Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Částka 10/2010
Platnost od 03.02.2010
Účinnost od 18.02.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. ledna 2010

o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


§ 1

(1) Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „specialista“) jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Převedením specializované způsobilosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.

§ 3

Zdravotničtí pracovníci zařazení ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.


§ 4

Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, se zrušuje.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 164/2018 Sb. Čl. II

1. Specializovaná způsobilost získaná studiem v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.

2. Do specializačního vzdělávání v oborech komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii nebo do oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, lze zařadit pouze uchazeče, který podal žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Uchazeč, který byl zařazen do oboru specializačního vzdělávání podle věty první a zahájil studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, dokončí specializační vzdělávání v tomto oboru stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

3. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty sestra pro klinickou perfuziologii, klinický technik pro perfuziologii nebo klinický inženýr pro perfuziologii stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty perfuziolog podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

4. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti specialisty porodní asistentka pro perioperační péči stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče s označením specialisty porodní asistentka pro perioperační péči podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministryně zdravotnictví:

Jurásková v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ

1. Všeobecná sestra
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péčeSestra pro intenzivní péči
2Perioperační péčeSestra pro perioperační péči
3Intenzivní péče v pediatriiDětská sestra pro intenzivní péči
4Ošetřovatelská péče v interních oborechSestra pro péči v interních oborech
5Ošetřovatelská péče v chirurgických oborechSestra pro péči v chirurgických oborech
6Ošetřovatelská péče v psychiatriiSestra pro péči v psychiatrii
7PerfuziologiePerfuziolog
8Transfuzní službaSestra pro péči v transfuzní službě
9Domácí péče a hospicová péčeSestra pro domácí a hospicovou péči
10Ošetřovatelská péče v geriatriiSestra pro péči v geriatrii
1a. Dětská sestra
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péče v pediatrii a neonatologiiDětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii
2Perioperační péčeDětská sestra pro perioperační péči
3Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatriiDětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii
4Domácí péče a hospicová péčeDětská sestra pro domácí a hospicovou péči
5Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborechDětská sestra pro péči v klinických oborech
6PerfuziologiePerfuziolog
2. Porodní asistentka
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Intenzivní péče v porodní asistenciPorodní asistentka pro intenzivní péči
2Perioperační péčePorodní asistentka pro perioperační péči
3Komunitní péče v porodní asistenciPorodní asistentka pro komunitní péči
4PerfuziologiePerfuziolog
3. Ergoterapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Ergoterapie pro dětiErgoterapeut pro děti
2Ergoterapie pro dospěléErgoterapeut pro dospělé
4. Zdravotní laborant
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1HistologieZdravotní laborant pro histologii
2Klinická biochemieZdravotní laborant pro klinickou biochemii
3ToxikologieZdravotní laborant pro toxikologii
4Klinická genetikaZdravotní laborant pro klinickou genetiku
5CytodiagnostikaZdravotní laborant pro cytodiagnostiku
6Alergologie a klinická imunologieZdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii
7MikrobiologieZdravotní laborant pro mikrobiologii
8Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdravíZdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
9Klinická hematologie a transfuzní službaZdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu
5. Zubní technik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Fixní a snímatelné náhradyZubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
6. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů:
1Hygiena a epidemiologieAsistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
7. Farmaceutický asistent
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Příprava radiofarmakFarmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak
2Specifické lékárenské činnostiFarmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti
3Zdravotnické prostředkyFarmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky
8. Zdravotnický záchranář
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Urgentní medicínaZdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
2PerfuziologiePerfuziolog
9. Nutriční terapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Výživa dospělých a dětíKlinický nutriční terapeut
10. Biomedicínský technik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1PerfuziologiePerfuziolog
11. Psycholog ve zdravotnictví
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická psychologieKlinický psycholog
2Dětská klinická psychologieDětský klinický psycholog
3PsychoterapiePsychoterapeut
12. Logoped ve zdravotnictví
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická logopedieKlinický logoped
13. Fyzioterapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Aplikovaná fyzioterapieOdborný fyzioterapeut
14. Radiologický fyzik
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Radiologická fyzikaKlinický radiologický fyzik
15. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická hematologie a transfuzní službaBioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu
2Klinická biochemieBioanalytik pro klinickou biochemii
3Alergologie a klinická imunologieBioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii
4Ochrana a podpora veřejného zdravíBioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví
5Soudní toxikologieBioanalytik pro soudní toxikologii
6MikrobiologieBioanalytik pro mikrobiologii
7Klinická genetikaBioanalytik pro klinickou genetiku
8Klinická embryologieKlinický embryolog
9Příprava radiofarmakSpecialista pro přípravu radiofarmak
16. Biomedicínský inženýr
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinické inženýrstvíKlinický inženýr
2PerfuziologiePerfuziolog
17. Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Hygiena a epidemiologieOdborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Organizace a řízení ve zdravotnictvíSpecialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví
19. Radiologický asistent
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Zobrazovací technologie v radiodiagnosticeOdborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku
2Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapiiOdborný radiologický asistent pro radioterapii
3Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíněOdborný radiologický asistent pro nukleární medicínu
20. Zrakový terapeut
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická zraková terapieKlinický zrakový terapeut
21. Adiktolog
BodObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů
1Klinická adiktologieKlinický adiktolog

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ

BodSpecializace podle dřívějších právních předpisůNázev oboru specializačního vzdělávání podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.Označení odbornosti specialistů podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb.Nařízení vlády č. 463/2004 Sb.
1Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (určeno pro zdravotní sestru)Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiIntenzivní péčeSestra pro intenzivní péči
2Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (určeno pro dětskou sestru)xIntenzivní péče v pediatriiDětská sestra pro intenzivní péči
3 Instrumentování na operačním sále (určeno pro zdravotní sestru)Perioperační péče (určeno pro všeobecnou sestru) Perioperační péče Sestra pro perioperační péči
4Zdravotní výchova obyvatelstva (určeno pro zdravotní sestru)Komunitní ošetřovatelská péčeKomunitní ošetřovatelská péčeKomunitní sestra
5Ošetřovatelská péče o dětiOšetřovatelská péče v pediatriiOšetřovatelská péče v pediatriiDětská sestra
6Ošetřovatelská péče o dospěléOšetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborechOšetřovatelská péče v interních oborechSestra pro péči v interních oborech
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech Sestra pro péči v chirurgických oborech
7Ošetřovatelská péče v psychiatriiOšetřovatelská péče o duševní zdravíOšetřovatelská péče v psychiatriiSestra pro péči v psychiatrii
8Perfuziologie (určeno pro všeobecnou sestru)Perfuziologie (určeno pro všeobecnou sestru)Sestra pro klinickou perfuzologii
9Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (určeno pro ženskou sestru)Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péčiIntenzivní péče v porodní asistenciPorodní asistentka pro intenzivní péči
10Instrumentování na operačním sále (určeno pro ženskou sestru)Perioperační péče (určeno pro porodní asistentku)Perioperační péče v gynekologii a porodnictvíPorodní asistentka pro perioperační péči
11Zdravotní výchova obyvatelstva (určeno pro ženskou sestru)Komunitní péče v porodní asistenciKomunitní péče v porodní asistenciPorodní asistentka pro komunitní péči
13xErgoterapie v pediatriiErgoterapie pro dětiErgoterapeut pro děti
14Léčebná tělesná výchovaAplikovaná fyzioterapieAplikovaná fyzioterapieOdborný fyzioterapeut
15xFyzioterapie v neurologiiFyzioterapie v neurologiiOdborný fyzioterapeut pro neurologii
16xFyzioterapie ve vnitřním lékařstvíFyzioterapie ve vnitřním lékařstvíOdborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství
17xFyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologiiFyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologiiOdborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii
18xFyzioterapie v neonatologii a pediatriiFyzioterapie v neonatologii a pediatriiOdborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii
19HistologieHistologieHistologieZdravotní laborant pro histologii
20Hematologie a transfúzní službaHematologie a transfúzní služba (určeno pro zdravotního laboranta)Klinická hematologie a transfúzní služba (určeno pro zdravotního laboranta)Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfúzní službu
21Klinická biochemieKlinická biochemie (určeno pro zdravotního laboranta)Klinická biochemie (určeno pro zdravotního laboranta)Zdravotní laborant pro klinickou biochemii
22Laboratorní vyšetřovací metody v biochemii
23Laboratorní metody v geneticeLékařská genetikaKlinická genetika (určeno pro zdravotního laboranta)Zdravotní laborant pro klinickou genetiku
24Laboratorní metody v lékařské imunologiiLékařská imunologie (určeno pro zdravotního laboranta)Alergologie a klinická imunologie (určeno pro zdravotního laboranta)Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii
25Laboratorní metody v lékařské mikrobiologiiLékařská mikrobiologie (určeno pro zdravotního laboranta)Mikrobiologie (určeno pro zdravotního laboranta)Zdravotní laborant pro mikrobiologii
26Laboratorní vyšetřovací metody v mikrobiologii
27xVyšetřovací metody v ochraně veřejného zdravíVyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdravíZdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
28Laboratorní vyšetřovací metody v toxikologiiToxikologieToxikologieZdravotní laborant pro toxikologii
29xCytodiagnostikaCytodiagnostikaZdravotní laborant pro cytodiagnostiku
30xSexuologieSexuologie a asistovaná reprodukceZdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci
31Čelistní ortopedieOrtodoncieOrtodoncieZubní technik pro ortodoncii
32Fixní náhradyFixní a snímatelné náhradyFixní a snímatelné náhradyZubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
33Snímatelné náhrady
34Zásobování zdravotnickými potřebamiZdravotnické prostředkyZdravotnické prostředkyFarmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky
35Technologie lékůPříprava radiofarmak (určeno pro farmaceutické asistenty)Příprava radiofarmak (určeno pro farmaceutické asistenty)Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak
36xZdravotnické operační střediskoUrgentní medicínaZdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
37Poruchy výživy a výměny látekxVýživa dospělýchNutriční terapeut pro výživu dospělých
38xVýživa dětíVýživa dětíNutriční terapeut pro výživu dětí
39xPerfuziologie (určeno pro biomedicínského technika)Perfuziologie (určeno pro biomedicínského technika)Klinický technik pro perfuziologii
40Klinická psychologieKlinická psychologieKlinická psychologieKlinický psycholog
41xDětská klinická psychologieDětská klinická psychologieDětský klinický psycholog
42xKlinická logopedieKlinická logopedieKlinický logoped
43Vyšetřovací metody v klinické biochemiiKlinická biochemie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Klinická biochemie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Bioanalytik pro klinickou biochemii
44Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologiiLékařská mikrobiologie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Mikrobiologie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Bioanalytik pro mikrobiologii
45xLékařská imunologie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Alergologie a klinická imunologie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii
46xHematologie a transfuzní služba (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Klinická hematologie a transfuzní služba (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu
47xNukleární medicínaNukleární medicínaBioanalytik pro nukleární medicínu
48xSoudní toxikologieSoudní toxikologieBioanalytik pro soudní toxikologii
49xKlinická genetikaKlinická genetika (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Bioanalytik pro klinickou genetiku
50Farmaceutické technologické postupyPříprava radiofarmak (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Příprava radiofarmak (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Specialista v přípravě radiofarmak
51Vyšetřovací metody v hygieněOchrana veřejného zdravíOchrana a podpora veřejného zdravíBioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví
52Biomedicínská kybernetikaxKlinické inženýrstvíKlinický inženýr
53xKlinické inženýrství se zaměřením na perfuziologiiPerfuziologie (určeno pro biomedicínského inženýra)Klinický inženýr pro perfuziologii
54xOrganizace a řízení zdravotnictvíOrganizace a řízení ve zdravotnictvíSpecialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví
55Nukleární medicína (určeno pro radiologického laboranta)xZobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíněOdborný radiologický asistent pro nukleární medicínu
56RadiodiagnostikaxZobrazovací technologie v radiodiagnosticeOdborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku
57RadioterapiexZobrazovací a ozařovací technologie v radioterapiiOdborný radiologický asistent pro radioterapii
58Vyšetřovací metody v parazitologiiLékařská mikrobiologie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Mikrobiologie (určeno pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)Bioanalytik pro mikrobiologii
59Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce a deratizaceEpidemiologieHygiena a epidemiologieOdborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
60Hygiena životního a pracovního prostředíHygiena obecná a komunální
Přesunout nahoru