Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 291/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.

Částka 109/2010
Platnost od 27.10.2010
Účinnost od 01.12.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

291

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2010,

kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb., se mění takto:

1. Oddíl 1 se včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zrušuje.

2. V § 6 písm. p) se slova „nebo zeleniny čerstvé nebo sterilované“ zrušují.

3. V § 8 odst. 1 v úvodní části ustanovení, v § 14 odst. 1 v úvodní části ustanovení, v § 24 v úvodní části ustanovení a v § 29 v úvodní části ustanovení se slova „v prováděcím právním předpisu1)“ nahrazují slovy „ve vyhlášce o způsobu označování potravin9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 8 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmena g) až i) se zrušují.

5. V § 9 odst. 2 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

6. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

7. V § 10 se odstavec 17 zrušuje.

Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavec 17.

8. V § 11 odst. 3 se slova „skladuje, přepravuje a nabízí k prodeji“ nahrazují slovy „uvádí do oběhu“.

9. V § 12 písm. b) se slova „včetně oliv“ zrušují a za slovo „zeleniny“ se vkládá slovo „hluboce“.

10. V § 12 písm. e) se slova „ , s přidanými přírodními sladidly nebo náhradními sladidly“ zrušují.

11. V § 12 písm. f) se slovo „náhradních“ zrušuje.

12. V § 12 písm. j) se slova „ , čerstvého nebo sterilovaného ovoce“ zrušují.

13. V § 14 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

14. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

15. V § 17 odst. 3 se slova „skladuje a přepravuje“ nahrazují slovy „uvádí do oběhu“.

16. Oddíl 4 zní:

„Oddíl 4

Skořápkové plody

§ 18

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) skořápkovými plody - plody nebo jejich semena uvedené pod písmeny b) až i), v surovém stavu nebo upražené či solené,

b) vlašskými ořechy - jádra plodů ořešáku vlašského a jeho odrůd,

c) lískovými ořechy - jádra suchých plodů lísky,

d) mandlemi - jádra suchých plodů mandloně obecné,

e) kešu ořechy - semena plodů ledvinovníku západního,

f) arašídy nebo burskými oříšky - plody odrůd podzemnice olejné,

g) para ořechy - semena juvie ztepilé,

h) kokosovými ořechy - plody palmy kokosové,

i) piniovými oříšky - semena borovice pinie.

§ 19

Členění na skupiny a podskupiny

Členění skořápkových plodů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 9.

§ 20

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se skořápkové plody dále označí názvem skupiny a podskupiny, u kokosových ořechů a směsí skořápkových plodů pouze názvem podskupiny.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 21

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 11.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 12.

(3) Skořápkové plody nesmí obsahovat škůdce.“.

17. V § 25 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

18. V § 25 se na konci textu odstavce 3 doplňuje věta „Sušené houby mají chuť typickou pro sušené houby, jsou bez cizích pachů a chutí, mají barvu odpovídající použitému druhu houby a jsou dostatečně vysušené, aby nedocházelo k plesnivění či zapaření.“.

19. V § 26 odst. 2 se slova „skladují a přepravují“ nahrazují slovy „uvádějí do oběhu“.

20. V § 27 písm. h) se slovo „hnědou,“ zrušuje.

21. V § 30 se na konci textu odstavce 1 a odstavce 3 doplňují slova „v tabulce 1“.

22. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužninu“.

23. V § 30 odstavec 4 zní:

(4) Velikost hlíz brambor konzumních raných „drobných“ je 17 až 28 mm. Velikost hlíz ostatních brambor konzumních raných a hlíz brambor konzumních pozdních kulovitého nebo oválného tvaru je nejméně 28 mm.“.

24. V § 30 odst. 6 se slova „nebo hmotnost“ zrušují.

25. Příloha č. 1 se zrušuje.

26. V příloze č. 4 v tabulce 1 se ve druhém až čtvrtém řádku číslo „60“ nahrazuje číslem „45“.

27. V příloze č. 4 se doplňuje tabulka 5, která zní:

„Tabulka 5

Sušené ovoce

PotravinaKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
sušené ovocedostatečně vysušené, bez známek poškození živočišnými škůdci včetně nepřítomnosti živých či mrtvých živočišných škůdců v jakémkoliv stádiu jejich vývoje, s ojedinělým výskytem nežádoucích organických nebo anorganických příměsí a nevyzrálých plodů, bez znečištění zeminou či prachemodpovídající danému druhu ovoce bez známek poškození sluncemtypická pro daný druh sušeného ovoce, bez cizích pachů a chutí“.

28. V příloze č. 6 písm. F bodě 4 se číslo „25“ nahrazuje číslem „12“.

29. V příloze č. 6 v tabulce 1 v prvním řádku se číslo „25,0“ nahrazuje číslem „12,0“.

30. V příloze č. 7 se doplňuje tabulka 5, která zní:

„Tabulka 5

Sušená zelenina

PotravinaKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
sušená zeleninadostatečně vysušená, bez známek poškození živočišnými škůdci včetně nepřítomnosti živých či mrtvých živočišných škůdců v jakémkoliv stádiu jejich vývoje, s ojedinělým výskytem nežádoucích organických nebo anorganických příměsí a nevyzrálých částí rostlin, bez znečištění zeminou či prachemodpovídající danému druhu zeleniny bez známek poškození sluncemtypická pro daný druh sušené zeleniny, bez cizích pachů a chutí“.

31. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
skořápkové plodyvlašské ořechyjádra
lískové ořechyjádra
mandlejádra
kešu ořechyjádra
arašídy nebo burské oříškyneloupané nepražené
neloupané pražené
loupané pražené
loupané pražené solené
para ořechyve skořápce
jádra
kokosové ořechyčerstvé ve skořápce
kokos strouhaný
piniové oříškyjádra“.

32. Přílohy č. 11 až 13 znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

SkupinaPodskupinaObsah vody nejvýše (% hmot.)Cizí příměs nejvýše (% hmot.)
celé plodyjádra
vlašské ořechyjádra5,00,1
lískové ořechyjádra6,00,05
mandlejádra6,50,1
kešu ořechyjádra7,00,3
arašídy nebo burské oříškyneloupané nepražené10,06,50,5
neloupané pražené4,00,5
loupané pražené5,00,5
loupané pražené solené5,00,5
para ořechyve skořápce14,0nedovoluje se
jádra10,00,5
kokosové ořechyčerstvé ve skořápce47nedovoluje se
kokos strouhaný3,0nedovoluje se
piniové oříškyjádra (semena)6,0nedovoluje se

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Smyslové požadavky na jakost

Skupina nebo podskupinaVzhledBarvaChuť a vůně
vlašské ořechyjádro dobře oddělené od skořápky, vyvinuté, zcela vyplňující skořápkuosemení žlutohnědé, jádro na lomu bílé až nažloutlé, pokryté světle hnědou až nahnědlou slupkouořechová, příjemně olejnatá, přirozeně natrpklá až mírně nahořklá
lískové ořechyjádro vyvinuté celistvé, omezeně mechanicky poškozenésvětle hnědá až tmavě hnědá, slupka hnědá až nažloutlá, jádro na lomu bílé s nažloutlým odstínemoříšková, bez cizího pachu a chuti, sladce olejnatá
mandlejádro špičaté, vejčitéžlutá až světle hnědá, na lomu bílá až krémovátypicky mandlová bez cizího pachu a chuti
kešu ořechyjádra čistá, suchá, rohlíčkovitého nebo ledvinkovitého tvaru, celistvájádro na řezu krémovéjemně aromatická, nasládlá až slabě nahořklá
arašídy nebo burské oříškyskořápka čistá, suchá, jádro bez osemení, matné až mastné na povrchujádro šedohnědé, na lomu bílé až mírně nažloutlénasládlá, výrazně tuková, bez hořké chuti
para ořechyskořápka tvrdá, svraštělájádro šedohnědé, na lomu bílé až mírně nažloutlénasládlá, výrazně tuková, bez hořké chuti
kokos strouhanýstrouhaný, hrubě nebo jemně mletýbílá až slabě smetanově nažloutlácharakteristická pro výrobek, bez cizích pachutí
kokosový ořech čerstvý ve skořápceskořápka dřevnatě vláknitá, velmi tvrdá, s třemi dobře patrnými „oky“ - klíčními póry, ve zralosti se na vnitřní straně pecky tvoří měkké pletivo (endosperm), bez kokosové vody, po sklizení a usušení pletivo tvrdé, tloušťka 1-2 cmskořápka hnědá až tmavě hnědá, pletivo bílé barvytypicky kokosová, mírně nasládlá, jemná, bez cizích pachů a příchutí
piniové oříškyjádra dobře vyvinutá, nepoškozenájádro bílé až smetanovétypicky nasládlá

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely

A. Houby volně rostoucí

1. Destice chřapáčová (Discina perlata)

2. Smrž obecný (Morchella esculenta)

3. Smrž špičatý (Morchella conica)

4. Kotrč kadeřavý (Sparassis crispa)

5. Kuřátka žlutá (Ramaria flava) - jen mladé plodnice

6. Lišák zprohýbaný - (Hydnum repandum)

7. Liška obecná (Cantharellus cibarius)

8. Liška bledá (Cantharellus pallescens)

9. Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)

10. Krásnoporka mlynářka (Albatrellus ovinus) - jen mladé plodnice, pouze pro průmyslové zpracování

11. Krásnoporka žemlička (Albatrellus confluens) - jen mladé plodnice, pouze pro průmyslové zpracování

12. Choroš šupinatý (Polyporus squamosus) - jen mladé plodnice, pouze pro průmyslové zpracování

13. Hřib dutonohý (Boletinus cavipes)

14. Hřib hnědý (Boletinus badius)

15. Hřib sametový (Boletus fragilipes)

16. Hřib koloděj (Boletus luridus)

17. Hřib kovář (Boletus erythropus)

18. Hřib smrkový (Boletus edulis)

19. Hřib dubový (Boletus reticulatus)

20. Hřib plstnatý (Boletus subtomentosus)

21. Hřib klouzek strakoš (Suillus variegatus)

22. Klouzek bílý (Suillus placidus) - jen mladé plodnice

23. Klouzek kravský (Suillus bovinus) - jen mladé plodnice

24. Klouzek obecný (Suillus luteus)

25. Klouzek sličný (Suillus elegans)

26. Klouzek zrnitý (Suillus granulatus)

27. Klouzek slizký (Suillus aeruginascens)

28. Kozák březový (Boletus scaber - Leccinum scabrum)

29. Kozák habrový (Boletus (Leccinum) carpini)

30. Křemenáč březový (Boletus (Leccinum) versipelle)

31. Křemenáč osikový (Boletus aurantiacus - Leccinum aurantiacum)

32. Bedla červenající (Macrolepiota rhacodes) - jen mladé plodnice

33. Bedla vysoká (Macrolepiota procera) - jen mladé plodnice

34. Čirůvka dvojbarvá (Lepista saeva)

35. Čirůvka fialová (Lepista nuda)

36. Čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)

37. Čirůvka májovka (Calocybe gambosa)

38. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

39. Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)

40. Líha nahloučená (Lyophyllum decastes)

41. Líha klubčitá (Lyophyllum fumosum)

42. Ryzec pravý/borový (Lactarius deliciosus nebo Lactarius pinicola)

43. Ryzec smrkový (Lactarius deterrimus)

44. Slizák mazlavý (Gomphidius glutinosus)

45. Sluka svraskalá (Rozites caperata)

46. Špička obecná (Marasmius oreades)

47. Václavka obecná (Armillaria mellea) - pouze kloboučky bez třeňů

48. Strmělka mlženka (Clitocybe nebularis) - jen mladé plodnice

49. Žampion zahradní (Agaricus hortensis) - jen pro průmyslové zpracování

50. Žampion pochvatý (Agaricus bitorquis) - jen pro průmyslové zpracování

51. Žampion polní (Agaricus campester) - jen pro průmyslové zpracování

52. Žampion lesní (Agaricus silvaticus) - jen pro průmyslové zpracování

53. Žampion hnědý (Agaricus brunescens) - jen pro průmyslové zpracování

54. Hřib borový (Boletus pinophylus nebo Boletus pinicola) - pouze z dovozu

Holubinky, které mohou být použity pouze k sušení pro další průmyslové zpracování k potravinářským účelům:

1. Holubinka bukovka (Russula heterophylla)

2. Holubinka černající (Russula nigricans)

3. Holubinka kolčaví (Russula mustelina)

4. Holubinka mandlová (Russula vesca)

5. Holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)

6. Holubinka nazelenalá (Russula viresceus)

7. Holubinka olivová (Russula olivacea)

8. Holubinka osmahlá (Russula adusta)

9. Holubinka zlatožlutá (Russula aurata)

B. Houby pěstované

1. Žampion zahradní (Agaricus hortensis)

2. Žampion hnědý (Agaricus brunescens)

3. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

4. Hlíva miskovitá (Pleurotus cornucopiae)

5. Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)

6. Hlíva máčková (Pleurotus eryngii)

7. Límcovka obrovská žlutá (Stropharia rugosoannulata)

8. Límcovka obrovská hnědá (Stropharia rugosoannulata)

9. Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)

10. Polnička topolová (Agrocybe aegerita)

11. Houževnatec jedlý - Shii-ta-ke (Lentinus edodes)

12. Opěnka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis)

13. Kukmák sklepní (Volvariella volvacea)

14. Ucho Jidášovo (Hirneola auricula judae)

15. Šupinovka nameko (Pholiota nameko)

16. Líhovec moučný (Hypsizygus tessulatus)

17. Žampion mandlový (Agaricus brasiliensis)

18. Trsnatec lupenitý (Grifola frondosa)

19. Korálovec ježatý (Hericium erinaceus)

20. Žampion ovčí (Agaricus arvensis)

21. Hlíva citronová (Pleurotus citrinopileatus)

22. Hlíva růžová (Pleurotus salmoneostramineus)“.

33. V příloze č. 15 ve druhém řádku tabulky se za slova „konzumní loupané“ vkládají slova „předvařené, vařené nebo jinak“.

34. V příloze č. 16 tabulky 1 a 2 znějí:

„Tabulka 1

Přípustný výskyt vad u konzumních brambor

UkazatelBrambory konzumní rané celkem nejvýše do 4 % hmotnostiBrambory konzumní pozdní celkem nejvýše do 6 % hmotnosti
nárůstky, fyziologické rozprasky, pořezáni, omrzliny, otlaky, požerkynad 3,5 mmnad 5 mm
čerstvé prasklinynad 3,5 mmnad 3,5 mm
zhojené praskliny-nad 5 mm
skvrny pod slupkou-nad 5 mm
deformacetěžkétěžké
zavadlé hlízyjakékolivjakékoliv
rzivost, dutost a jiné vnitřní vadyjakékolivjakékoliv
naklíčené hlízy-delší než 3 mm
hnědé skvrny způsobené sluncemjakékoliv-
obecná strupovitost povrchovánad 1/4 povrchu, ale do 1 % v rámci 4 % tolerancenad 1/4 povrchu
zelené hlízyvíce než 1/8 povrchu a/nebo po oloupání u 1 % hlíz v rámci 4 % tolerancevíce než 1/8 povrchu a/nebo více než 1 vrstva loupání
suchá hniloba a měkká hnilobamax. 1 % v rámci 4 % tolerancemax. 1 % v rámci 6 % tolerance
plíseň bramborumax. 1 % v rámci 4 % tolerancemax. 1 % v rámci 6 % tolerance
mechanické příměsi (nalepená a volná zemina, cizí tělesa)do 1 % hmotnostido 2 % hmotnosti (z toho max. 1 % zeminy nalepené na hlízách)
jiná odrůda nebo odrůdy, než je deklarovánodo 2 % hmotnostido 2 % hmotnosti
karanténní chorobynepovoluje senepovoluje se

Tabulka 2

Přípustné odchylky na velikost hlíz

Brambory konzumníTřídění podle velikosti hlíz (mm)% hmotnosti hlíz nejvýše
ranémenší než 283
z toho menší než 220
rané „drobné“menší než 17 - nebo větší než 283
pozdnímenší než 283

“.

35. V příloze č. 16 se tabulka 3 zrušuje.


Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Přesunout nahoru