,003 1,902 3,076 5,451 1,000
Praha 2 1,267 1,952 1,594 1,613 2,549 0,244 3,948 1,491 0,873 1,890 2,864 1,000
Praha 3 1,060 1,868 2,037 1,449 0,888 0,434 2,414 1,191 0,959 1,829 2,622 1,000
Praha 4 1,241 1,500 0,977 1,282 1,471 0,350 2,372 1,026 0,463 2,033 2,357 2,321
Praha 5 1,086 2,444 1,019 1,098 1,561 0,244 2,515 0,952 0,318 1,814 2,747 1,049
Praha 6 1,971 2,669 1,179 1,799 0,904 0,773 3,573 2,882 0,372 2,243 4,214 1,832
Praha 7 0,602 0,948 0,936 0,337 0,428 0,238 1,847 0,700 0,295 1,707 1,995 1,814
Praha 8 0,690 1,371 0,866 0,596 0,569 0,221 2,272 1,475 0,419 1,894 2,047 1,531
Praha 9 0,654 1,007 0,875 0,396 0,538 0,245 2,110 1,608 0,473 1,696 2,008 1,998
Praha 10 0,865 1,629 0,790 0,957 0,435 0,204 1,858 0,805 0,342 1,645 2,619 1,218
Praha 11 0,564 1,195 0,813 0,845 0,799 0,271 1,219 1,309 1,228 1,594 1,750 1,683
Praha 12 0,842 0,886 0,857 0,374 0,885 0,270 1,402 1,022 1,180 1,467 1,615 1,946
Praha 13 0,567 0,740 0,690 0,679 0,584 0,206 1,070 0,848 1,040 1,380 1,351 1,500
Praha 14 0,471 0,715 0,627 0,723 0,642 0,285 1,215 1,253 0,463 1,368 1,369 0,838
Praha 15 0,603 0,922 1,026 0,882 0,783 0,353 1,381 0,782 0,457 1,248 1,372 1,733
Praha 16 1,151 0,938 0,996 0,933 1,437 0,234 1,311 1,088 0,395 1,776 1,981 2,107
Praha 17 0,865 0,952 0,996 1,245 1,375 0,235 0,824 1,323 0,482 1,420 2,007 1,553
Praha 18 0,961 0,879 1,049 1,516 1,641 0,227 1,711 0,652 0,331 1,412 2,101 1,653
Praha 19 0,502 0,840 0,950 0,720 0,676 0,237 0,948 0,676 0,431 1,352 1,465 1,567
Praha 20 1,038 1,771 1,092 1,432 1,276 0,244 2,187 1,107 0,671 2,201 2,326 2,331
Praha 21 1,426 1,786 1,147 1,325 2,226 0,245 2,989 0,925 0,396 2,322 3,354 1,747

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Benešov 0,850 0,760 0,956 1,221 0,717 0,353 1,514 0,855 1,135 1,497 1,430 1,452
nad 5 000 obyvatel 0,401 0,674 0,763 1,023 0,612 0,576 0,832 0,574 2,176 1,117 1,344 1,469
2 001-5 000 0,407 0,852 0,569 0,672 0,580 0,336 0,753 0,430 1,284 1,261 1,362 1,840
1 001-2 000 0,525 0,723 0,456 0,408 0,458 0,472 0,941 0,776 0,343 1,274 1,466 1,476
do 1 000 obyvatel 0,591 0,602 0,675 0,367 0,402 0,452 0,704 0,638 0,786 1,407 1,475 1,492
Beroun 0,407 1,100 0,691 0,343 0,293 0,236 1,407 0,850 0,989 1,310 1,782 1,910
nad 5 000 obyvatel 0,641 0,874 0,540 O.MM) 0,279 0,793 1,456 0.8O7 0,728 1,226 1,735 4,054
2 001-5 000 0,610 0,644 1,033 0,862 0,588 0,797 0,745 0,528 1,237 1,422 1,619 2,587
1001-2 000 0,795 1,038 1,020 0,735 0,777 0,509 1,526 0,849 1,090 1,495 2,101 2,127
do 1 000 obyvatel 0,472 1,037 0,635 0,727 0,686 0,757 0,748 0,909 1,564 1,875 2,218 2,645
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kladno 1 0,571 1,046 0,691 0,690 0,467 0,360 1,473 0,463 0,276 1,114 1,433 1,208
Kladno 2 0,690 0,839 0,228 0,449 0,480 0,355 1,418 0,620 0,442 1,131 1,472 1,380
Kladno 3 0,462 0,665 0,979 0,319 0,428 0,357 0,911 0,551 0,198 1,027 1,190 1,045
nad 5 000 obyvatel 0,731 1,104 0,389 0,245 0,588 0,433 1,327 0,849 0,830 1,181 1,629 0,946
2 001-5 000 0,730 0,628 0,274 0,301 0,312 0,517 0,691 0,545 1,019 1,440 1,701 1,991
1 001-2 000 0,866 0,776 0,358 0,596 0,435 0,402 0,742 0,463 1,291 1,331 1,857 1,595
do 1 000 obyvatel 0,795 0,853 0,305 0,711 0,207 0,243 1,014 0,433 1,401 1,623 1,854 1,971
Kolín 0,773 1,001 0,979 0,562 0,837 0,565 1,333 0,779 0,723 1,121 1,644 1,052
nad 5 000 obyvatel 0,488 1,157 0,738 1,160 0,699 0,267 2,027 0,443 0,853 1,406 1,855 1,226
2 001-5 000 0,392 0,678 0,399 0,670 0,496 0,362 0,941 0,596 0,732 1,026 1,679 2,052
1 001-2 000 1,136 0,943 0,637 1,914 0,626 0,450 1,463 0,671 1,159 1,093 1,703 1,252
do 1 000 obyvatel 0,555 1,127 0,407 0,459 0,459 0,612 0,724 0,697 1,271 1,307 1,887 1,741
Kutná Hora 0,579 0,683 0,566 0,463 0,659 0,226 1,359 0,629 0,492 1,051 1,231 1,016
nad 5 000 obyvatel 0,378 0,689 0,132 0.715 1,102 0,364 1,183 0.504 0,759 0,984 1,245 1,326
2 001-5 000 0,269 0,798 0,376 0,324 0,600 0,386 0,423 0,741 0,539 0,996 1,157 1,042
1001-2 000 0,317 0,672 0,550 0,313 0,591 0,335 0,831 0,478 0,451 1,024 1,146 1,368
do 1 000 obyvatel 0,207 0,566 0,787 0,526 0,435 0,437 1,110 0,593 0,876 1,070 1,292 1,576
Mělník 0,469 0,722 0,961 0,822 0,751 0,426 1,143 0,425 0,534 0,926 1,165 1,838
nad 5 000 obyvatel 0,529 0,668 0,253 0.375 0,398 0,336 1,622 0,446 0,455 1,281 1,691 1,280
2 001-5 000 0,512 0,637 0,236 0,650 0,623 0,315 0,861 0,624 1,768 1,211 1,762 2,345
1001-2 000 0,633 0,674 0,762 0,803 0,642 0,605 0,636 0,613 1,021 1,376 1,853 1,905
do 1 000 obyvatel 0,435 0,852 0,635 0,573 0,686 0,399 1,002 0,663 0,745 1,380 1,827 1,871
Mladá Boleslav 1,160 1,416 1,533 0,733 0,772 0,721 1,285 0,9650,471 1,206 1,621 1,256
nad 5 000 obyvatel 0,706 0,938 0,378 0.070 0,832 0,303 0,958 0.5O8 0,726 1,063 1,394 1,754
2 001-5 000 0,651 0,747 0,674 0,890 0,564 0,309 0,925 0,512 0,915 1,202 1,535 1,591
1001-2 000 0,737 0,851 0,714 1,123 0,705 0,324 0,787 0,618 0,434 1,142 1,897 2,492
do 1 000 obyvatel 0,503 0,602 0,689 0,730 0,444 0,542 0,752 0,738 0,920 1,201 1,689 1,694
Nymburk 0,287 0,869 1,872 0,239 0,263 0,313 1,144 0,353 0,401 1,068 1,381 0,859
nad 5 000 obyvatel 0,907 0,842 0,641 0,457 0,785 0,393 1,066 0,659 1,013 1,261 1,852 1,646
2 001-5 000 0,544 0,976 0,261 0,497 0,697 0,608 1,119 0,758 0,814 1,094 1,394 1,708
1001-2 000 0,662 0,922 0,571 1,037 0,605 0,471 1,128 0,653 1,025 1,027 1,652 2,119
do 1 000 obyvatel 0,367 0,605 0,633 0,670 0,586 0,551 0,495 0,688 0,888 1,003 1,622 1,968
Poděbrady 1 0,413 0,928 0,823 1,123 1,075 0,330 1,758 1,068 0,656 1,396 1,634 1,198
Poděbrady 2 0,691 1,047 0,820 0,940 0,820 0,199 0,938 0,555 0,962 0,950 1,043 1,114
Praha-východ  
nad 15 000 obyvatel 1,410 0,971 1,268 0,783 1,257 0,408 1,751 0,855 0,777 1,579 2,222 3,702
5 001-15 000 0,548 1,008 2,442 0,864 0,642 0,434 1,669 0,872 1,366 1,732 2,022 2,556
2 001-5 000 0,592 0,891 0,505 0,560 1,038 0,141 1,161 0,770 2,229 1,791 2,343 3,695
1 001-2 000 0,687 1,378 0,816 1,196 1,599 0,936 1,232 1,163 1,211 1,862 2,664 3,638
do 1 000 obyvatel 0,716 0,918 0,582 1,434 0,585 0,831 1,329 1,138 1,941 1,941 2,523 3,017
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Praha-západ  
nad 5 000 obyvatel 0,989 1,093 1,068 1,096 1,113 0,504 1,061 0,455 0,981 1,574 2,339 2,043
2 001-5 000 0,943 1,241 1,119 0,904 1,207 0,453 2,466 1,085 2,348 1,874 2,671 3,142
1001-2 000 0,699 1,241 0,725 0,960 1,050 0,618 2,101 0,991 1,637 2,367 2,884 2,984
do 1 000 obyvatel 1,066 1,513 0,726 1,036 0,227 0,482 0,537 1,211 1,686 1,943 2,826 2,700
Příbram 0,584 1,047 0,902 0,757 1,069 0,867 0,867 0,755 0,557 1,014 1,406 1,018
nad 5 000 obyvatel 0,748 1,122 0,656 0.820 1,115 0,463 1,296 0,795 0,923 1,257 1,547 2,588
2 001-5 000 0,584 0,878 0,626 0,539 1,311 0,294 0,420 0,513 0,732 1,030 1,210 1,379
1001-2 000 0,449 0,640 0,604 0,455 0,243 0,336 0,582 0,458 0,893 1,263 1,605 1,715
do 1 000 obyvatel 0,506 0,701 0,812 1,112 0,313 0,587 0,879 0,614 1,053 1,357 1,674 1,955
Rakovník 0,616 0,960 0,753 0,916 0,591 0,288 1,233 0,568 0,619 1,339 1,314 1,033
nad 2 000 obyvatel 0,526 0,973 0,610 0,263 0,790 0,634 0,725 1,260 1,731 0,981 1,326 2,136
1001-2 000 0,362 0,508 0,650 0,399 0,268 0,371 0,621 0,476 0,638 0,978 1,218 1,345
do 1 000 obyvatel 0,377 0,514 0,567 0,261 0,216 0,368 0,475 0,551 0,539 1,093 1,275 1,070

JIHOČESKÝ KRAJ

České Budějovice 1 1,391 1,457 0,720 0,715 0,689 0,177 2,237 1,189 0,376 1,529 2,515 1,087
České Budějovice 2 0,931 0,981 0,501 0,408 1,006 0,259 1,487 0,642 0,669 1,023 1,149 1,113
České Budějovice 3 0,682 0,815 0,683 0,816 1,501 0,523 1,421 0,587 0,336 1,056 1,195 1,145
České Budějovice 4 0,734 0,856 0,705 0,500 0,680 0,256 0,850 0,577 0,400 1,010 1,037 1,212
nad 5 000 obyvatel 0,450 0,688 0,248 0,304 0,259 0,330 0,700 0,434 0,342 1,116 1,066 1,182
2 001-5 000 0,442 0,553 0,357 0,462 0,396 0,314 1,043 0,504 0,573 0,975 1,336 1,480
1 001-2 000 0,760 0,589 1,210 0,485 0,457 0,411 0,758 0,638 0,521 0,978 1,372 1,764
do 1 000 obyvatel 0,547 0,381 0,712 0,635 0,622 0,387 0,692 0,594 0,767 1,241 1,380 1,661
Český Krumlov 0,517 1,492 0,893 0,829 0,310 0,700 0,821 0,897 0,559 1,146 1,753 0,914
nad 5 000 obyvatel 0,412 1,074 0,829 0,429 0,330 0,249 0,601 0,908 0,382 0,973 1,058 0,977
2 001-5 000 0,496 0,722 0,695 0,254 0,815 0,326 0,656 0,594 0,653 1,001 1,198 1,616
1001-2 000 0,592 0,828 0,466 0,338 0,096 0,458 0,971 0,650 0,528 0,769 1,122 1,752
do 1 000 obyvatel 0,354 1,010 0,785 0,277 0,124 0,472 0,564 0,546 0,485 0,797 1,237 1,702
Jindřichův Hradec 0,466 0,839 0,820 0,874 0,405 0,216 1,269 0,790 0,225 1,181 1,270 1,174
nad 5 000 obyvatel 0,476 0,863 0,639 0,637 0,590 0,347 0,920 0,694 0,508 1,259 1,258 1,334
2 001-5 000 0,395 0,549 0,785 0,420 0,617 0,302 0,557 0,429 0,786 0,871 1,110 1,028
1 001-2 000 0,299 0,474 0,620 0,520 0,716 0,284 0,738 0,541 0,843 1,073 1,126 1,172
do 1 000 obyvatel 0,311 0,570 0,393 0,267 0,412 0,341 0,585 0,452 0,462 0,795 1,117 0,887
Písek 0,477 0,916 0,669 0,492 0,523 0,252 1,015 0,470 0,611 1,244 1,227 0,904
nad 5 000 obyvatel 0,492 0,774 0,601 0.582 0,582 0,172 0,990 0.275 0,563 1,048 1,075 0,952
2 001-5 000 0,389 0,766 0,617 0,625 0,551 0,172 0,267 0,569 1,659 0,844 0,981 1,044
1001-2 000 0,431 0,548 0,549 0,600 0,432 0,370 0,757 0,536 0,347 0,994 1,196 1,704
do 1 000 obyvatel 0,290 0,527 0,338 0,431 0,601 0,362 0,479 0,512 0,686 1,048 1,280 1,661
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prachatice 0,545 0,779 0,636 0,346 0,565 0,339 0,752 0,259 0,498 1,002 0,905 1,188
nad 5 000 obyvatel 0,273 0,605 0,115 0,903 0,306 0,175 0,834 0.427 0,247 0,966 0,883 0,920
2 001-5 000 0,437 0,400 0,924 0,673 0,402 0,453 0,915 0,532 0,562 0,947 1,053 0,921
1001-2 000 0,498 0,513 0,592 0,533 0,561 0,442 0,607 0,692 0,395 1,057 1,357 1,079
do 1 000 obyvatel 0,413 0,742 0,684 0,146 1,603 0,328 0,508 0,480 0,470 0,899 1,281 1,637
Strakonice 0,433 0,744 0,876 0,392 0,882 0,707 0,719 0,482 0,557 1,238 1,011 0,906
nad 5 000 obyvatel 0,567 0,621 0,736 0,544 0,449 0,167 0,855 0,390 0,277 1,069 1,036 1,373
2 001-5 000 0,849 0,606 0,511 0,396 0,509 0,847 0,744 0,617 0,345 0,736 1,086 1,312
1 001-2 000 0,360 0,480 0,508 0,643 0,537 0,389 0,429 0,399 0,542 0,852 1,063 1,179
do 1 000 obyvatel 0,408 0,650 0,540 0,341 0,486 0,350 0,462 0,453 0,635 0,808 1,103 1,162
Tábor 0,466 0,833 0,711 0,497 0,720 0,276 1,299 0,863 0,445 1,227 1,298 1,438
nad 5 000 obyvatel 0,599 0,679 0,591 0,602 0,604 0,190 0,924 0,736 1,202 1,240 1,338 1,298
2 001-5 000 0,312 0,851 0,198 0,728 1,538 0,299 0,593 0,449 0,584 1,019 1,072 1,518
1 001-2 000 0,408 0,394 0,426 0,529 0,492 0,333 0,234 0,451 1,348 0,866 1,356 1,918
do 1 000 obyvatel 0,481 0,489 0,664 0,533 1,023 0,367 0,734 0,549 0,524 1,006 1,214 1,706

Plzeňský kraj

Domažlice 0,425 0,808 0,625 0,864 0,544 0,434 0,928 0,689 1,675 1,163 1,235 0,976
nad 5 000 obyvatel 0,500 0,478 0,607 0,502 0,597 0,407 0,885 0,604 0,904 1,014 1,156 1,215
2 001-5 000 0,533 0,608 0,636 0,411 0,789 0,560 0,638 0,519 1,096 0,994 1,084 1,616
1001-2 000 0,243 0,920 0,413 0,496 0,522 0,263 0,470 0,532 0,249 0,933 0,950 0,841
do 1 000 obyvatel 0,221 0,607 0,331 0,390 0,196 0,327 0,345 0,439 0,623 0,731 1,046 1,093
Klatovy 0,809 0,924 0,485 1,032 0,677 0,224 1,146 0,597 0,356 1,097 1,091 0,948
nad 5 000 obyvatel 0,476 0,878 0,986 0,602 0,584 0,294 0,943 0,498 0,802 1,157 1,360 1,569
2 001-5 000 0,187 1,143 1,443 0,874 0,879 0,448 0,786 0,860 0,571 1,236 1,478 2,005
1 001-2 000 0,315 0,612 0,814 0,971 0,623 0,341 0,632 0,534 0,658 0,969 1,230 1,243
do 1 000 obyvatel 0,660 0,640 0,234 0,505 0,792 0,257 0,511 0,464 1,339 1,052 1,413 1,501
Plzeň 1 0,507 1,063 0,738 0.881 0,873 0,412 1,672 0,044 0,338 1,139 1,447 1,085
Plzeň 2 0,715 0,605 0,419 0,525 0,733 0,221 1,168 0,584 0,479 1,246 1,233 1,295
Plzeň 3 0,862 0,320 0,709 0,727 1,038 0,371 0,731 0,734 0,575 0,919 1,108 1,188
nad 2 000 obyvatel 0,398 0,534 0,370 0,566 0,485 0,326 0,726 0,361 0,751 0,912 1,228 2,342
1001-2 000 0,365 0,498 0,707 0,913 0,504 0,462 0,581 0,414 0,829 0,965 1,670 1,645
do 1 000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,670 0,433 0,356 0,583 0,584 0,799 1,306 1,442 1,359
Plzeň-jih  
nad 5 000 obyvatel 0,374 0,605 1,165 1,032 0,408 0,338 1,006 0,537 0,531 0,973 1,062 1,337
2 001-5 000 0,399 0,737 0,436 0,554 0,465 0,442 1,314 0,707 0,673 1,055 1,205 1,748
1001-2 000 0,502 0,503 0,723 0,453 0,463 0,389 0,818 0,631 1,189 0,813 1,244 1,349
do 1 000 obyvatel 0,511 0,471 0,651 0,610 0,452 0,497 0,578 0,561 0,903 1,147 1,257 1,452
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Plzeň-sever  
nad 5 000 obyvatel 1,512 0,792 0,738 0,715 0,196 0,333 0,466 1,276 0,232 1,026 1,187 1,316
2 001-5 000 0,468 0,639 0,715 0,889 0,702 0,306 0,531 0,565 0,353 1,019 1,344 1,303
1 001-2 000 0,421 0,515 0,687 1,514 0,545 0,342 0,364 0,438 0,352 1,059 1,208 1,609
do 1 000 obyvatel 0,261 0,644 0,826 0,722 0,285 0,349 0,555 0,567 0,716 1,135 1,278 1,314
Rokycany 0,421 0,669 0,602 0,749 0,693 0,317 0,514 1,018 1,047 1,164 1,291 1,317
nad 2 000 obyvatel 0,408 0,537 0,940 0,288 0,711 0,283 0,477 0,528 0,649 1,112 1,515 1,802
1 001-2 000 0,577 0,527 0,219 0,700 0,697 0,432 0,948 0,535 0,804 1,194 1,291 2,173
do 1 000 obyvatel 0,433 0,615 0,593 0,562 1,170 0,612 0,700 0,628 1,255 1,277 1,569 1,807
Tachov 0,471 0,632 0,606 0,765 0,486 0,368 0,687 0,564 0,769 0,820 0,852 0,734
nad 5 000 obyvatel 0,397 0,535 0,583 0,669 0,256 0,311 0,779 0.334 0,319 1,009 0,924 1,102
2 001-5 000 0,486 0,799 0,518 0,371 0,502 0,299 0,403 0,580 0,413 0,655 0,736 1,067
1001-2 000 0,321 0,535 0,640 0,386 0,404 0,273 0,461 0,494 0,940 0,781 0,885 1,373
do 1 000 obyvatel 0,374 0,512 0,640 0,361 0,173 0,451 0,481 0,583 0,723 0,882 0,934 1,417

Karlovarský kraj

Cheb 0,444 0,667 0,303 0,661 0,336 0,258 1,076 0,444 0,211 0,751 1,021 1,242
nad 5 000 obyvatel 0,514 0,476 0,562 0,714 0,322 0,108 0,831 0,536 0,873 0,841 0,964 1,158
2 001-5 000 0,446 0,509 0,969 0,525 0,996 0,219 0,595 0,467 0,255 0,795 0,879 0,923
1001-2 000 0,306 0,462 0,700 0,209 0,600 0,224 0,777 0,647 0,367 0,910 0,962 0,805
do 1 000 obyvatel 0,357 0,774 0,600 0,582 0,768 0,361 0,394 0,527 0,685 0,789 1,082 2,170
Františkovy Lázně 1 0,596 0,631 0,374 0,639 0,580 0,518 1,207 0,603 0,352 0,762 0,863 0,940
Františkovy Lázně 2 0,179 0,298 0,450 0,600 0,550 0,082 0,214 0,332 0,350 0,827 0,868 0,678
Jáchymov 0,176 0,374 0,4150,367 0,425 0,292 0,5570,232 0,3580,479 0,6631,105
Karlovy Vary 1 0,782 2,402 0,838 0,738 0,752 0,483 1,564 1,081 0,722 1,207 2,253 1,226
Karlovy Vary 2 0,256 0,877 0,549 0,545 0,388 0,400 1,093 0,374 0,197 1,071 1,524 1,225
Karlovy Vary 3 0,541 1,134 1,140 1,238 0,576 0,511 0,935 0,412 0,503 0,844 1,075 1,289
Karlovy Vary 4 0,568 0,535 0,796 0,908 0,535 0,183 0,845 0,328 0,259 0,882 0,986 1,069
nad 15 000 obyvatel 0,453 0,536 0,826 0,339 0,749 0,428 0,734 0,482 0,277 0,913 1,113 0,643
5 001-15 000 0,789 0,687 0,752 0,524 0,763 0,221 1,048 0,287 0,267 0,903 1,164 1,138
2 001-5 000 0,400 0,429 0,478 0,325 0,756 0,253 0,629 0,304 0,177 0,887 0,798 1,292
1 001-2 000 0,509 0,924 0,540 0,164 0,617 0,405 0,573 0,383 0,457 0,826 1,232 1,947
do 1 000 obyvatel 0,757 0,722 0,335 0,487 0,683 0,278 0,634 0,462 0,477 1,034 1,097 1,273
Mariánské Lázně 1 1,473 1,043 0,621 0,493 0,435 0,331 1,439 0,409 0,696 1,138 0,880 0,651
Mariánské Lázně 2 0,452 0,911 0,710 0,168 0,978 0,138 0,932 0,354 0,337 1,175 0,996 0,752
Mariánské Lázně 3 0,338 0,411 0,700 0,160 0,600 0,190 0,555 0,265 0,667 0,430 0,650 0,779
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sokolov 0,855 0,640 0,458 0,178 0,379 0,385 0,925 0,587 0,654 0,831 0,936 0,858
nad 5 000 obyvatel 0,315 0,594 0,528 0,471 0,564 0,221 0,690 0,451 0,929 0,779 0,878 1,001
2 001-5 000 0,459 0,675 0,193 0,396 0,755 0,133 0,589 0,360 0,395 0,729 0,951 1,154
1001-2 000 0,337 0,461 0,259 0,493 0,543 0,207 0,557 0,466 0,384 0,677 1,045 1,854
do 1 000 obyvatel 0,377 0,601 0,563 0,665 0,339 0,193 0,860 0,474 0,297 0,808 1,094 1,202

Ústecký kraj

Děčín 0,412 0,826 0,702 0,726 0,338 0,160 1,020 0,512 0,462 0,911 0,940 0,670
nad 15 000 obyvatel 0,602 0,666 0,695 0.35b 0,565 0,148 0,630 0.432 1,081 0,886 0,857 1,665
5 001-15 000 0,438 0,600 0,281 0,610 0,379 0,228 0,710 0,486 0,505 0,835 0,952 1,062
2 001-5 000 0,635 0,434 0,389 0,292 0,299 0,319 0,572 0,391 0,485 0,858 0,904 1,438
1 001-2 000 0,491 0,196 0,125 0,169 0,301 0,266 0,356 0,388 0,343 0,841 1,113 1,585
do 1 000 obyvatel 0,344 0,694 0,651 0,511 0,666 0,350 0,390 0,462 0,585 1,028 1,328 1,335
Chomutov 0,684 0,499 0,488 0,731 0,712 0,386 0,644 0,657 0,322 0,969 0,990 0,825
nad 5 000 obyvatel 0,275 0,448 0,737 0.52O 0,838 0,386 0,803 0.435 0,461 0,856 0,944 0,943
2 001-5 000 0,392 0,432 0,413 0,613 0,681 0,151 0,508 0,121 0,413 0,579 0,689 0,637
1001-2 000 0,465 0,368 0,556 0,545 0,680 0,221 0,700 0,324 0,545 0,781 0,922 0,862
do 1 000 obyvatel 0,319 0,574 0,550 0,116 0,553 0,177 0,205 0,304 0,416 0,839 0,953 1,083
Litoměřice 0,620 0,715 0,719 1,167 0,336 0,287 1,308 0,821 0,585 1,306 1,337 1,230
nad 5 000 obyvatel 0,521 0,716 0,278 0,625 0,691 0,407 0,817 0,510 0,400 0,981 1,205 1,387
2 001-5 000 0,443 0,566 0,240 0,585 0,512 0,260 0,583 0,379 0,701 0,816 1,066 1,440
1 001-2 000 0,486 0,612 0,505 0,396 0,433 0,382 0,414 0,558 0,604 0,981 1,176 1,587
do 1 000 obyvatel 0,519 0,675 0,735 0,589 0,354 0,503 0,681 0,563 0,919 0,881 1,235 1,516
Louny 0,668 0,569 0,609 1,126 0,572 0,200 1,031 0,366 1,201 1,051 1,259 0,869
nad 15 000 obyvatel 0,259 0,617 0,605 1,119 0,570 0,343 0,983 0.423 0,903 1,095 0,962 0,812
5 001-15 000 0,544 0,706 0,592 0,479 0,283 0,156 0,830 0,316 1,233 0,970 0,774 1,099
2 001-5 000 0,258 0,249 0,553 0,527 0,571 0,198 0,412 0,344 0,256 0,741 0,905 1,368
1 001-2 000 0,149 0,330 0,536 0,520 0,490 0,332 0,626 0,426 0,356 0,752 1,005 1,386
do 1 000 obyvatel 0,432 0,404 0,695 0,332 0,422 0,301 0,463 0,354 0,944 0,852 0,981 1,329
Most 1 0,803 0,189 0,711 0,427 0,691 0,412 0,956 0,817 0,665 0,869 1,419 1,358
Most 2 0,584 0,575 0,489 0,448 0,403 0,410 0,328 0,815 0,653 1,240 1,229 2,571
Most 3 0,484 0,406 0,700 0,420 0,680 0,462 0,399 0,467 0,796 0,581 1,177 1,551
nad 5 000 obyvatel 0,290 0,626 0,700 0.71b 0,690 0,208 1,331 0.2O7 0,292 0,805 1,350 1,091
2 001-5 000 0,401 0,389 0,671 0,615 0,610 0,222 0,501 0,507 0,389 0,709 0,820 1,109
1 001-2 000 0,501 0,255 1,037 0,465 0,585 0,205 0,355 0,630 0,452 0,596 1,053 1,351
do 1 000 obyvatel 0,783 0,758 0,421 0,568 0,511 0,268 0,624 0,732 0,717 0,547 1,038 1,232
Teplice 0,471 0,797 0,692 0,358 0,596 0,179 0,810 0,454 0,606 0,836 1,070 0,982
nad 15 000 obyvatel 1,129 0,472 0,868 ().5(M) 0,728 0,482 0,587 0.402 0,220 0,865 0,906 1,038
5 001-15 000 0,471 0,493 0,746 0,565 0,490 0,253 0,633 0,432 0,660 0,752 1,008 1,152
2 001-5 000 0,417 0,435 0,545 0,466 0,535 0,317 0,792 0,403 0,806 0,948 1,317 1,011
1001-2 000 0,453 0,424 0,585 0,210 0,520 0,248 0,708 0,427 0,468 0,716 1,085 1,094
do 1 000 obyvatel 0,677 0,815 0,461 0,459 0,491 0,247 0,490 0,538 1,099 0,819 1,102 1,374
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ústí nad Labem 1 0,532 0,976 0,553 0,273 0,450 0,312 0,876 0,496 0,254 0.8O7 0,957 1,081
Ústí nad Labem 2 0,422 0,895 0,991 0,283 0,568 0,310 1,163 0,642 0,515 0,978 1,163 0,987
Ústí nad Labem 3 0,503 0,530 0,371 0,139 0,495 0,276 0,925 0,530 0,393 0,909 0,754 0,711
Ústí nad Labem 4 0,617 0,565 0,650 0,097 0,490 0,294 0,669 0,291 0,503 0,870 0,817 1,129
Ústí nad Labem 5 0,364 0,443 0,645 0,272 0,486 0,489 0,521 0,701 0,401 0,943 0,815 1,336
Ústí nad Labem 6 0,346 0,701 0,640 0,270 0,480 0,302 0,650 0,700 0,402 0,701 0,802 0,800
nad 2 000 obyvatel 0,455 0,559 0,632 0,338 0,859 0,247 0,923 0,587 0,223 0,989 1,121 1,491
1001-2 000 0,583 0,531 0,586 0,541 0,540 0,377 0,461 0,375 0,534 0,812 0,847 1,436
do 1 000 obyvatel 0,627 0,752 0,516 0,574 0,518 0,502 0,422 0,451 0,857 0,731 1,263 1,440

Liberecký kraj

Česká Lípa 0,396 0,746 0,782 0,417 0,609 0,191 0,906 0,483 0,567 0,916 0,998 0,984
nad 5 000 obyvatel 0,344 0,680 0,716 0,533 0,403 0,413 0,706 0,550 0,754 0.887 1,104 1,261
2 001-5 000 0,260 0,488 0,689 0,599 0,311 0,320 0,516 0,493 0,299 0,782 1,044 1,091
1 001-2 000 0,450 0,475 0,209 0,249 0,372 0,455 0,223 0,573 0,444 0,921 1,135 1,445
do 1 000 obyvatel 0,370 0,479 0,638 0,142 0,331 0,307 0,627 0,394 0,252 1,121 1,304 1,469
Jablonec nad Nisou 0,433 0,729 0,731 0,473 0,618 0,451 1,187 0,522 0,612 1,160 1,171 1,549
nad 5 000 obyvatel 0,515 0,534 0,700 1,070 0,615 0,163 0,792 0,531 0,368 1,319 1,311 1,263
2 001-5 000 0,790 0,495 0,535 0,563 0,600 0,316 0,405 0,363 0,445 0,855 1,383 1,681
1001-2 000 0,715 0,683 0,520 0,713 0,538 0,378 0,501 0,387 0,459 0,826 1,800 2,758
do 1 000 obyvatel 0,536 0,991 0,509 1,019 0,773 0,255 0,754 0,391 0,737 0,829 1,899 1,971
Liberec 1 0,421 0,862 0,282 1,212 0,629 0.2O8 2,082 1,347 0,450 1.252 1.254 1,081
Liberec 2 0,495 0,702 0,716 0,542 0,591 0,283 0,886 0,899 0,315 0,965 1,019 1,192
Liberec 3 0,280 0,630 0,540 0,670 0,682 0,181 0,985 0,960 0,138 0,814 1,040 1,247
Liberec 4 0,397 0,551 0,514 0,643 0,620 0,236 0,611 1,084 0,463 1,036 1,108 1,258
Liberec 5 0,401 1,044 0,510 0,542 0,669 0,165 0,559 0,982 0,698 0,729 0,902 1,029
nad 5 000 obyvatel 0,439 0,764 0,799 0,314 0,285 0,381 0,932 0,302 0,375 0,988 1.017 1,068
2 001-5 000 0,389 0,457 0,647 0,280 0,435 0,220 0,884 0,608 0,178 0,844 0,971 1,291
1 001-2 000 0,594 0,433 0,593 0,164 0,549 0,532 1,016 0,571 0,417 1,021 1,357 1,339
do 1 000 obyvatel 0,223 0,649 0,791 0,328 0,262 0,350 0,689 0,496 0,413 1,276 1,453 2,199
Semily 0,334 0,814 0,644 0,641 0,625 0,328 0,787 0,511 0,168 1,003 0,943 0,870
nad 5 000 obyvatel 0,749 0,762 0,640 0,796 0,521 0,376 1,062 0,716 0,292 1,003 1,394 1,559
2 001-5 000 0,289 0,928 0,623 0,704 0,500 0,128 1,801 0,479 0,613 1,042 2,192 1,849
1 001-2 000 0,420 0,751 0,862 0,489 0,546 0,397 1,032 0,838 1,170 0,982 1,503 1,568
do 1 000 obyvatel 0,387 0,780 0,545 0,404 0,249 0,358 0,708 0,523 0,275 0,905 1,507 1,654

Královéhradecký kraj

Hradec Králové 1 0,999 1,087 0,562 0,839 0,571 0,247 1,592 0,948 0,677 1,142 1,324 1,303
Hradec Králové 2 0,607 0,895 0,562 0,440 0,579 0,515 1,321 0,850 0,843 1,233 1,395 1,414
Hradec Králové 3 0,699 0,622 0,560 1,018 0,615 0,213 1,111 0,953 0,568 1,111 1,233 1,408
Hradec Králové 4 0,721 0,402 0,558 0,600 0,610 0,109 0,762 1,165 1,023 1,097 1,181 1,226
Hradec Králové 5 0,484 0,623 0,555 0,335 0,605 0,231 0,760 0,489 0,559 1,138 1,173 1,644
nad 5 000 obyvatel 0,365 0,635 0,826 0,646 0,384 0,401 0,885 0,655 0,632 1,105 1,285 1,286
2 001-5 000 0,406 0,465 0,520 0,794 0,591 0,395 0,805 0,592 0,249 0,944 1,321 1,047
1001-2 000 0,593 0,381 0,497 0,551 0,578 0,258 1,106 0,570 0,541 1,098 1,342 1,401
do 1 000 obyvatel 0,467 0,459 0,317 0,777 0,891 0,391 0,755 0,570 0,516 1,155 1,303 1,900
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jičín 0,551 0,873 0,565 0,349 1,010 0,575 1,658 0,478 0,531 1,299 1,146 0,916
nad 5 000 obyvatel 0,542 0,949 0,605 0,673 0,505 0,185 1,605 0,635 0,701 1,063 1,130 1,544
2 001-5 000 0,332 0,424 0,544 0,485 0,333 0,259 1,039 0,410 0,363 0,957 1,233 1,262
1 001-2 000 0,214 0,525 0,449 0,470 0,487 0,486 0,861 0,454 0,975 0,846 1,296 1,493
do 1 000 obyvatel 0,374 0,517 0,415 0,436 0,843 0,511 0,601 0,507 0,542 0,982 1,374 2,226
Náchod 0,492 0,685 0,669 0,579 0,610 0,838 0,944 0,557 0,576 0,928 0,926 1,297
nad 5 000 obyvatel 0,573 0,635 0,295 0,829 0,370 0,376 0,886 0,689 0,874 0,918 0,969 1,188
2 001-5 000 0,436 0,845 0,511 0,448 0,650 0,347 0,865 0,393 0,378 0,833 0,832 1,198
1001-2 000 0,864 0,633 0,433 0,537 0,534 0,320 0,802 0,628 0,195 1,011 0,992 0,999
do 1 000 obyvatel 0,521 0,563 0,373 0,528 0,411 0,342 0,642 0,494 0,759 0,851 1,067 1,333
Rychnov nad Kněžnou 0,324 0,537 0,753 0,725 0,453 0,431 0,764 0,298 0,323 0,894 0,870 0,692
nad 5 000 obyvatel 0,458 0,563 0,452 0,551 0,766 0,286 1,012 0,374 0,587 0,990 1,164 1,357
2 001-5 000 0,244 0,569 0,553 0,414 1,147 0,443 0,764 0,391 0,126 0,915 0,983 1,208
1 001-2 000 0,374 0,461 0,481 0,342 0,449 0,283 0,888 0,795 0,419 0,906 1,073 0,954
do 1 000 obyvatel 0,311 0,578 0,555 0,251 0,129 0,243 0,413 0,345 0,470 0,843 1,167 1,075
Trutnov 0,314 0,558 0,720 0,346 0,741 0,142 0,702 0,320 0,413 0,787 0,861 1,001
nad 15 000 obyvatel 0,510 1,112 0,614 1.087 0,780 0,184 0,846 0,437 0,604 1,031 1,262 1,477
5 001-15 000 0,513 0,768 0,538 0,267 0,781 0,228 1,015 0,479 0,478 1,044 1,139 1,233
2 001-5 000 0,152 0,684 0,992 0,273 0,714 0,179 0,996 0,271 0,459 0,779 1,162 0,951
1001-2 000 0,563 1,149 0,655 0,529 1,635 0,328 1,479 0,532 1,236 0,901 1,355 1,599
do 1 000 obyvatel 0,315 1,210 0,492 0,664 0,125 0,270 0,730 0,406 0,673 0,923 1,336 1,514

Pardubický kraj

Chrudim 1,021 0,887 0,224 0,529 0,614 0,169 1,095 0,490 1,465 1,107 1,264 1,308
nad 5 000 obyvatel 0,518 0,568 0,603 0,187 0,587 0,175 1,211 0,650 0,575 1,001 1,152 1,389
2 001-5 000 0,283 0,520 0,465 0,311 0,462 0,249 0,833 0,541 0,616 0,887 1,069 1,382
1 001-2 000 0,283 0,710 0,512 0,242 0,418 0,217 0,603 0,494 0,631 0,609 1,044 1,638
do 1 000 obyvatel 0,416 0,396 0,393 0,283 0,483 0,471 0,576 0,528 0,701 1,019 1,079 1,435
Pardubice 1 0,512 0,949 0,927 0,720 0,703 0,547 0,986 0,449 0,435 0,976 1,144 1,063
Pardubice 2 0,382 1,000 0,520 0,550 0,600 0,276 0,915 0,733 0,951 1,012 1,121 0,561
Pardubice 3 0,525 0,717 0,515 0,546 0,600 0,237 0,585 0,783 0,563 0,963 0,973 0,977
Pardubice 4 0,907 0,818 0,852 0,496 0,637 0,245 0,403 0,393 0,439 0,689 0,846 0,871
Pardubice 5 0,482 0,554 0,180 0,542 0,600 0,234 0,462 0,379 0,498 0,700 0,818 1,103
Pardubice 6 0,331 0,260 0,500 0,540 0,600 0,305 0,445 0,395 0,603 0,661 0,610 0,737
nad 5 000 obyvatel 0,299 1,041 0,521 0,690 0,466 0,090 1,029 0,489 0,431 1,072 1,268 1,120
2 001-5 000 0,251 0,742 0,507 0,318 0,438 0,351 1,499 0,651 0,497 0,862 1,247 1,238
1 001-2 000 0,444 0,653 0,492 0,472 0,477 0,364 0,820 0,596 0,608 1,029 1,262 1,429
do 1 000 obyvatel 0,260 0,462 0,535 0,780 0,403 0,381 0,751 0,514 0,567 1,024 1,314 1,383
Svitavy 0,339 0,613 0,533 0,289 0,540 0,178 0,978 0,652 0,436 0,963 0,822 0,906
nad 5 000 obyvatel 0,378 0,805 0,732 0,801 0,401 0,309 1,280 0,356 0,657 1,083 1,169 1,052
2 001-5 000 0,125 0,362 0,388 0,452 0,486 0,179 0,702 0,312 0,279 0,758 0,786 0,861
1001-2 000 0,274 0,331 0,386 0,377 0,472 0,198 0,845 0,269 0,291 0,687 0,755 1,147
do 1 000 obyvatel 0,275 0,383 0,286 0,184 0,664 0,256 0,491 0,367 0,563 0,631 0,856 0,987
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ústí nad Orlicí 0,359 0,777 1,113 0,761 0,550 0,234 0,279 0,351 0,508 1,054 0,923 1,055
nad 15 000 obyvatel 0,696 0,710 0,545 0,547 0,755 0,350 0,493 0,394 1,592 0,982 0,810 0,892
5 001-15 000 0,526 0,756 0,714 0,405 0,587 0,312 0,862 0,443 0,362 1,069 1,057 1,148
2 001-5 000 0,265 0,399 0,350 0,225 0,451 0,395 0,405 0,347 0,293 0,643 0,818 0,781
1001-2 000 0,488 0,525 0,421 0,443 0,427 0,305 0,401 0,417 0,476 0,679 0,829 1,223
do 1 000 obyvatel 0,184 0,492 0,450 0,485 0,604 0,245 0,618 0,292 0,556 0,858 0,945 1,275

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod 0,563 0,847 0,542 0,686 0,623 0,284 1,194 0,627 0,713 0,847 1,075 0,961
nad 5 000 obyvatel 0,658 0,723 0,473 1,257 0,672 0,140 1,004 0,441 0,491 1,074 1,107 1,235
2 001-5 000 0,397 0,567 0,539 0,229 0,598 0,153 0,967 0,247 0,302 0,814 0,888 1,414
1 001-2 000 0,308 0,453 0,421 0,280 0,401 0,209 0,797 0,419 0,820 1,026 0,951 1,501
do 1 000 obyvatel 0,251 0,496 0,450 0,115 0,545 0,238 0,857 0,378 0,663 0,823 1,027 1,491
Jihlava 1 0,453 0,687 0,656 0.541 0,570 0.180 1,215 0,505 0,418 1,151 1,125 0,786
Jihlava 2 0,598 0,655 0,483 0,754 0,560 0,210 0,864 0,481 0,299 1,004 0,834 0,849
Jihlava 3 0,475 0,610 0,640 0,471 0,454 0,432 0,814 0,399 0,426 0,857 0,977 1,073
nad 5 000 obyvatel 0,314 0,595 0,644 0,398 0,287 0,253 0,901 0,530 0,725 0,888 0,971 1,050
2 001-5 000 0,405 0,542 0,572 0,324 0,550 0,363 0,982 0,417 0,693 0,775 0,910 1,179
1 001-2 000 0,142 0,420 0,535 0,678 0,530 0,214 0,763 0,348 0,589 0,938 1,153 1,231
do 1 000 obyvatel 0,396 0,641 0,417 0,341 0,604 0,365 0,478 0,482 0,790 0,815 1,034 1,085
Pelhřimov 0,499 0,799 0,620 0,588 1,064 0,240 1,072 0,298 0,792 1,195 1,012 0,985
nad 5 000 obyvatel 0,375 0,763 0,319 0,398 0,482 0,164 1,029 0,389 0,549 0,957 1,080 1,326
2 001-5 000 0,292 0,547 0,460 0,431 0,326 0,131 0,441 0,269 0,637 0,701 0,955 1,108
1 001-2 000 0,166 0,315 0,264 0,677 0,560 0,455 0,376 0,388 0,384 0,899 0,816 1,956
do 1 000 obyvatel 0,351 0,400 0,392 0,427 0,135 0,422 0,705 0,572 0,414 0,631 1,087 1,363
Třebíč 0,762 0,936 0,753 1,279 0,551 0,189 0,686 0,502 1,129 1,139 1,144 0,809
nad 5 000 obyvatel 0,329 0,592 0,732 0,2990,399 0,1961,006 0,432 0,243 0,911 1,033 1,080
2 001-5 000 0,459 0,558 0,512 0,351 0,505 0,147 0,469 0,269 0,402 0,828 0,804 0,806
1001-2 000 0,387 0,545 0,673 0,188 0,963 0,276 0,578 0,412 0,347 0,726 0,810 0,969
do 1 000 obyvatel 0,366 0,462 0,734 0,188 0,279 0,162 0,416 0,254 0,869 0,738 0,838 1,114
Zďár nad Sázavou 0,519 0,581 0,257 0,475 0,826 0,214 0,964 0,403 0,483 1,316 0,923 0,865
nad 5 000 obyvatel 0,346 0,672 0,779 0,439 0,455 0.354 0,793 0,444 0,485 1,008 0,876 0,810
2 001-5 000 0,995 0,612 0,650 0,592 0,528 0,309 0,276 0,327 0,327 0,983 1,056 0,933
1001-2 000 0,360 0,575 0,977 0,324 0,488 0,361 0,614 0,400 0,375 0,996 1,094 1,501
do 1 000 obyvatel 0,332 0,423 0,530 0,389 0,488 0,282 0,814 0,356 0,401 0,871 1,015 1,338

Jihomoravský kraj

Blansko 0,501 0,776 1,274 0,444 0,494 0,199 1,451 0,308 0,954 1,313 1,167 1,035
nad 5 000 obyvatel 0,493 0,741 0,628 0,557 0,301 0,305 1,351 0,441 0,733 1,108 1,173 1,351
2 001-5 000 0,330 0,470 0,600 0,375 0,298 0,223 0,954 0,423 0,548 0,974 1,102 1,600
1 001-2 000 0,320 0,503 0,462 0,638 0,687 0,267 1,190 0,426 0,286 0,891 1,348 1,112
do 1 000 obyvatel 0,392 0,581 0,831 0,451 0,489 0,263 0,692 0,350 0,618 1,049 1,255 1,439
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brno 1 0,981 1,431 0,900 1,098 1,100 0,600 2,350 0,638 0,386 1,822 1,400 0,800
Brno 2 0,847 1,271 0,82 0,561 0,791 0,539 1,567 1,336 0,285 1,666 2,304 1,407
Brno 3 0,953 1,161 0,600 0,938 0,868 0,117 2,043 1,086 0,812 1,792 2,475 1,414
Brno 4 1,242 0,910 0,484 0,532 0,928 0,313 1,456 0,800 0,807 1,530 1,920 1,251
Brno 5 0,537 1,033 0,427 0,948 0,677 0,219 1,564 0,550 0,427 1,767 1,959 0,804
Brno 6 0,583 0,974 0,342 0,623 0,529 0,085 1,546 0,693 0,312 1,517 1,954 1,432
Brno 7 0,966 0,637 0,946 0,788 0,881 0,616 0,989 0,526 0,855 1,501 1,849 1,122
Brno 8 0,823 1,231 0,702 0,751 0,850 0,264 0,517 1,108 0,511 1,575 1,530 1,446
Brno 9 0,625 0,827 0,690 0,674 0,785 0,441 1,289 0,627 0,512 1,222 1,697 1,082
Brno-venkov  
nad 5 000 obyvatel 0,630 0,740 0,697 0,333 0,624 0,261 1,315 0,847 0,723 1,178 1,528 1,297
2 001-5 000 0,546 0,640 0,531 0,619 0,644 0,343 1,133 0,682 0,539 0,975 1,608 1,257
1001-2 000 0,740 0,788 0,530 0,499 0,309 0,380 0,683 0,647 0,695 1,361 1,741 1,454
do 1 000 obyvatel 0,482 0,738 0,553 0,703 1,263 0,281 0,906 0,574 0,788 1,281 1,629 1,486
Břeclav 0,530 0,821 0,737 0,333 0,705 0,198 0,924 0,563 0,522 0,886 1,078 0,932
nad 5 000 obyvatel 0,590 0,914 0,600 0,539 0,530 0,734 0,854 0,852 0,513 0,943 1,543 1,194
2 001-5 000 0,433 0,514 0,260 0,519 0,861 0,377 0,868 0,490 0,343 0,746 0,970 0,943
1 001-2 000 0,259 0,667 0,291 0,248 0,225 0,492 0,527 0,481 0,322 0,955 0,993 1,168
do 1 000 obyvatel 0,300 0,649 0,455 0,625 0,590 0,624 0,471 0,666 0,661 0,799 1,039 1,210
Hodonín 0,369 0,522 0,617 0,406 0,361 0,210 1,201 0,365 0,375 0,851 1,169 0,627
nad 5 000 obyvatel 0,495 0,673 0,344 0,391 0,226 0,209 0,992 0,440 0,401 0,966 0,999 0,859
2 001-5 000 0,289 0,573 0,459 0,317 0,257 0,243 0,529 0,380 0,216 0,897 0,833 1,183
1001-2 000 0,342 0,691 0,445 0,300 1,122 0,208 0,591 0,345 0,307 0,517 0,828 1,113
do 1 000 obyvatel 0,241 0,495 0,450 0,075 0,405 0,262 0,637 0,443 0,414 0,647 0,803 0,952
Vyškov 0,550 0,621 0,680 0,627 0,628 0,323 1,023 0,639 0,366 1,157 0,986 1,140
nad 5 000 obyvatel 0,401 0,550 0,425 0,469 0,620 0,218 0,358 0,547 0,657 0,973 1,303 1,103
2 001-5 000 0,341 0,469 0,510 0,564 0,682 0,279 0,947 0,368 0,646 1,032 1,154 1,036
1 001-2 000 0,320 0,386 0,415 0,716 0,442 0,478 0,546 0,412 0,713 0,851 1,316 1,542
do 1 000 obyvatel 0,361 0,602 0,514 0,458 0,621 0,289 0,381 0,458 1,013 0,901 1,249 1,643
Znojmo 0,534 0,750 0,786 0,475 0,718 0,243 1,304 0,476 0,334 1,030 1,139 0,867
nad 5 000 obyvatel 0,572 0,200 0,110 0,550 0,151 0,114 0,668 0,238 0,578 1,060 0,814 0,499
2 001-5 000 0,273 0,818 0,510 0,564 0,590 0,405 0,787 0,440 0,639 0,897 0,857 1,145
1 001-2 000 0,347 0,510 0,472 0,429 0,452 0,326 0,657 0,504 0,785 0,831 0,880 0,988
do 1 000 obyvatel 0,348 0,540 0,105 0,435 0,518 0,239 0,655 0,358 0,826 0,799 0,896 1,630
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Olomoucký kraj

Jeseník 0,250 0,748 0,578 0,517 0,587 0,239 0,937 0,349 0,753 0,879 0,904 0,527
nad 2 000 obyvatel 0,221 0,568 0,436 0,412 0,511 0,217 0,631 0,303 0,255 0,629 0,768 0,856
1001-2 000 0,184 0,476 0,331 0,335 0,343 0,422 0,550 0,288 0,267 0,567 0,765 0,961
do 1 000 obyvatel 0,334 0,440 0,420 0,188 0,170 0,166 0,375 0,213 0,510 0,441 0,702 1,863
Olomouc 1 0,601 1,442 0,543 0,843 0,740 0,108 1,317 0,306 0,593 0,952 1,700 1,001
Olomouc 2 0,620 0,735 0,680 0,820 0,710 0,683 1,344 0,480 0,454 0,931 1,152 1,408
Olomouc 3 1,181 0,789 0,586 1,502 0,564 0,786 1,279 0,654 0,440 1,292 1,551 0,794
Olomouc 4 0,546 0,602 0,660 1,059 0,720 0,117 0,679 0,186 0,927 1,085 1,032 1,071
nad 5 000 obyvatel 0,563 0,761 0,658 0.2<ó 0,370 0,318 0,972 0.435 0,568 0,946 1,041 1,030
2 001-5 000 0,527 0,690 0,613 0,151 0,631 0,534 0,925 0,473 0,525 0,985 1,137 1,429
1001-2 000 0,464 0,483 0,637 0,437 0,716 0,366 0,700 0,433 0,482 0,967 1,101 1,702
do 1 000 obyvatel 0,404 0,484 0,573 0,359 0,558 0,361 1,024 0,451 0,368 0,716 1,074 1,401
Prostějov 0,535 0,793 0,413 0,583 0,650 0,530 1,012 0,647 0,448 1,295 1,239 0,732
nad 2 000 obyvatel 0,450 0,594 1,176 0,452 0,649 0,347 0,556 0,355 0,561 0,963 1,056 1,542
1001-2 000 0,589 0,643 0,600 0,231 0,521 0,432 0,923 0,411 0,508 0,957 1,073 1,542
do 1 000 obyvatel 0,306 0,340 0,500 0,332 0,478 0,223 0,379 0,294 0,386 0,904 0,914 1,283
Přerov 1 0,589 0,385 0,384 0,219 0,444 0,444 0,796 0,541 0,719 0,910 1,034 1,146
Přerov 2 0,561 0,773 0,380 0,076 0,350 0,254 0,342 0,286 0,886 0,920 0,957 0,954
Přerov 3 0,617 0,432 0,375 0,210 0,540 0,224 0,207 0,126 0,459 0,761 0,703 0,930
Přerov 4 0,560 0,665 0,370 0,205 0,530 0,157 0,316 0,185 0,557 0,857 0,785 0,954
Přerov 5 0,550 0,600 0,365 0,200 0,520 0,200 0,500 0,290 0,600 0,624 0,673 1,094
nad 15 000 obyvatel 0,339 0,662 0,153 0,145 0,383 0,217 1,067 0.382 0,619 1,164 0,993 1,558
5 001-15 000 0,531 0,609 0,461 0,424 0,214 0,229 1,067 0,355 0,834 0,962 0,877 0,939
2 001-5 000 0,438 0,514 0,450 0,434 0,371 0,110 0,415 0,197 0,749 0,861 0,901 0,561
1001-2 000 0,561 0,454 0,442 0,300 0,357 0,195 0,362 0,285 0,626 0,741 0,923 1,521
do 1 000 obyvatel 0,313 0,312 0,400 0,193 0,802 0,176 0,555 0,251 0,418 0,731 0,834 1,574
Šumperk 0,481 0,684 0,494 0,476 0,720 0,237 1,396 0,671 0,125 1,286 1,162 0,571
nad 5 000 obyvatel 0,410 0,581 0,358 0,626 0,503 0,455 0,914 0,4950,407 1,023 0,917 1,259
2 001-5 000 0,367 0,533 0,178 0,376 0,678 0,355 0,665 0,374 0,204 0,994 0,969 1,247
1001-2 000 0,363 0,463 1,405 0,501 0,446 0,190 0,634 0,443 0,238 0,741 0,947 1,787
do 1 000 obyvatel 0,351 0,444 0,402 0,291 0,603 0,226 0,641 0,391 0,255 0,733 0,966 1,008

Zlínský kraj

Kroměříž 0,434 0,789 0,626 0,393 0,864 0,203 1,526 0,503 0,556 1,222 1,194 0,807
nad 5 000 obyvatel 0,477 0,592 0,785 0,399 0,664 0,231 1,078 0,280 0,433 1,057 1,118 0,988
2 001-5 000 0,306 0,417 0,836 0,220 0,242 0,201 0,809 0,284 0,358 0,881 0,965 1,313
1 001-2 000 0,328 0,831 0,470 0,310 0,591 0,122 1,272 0,242 0,662 0,856 0,994 1,185
do 1 000 obyvatel 0,241 0,396 0,450 0,337 0,703 0,225 0,592 0,340 0,434 0,770 0,935 1,349
Luhačovice 1 0,879 1,113 0,699 0.489 2,387 0,292 1,528 0,886 0,890 1,342 1,386 1,051
Luhačovice 2 0,520 0,521 0,690 0,489 1,010 0,069 1,015 0,787 0,810 0,683 0,696 0,959
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uherské Hradiště 0,738 1,233 0,684 0,365 0,925 0,445 1,530 0,929 0,538 1,269 1,200 0,881
nad 15 000 obyvatel 0,522 0,878 0,769 0,641 0,677 0,324 0,548 0,585 0,907 1,158 1,087 0,685
5 001-15 000 0,540 1,012 0,648 0,624 0,625 0,316 0,992 0,792 0,875 1,099 1,309 0,564
2 001-5 000 0,392 0,619 0,630 0,630 0,661 0,273 0,697 0,435 0,483 0,893 0,976 1,216
1001-2 000 0,604 0,623 0,577 1,288 0,802 0,349 0,717 0,498 0,507 0,936 1,073 1,063
do 1 000 obyvatel 0,427 0,437 0,435 0,368 0,438 0,322 0,874 0,494 0,589 0,961 1,092 1,416
Vsetín 0,366 0,666 0,503 0,449 0,997 0,410 0,529 0,434 0,337 1,084 0,993 0,964
nad 25 000 obyvatel 0,533 0,537 0,495 0,296 0,129 0,480 1,121 0,382 0,324 1,029 1,008 1,079
15 001-25 000 0,884 0,842 0,441 0,566 0,762 0,661 1,065 0,604 0,544 1,416 1,352 1,988
5 001-15 000 0,320 0,510 0,491 0,434 0,453 0,376 0,447 0,435 0,311 0,969 1,152 1,228
2 001-5 000 0,426 0,555 0,327 0,194 0,422 0,449 0,588 0,561 0,509 0,947 1,251 1,351
1001-2 000 0,561 0,687 0,365 0,641 0,290 0,265 0,253 0,538 0,655 0,576 1,145 1,183
do 1 000 obyvatel 0,422 0,544 0,545 0,255 0,317 0,231 0,589 0,360 0,196 0,552 1,193 0,847
Zlín 1 0,842 1,056 0,588 0,549 0,617 0,453 1,838 0,351 0,384 1,591 2,519 1,041
Zlín 2 0,682 0,839 0,700 0,720 0,578 0,207 1,669 0,451 0,440 1,170 1,157 1,292
Zlín 3 0,403 0,682 0,700 0,720 0,310 0,236 0,889 0,752 0,545 1,358 1,165 1,392
nad 15 000 obyvatel 0,594 0,818 0,343 0,612 0,747 0,147 0,743 0,386 0,304 1,115 1,630 0,861
5 001-15 000 0,507 0,542 0,565 0,413 0,430 0,235 0,724 0,780 0,845 1,090 1,074 1,025
2 001-5 000 0,415 0,707 0,702 0,339 0,516 0,293 0,870 0,489 0,436 1,199 1,177 1,137
1001-2 000 0,662 0,686 0,405 0,430 0,362 0,361 0,394 0,461 0,339 1,082 1,306 1,264
do 1 000 obyvatel 0,513 0,503 0,550 0,292 0,904 0,280 0,336 0,531 0,420 1,131 1,224 1,144

Moravskoslezský kraj

Bruntál 0,363 0,438 0,547 0,312 0,484 0,273 0,565 0,233 0,173 0,817 0,769 0,657
nad 15 000 obyvatel 0,516 0,613 0,460 0,335 0,447 0,141 0,908 0,313 0,842 0,870 0,830 0,885
5 001-15 000 0,251 0,489 0,445 0,267 0,432 0,483 0,546 0,266 0,328 0,699 0,608 0,902
2 001-5 000 0,503 0,457 0,665 0,577 0,466 0,261 0,451 0,321 0,382 0,580 0,589 0,812
1001-2 000 0,308 0,450 0,480 0,301 0,522 0,285 0,274 0,446 0,381 0,637 0,734 1,091
do 1 000 obyvatel 0,185 0,735 0,394 0,360 0,540 0,277 0,491 0,334 0,340 0,535 0,742 1,152
Frýdek-Místek 0,433 0,851 0,629 0,627 0,916 0,496 0,957 0,367 0,569 1,229 0,957 1,240
nad 15 000 obyvatel 0,489 0,707 0,610 0,480 0,139 0,322 0,514 0,389 0,175 0,962 0,775 1,293
5 001-15 000 0,624 0,719 0,469 0,697 0,518 0,268 0,827 0,330 0,482 0,881 1,021 1,664
2 001-5 000 0,404 0,705 0,477 0,315 0,919 0,398 1,408 0,443 0,591 0,766 1,193 2,273
1001-2 000 0,412 0,589 0,293 0,947 0,441 0,407 0,949 0,458 0,546 0,878 1,239 2,019
do 1 000 obyvatel 0,254 0,661 0,516 0,506 0,398 0,366 0,551 0,591 0,634 1,112 1,410 1,903
Havířov 1 0,646 0,593 0,477 0,504 0,468 0,311 0,498 0,412 0,296 0.O34 0,512 0,896
Havířov 2 0,313 0,726 0,874 0,495 0,460 0,185 0,434 0,372 0,407 0,874 0,768 0,952
Havířov 3 0,442 0,486 0,470 0,500 0,511 0,259 0,336 0,582 0,130 0,524 0,478 0,809
Obce
(kategorie obcí podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných městech oblasti
podle do nich zařazených
katastrálních území)
STAVBY
VýrobaObchodDoprava s spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGaráže Rodinné domyChaty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Karviná 0,436 0,712 0,550 0,776 0,453 0,401 0,577 0,255 0,719 0,919 0,705 1,193
nad 25 000 obyvatel 0,512 0,707 0,496 0,567 0,148 0,242 0,683 0,458 0,342 1,028 0,837 1,146
15 001-25 000 0,416 0,573 0,390 0,341 0,440 0,199 0,645 0,349 0,370 0,749 0,632 1,189
5 001-15 000 0,361 0,515 0,474 0,320 0,349 0,177 0,561 0,389 0,401 0,636 0,746 1,007
2 001-5 000 0,468 0,450 0,462 0,492 0,507 0,200 0,587 0,497 0,399 0,859 0,926 1,376
do 2 000 obyvatel 0,626 0,541 0,410 0,310 0,609 0,196 0,439 0,158 0,579 0,845 1,078 1,565
Nový Jičín 0,490 0,782 0,506 0,377 0,234 0,312 1,031 0,425 0,521 1,194 0,820 1,030
nad 15 000 obyvatel 0,510 0,803 0,569 0,433 0,555 0,331 0,488 0,370 0,801 1,205 0,860 1,212
5 001-15 000 0,584 0,603 0,335 0,551 0,460 0,323 0,663 0,381 0,476 0,801 0,802 1,552
2 001-5 000 0,582 0,743 0,643 0,322 0,492 0,331 0,566 0,513 0,117 1,102 1,083 1,505
1001-2 000 0,324 0,503 0,431 0,291 0,302 0,231 0,521 0,432 0,182 0,889 0,950 1,192
do 1 000 obyvatel 0,327 0,564 0,152 0,343 0,456 0,281 0,273 0,413 0,335 0,777 0,928 1,475
Opava 1 0,932 1,290 0,735 0,697 0,681 0,280 1,330 1,011 0,520 1,193 0,882 0,898
Opava 2 0,504 0,949 0,725 0,516 0,890 0,284 1,592 0,699 0,342 1,284 1,027 1,091
Opava 3 0,640 0,588 0,710 0,625 0,635 0,364 1,092 0,554 0,515 1,122 0,788 0,946
Opava 4 0,570 0,436 0,700 0,290 0,702 0,147 1,159 0,547 0,256 0,827 0,744 0,975
nad 5 000 obyvatel 0,502 0,638 0,497 0,457 0,751 0,253 0,629 0,810 0,478 0,941 0,887 1,593
2 001-5 000 0,285 0,515 0,575 0,501 1,018 0,265 0,863 0,496 0,412 0,951 0,883 1,147
1 001-2 000 0,609 0,777 0,653 0,382 0,536 0,238 0,658 0,556 0,485 0,751 0,963 1,353
do 1 000 obyvatel 0,662 0,726 0,521 0,146 0,409 0,268 0,448 0,494 0,551 0,834 0,987 1,836
Ostrava 1 0,343 0,834 0,219 0,149 0,249 0,257 0,581 0,320 0,223 0,488 0,668 0,619
Ostrava 2 0,282 0,355 0,320 0,320 0,299 0,283 0,776 0,229 0,220 0,627 0,773 1,153
Ostrava 3 0,252 0,407 0,329 0,454 0,202 0,236 0,750 0,333 0,339 0,574 0,646 0,879
Ostrava 4 0,213 0,492 0,458 0,223 0,250 0,167 0,572 0,479 0,253 0,481 0,608 0,437
Ostrava 5 0,348 0,597 0,208 0,376 0,233 0,256 0,703 0,434 0,293 0,658 0,812 0,744
Ostrava 6 0,462 0,503 0,333 0,301 0,227 0,243 0,648 0,429 0,295 0,734 0,908 1,001
Ostrava 7 0,353 0,539 0,315 0,220 0,813 0,127 0,359 0,165 0,817 0,702 0,657 1,288
Ostrava 8 0,406 0,507 0,410 0,154 0,209 0,148 0,631 0,219 0,319 0,826 0,776 1,094
Ostrava 9 0,377 0,575 0,376 0,614 0,747 0,271 0,626 0,322 0,402 1,187 0,767 1,000
Ostrava 10 0,280 0,201 0,330 0,235 0,105 0,395 0,695 0,169 0,192 0,661 0,689 1,006
Ostrava 11 0,352 0,405 0,467 0,303 0,322 0,230 0,588 0,249 0,265 0,725 0,763 0,968
Ostrava 12 0,420 0,476 0,400 0,235 0,250 0,230 0,106 0,322 0,385 0,514 0,870 0,644
nad 5 000 obyvatel 0,449 0,424 0,469 0,498 0,457 0,321 0,723 0.334 0,781 0,999 0,915 1,122
2 001-5 000 0,356 0,668 0,588 0,300 0,634 0,147 1,162 0,522 0,132 0,555 1,019 2,167
1001-2 000 0,554 0,746 0,467 0,525 0,553 0,234 0,665 0,472 0,572 0,752 1,094 1,554
do 1 000 obyvatel 0,456 0,269 0,469 0,263 0,433 0,158 0,369 0,580 0,514 0,741 1,175 1,713

*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.

1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.

4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2 a bytům nebo nebytovým prostorám v bytových domech typu J,K, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je byt oceňovaný podle § 25.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěným stavbám oceňovaných podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbám oceňovaným podle § 5 a bytům a nebytovým prostorám v rodinném domě, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.

13. Koeficient prodejnosti pro stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.

14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti pro trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 je roven 1,00.

16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.

b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.

c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí

Tabulky č. 2

Praha
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Benice 602582 12 57 Lysolaje 729931 8
2 Běchovice 601527 14 58 Malá Chuchle 729183 18
3 Bohnice 730556 8 59 Malá Strana 727091 1
4 Braník 727873 4 60 Malešice 732451 10
5 Břevnov 729582 6 61 Michle 727750 4
6 Březiněves 614131 15 62 Miškovice 731552 15
7 Bubeneč 730106 6 63 Modřany 728616 12
8 Cakovice 731561 15 64 Motol 728951 5
9 Černý Most 731676 19 65 Nebušice 729876 20
10 Cimice 730394 8 66 Nedvězí 702323 13
11 Ďáblice 730629 7 67 Nové Město 727181 1
12 Dejvice 729272 6 68 Nusle 728161 21
13 Dolní Chabry 730599 8 69 Petrovice 732613 11
14 Dolní Měcholupy 732541 11 70 Písnice 720984 13
15 Dolní Počernice 629952 14 71 Pitkovice 773417 12
16 Dubec 633330 14 72 Podolí 728152 21
17 Háje 728233 11 73 Prosek 731382 9
18 Hájek u Uhříněvsi 773395 14 74 Přední Kopanina 734373 17
19 Hloubětín 731234 9 75 Radlice 728641 5
20 Hlubočepy 728837 5 76 Radotín 738620 16
21 Hodkovičky 727857 4 77 Ruzyně 729710 20
22 Holešovice 730122 3 78 Reporyje 745251 16
23 Holyně 750573 18 79 Řepy 729701 18
24 Horní Měcholupy 732583 11 80 Satalice 746134 15
25 Horní Počernice 643777 19 81 Sedlec 730041 8
26 Hostavice 731722 19 82 Slivenec 750590 18
27 Hostivař 732052 11 83 Smíchov 729051 21
28 Hradčany 727121 1 84 Sobin 793256 17
29 Hrdlořezy 731765 10 85 Staré Město 727024 1
30 Chodov 728225 11 86 Stodůlky 755541 18
31 Cholupice 652393 13 87 Strašnice 731943 10
32 Jinonice 728730 5 88 Střešovice 729302 6
33 Josefov 727008 1 89 Střížkov 730866 8
34 Kamýk 728438 12 90 Suchdol 729981 8
35 Karlín 730955 3 91 Seberov 762130 12
36 Kbely 731641 7 92 Stěrboholy 732516 11
37 Klánovice 665444 19 93 Točná 652407 13
38 Kobylisy 730475 8 94 Trója 730190 6
39 Koloděje 668508 14 95 Třebonice 770353 18
40 Kolovraty 668591 14 96 Třeboradice 731528 15
41 Komořany 728519 12 97 Uhříněves 773425 14
42 Košíře 728764 5 98 Újezd nad Lesy 773778 19
43 Královice 672629 13 99 Újezd u Průhonic 773999 12
44 Krč 727598 4 100 Veleslavín 729353 20
45 Kreslíce 676071 12 101 Velká Chuchle 729213 18
46 Kunratice 728314 12 102 Vinohrady 727164 2
47 Kyie 731226 19 103 Vinoř 782378 15
48 Lahovice 729248 17 104 Vokovice 729418 20
49 Letňany 731439 7 105 Vršovice 732257 21
50 Lhotka 728071 4 106 Vyšehrad 727300 2
51 Libeň 730891 9 107 Vysočany 731285 9
52 Liboc 729795 20 108 Záběhlice 732117 10
53 Libuš 728390 12 109 Zadní Kopanina 745278 17
54 Lipany 668605 13 110 Zbraslav 791733 16
55 Lipence 683973 17 111 Zličín 793264 18
56 Lochkov 686425 17 112 Zižkov 727415 3
                 
Brno
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bohunice 612006 7 25 Město Brno 610003 1
2 Bosonohy 608505 7 26 Mokrá Hora 611701 8
3 Brněnské Ivanovice 612227 9 27 Nový Lískovec 610283 7
4 Bystrc 611778 4 28 Obrany 612553 6
5 CeriáPo e 610771 3 29 Ořešín 712680 8
6 Ceriovice 611263 6 30 Pisárky 610208 3
7 Dolní Heršpice 612111 9 31 Ponava 611379 5
8 Dvorská 633895 9 32 Přízřenice 612146 9
9 Holásky 612243 9 33 Rečkovice 611646 4
10 Horní Heršpice 612065 9 34 Sadová 611565 4
11 Husovice 610844 6 35 Slatina 612286 7
12 Chrlice 654132 9 36 Soběšice 751910 4
13 Ivanovice 655856 4 37 Staré Brno 610089 2
14 Jehnice 658201 8 38 Starý Lískovec 612014 7
15 Jundrov 610542 4 39 Stranice 610330 2
16 Kníničky 611905 4 40 Stýřice 610186 5
17 Kohoutovice 610313 4 41 Trnitá 610950 5
18 Komárov 611026 6 42 Tuřany 612171 9
19 Komín 610585 4 43 Utěchov u Brna 775550 8
20 Královo Pole 611484 3 44 Veveří 610372 2
21 Lesná 610887 4 45 Zábrdovice 610704 5
22 Líšeň 612405 7 46 Zabovřesky 610470 3
23 Maloměřice 612499 6 47 Zebětín 795674 7
24 Medlánky 611743 4 48 Zidenice 611115 6
České Budějovice
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 České Budějovice 1 621919 1 7 České Budějovice 7 622486 3
2 České Budějovice 2 621943 2 8 České Vrbné 622729 3
3 České Budějovice 3 622052 2 9 Haklovy Dvory 636797 4
4 České Budějovice 4 622222 3 10 Kaliště u Českých Budějovic 662208 3
5 České Budějovice 5 622281 3 11 Třebotovice 662216 4
6 České Budějovice 6 622346 3        
Františkovy Lázně
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Dlouhé Mosty 768880 2 5 Krapice 634662 2
2 Františkovy Lázně 634646 1 6 Slatina u Františkových Lázní 634689 2
3 Horní Lomany 634654 2 7 Zírovice 634697 2
4 Jedličná 634638 2        
Havířov
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bludovice 637696 2 4 Havířov-Město 637556 1
2 Dolní Datyně 628905 3 5 Prostřední Suchá 637742 2
3 Dolní Suchá 637777 3 6 Sumbark 637734 2
Hradec Králové
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Březhrad 613878 4 12 Pouchov 726559 3
2 Hradec Králové 646873 1 13 Pražské Předměstí 647101 2
3 Kluky 647225 3 14 Roudnická 741825 3
4 Kukleny 647209 3 15 Rusek 743674 5
5 Malšova Lhota 691305 4 16 Slezské Předměstí 646971 2
6 Malšovice u Hradce Králové 646997 2 17 Slatina u Hradce Králové 749656 4
7 Nový Hradec Králové 647187 2 18 Svinary 760765 5
8 Piletice 726541 5 19 Svobodné Dvory 761125 3
9 Plácky 721204 4 20 Třebeš 647047 2
10 Plačíce 721212 4 21 Věkoše 726583 3
11 Plotiště nad Labem 721930 5        
Jihlava
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Antonínův Důl 757900 2 10 Kosov u Jihlavy 691372 2
2 Bedřichov u Jihlavy 659878 3 11 Pančava 659835 2
3 Helenín 659827 2 12 Pávov 659916 2
4 Henčov 648680 2 13 Pístov u Jihlavy 721000 2
5 Heroltice u Jihlavy 638421 2 14 Popice u Jihlavy 725765 2
6 Horní Kosov 643084 3 15 Sašo v 659843 2
7 Hosov 643092 3 16 Staré Hory 659860 3
8 Hruškové Dvory 648698 3 17 Vysoká u Jihlavy 721018 3
9 Jihlava 659673 1 18 Zborná 791610 2
Karlovy Vary
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bohatíce 663581 3 9 Počerny 753831 4
2 Cihelny 631043 4 10 Rosnice u Staré Role 753840 4
3 Cankov 746746 4 11 Rybáře 663557 2
4 Doubí u Karlových Var 631051 4 12 Sedlec u Karlových Var 746754 4
5 Drahovice 663701 2 13 Stará Role 753858 3
6 Dvory 663549 3 14 Tašovice 631060 4
7 Karlovy Vary 663433 1 15 Tuhnice 663492 2
8 Olšová Vrata 663654 4        
Kladno
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Dubí u Kladna 665169 3 5 Motyčín 764540 3
2 Hnidousy 764558 3 6 Rozdělov 664961 2
3 Kladno 665061 1 7 Vrapice 665177 3
4 Kročehlavy 665126 2        
Liberec
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Dolní Hanychov 682268 2 14 Machnín 689823 5
2 Doubí u Liberce 631086 4 15 Nové Pavlovice 682161 2
3 Františkov u Liberce 682233 2 16 Ostašov u Liberce 682471 5
4 Hluboká u Liberce 631094 5 17 Pilínkov 631108 5
5 Horní Hanychov 682462 4 18 Radčice u Krásné Studánky 673650 5
6 Horní Růžodol 682250 2 19 Rochlice u Liberce 682314 2
7 Horní Suchá u Liberce 682489 5 20 Rudolfov 682446 5
8 Janův Důl u Liberce 682241 2 21 Ruprechtice 682144 2
9 Karlinky 682497 5 22 Růžodol I 682209 2
10 Kateřinky u Liberce 682438 5 23 Staré Pavlovice 682179 2
11 Krásná Studánka 673641 5 24 Starý Harcov 682390 2
12 Kunratice u Liberce 785628 5 25 Vesec u Liberce 780472 4
13 Liberec 682039 1 26 Vratislavice nad Nisou 785644 3
Luhačovice
Poř. číslo katastrální území číslo oblasti   poř. číslo katastrální území číslo oblasti
název kód název kód
1 Kladná-Zilín 664944 2 3 Polichno 725463 2
2 Luhačovice 688576 1 4 Retechov 745341 2
Mariánské Lázně
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Chotěnov u Marián. Lázní 901903 3 3 Stanoviště u Marián. Lázní 691674 3
2 Mariánské Lázně 691585 1 4 Ušovice 691607 2
Most
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Cepirohy 619591 3 10 Pařidla 669342 3
2 Dřínov u Komořan 633097 3 11 Rudoltice nad Bílinou 699691 3
3 Ervěnice 668885 3 12 Skyřice 749206 3
4 Hořany 645010 3 13 Slatinice u Mostu 616559 3
5 Komořany u Mostu 668893 3 14 Souš 903337 3
6 Konobrže 669326 3 15 Střimice 699748 3
7 Kopisty 669334 3 16 Třebušice 770540 3
8 Most I 699357 1 17 Velebudice 749214 3
9 Most II 699594 2 18 Vtelno 787507 3
Olomouc
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bělidla 710881 3 14 Neředín 710687 3
2 Cernovír 710571 4 15 Nová Ulice 710717 3
3 Droždín 632635 2 16 Nové Sady u Olomouce 710814 3
4 Hejčín 710644 3 17 Nový Svět u Olomouce 710920 4
5 Hodolany 710873 3 18 Olomouc-město 710504 1
6 Holice u Olomouce 641227 3 19 Pavlovicky 710938 3
7 Chomoutov 652415 4 20 Povel 710784 3
8 Chválkovice 710911 3 21 Radíkov u Olomouce 737747 2
9 Klášterní Hradisko 710555 3 22 Repčín 710946 3
10 Lazce 710598 3 23 Slavonín 750387 4
11 Lošov 686875 2 24 Svatý Kopeček 669288 2
12 Nedvězí u Olomouce 702358 4 25 Topolany u Olomouce 767760 4
13 Nemilany 703109 4 26 Týneček 772411 2
Opava
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Držkovice 777170 4 9 Opava-Město 711560 1
2 Jaktař 711730 3 10 Opava-Předměstí 711578 2
3 Jarkovice 783595 4 11 Palhanec 777188 5
4 Kateřinky u Opavy 711756 2 12 Podvihov 724637 4
5 Komárov u Opavy 711845 4 13 Suché Lazce 759180 4
6 Kylešovice 711811 3   14 Vávrovice 777196 4
7 Malé Hoštice 711870 4 15 Vlaštovičky 783609 4
8 Milostovice 695149 4 16 Zlatníky u Opavy 793230 4
Ostrava
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 An ošovice 600393 2 21 Nová Ves u Ostravy 713937 4
2 Bartovice 715085 3 22 Petřkovice u Ostravy 720470 2
3 Dubina u Ostravy 798894 6 23 Polanka nad Odrou 725081 7
4 Heřmanice 714691 3 24 Porubá 715174 9
5 Hošťálkovice 646075 2 25 Poruba-sever 715221 9
6 Hrabová 714534 10 26 Proskovice 733474 7
7 Hrabůvka 714585 6 27 Přívoz 713767 5
8 Hrušov 714917 4 28 Pustkovec 715301 9
9 Koblov 667366 2 29 Radvanice 715018 3
10 Krásné Pole 673722 7 30 Slezská Ostrava 714828 5
11 Kunčice nad Ostravicí 714224 4 31 Stará Bělá 753661 7
12 Kunčičky 714241 4 32 Stará Plesná 721689 12
13 Lhotka u Ostravy 681458 2 33 Svinov 715506 8
14 Mariánské Hory 713830 5 34 Třebovice ve Slezsku 715433 8
15 Martinov ve Slezsku 715379 8 35 Vítkovice 714071 11
16 Michálkovice 714747 3 36 Výškovice u Ostravy 715620 6
17 Moravská Ostrava 713520 1 37 Zábřeh-Hulváky 713970 11
18 Muglinov 714941 3 38 Zábřeh nad Odrou 714305 6
19 Nová Bělá 704946 7 39 Zábřeh-VZ 714089 11
20 Nová Plesná 721671 12        
Pardubice
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Černá za Bory 619965 5 11 Pardubice 717657 1
2 Dražkovice 632252 4 12 Pardubicky 717835 2
3 Drozdice 619973 6 13 Popkovice 718068 4
4 Hostovice 645991 6 14 Rosice nad Labem 741205 3
5 Lány na Důlku 679071 6 15 Semtín 747386 5
6 Mnětice 619981 5 16 Staré Cívice 754170 5
7 Nemošice 703249 3 17 Staročernsko 619990 6
8 Nové Jeseně any 718084 2 18 Studánka 717843 2
9 Ohrazenice 709328 3 19 Svítkov 718033 4
10 Opočínek 679089 6 20 Trnová 717959 2
Plzeň
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Bolevec 722120 2 13 Lhota u Dobřan 680940 3
2 Božkov 722294 2 14 Litice u Plzně 722740 3
3 Bručná 722367 2 15 Lobzy 722618 2
4 Bukovec 722707 3 16 Malešice 690821 3
5 Černice 620106 3 17 Plzeň 721981 1
6 Červený Hrádek u Plzně 621081 2 18 Plzeň 4 722731 2
7 Dolní Vlkýš 690813 3 19 Radčice u Plzně 737411 3
8 Doubravka 722677 2 20 Radobyčice 620122 3
9 Doudlevce 722464 2 21 Skvrňany 722596 2
10 Hradiště u Plzně 722341 2 22 Újezd 722685 3
11 Koterov 671053 2 23 Valcha 722472 2
12 Křimice 676195 3        
Poděbrady
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř.číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kódnázev kód
1 Kluk 666670 2   4 Přední Lhota u Poděbrad 734381 2
2 Poděbrady 723495 1 5 Velké Zboží 723550 2
3 Polabec 723541 2      
Přerov
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Cekyně 619108 3 8 Penčičky 719064 4
2 Dluhonice 626708 5 9 Popovice u Přerova 782343 3
3 Henčlov 638277 4 10 Předmostí 734977 2
4 Kozlovice u Přerova 734985 3 11 Přerov 734713 1
5 Lověšice u Přerova 735001 4 12 Ujezdec u Přerova 774073 3
6 Lýsky 782335 4 13 Vinary u Přerova 782351 3
7 Penčice 719056 4 14 Zeravice 796441 3
Ústí nad Labem
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Božtěšice 608955 4 14 Neštěmice 703869 3
2 Brna nad Labem 609901 4 15 Nová Ves 705616 5
3 Budov u Svádova 759805 5 16 Olešnice u Svádova 759813 5
4 Bukov 775096 2 17 Předlice 775002 3
5 Církvice 746410 5 18 Sebuzín 746428 5
6 Dělouš 775894 6 19 Skorotice u Ústí nad Labem 748480 4
7 Dobětice 757772 2 20 Strážky u Habrovic 636444 4
8 Habrovice 636436 4 21 Střekov 775258 2
9 Hostovice u Ústí nad Labem 645982 5 22 Svádov 759830 5
10 Klíše 775053 2 23 Tuchomyšl 771368 6
11 Koj etice u Malečova 690686 5 24 Ústí nad Labem 774871 1
12 Krásné Březno 775266 3 25 Vaňov 776807 4
13 Mojžíř 698164 3 26 Všebořice 775118 2
Zlín
Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti   Poř. číslo Katastrální území Číslo oblasti
název kód název kód
1 Jaroslavice u Zlína 635863 3 9 Mládcova 636177 3
2 Klečůvka 666041 3 10 Prštné 636142 2
3 Kostelec u Zlína 670138 3 11 Příluky u Zlína 635812 3
4 Kudlov 635898 3 12 Salaš u Zlína 745952 3
5 Lhotka u Zlína 636053 3 13 Štípa 670146 3
6 Louky nad Dřevnicí 636118 2 14 Velíková 778028 3
7 Lužkovice 795887 3 15 Zlín 635561 1
8 Malenovice u Zlína 635987 2        

b) začlenění katastrálních území měst do oblastí

Hlavní město Praha
Oblast Katastrální území
1 Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2 Vinohrady, Vyšehrad
3 Holešovice, Karlín, Zižkov
4 Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5 Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6 Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice
7 Ďáblice, Kbely, Letňany
8 Bohnice, Cimice, Dolní Chabry, Kobylisy, Lysolaje, Sedlec, Střížkov, Suchdol
9 Libeň, Hloubětín, Prosek, Vysočany
10 Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11 Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Stěrboholy,
12 Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Seberov, Újezd u Průhonic
13 Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14 Běchovice, Dolní Počernice, Dubec, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15 Březiněves, Cakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16 Radotín, Reporyje, Zbraslav,
17 Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobin, Zadní Kopanina,
18 Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19 Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20 Liboc, Nebušice, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice,
21 Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Brno
Oblast Katastrální území
1 Město Brno
2 Staré Brno, Stranice, Veveří
3 Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Zabovřesky
4 Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Rečkovice, Sadová, Soběšice
5 Ponava, Stýřice, Trnitá, Zábrdovice
6 Cernovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Zidenice
7 Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Zebětín
8 Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Utěchov u Brna
9 Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
České Budějovice
Oblast Katastrální území
1 České Budějovice 1
2 České Budějovice 2, České Budějovice 3
3 České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4 Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
Oblast Katastrální území
1 Františkovy Lázně
2 Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Zírovice
Havířov
Oblast Katastrální území
1 Havířov - město
2 Bludovice, Prostřední Suchá, Sumbark
3 Dolní Datyně, Dolní Suchá
Hradec Králové
Oblast Katastrální území
1 Hradec Králové
2 Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3 Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnická, Svobodné Dvory, Věkoše
4 Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačíce, Slatina u Hradce Králové
5 Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
Oblast Katastrální území
1 Jihlava
2 Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
3 Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
Karlovy Vary
Oblast Katastrální území
1 Karlovy Vary
2 Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3 Bohatíce, Dvory, Stará Role
4 Cihelny, Cankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Karlových Var, Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
Oblast Katastrální území
1 Kladno
2 Kročehlavy, Rozdělov
3 Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
Oblast Katastrální území
1 Liberec
2 Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3 Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4 Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5 Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Luhačovice
Oblast Katastrální území
1 Luhačovice
2 Kladná Zilín, Polichno, Retechov
Mariánské Lázně
Oblast Katastrální území
1 Mariánské Lázně
2 Ušovice
3 Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Most
Oblast Katastrální území
1 Most I
2 Most II
3 Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
Olomouc
Oblast Katastrální území
1 Olomouc - město Neředín, Nová Ulice,
2 Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3 Bělidla, Cernovír, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovicky, Povel, Repčín, Neředín, Nová Ulice
4 Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
Oblast Katastrální území
1 Opava - město
2 Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3 Jaktař, Kylešovice
4 Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
Oblast Katastrální území
1 Moravská Ostrava
2 Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3 Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4 Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5 Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6 Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7 Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8 Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9 Porubá, Porubá - sever, Pustkovec
10 Hrabová
11 Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VZ
12 Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
Oblast Katastrální území
1 Pardubice
2 Nové Jesenčany, Pardubicky, Studánka, Trnová
3 Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4 Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5 Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6 Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
Oblast Katastrální území
1 Plzeň
2 Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3 Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
Oblast Katastrální území
1 Poděbrady
2 Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
Oblast Katastrální území
1 Přerov
2 Předmostí
3 Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Zeravice
4 Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5 Dluhonice
Ústí nad Labem
Oblast Katastrální území
1 Ústí nad Labem
2 Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3 Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4 Božtěšice, Brna nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5 Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u U.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova Sebuzín, Svádov
6 Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
Oblast Katastrální území
1 Zlín
2 Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3 Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mládcova, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková
“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru