Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 337/2010 Sb.Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Částka 124/2010
Platnost od 03.12.2010
Účinnost od 03.01.2011
Zrušeno k 01.09.2012 (201/2012 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

337

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2010

o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 11, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 12 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a) specifické emisní limity a podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v přílohách č. 1 a 4 k této vyhlášce emitujících těkavé organické látky při procesech užívajících tyto látky (dále jen „zdroj“), kritéria určující plnění těchto podmínek a způsob zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií,

b) způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků,

c) zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek a

d) náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí těkavých organických látek a skupiny zdrojů, pro které se tento plán zpracovává.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) odpadním plynem - konečný plynný odpad obsahující znečišťující látky odváděný do ovzduší komínem, výduchem nebo výpustí ze zařízení pro omezování emisí,

b) fugitivními emisemi - jakékoli emise těkavých organických látek do ovzduší, půdy a vody, které nejsou součástí odpadních plynů,

c) celkovými emisemi - součet fugitivních emisí a emisí těkavých organických látek v odpadních plynech,

d) organickým rozpouštědlem - jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně či ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity či povrchového napětí, jako změkčovadlo či jako ochranný prostředek,

e) celkovým organickým uhlíkem - uhlík obsažený v těkavých organických látkách,

f) halogenovanou těkavou organickou látkou - těkavá organická látka, která obsahuje v každé molekule alespoň jeden atom bromu, chloru, fluoru nebo jódu,

g) spotřebou organických rozpouštědel -celkové vstupní množství organických rozpouštědel do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechna organická rozpouštědla, která byla regenerována pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,

h) spotřebou těkavých organických látek - celkové vstupní množství těkavých organických látek do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny těkavé organické látky, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,

i) spotřebou práškových plastů - celkové vstupní množství práškových plastů do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny práškové plasty, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,

j) projektovanou spotřebou - maximální spotřeba, které lze dosáhnout při trvalém provozu zdroje za stanovených podmínek a která je, včetně stanovených podmínek, uvedena v projektové dokumentaci stavby, na jejímž základě byla vydána stanoviska a povolení podle § 17 zákona nebo integrované povolení podle zákona o integrované prevenci2),

k) bilancováním spotřeby těkavých organických látek - stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek,

l) benzinem - jakýkoliv ropný výrobek, s aditivy nebo bez aditiv, který je určen pro použití jako palivo motorových vozidel, vyjma kapalného propanbutanu, a jehož nasycené páry mají při teplotě 20 ºC tlak roven nebo větší než 1,32 kPa,

m) mobilním kontejnerem - cisterna pro přepravu benzinu po silnici, železnici nebo vodních cestách z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice,

n) terminálem - zařízení pro skladování a k plnění benzinu do mobilních kontejnerů, včetně technologického příslušenství na místě tohoto zařízení,

o) plnicím zařízením - jakékoli zařízení v terminálu pro plnění benzinu do mobilních kontejnerů,

p) čerpací stanicí - zařízení pro vydávání benzinu ze stacionárních skladovacích nádrží zpravidla do palivových nádrží motorových vozidel,

q) nátěrovou hmotou - jakákoliv směs, včetně transparentních laků a všech organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytných pro její správné použití, k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na určitém povrchu,

r) výrobkem s omezeným obsahem těkavých organických látek - výrobek vyjmenovaný v části I přílohy č. 5 k této vyhlášce,

s) uvedením na trh - zpřístupnění výrobku třetím stranám nebo dovoz výrobku na území České republiky.

§ 3

Těkavé organické látky

Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na

a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F s výjimkou benzinu,

b) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,

c) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351,

d) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,

e) benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) až d).

§ 4

Kategorizace zdrojů

(1) Kategorie zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby organických rozpouštědel, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Kategorie zdroje uvedeného v bodu 9 přílohy č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby těkavých organických látek.

(3) Kategorie zdroje uvedeného v podbodu 4.4. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce se určuje na základě projektované spotřeby práškových plastů.

(4) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce, který používá těkavé organické látky podle § 3 písm. a), b), c) nebo d), je velkým zdrojem, s výjimkou zdroje uvedeného v podbodu 2.1. bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Jednorázová činnost uvedená v podbodu 2.2.1. bodu 2 a podbodu 4.1.1. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce je malým zdrojem.

(6) Terminál je velkým zdrojem.

(7) Čerpací stanice a její skladovací nádrže jsou středním zdrojem.

(8) Za účelem kategorizace a stanovení emisních limitů se projektované parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají, jestliže se jedná o zdroje, které jsou uvedené pod stejným bodem v příloze č. 1 k této vyhlášce a které jsou umístěny ve stejné provozovně3). Pokud se bod dále člení na podbody, je bodem ve smyslu předcházející věty každý podbod.

§ 5

Emisní limity a plán snížení emisí těkavých organických látek

(1) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce plní:

a) emisní limit pro těkavé organické látky v odpadním plynu a emisní limit fugitivních emisí stanovený pro daný zdroj v příloze č. 1 k této vyhlášce, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, nebo

b) emisní limit celkových emisí nebo měrnou výrobní emisi stanovenou pro daný zdroj v příloze č. 1 k této vyhlášce, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce výslovně uvedeno jinak, nebo

c) plán snížení emisí těkavých organických látek stanovený v příloze č. 2 k této vyhlášce, uloží-li tuto povinnost provozovateli krajský úřad dle § 5 odst. 6 zákona.

(2) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce plní emisní limit pro tuhé znečišťující látky stanovený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce emitující těkavé organické látky uvedené v § 3 písm. a) nebo b) nesmí při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 10 g/h překročit celkovou hmotnostní koncentraci těchto znečisťujících látek 2 mg/m3 při tlaku 101,325 kPa a teplotě 0 ºC (dále jen „normální podmínky“) ve vlhkém plynu. Tyto skutečnosti se zjišťují měřením hmotnostní koncentrace všech jednotlivých těkavých organických látek uvedených v § 3 písm. a), přičemž součet naměřených koncentrací nesmí překročit emisní limit uvedený v tomto odstavci.

(4) Zdroj uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce emitující těkavé organické látky uvedené v § 3 písm. c) nebo d) nesmí při celkovém hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek větším než 100 g/h překročit celkovou hmotnostní koncentraci těchto znečisťujících látek 20 mg/m3 za normálních podmínek ve vlhkém plynu. Tyto skutečnosti se zjišťují měřením hmotnostní koncentrace všech jednotlivých těkavých organických látek uvedených v § 3 písm. c) nebo d), přičemž součet naměřených koncentrací nesmí překročit emisní limit uvedený v tomto odstavci. Tento emisní limit se nevztahuje na zdroje uvedené v bodu 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(5) Pro terminál, jehož skladovací zařízení je vybaveno systémem rekuperace benzinových par etapy I dle přílohy č. 4 k této vyhlášce, je na výduchu ze systému rekuperace benzinových par etapy I stanoven emisní limit 150 mg/m3 stanovený jako hmotnostní koncentrace těkavých organických látek, vyjma methanu, vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek.

§ 6

Podmínky provozování zdrojů

(1) Jsou-li v rámci jedné provozovny umístěny dva nebo více zdrojů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, pro které jsou touto vyhláškou stanoveny k plnění emisní limity, jsou

a) u látek uvedených v § 3 písm. a) až d) plněny požadavky uvedené v § 5 odst. 3 a 4 pro každý jednotlivý zdroj zvlášť,

b) u látek uvedených v § 3 písm. e)

i) plněny požadavky uvedené v § 5 odst. 1 pro každý jednotlivý zdroj zvlášť, nebo

ii) celkové emise z daných zdrojů pod úrovní, jež by musela být dodržena v případě uplatnění bodu i).

(2) Provozovatel středního zdroje podle této vyhlášky zpracovává provozní řád. Požadavky na obsah provozního řádu jsou stanoveny v jiném právním předpisu4).

(3) Provozovatel středního a velkého zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce zpracovává roční hmotnostní bilanci těkavých organických látek dle přílohy č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou zdroje uvedeného v podbodu 4.4. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Podkladem potřebným pro účely § 12 odst. 1 písm. b) zákona se rozumí evidence o spotřebě organických rozpouštědel nebo těkavých organických látek.

(5) Technické podmínky provozu čerpacích stanic, které nahrazují emisní limity, jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce používající těkavé organické látky podle § 3 písm. a) nebo b) nebo směsi s obsahem těchto látek průběžně nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem těchto látek méně škodlivými látkami nebo směsmi, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.

§ 7

Způsob nakládání s výrobky s obsahem těkavých organických látek

(1) Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže obsah těkavých organických látek v těchto výrobcích nepřekračuje hodnoty stanovené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce; tím není dotčen odstavec 2.

(2) Nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek ve výrobcích s omezeným obsahem těkavých organických látek a lhůty k jejich plnění uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce se nevztahují na výrobky prodávané k výlučnému použití ve zdrojích uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, kterým bylo uděleno povolení k provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona nebo integrované povolení podle zákona o integrované prevenci, a které mají touto vyhláškou stanoveny k plnění emisní limity, nebo plán snížení emisí těkavých organických látek.

(3) Při uvedení na trh musí být výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek opatřeny štítkem s označením

a) kategorie a subkategorie výrobku podle části II přílohy č. 5 k této vyhlášce,

b) nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek v g/l podle části II přílohy č. 5 k této vyhlášce a

c) maximálního obsahu těkavých organických látek ve výrobku ve stavu připraveném k použití v g/l.

(4) U výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek, k nimž je nutno přidat organická rozpouštědla pro další použití, se nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce vztahují na výrobek ve stavu, ve kterém je připraven k použití. Za část obsahu těkavých organických látek se u výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek nepovažuje hmotnost těkavých organických látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty.

(5) Výrobky obsahující více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, které jsou používány při činnostech uvedených v příloze č. 1, musí být při uvedení na trh označeny na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci údaji nutnými pro vedení roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel podle bodu 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce.


§ 8

Přechodná ustanovení

Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek uvedené v kategorii A části I přílohy č. 5 k této vyhlášce, které nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v tabulce A části II přílohy č. 5 k této vyhlášce stanovené k plnění od 1. ledna 2010, a které byly vyrobeny před tímto datem, mohou být uváděny na trh nejdéle do konce roku 2010.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

2. Vyhláška č. 509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti jeden měsíc ode dne jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 2, které nabývá účinnosti dvacet čtyři měsíce ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Drobil v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 337/2010 Sb.

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

a) TOC - celkový organický uhlík.

b) VOC - těkavá organická látka.

c) TZL - tuhé znečišťující látky.

d) Emisní limit TOC stanovený v této příloze znamená hmotnostní koncentraci těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek.

e) Emisní limit VOC stanovený v této příloze znamená hmotnostní koncentraci těkavých organických látek ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek.

f) Emisní limit TZL stanovený v této příloze znamená hmotnostní koncentraci tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu za normálních podmínek.

g) Emisní limit fugitivních emisí stanovený v této příloze je uveden jako podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel a je vyjádřen v procentech.

h) Emisní limit celkových emisí stanovený v této příloze je uveden jako podíl hmotnosti celkových emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel a je vyjádřen v procentech.

f) Pojem činnost používaný v této příloze zahrnuje rovněž čištění procesního zařízení a čištění pracovních prostorů, avšak nezahrnuje čištění výrobků, pokud není uvedeno jinak.

1. Polygrafie

Polygrafické činnosti v podbodech 1.1. - 1.4. zahrnují procesy a operace reprodukování textu či obrazu, ve kterých se využívá tisková forma obrazu či textu a kde jsou tiskařské barvy přenášeny na jakýkoliv typ povrchů. Tyto činnosti zahrnují rovněž související postupy, výrobu tiskové formy a její přenos, laminování, natírání a lakování.

Tiskařskou barvou se rozumí směs, včetně všech organických rozpouštědel nebo směsí obsahujících organická rozpouštědla nezbytná pro jejich správné použití, která se používá k tisku textu nebo obrazu na určitý povrch.

1.1. Ofset

Projektovaná
spotřeba organických
rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních
emisí1)
[%]
Emisní limit TZL
[mg/m3]
do 31.12.2012od 1.1.2013
< 0,6malý zdroj----
0,6 - 15střední zdroj50-103
> 15velký zdroj2030103

Poznámka:

1) Zbytky organických rozpouštědel v konečných výrobcích se nepovažují za součást fugitivních emisí.

1.2. Publikační hlubotisk

Projektovaná
spotřeba organických
rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Emisní limit TZL
[mg/m3]
do 31.12.2012od 1.1.2013
< 0,6malý zdroj----
0,6 - 15střední zdroj50-103
> 15velký zdroj5010103

1.3. Jiné tiskařské činnosti

ČinnostProjektovaná
spotřeba
organických
rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní
limit
TOC
[mg/m3]
Emisní
limit
fugitivních
emisí
[%]
Emisní limit TZL
[mg/m3]
do 31.12.2012od 1.1.2013
rotační sítotisk
na textil a
lepenku
< 0,6malý zdroj----
0,6 - 15střední zdroj50-103
> 15-30velký zdroj5025103
> 305020103
rotační
válcový
sítotisk, jiné
hlubotisky,
gumotisk,
laminování,
natírání,
lakování
< 0,6malý zdroj----
0,6 - 15střední zdroj50-103
> 15-25velký zdroj5025103
> 255020103

1.4. Knihtisk

Projektovaná
spotřeba organických
rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní
limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Emisní limit TZL
[mg/m3]
do 31.12.2012od 1.1.2013
< 0,6malý zdroj----
0,6 - 15střední zdroj50-103
> 15velký zdroj5015103

2. Odmašťování a čištění povrchů

Pod činnostmi v podbodech 2.1. a 2.2. jsou zahrnuty jakékoli procesy, při nichž jsou organická rozpouštědla používána k odstranění znečištění z povrchu materiálů, odmaštění nebo čištění výrobních polotovarů a výrobků, snímání povlaků, odlakování a další povrchové úpravy. Tyto činnosti se nevztahují na chemické čištění, které je vyjmenované jako samostatná činnost v bodu 3. Dále se tyto činnosti nevztahují na čištění pracovních prostorů a čištění procesního zařízení, které přísluší pod činnost, při které je toto čištění prováděno.

2.1. Odmašťování a čištění povrchů prostředky obsahujícími těkavé organické látky podle § 3 písm. a), b), c) nebo d)

Tyto činnosti nesmí být prováděny mimo zařízení, která jsou vybavena systémem záchytu par s recyklací organických rozpouštědel.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Kategorie
< 0,1 (0,01)1)malý zdroj
0,1 (0,01)1) - 1střední zdroj
> 1velký zdroj

Poznámka:

1) Číslo v závorce uvádí projektovanou spotřebu organických rozpouštědel s obsahem těkavých organických látek podle § 3 písm. a) nebo b).

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Emisní limit VOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
> 1 - 520 (2)1)15
> 520 (2)1)10

Poznámka:

1) Číslo v závorce uvádí emisní limit pro zdroje používající organická rozpouštědla s obsahem těkavých organických látek podle § 3 písm. a) nebo b).

2.2. Odmašťování a čištění povrchů prostředky obsahujícími těkavé organické látky podle § 3 písm. e)

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Kategorie
< 0,6malý zdroj
0,6 - 2střední zdroj
> 2velký zdroj
Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Emisní limit TOC
[mg/m3]
Emisní limit fugitivních
emisí
[%]
> 2 - 107520
> 105015

Odmašťování a čištění povrchů smí být provozováno ve vymezených prostorách především s využitím odmašťovacích stolů nebo podobných zařízení tam, kde je to technicky možné. Použitá organická rozpouštědla jsou shromažďována, uchovávána a předávána k dalšímu využití či k odstranění.

2.2.1. Jednorázové činnosti odmašťování a čištění, které se z důvodu nadměrných rozměrů odmašťovaných povrchů uskutečňují mimo prostory odmašťoven nebo lakoven

Jednorázové činnosti odmašťování a čištění, které se z důvodu nadměrných rozměrů odmašťovaných povrchů uskutečňují mimo prostory odmašťoven nebo lakoven, a jejichž spotřeba organických rozpouštědel je vyšší než 0,1 tuna, jsou kategorizovány jako malý zdroj. Při těchto činnostech musí být dodržovány následující podmínky provozu: průměrný obsah organických rozpouštědel ve všech užívaných čisticích prostředcích nikdy nepřesahuje 30 % hmotnostních tam, kde je to technicky možné, a nejsou používána organická rozpouštědla s obsahem těkavých organických látek podle § 3 písm. a), b), c) nebo d) této vyhlášky. Použitá organická rozpouštědla jsou shromažďována, uchovávána a předávána k dalšímu využití či k odstranění.

3. Chemické čištění

Činnosti využívající organická rozpouštědla v zařízení k čištění oděvů, vybavení bytů a malých spotřebních předmětů s výjimkou ručního odstraňování skvrn a znečištěných míst v textilním a oděvním průmyslu, které jsou zařazeny pod činnosti uvedené v podbodech 2.1. a 2.2. této přílohy. Tato zařízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou recyklací organických rozpouštědel.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieMěrná výrobní emise1)
[g/kg]
> 0velký zdroj20

Poznámka:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti vyčištěného a vysušeného výrobku.

4. Aplikace nátěrových hmot

Jakákoliv činnost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého filmu nátěrových hmot na různé typy povrchů.

Pokud aplikace nátěrových hmot zahrnuje operaci, při které je tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskařskou technologií, je tato tiskařská operace považována za součást natírání. Samostatné tiskařské činnosti však do těchto činností zahrnuty nejsou.

4.1. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.7.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Kategorie
< 0,6malý zdroj
0,6 - 5střední zdroj
> 5velký zdroj
ČinnostProjektovaná
spotřeba organických
rozpouštědel
[t/rok]
Měrná výrobní
emise1),2)
[g/m2]
Emisní limit
fugitivních
emisí3)
[%]
Emisní limit
TZL4)
[mg/m3]
nanášení nátěrových hmot0,6 - 590-3
> 560203
nanášení nátěrových hmot - hromadné či kontinuální> 545203

Poznámky:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů.

2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené měrné výrobní emise nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 v žádném z výduchů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů - nanášení, vytkání, sušení, vypalování.

3) Emisní limit fugitivních emisí se uplatňuje také v případě plnění měrné výrobní emise.

4) Platí pro odpadní plyn odvětraný z prostoru nanášení, vytkání a sušení či vypalování.

4.1.1. Jednorázové činnosti aplikace nátěrových hmot, které se z důvodu nadměrných rozměrů natíraných povrchů uskutečňují mimo prostory lakoven

Jednorázové činnosti aplikace nátěrových hmot, jako je natírání rozměrných dílů mimo prostory lakoven v areálu závodu, nebo natírání na vnitřních nebo venkovních plochách, zejména na budovách, konstrukcích, stožárech atp., jejichž spotřeba organických rozpouštědel je vyšší než 0,1 tuna, jsou kategorizovány jako malý zdroj.

Při těchto činnostech musí být dodržovány následující podmínky provozu: Je třeba omezovat emise těkavých organických látek použitím nátěrových hmot se sníženým obsahem organických rozpouštědel. Nátěrové hmoty jsou nanášeny zpravidla válečkováním či štětcem. Při nanášení nátěrových hmot stříkáním je třeba omezit přestřiky použitím vhodné technologie nástřiku s přenosovou účinností větší než 50 %.

4.2. Nátěry dřevěných povrchů

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Emisní limit
TZL
[mg/m3]
< 0,6malý zdroj---
0,6 - 5střední zdroj100-3
> 5velký zdroj50/751)203

Poznámka:

1) První z uvedených hodnot platí pro sušící procesy, druhá z hodnot platí pro proces nanášení nátěrových hmot.

4.3. Přestříkávání vozidel - opravárenství

Jakákoli činnost zahrnující jednoduchou nebo vícenásobnou aplikaci spojitého nátěrového filmu a související operace odmašťování, kterými se provádí

a) nanášení nátěrů na silniční a kolejová vozidla nebo na jejich části prováděné jako součást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla mimo původní výrobní zařízení,

b) nanášení originálních nátěrů na silniční a kolejová vozidla nebo na jejich části za použití výrobků určených k přestříkávání vozidel, které je prováděno mimo původní výrobní zařízení,

c) nanášení nátěrů na přívěsy (včetně polopřívěsů),

d) nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun za rok.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Emisní limit
TZL
[mg/m3]
< 0,5malý zdroj---
0,5 - 2střední zdroj50253
> 2velký zdroj50253

4.4. Nanášení práškových plastů

Projektovaná spotřeba
práškových plastu
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
TZL
[mg/m3]
< 1střední zdroj--
≥ 1střední zdroj501)32)

Poznámky:

1) Týká se vypalování a chlazení výrobků.

2) Platí pro odpadní plyn odvětraný z prostoru nanášení, vytěkání a sušení či vypalování.

4.5. Nátěry kůže

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieMěrná
výrobní
emise1)
[g/m2]
Emisní limit
TZL
[mg/m3]
< 0,6malý zdroj--
0,6 - 5střední zdroj--
> 5velký zdroj75 (150)2)3

Poznámky:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové plochy výrobku.

2) Číslo v závorce uvádí limit platný pro nátěry bytových doplňků a malých kožených předmětů jako jsou tašky, peněženky, opasky a jiné.

4.6. Nátěry pásů a svitků

Jakákoli činnost, při níž je nanášen souvislý film nátěrových hmot na pásové svitky kovových a jiných materiálů.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Emisní limit
TZL
[mg/m3]
≤ 5střední zdroj---
> 5velký zdroj50 (150)1)53

Poznámka:

1) Číslo v závorce platí pro zdroje, které opětovně využívají regenerovaná organická rozpouštědla.

4.7. Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel

Velikost povrchu opatřeného nátěrem je v případech výrobků uvedených v této části definována jako

a) plocha povrchu vypočtená jako součet celkové velikosti povrchu opatřeného elektroforeticky nanášenou vrstvou nátěrové hmoty a velikosti povrchů všech částí připojených k výrobku v dalších fázích výroby, které jsou natírány stejným nátěrovým systémem, nebo

b) celková velikost povrchu výrobku opatřeného nátěrovými hmotami v daném zařízení.

Velikost povrchu opatřeného elektroforeticky nanášenou vrstvou nátěrové hmoty se vypočítává ze vztahu:

[2 × hmotnost karosérie] / [průměrná tloušťka plechu × hustota materiálu plechu]

Tuto metodu lze rovněž použít pro jiné výrobky z plechu. K výpočtu celkové velikosti povrchu výrobku opatřovaného v daném zařízení vrstvou nátěrové hmoty lze rovněž využít softwarové systémy nebo jiné ekvivalentní metody. Jednotkou pro výpočet velikosti povrchu je m2.

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t/rok a více jsou velký zdroj znečišťování ovzduší a platí pro ně údaje v následující tabulce.

Pro nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 15 t/rok platí zařazení do kategorií a požadavky stanovené v podbodu 4.3. této přílohy - Přestříkávání vozidel - opravárenství.

ČinnostRoční produkce
[ks]
Měrná výrobní
emise1),2)
[g/m2]
Emisní limit
TZL
[mg/m3]
nátěry nových osobních automobilů> 5000453
≤ 5000 samonosných
karosérií nebo
> 3500 karoserií upevněných
na podvozek
903
nátěry nových kabin nákladních automobilů a dodávek≤ 5000653
> 5000553
nátěry nových nákladních automobilů≤ 2500903
> 2500703
nátěry nových autobusů, trolejbusů a kolejových vozidel≤ 2000903
> 2000703

Poznámky:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové plochy výrobku. Je vztažena na všechny fáze procesu provozovaného ve stejném zařízení elektroforetickým nanášením nebo jakýmkoli jiným typem procesu aplikace nátěrových hmot, včetně konečné konzervace voskem a leštění vrchního nátěru, včetně použití organických rozpouštědel k čištění provozního zařízení.

2) Nelze-li této hodnoty dosáhnout, potom nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3.

5. Navalování navíjených drátů

Jakákoli činnost natírání kovových vodičů používaných k navíjení cívek v transformátorech, motorech atd.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieMěrná výrobní emise1)
[g/kg]
Emisní limit TZL
[mg/m3]
< 0,6malý zdroj--
0,6 - 5střední zdroj--
> 5velký zdroj102), 53)3

Poznámky:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti výrobku.

2) Platí pro nátěry drátu o průměru menším než 0,1 mm.

3) Platí v ostatních případech.

6. Nanášení adhesivních materiálů

Jakákoli činnost zahrnující aplikaci adhesivních materiálů na povrchy včetně následného lisování těchto materiálů, s výjimkou adhesivních nátěrů a laminování v polygrafii.

Pokud aplikace adhesivních materiálů zahrnuje operaci, při které je tentýž výrobek potiskován jakoukoli tiskařskou technologií, je tato tiskařská operace považována za součást nanášení adhesivních materiálů. Samostatné tiskařské činnosti však do těchto činností zahrnuty nejsou. Adhesivním materiálem se rozumí jakákoliv směs, včetně organických rozpouštědel a včetně složek nezbytných pro její správnou aplikaci, která je použita ke spojování oddělených částí vyráběných výrobků.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Kategorie
< 0,6malý zdroj
0,6 - 5střední zdroj
> 5velký zdroj
Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Emisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Emisní limit
TZL2)
[mg/m3]
od 1.1.2013
> 5 - 1550 (150)1)253
> 1550 (150)1)203

Poznámky:

1) Číslo v závorce platí pro zdroje, které opětovně využívají regenerovaná organická rozpouštědla.

2) Platí v případech, kdy jsou adhesivní materiály aplikovány stříkáním.

7. Impregnace dřeva

Jakákoliv činnost zavádějící ochranné prostředky do dřeva.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC1)
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí
[%]
Měrná výrobní
emise2)
[kg/m3]
< 0,6malý zdroj---
0,6 - 5střední zdroj100-11
> 5velký zdroj1004511

Poznámky:

1) Uvedený emisní limit TOC neplatí pro zařízení využívající k impregnaci dřeva kreosot.

2) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkového objemu impregnovaného dřeva.

8. Laminování dřeva a plastů

Jakákoli činnost spojování vrstev dřeva a/nebo plastů k výrobě laminátů.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieMěrná výrobní
emise1)
[g/m2]
Emisní limit
TZL2)
[mg/m3]
od 1.1.2013
< 0,6malý zdroj--
0,6 - 5střední zdroj--
> 5velký zdroj303

Poznámky:

1) Měrná výrobní emise se vypočítá jako podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové velikosti povrchu finální nalaminované plochy, ze které dochází k uvolňování těkavých organických látek do ovzduší.

2) Platí v případech broušení a řezání laminátů v rámci daného zdroje.

9. Výroba kompozitu za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu

Jakákoli činnost, při které jsou používány kapalné nenasycené polyesterové pryskyřice s obsahem styrenu k výrobě kompozitu.

Projektovaná
spotřeba těkavých
organických látek1)
[t/rok]
KategorieMěrná výrobní
emise2)
[kg/t]
Emisní limit
TOC3)
[mg/m3]
Emisní limit
TZL4)
[mg/m3]
do 31.12.2012od 1.1.2013do 31.12. 2012od 1.1. 2013od 1.1.2013
< 0,6malý zdroj-----
0,6 - 5střední zdroj-180-853
> 5 - 20střední zdroj16014085853
> 20 - 200velký zdroj12010085853
> 200velký zdroj1008085853

Poznámky:

1) Pro účely kategorizace se do projektované spotřeby těkavých organických látek započítává také celkové množství styrenu obsaženého ve vstupních surovinách.

2) Měrná výrobní emise se vypočítá jako podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek5) a celkového množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem těkavých organických látek (pryskyřice, gelcoaty, aceton a další).

3) Emisní limit TOC se uplatňuje současně s měrnou výrobní emisí.

4) Platí v případech broušení a řezání kompozitových výrobků v rámci daného zdroje.

V rámci této činnosti je třeba vykonat všechna dostupná technická opatření s ohledem na přiměřenost výše nákladů za účelem dalšího snížení emisí styrenu pod hodnoty měrné výrobní emise a emisního limitu TOC stanovené v tabulce výše, např. použitím pryskyřic s nízkým obsahem styrenu, anebo bez styrenu.

10. Výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev

Výroba konečných výrobků nebo meziproduktů nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev vyráběných ve stejném místě mísením pigmentů, pryskyřic nebo adhesivních materiálů s organickými rozpouštědly nebo s jinými nosiči, včetně procesu dispergování a přípravných predispergačních aktivit, včetně úprav viskozity nebo odstínu a operací plnění konečného výrobku do jeho obalů.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Kategorie
< 10malý zdroj
10 - 100střední zdroj
> 100velký zdroj
Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Emisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí1)
[%]
Emisní limit
celkových emisí
[%]
> 100 - 100015055
> 100015033

Poznámka:

1) Emisní limit fugitivních emisí nezahrnuje organická rozpouštědla, která jsou součástí nátěrových hmot prodaných v hermeticky uzavřených nádobách.

11. Výroba obuvi

Jakákoli činnost výroby obuvi nebo jejich částí.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieMěrná výrobní emise1)
[g/pár]
< 0,6malý zdroj-
0,6 - 5střední zdroj-
> 5velký zdroj25

Poznámka:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a počtu vyrobených párů.

12. Výroba farmaceutických směsí

Chemická syntéza, fermentace, extrakce, skladba a dokončení farmaceutických směsí a v případech, kdy jsou vyráběny ve stejném místě, i výroba meziproduktů.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí2)
[%]
Emisní limit
celkových emisí
[%]
≤ 50střední zdroj---
> 50velký zdroj20 (150)1)55

Poznámka:

1) Číslo v závorce platí pro zdroje, které opětovně využívají regenerovaná organická rozpouštědla.

2) Emisní limit fugitivních emisí nezahrnuje organická rozpouštědla, která jsou součástí výrobků prodaných v hermeticky uzavřených nádobách.

13. Zpracování kaučuku, výroba pryže

Operace plastikace kaučuku a sestavování kaučukových směsí mísením, hnětením, kalandrováním, drcením, mletím, barvením, operace zpracování kaučukových směsí vytlačováním (extruzí), lisováním, vstřikovacím lisováním, operace vulkanizace a jakékoliv další pomocné operace, které jsou součástí procesu přeměny přírodního či syntetického kaučuku do konečného pryžového výrobku.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
KategorieEmisní limit
TOC
[mg/m3]
Emisní limit
fugitivních emisí2)
[%]
Emisní limit
celkových emisí
[%]
< 5malý zdroj---
5 - 15střední zdroj---
> 15velký zdroj20 (150)1)2525

Poznámka:

1) Číslo v závorce platí pro zdroje, které opětovně využívají regenerovaná organická rozpouštědla.

2) Emisní limit fugitivních emisí nezahrnuje organická rozpouštědla, která jsou součástí výrobků prodaných v hermeticky uzavřených nádobách.

14. Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků

Extrakce rostlinných olejů ze semen nebo z jiných rostlinných materiálů, zpracování suchých (vyextrahovaných) zbytků rostlin na krmivo pro zvířata, přečišťování tuků a olejů získaných ze semen, z rostlinných nebo z živočišných materiálů.

Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Kategorie
≤ 10střední zdroj
> 10velký zdroj
Činnost - extrakce a rafinace z následujících
materiálů
Projektovaná spotřeba
organických rozpouštědel
[t/rok]
Měrná výrobní
emise1)
[kg/t]
živočišný tuk> 101,5
ricin> 103
řepková nebo slunečnicová semena> 101
sojové boby - normální drť> 100,8
sojové boby - bílé vločky> 101,2
ostatní semena a jiný rostlinný materiál> 103
ostatní semena a jiný rostlinný materiál
- procesy frakcionace vyjma odstraňování klovatiny či pryskyřic z olejů
> 101,5
ostatní semena a jiný rostlinný materiál - odstraňování klovatiny či pryskyřice z olejů> 104

Poznámka:

1) Podíl hmotnosti celkových emisí těkavých organických látek a celkové hmotnosti zpracované suroviny.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 337/2010 Sb.

Plán snížení emisí těkavých organických látek

Část I

Obecný plán snížení emisí těkavých organických látek

1. Obecný plán snížení emisí těkavých organických látek je soubor technických a organizačních opatření vedoucí k výslednému množství celkových emisí těkavých organických látek, které nepřesáhne maximální množství celkových emisí za období jednoho roku (dále jen „cílové emise“), jaké by byly zdrojem vyprodukovány v případě uplatnění emisních limitů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

2. Obecný plán snížení emisí těkavých organických látek má roční rámec a je splněn, jestliže skutečné množství celkových emisí těkavých organických látek za kalendářní či běžný rok, stanovené s využitím roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel dle přílohy č. 3 k této vyhlášce, je menší nebo rovno velikosti cílových emisí.

3. V případě aplikace nátěrových hmot, adhesivních materiálů nebo tiskařských barev zahrne obecný plán snížení emisí těkavých organických látek zejména snížení průměrného obsahu organických rozpouštědel v jejich celkovém vstupu a/nebo zvýšení účinnosti využití netěkavých látek obsažených v používaných materiálech. Množství cílových emisí se pro vybrané činnosti uvedené v tabulce níže stanoví následujícím způsobem:

Cílové emise = celková hmotnost netěkavých látek ve spotřebovaných materiálech × K1 × K2

Hodnota faktoru K1 je pro některé činnosti uvedena v následující tabulce. Velikost faktoru může být stanovena pro jednotlivé činnosti tak, aby bylo dosaženo vyšší účinnosti využití pevných složek nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev.

Činnost faktor K1
publikační hlubotisk4
rotační válcový sítotisk1,5
ostatní polygrafické činnosti (s výjimkou publikačního hlubotisku a rotačního válcového sítotisku)2,5
aplikace nátěrových hmot na: dřevo, textil, tkaniny, filmy, fólie a papír4
nanášení adhesivních materiálů3
nátěry a lakování pásových a svitkových materiálů2,5
přestříkávání vozidel - opravárenství2,5
nátěry pro styk s potravinami; nátěry lodí či letadel2,33
aplikace nátěrových hmot na: ostatní materiály1,5

Hodnota faktoru K2 se určuje z hodnoty emisního limitu fugitivních emisí uvedené pro jednotlivé činnosti v příloze č. 1 k této vyhlášce takto:

K2 = [emisní limit fugitivních emisí + 15] /100

pro činnosti uvedené v podbodu 4.3. bodu 4 přílohy č. 1 této vyhlášky, dále pro činnosti uvedené v podbodu 4.1. bodu 4 přílohy č. 1 této vyhlášky s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel < 15 t/rok a pro činnosti uvedené v podbodu 4.2. bodu 4 přílohy č. 1 této vyhlášky s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel < 25 t/rok

nebo

K2 = [emisní limit fugitivních emisí + 5] / 100

pro všechny ostatní činnosti.

Část II

Specifický plán snížení emisí těkavých organických látek

1. V případě zdroje uvedeného v podbodu 2.2. bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jehož provozovatel používá výhradně čisticí prostředky, jejichž průměrný obsah organických rozpouštědel nepřesahuje 30 % hmotnostních, může krajský úřad uložit provozovateli k plnění specifický plán snížení emisí těkavých organických látek stanovující požadavek na používání výhradně výše uvedených čisticích prostředků.

2. V případě zdroje uvedeného v písm. a) podbodu 4.3. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jehož provozovatel používá výhradně výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek splňující nejvyšší přípustné hodnoty obsahu VOC stanovené v části II B přílohy č. 5, může krajský úřad uložit provozovateli k plnění specifický plán snížení emisí těkavých organických látek stanovující požadavek na používání výhradně výše uvedených výrobků.

3. V případě zdroje uvedeného v podbodu 4.1. bodu 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce, jehož emise těkavých organických látek nelze shromažďovat a kontrolovaným způsobem odvádět prostřednictvím výduchu, komínu nebo výpusti ze zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek (např. nátěry lodí nebo letadel), a u kterého splnění požadavku na maximální množství cílových emisí dle části 1 této přílohy není technicky a ekonomicky dosažitelné a zároveň, je používána nejlepší dostupná technika vzhledem k emisím těkavých organických látek, může krajský úřad uložit provozovateli místo plnění obecného plánu snížení emisí těkavých organických látek podle části I této přílohy povinnost plnit specifický plán snížení emisí těkavých organických látek odpovídající požadavkům nejlepší dostupné techniky.

4. V případě zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce, pro který není emisní limit fugitivních emisí uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce technicky a ekonomicky dosažitelný, a kde je používána nejlepší dostupná technika vzhledem k emisím těkavých organických látek a zároveň podle současného stavu ovzduší v daném místě nevznikne významné riziko ohrožení zdraví lidí, zvířat nebo životního prostředí, může krajský úřad uložit provozovateli místo plnění obecného plánu snížení emisí těkavých organických látek podle části 1 této přílohy povinnost plnit specifický plán snížení emisí těkavých organických látek odpovídající požadavkům nejlepší dostupné techniky.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 337/2010 Sb.

Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek

1. Technické údaje

K provedení bilance jsou podle § 7 odst. 5 uvedeny na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci používaných výrobků následující data:

- celkový obsah VOC ve výrobku v kg/kg nebo v hmotnostních %,

- v případě nátěrových hmot, adhesivních materiálů nebo tiskařských barev je navíc uveden obsah netěkavých látek (sušiny) ve výrobku v hmotnostních nebo objemových % a hustota výrobku v g/cm3, pokud je předchozí údaj uveden v objemových %.

2. Veličiny roční hmotnostní bilance

Bilance se provádí pro organická rozpouštědla vyjádřená jako VOC. V případě veličiny O1 změřené jako TOC se provede přepočet na VOC. Přepočet se provede na základě znalosti složení měřených emisí. V případě, že složení měřených emisí není známé, provede se přepočet na základě vztahu: VOC = TOC / 0,8.

vstupy (I)
I1celková hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve směsích, která byla využita jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance
I2celková hmotnost organických rozpouštědel, v čisté formě nebo ve směsích, která byla regenerována a znovu (recyklovaně) využita jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance (recyklovaná rozpouštědla se započítávají pokaždé, kdy jsou využita v rámci provozu daného zdroje)
výstupy (O)
O1emise těkavých organických látek v odpadních plynech
O2 hmotnost organických rozpouštědel obsažených v odpadní vodě; v některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 brát v úvahu i způsob zpracování odpadních vod
O3hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako nečistoty nebo rezidua v konečných výrobcích
O4hmotnost nezachycených těkavých organických látek uvolněných do ovzduší vlivem větrání místností, kdy jsou tyto emise z pracovního prostředí vypouštěny do ovzduší okny, dveřmi, ventilačními otvory apod.
O5hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu chemických a fyzikálních procesů, například spalováním, sorpcí apod., pokud tato hmotnost nebyla započtena do veličin O6, O7 a O8
O6hmotnost organických rozpouštědel obsažených ve shromážděných odpadech
O7hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve směsích prodaných nebo určených k prodeji jako komerční výrobek
O8hmotnost organických rozpouštědel, která byla regenerována ze směsí k opětovnému využití v rámci provozu daného zdroje, a která nebyla v časovém rámci, pro který je zpracovávána tato bilance, opětovně využita jako vstup I2
O9hmotnost organických rozpouštědel uvolněných do životního prostředí jiným způsobem

3. Základní bilanční výpočty

a) Spotřeba organických rozpouštědel C se vypočítá ze vztahu:

C = I1 - O8 (uvádí se v hmotnostních jednotkách - g, kg nebo tuny)

b) Fugitivní emise F se vypočtou podle některé z následujících rovnic:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 nebo F = O2 + O3 + O4 + O9
(uvádí se v hmotnostních jednotkách - g, kg nebo tuny)

c) Celkové emise E se vypočtou ze vztahu:

E = F + O1 (uvádí se v hmotnostních jednotkách - g, kg nebo tuny)

d) Měrná výrobní emise se vypočte jako podíl množství celkových emisí a množství nebo velikosti produkce (uvádí se v g/kg, g/m2, kg/m3, g/pár nebo v kg/t).

e) Emisní podíl fugitivních emisí se vypočte jako podíl množství fugitivních emisí a vstupního množství organických rozpouštědel I, kde I = I1 + I2 (uvádí se v %).

f) Emisní podíl celkových emisí se vypočte jako podíl množství celkových emisí a vstupního množství organických rozpouštědel (uvádí se v %).

g) V případě plnění obecného plánu snížení emisí těkavých organických látek, navrženého v bodu 3 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce, se určuje celkové množství netěkavých látek N obsažených ve spotřebovaných nátěrových hmotách, adhesivních materiálech nebo tiskařských barvách, které se vypočítá ze vztahu:

N = celková roční spotřeba materiálu × obsah netěkavých látek v materiálu
(uvádí se v hmotnostních jednotkách - g, kg nebo tuny)

Vyplněný bilanční list provozovatelé uloží do své provozní evidence a na požádání jej poskytují příslušným orgánům ochrany ovzduší současně se všemi podklady potřebnými pro ověření správnosti vstupních dat použitých pro výpočty.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 337/2010 Sb.

Technické podmínky provozu zařízení sloužících ke skladování a distribuci benzinu

Pro účely této přílohy se rozumí

a) meziskladem par - prostor v nádrži s pevnou střechou, v němž jsou shromažďovány páry benzinu pro účely pozdější přepravy k jednotce omezování emisí par v jiném terminálu. Přeprava těchto par mezi jednotlivými skladovacími zařízeními v terminálu se nepovažuje za meziskladování par ve smyslu této přílohy,

b) plnicí lávkou - každá konstrukce v terminálu, ze které lze kdykoliv plnit benzin do jednotlivých silničních cisteren,

c) ročním obratem benzinu - největší celkové množství benzinu odebrané ze skladovacího zařízení terminálu do mobilních kontejnerů v průběhu předchozích tří let,

d) systémem rekuperace benzinových par etapy I - zařízení pro zpětné získávání benzinu z par skladovacích zařízení terminálů včetně všech vyrovnávacích zásobníkových systémů v terminálu,

e) systémem rekuperace benzinových par etapy II - zařízení zajišťující rekuperaci benzinových par vytěsněných z palivové nádrže motorového vozidla při čerpání pohonných hmot na čerpací stanici a přenášející benzinové páry do skladovací nádrže na čerpací stanici nebo zpět do benzinového čerpacího automatu k opětovnému prodeji,

f) účinností zachycení benzinových par - množství benzinových par zachycených systémem rekuperace benzinových par etapy II ve srovnání s množstvím benzinových par, které by bylo jinak vypouštěno do ovzduší, pokud by takový systém neexistoval, a které je vyjádřeno jako procentní podíl.

I. Požadavky na skladovací zařízení terminálů

1. Střecha a vnější stěny nádrží nad úrovní terénu musí být opatřeny vhodnou izolací a reflexním nátěrem s celkovou odrazivostí sálavé tepelné energie nejméně 70 %. Toto ustanovení se nevztahuje na nádrže napojené na systém rekuperace benzinových par etapy I, který splňuje požadavky uvedené v § 5 odst. 5.

2. Nádrže s vnějšími nebo vnitřními plovoucími střechami musí být vybaveny primárním těsněním pro zakrytí prstencového prostoru mezi stěnou nádrže a vnějším obvodem plovoucí střechy a sekundárním těsněním umístěným nad primárním těsněním. Tato těsnění jsou provedena tak, aby účinnost záchytu par benzinu činila nejméně 95 % ve srovnání s podobnou nádrží s pevnou střechou bez řízeného záchytu par benzinu (tzn. nádrž s pevnou střechou s pojistným ventilem).

3. Nádrže s pevnou střechou musí být napojeny na systém rekuperace benzinových par etapy I, který splňuje požadavky uvedené v § 5 odst. 5.

4. Požadavky na omezení úniku benzinových par uvedené v odstavci 3 se nevztahují na nádrže s pevnou střechou v terminálech, kde je povoleno meziskladování par podle části II této přílohy.

II. Požadavky na zařízení pro plnění a stáčení

1. Páry vytěsněné z plněných mobilních kontejnerů musí být vedeny parotěsným potrubím do systému rekuperace benzinových par etapy I terminálu. Toto ustanovení se nevztahuje na mobilní kontejnery s horním plněním po dobu platnosti povolení tohoto plnicího systému.

2. V terminálech, kde se plní benzin do plavidel, může být systém rekuperace benzinových par etapy I nahrazen jednotkou pro spalování par, pokud zpětné získávání par není bezpečné nebo technicky není možné vzhledem k objemu vytěsněných par. Požadavky na emise do ovzduší z jednotek omezování par benzinu, které jsou uvedené v § 5 odst. 5, se vztahují také na jednotku spalování par.

3. V terminálech s ročním obratem benzinu do 25000 tun může být systém rekuperace benzinových par etapy I nahrazen meziskladem par.

4. V terminálech, kde je systém rekuperace benzinových par etapy I nahrazen meziskladem par, musí být vytěsněné páry vedeny plynotěsným potrubím do meziskladu par s účinností nejméně 99 %. Plnění mobilního kontejneru benzinem nesmí být zahájeno, dokud nejsou obě nádrže řádně propojeny potrubím pro odvod par a dokud není zajištěna řádná funkce systému přečerpání par.

5. V případě úniku par benzinu musí být stáčení neprodleně zastaveno. Na plnicí lávce terminálu je umístěn ovladač, kterým lze stáčení kdykoli zastavit.

6. Při plnění mobilních kontejnerů s horním plněním musí být plnicí rameno zajištěno tak, aby jeho ústí bylo u dna kontejneru a zamezilo se rozstřiku benzinu.

III. Požadavky na zařízení pro spodní plnění, sběr par a ochranu před přeplněním silničních cisternových vozidel

1. Potrubní spojky

a) Rychlospojky pro stáčení benzinu na plnicím rameni a na vozidle musí odpovídat ustanovení směrnice API Recommended Practice 1004, sedmé vydání, listopad 1988: „Spodní plnění a zpětné získávání par u cisternových silničních vozidel MC-306“, část 2.1.1.1 - Typ potrubní spojky pro spodní plnění.

b) Rychlospojky potrubí pro sběr par benzinu na plnicí lávce a na vozidle odpovídají ustanovení směrnice API Recommended Practice 1004, sedmé vydání, listopad 1988: „Spodní plnění a zpětné získávání par u cisternových silničních vozidel MC-306“, část 4.1.1.2 - Přípojka pro odvod par.

2. Podmínky plnění

a) Obvyklý průtok benzinu jedním ramenem při plnění je 2300 l/min, maximální povolený průtok je 2500 l/min.

b) Při nejvyšším zatížení terminálu se připouští v místě přípojky na vozidle maximální přetlak par 5,5 kPa.

c) Všechna schválená vozidla se spodním plněním jsou opatřena kovovým identifikačním štítkem, na němž je uveden nejvyšší povolený počet plnicích ramen, která mohou být provozována současně tak, aby nedošlo k úniku par pojistnými ventily při maximálním povoleném přetlaku 5,5 kPa. Dále je na štítku uveden typ nainstalovaných čidel pro detekci horní hladiny (tj. dvouvodičové nebo pětivodičové) použitých na vozidle.

3. Připojení signalizace uzemnění a přeplnění

Plnicí lávka musí být vybavena řídicí jednotkou pro signalizaci přeplnění. Pokud tato jednotka po připojení k vozidlu neindikuje naplnění cisterny, musí vyslat signál umožňující plnění cisterny.

a) Vozidlo se k řídicí jednotce na plnicí lávce připojuje standardním desetipólovým elektrickým konektorem. Desetikolíková vidlice (přívodka) je připojena k vozidlu a zásuvka na pohyblivém vedení (nástrčka) je připojena k řídicí jednotce na plnicí lávce.

b) Hladinové snímače na vozidle musí být buď dvouvodičová termistorová čidla, dvouvodičová optická čidla, pětivodičová optická čidla nebo jiná kompatibilní spolehlivá čidla

c) Řídicí jednotka na plnicí lávce musí umožňovat propojení jak s dvouvodičovými, tak s pětivodičovými systémy vozidel.

d) Společný vodič hladinových snímačů musí být připojen ke kolíku 10 na přívodce a dále k podvozku vozidla. Kolík 10 na nástrčce je připojen ke krytu řídicí jednotky, který je připojen k zemnění plnicí lávky.

4. Umístění spojek

a) Konstrukce zařízení pro stáčení benzinu a sběr par na plnicí lávce musí splňovat následující požadavky

1. výška osy rychlospojky pro stáčení benzinu je maximálně 1,4 m (nenaložené vozidlo) a nejméně 0,5 m (naložené vozidlo); doporučená výška je 0,7 m až 1,0 m,

2. vodorovná mezera mezi rychlospojkami pro stáčení benzinu nesmí být menší než 0,25 m; doporučená nejmenší velikost mezery je 0,3 m,

3. všechny rychlospojky pro stáčení benzinu jsou v krytém prostoru, jehož délka nepřesahuje 2,5 m,

4. přípojka pro odvod par je umístěna pokud možno vpravo od rychlospojek pro stáčení benzinu ve výši nepřesahující 1,5 m (pro nenaložené vozidlo) a ne níže než 0,5 m (pro naložené vozidlo),

b) konektor signalizace uzemnění a přeplnění musí být umístěn vpravo od rychlospojek pro stáčení benzinu a odvod par ve výši nepřesahující 1,5 m (pro nenaložené vozidlo) a ne níže než 0,5 m (pro naložené vozidlo),

c) veškeré rychlospojky, přípojky a konektory musí být umístěny na jedné straně vozidla.

5. Bezpečnostní blokování

a) Signalizace uzemnění a přeplnění - plnění cisterny musí být zablokováno, dokud řídicí jednotka uzemnění a přeplnění nevyšle příslušný signál. V případě přeplnění nebo poruchy uzemnění vozidla je řídicí jednotka uzavřena uzavíracím ventilem na plnicí lávce.

b) Signalizace odvodu par - plnění cisterny musí být zablokováno, dokud není k vozidlu připojena hadice pro odvod par a dokud není zajištěn volný průchod těchto par do sběrného systému terminálu.

IV. Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí meziskladování par

Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích a v nádržích s pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím s parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud tyto systémy nejsou připraveny a dokud není zajištěna jejich správná funkce.

V. Podmínky provozu čerpacích stanic

1. Podmínky provozu čerpacích stanic

Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, upozorňujícím zákazníky na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže motorového vozidla.

Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %. Poměr objemu odvedených benzinových par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného do palivové nádrže motorového vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05.

Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených signalizací správné funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II par musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při výdeji benzinu. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné funkčnosti systému, musí být správná funkčnost tohoto systému kontrolována mechanickým testerem rekuperace.

2. Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II

Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II je prováděna pracovníkem servisní organizace, která je oprávněna k montážím a opravárenským zásahům výrobcem těchto zařízení. Kontrola je prováděna jedenkrát za kalendářní rok a dále při každém podezření na chybnou funkčnost tohoto zařízení.

Pro kontrolu provozní účinnosti systému rekuperace benzinových par etapy II se používají dva postupy:

1. Postup pro výdejní stojany, kde je vývěva poháněna elektromotorem čerpadla bez elektronického řízení systému zpětného odvodu par. Zkouška se provádí při čerpání benzinu do vhodné odměrné nádoby při 50 % a při 100 % jmenovitého průtoku benzinu. Měření účinnosti tohoto systému se provádí výhradně plynoměrem k tomuto účelu určeným.

2. Postup pro výdejní stojany s elektronicky řízeným systémem rekuperace benzinových par etapy II, který umožňuje provést zkoušku bez čerpání benzinu. U multiproduktových stojanů se měří a seřizuje vždy jen jedna strana výdejního stojanu. Zkouška se provádí přístrojem k tomuto účelu schváleným.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 337/2010 Sb.

Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek, nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek v těchto výrobcích a lhůty k jejich plnění

Část I

Dělení výrobků s omezeným obsahem těkavých organických látek

Kategorie A

Nátěrové hmoty určené pro budovy, jejich vybavení a příslušenství a s nimi spojené konstrukce, a sloužící k dekorativním, funkčním a ochranným účelům, s výjimkou aerosolů.

Subkategorie:

a) matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnitřní stěny a stropy, se stupněm lesku ≤ 25@60°,

b) lesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnitřní stěny a stropy, se stupněm lesku > 25@60°,

c) nátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladu jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na vnější zdivo a cihlové, betonové nebo sádrové stěny,

d) vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov jsou nátěrové hmoty vytvářející neprůhledný film a jsou určené pro dřevěné, kovové nebo plastové podklady. Tato podkategorie též zahrnuje podkladové nátěrové hmoty a nátěrové hmoty pro mezivrstvy,

e) vnitřní/venkovní laky a mořidla jsou nátěrové hmoty určené k nanášení na budovy a jejich vybavení a vytvářející transparentní nebo polotransparentní film pro účely dekorace nebo ochrany dřeva, kovu a plastů. Tato podkategorie zahrnuje též lazurovací hmoty na dřevo, kterými se rozumějí nátěrové hmoty vytvářející silnovrstvý film a sloužící k dekoraci nebo k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy podle normy EN 927-1 (kategorie polostabilní),

f) nefilmotvorná mořidla jsou mořidla, která v souladu s normou EN 927-1:1996 tvoří vrstvu průměrné tloušťky menší než 5 μm, měřeno metodou 5A podle normy ISO 2808:1997,

g) základní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty s těsnicím a/nebo izolačním účinkem určené k použití na dřevu nebo stěnách a stropech,

h) penetrační nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené ke stabilizaci volných částic podkladu nebo k dosažení hydrofobních vlastností a/nebo k ochraně dřeva proti zmodrání,

i) jednosložkové speciální nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty se speciální funkcí na bázi filmotvorných látek. Jsou určeny pro aplikace se zvláštními požadavky, jako jsou základní a vrchní nátěry na plasty, základní nátěry na železné podklady, základní nátěry na lehké kovy jako je zinek a hliník, antikorozní nátěry, nátěrové hmoty na podlahy, včetně dřevěných a betonových podlah, ochrana proti graffiti, protipožární nátěry a nátěry odpovídající hygienickým normám v potravinářském průmyslu a ve zdravotnických zařízeních,

j) vícesložkové speciální nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty ke stejnému použití jako jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí, avšak s druhou složkou (např. terciálními aminy) přidávanou před použitím,

k) vícebarevné nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty, které přímo při prvním nanesení vytvářejí dvoubarevné nebo vícebarevné efekty,

l) nátěrové hmoty s dekorativními efekty jsou nátěrové hmoty určené k vytváření zvláštních estetických efektů na speciálně upravených, předem natřených podkladech nebo podkladových nátěrech, s následným opracováním různými nástroji během fáze zasychání.

Kategorie B

Výrobky určené pro opravy a přestříkávání silničních vozidel podle směrnice 70/156/EHS nebo jejich částí při jejich opravě, údržbě nebo za účely dekorace prováděné vně výrobních zařízeních.

Subkategorie:

a) výrobky pro přípravné a čisticí operace jsou výrobky určené k mechanickému nebo chemickému odstraňování starých nátěrů a rzi nebo k přípravě na nanášení nových nátěrů:

i) přípravné prostředky zahrnují čisticí prostředky na nástroje (výrobky určené k čištění stříkacích pistolí a dalších zařízení), odstraňovače nátěrů, odmašťovadla (včetně antistatických činidel pro plasty) a odstraňovače silikonu,

ii) čisticí prostředek je výrobek určený k odstranění povrchových nečistot během příprav na nanášení nátěrových hmot a před jejich nanesením,

b) karosářské plniče a tmely jsou viskózní látky určené k vyplnění hlubokých nerovností povrchu před nanesením vyrovnávacího nátěru,

c) základní nátěrové hmoty jsou veškeré nátěrové hmoty určené k nanášení na holý povrch kovu nebo na existující nátěry jako ochrana proti korozi před nanesením vyrovnávací nátěrové hmoty

i) vyrovnávací nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené k nanášení bezprostředně před nanesením vrchního nátěru ke zvýšení odolnosti proti korozi a přilnavosti vrchního nátěru a k dosažení rovnoměrné jakosti povrchu vyplněním drobných povrchových nerovností,

ii) základní nátěrové hmoty na kov jsou nátěrové hmoty určené k nanášení jako základní nátěr, jako jsou promotory přilnavosti, plniče, vyrovnávací nátěrové hmoty, podkladové nátěrové hmoty, základní nátěrové hmoty na plasty, nátěrové hmoty pro nanášení způsobem mokrý do mokrého, plniče neurčené k broušení a stříkací plniče,

iii) reaktivní základní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty obsahující nejméně 0,5 % hmotn. kyseliny fosforečné, určené k přímému nanášení na holý povrch kovu k zajištění odolnosti proti korozi a přilnavosti, nátěrové hmoty používané jako svařitelné základní nátěrové hmoty a mořicí roztoky pro galvanizované a pozinkované povrchy,

d) vrchní nátěrové hmoty jsou pigmentované nátěrové hmoty určené k nanášení v jedné nebo několika vrstvách k dosažení lesku a trvanlivosti; zahrnují veškeré výrobky užívané k těmto účelům, jako jsou podkladové nátěrové hmoty a laky

i) podkladové nátěrové hmoty jsou pigmentované nátěrové hmoty určené k dosažení požadovaných barevných odstínů a optických efektů, avšak nikoli lesku nebo odolnosti povrchu nátěrového systému,

ii) laky jsou transparentní nátěrové hmoty určené k vytváření konečného lesku a odolnosti nátěrového systému,

e) speciální vrchní nátěrové hmoty jsou nátěrové hmoty určené k nanášení jako vrchní nátěry se zvláštními vlastnostmi v jediné vrstvě, jako je metalíza a perleťové efekty, dále to jsou vysoce odolné barevné nebo transparentní nátěry (např. nátěry odolné proti poškrábání a fluorované transparentní nátěry), reflexní podkladové nátěry, vrchní nátěry se strukturními efekty (např. tepané efekty), protiskluzové nátěry, plniče na spodky karoserií, ochranné nátěry proti nárazům, nátěry interiérů a aerosoly.

Čast II

Nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek ve výrobcích s omezeným obsahem těkavých organických látek a lhůty k jejich plnění

A. Nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající pod kategorii A dle části I této přílohy

Subkategorie výrobkůdruhEtapa I (g/l*))
(do 31.12.2009)
Etapa II (g/l*))
(od 1.1.2010)
amatné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku ≤ 25@60°)VŘNH7530
RNH40030
blesklé nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku > 25@60°)VŘNH150100
RNH400100
cnátěrové hmoty pro venkovní stěny z minerálního podkladuVŘNH7540
RNH450430
dvnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budovVŘNH150130
RNH400300
evnitřní/venkovní laky a mořidla včetně silnovrstvých lazurovacích hmot na dřevoVŘNH150130
RNH500400
fvnitřní/venkovní nefilmotvorná mořidlaVŘNH150130
RNH700700
gzákladní nátěrové hmotyVŘNH5030
RNH450350
hpenetrační nátěrové hmotyVŘNH5030
RNH750750
ijednosložkové nátěrové hmoty sespeciální funkcí VŘNH140140
RNH600500
jvícesložkové reaktivní nátěrové hmoty se speciální funkcí pro specifické účelyVŘNH140140
RNH550500
kvícebarevné nátěrové hmotyVŘNH150100
RNH400100
lnátěrové hmoty s dekorativními efektyVŘNH300200
RNH500200
Vysvětlivky:
*) obsah VOC ve výrobku připraveném k použití.
VŘNH - vodou ředitelné nátěrové hmoty
RNH - rozpouštědlové nátěrové hmoty
Pro stanovení obsahu VOC (v jednotkách g/l) je používána:
- pro výrobky s obsahem VOC nižším než 15 % hmotnostních a bez obsahu reaktivních ředidel metoda ČSN EN ISO 11890-2:2006,
- pro výrobky s obsahem VOC 15 % hmotnostních a více a bez obsahu reaktivních ředidel metoda ČSN EN ISO 11890-1:2007 nebo ČSN EN ISO 11890-2:2006,
- pro výrobky s obsahem VOC za přítomnosti reaktivních ředidel metoda ASTMD 2369:2003.

B. Nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající pod kategorii B dle části I této přílohy

Subkategorie výrobkůVýrobkyVOC g/l*)
(od 1.1.2007)
avýrobky pro přípravné a čisticí operacepřípravné prostředky850
čisticí prostředky200
bkarosářské plniče a tmelyvšechny druhy250
czákladní nátěrové hmotyvyrovnávací nátěrové hmoty a základní nátěrové hmoty (na kov)540
reaktivní základní nátěrové hmoty780
dvrchní nátěrové hmotyvšechny druhy420
especiální vrchní nátěrové hmotyvšechny druhy840
Vysvětlivka:
*) obsah VOC ve výrobku připraveném k použití. Případný obsah vody ve výrobku připraveném k použití se odečte, s výjimkou výrobků v subkategorii a.
Pro stanovení obsahu VOC (v jednotkách g/l) je používána:
- pro výrobky s obsahem VOC nižším než 15 % hmotnostních a bez obsahu reaktivních ředidel metoda ČSN EN ISO 11890-2:2006,
- pro výrobky s obsahem VOC 15 % hmotnostních a více a bez obsahu reaktivních ředidel metoda ČSN EN ISO 11890-1:2007 nebo ČSN EN ISO 11890-2:2006,
- pro výrobky s obsahem VOC za přítomnosti reaktivních ředidel metoda ASTMD 2369:2003.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o kontrole emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím.
Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při užívání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice Rady 1999/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích.

2) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

5) Výpočet celkových emisí těkavých organických látek se provádí dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při výrobě kompozitu, uvedeného ve Věstníku MŽP.

Přesunout nahoru