Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 363/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Částka 132/2010
Platnost od 15.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 05.10.2013 (288/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

363

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádost“), rozsah a způsob jejího vyplnění.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění).“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Provozovatel zařízení vyplní žádost podle vzoru, který je uveden v části A přílohy k této vyhlášce, v rozsahu a způsobem, který je uveden v části B této přílohy.“.

3. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. Příloha k vyhlášce zní:

„Příloha k vyhlášce č. 554/2002 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ A ROZSAH A ZPŮSOB VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Tato příloha stanoví v části A vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Jednotlivé kapitoly žádosti provozovatel zařízení vyplní v rozsahu a způsobem stanoveným v části B přílohy.

ČÁST A

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B

ROZSAH A ZPŮSOB VYPLNĚNÍ VZORU ŽÁDOSTI

Obecné pokyny k vyplnění žádosti:

1. V případě žádosti o vydání integrovaného povolení se vzor žádosti vyplní v plném rozsahu, v případě žádosti o změnu integrovaného povolení provozovatel vyplní žádost v rozsahu odpovídajícím změně v provozu zařízení a řídí se případnými pokyny úřadu, kterými může úřad v souladu se zákonem stanovit, které náležitosti žádosti se nevyžadují.

2. V žádosti je třeba vždy uvádět ke všem číselným údajům jejich zdroj (evidence, informační systém, protokoly o analýzách, záznamy z měření) a způsob zjištění hodnot (změřeno, zjištěno výpočtem apod.).

3. Provozovatel zařízení vyplní žádost v rozsahu, který odpovídá charakteru povolovaného zařízení. Provozovatel již provozovaného zařízení vyplňuje požadované údaje týkající se daného zařízení za poslední uzavřené období jednoho roku. Pokud je to pro řízení o vydání integrovaného povolení důležité, a pokud jsou taková data dostupná, vyplní provozovatel zařízení v případech požadovaných ve vzoru žádosti údaje za poslední tři roky. Provozovatel zařízení, které je před zahájením výstavby a ve výstavbě, vyplňuje údaje vycházející z projektovaných hodnot, popř. předpokládané údaje.

4. Jednotlivé tabulky, které jsou součástí vzoru žádosti, je třeba přizpůsobit podle potřebného rozsahu údajů (přidat řádky; v případě, kdy je nutné předepsané tabulky vyplnit vícekrát, např. stejné tabulky pro více částí zařízení, je třeba je okopírovat v potřebném počtu), popř. v příslušné kolonce odkázat na přiložené dokumenty. Věcné požadavky jsou pro zpracovatele žádosti závazné. Šedé texty použité v některých tabulkách (například “rok“) mají provozovateli zařízení napovědět, co je třeba vyplnit. Tyto šedé texty provozovatel zařízení přepíše vlastními údaji.

5. Při přípravě jednotlivých kapitol žádosti je třeba postupovat podle níže uvedených pokynů ke kapitolám žádosti. Číslování kapitol žádosti nelze měnit.

6. Údaje požadované v jednotlivých kapitolách vzoru žádosti je třeba vyplnit ve vzájemné provázanosti, tj. předkládané informace v kapitolách 5, 7 až 12, 14 a v přílohách žádosti na sebe musí navazovat a poskytovat zdůvodnění závazným podmínkám navrženým v kapitole 13. Provázanost kapitol je vhodné podpořit i vzájemnými odkazy na příslušné údaje uváděné v jiných kapitolách.

7. Pokud má provozovatel zařízení uvést údaje chráněné podle zvláštních právních předpisů (pozn. zákon vymezuje údaje za žádosti, které takto nelze označit), zahrne tyto údaje do zvláštní samostatné přílohy k žádosti, kterou označí jako přílohu obsahující chráněné údaje.

Pokyny k vyplnění jednotlivých kapitol žádosti:

Číselné označení pokynů odpovídá označení jednotlivých kapitol a označení jednotlivých položek vzoru žádosti uvedenému v části A přílohy vyhlášky.

Titulní list

Úvodní (titulní) strana uvádí základní údaje: název dokumentu, název zařízení, místo, kde se zařízení nalézá, označení provozovatele zařízení, označení místně příslušného úřadu, ke kterému se žádost podává, datum zpracování žádosti.

1. Obsah žádosti

Uvést seznam názvů všech kapitol, podkapitol a příloh žádosti s uvedením strany dokumentu.

2. Identifikace žadatele

2.1. Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem

ad 3. Podle obchodního zákoníku.

ad 7. Platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence doložit v příloze žádosti; zde uvést, o jaký výpis se jedná a odkaz na tento výpis v příloze.

ad 8. Zmocnění kontaktní osoby provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení s ověřeným podpisem doložit v příloze žádosti.

2.2. Provozovatel zařízení, který je fyzickou osobou, která není podnikatelem

Kapitolu vyplní pouze provozovatel zařízení, který je fyzickou osobou, která není podnikatelem.

3. Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

ad 3. Vyplnit v případě žádosti o změnu integrovaného povolení.

ad 4. Uvést výstižný název zařízení pro účely řízení o vydání integrovaného povolení, který by měl přesně identifikovat hlavní činnost/činnosti (v případě integrovaného povolení pro více činností podle přílohy zákona, např. slévárna a energetický zdroj), pro kterou/které se žádá o vydání integrovaného povolení. V případě žádosti o změnu integrovaného povolení je třeba uvést název zařízení podle měněného integrovaného povolení.

ad 5. Uvést všechna rozhodnutí získaná pro zařízení podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Uvést číslo jednací, který orgán rozhodnutí vydal, datum nabytí právní moci a zákonné ustanovení, na základě kterého bylo rozhodnutí vydáno. Pokud nebylo dosud vydáno stavební povolení, uvést zde datum podání žádosti o vydání stavebního povolení, pokud již byla podána (potvrzení o podání žádosti o vydání stavebního povolení doložit v příloze). V případě žádosti o změnu integrovaného povolení uvést údaje o rozhodnutích podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu týkajících se předmětu změny. Příslušná pravomocná rozhodnutí podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu přiložit do přílohy žádosti.

ad 6. K procesu posuzování vlivů na životní prostředí uvést

- zda se právní úprava na úseku posuzování vlivů na životní prostředí na zařízení nebo jeho změnu vztahuje,

- zda proces proběhl či probíhá, tj. v jaké fázi se proces posuzování nachází (uvést též, zda probíhá zjišťovací řízení), popř. zda byl proces posuzování ukončen na základě výsledků zjišťovacího řízení.

- pokud byl vydán závěr zjišťovacího řízení, provozovatel zde uvede rovněž datum vydání, číslo jednací a orgán, který jej vydal, a přiloží závěr zjišťovacího řízení do přílohy žádosti.

- pokud bylo vydáno stanovisko podle právní úpravy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, provozovatel uvede datum vydání, číslo jednací a orgán, který jej vydal, a přiloží stanovisko do přílohy žádosti.

ad 7. Uvést všechny správní akty podle jiných právních předpisů nutné pro zařízení, které integrované povolení nahrazuje, a to včetně uvedení ustanovení jiných právních předpisů, podle kterých se vydávají, pokud by jejich vydání nebylo nahrazeno postupem podle zákona. Přehled všech správních aktů podle jiných právních předpisů nahrazovaných integrovaným povolením je zveřejněn na portálu veřejné správy a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

ad 7c. K nahrazovaným správním aktům, které již byly vydány, jsou platné a mají být integrovaným povolením nahrazeny, resp. zrušeny, uvést číslo jednací, který orgán je vydal, datum nabytí právní moci; platné nahrazované správní akty přiložit do přílohy žádosti. Provozovatel zařízení je povinen předložit všechny platné správní akty, které lze integrovaným povolením nahradit.

ad 8. Uvést název, zpracovatele a další identifikační údaje k projektové dokumentaci pro příslušný stupeň řízení podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu v případě zařízení před zahájením výstavby, ve výstavbě nebo při změně v provozu zařízení podléhající řízení podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu. K identifikaci zpracovatele projektové dokumentace je třeba uvést obchodní firmu, název nebo jméno, popř. jména, a příjmení, adresu, IČ, bylo-li přiděleno. Pokud to úřad bude považovat za nutné k rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a v případech, kdy je předložení projektové dokumentace požadováno jiným právním předpisem, předloží provozovatel zařízení projektovou dokumentaci v příloze žádosti.

ad 9. K identifikaci zpracovatele žádosti je třeba uvést obchodní firmu, název nebo jméno, popř. jména, a příjmení, adresu, IČ, bylo-li přiděleno.

ad 11. Při větším počtu pozemků lze jejich seznam přiložit do přílohy k žádosti.

Na vyžádání úřadu do grafické přílohy žádosti přiložit platnou kopii katastrální mapy s vyznačením pozemků, na kterých je zařízení umístěno (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

ad 12. Zeměpisné souřadnice (souřadnicový systém S-JTSK) se vztahují ke středu zařízení. V případě změny v provozu zařízení se zeměpisné souřadnice vztahují k místu změn/y.

ad 13. Uvést, zda provoz zařízení (příp. změna v provozu zařízení) může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí jiného státu. Pokud ano, specifikovat zde podstatu tohoto ovlivnění. Potvrzení nebo vyloučení přeshraničních vlivů provozu zařízení musí vycházet z informací o emisích a dalších vlivech ze zařízení uvedených v kapitole 8 žádosti a z údajů charakterizujících stav a ovlivnění dotčeného území uvedených v kapitole 9 žádosti.

ad 14. V rámci zdůvodnění žádosti vystihnout podstatu změny v provozu, která vede k podání žádosti.

4. Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Kapitola slouží ke zveřejnění vybraných údajů z žádosti pro účely seznámení veřejnosti s předmětem povolovacího procesu. Smyslem shrnutí je uvedení základních informací o daném zařízení nebo jeho změně a o dopadech provozu zařízení nebo plánované změny na životní prostředí a zdraví člověka ve všeobecně srozumitelné podobě. Za tím účelem by shrnutí nemělo obsahovat technické podrobnosti a vysoce odborné pojmy.

Stručné shrnutí zahrnuje informace v rozsahu uvedeném v zákoně.

ad 1. Uvést identifikaci provozovatele (žadatele) v souladu s kapitolou 2 žádosti, tj. obchodní firmu nebo název, anebo titul, jméno, popř. jména, a příjmení, právní formu a adresu sídla nebo místa podnikání, IČ, bylo-li přiděleno.

ad 2. Uvést stručný popis zařízení v souladu s kapitolou 5 žádosti, tj. umístění zařízení, účel zařízení, stručnou charakteristiku technických jednotek a činností tvořících zařízení, základní kapacitní parametry, kategorii/kategorie průmyslových činností podle přílohy č. 1 zákona. Dále v souladu s údaji v kapitole 5 žádosti uvést přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem.

ad 3. V souladu s údaji v kapitole 7 žádosti uvést stručný přehled surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají anebo jím produkovány.

ad 4. V souladu s údaji v kapitole 8 žádosti uvést přehled zdrojů emisí ze zařízení, popř. dalších vlivů ze zařízení.

ad 5. V souladu s údaji v kapitole 8 žádosti uvést předpokládané množství emisí do jednotlivých složek životného prostředí a jejich účinky.

ad 6. V souladu s údaji v kapitole 9 žádosti uvést stručnou charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení základních střetů v území.

ad 7. V souladu s údaji v kapitole 8 žádosti uvést přehled technologií a dalších technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení.

ad 8. V souladu s údaji v kapitole 10 žádosti uvést přehled opatření k předcházení vzniku odpadu, k úpravě nebo využití odpadu.

ad 9. V souladu s údaji v kapitole 11 žádosti uvést přehled opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí.

ad 10. V souladu s údaji v kapitolách 5, 7, 8, 10 a 11 žádosti uvést závěry hodnocení použití nejlepších dostupných technik v zařízení včetně uvedení použitých BREF.

ad 11. Uvést přehled dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru jako např. hospodárné využívání energie, předcházení haváriím a omezování jejich případných následků, vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti v co největší možné míře, dále v relevantních případech informace o plánech odpadového hospodářství, bezpečnostním programu a bezpečnostní zprávě.

5. Popis zařízení

ad 1. Předmětem vymezení zařízení nebo změn(y) v provozu zařízení je stručný popis předmětu žádosti, tj. celého zařízení (všech jeho hlavních technických a technologických součástí a souvisejících činností v nich nebo mimo ně probíhajících), v případě změn(y) v provozu zařízení jsou předmětem popisu tyto změny. Uvést rovněž popis celého výrobního postupu (využití a zapojení technických jednotek a činností tvořících zařízení). Při vymezování provozovaného zařízení se vychází ze skutečné situace v době podání žádosti a ze skutečných (reálných) materiálových toků. Vymezení zařízení a jeho jednotlivé části zobrazit v grafické příloze v rámci kapitoly 17.1 žádosti.

Při vymezení zařízení provozovatel zohledňuje následující body navazující na definici zařízení podle zákona:

• V zařízení probíhá jedna nebo více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona.

• Zařízení je technickou jednotkou, tj. jednotkou (entitou, objektem) tvořenou jednou nebo více společně funkčními komponentami umožňující provozování vyjmenované/vyjmenovaných činnosti/činností. Zařízení je speciálně navrženo k provozování vyjmenované činnosti/vyjmenovaných činností a přímo spojených činností nebo v případě jiného původního určení upraveno za účelem plnění požadovaných funkcí. Součástí zařízení jsou veškeré technické náležitosti a vybavení potřebné k provozu zařízení (stavby, konstrukce, strojní zařízení atd.). Zařízení se běžně skládá ze samostatných technických jednotek (např. velké spalovací zařízení se skládá z více energetických zdrojů). Pro účely podrobného popisu struktury zařízení je v žádosti zavedeno dělení zařízení na samostatné části - technické jednotky.

• Zařízení (technická jednotka) musí být jako celek stacionární, tj. zpravidla pevně spojené se zemí, resp. nelze ho běžně přesunout (k přesunu by byla např. nutná významná technická a administrativní opatření). Z integrovaného povolování ovšem nejsou vyloučeny činnosti zahrnující pohyb prováděné v rámci zařízení (přesuny materiálů pásovými dopravníky, nákladními automobily apod.). Pro účely zákona je rovněž třeba považovat za stacionární zařízení technické jednotky, které lze teoreticky přesunout, nicméně svému účelu - činnosti podle přílohy č. 1 zákona - slouží na jednom místě po významnou dobu (měsíce, roky), tj. nejsou často plánovitě přesunovány z místa na místo.

• Dotčené místo je třeba chápat zejména jako geografickou polohu zařízení.

Otázka (různého) vlastnictví pozemků není v tomto případě relevantní (provozovatel může mít pozemky nebo technické jednotky tvořící zařízení pronajaty). Rovněž přítomnost plotu, zdi, areálové komunikace nebo jiné překážky neznačí automaticky hranice dotčeného místa (zařízení), rozhodující je vzájemná technická, funkční a materiálová provázanost jednotek a činností tvořících jako celek jedno zařízení.

• Za jedno zařízení je třeba považovat i více technických jednotek, pokud tvoří následné kroky v jednotné průmyslové činnosti, dále pokud jiná činnost podle přílohy č. 1 zákona slouží hlavnímu účelu výroby - rovněž činnosti podle přílohy č. 1, příp. pokud je více činností podle přílohy č. 1 zákona spojeno přímo spojenými činnostmi apod. To je například tehdy, když jsou výroby zásobovány vstupními surovinami společnými potrubními vedeními, kdy využívají společné provozní zařízení pro dodávky energie, nebo používají společné zásobníky pro výstupní materiály nebo finální výrobky. Je tomu tak i tehdy, když jednotky slouží stejnému provoznímu účelu. Samotné používání společných dopravních komunikací nebo skladovacích prostor, jakož i samotné společné externí dodávky energie či odstraňování odpadů jsou zpravidla nedostatečným důvodem k tomu, aby byl takovýto komplex považován za jedno zařízení.

• Přímo spojené činnosti jsou činnosti po technické stránce související s hlavní činností v dotčeném místě, které mohou mít vliv na emise a znečištění. K technické jednotce zahrnující činnost podle přílohy č. 1 zákona se tedy přiřadí všechny ty části zařízení, které spolu prostorově, provozně-technicky a prostřednictvím materiálových toků souvisejí a dále činnosti, které nejsou vázány na konkrétní jednotku (část zařízení), přesto však s provozem zařízení souvisejí a ovlivňují emise (příkladem jsou různé přesuny materiálů, vnitropodniková doprava, úklid komunikací a manipulačních ploch). Přímo spojené činnosti souvisí s výrobním účelem hlavní činnosti, typicky jsou to pomocné činnosti sloužící hlavní činnosti (např. skladování vstupních surovin, pomocných látek), které by na daném místě nebyly provozovány bez přítomnosti hlavní činnosti. Vliv na emise a znečištění mohou mít přímo spojené činnosti samostatně nebo v interakci s hlavní povolovanou činností.

ad 2. V případě nového zařízení, změny v provozu zařízení a v relevantních případech rovněž u stávajícího zařízení uvést stručný přehled hlavních variant technologie prověřených provozovatelem (týká se jak vlastní výrobní technologie tak např. technologií určených k odstranění koncového znečištění). V přehledu vždy uvést informace o kapacitě prověřované technologie a informace o vstupech a výstupech technologie s ohledem na ochranu životního prostředí a zdraví člověka.

5.1 Technické jednotky, ve kterých probíhají průmyslové činnosti podle přílohy č. 1 zákona

Specifikovat jednotky, v nichž probíhají činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona. Zařízení může být tvořeno jednou nebo více samostatnými ucelenými technickými jednotkami, v nichž probíhají činnosti zařaditelné do kategorií uvedených v příloze č. 1 zákona (například jedna nebo více průmyslových chemických výrob kategorie 4.1, spalovacích jednotek apod., v jednom provozu). Pro každou tuto technickou jednotku - samostatnou část zařízení - uvést zvlášť celý rozsah požadovaných údajů (pozn. předepsanou tabulku s body 1 až 9 je třeba pro tento účel zkopírovat v potřebném počtu). Pokud bylo zařízení do kategorií průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona zařazeno na základě součtu kapacit z více technických jednotek (v souladu s poznámkou k příloze č. 1 zákona), jsou příslušné jednotky předmětem této kapitoly žádosti, i když prahové hodnoty v příloze č. 1 zákona samy o sobě nedosahují.

Popis jednotlivých částí zařízení musí být dostatečně podrobný, aby vyhověl požadavkům dalších kapitol žádosti, které na popis zařízení přímo navazují údaji o emisích, spotřebách, odpadech atd., jedná se zejména kapitoly 7, 8 a 10.

ad 1. Uvést název nebo označení samostatné části zařízení, např. kotel K1.

ad 2. Uvést číselné označení kategorie průmyslové činnosti podle přílohy č. 1 zákona.

ad 3. Projektovanou kapacitou popisované části zařízení je myšlena kapacita uváděná výrobcem, popř. uvedená v projektu stavby nebo v dokumentaci pro stavební povolení, nebo ve stavebním povolení, pokud již bylo pravomocně vydáno (např. projektovaná kapacita skládky 275 tis. t, projektovaná kapacita tavení nerostných materiálů 95 t denně, projektovaný prostor pro 600 tis. ks drůbeže). Jedná se zejména o projektovanou kapacitu (hodnotu) parametru podle přílohy č. 1 zákona v případě, že je u dané kategorie průmyslové činností uveden a rozhoduje o zařazení nebo nezařazení činnosti do dané kategorie (například projektovaná kapacita výroby, obsah lázní na povrchovou úpravu, kapacita skládky, prostor pro zvířata apod.).

ad 4. Pro jednotku v provozu uvést provozovanou kapacitu za období posledních tři uzavřených let, pokud je to možné, v ostatních případech provozovanou kapacitu za poslední uzavřené období jednoho roku. V případě sezónního nebo šaržovitého provozu, zohlednit při uvedení provozované kapacity charakter provozu a podrobněji uvést, z čeho se provozované kapacity odvozují a k čemu se vztahují (konkrétní výrobek, doba provozu apod.). U jednotek před výstavbou nebo ve výstavbě se tento údaj neuvádí. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, je třeba zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Zdůvodnění meziročních rozdílů se vždy vztahuje k navazujícím hodnotám emisí, produkce odpadu apod., tj. mělo by poskytovat základ zdůvodnění poklesu nebo vzrůstu emisních hodnot apod. uvedených v dalších částech žádosti.

ad 5. Produkci uvede zejména provozovatel jednotky intenzivního chovu drůbeže nebo prasat. U drůbeže je produkce vyjádřena v tunách živé hmotnosti nebo v počtu kusů vajec. U chovu výkrmových prasat je produkce vyjádřena v tunách živé hmotnosti a u chovu prasnic je produkce živých selat, prasniček a kanečků vyjádřena rovněž v tunách živé hmotnosti. Pro jednotku v provozu uvést produkci za období posledních tři uzavřených let, pokud je to možné, v ostatních případech produkci za poslední uzavřené období jednoho roku. U jednotek před výstavbou nebo ve výstavbě se tento údaj neuvádí. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, je třeba zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Zdůvodnění meziročních rozdílů se vždy vztahuje k navazujícím hodnotám emisí, produkce odpadu apod., tj. mělo by poskytovat základ zdůvodnění poklesu nebo vzrůstu emisních hodnot apod. uvedených v dalších částech žádosti.

ad 6. Účel a podrobná technická charakteristika zahrnuje popis provozního (výrobního atd.) účelu, technický a technologický popis a technické parametry samostatné části zařízení, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba apod. V případě rozsáhlejšího popisu lze tento připojit do přílohy žádosti a v žádosti uvést stručný souhrn. U jednotky ve výstavbě lze připojit souhrnnou technickou zprávu ke stavební dokumentaci do přílohy žádosti.

ad 7. Další provozní údaje jsou především údaje o způsobu provozování popisované části zařízení, tj. např. počet provozních dní a hodin, směnnost a sezónnost provozu, nutná údržba a doba pro nutnou údržbu.

ad 8. V případě jednotky před uvedením do provozu uvést předpokládaný měsíc a rok uvedení do provozu, v ostatních případech uvést reálný údaj.

ad 9. Uvést údaj o předpokládaném roku ukončení provozu/životnosti jednotky, příp. o předpokládané době obnovy. Pozn. tento údaj by měl mj. indikovat dobu obnovy jednotky (technologie), a je významný zejména v případě, kdy stávající technologie nevykazuje parametry nejlepších dostupných technik.

5.2 Přímo spojené činnosti

5.2.1 Související technické jednotky

Specifikovat technické jednotky neuvedené v kapitole 5.1.1., které jsou součástí zařízení. Zařízení může být tvořeno, mimo částí identifikovaných v podkapitole 5.1.1, i jednou nebo více samostatnými jednotkami, ve kterých probíhá činnost mimo rámec kategorií průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona nebo nedosahující potřebné kapacity pro zařazení do těchto kategorií, a to ani v součtu (v souladu s poznámkou k příloze č. 1 zákona), viz výše vymezení zařízení (může se jednat např. o menší energetické zdroje, chladící věže, čistírny odpadních vod, mlýnice, sušárny, pece, sklady, odkaliště, skládky, kogenerační jednotky, speciální výrobny, koncové technologie).

Tuto kapitolu žádosti vyplňuje rovněž provozovatel zařízení dobrovolně žádající vydání o integrovaného povolení pro provoz zařízení zcela mimo rozsah kategorií uvedených v příloze č. 1 zákona. (Jedná se např. o technické jednotky, v rámci kterých jsou realizovány průmyslové činnosti podle přílohy č. 1 zákona nedosahující zde uvedených prahových hodnot, činnosti podléhající povinnosti vydání některého správního aktu podle jiných právních předpisů nahrazovaného integrovaným povolením atd.). V případě takové žádosti je v rámci kapitoly 5.2 uveden popis celého zařízení (v tomto případě se v nadpisu uvede namísto „5.2. Přímo spojené činnosti“ spojení „5.2. Činnosti neuvedené v příloze č. 1 zákona“).

Dále tuto kapitolu vyplňuje provozovatel zařízení žádající o změnu integrovaného povolení, která se dotýká přímo spojené činnosti probíhající v rámci vymezitelné technické jednotky.

Pro každou tuto jednotku - samostatnou část zařízení - je třeba uvést zvlášť celý rozsah požadovaných údajů (pozn. předepsanou tabulku s body 1 až 9 je třeba pro tento účel zkopírovat v potřebném počtu).

Popis jednotlivých částí zařízení musí být dostatečně podrobný, aby vyhověl požadavkům dalších kapitol žádosti, které na popis zařízení přímo navazují údaji o emisích, spotřebách, odpadech atd., jedná se zejména kapitoly 7, 8 a 10.

ad 2. Uvést stručnou charakteristiku činnosti, která probíhá v rámci popisované části zařízení.

ad 6. Účel a podrobná technická charakteristika zahrnuje popis technické, funkční a materiálové souvislosti mezi touto technickou jednotkou a technickými jednotkami uvedenými v kapitole 5.1, dále popis provozního (výrobního atd.) účelu, technický a technologický popis a technické parametry samostatné části zařízení, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba apod. V případě rozsáhlejšího popisu lze tento připojit do přílohy žádosti a v žádosti uvést stručný souhrn. U jednotky ve výstavbě lze připojit souhrnnou technickou zprávu ke stavební dokumentaci do přílohy žádosti.

K ostatním bodům platí instrukce uvedené u kapitoly 5.1.

5.2.2 Další související činnosti

Specifikovat ostatní činnosti probíhající v rámci zařízení (ve vazbě na jeho provoz), realizované mimo technické jednotky popsané v kapitolách 5.1 a 5.2.1. Může se jednat o různé přesuny materiálů, vnitropodnikovou dopravu, úklid komunikací, výjezdu ze zařízení a manipulačních ploch v souvislosti s předcházením sekundární prašnosti atd. V případě vnitropodnikové dopravy popsat a znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) její řešení a specifikovat místa vjezdů a výjezdů spojených s provozem zařízení včetně denního počtu vjezdů a výjezdů. V případě zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, popsat a znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) přístupové trasy k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení.

Pro každou zde uvedenou činnost je třeba uvést zvlášť celý rozsah požadovaných údajů (pozn. předepsanou tabulku s body 1 až 3 je třeba pro tento účel zkopírovat v potřebném počtu).

Popis jednotlivých částí zařízení musí být dostatečně podrobný, aby vyhověl požadavkům dalších kapitol žádosti, které na popis zařízení přímo navazují údaji o emisích, spotřebách, odpadech atd., jedná se zejména kapitoly 7, 8 a 10.

ad 2. V případě provozu jednotky intenzivního chovu drůbeže nebo prasat, kde je přímo spojenou činností hnojení na pozemcích provozovatele, přiložit do přílohy žádosti plán hnojení a v této kapitole žádosti uvést odkaz na tento plán. V případě spalovacích zařízení uvést informace o nakládání s vedlejšími produkty spalování, pokud již nejsou uvedeny v kapitolách žádosti 5.1 nebo 5.2.1.

ad 3. Uvést popis technické, funkční a materiálové souvislosti mezi touto činností a technickými jednotkami uvedenými v kapitolách 5.1 a 5.2.1.

5.3 Použití nejlepších dostupných technik

ad 1. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách (dále rovněž BAT), který je použit pro hodnocení použití BAT. K hodnocení aplikace BAT se primárně použijí Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (tzv. BREF) schvalované Evropskou komisí.

Teprve když není možné využít k hodnocení informace z BREF (např. průmyslová činnost nebo konkrétní technologie nebo technika není v BREF zahrnuta), využijí se další zdroje informací o BAT (např. podle bodu 12 přílohy č. 3 k zákonu - informace o stavu a vývoji BAT a jejich monitorování zveřejňované mezinárodními organizacemi). V případě využitích jiných zdrojů informací o nejlepších dostupných technikách je nutné uvést způsob určení nejlepší dostupné techniky. Pokud je k hodnocení použito více zdrojů informací (např. více BREF), je třeba provést hodnocení pro každý použitý zdroj informací zvlášť, tj. požadovanou tabulku okopírovat v potřebném počtu.

ad 2. V této části hodnocení použití BAT se hodnotí výběr konkrétních technik nebo technologií, tj. zjišťuje se, zda jsou zvolené techniky (zejména dle informací z BREF) považovány za BAT. V této části hodnocení aplikace BAT se nehodnotí jednotlivé environmentální parametry technik (emise, spotřeby, účinnosti atd. jsou předmětem následujících kapitol žádosti).

Hodnotí se všechny části zařízení popsané v kapitolách 5.1 a 5.2.

Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

6. Ostatní technické jednotky nebo činnosti provozované v průmyslovém areálu, které nejsou předmětem žádosti

Tuto kapitolu vyplní provozovatel zařízení, které netvoří celý průmyslový areál. Smyslem je uvést všechny další technické jednotky, resp. činnosti, které provozovatel v rámci areálu, kde je umístěno zařízení popsané v kapitole 5 žádosti, provozuje a které nejsou předmětem této žádosti. Celý průmyslový areál, kde je umístěno zařízení podle kapitoly 5, a zde uvedené ostatní technické jednotky, příp. zařízení s vydaným integrovaným povolením, znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

ad 2. V rámci zdůvodnění uvést, proč ostatní technické jednotky nebo činnosti po technické stránce nesouvisí s předmětem žádosti popsaným v kapitole 5 (zejm. že nesouvisí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 zákona).

ad 3. Pokud se jedná o technické jednotky nebo činnosti povolené jiným integrovaným povolením, uvést název zařízení podle platného integrovaného povolení a identifikaci integrovaného povolení (tj. datum nabytí právní moci, číslo jednací a který orgán rozhodnutí vydal). Pokud jsou ostatní technické jednotky nebo činnosti provozovány na základě povolení, podle jiného právního předpisu, uvést identifikaci takého nebo takových povolení.

7. Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek, výrobků a energií

Uvést údaje o všech vstupech do zařízení (surovinách včetně vody, pomocných materiálech a dalších látkách a o palivech a energiích), o nakládání s nimi (např. jejich skladování) a o opatřeních na jejich úsporné a efektivní využití. Součástí kapitoly jsou i údaje o výrobcích, meziproduktech a jejich skladování. Dále se speciální kapitola týká nakládání s vedlejšími živočišnými produkty (konfiskáty živočišného původu).

V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Zdůvodnění meziročních rozdílů se vždy vztahuje k navazujícím hodnotám emisí, produkce odpadu apod., tj. mělo by poskytovat základ zdůvodnění poklesu nebo vzrůstu emisních hodnot apod. uvedených v dalších částech žádosti.

7.1.1 Suroviny, pomocné látky a další látky

Uvést zejména:

- všechny suroviny a pomocné materiály, další látky, mimo paliv (viz kapitola 7.3),

- krmiva, krmné doplňky, DDDD (desinfekční, desinsekční a deratizační, dezodorizační) přípravky apod. u zemědělských zařízení (kategorie zařízení 6.6 podle přílohy č. 1 zákona),

- nebezpečné látky a přípravky podle právní úpravy na úseku nakládání s chemickými látkami,

- závadné látky podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami,

- těkavé organické látky (doložit v příloze roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla, viz i kapitola 8.1 žádosti),

- látky poškozující ozónovou vrstvu Země,

- další látky rizikové z hlediska ochrany životního prostřední nebo zdraví člověka,

- odpady, pokud jsou v technologickém postupu používány jako surovina.

ad 2. Odpady, které vstupují jako surovina identifikovat názvem a katalogovým číslem podle platného katalogu odpadů.

ad 3. Uvést celkovou spotřebu jednotlivých surovin a pomocných materiálů, další látek za kalendářní rok.

ad 4. V položce spotřeba vztažená na jednotku výroby se uvádí např. spotřeba suroviny na t výrobku, na t produkce (u kategorie 6.6 přílohy č. 1 zákona), na m2 upravované plochy, na 1000 ks výrobků.

ad 5. Množství vstupní látky využité jako výrobek se neuvádí, pokud se použitá látka ve výrobku nevyskytuje (např. odchází s emisemi nebo v odpadech) nebo pokud je její množství zanedbatelné a nemá negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví člověka. V případě, že se vstupní látka vyskytuje v emisích nebo v odpadech, uvést v kapitolách 8 a 10 relevantní údaje.

ad 6. V případě surovin, pomocných materiálů a dalších látek, které nejsou běžné, uvést jejich vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. V těchto případech se doporučuje v příloze žádosti přiložit příslušný bezpečnostní list, pak není třeba uvádět např. vlastnosti a chemické složení (stačí uvést odkaz na přílohu). U odpadů vstupujících jako surovina uvést kategorii odpadu a u nebezpečných odpadů odkázat na identifikační listy nebezpečných odpadů, které budou přiloženy k žádosti, pokud jsou k dispozici.

ad 7. Použití a nakládání s příslušnou surovinou, pomocným materiálem nebo látkou je nutné uvést ve shodě se skutečným stavem. U zařízení před výstavbou nebo ve výstavbě nebo v případě relevantní změny v provozu zařízení uvést předpokládané údaje. V případě provozu jednotky intenzivního chovu drůbeže nebo prasat uvést receptury krmiv (kompletních krmných směsí).

ad 8. V případě náhrady správního aktu podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší - povolení ke změnám surovin nebo odpadů, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

7.1.2 Voda pro technologické účely a pro provoz zařízení kromě pitné vody

V této kapitole se uvede voda vstupující do zařízení, která je určena pro užitkové nebo technologické účely a která svými parametry nesplňuje požadavky na pitnou vodu. Zdroje vody (místa odběru) znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

ad 1. Specifikovat zdroj a místo odběru vody.

ad 2. Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vody vztaženou na jednotku přijaté suroviny.

ad 3. Využitím vody se rozumí jednak v jaké části zařízení a technologických krocích je voda používána a k jakým účelům (v technologickém postupu, jako chladicí médium, k čištění apod.). Uvést procento využití ve výrobku a k jiným účelům a procento z využité vody, která odchází s odpadními vodami. V případě uzavřeného cyklu, popsat tento systém.

ad 6. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami souvisejícími s odběrem vody, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

7.1.3 Pitná voda

V této kapitole se uvede pitná voda vstupující do zařízení, která je využívána pro jeho provoz.

ad 2. Pro zařízení kategorie 6.4 c) uvádět spotřebu vztaženou na jednotku přijaté suroviny.

ad 3., 4. V případě odběru povrchových a podzemních vod a jejich úpravy na pitnou vodu uvést popis odběru, kvality odebíraných vod (pokud již nejsou uvedeny v kapitole 7.1.2) a způsob úpravy vody.

7.1.4 Realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení využití surovin včetně vody, pomocných materiálů a dalších látek

Uvést aktuální a plánovaná opatření šetřící suroviny, pomocné látky, vodu (například uzavřené technologické systémy, zakrytí nádrží na vodu, instalace vodoměrů apod.), zlepšující jejich využití, redukující použití některých chemických látek, nahrazující používané materiály s ohledem na lepší zabezpečení ochrany životního prostředí apod.

ad 4. Technický popis opatření by měl obsahovat podrobný popis (například označení, technický popis, parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5 žádosti), stačí zde uvést odkaz na popis v uvedené kapitole.

7.1.5 Hodnocení použití nejlepších dostupných technik

Porovnat parametry zařízení - jeho relevantních částí - ve spotřebě surovin, vody, materiálů, pomocných a dalších látek, použití látek méně nebezpečných atd., s parametry nejlepších dostupných technik a zdůvodnit veškeré odchylky.

ad 2. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 4. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

7.2 Meziprodukty a výrobky

7.2.1. a 7.2.2

Uvést všechny výrobky nebo skupiny výrobků; vedlejší produkty a výrobky z odpadů, obojí ve smyslu právní úpravy na úseku odpadů; a významné meziprodukty nebo skupiny meziproduktů, jejich vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví člověka, nakládání s nimi a jejich použití. Meziprodukty se uvádějí zejména v případě, že jsou skladovány, distribuovány, jsou součástí emisí nebo vykazují nepříznivé vlastnosti z hlediska ochrany životního prostředí nebo zdraví člověka.

Uvést rovněž následující látky, pokud jsou to meziprodukty, výrobky nebo jejich složky:

- nebezpečné látky a přípravky podle právní úpravy při nakládání s chemickými látkami,

- závadné látky podle právní úpravy při nakládání s vodami,

- těkavé organické látky (doložit v příloze roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla, viz rovněž kapitola 8.1 žádosti),

- látky poškozující ozónovou vrstvu Země,

- další látky rizikové z hlediska ochrany životního prostřední nebo zdraví člověka.

ad 5. (meziprodukty), resp. ad 4. (výrobky) V případě meziproduktů nebo výrobků, jejichž vlastnosti a vlivy na životní prostředí a zdraví člověka nejsou běžné známé, uvést jejich vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. V těchto případech se, pokud možno, doporučuje v příloze žádosti přiložit příslušný bezpečnostní list; pak není třeba uvádět např. vlastnosti a chemické složení (stačí uvést odkaz na přílohu). Použití a nakládání s příslušným meziproduktem nebo výrobkem je nutné uvést ve shodě se skutečným stavem. U zařízení před výstavbou nebo ve výstavbě nebo v případě relevantní změny v provozu zařízení uvést předpokládané údaje. V případě vedlejších produktů a výrobků z odpadů, obojí ve smyslu právní úpravy na úseku odpadů, prokázat splnění podmínek podle této právní úpravy.

ad 4. (meziprodukty) Množství meziproduktu využité jako výrobek se neuvádí, pokud se ve výrobku nevyskytuje (meziprodukt - např. vedlejší produkt hlavní výroby - se odprodává atd.) nebo pokud je jeho množství zanedbatelné a nemá negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví člověka. V případě, že se meziprodukt vyskytuje v emisích, popř. v odpadech, uvést v kapitolách 8 a 10 relevantní údaje.

ad 5. (výrobky) V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší - povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, nebo k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

7.3 Paliva a energie

Uváděné údaje se týkají celého zařízení definovaného v kapitole 5 žádosti, tj. i částí zařízení, kde probíhá činnost mimo rámec přílohy č. 1 zákona, pokud jsou např. zdroji nebo významnými spotřebiči energií.

ad 1.-3. Pokud má provozovatel zařízení aktuální energetický audit podle právní úpravy na úseku hospodaření energií na zařízení nebo jeho část/části, přiloží tento audit do přílohy žádosti a v této kapitole na něj odkáže.

7.3.1 Vstupy paliv a energií

ad 1. K údajům o nákupu elektrické energie uvést rovněž zdroj a použití.

ad 2. K údajům o nákupu tepla uvést rovněž zdroj a použití.

ad 3. - 11., 14. K údajům o palivech, popř. jiných spalitelných médiích, uvést rovněž zdroj, vlastnosti (v relevantních případech např. výhřevnost, obsah popelovin, vody, síry, těžkých kovů), použití a způsob nakládání (např. transport, manipulace, skladování). Do vstupů paliv se nezapočítávají pohonné hmoty načerpané do dopravních prostředků z vnějších zdrojů, tj. např. na čerpacích stanicích mimo vymezené zařízení.

ad 12. V případě využití druhotné energie (např. odpadního tepla) uvést rovněž její zdroj a způsob použití.

ad 13. V případě využití obnovitelného zdroje energie (např. vodního, větrného, solárního, geotermálního) uvést rovněž zdroj a způsob získání a použití energie.

ad 16. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší - povolení ke změnám používaných paliv a povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

7.3.2 Vlastní výroba energií

ad 1. Uvést název nebo označení zdroje (části zařízení) v souladu s názvem nebo označením uvedeným v kapitole 5 žádosti.

7.3.3 Využití energií

Kapitola je strukturována tak, že se nejprve uvádějí údaje za jednotlivé části zařízení, kde dochází k významné spotřebě energií (položky 1 až 5 je třeba v potřebném počtu zkopírovat), a následné se uvádí souhrnné údaje za celé zařízení (položky 6 až 11).

ad 1. Uvést název nebo označení části zařízení, kde dochází k významné spotřebě energie, v souladu s názvem nebo označením uvedeným v kapitole 5 žádosti.

7.3.4 Specifická spotřeba energie

Údaje se nevyplňují pro spalovací zařízení na výrobu energie.

ad 1. Uvádějí se výrobky nebo skupiny výrobků uvedené v kapitole 7.2.

ad 2. V položce spotřeba energie se dle povahy výroby, resp. výrobku uvádí např. spotřeba energie na t výrobku, na t produkce (u kategorie 6.6 přílohy č. 1 zákona), na m2 upravované plochy, na 1000 ks výrobků. Pro činnosti kategorie 6.4 c) přílohy č. 1 zákona uvádět spotřebu vztaženou na jednotku přijaté suroviny (v tomto případě se v položce 1. uvede v záhlaví namísto „1. Výrobek“ spojení „1. Surovina“).

7.3.5 Realizovaná a plánovaná opatření k účinnějšímu využití a úsporám energie

Popsat aktuální opatření (například rekuperace, obnovitelné zdroje energie, duální zdroje energie, využití tepla vznikajícího při procesech spalování nebo spoluspalování odpadu apod.), resp. plánovaná opatření.

ad 3. Technický popis opatření zahrnuje podrobný popis (například označení, technický popis, parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis již uveden v kapitole 5 žádosti, stačí zde uvést odkaz na popis v uvedené kapitole.

7.3.6 Hodnocení použití nejlepších dostupných technik

Porovnat parametry zařízení - jeho relevantních částí - ve spotřebě paliv a energií, energetické účinnosti atd. s parametry nejlepších dostupných technik a zdůvodnit veškeré odchylky.

ad 2. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 4. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

7.4 Zdroje a množství vedlejších živočišných produktů

Kapitolu vyplňuje provozovatel zařízení, který nakládá s vedlejšími živočišnými produkty podle právní úpravy na úseku veterinární péče.

Identifikovat zdroje vedlejších živočišných produktů, tyto zdroje, pokud jsou v rámci zařízení nebo společného průmyslového areálu (viz kapitola 6 žádosti), znázornit je v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) včetně míst ukládání, sběru, svozu, odstraňování a zpracování vedlejších živočišných produktů, uvést odkazy na příslušná schémata znázorňující nakládání s vedlejšími živočišnými produkty a s produkty tohoto nakládání. V případě provozu jednotky intenzivního chovu drůbeže nebo prasat, jejíž provozovatel má uzavřenou smlouvu pro předávání exkrementů a VŽP, si úřad může vyžádat kopii této smlouvy.

ad 5. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku veterinární péče - závazný posudek pro stavby a zařízení k zacházení se živočišnými produkty (pokud se jedná o vedlejší živočišné produkty) nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňování a dalšímu zpracování vedlejších živočišných produktů, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

7.5 Sklady a mezisklady

Uvést údaje o veškerých skladech a meziskladech v zařízení (sklady surovin, paliv, pomocných materiálů, dalších látek, meziproduktů, výrobků atd., s výjimkou údajů o skladování odpadu, viz kapitola 10 žádosti). Všechny sklady znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

ad. 2 Celkovou kapacitu skladu uvést v tunách, popř. v objemových jednotkách.

ad 4. V popisu způsobu skladování uvést zejména popis technického řešení a zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka, technické informace o chlazení skladů, porovnání s nejlepší dostupnou technikou. Uvést použité zdroje informací a způsob určení nejlepší dostupné techniky. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž kapitolu a stranu dokumentu, ze které je čerpáno.

8. Emise a jejich zdroje; další vlivy zařízení

Uvést údaje o emisích a zdrojích emisí znečišťujících látek do ovzduší, do vod a do půdy, dále údaje o zdrojích hluku, vibrací a neionizujícího záření, příp. o dalších vlivech z provozu zařízení.

8.1 Emise do ovzduší (včetně pachových látek)

Pro každý stacionární zdroj emisí uvést údaje samostatně. Všechny zdroje emisí, včetně všech komínů a výduchů, musí mít odkazy na přesné znázornění v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) a na přiložená schémata. Do přílohy přiložit aktuální protokoly z měření, výpočty emisí, bilance, příp. popis způsobu odhadu emisí. V relevantních případech přiložit roční hmotnostní bilanci organických rozpouštědel podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší.

ad 1. Uvést název nebo označení zdroje emisí (části zařízení - číslo zdroje, číslo výduchu) v souladu s názvem nebo označením uvedeným v kapitole 5 žádosti.

ad 2. Uvést kategorii zdroje znečišťování ovzduší podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší.

ad 3. Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření preventivného charakteru vedoucí k vyloučení nebo snížení emisí včetně technického popisu těchto opatření. Technický popis opatření zahrne parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.

ad 4. Uvést realizované nebo plánované koncové technologie ke snižování nebo odstraňování emisí. V popisu způsobu snižování nebo odstraňování emisí uvést minimálně údaje o technickém a technologickém řešení, o umístění a výškách výduchů a komínů, dále typ, název a technické parametry opatření pro snižování nebo odstraňování emisí látek znečišťujících ovzduší (filtrů, odlučovačů, skrubrů, spalovačů, katalyzátorů apod.), metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod. Pokud jedna koncová technologie ovlivňuje více složek životního prostředí (řešených oblastí), uvést všechny složky a jejich ovlivnění.

ad 5. Uvést zejména znečišťující látky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, pokud jsou zařízením emitovány, a další látky v souladu se zákonem a s právní úpravou na úseku ochrany ovzduší. Pro vyplnění všech relevantních znečišťujících látek je třeba položky pod čísly 5 až 7 okopírovat v potřebném počtu.

ad 6. Uvést referenční podmínky, za kterých byly získány údaje o emisích.

ad 7. Specifické výrobní emise uvést ve vhodných jednotkách, např. kg.t-1 výrobku, g.m2 nalakované plochy; v případech vzniku uvádět rovněž fugitivní emise (%).

ad 8. U všech údajů uvést způsob jejich zjištění (měření, výpočet, odhad) a odkaz na protokoly z měření, výpočty, bilance v příloze žádosti. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly. U emisí látek, které nejsou běžné, uvést stručně i vlastnosti a účinky těchto látek, které mohou být nepříznivé z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí.

Uvést emise znečišťujících látek za přechodných stavů (najíždění, zastavování operací) a při náhodných jevech a haváriích.

ad 9. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 10. - 14. Provést porovnání dosahovaných nebo předpokládaných emisí zdroje s emisemi dosahovanými při použití nejlepších dostupných technik u znečišťujících látek uvedených v položce č. 5.

ad 12. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

ad 15. V přehledu uvést a do přílohy přiložit provozní řády a další dokumenty podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší (např. plán snížení emisí, plán zavedení zásad správné zemědělské praxe), které mají být v rámci integrovaného povolení schváleny (návrhy, návrhy změn).

ad 16. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší (mimo správní akty řešené v kapitolách 7.1.1, 7.2.2 a 7.3.1 žádosti) uvést zde rovněž další údaje a podklady požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

8.2 Odpadní vody

Odpadní vody se pro účely této kapitoly dělí na odpadní vody produkované při provozu zařízení a odpadní vody přebírané od jiných původců. Pozn. pro účely aplikace integrované prevence je nutné znát množství a složení odpadních vod z jednotlivých technologií (zdrojů, částí zařízení). Údaje o smíšených odpadních vodách nevypovídají o emisích působených jednotlivými výrobami a neumožňují aplikaci principu prevence znečištění, tj. předcházení vzniku znečištění přímo v technologii.

V případě využívání externích služeb v oblasti nakládání s odpadními vodami uvést identifikaci dodavatele služeb, oprávnění k nakládání s odpadními vodami, způsob nakládání s vodami a odkaz na příslušné smlouvy o dodávce služeb. Úřad si v tomto případě může vyžádat kopii smluv s dodavateli služeb.

Do přílohy přiložit aktuální protokoly z měření, výpočty emisí, bilance, příp. popis způsobu odhadu emisí.

8.2.1 Odpadní vody produkované při provozu zařízení

Pro každý zdroj odpadních vod uvést údaje samostatně. Uvést rovněž srážkové vody, které jsou odpadními vodami. Všechny zdroje odpadních vod, včetně všech výpustí, musí mít odkazy na přesné znázornění v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) a na přiložená schémata.

ad 1. Uvést název nebo označení zdroje odpadních vod (části zařízení) v souladu s názvem nebo označením uvedeným v kapitole 5 žádosti.

ad 2. Popsat charakter odpadních vod, jejich hlavní vlastnosti.

ad. 3 Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření preventivního charakteru, která vedou k vyloučení nebo omezení vzniku odpadních vod nebo ke snížení znečištění odpadních vod včetně technického popisu těchto opatření. Technický popis opatření zahrne parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.

ad 4. Uvést realizované nebo plánované koncové technologie ke snížení nebo odstranění emisí do vod. V popisu způsobu čištění/předčištění odpadních vod uvést údaje o technickém a technologickém řešení, o umístění čistírny, dále typ, název a technické parametry čistírny (např. biologická čistírna, deemulgační stanice, neutralizační stanice), metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod. Pokud jedna koncová technologie ovlivňuje více složek životního prostředí (řešených oblastí), uvést všechny složky a jejich ovlivnění.

ad 5. Specifické množství odpadních vod vztažené na jednotku výroby uvést ve vhodných jednotkách, např. l.t-1 výrobku. Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vztaženou na jednotku přijaté suroviny.

ad 6. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Uvést způsob zjištění množství odpadních vod (měření, výpočet, odhad) a místo, k němuž se uváděné údaje vztahují. Uvést množství odpadních vod za přechodných stavů (najíždění, zastavování operací) a při náhodných jevech a haváriích.

ad 7. Údaje se týkají odpadní vody, která odchází přímo z technologie (tj. bez čištění). Uvést zejména znečišťující látky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, pokud jsou zařízením produkovány, a další látky a ukazatele v souladu se zákonem a s právní úpravou k nakládání s vodami. Pro vyplnění všech relevantních látek a ukazatelů je třeba celou část tabulky pod číslem 7 okopírovat v potřebném počtu.

ad 7c. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Uvést způsob zjištění kvality odpadních vod (měření, výpočet, odhad) a místo, k němuž se uváděné údaje vztahují. Uvést údaje o kvalitě odpadních vod za přechodných stavů (najíždění, zastavování operací) a při náhodných jevech a haváriích. Pokud jsou vypouštěny látky, které nejsou běžné, uvést stručně vlastnosti a účinky, které mohou být nepříznivé z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí. V případě vlivu vypouštění odpadních vod na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jakož i možného ovlivnění vodních útvarů a zdrojů, uvést zde konkrétní informace o těchto vlivech.

ad 8. Údaje se týkají odpadní vody, která prošla výše popsaným čištěním nebo předčištěním. Uvést zejména znečišťující látky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, pokud jsou zařízením produkovány, a další látky a ukazatele v souladu se zákonem a s právní úpravou k nakládání s vodami, tj. stejné látky a ukazatele jako v položce č. 7. Pro vyplnění všech relevantních látek a ukazatelů je třeba celou část tabulky pod číslem 8 okopírovat v potřebném počtu.

ad 8c. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly. Uvést způsob zjištění kvality odpadních vod (měření, výpočet, odhad) a místo, k němuž se uváděné údaje vztahují. Uvést údaje o kvalitě odpadních vod za přechodných stavů (najíždění, zastavování operací) a při náhodných jevech a haváriích. Pokud jsou vypouštěny látky, které nejsou běžné, uvést stručně vlastnosti a účinky, které mohou být nepříznivé z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí (pokud již není uvedeno pod položkou 7 této kapitoly žádosti). V případě vlivu vypouštění odpadních vod na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jakož i možného ovlivnění vodních útvarů a zdrojů, uvést zde konkrétní informace o těchto vlivech (pokud již není uvedeno pod položkou 7 této kapitoly žádosti).

ad 9. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 10. - 14. Provést porovnání dosahovaných nebo předpokládaných emisí zdroje s emisemi dosahovanými při použití nejlepších dostupných technik u znečišťujících látek a ukazatelů uvedených v položkách č. 7 a 8 této kapitoly žádosti.

ad 12. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

ad 15. V případě vypouštění odpadních vod do toku uvést název vodního toku, číslo hydrologického pořadí, kilometráž vodního toku (staničení), číslo hydrologického rajonu, Q355, ukazatele stavu vody vtoku a jejího znečištění. V případech, kdy dochází k vypouštění odpadních vod např. do veřejné nebo průmyslové kanalizace nebo do podzemních vod, uvést podrobnosti tohoto vypouštění. V grafických přílohách žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) zakreslit situaci jednotlivých míst vypouštění.

ad 16. V případě, kdy se na provozovatele zařízení vztahuje povinnost zpracovat manipulační nebo provozní řád vodního díla podle právní úpravy při nakládání s vodami, v přehledu uvést a do přílohy přiložit tento manipulační nebo provozní řád.

ad 17. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami souvisejících s vypouštěním odpadních vod uvést zde rovněž další údaje a podklady požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

ad 18. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uvést zde rovněž další údaje a podklady požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

8.2.2 Odpadní vody přebírané od jiných původců

Pro externí odpadní vody odlišného charakteru uvést údaje samostatně. Místa všech vpustí a výpustí musí mít odkazy na přesné znázornění v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) a na přiložená schémata.

K přípravě této kapitoly použít pokyny ke kapitole 8.2.1.

8.3 Zdroje hluku

Identifikovat zdroje hluku ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu a prokázat dodržení hygienických limitů (měření, výpočty). Zdroje hluku zahrnují i hluk z vnitropodnikové dopravy. Zdroje hluku znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti). Do přílohy přiložit aktuální protokoly z měření a výpočty.

ad 1. Uvést název nebo označení konkrétního zdroje hluku.

ad 2. K popisu zdroje hluku uvést zejména technický popis, typ zdroje - stacionární, mobilní, charakter hluku - kontinuální, přerušovaný, ustálený, proměnný, impulsní, obsah tónových složek atd., dobu provozu.

ad 3. Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření k prevenci vzniku hluku a proti šíření hluku včetně jejich technického popisu. Popis opatření zahrne technické parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.

ad 4. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení uvést projektovaný nebo garantovaný údaj akustického výkonu zdroje, u provozovaných zařízení uvést reálně dosahovaný akustický výkon zdroje. Pokud je akustický výkon zdroje proměnný nebo odlišný při různých pracovních nastaveních zdroje hluku, uvést dosahované hodnoty včetně maximálního akustického výkonu.

ad 5. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení je třeba příspěvek k hladině akustického zatížení životního prostředí vypočítat (modelovat).

U provozovaných zařízení předložit měření hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb v době provozu (tj. dle charakteru provozu v denní, resp. i noční době), tyto chráněné prostory vyznačit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

V případě, že je do přílohy přiložena hluková studie, uvést zde rovněž odkaz na tuto přílohu.

ad 6. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 7. Provést porovnání dosahovaných nebo předpokládaných vlivů zdroje na akustickou situaci s parametry dosahovanými při použití nejlepších dostupných technik, pokud jsou takové parametry dostupné. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

ad 8. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy ochrany veřejného zdraví týkajících se provozu zdroje hluku uvést zde rovněž další údaje a podklady požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

8.4 Zdroje vibrací

Identifikovat zdroje vibrací ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu a uvést výsledky provedených měření nebo výpočtů. Zdroje vibrací znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti). Do přílohy přiložit aktuální protokoly z měření a výpočty.

ad 1. Uvést název nebo označení konkrétního zdroje vibrací.

ad 2. K popisu zdroje vibrací uvést zejména technický popis, typ zdroje - stacionární, mobilní, charakter vibrací - kontinuální, přerušované atd., dobu provozu zdroje vibrací.

ad 3. Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření k prevenci vzniku vibrací a opatření proti šíření vibrací včetně jejich technického popisu. Popis opatření zahrne technické parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.

ad 4. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení uvést projektovanou nebo garantovanou hodnotu zrychlení vibrací, u provozovaných zařízení uvést reálně dosahovanou hodnotu. Pokud je emise vibrací proměnná nebo odlišná při různých pracovních nastaveních zdroje, uvést dosahované hodnoty včetně maximálních hodnot.

ad 5. Uvést efektivní hodnotu zrychlení vibrací u chráněných objektů zasažených vibracemi z provozu zařízení. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení je třeba hodnoty vypočítat (modelovat).

U provozovaných zařízení předložit měření vibrací u chráněných objektů v době provozu.

V případě, že je do přílohy přiložena relevantní studie, uvést zde rovněž odkaz na tuto přílohu.

ad 6. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 7. Provést porovnání dosahovaných nebo předpokládaných vlivů zdroje na šíření vibrací s parametry dosahovanými při použití nejlepších dostupných technik, pokud jsou takové parametry dostupné. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

ad 8. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy ochrany veřejného zdraví týkajících se provozu zdroje vibrací uvést zde rovněž další údaje a podklady požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

8.5 Zdroje neionizujícího záření

Identifikovat zdroje neionizujícího záření (elektrická a magnetická pole, elektromagnetické záření o frekvenci do 1,7.1015 Hz) ovlivňující prostředí mimo hranice nebo hygienické pásmo závodu (například světelným znečištěním) a uvést výsledky provedených měření nebo výpočtů. Zdroje neionizujícího záření znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti). Do přílohy přiložit aktuální protokoly z měření a výpočty.

Pro doplnění uvést, zda je v zařízení zdroj ionizujícího záření a v jakém rozsahu toto záření vzniká.

ad 1. Uvést název nebo označení konkrétního zdroje neionizujícího záření.

ad 2. K popisu zdroje neionizujícího záření uvést zejména technický popis, typ zdroje - stacionární, mobilní, charakter neionizujícího záření - kontinuální, přerušované, frekvenci, vlnovou délku atd., dobu provozu zdroje neionizujícího záření.

ad 3. Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření k prevenci vzniku neionizujícího záření a proti šíření neionizujícího záření včetně jejich technického popisu. Popis opatření zahrne technické parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.

ad 4. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení uvést projektovanou nebo garantovanou hodnotu parametru/parametrů popisujícího/popisujících zdroj neionizujícího záření, u provozovaných zařízení uvést reálně dosahované hodnoty. Pokud je šíření neionizujícího záření proměnné nebo odlišné při různých pracovních nastaveních zdroje, uvést dosahované hodnoty včetně maximálních hodnot.

ad 5. Uvést výsledky měření nebo výpočtů neionizujícího záření působeného provozem zdroje (zařízení). U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení je třeba hodnoty vypočítat (modelovat).

U provozovaných zařízení předložit výsledky měření v době provozu.

V případě, že je do přílohy přiložena relevantní studie, uvést zde rovněž odkaz na tuto přílohu.

ad 6. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 7. Provést porovnání dosahovaných nebo předpokládaných vlivů zdroje z hlediska neionizujícího záření s parametry dosahovanými při použití nejlepších dostupných technik, pokud jsou takové parametry dostupné. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

8.6 Další vlivy zařízení na životní prostředí

Uvést další zdroje s vlivem na životní prostředí provozované v rámci zařízení, pokud se vyskytují. Jedná se např. o zdroje emisí do půd a podzemních vod. Zdroje znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti). Do přílohy přiložit aktuální protokoly z měření a výpočty.

V případě zařízení, na které se vztahuje povinnost provést hodnocení rizik jednotlivých provozovaných činností podle právní úpravy k předcházení ekologické újmě a její nápravě, lze pro účely této kapitoly žádosti využít aktuálních a relevantních údajů z tohoto hodnocení, pokud je k dispozici, případně přiložit toto hodnocení nebo jeho relevantní části do přílohy žádosti.

ad 1. Uvést název nebo označení konkrétního zdroje.

ad 2. K popisu zdroje uvést zejména technický popis, typ zdroje - stacionární, mobilní, charakter emisí nebo jiných vlivů, dobu provozu zdroje.

ad 3. Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření k ochraně životního prostředí (např. k prevenci vzniku emisí nebo omezení emisí včetně technického popisu opatření). Popis opatření zahrne technické parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.).

ad 4. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení uvést projektovanou nebo garantovanou hodnotu parametru/parametrů popisujícího/popisujících emise nebo jiné vlivy, u provozovaných zařízení uvést reálně dosahované hodnoty. Pokud jsou emise nebo jiné vlivy ze zdroje proměnné nebo odlišné při různých pracovních nastaveních zdroje, uvést dosahované hodnoty včetně maximálních hodnot.

ad 5. Uvést výsledky měření nebo výpočtů emisí nebo jiných vlivů působených provozem zdroje. U zařízení před zahájením výstavby nebo ve výstavbě nebo u změn zařízení je třeba hodnoty vypočítat (modelovat).

U provozovaných zařízení předložit výsledky měření v době provozu.

V případě, že je do přílohy přiložena relevantní studie, uvést zde rovněž odkaz na tuto přílohu.

ad 6. Uvést použité zdroje informací a v případě zdroje mimo BREF i způsob určení nejlepší dostupné techniky.

ad 7. Provést porovnání dosahovaných nebo předpokládaných vlivů zdroje s parametry dosahovanými při použití nejlepších dostupných technik, pokud jsou takové parametry dostupné. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

9. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

Uvést údaje o území, které je nebo bude dotčeno provozem zařízení nebo prováděním změny v provozu zařízení, (toto území se může v jednotlivých případech lišit, například emise do ovzduší mohou zasáhnout rozsáhlejší území než vyzařování hluku) a tyto údaje znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

V případě zařízení, na které se vztahuje povinnost posouzení vlivů na životní prostředí podle právní úpravy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, lze pro účely této kapitoly žádosti využít údajů z dokumentace podle citovaného zákona, pokud jsou v době podání žádosti aktuální.

V případě zařízení, na které se vztahuje povinnost provést hodnocení rizik jednotlivých provozovaných činností podle právní úpravy k předcházení ekologické újmě a její nápravě, lze pro účely této kapitoly žádosti využít aktuálních a relevantních údajů z tohoto hodnocení, pokud je k dispozici, případně přiložit toto hodnocení nebo jeho relevantní části do přílohy žádosti.

Vyplnit pouze části týkající se dotčených složek životního prostředí a uvést zdroje údajů. Použité aktuální výsledky měření související se stavem dotčeného území lze připojit do přílohy žádosti a na příslušných místech v následujících podkapitolách na ně odkázat.

Při popisu charakteristik stavu dotčeného území se zaměřit na oblasti (složky životního prostředí), u nichž je ohroženo dodržení standardu kvality životního prostředí nebo je tento standard dokonce již překročen. Popsat ovlivnění dotčeného území provozem zařízení nebo změnou v provozu zařízení.

9.1

Popsat klimatické podmínky (úhrn srážek, nadmořská výška apod.). Uvést stávající stav kvality ovzduší (imisní situaci), jeho ovlivnění zařízením, další významné zdroje znečišťování ovzduší, které ovlivňují kvalitu ovzduší v dotčeném území, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a zóny pro ochranu ekosystémů a vegetace.

9.2

Uvést stávající stav (průtoky, znečištění, acidifikace, eutrofizace, vodohospodářsky významné toky, citlivé a zranitelné oblasti podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami, umístění v chráněných oblastech přirozené akumulace vod, ochranném pásmu vodního zdroje apod.) a jeho ovlivnění zařízením. Uvést rovněž další významné zdroje znečišťování, které ovlivňují kvalitu vod v dotčeném území.

9.3

Uvést stávající stav (BPEJ, znečištění půdy apod.) a jeho ovlivnění zařízením. Uvést rovněž další zdroje znečišťování půdy, které ovlivňují kvalitu půdy v dotčeném území.

9.4

Uvést stávající stav a jeho ovlivnění zařízením. Uvést rovněž další zdroje, které ovlivňují horninové prostředí a přírodní zdroje v dotčeném území.

9.5

Do přílohy žádosti předloží provozovatel skládky.

9.6

Popsat stav kontaminace horniny, půdy a podzemních vod a jejich řešení. Uvést výsledky analýz a monitoringu. Do přílohy uvést odborný posudek, analýzu rizik, posouzení dopadů na životní prostředí, pokud existují.

9.7

Uvést ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok, dráhy, biokoridory apod.

9.8

Uvést například nejbližší obytnou zástavbu, přítomnost významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability, výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, biotopů a dalších chráněných přírodních a krajinných zájmů včetně zvláště chráněných území, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, pokud mohou být provozem zařízení ovlivněny a popsat tento vliv.

10. Odpady

V případě nakládání s odpadem připojit do přílohy kopii oprávnění provozovatele zařízení k nakládání s odpadem.

V případě využívání externích služeb uvést způsob nakládání s odpady, identifikaci dodavatele služeb, kopii jeho oprávnění k nakládání s odpady a odkaz na příslušnou smlouvu o dodávce služeb. Úřad si v tomto případě může vyžádat kopii smluv s dodavateli služeb.

V popisných částech uvést kódy nakládání s odpadem.

10.1 Zdroje a množství produkovaného odpadu

Identifikovat zdroje odpadu, tyto zdroje znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti), uvést odkazy na schémata popisující souhrnně odpadové hospodářství. Měly by být identifikována všechna místa výroby, kde vzniká odpad. Větší zdroje a zdroje nebezpečného odpadu je třeba popsat samostatně, menší zdroje ostatního odpadu lze popsat souhrnně.

ad 1. Uvést název nebo označení konkrétního zdroje odpadu.

ad 2. K popisu zdroje odpadu uvést zejména, jak odpad vzniká.

ad 3. Popsat realizovaná nebo plánovaná opatření k prevenci vzniku odpadu a k omezení množství odpadu včetně jejich technického popisu. Technický popis opatření zahrne označení, parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod. Uvést též podíl snížení ročního množství odpadu podle kategorie a katalogového čísla odpadu, jehož vzniku je opatřením zabráněno nebo jehož množství je opatřením omezeno, příp. který je vzhledem k opatření dále využit.

ad 4. Kategorie odpadu podle platné právní úpravy na úseku odpadů.

ad 5., 6. Katalogové číslo a název druhu odpadu podle platného katalogu odpadů.

ad 8. V případě, že jsou uváděny údaje za více let, zdůvodnit významné meziroční rozdíly.

Uvést konkrétní odkazy na identifikační listy nebezpečných odpadů, které budou přiloženy k žádosti, pokud jsou k dispozici. Uvést platná osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu podle právní úpravy na úseku odpadů a přiložit je do přílohy žádosti.

10.2 Odpady přebírané od jiných původců

K přípravě kapitoly použít přiměřeně pokyny ke kapitole 10.1 žádosti.

10.3 Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadu

Popsat příjem, shromažďování, resp. soustřeďování odpadu v zařízení, pokud k němu v zařízení dochází. Popsat způsob skladování jednotlivých druhů odpadu podle katalogu. Umístění příjmu, míst shromažďování, soustřeďování odpadu, dále skladů a meziskladů, manipulačních ploch znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti), odkázat rovněž na příslušná schémata.

ad 2. a 9. Popsat technické řešení, zajištění z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka a nakládání s odpadními plyny a vodami ze zásobníků odpadu, pokud vznikají.

V případě společného shromažďování nebo soustřeďování odpadů uvést podrobnosti včetně zdůvodnění a konečného zatřídění.

ad 3. a 10. Porovnat parametry zařízení a zvolená řešení v oblasti nakládání s odpady s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách, který je použit pro hodnocení použití BAT. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

10.4 Třídění, míšení a úprava odpadu

Popsat systém třídění, příp. úpravy odpadu, uvést důvody netřídění odpadu. Umístění manipulačních a třídicích ploch znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti), odkázat rovněž na příslušná schémata.

ad 1. Popsat systém třídění odpadů, technické řešení, zajištění z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka.

ad 2. Uvést podrobnosti míšení odpadů, pokud k němu dochází, včetně zdůvodnění netřídění odpadů.

ad 3. a 9. Porovnat parametry zařízení a zvolená řešení v oblasti nakládání s odpady s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách, který je použit pro hodnocení použití BAT. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

ad 8. Popsat konkrétní úpravy odpadů, technické řešení, zajištění z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví člověka.

10.5 Opětovné použití

Vyplnit v případě, že v zařízení dochází k přípravě k opětovnému použití nebo opětovnému použití ve smyslu právní úpravy na úseku odpadů. Příslušnou technickou jednotku znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) a odkázat rovněž na příslušná schémata popisující odpadové hospodářství.

ad 1. Popis opětovného použití a přípravy k opětovnému použití zahrne podrobný technický popis technologického postupu, podíl opětovně použitého výrobku nebo jeho části na celkovém množství takto zpracovaného výrobku, produkovaný zbytkový odpad či znečištění a nakládání s ním.

ad 2. Porovnat parametry zařízení a zvolená řešení s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách, který je použit pro hodnocení použití BAT. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

10.6 Využití odpadu včetně materiálového využití

Popsat využití odpadu v zařízení včetně materiálového využití. Místa využití odpadu znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) a odkázat rovněž na příslušná schémata popisující odpadové hospodářství.

ad 1. Popis využití odpadu zahrne popis způsobu využití odpadu, technické řešení, technické parametry technologií nebo technik (název, typ, provedení, zabezpečení, materiály, datum uvedení do provozu, životnost, podmínky využití odpadu, mimořádné provozní podmínky; produkovaný zbytkový odpad či znečištění a nakládání s nimi). Pokud je odpovídající technický popis již uveden v kapitole 5 v žádosti, stačí zde uvést odkaz na odpovídající popis v uvedené kapitole.

U zemědělských zařízení (kategorie zařízení 6.6 podle přílohy č. 1 zákona) uvést rovněž výměru orné půdy a trvalých travních porostů (podle právní úpravy v oblasti zemědělství), na kterou jsou aplikována statková hnojiva (kejda, hnůj) bez předchozí úpravy (kompostováním apod.).

ad 2. Porovnat parametry zařízení a zvolená řešení v oblasti nakládání s odpady s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách, který je použit pro hodnocení použití BAT. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

10.7 Odstraňování odpadu

Popsat odstraňování odpadu v zařízení. Místa odstraňování odpadu znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) a odkázat rovněž na příslušná schémata popisující odpadové hospodářství.

ad 1. Popis odstraňování odpadu zahrne způsob odstraňování odpadu, technické řešení, technické parametry technologií nebo skládky (název, typ, provedení, zabezpečení, materiály, datum uvedení do provozu, životnost, podmínky odstraňování odpadu, mimořádné provozní podmínky, účinnost odstraňování odpadu; produkovaný zbytkový odpad či znečištění a nakládání s nimi). Pokud je odpovídající technický popis již uveden v kapitole 5 v žádosti, stačí zde uvést odkaz na odpovídající popis v uvedené kapitole.

ad 2. Porovnat parametry zařízení a zvolená řešení v oblasti nakládání s odpady s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách, který je použit pro hodnocení použití BAT. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

10.8 Plán odborného vzdělávání pracovníků

ad. 1 Provozovatel zařízení, které je určeno k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu a provozovatel skládky stručně popíše a do přílohy žádosti přiloží plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení podle právní úpravy na úseku odpadů.

10.9 Další podklady

ad 1. Provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu připojí do přílohy žádosti návrh provozního řádu zařízení a návrh na zavedení provozního deníku. Pokud jsou v žádosti na jiných místech požadovány údaje uvedené v připojených dokumentech, lze je v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na konkrétní části v dokumentech. Připojit rovněž další dokumenty podle právní úpravy na úseku odpadů, které mají být integrovaným povolením schváleny.

ad 2. Provozovatel zařízení, na kterého se vztahuje povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů, připojí tento plán nebo jeho návrh do přílohy žádosti. Pokud jsou v žádosti na jiných místech požadovány údaje uvedené v připojeném plánu, lze je v žádosti pouze stručně shrnout a odkázat na konkrétní části plánu.

ad 3. Uvést jméno, popř. jména, a příjmení odpadového hospodáře a do přílohy přiložit doklady o jeho odborné způsobilosti podle právní úpravy na úseku odpadů, pokud má provozovatel zařízení (žadatel) podle této právní úpravy povinnost určit odpadového hospodáře.

ad 4. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku odpadů, uvést zde rovněž další údaje a podklady požadované podle této právní úpravy. Pokud vzor žádosti na jiném místě požaduje uvedení stejných údajů, které jsou nutné v rámci žádosti o vydání nahrazovaného správního aktu, tyto stejné údaje se zde již neopakují, uvede se pouze odkaz na příslušné kapitoly žádosti (typicky se jedná např. o identifikační a popisné údaje).

11. Systém monitorování vlivů na životního prostředí

ad 1. a dále Popis systému monitorování vlivů na životní prostředí uvést jednotlivě pro dotčené složky životního prostředí nebo sledované oblasti (tj. v rozsahu kapitol 7-10 žádosti), tzn. požadovanou tabulku je třeba okopírovat v potřebném počtu podle sledovaných složek životního prostředí.

ad 4. Odběrová místa (místa měření) znázornit v grafické příloze žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti).

ad 8. Popsat další způsoby monitorování vlivů provozu zařízení na řešenou složku životního prostředí nebo sledovanou oblast (např. vizuální kontroly, kontrola hladiny v záchytné jímce, kontroly těsnosti).

ad 9. Porovnat systém monitorování s nejlepšími dostupnými technikami v této oblasti a zdůvodnit veškeré odchylky. Uvést specifikaci zdroje informací o nejlepších dostupných technikách, který je použit pro hodnocení použití BAT. Ke konkrétním informacím z BREF uvést rovněž název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází.

12. Další opatření preventivního charakteru

12.1 Předcházení haváriím a omezování jejich následků

V grafických přílohách žádosti (v rámci kapitoly 17.1 žádosti) vyznačit objekty, kde jsou umístěny nebezpečné látky a rovněž okolní objekty (závody, sklady apod. mimo vlastní zařízení), pokud jsou v nich umístěny nebezpečné látky podle právní úpravy na úseku prevence závažných havárií a v této kapitole na ně odkázat slovním popisem.

ad 1. Uvést, zda je zařízení nebo některý objekt v zařízení zařazen do skupiny A nebo B podle právní úpravy na úseku prevence závažných havárií. Do přílohy přiložit příslušné rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B, případně přiložit do přílohy protokol o nezařazení.

ad 2. Uvést nebezpečné látky podle právní úpravy na úseku prevence závažných havárií - jejich název a množství v tunách.

ad 3. Popsat opatření k předcházení haváriím a k likvidaci či omezování jejich případných následků, a v případech relevantních podle právní úpravy na úseku prevence závažných havárií, prostřednictvím položky 6 této kapitoly připojit do přílohy žádosti návrh bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy nebo tyto dokumenty schválené a na přílohu odkázat.

ad 4. V případech kategorie činností 6.4, 6.5, 6.6 uvést potenciální zdroje nákaz, epidemiologická opatření atd.

ad 5. V relevantních případech připojit do přílohy návrh havarijního plánu podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami.

ad 6. V relevantních případech připojit do přílohy návrh bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy podle právní úpravy na úseku prevence závažných havárií nebo tyto dokumenty schválené.

12.2 Systém environmentálního řízení

ad 1. Uvést, zda je zaveden systém environmentálního řízení (certifikace podle ISO 14000, registrace podle EMAS, systém environmentálního řízení bez certifikace), do přílohy přiložit kopii příslušného certifikátu nebo registrace. Pokud není zaveden systém environmentálního řízení podle ISO 14000 nebo EMAS, stručné popsat způsob řízení ve vztahu k životnímu prostředí.

12.3 Ukončení provozu zařízení

ad 1. Popsat způsob ukončení provozu zařízení a uvedení lokality do uspokojivého stavu i v případě, že není plánováno (např. odstranění surovin, materiálů, náplní, odpadů, odprodej nebo likvidace strojního vybavení, demolice zařízení, jiné využití zařízení, zjištění stavu ovlivnění půdy a podzemních vod, likvidace zbytkových následků provozu zařízení, následná péče, monitoring).

ad 2., 3. Uvést podrobněji opatření k vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožení zdraví člověka ze zařízení po ukončení jeho činnosti. Specifikovat jednotlivé fáze ukončení provozu a uvedení lokality do uspokojivého stavu uvedené v položce 1 této kapitoly žádosti.

ad 4. Popis systému monitorování vlivů na životní prostředí po ukončení provozu zařízení uvést jednotlivě pro dotčené složky životního prostředí nebo sledované oblasti včetně uvedení trvání monitoringu.

ad 5. Jedná se zejména o plán rekultivace, plán ukončení provozu apod. Provozovatel skládky přiloží do přílohy návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku podle právní úpravy na úseku odpadů. Pokud dokumenty připojené v příloze žádosti obsahují informace požadované v položkách 1-4 této kapitoly žádosti, lze zde tyto informace stručně shrnout a odkázat na připojené dokumenty.

13. Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění

V této části žádosti provozovatel navrhuje podmínky provozu zařízení v rozsahu podmínek integrovaného povolení včetně návrhu jejich časového plnění, příp. změny v podmínkách platného integrovaného povolení. Navržené podmínky musí vycházet z použití nejlepších dostupných technik a být v souladu s právními předpisy na úseku životního prostředí. Návrh závazných podmínek provozu zařízení vychází z informací uvedených v žádosti a předkládá se podle složek životního prostředí a dalších upravovaných oblastí.

Ve vhodných případech se doporučuje navrhované podmínky zdůvodnit a odkázat na údaje v žádosti nebo grafické znázornění okolností rozhodných pro stanovení konkrétní podmínky.

ad 13.1 Emisní limity navrhnout pro všechny výduchy a výpusti ze zařízení. Emisní strop je rovněž emisním limitem.

ad 13.2 Uvést zejména opatření k odstranění surovin, materiálů, náplní, odpadů, likvidaci strojního vybavení, demolice zařízení, jinému využití zařízení, zjištění stavu ovlivnění půdy a podzemních vod, likvidaci zbytkových následků provozu zařízení, následné péči, monitoringu.

ad 13.3 Uvést zejména seznam nebezpečných odpadů, podmínky nakládání, využití nebo odstranění odpadu.

ad 13.4 Jedná se zejména o podmínky preventivního charakteru a podmínky omezující vliv provozu zařízení na zdraví člověka, zvířat a životní prostředí.

ad 13.5 Jedná se o podmínky zajišťující splnění standardu životního prostředí (např. v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší) při zohlednění technických charakteristik zařízení, může se jednat o podmínky nad rámec environmentální výkonnosti BAT.

ad 13.6 Jedná se zejména o stanovení energetické účinnosti přeměny energií a s tím spojené úspory paliv, dále energetické využití skládkového plynu, realizace opatření plynoucích z energetického auditu a další.

ad 13.7 Jedná se o opatření k prevenci havárií a k omezení jejich případných následků, havarijní plány.

ad 13.8 Jedná se zejména o podmínky pro zkušební provoz, období odstávky, najíždění nebo poruch.

ad 13.9 Podmínky k monitorování stanovit ke všem znečišťujícím látkám, pro které je stanoven emisní limit a minimálně v rozsahu požadavků právní úpravy na úseku životního prostředí stanovit monitoring dalších látek vycházejících ze zařízení. Pro zařízení, ve kterých se nakládá s odpady stanovit vstupní i výstupní monitoring. Dále stanovit monitoring s ohledem na provozní bezpečnosti zařízení apod.

ad 13.10 Jedná se o podmínky pro provoz zařízení, který může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí jiného státu, dále pak podmínky pro vysoko emitující zdroje, u nichž lze předpokládat přesun emisí na velké vzdálenosti (např. nad rámec území jednoho kraje). Lze zde uplatnit další podmínky k dosažení účelu zákona, tj. zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

ad 13.11 Jedná se zejména o každoroční předávání zprávy o výsledcích monitoringu a plnění závazných podmínek integrovaného povolení, stanovení struktury a formy předání této zprávy úřadu, bezodkladné informování úřadu při překročení emisního limitu s vlastním návrhem nápravných opatření atd.

14. Další podklady

Uvést seznam a do přílohy připojit další podklady potřebné pro vydání integrovaným povolením nahrazovaných správních aktů podle jiných právních předpisů, pokud již nejsou obsaženy v předchozích kapitolách žádosti. Jedná se zejména o podklady pro vydání nahrazovaných správních aktů podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami, lázeňství a veterinární péče.

Přílohy charakteru map, plánů, schémat a znázornění přiložit do grafické přílohy žádosti v rámci kapitoly 17.1 žádosti.

Přehled všech správních aktů podle jiných právních předpisů nahrazovaných integrovaným povolením, včetně podkladů nutných k jejich vydání, je zveřejněn na portálu veřejné správy a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Provozovatel zařízení předloží další doplňující podklady, které úřad považuje za nutné k rozhodnutí o vydání integrovaného povolení.

15. Seznam použitých zkratek

Uvést všechny zkratky použité v žádosti a vysvětlit jejich význam.

16. Závěr

ad 1. Závěrečné stručné shrnutí by mělo stručně shrnout, co je předmětem žádosti.

ad 2. Datum je datem vyplnění údajů v žádosti, tj. údaje uvedené v žádosti jsou správné a platné k tomuto datu. Jakékoliv změny, které by měly v průběhu správního řízení vliv na správnost a platnost údajů uvedených v žádosti, je třeba bezodkladně oznámit úřadu.

ad 3. Čitelně (tiskacím písmem nebo strojově) vyplnit jméno, popř. jména, a příjmení provozovatele zařízení nebo zástupce provozovatele zařízení oprávněného podepsat žádost.

ad 4. Připojit razítko (pokud jím provozovatel zařízení disponuje) a podpis provozovatele zařízení, příp. jeho zástupce oprávněného podepsat žádost.

17. Přílohy

17.1 Grafické přílohy

Grafickými přílohami jsou bloková schémata, situační plány, mapy a další grafické výstupy. V této kapitole vytvořit přehled grafických příloh žádosti a v rámci těchto příloh předložit:

ad 1.-3.

Bloková schémata

- schémata, která jsou zapotřebí k popisu funkce zařízení, tj. zejména bloková schémata jednotlivých technologických postupů (strukturovaná ve shodě s kapitolami 5.1 a 5.2 žádosti) a materiálových toků (ve shodě s údaji v kapitole 7 a následujícími). Nakládání se surovinami, energetický systém, vodní hospodářství, odvod odpadních vod, emise do ovzduší, systém nakládání s odpady, vnitropodnikovou dopravu apod., je vhodné popsat jako samostatné systémy. (Pozn. pro schématické zobrazení lze využít rovněž Senkeyův diagram např. pro prezentaci vstupních a výstupních materiálových toků v zařízení).

Ve schématu zařízení pro chov a výkrm zvířat vyznačit vzdálenosti (v metrech) mezi ustájovacími objekty obsazenými druhy zvířat se shodnou epizootologickou vnímavostí (tj. druhy zvířat, které se navzájem mohou nakazit infekčními chorobami). Vyznačit umístění jednotlivých objektů pro chov zvířat včetně větrání, odklizu výkalů a moče, hygienické smyčky, veterinárně kontrolní smyčky, dezinfekčních vjezdů a ostatních vjezdů, umístění kafilerního boxu, skladů statkových hnojiv, skladů krmiv, skladů veterinárních přípravků a dalších pomocných částí zařízení.

Plány, mapy, další grafické přílohy

- platnou kopii katastrální mapy dle pokynů ke kapitole 3 žádosti.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých bude vyznačeno vymezení zařízení, jeho hranice a jeho jednotlivé části, dále řešení vnitropodnikové dopravy včetně míst vjezdů a výjezdů, parkovišť atd.; v případě zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, přístupové trasy k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, a další údaje uvedené v kapitole 5 žádosti.

- mapu nebo plán vhodného měřítka, na kterém bude vyznačen průmyslový areál a jednotlivé v něm situované technické jednotky a činnosti v souladu s údaji v kapitole 6 žádosti.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých budou vyznačeny zdroje vody (místa odběru), sklady a mezisklady a zdroje konfiskátů živočišného původu a další údaje uvedené v kapitole 7 žádosti.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých budou v souladu s kapitolou 8 žádosti vyznačeny zejména všechny zdroje emisí a dalších vlivů ze zařízení, koncové technologie, výduchy, výpusti, recipienty a další údaje. Mapa s vyznačenými zdroji emisí do ovzduší bude opatřena větrnou růžicí.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých budou v souladu s kapitolou 9 žádosti vyznačena území dotčená provozem zařízení (mohou se lišit s ohledem na různé ovlivnění složek životního prostředí) a další údaje požadované v citované kapitole žádosti.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých budou vyznačeny zdroje odpadů, místa nakládání s odpady a další údaje požadované v kapitole 10 žádosti.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých budou vyznačena místa odběru vzorků (umístění měřících míst) podle údajů v kapitole 11 žádosti.

- mapy nebo plány vhodného měřítka, na kterých budou vyznačeny objekty, kde jsou umístěny nebezpečné látky podle údajů v kapitole 12 žádosti.

- další grafické přílohy dle kapitoly 14 žádosti.

Výše uvedené údaje mohou být v přehledné formě znázorněny společně na menším počtu mapových podkladů, např. podle tématických okruhů. Takové provedení nesmí vést k omezení rozsahu, nepřehlednosti nebo nečitelnosti grafického znázornění údajů a jevů. Povinnými součástmi grafických příloh jsou měřítko a orientace mapy, legenda.

ad 4. V relevantních případech, zejména u blokových schémat, uvést slovní popis grafické přílohy.

Odkazy na přiložené grafické přílohy lze využívat podle potřeby v celém textu žádosti.

17.2 Ostatní přílohy

V ostatních přílohách žádosti připojit dokumenty, které jsou specifikovány ve vzoru žádosti, resp. v pokynech k jednotlivým kapitolám žádosti, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru zařízení nebo požadované změny.

ad 1.-3.

Přehled předpokládaných (potenciálních) příloh žádosti kromě grafických příloh (grafické přílohy jsou předmětem kapitoly 17.1 žádosti)

Pořadové čísloOdkaz z kapitoly žádostiNázev přílohy
12.1Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
22,1Zmocnění kontaktní osoby
33Pravomocná rozhodnutí podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu, příp. potvrzení o podání žádosti o vydání stavebního povolení
43Závěr zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA
53Vydané správní akty podle jiných právních předpisů, které budou integrovaným povolením nahrazeny a zrušeny
63Projektová dokumentace
73Výpis pozemků, kde je umístěno zařízení
85.1Technický a technologický popis technických jednotek s činností v příloze č. 1 zákona
95.2.1Technický a technologický popis technických jednotek s činností mimo přílohu č. 1 zákona
105.2.2Plán hnojení
117.1.1Bezpečnostní listy (zde vstupní suroviny)
127.1.1Identifikační listy NO (zde jako surovina)
137.1.1Roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla
147.1.1Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší v případě náhrady správního aktu - povolení ke změnám surovin nebo odpadů
157.1.2Další údaje požadované právní úpravy na úseku nakládání s vodami v případě náhrady správních aktů souvisejícími s odběrem vody
167.2Bezpečnostní listy (zde meziprodukty, výrobky)
177.2Roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla
187.2.2Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší v případě náhrady správních aktů - povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, nebo k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší
197.3Energetický audit
207.3.1Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší v případě náhrady správních aktů - povolení ke změnám používaných paliv a povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech
217.4Kopie smluv pro předání exkrementů a VŽP
227.4Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku veterinární péče v případě náhrady správních aktů - závazný posudek pro stavby a zařízení k zacházení se živočišnými produkty (pokud se jedná o vedlejší živočišné produkty) nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňováni a dalšímu zpracování vedlejších živočišných produktů
238.1Aktuální protokoly z měření, výpočty emisí, bilance, příp. popis způsobu odhadu emisí, roční hmotnostní bilanci z procesů aplikujících organická rozpouštědla
248.1Návrhy provozních řádů a další dokumenty podle právní úpravy k ochraně ovzduší
258.1Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší v případě náhrady správních aktů podle této právní úpravy mimo již dříve uvedených
268.2Kopie smluv s externími dodavateli služeb (odpadní vody)
278.2Aktuální protokoly z měření, výpočty emisí, bilance, příp. popis způsobu odhadu emisí
288.2.1Manipulační nebo provozní řád vodního díla
298.2.1Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami v případě náhrady správních aktů souvisejících s vypouštěním odpadních vod
308.2.1Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v případě náhrady správních aktů podle této právní úpravy
318.3Aktuální protokoly z měření a výpočty
328.3Hluková studie
338.3Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku ochrany veřejného zdraví v případě náhrady správních aktů podle této právní úpravy (hluk)
348.4Aktuální protokoly z měření a výpočty
358.4Studie k šíření vibrací
368.4Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku ochrany veřejného zdraví v případě náhrady správních aktů podle této právní úpravy (vibrace)
378.5Aktuální protokoly z měření a výpočty
388.5Studie k neionizujícímu záření
398.6Aktuální protokoly z měření a výpočty
408.6Studie k dalším vlivům ze zařízení
418.6, 9Hodnocení rizik jednotlivých provozovaných činností nebo jeho relevantní části
429Použité aktuální výsledky měření související se stavem dotčeného území
439Hydrogeologický a inženýrsko.geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky
449Odborný posudek, analýzu rizik nebo posouzení dopadů na životní prostředí u staré ekologické zátěže
4510Kopie oprávnění provozovatele zařízení k nakládání s odpadem
4610Kopie oprávnění externího dodavatele k nakládání s odpadem
4710Kopie smluv s externími dodavateli služeb (odpady)
4810.1Platná osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
4910.8Plán odborného vzdělávání pracovníků
5010.9Návrh provozního řádu zařízení a návrh na zavedení provozního deníku
5110.9Plán odpadového hospodářství původce odpadů
5210,9Doklady o odborné způsobilosti odpadového hospodáře
5310,9Další údaje požadované podle právní úpravy na úseku odpadů v případě náhrady správních aktů podle této právní úpravy
5412.1Rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B, případně protokol o nezařazení
5512.1Bezpečnostní program nebo bezpečnostní zpráva
5612.1Návrh havarijního plánu
5712.2Kopie certifikátu nebo registrace EMS, EMAS, ISO 14000
5812.3Návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku
5914Další podklady“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

Mgr. Drobil v. r.

Přesunout nahoru