Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 339/2010 Sb.Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

Částka 125/2010
Platnost od 03.12.2010
Účinnost od 15.12.2010
Zrušeno k 01.06.2012 (133/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

339

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2010

o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 38 odst. 3, § 108 a § 146 odst. 3 a 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a) přístup k uveřejněným vyhlášením,

b) postupy při uveřejňování vyhlášení,

c) povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny v informačním systému o veřejných zakázkách (dále jen „informační systém“),

d) formuláře, jejichž prostřednictvím jsou v informačním systému uveřejňována vyhlášení.

§ 2

Způsob uveřejnění

Všechny údaje z vyhlášení, která byla doručena podle § 5, jsou uveřejňovány na internetové adrese provozovatele subsystému informačního systému (dále jen „provozovatel“). Uveřejněná vyhlášení a jejich úpravy podle § 7 jsou bezplatně veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění.

§ 3

Formuláře pro uveřejnění

(1) Pro uveřejnění vyhlášení v informačním systému použije zadavatel formulář podle § 4.

(2) Zadavatel použije pro uveřejnění

a) oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh formulář Zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) souhrnu oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy formulář Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) oznámení profilu zadavatele formulář Oznámení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d) zrušení profilu zadavatele formulář Zrušení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Druhy formulářů pro uveřejnění vyhlášení

(1) Zadavatel použije pro uveřejnění

a) oznámení na profilu zadavatele formulář Oznámení na profilu kupujícího upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

b) zjednodušeného oznámení formulář Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

c) oznámení soutěže o návrh formulář Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

d) výsledku soutěže o návrh formulář Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

e) oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 146 odst. 2 zákona formulář Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

(2) Veřejný zadavatel použije pro uveřejnění

a) předběžného oznámení formulář Oznámení předběžných informací upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

(3) Sektorový zadavatel použije pro uveřejnění

a) pravidelného předběžného oznámení formulář Pravidelné předběžné oznámení – veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce – veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

§ 5

Způsoby doručení vyhlášení

(1) Zadavatel doručuje provozovateli k uveřejnění vyhlášení nebo požadavky na úpravu vyhlášení podle § 7:

a) v listinné podobě,

b) faxem,

c) datovou zprávou prostřednictvím datové schránky podle jiného právního předpisu2), nebo

d) elektronickými prostředky

1. podepsané platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu3), a to prostřednictvím elektronické pošty, nebo

2. prostřednictvím dálkového přístupu s přímým vyplněním vyhlášení v informačním systému; výstupem po vyplnění vyhlášení jsou data podepsaná platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(2) Vyhlášení doručené provozovateli způsobem podle odstavce 1 písm. a) nebo b), které není podepsáno oprávněnou osobou nebo osobami zadavatele, nebude uveřejněno. Rovněž nebude uveřejněno vyhlášení doručené provozovateli způsobem podle odstavce 1 písm. c) a d), které není podepsáno platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a vystaveným na oprávněnou osobu nebo osoby zadavatele.

§ 6

Vady vyhlášení

(1) Neobsahuje-li vyhlášení doručené provozovateli náležitosti podle § 5 odst. 2 a údaje podle § 8, nebude vyhlášení uveřejněno.

(2) Provozovatel odešle zadavateli do 3 pracovních dnů od doručení vyhlášení vyrozumění o skutečnosti, že vyhlášení nebude pro vady podle odstavce 1 uveřejněno, a to s řádným odůvodněním. Zároveň provozovatel vyzve zadavatele k odstranění vad vyhlášení.

§ 7

Úprava údajů v uveřejněném vyhlášení

(1) Požaduje-li zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona úpravu uveřejněného vyhlášení, postupuje obdobně podle § 3 a 4 s tím, že znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit.

(2) V případě uveřejnění upraveného vyhlášení zajistí provozovatel rovněž uvedení původního údaje ve vyhlášení s označením jeho neplatnosti.

§ 8

Povinně uveřejňované údaje

Údaje, které musí být obsaženy v příslušných formulářích, jsou stanoveny předpisy Evropské unie4). Tím není dotčena povinnost zadavatele k uveřejnění údajů, u kterých povinnost k jejich uveřejnění vyplývá ze zákona. Rovněž není dotčena možnost neuveřejnit některé údaje, stanoví-li tak zákon nebo zvláštní právní předpis.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

2. Vyhláška č. 16/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2010.


Ministr:

Ing. Jankovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1150/2009.

2) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

4) Přílohy XIII, XV A, XV B, XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách. Přílohy VII A, VII B, VII C, VII D směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.

Formulář pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh

Formulář pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.

Formulář pro souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Formulář pro souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.

Formulář pro oznámení profilu zadavatele

Formulář pro oznámení profilu zadavatele

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 339/2010 Sb.

Formulář pro zrušení profilu zadavatele

Formulář pro zrušení profilu zadavatele

Přesunout nahoru