Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/2010 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Částka 104/2010
Platnost od 06.10.2010
Účinnost od 01.12.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

279

VYHLÁŠKA

ze dne 15. září 2010

k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Český statistický úřad stanoví podle § 30 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 5 a § 18 odst. 8 zákona:


§ 1

Vzory sčítacích formulářů

(1) Vzor sčítacího formuláře „Sčítací list osoby“ v listinné podobě je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor sčítacího formuláře „Bytový list“ v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor sčítacího formuláře „Domovní list“ v listinné podobě je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzory sčítacích formulářů v elektronické podobě (dále jen „elektronické formuláře“) jsou obsahově totožné a graficky obdobné se vzory sčítacích formulářů v listinné podobě (dále jen „listinné formuláře“).

§ 2

Evidenční kód sčítacího formuláře

(1) Na listinném formuláři je uveden jeho evidenční kód, který slouží ke sledování pohybu formuláře během jeho distribuce a sběru až po vstup formuláře ke zpracování údajů. Dále je na něm uveden potvrzovací kód sloužící k potvrzení údajů o oprávněnosti přístupu k elektronické podobě formuláře. Evidenční kód a potvrzovací kód tvoří přístupové heslo.

(2) Evidenční kód sčítacího formuláře je abecedně-číslicový údaj. Na listinném formuláři je vyjádřen čárovým kódem s podtiskem hodnoty tohoto údaje. Potvrzovací kód je šestimístný abecedně-číslicový údaj.

(3) Evidenční kód sčítacího formuláře ani potvrzovací kód neobsahují jiné osobní údaje1).

§ 3

Elektronické formuláře

(1) Elektronické formuláře mají podobu dokumentu ve formátu PDF (Portable Document Format).

(2) Elektronické formuláře získají povinné osoby dle § 7 zákona na internetových stránkách sčítání s použitím evidenčního a potvrzovacího kódu.

(3) Po on-line odeslání dat z formuláře je vytvořena nová stránka tohoto formuláře, obsahující potvrzení o úspěšném převzetí dat Českým statistickým úřadem (dále jen „Úřadem“). Součástí tohoto potvrzení je časové razítko a unikátní potvrzovací kód. Ve formuláři není možno po odeslání provádět úpravy. Při odeslání formuláře pomocí datové schránky je potvrzení o doručení vytvořeno standardními nástroji datových schránek.

§ 4

Vzor průkazu sčítacího komisaře

(1) Průkaz má formu plastové karty o rozměrech 86 x 54 mm a na něm uvedeny tyto údaje:

a) značka a logotyp Sčítání lidu, domů a bytů 2011,

b) titul, jméno, popř. jména, a příjmení sčítacího komisaře,

c) vymezení územní působnosti sčítacího komisaře, to je název okresu a obce a kód sčítacího obvodu nebo obvodů, v němž nebo v nichž je sčítací komisař oprávněn provádět sčítání,

d) číslo průkazu sčítacího komisaře,

e) doba platnosti průkazu,

f) fotografie sčítacího komisaře,

g) ochranný prvek znesnadňující padělání průkazu.

(2) Zaměstnanci Úřadu, ministerstev uvedených v § 9 odst. 1 až 4 zákona a zaměstnanci dodavatele služeb vykonávající kontrolní činnost ve vztahu k jiným sčítacím komisařům mají v průkazu sčítacího komisaře v údaji „Územní působnost“ uveden zápis „Celé území České republiky“, popřípadě název kraje, na jehož území jsou oprávněni kontrolní činnost vykonávat.

(3) Vzor Průkazu sčítacího komisaře je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.


Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 279/2010 Sb.

Vzor sčítacího formuláře „Sčítací list osoby“ v listinné podobě

Vzor sčítacího formuláře „Sčítací list osoby“ v listinné podobě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 279/2010 Sb.

Vzor sčítacího formuláře „Bytový list“ v listinné podobě

Vzor sčítacího formuláře „Bytový list“ v listinné podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 279/2010 Sb.

Vzor sčítacího formuláře „Domovní list“ v listinné podobě

Vzor sčítacího formuláře „Domovní list“ v listinné podobě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 279/2010 Sb.

Vzor průkazu sčítacího komisaře

Vzor průkazu sčítacího komisaře

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru