Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 362/2010 Sb.Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

Částka 131/2010
Platnost od 15.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

362

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2010

o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 351/2009 Sb.:


§ 1

Rozsah informací a způsob předávání

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny zasílají Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření (dále jen „zpráva“) elektronicky podle jiného právního předpisu1). Rozsah informací obsažených ve zprávě je uveden v přílohách č. 1 až 16 k této vyhlášce. Součástí zprávy je dále rozvaha (bilance) sestavená podle jiného právního předpisu2). Není-li v přílohách k této vyhlášce stanoveno jinak, zpracovávají se informace obsažené ve zprávě kumulativně od 1. ledna kalendářního roku do posledního dne kalendářního čtvrtletí (dále jen „sledované období“), za které se zpráva podává.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.

2. Vyhláška č. 183/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.

3. Vyhláška č. 313/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny

Ř. Ukazatel Měr. jedn.
I. Pojištěnci
1 Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období osob
1.1 z toho: státem hrazeni osob
2 Průměrný počet pojištěnců za sledované období osob
2.1z toho: státem hrazeni osob
II. Ostatní ukazatele
tis. Kč
4 Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh pořízený za sledované období tis.Kč
4.1v tom: majetek na vlastní činnost tis.Kč
4.2ostatní majetek tis.Kč
5 Stav finančních investic k poslednímu dni sledovaného období (krátkodobé i dlouhodobé) tis.Kč
5.1 z toho vázáno v dceřiné společnosti
6 Finanční investice pořízené za sledované období (saldo nákup - prodej) tis.Kč
6.1z toho: vázáno v dceřiné společnosti
7 Přijaté bankovní úvěry celkem (tj. bez údajů na řádcích 10 a 13) za sledované období tis.Kč
7.1 vtom: dlouhodobé tis.Kč
7.2 krátkodobé tis.Kč
8 Splátky bankovních úvěrů krátkodobých i dlouhodobých za sledované období tis.Kč
9 Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k poslednímu dni sledovaného období celkem tis.Kč
10 Přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období tis.Kč
11 Splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období tis.Kč
12 Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k poslednímu dni sledovaného období celkem tis.Kč
13 Přijaté půjčky (např. od žadatele o povolení podle § 3 zákona č. 280/1992 Sb.) ve sledovaném období tis. Kč
14 Splátky půjček ve sledovaném období tis. Kč
15 Nesplacený zůstatek půjček k poslednímu dni sledovaného období celkem tis. Kč
16 Přijaté finanční dary a nenávratné dotace ve sledovaném období tis.Kč
17 Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období (zaokrouhlí se na celá čísla) osob
18 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (zaokrouhlí se na celá čísla) osob
19 Výpočet limitu nákladů na činnost podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních poj šťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o fondech") (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa) %
20Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu podle § 7 vyhlášky o fondech tis. Kč
21Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové základny podle § 7 vyhlášky o fondech tis. Kč
22Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu ve sledovaném období tis. Kč
III. Závazky a pohledávky
23 Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období (neobsahují nesplacené zůstatky bankovních úvěrů, návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a půjček uvedených na ř. 9,12 a 15) tis.Kč
23.1 v tom: závazky vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě splatnosti tis.Kč
23.2 závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnosti tis.Kč
23.3 ostatní závazky ve lhůtě splatnostitis.Kč
23.4 ostatní závazky po lhůtě splatnostitis.Kč
24 Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného období tis.Kč
24.1 v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnostitis.Kč
24.2 pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti tis.Kč
24.3 pohledávky za zdravotnickými zařízeními ve lhůtě splatnosti tis.Kč
24.4 pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti tis.Kč
24.5 ostatní pohledávky ve lhůtě splatnostitis.Kč
24.6 ostatní pohledávky po lhůtě splatnostitis.Kč
25 Dohadné položky pasivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období tis.Kč
26 Dohadné položky aktivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období tis.Kč
27 Rezervy celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období tis.Kč
28 Opravné položky celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období tis.Kč
Doplňující údaje k řádkům 1, 2, 5 a 6.
k 1.1 z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie osob
k 2.1z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie osob
k 5 z toho ve Fondu majetku (FM) tis.Kč
k 6 z toho ve Fondu majetku (FM) tis.Kč

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

ČÁST I.

Základní fond zdravotního pojištění-v tis. Kč

A.Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)

Tvorba a čerpání ve sledovaném období
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst.1 písm. a) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
1.1z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 5)
2Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2.1Pojistné zvěř. zdrav, pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a) až c) vyhlášky o fondech
3Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek
3.1z toho: dohadné položky 5)
4Náhrady škod podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
5Úroky získané hospodařením se ZFZP podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
6Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech
8Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech
9Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou v ČR cizím pojištěncům podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
10Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
11Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
12Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
13Snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. k) vyhlášky o fondech
14Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 1 odst. 1 písm. I) vyhlášky o fondech
15Použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst.1 písm. m) vyhlášky o fondech
16Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v § 1 odst.4 písm. m), vazba na § 1 odst. 1 písm.n) vyhlášky o fondech
17Ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k základnímu fondu neuvedené v § 1 odst. 1 písm. c), vazba na § 1 odst. 1 písm. o) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a evizí a úhrad jiným zdravotním pojištovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
z toho:
1.1závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech
1.2dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech 5)
2Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
3Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 +3.2+3.3 +3.4)
v tom:
3.1- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 4)
3.2- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 1)
3.3- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 2)
3.4Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
4.Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech
5.Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech 3)
6.Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče vyúčtované zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
7.Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
8.Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
9.Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
10.Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
11.Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech
12.Tvorba opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech
13.Tvorba ostatních opravných položek neuvedených v § 1 odst. 4 písm.o) vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
2Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2.1Pojistné zvěř. zdrav, pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech
3Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
4Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
5Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
6Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech
8
9Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizí pojištěnce
10Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
11Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
12Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
13Příjem úvěru na posílení ZFZP
14Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP
III.Výdaje celkem:
1Výdaje za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
z toho:
1.1výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech
2Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
3Příděly do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
v tom:
3.1- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 4)
3.2- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 1)
3.3- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 2)
3.4Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. I) vyhlášky o fondech
4Výdaje za poskytnutou zdravotní péči fakturovanou tuzemským zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně za cizí pojištěnce včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
5Výdaje za paušální platby za pojištěnce hrazené zahraničním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
6Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
7Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
8Splátky úvěrů na posílení ZFZP
9Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
C.Specifikace ukazatele B II 1)=B II 1
1Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů
2Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných
3Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejného zdravotního pojištění)
4Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců
5Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1)

Poznámky k tabulce ČÁST I.:

1) Propočet limitu přídělu podle § 7 vyhlášky o fondech je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z oddílu B II ZFZP.

2)  Pokud zdravotní pojišťovna účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky do ZFZP a následně provádí převod ze ZFZP do fondu prevence, bude k tomuto účelu využívat jak oddíl ANI ř. 3.3, tak i oddíl B III ř. 3.3.

3) V případě, že ZP nevykazují hodnotu odstranění tvrdostí v příloze č. 7, oddíl A III ř. 6, musí být hodnota odstranění tvrdostí vykázána na tomto řádku. I pokud ZZP účtuje danou položku tzv. "saldem" na ř. A 11.1 ZFZP, vykáže danou hodnotu na ř. A III.5 a o danou hodnotu upraví jednotlivé položky a mezisoučty tak, aby byla zachována hodnota na KZ nař. IV. Vzniklý rozdíl oproti účetním sestavám se komentuje pod touto tabulkou.

4)  Propočet převodu do RF v oddílu A III v ř. 3.1 se provádí i v případě, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude vykázán převod v oddílu B III v ř. 3.1.

5)  Vřádcích "z toho" A.ll 1.1, A II 3.1 nebo A III 1.2 se zobrazuje stav proúčtování dohadných položek (-), které byly do daného období převedeny jako součást počátečních zůstatků. V účetní závěrce se pak do položky promítne hodnota nově stanovených dohadných položek (+), (-).

ČÁST II.

Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP (v tis. Kč) z vybraných položek části A III a B II ZFZP

BPříjmy ve sledovaném obdobívazba na ř.
oddílu B II ZFZP
I.Příjmy celkem:
1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech1
2Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech2
2.1Pojistné z veř. zdrav, pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech2.1
3Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech3
4Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech4
5Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech5
6Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech6
7Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech7
8Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizí pojištěnce9
9Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech10
10Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech11
11Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech12
A.Čerpání ve sledovaném obdobívazba na ř.
oddílu A III ZFZP a
oddílu A II ZFZP
II.Čerpání celkem:1.
1.včetně dohadných položek
z toho:
1.1závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech1.1
1.2dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 ptsm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech1.2
2Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech2
3Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4)3
v tom:
3.1- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm.j) vyhlášky o fondech 1)3.1
3.2- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech3.2
3.3- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech3.3
3.4Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. I) vyhlášky o fondech3.4
4Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče vyúčtované zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech6
5Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech7
6Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech8
7Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech9
8Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm.m) vyhlášky o fondechA III. 10-A II 15
9Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondechA III 11-A II 16
Saldo příjmů a nákladů celkem = B I celkem - A II celkem 2)

Poznámky k tabulce ČÁST II.:

1)  Zdravotní pojišťovny vykazují v případě, zeje rezervní fond naplňován i finančně.

2)  Tabulka bude doplněna komentářem k dosaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu ZFZP a stavu závazků vůči ZZ případně dalším důvodům tohoto vývoje.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Provozní fond - v tis. Kč

A.Provozní fond (PF)Tvorba a čerpání ve sledovaném období
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období2)
II.Tvorba celkem = zdroje
1Předpis přídělu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech ze základního fondu zdravotního pojištění, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech
3Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
4Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
5Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze základního fondu zdravotního pojištění
6Předpis úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
7Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
8Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z PF na reálnou hodnotu podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
9Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
10Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech
11Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech
12Předpis daru určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
13Zisk z prodeje cenných papírů PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
14Zisk z držby cenných papírů z PF podle § 3 odst.7 vyhlášky o fondech
15Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 3 odst.. 2 písm. k) vyhlášky o fondech
16Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech
17Ostatní dohadné položky aktivní podle § 3 odst. 2 písm. m) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Členění závazků zdravotní pojišťovny v oblasti provozní činnosti - podle § 3 vyhlášky o fondech
1.1v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd)
1.2ostatní osobní náklady
1.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění4)
1.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
1.5odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu
1.6úroky
1.7podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad
1.8podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra
1.9podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru
1.10záporné kurzové rozdíly související s PF
1.11úhrady poplatků
1.12závazky k úhradě pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech
1.13úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
1.14prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3) vyhlášky o fondech
1.15podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF
1.16ostatní závazky
1.16.1z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému3)
2Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle § 3 odst. 4 písm. b) a podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
3Předpis přídělu do rezervního fondu zdravotního pojištění podle § 3 odst. 4 písm. c) a podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech
4Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
5Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky fondech
6Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech
7Záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků PF na reálnou hodnotu podle § 3 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
8Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
9Tvorba ostatních rezerv podle § 3 odst. 4 písm. I) vyhlášky o fondech
10Tvorba ostatních opravných položek podle § 3 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
11Ostatní dohadné položky pasivní podle § 3 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Provozní fond (PF)Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o fondech
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příděl podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech ze ZFZP, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech
2Příděl z fondu reprodukce majetku ve výši schválené Správní radou podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
3Převod prostředku PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst 2 písm. ga) vyhlášky o fondech
4Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
5Mimořádný příděl Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP
6Příjem úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
7Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
8Kladné kursové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
9Ostatní příjmy vztahující se k PF podle §3 odst. 2 písm. e vyhlášky o fondech
10Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech
11Příjem daru určeného výlučně pro PF pod e § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
12Příjem zálohy včetně konečného zúčtován' na úhradu podílu části režijních výdajů a ostatní zdaňované činnosti podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech1)
13Zisk z prodeje cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
14Zisk z držby cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
15Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů
III.Výdaje celkem:
1Členění výdajů v rámci provozní činnosti podle na § 3 vyhlášky o fondech
1.1v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd)
1.2ostatní osobní náklady
1.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění4)
1.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
1.5odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu
1.6úroky
1.7podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad
1.8podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra
1.9podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru
1.10záporné kurzové rozdíly související s PF
1.11úhrady poplatků
1.12úhrady pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech
1.13úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
1.14prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3) vyhlášky o fondech
1.15ostatní výdaje
1.15.1z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 3)
2Příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
3Příděl do rezervního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech
4Příděl do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
5Příděl do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí SR podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech
6Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. I) vyhlášky o fondech
7Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně zůstatkové hodnoty podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
8Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení specifických fondů podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech1)
9Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů související s ostatní zdaňovanou činností podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech 1)
10Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
11Nákup cenných papírů z finančních prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
12Splátky půjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
C. Doplňující informace k oddílu B - podle ustanovení § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
1Stav cenných papírů k 1. 1. ve sledovaném období
2Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období

Poznámky k tabulce:

1)  Finanční zálohy (poskytované mezi oddělenými bankovními účty) na podíl společných výdajů vztahující se k ostatní zdaňované činnosti (případně u VoZP ČR i za specifické fondy), jsou zachyceny pouze v oddílu B, tj. na bankovním účtu v souladu s Českými účetními standardy pro zdravotní pojišťovny.

2)  Součet počátečního zůstatku oddílu B s počátečním zůstatkem stavu cenných papírů k 1.1. by měl být roven počátečnímu zůstatku oddílu A. Tato vazba platí i pro konečné zůstatky ve sledovaném období. Případné rozdíly zdravotní pojišťovny komentují na příloze.

3)  V oddílu A III. ř. 1.16.1 a v oddílu B III ř. 1.15.1 jsou řádky "z toho" určeny pro jednotné vykázání nákladů a výdajů souvisejících s rozvojem informační infrastruktury.

4)  V oddílu A III, B III ř. 1.3 zdravotní pojišťovny zahrnou i náklady související s platbou zdravotního pojištění členů správní rady, dozorčí rady a rozhodčího orgánu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Fond reprodukce majetku - (v tis. Kč)

A.Fond reprodukce majetki (FRM)

Tvorba a čerpání ve sledovaném období
I. Počáteční zůstatek k 1. 1. v sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Předpis přídělu z provozního fondu ve výši schválené Správní radou podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
3 Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
4 Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
5 Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
6 Zůstatek z FRM sloučené, nebo splynuté zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
8 Převod z provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
9 Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech
3 Bankovní a poštovní poplatky podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech
4 Příděl do provozního fondu se souhlasem Správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech
5 Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech
6 Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Fond reprodukce majetku (FRM)

Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 vyhlášky o fondech
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II. Příjmy celkem:
1 Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši schválené Správní radou podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
3 Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
4 Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
5 Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
6 Převod zůstatku běžného účtu FRM v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
8 Převod z běžného účtu provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) (podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech)
9 Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
10 Příjem úvěrů na posílení FRM
III. Výdaje celkem:
1 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech
3 Úhrady bankovních a poštovních poplatků podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech
4 Příděl na běžný účet PF se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech
5 Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech
6 Úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech
7 Splátky úvěrů vztahujících se k tomuto fondu (s vazbou na § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech)1)
8 Splátky půjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III

Poznámky k tabulce:

1) Zdravotní pojišťovna přiloží kopii splátkového kalendáře k tabulce za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl úvěr přijat. Stejně se postupuje i v případě čerpání poskytované půjčky.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Sociální fond (SF) - (v tis. Kč)

A. Sociální fond

Tvorba a čerpání ve sledovaném období
I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II. Tvorba celkem = zdroje
1 Předpis přídělu z provozního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
3 Předpis ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
4 Předpis přídělu ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
5 Převod zůstatku SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky p fondech
6 Splátky z půjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
7 Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
8 Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
9 Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 4 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech
10Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 4 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech
11Dohadné položky aktivní podle § 4 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech
III. Čerpání celkem = snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 písm. a)
1 Předpisy snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2)
1.1 v tom: půjčky
1.2 ostatní čerpání
2 Bankovní (poštovní) poplatky
3 Záporné kurzové rozdíly
4 Tvorba ostatních rezerv podle § 4 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
5 Tvorba ostatních opravných položek podle § 4 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
6 Dohadné položky pasivní podle § 4 odst. 4 písm.h) vyhlášky o fondech
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Sociální fond (SF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky o fondech
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II. Příjmy celkem
1 Příděl z běžného účtu PF podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Úroky z běžného účtu SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
3 Ostatní příjmy podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
4 Příděl ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
5 Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
6 Splátky z půjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
7 Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
8 Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
III. Výdaje celkem: podle § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
1 Výdaje podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2)
1.1 v tom: půjčky
1.2 ostatní výdaje
2 Bankovní (poštovní) poplatky
3 Záporné kurzové rozdíly související se SF
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
CDoplňující informace k oddílu B
1 Stav půjček zaměstnancům k 1. 1. ve sledovaném období
2 Stav půjček zaměstnancům k poslednímu dni sledovaného období

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Rezervní fond - (v tis. Kč)

A. Rezervní fond (RF) Tvorba a čerpání ve sledovaném období
I. Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II. Tvorba celkem = zdroje
1 Převod ze základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2 Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
3 Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
4 Zisk z prodeje cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
5 Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
6 Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7 Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů
1 Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
3 Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
4 Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
5Záporné hodnoty z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B. Rezervní fond (RF) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období1)
II. Příjmy celkem:
1 Převod z běžného účtu základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2 Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
3 Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
4 Zisk z prodeje cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
5 Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
6 převod zůstatku běžného účtu RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 2 odst.1 písm. g) vyhlášky o fondech
7 Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
8Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů2)
III. Výdaje celkem:
1 příděl z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle § 2 odst.2 písm. b) vyhlášky o fondech
3 Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
4 Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
5 Nákup cenných papírů z finančních prostředků RF
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III1)
CDoplňující informace k oddílu B
1 Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období
2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období
Doplňující tabulka: Propočet limitu RF3)
Rok Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF
Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející uzavřené 3 kalendářní roky
Výpočet limitu=1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP

Poznámky k tabulce:

1) Údaj oddílu B.l a B IV. vyjadřuje pouze stav finančních prostředků bez finančních investic, které jsou součástí rezervního fondu v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bližší podmínky hospodaření jsou uvedeny v § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech. Pokud zdravotní pojišťovna nevykáže, že A.I=B.I+C1, případně A.IV.=B.IV.+C.2 bude rozdíly komentovat v příloze tabulky.

2) Při prodeji cenných papírů se "ziskem" bude celková prodejní cena vyjádřena součtem řádků B.II.8+ B.II.4. Při prodeji cenných papírů se ztrátou bude prodejní cena tvořena rozdílem ř. B.II.8-B.III.3.

3) Tabulku propočtu RF vyplňuje VZP ČR podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ostatní zdravotní pojišťovny podle § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení dodržení limitu se provádí k 31. 12. sledovaného období.
Sloučená ZP zohlední při propočtu limitu RF § 2 odst. 6 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tvorba v oddílu A odpovídá vždy propočtu povinného přídělu v doplňující tabulce, a to i v případě, že převod finančních prostředků v oddílu B není možno provést v povinné výši, nebo došlo k čerpání finančních prostředků z BÚ RF.
Kladný rozdíl zůstatků mezi oddílem A a oddílem B (včetně hodnoty CP) vykazuje tzv. vnitřní dluh BÚ RF.
Tento rozdíl ZP čtvrtletně odůvodniv komentáři.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Fond prevence - (v tis. Kč)

A.Fond prevence (Fprev) Tvorba a čerpání ve sledovaném období
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1 Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.1V tom: příděl ze zisku po zdanění
1.2 podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280 /1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1)
1.3 podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev
3 Ostatní (např. dary)
4 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1 Preventivní programy
2 Úroky z úvěrů na posílení Fprev
3 Ostatní (bankovní poplatky)
4 Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev
5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
6 Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B. Fond prevence (Fprev) Příjmy a výdaje ve sledovaném období
I. Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1 Příjmy finančních prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.1 v tom: přiděl ze zisku po zdaněni
1.2 podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1)
1.3 podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev
3 Ostatní (dary)
4 Příjem úvěru na posílení Fprev
5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
III.Výdaje celkem:
1 Výdaje na preventivní programy
2 Úroky z úvěrů
3 Ostatní (bankovní poplatky)
4 Splátky úvěru
5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
vazba na Fpr. informativně Skladba ř. A II 1 1)
CDoplňující údaje k oddílu A a B sl. 1 sl. 2 sl. 3=1+2
tis.Kč převod 1)celkem
Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která není prováděna převodem ze ZFZP ze ZFZP
I.K odd. A/ II = součet položek 1 až 4
1 Předpisy úhrad pokut a penále včetně dohadných položek 2)
2 Předpisy úhrad přirážek k pojistnému
3 Předpisy pokut zdravotnickým zařízením
4 Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)
sl.1 sl. 2 Skladba ř. A II 11)
tis.Kč převod 1)sl. 3=1+2
II.K odd. B/II = součet položek 1 až 4
1 Příjmy z pokut a penále
2 Příjmy z přirážek k pojistnému
3 Příjmy z pokut zdravotnickým zařízením
4 Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)

Poznámky k tabulce:

1) Pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna provádí příděl v oddílu A II na ř. 1.2 a v oddílu B II na ř. 1.2 oběma povolenými postupy současně (tj. převodem ze ZFZP a současně i přímo na Fprev) vyplní v oddílu C sl. 1 i sl. 2. Hodnota údaje v oddílu C ve sl. 3 má odpovídat u všech ZP údaji v oddílu A II ř. 1.2 případně oddílu B II ř. 1.2 tabulky Fprev.
Pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna provádí tvorbu Fprev pouze převodem ze základního fondu zdravotního pojištění uvede tento údaj v oddílu C ve si. 2-převod ze ZFZP v hodnotě, která je uvedena na ZFZP v oddílu A III ř. 3.3 a v oddílu B III ř. 3.3. V takovém případě nevyplňují ani ř. A III 6. Takto postupuje při vyplnění této tabulky i VZP ČR.

2) Objem dohadných položek zahrnutých v položkách oddílu C I bude uveden v komentáři.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Ostatní zdaňovaná činnost (v tis. Kč)

A.Ostatní zdaňovaná činnost ve sledovaném období
(OZdČ)
I. Výnosy celkem
1 Výnosy ze zdaňované činnosti
2 Úroky
3 Výnosy z prodeje finančních investic
4 Zvýšení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění
II. Náklady celkem 1)
1 Provozní náklady související s OZdČ zdravotní pojišťovny
1.1 - mzdy bez ostatních osobních nákladů
1.2 - ostatní osobní náklady
1.3 - pojistné na zdravotní pojištění
1.4 - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
1.5 - odpisy hmotného a nehmotného majetku - podíl vztahující se k této činnosti
1.6 - úroky
1.7 - pokuty a penále
1.8 - finanční náklady spojené s prodejem finančních investic2)
1.9 - ostatní provozní náklady
2 Snížení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění
III. Hospodářský výsledek = I - II
IV. Daň z příjmů
V. Zisk z OZdČ po zdanění = III - IV
B.Doplňující informace o cenných papírech (CP) pořízených z finančních zdrojů OZdČ
1 Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období
2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období
Z toho CP vztahující se k dceřiné společnosti provozující komerční pojištění
z 1 Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období
z 2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období
CDoplňující údaje o stavech a pohybu peněžních toků na BÚ ostatní zdanitelné činnosti3)
I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II. Příjmy celkem
III. Výdaje celkem
IV. Saldo příjmů a výdajů za sledované období
V. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období

Poznámky k tabulce:

1) Náklady na ostatní zdaňovanou činnost vyjadřují nejpozději k 31.12. daného roku celkové náklady na tuto činnost, včetně podílu nákladů hrazených v průběhu roku prvotně (zálohově) z PF.

2) V oddílu A II v ř. 1.8 je nutno uvádět pouze účetní hodnotu prodávaných finančních investic tak, aby bylo možno po odečtení této hodnoty od položky oddílu A I. ř. 3 propočítat realizovaný výnos nebo ztrátu z uskutečněného prodeje.

3) Tabulka navazuje na obsah přílohy č. 4 "Přehled o finančních tocích" vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 445/2009 Sb. Údaj na ř. C IV. doplňjících údajů odpovídá údaji na ř. II F Přehledu o peněžních tocích za dané období.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Vyplňuje pouze VoZP ČR

Fond pro úhradu preventivní péče - (v tis. Kč)

A. Fond pro úhradu preventivní péče (FPUPP)

Tvorba a čerpání ve s edováném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb. a vyhláškou o fondech
I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II. Tvorba celkem = zdroje
1 Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
2 Úroky
3 Kladné kurzové rozdíly
III. Čerpání celkem = snížení zdrojů1)
1 Čerpání finančních prostředků na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
2 Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3 Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, včetně nákladů hrazených v průběhu roku zálohově z provozního fondu
3.1 z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2 ostatní osobní náklady
3.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4 pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3.5 podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu
3.6 úroky
3.7 pokuty a penále
3.8 ostatní provozní náklady
4 Podíl nákladů převodem z fondu reprodukce majetku v případě pořízení investic využívaných i tímto fondem
5 Záporné kurzové rozdíly související s tímto fondem
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP)

Příjmy a výdaje ve si sdovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb., a vyhláškou o fondech
I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II. Příjmy celkem:
1 Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných
2 Úroky
3 Zúčtování zálohy s provozním fondem
4
III. Výdaje celkem 1):
1 Úhrada preventivní péče poskytnutá nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
2 Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3 Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, včetně výdajů hrazených v průběhu roku zálohově z provozního fondu
3.1 z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2 ostatní osobní náklady
3.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4 pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3.5 úroky
3.6 pokuty a penále
3.7 ostatní provozní náklady
4 Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů 2)
5 Úhrada podílu převodu výdajů z fondu reprodukce majetku
6 Záporné kurzové rozdíly
IV. Konečný zůstatek k poslední m dni sledovaného období = I + II - III

Poznámky k tabulce:

1) Oddíly A III a B III zobrazují veškeré přímé náklady (výdaje) a současně i podíl na společných nákladech (výdajích), který je je nejpozději v účetní závěrce preúčtován z PF (případně z FRM) na tento fond.

2) Na podíl společných nákladů vztahující se k tomuto fondu se poskytují v průběhu sledovaného období zálohy na bankovní účet provozního fondu.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Vyplňuje pouze VoZP ČR

Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče - (v tis. Kč)

A.Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FPZÚZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb. a vyhláškou o fondech
I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II. Tvorba celkem = zdroje
1 Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
2 Úroky
3 Kladné kurzové rozdíly
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů1)
1 Čerpání finančních prostředků na úhradu rozdílu podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
2 Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3 Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu1)
3.1 z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2 ostatní osobní náklady
3.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4 pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3.5 podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu
3.6 úroky
3.7 pokuty a penále
3.8 ostatní provozní náklady
4 Podíl nákladů převodem z fondu reprodukce majetku v případě pořízení investic využívaných i tímto fondem
5 Záporné kurzové rozdíly související s tímto fondem
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FPZÚZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb. a vyhláškou o fondech
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II. Příjmy celkem:
1 Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných
2 Úroky
4 Kladné kurzové rozdíly související s tímto fondem
III. Výdaje celkem1)
1 Úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
2 Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3 Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu
3.1 z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2 ostatní osobní náklady
3.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4 pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
3.5 úroky
3.6 pokuty a penále
3.7 ostatní provozní náklady
4 Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů1)
5 Úhrada podílu převodu výdajů z fondu reprodukce majetku
6 Záporné kurzové rozdíly související s tímto fondem
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III

Poznámky k tabulce:

1) Oddíly A III a B III zobrazují veškeré přímé náklady (výdaje) a současně i podíl na společných nákladech (výdajích), který je je nejpozději v účetní závěrce přeúčtován z PF (případně z FRM) na tento fond.

2) Na podíl společných nákladů vztahující se k tomuto fondu se poskytují v průběhu sledovaného období zálohy na bankovní účet provozního fondu.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Specifický fond (v tis. Kč)

Členění dalších fondů vedených u zdravotní pojišťovny podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

A. Specifický fond......................

(zdravotní pojišťovna uvede přesný název fondu)
I. Počáteční zůstatek k 1.1. ve s edovaném období
II.
III. Čerpání celkem = snížení zdrojů:
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B. Specifický fond......................

(zdravotní pojišťovna uvede přesný název fondu)
I. Počáteční zůstatek k 1. 1 . ve sledovaném období
II. Příjmy celkem:
III. Výdaje celkem:
IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období I + II - III

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů

Ř Ukazatelm.j. 1. čtvrtletí skutečnost 1.-2. čtvrtletí skutečnost 1.-3. čtvrtletí skutečnost 1.-4. čtvrtletí skutečnost
I. Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A (příloha č. 2, oddíl A III., ř. 1) základního fondu zdravotního pojištění včetně dohadných položek zúčtované v daném období (součet ř.1 -12)tis. Kč
z toho:
1. na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy) tis. Kč
z toho:
1.1 na stomatologickou péči (odbornosti 014 - 015, 019) tis.Kč
1.2 na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002) tis. Kč
z toho:
1.2.1 na péči praktických lékařů odbornosti 001 tis. Kč
1.2.2 na péči praktických lékařů odbornosti 002 tis. Kč
1.3 na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604) tis. Kč
1.4 na rehabilitační péči (odbornost 902) tis. Kč
1.5 na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 808, 809, 812 - 823) tis. Kč
z toho:
1.5.1 laboratoře (odbornosti 801 - 805, 222, 812 - 822) tis. Kč
1.5.2 radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 806) tis. Kč
1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808) tis. Kč
1.5.4 patologie (odbornost 807 + 823) tis. Kč
1.6 na domácí zdravotní péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) tis. Kč
1.6.1 z toho: domácí zdravotní péče odbornost 925 tis. Kč
1.7 na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1 -1.6 a neuvedené v řádku tis. Kč
z toho:
1.7.1 léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) tis. Kč
1.8 na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než zdravotních důvodů (§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění a 0 změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913) tis. Kč
1.9 na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913) tis. Kč
1.10 na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (odbornost 913) tis. Kč
2.na Ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnických prostředků vydaných na poukazy)tis. Kč
z toho:
1 2.1 nemocnice tis. Kč
z toho:
2.1.1 ambulantní péče v nemocnicích (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") tis. Kč
2.1.2 akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") tis. Kč
2.1.3 následná lůžková péče (OD 00005, příp. 00024) tis. Kč
2.1.4 ostatní (LSPP, doprava atd., tj. zbývající péče neuvedená v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) tis. Kč
2.1.5 léčivé přípravky hrazené pouze zdravotnickým zařízením poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) tis. Kč
2.2 odborné léčebné Ústavy (odborné léčebné ústav s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4) tis. Kč
z toho:
2.2.1 psychiatrické (OD 00021 00026) tis. Kč
2.2.2 rehabilitační (OD 00022, od 00025, od 00027) tis. Kč
2.2.3 pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, OD 00028) tis. Kč
2.2.4 ostatní tis. Kč
2.3 léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024) tis. Kč
2.4 ošetřovatelská lůžka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005) tis. Kč
2.5 lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu (od 00030) tis. Kč
3. na lázeňskou péčitis. Kč
z toho:
3.1 komplexní lázeňská péče tis. Kč
3.2 příspěvková lázeňská péče tis. Kč
4.na péči v ozdravovnáchtis. Kč
5. na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2)tis. Kč
6. na zdravotnickou záchrannou Službu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne)tis. Kč
7. na léky vydané na recepty celkem:tis. Kč
z toho:
7.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení) tis. Kč
7.1.1 u praktických lékařů tis. Kč
7.1.2 u specializované ambulantní péče tis. Kč
7.2 předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeních tis. Kč
8.na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkemtis. Kč
8.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení) tis. Kč
8.1.1 u praktických lékařů tis. Kč
8.1.2 u specializované ambulantní péče tis. Kč
8.2 předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeních tis. Kč
9. na léčení v zahraničí podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 1)tis. Kč
10.finanční prostředky (vratký) podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb.tis. Kč
11.náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisůtis. Kč
12. ostatní náklady na Zdravotní péči (které nelze zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek uvést, co zahrnují)tis. Kč
II.Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů 2)tis. Kč
III. Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.) tis. Kč

Poznámka k tabulce:

1) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1.1 přílohy č. 2

2) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1 přílohy č. 7 mínus údaje oddílu A II ř. 4 přílohy č. 7 plus údaje oddílu A III ř. 5 přílohy č. 7 plus údaje oddílu A III ř. 1 přílohy č. 9 a 10.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce

Ř.Ukazatelm.j. 1. čtvrtletí skutečnost 1.-2. čtvrtletí skutečnost 1.-3. čtvrtletí skutečnost 1.-4. čtvrtletí skutečnost
I. Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A (příloha č. 2, oddíl A III., r. 1) základního fondu zdravotního pojištění1) (součet ř.1 -12)
z toho:
1. na ambulantní péči ce kem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)
z toho:
1.1 na stomatologickou péči (odbornosti 014 - 015, 019)
1.2 na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002)
z toho:
1.2.1 na péči praktických lékařů odbornosti 001
1.2.2 na péči praktických lékařů odbornosti 002
1.3 na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604)
1.4 na rehabilitační péči (odbornost 902)
1.5 na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 808, 809, 812 - 823)
z toho:
1.5.1 laboratoře (odbornosti 801 - 805, 222, 812 - 822)
1.5.2 radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 806)
1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808)
1.5.4 patologie (odbornost 807 + 823)
1.6 na domácí zdravotní péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921)
1.6.1 z toho: domácí zdravotní péče odbornost 925
1.7 na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1 -1.6 a neuvedené v řádku 2)
z toho:
1.7.1 léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.)
1.8 na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než zdravotních důvodů (§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění a 0 změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913)
1.9 na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 písm d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913)
1.10 na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.j) (odbornost 913)
2. na Ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnických prostředků vydaných na poukazy)
z toho:
2.1 nemocnice
z toho:
2.1.1 ambulantní péče v nemocnicích (doklady 01, 01s, 03, 03s 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02)
2.1.2 akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02)
2.1.3 následná lůžková péče (OD 00005, příp. 00024)
2.1.4 ostatní (LSPP, doprava atd., tj. zbývající péče neuvedená v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3)
2.1.5 léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.)
2.2 odborné léčebné ústavy (odborné léčebné ústavy s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4)
z toho:
2.2.1 psychiatrické (OD 00021, od 00026)
2.2.2 rehabilitační (OD 00022, od 00025, od 00027)
2.2.3 pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, OD 00028)
2.2.4 ostatní
2.3 léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024)
2.4 ošetřovatelská lůžka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005)
2.5 lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu (od 00030)
3. na lázeňskou péči
z toho:
3.1 komplexní lázeňská péče
3.2 příspěvková lázeňská péče
4. na péči v ozdravovnách
5. na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2)
6. na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne)
7. na léky vydané na recepty celkem:
z toho:
7.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)
7.1.1 u praktických lékařů
7.1.2 u specializované ambulantní péče
7.2 předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeních
8.na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem
8.1 předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)
8.1.1 u praktických lékařů
8.1.2 u specializované ambulantní péče
8.2 předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeních
9. na léčení v zahraničí
10.finanční prostředky (vratký) podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb.
11.náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
12. ostatní náklady na Zdravotní péči (které nelze zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek uvést, co zahrnují)
II. Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů
III. Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.)

Poznámka k tabulce:

1) Vazba na přílohu č. 12 s použitím průměrného počtu pojištěnců, příloha č. 1 Přehled základních ukazatelů ř. 2

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice

Ř.Ukazatel Měrná
jednotka
1. čtvrtletí
skutečnost
1.-2. čtvrtletí
skutečnost
1.-3. čtvrtletí
skutečnost
1.-4. čtvrtletí
skutečnost
1. Náklady na léčení cizinců v ČR tis. Kč
celkem: 1)
2. Počet ošetřených cizinců 2)počet
3. Průměrné náklady na 1 ošetřeného cizince

Poznámka k tabulce:

1) Údaje vychází z oddílu A III r. 6 přílohy č. 2.

2) Vyjádřeno počtem výkazů.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Soustava smluvních zdravotnických zařízení

Ř.Kategorie smluvních
zdravotnických zařízení
Počet ZZ
skutečnost
k 31. 12.
předcházejícího
kalendářního roku
Počet ZZ
skutečnost
k 31.12.
daného
kalendář. roku
%
nárůstu
poklesu
na
1 deset. místo
1. Ambulantní zdravotnická zařízení
z toho:
1.1 Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001)
1.2 Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002)
1.3 Praktický zubní lékař (odbornost 014 - 015, 019)
1.4 Ambulantní specialisté celkem
1.5 Domácí péče (odbornost 925, 911,914, 916 a 921)
1.5.1 z toho: domácí péče odbornost 925
1.6 Rehabilitační zdravotnická zařízení (odbornosti 902)
1.7 Zdravotnická zařízení komplementu (odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 809, 812 - 823)
z toho:
1.7.1 Zdravotnická zařízeni radiologie a zobrazovací techniky (odbornosti 809 a 806)
1.7.2 Soudní lékařství (odbornost 808)
1.7.3 Patologie (odbornost 807 + 823)
1.8 Ostatní ambulantní pracoviště
2. Lůžková zdravotnická zařízení celkem
z toho:
2.1 Nemocnice
2.2 Odborné léčebné ústavy (kromě léčeben dlouhodobě nemocné a zdravotnických zařízení vykazující výhradně kód OD 00005)
2.2.1 v tom: psychiatrické (OD 00021, OD 00026)
2.2.2 rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 000227)
2.2.3 pneumologie a ftizeologie (TRN) (vykazující kód OD 00023, OD 00028)
2.2.4 ostatní
2.3 Léčebny dlouhodobě nemocných celkem (vykazující kód 00024)
2.3.1 v tom: samostatná zdravotnická zařízení
2.3.2 začleněné v rámci jiného zdravotnického zařízení
2.4 Ošetřovatelská lůžka (vykazující kód 00005)
2.4.1 v tom: samostatná zdravotnická zařízení
242 začleněná v rámci jiného zdravotnického zařízení
2.5 Lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu (vykazující kód OD 00030)
3.Lázně
4. Ozdravovny
5.Dopravní zdravotní služba
6.Zdravotnická záchranná služba (odbornost 709)
7. Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
8.OSTATNÍ smluvní zdravotnická zařízení

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 362/2010 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence (v tis. Kč)

Řádek Účelová položka Počet
účastníků1)
1. čtvrtletí
skutečnost
1.-2. čtvrtletí
skutečnost
1.-3. čtvrtletí
skutečnost
1.-4. čtvrtletí
skutečnost
1. Náklady na zdravotní programy
2. Náklady na ozdravné pobyty2)
3. Ostatní činnosti2)
4. Náklady na preventivní zdravotní péči celkem3)

Poznámka k tabulce:

1) Zdravotní pojišťovna vykazuje pouze v ř. 2 k 31. 12. kalendářního roku.

2) Zdravotní pojišťovna uvede jmenovitě jednotlivé druhy programů nebo činností.

3) Vazba na údaje přílohy č. 7 oddíl A III ř. 1 mínus údaje oddílu A II ř. 4 plus oddíl A III ř. 5.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru