Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 308/2010 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 113/2010
Platnost od 15.11.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

308

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2010

o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), (dále jen „zákon“):


Stanovení ochranných pásem

§ 1

(K § 21 odst. 1, § 22 a 23 zákona)

(1) Ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví k ochraně zdrojů přírodní minerální vody, které jsou jímány v katastrálním území

a) Kyselka, kraj Karlovarský,

1. vrty BJ 10 (Helena), HV 12, HV 12A a HV 16, na stavební parcele č. 150/1,

2. vrtem HV 9, na pozemkové parcele č. 156/5,

3. vrty HV 70A, HV 71, HV 72, na pozemkové parcele č. 1217/1,

4. vrtem HV 70, na pozemkové parcele č. 1250/4,

5. vrtem HV 74, na pozemkové parcele č. 1244,

b) Nová Kyselka, kraj Karlovarský, vrtem HV 15, na pozemkové parcele č. 173/2,

c) Radošov u Kyselky, kraj Karlovarský, vrtem HV 34, na pozemkové parcele č. 918/10,

d) Bražec u Hradiště, kraj Karlovarský,

1. vrtem HV 31, na pozemkové parcele č. 9,

2. vrtem HV 32A, na pozemkové parcele č. 11,

3. vrtem HJ 14, na pozemkové parcele č. 13,

4. vrtem HJ 6, na pozemkové parcele č. 15,

5. vrtem HV 41, na pozemkové parcele č. 21,

6. vrtem HV 42, na pozemkové parcele č. 22,

7. vrtem HV 36, na pozemkové parcele č. 192,

8. vrtem HV 3, na pozemkové parcele č. 194,

e) Doupov u Hradiště, kraj Karlovarský,

1. vrtem HV 60, na pozemkové parcele č. 92,

2. vrtem HV 58, na pozemkové parcele č. 134,

3. vrtem HV 63, na pozemkové parcele č. 193/1,

4. vrtem HV 51, na pozemkové parcele č. 193/2,

5. vrtem HV 54, na pozemkové parcele č. 201/2,

6. vrtem HV 53AP, na pozemkové parcele č. 205/3,

7. vrtem HV 59A, na pozemkové parcele č. 205/4,

8. vrtem HV 57A, na pozemkové parcele č. 229,

9. vrtem HV 55, na pozemkové parcele č. 231,

10. vrtem HV 60A, na pozemkové parcele č. 233,

11. vrtem HV 64, na pozemkové parcele č. 462/1,

12. vrtem HV 52, na pozemkové parcele č. 462/3.

(2) Ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví k ochraně přírodního léčivého zdroje, který je jímán v katastrálním území Radošov u Kyselky, kraj Karlovarský, kopanou studnou z pramene Jindřich na pozemkové parcele č. 121.

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující okolí výstupů zdrojů přírodní minerální vody a okolí výstupů přírodního léčivého zdroje (dále jen „zdroje“). Zároveň se vymezuje pásmo fyzické ochrany zdrojů.

(2) Ochranné pásmo I. stupně zdrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až c) a v § 1 odst. 2 je vymezeno územím, jehož hranice je vedena z jihozápadního rohu pozemkové parcely č. 730/3 v katastrálním území Radošov u Kyselky, který se nachází 10 m východně od pravého břehu řeky Ohře v obci Radošov, východním směrem po jižní hranici této parcely a dále ke styku hranic pozemkových parcel č. 833/4, 833/5 a 823/1. Dále pokračuje k severu po západní hranici pozemkové parcely č. 823/1 k jižní hranici pozemkové parcely č. 1304 a po ní k východu k severní hranici pozemkové parcely č. 855 a po ní k západní hranici pozemkové parcely č. 1296/1. Po této hranici pokračuje v délce 130 m k severu ke křižovatce polních cest a dále k východu po severní hranici pozemkové parcely č. 785/2 až k západní hranici pozemkové parcely č. 777/2 a po ní k severu k jižní hranici pozemkové parcely č. 777/1 a po ní k východu k západní hranici pozemkové parcely č. 411 v katastrálním území Doupov u Hradiště. Dále pokračuje po hranici této parcely postupně směrem k severu, východu a jihu až k severní hranici pozemkové parcely č. 409 a po ní k východu k západní hranici pozemkové parcely č. 408 a po ní postupně k jihu a jihozápadu k severní hranici pozemkové parcely č. 5 a po ní 65 m k východu. Dále pokračuje k jihu do koryta potoka Lomnice v katastrálním území Bražec u Hradiště a tímto potokem 120 m k jihu ke křížení potoka s účelovou komunikací směru východ – západ a dále na západ po jižním okraji této komunikace k západní hranici pozemkové parcely č. 88 a dále po této hranici k jihu k východní hranici pozemkové parcely č. 117 a po ní k jihu k východní hranici pozemkové parcely č. 143 a po ní postupně k jihu a západu k východní hranici pozemkové parcely č. 144 a po ní k severozápadu a posléze k jihozápadu k severní hranici pozemkové parcely č. 150 a po ní k západu k východní hranici pozemkové parcely č. 147 a po ní k jihu a postupně k západu k východní hranici pozemkové parcely č. 145 a po ní 180 m k severu. Dále pokračuje k severozápadu k severní hranici pozemkové parcely č. 156 a po ní postupně k západu a k jihu k východnímu okraji pozemkové parcely č. 1253 v katastrálním území Kyselka. Dále pokračuje k západu k východní hranici pozemkové parcely č. 1243 a po ní k severu ke styku hranic pozemkových parcel č. 1253, 1249/1 a 1252. Dále pokračuje 20 m k západu k východní hranici pozemkové parcely č. 442 v katastrálním území Nová Kyselka, která je zároveň pravým břehem řeky Ohře, po ní 400 m k jihu, kde se lomí v pravém úhlu k západu přes řeku Ohři k západní hranici pozemkové parcely č. 236 a po ní k západu k východní hranici pozemkové parcely č. 15/2 a po ní postupně k severu a západu k východní hranici pozemkové parcely č. 447 a dále k severní hranici pozemkové parcely č. 15/1 a po ní k severozápadu k západní hranici pozemkové parcely č. 13/1, po ní k severu k západní hranici pozemkové parcely č. 11 a po ní k severu k východní hranici pozemkové parcely č. 133 a po ní postupně k severu a severozápadu k západní hranici pozemkové parcely č. 164/1 a po ní k severu k jižní hranici pozemkové parcely č. 644 v katastrálním území Radošov u Kyselky a po ní postupně k severozápadu, severu a jihovýchodu k západní hranici pozemkové parcely č. 1251/2 a po ní k severu k jižní hranici pozemkové parcely č. 1250/3 a po ní k západní hranici pozemkové parcely č. 1318/1. Dále pokračuje 80 m k jihovýchodu přes řeku Ohři k východní hranici pozemkové parcely č. 1313/1, která je zároveň pravým břehem řeky Ohře, a po ní 260 m k severu. Odtud vede 10 m k východu do výchozího bodu, kterým je jihozápadní roh pozemkové parcely č. 730/3 v katastrálním území Radošov u Kyselky.

(3) Ochranné pásmo I. stupně zdrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) bodech 1 až 8 a písm. e) bodech 1, 2, 4 až 10 a 12 je vymezeno plochou pozemkové parcely, na které se zdroje nacházejí.

(4) Ochranné pásmo I. stupně zdrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 11 je vymezeno čtverci o straně 10 m, v jejichž středech se zdroje nacházejí.

(5) Pásmo fyzické ochrany zdrojů uvedených v

a) § 1 odst. 1 písm. a) bodu 1, s výjimkou zdroje jímaného vrtem HV 16, je vymezeno plastovým krytem,

b) § 1 odst. 1 písm. b) a zdroje jímaného vrtem HV 16 je vymezeno zděnou šachtou,

c) § 1 odst. 1 písm. a) bodu 2 a odst. 2 je vymezeno zděným objektem,

d) § 1 odst. 1 písm. c) je vymezeno altánem a oplocením,

e) § 1 odst. 1 písm. d) a e) je vymezeno územím ochranného pásma I. stupně.

(6) Ochranné pásmo I. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, jejíž kopie je v příloze k této vyhlášce.

§ 3

(1) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně části infiltračního území zřídelní struktury zdrojů. Je vymezeno územím, jehož hranice je vedena ze severního okraje Velichova, od křižovatky silnice Velichov - Vojkovice s polní cestou po východním okraji této silnice do Vojkovic. Na křižovatce ve Vojkovicích hranice dále pokračuje po místní komunikaci na východním okraji obce směrem k severovýchodu a po 400 m přechází silnici Vojkovice - Jakubov. Dále pokračuje 400 m k severozápadu a severnímu výběžku lesa na pravém břehu Ohře. Dále je hranice vedena k severovýchodu mezi skupinou tří rybníků a stáčí se k severu. Ve vzdálenosti 150 m východně od mostu přes Ohři protíná vojenskou panelovou cestu a sleduje vrstevnici 330 m nad mořem severovýchodním směrem podle Ohře až k okraji lesíka. Poté hranice pokračuje po polní cestě k severovýchodu. V místě křižovatky polní cesty s místní komunikací v Jakubově se ostře stáčí k jihovýchodu a pokračuje po jihovýchodním okraji místní komunikace vedené po levém břehu Jakubovského potoka. Po 440 m, v místě 3. mostku, je hranice vedena po pravém břehu Jakubovského potoka k jihovýchodu. Po 220 m se odklání od vodoteče a po jižním okraji místní komunikace prochází k východoseverovýchodu. Přechází Jakubovský potok a ostře se stáčí k jihozápadu. V místě propustku levostranného přítoku Jakubovského potoka pod cestou do Olešnice se po jejím jižním okraji stáčí k východu. Sleduje po jihozápadním okraji tuto cestu k severovýchodu. Ve vzdálenosti 850 m severovýchodně od křižovatky polní cesty Jakubov - Vysoká s cestou Olešnice - Velichov se v Olešnici stáčí jihovýchodním směrem, přechází Petrovský potok a v přímém směru je vedena přes kótu 650 m nad mořem, Strážný vrch 722 m nad mořem na kótu Kupa 746 m nad mořem. Zde se stáčí jižním směrem a po 100 m je vedena po polní cestě jihozápadním směrem, v zatáčce polní cesty přechází v přímém směru na kótu Kameniště 698 m nad mořem. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem na křižovatku polních cest. Dále je vedena po polní cestě k jihovýchodu až na křižovatku polní cesty se silnicí Zakšov - Doupov. Po jejím severovýchodním okraji je vedena až na křižovatku se silnicí Svatobor - Doupov v Jalovém Dvoře, kde se v ostrém úhlu stáčí po severozápadním okraji této silnice k jihozápadu. Dále je vedena po jihozápadním okraji silnice Svatobor - Doupov. Na křižovatce U myslivny se v ostrém úhlu stáčí po lesní cestě k jihovýchodu. Po 260 m je v pravém úhlu odkloněna směrem jihozápadním a pokračuje v přímém směru přes Pstružný potok na lesní cestu na pravém břehu Pstružného potoka. Po lesní cestě je vedena severozápadním směrem až do ostré zatáčky v místě propustku pravostranného přítoku Pstružného potoka. Pokračuje v přímém západním směru na kótu 590 m nad mořem. Dále je vedena na severní okraj trojúhelníkového remízku. Stáčí se k jihozápadu a po 280 m pokračuje po lesní cestě do Lučin. Ve vzdálenosti 80 m pod soutokem Lučinského potoka s pravostrannou bezejmennou vodotečí je vedena po severním až severozápadním okraji silnice do Dubiny. Ve vzdálenosti 220 m severovýchodně od pravoúhlé zatáčky silnice Dubina - Kyselka se hranice ochranného pásma stáčí po toku Dubinského potoka k severozápadu a po 200 m překračuje Ohři. Pokračuje severozápadním směrem pod vedením vysokého napětí až do vzdálenosti cca 450 m jihovýchodně od kóty Na Pastvinách - 516,4 m nad mořem ke křižovatce silnice s lesní cestou. Od této křižovatky je vedena severním směrem po lesní cestě na severní okraj lesního komplexu Studeného vrchu. Dále pokračuje přímým směrem k severozápadu. Ve vzdálenosti 600 m západojihozápadně od dětské ozdravovny v Radošově přechází v místě propustku silnici Stráň - Radošov, odkud vede cca 300 m severním směrem až ke skalnímu útvaru. Dále pokračuje 100 m severovýchodním směrem, kde je vedena po lesní cestě až na kótu 475 m nad mořem. Pokračuje po lesní cestě ve tvaru písmene „S“ k severovýchodu až na kótu 495 m nad mořem (Nad Rybníkem). Odtud je vedena po lesní cestě k severovýchodu. Dále se stáčí po lesní cestě k východu po kraji lesa. Ve vzdálenosti 90 m jihovýchodně od mostku pod silnicí Moříčov - Velichov se stáčí k jihovýchodu po jihozápadním okraji silnice Moříčov - Velichov až do ostré zatáčky silnice, kde se stáčí prudce k severovýchodu. Hranice je vedena po východním okraji silnice. Přes most přes Ohři přechází po severním okraji silnice a až ke křižovatce se silnicí Kyselka - Vojkovice v obci Velichov. Od křižovatky je vedena po místní komunikaci 100 m jihovýchodním směrem a na křižovatce ve tvaru „Y“ se stáčí po místní komunikaci k severu do výchozího bodu, na křižovatku polní cesty se silnicí Velichov - Vojkovice na severním okraji Velichova.

(2) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, jejíž kopie je v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Vymezení ochranných pásem I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2000 a ochranných pásem II. stupně v základních mapách České republiky v měřítku 1 :10000 a 1 : 50000 je k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Obecním úřadě v Kyselce, na Újezdním úřadě vojenského újezdu Hradiště a na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

Vymezení konkrétních ochranných opatření

§ 5

(K § 22 zákona)

(1) V ochranném pásmu I. stupně, není-li současně pásmem fyzické ochrany zdroje, je zakázáno

a) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem1) a terénní úpravy2) trvale narušující souvislý půdní pokryv a skalní podklad; jde-li o práce a úpravy nutné v zájmu ochrany a využívání zdrojů, postupuje se podle § 37 lázeňského zákona,

b) provádět trhací práce1),

c) zřizovat vrty pro získání tepelné energie,

d) provádět činnosti, které mají vliv na minimální hladiny podzemních vod,

e) provozovat intenzivní chov hospodářských zvířat a zvěře3),

f) aplikovat hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem4),

g) zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody; jde-li o zacházení, které je nutné v zájmu ochrany a využívání zdrojů, postupuje se podle zákona o vodách5),

h) zřizovat a provozovat skládky odpadů6),

i) zřizovat kafilerie, jatka a spalovny odpadů,

j) volně tábořit v přírodě.

(2) V ochranném pásmu II. stupně jsou zakázány činnosti stanovené v odstavci 1 písm. b), c), d), f), g), i).

§ 6

(1) Ochranná pásma I. stupně stanovená v § 2 odst. 3 a 4 budou oplocena.

(2) Na území pásma fyzické ochrany zdrojů přírodní minerální vody a přírodního léčivého zdroje je nepovolaným vstup zakázán.


§ 7

Přechodné ustanovení

Činnosti uvedené v § 5 odst. 1 a 2, pokud jsou v ochranných pásmech I. a II. stupně prováděny, budou ukončeny do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 308/2010 Sb.

Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů Kyselka

Příloha k vyhlášce č. 308/2010 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. a nařízení vlády č. 108/2008 Sb.

5) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru