Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.

Částka 102/2010
Platnost od 22.09.2010
Účinnost od 22.09.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

ze dne 13. září 2010,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. f) se slova „pracovní listy pro dílčí zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konanou ústní formou,“ zrušují.

2. V § 1 písm. g) se slova „část zkušební dokumentace, která obsahuje“ zrušují.

3. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k) informačním systémem Centra systém hardwarových prostředků a softwarových aplikací provozovaných či spravovaných Centrem včetně těch, které jsou umístěny ve školách nebo zkušebních místech, a systém pravidel pro přístup uživatelů k těmto prostředkům a aplikacím,“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

4. V § 1 písmeno l) zní:

l) oprávněným uživatelem uživatel informačního systému Centra, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.“.

5. V § 2 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5) se v jarním zkušebním období konají v období od 2. května do začátku didaktických testů a písemných prací podle odstavce 3. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 15. dubna. V případě oborů vzdělání skupiny Umění a užité umění6) se praktické zkoušky konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

5) § 79 odst. 4 a 5 školského zákona.

6) Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.“.

6. V § 2 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ve školách stanovených Centrem“.

7. V § 2 odst. 5 se slova „a místa konání didaktických testů a písemných prací“ zrušují.

8. V § 3 odst. 2 se slova „opravné, náhradní a jednotlivé“ nahrazují slovy „opravné a náhradní“.

9. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,“.

10. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) požadavek žáka-cizince na uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury.“.

11. V § 4 odst. 4 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

12. V § 4 odstavce 5 až 7 znějí:

(5) Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje podle odstavců 2 až 4 Centru nejpozději do

a) 30. listopadu pro jarní zkušební období,

b) 30. června pro podzimní zkušební období.

(6) Změny v osobních údajích žáka podle odstavce 2 písm. a) a g), k nimž došlo od předání údajů Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru neprodleně.

(7) Žák obdrží kopii své přihlášky z informačního systému Centra potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5 a podpisem stvrdí správnost údajů v ní obsažených.“.

13. V § 6 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu.“.

14. V § 6 odst. 3 se slova „školního roku, v němž se maturitní zkouška koná“ nahrazují slovy „pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období“.

15. V § 6 odst. 5 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „prostřednictvím informačního systému Centra“.

16. V § 7 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

(4) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro vyšší úroveň obtížnosti trvá 105 minut, z toho 45 minut pro poslechovou část testu a 60 minut pro část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.“.

17. V § 8 odstavce 2 až 5 znějí:

(2) Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.

(3) Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem. Listinnou podobu pracovních listů zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a z jedné zkušební úlohy zpracované školou. S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění. Minimální počet pracovních listů pro jeden zkušební předmět dané úrovně obtížnosti a pro jednu zkušební komisi je 25.

(4) Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole.

(5) Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.“.

18. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

19. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Třetí povinná zkouška

(1) Didaktický test třetí povinné zkoušky trvá 90 minut, s výjimkou didaktického testu ze zkušebního předmětu matematika vyšší úrovně obtížnosti a didaktického testu ze zkušebního předmětu informatika obou úrovní obtížnosti, který trvá 120 minut.

(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu informatika se skládá z teoretické části a z praktické úlohy. Teoretická část trvá 45 minut, praktická úloha trvá 75 minut. Praktickou úlohu žák řeší na základě písemného zadání s podporou informačních a komunikačních technologií.

(3) Požadavky na úroveň informačních a komunikačních technologií potřebné k vykonání praktické úlohy oznámí Centrum a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Požadavky jsou platné pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění.“.

20. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „cizí jazyk“ vkládají slova „ , který je ve škole vyučován,“.

21. V § 11 odst. 1 se slovo „zkoušek“ nahrazuje slovy „didaktických testů a písemných prací“.

22. V § 11 odst. 2 se slova „zadavatele a hodnotitele“ nahrazují slovy „zadavatele, hodnotitele a ředitele školy“.

23. V § 11 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) pokyny pro ředitele školy,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

24. V § 11 odst. 3 se slovo „školu“ nahrazuje slovy „zkušební místo“.

25. V § 11 odst. 5 se slova „společně s žákem, který bude vylosován,“ zrušují.

26. V § 11 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

27. V § 11 odst. 6 se za slova „Zadavatel rozdá“ vkládají slova „zadání zkoušky a“.

28. § 13 a 14, včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:

㤠13

(1) Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky podle jednotného zkušebního schématu od žáků vyplněné záznamové archy spolu s prezenční listinou a zadáním zkoušky, překontroluje jejich úplnost, uloží záznamové archy a zadání zkoušky do bezpečnostních obálek a o uložení provede záznam do protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálky neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí jejich předání v záznamu o předání.

(2) Komisař převede záznamové archy písemných prací do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra. Komisař zhotoví kopii každého záznamového archu a předá ji společně s originálem řediteli školy. Ředitel školy předá bez zbytečného odkladu kopii záznamového archu písemné práce hodnotiteli k ohodnocení. Ředitel školy i hodnotitel potvrdí jeho předání v záznamu o předání.

(3) Komisař převede záznamové archy didaktických testů do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra.

(4) Po ukončení didaktických testů předá komisař řediteli bezpečnostní obálky se zadáním didaktických testů. Oba potvrdí předání v záznamu o předání. Ředitel školy bezpečnostní obálky se zadáním didaktických testů po jejich převzetí od komisaře uloží do bezpečnostní schránky a po ukončení zkoušek na základě výzvy Centra zajistí předání bezpečnostní schránky Centru způsobem stanoveným Centrem.

(5) Záznamové archy didaktických testů a písemných prací a ohodnocené kopie písemných prací se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 45 let.

§ 14

(1) Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu.

(2) Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro stanovení nejnižšího počtu vyučovacích hodin po dobu vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah uvedený ve školním vzdělávacím programu, který odpovídá denní formě vzdělávání.

11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

29. V § 15 odst. 6 se slovo „prodloužení“ nahrazuje slovem „délce“.

30. V § 16 odst. 2 se slova „o prodloužení doby přípravy rozhoduje“ nahrazují slovy „v případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, rozhoduje o prodloužení doby přípravy“.

31. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zajistí škola v souladu s přílohou č. 3.“.

32. V § 20 odstavec 4 zní:

(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. a) skupiny 1 (SPUO-1) trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

33. V § 20 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „ , u žáků zařazených podle přílohy č. 2 do skupiny 2 a 3 přepis řešení zkoušek do záznamových archů“.

34. V § 22 odst. 1 se slova „ , včetně hranice úspěšnosti,“ zrušují.

35. V § 22 odstavec 3 zní:

(3) Hodnotitel předá bez zbytečného odkladu hodnocení písemné práce žáka řediteli školy. Data o hodnocení písemné práce odešle ředitel školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra.“.

36. V § 22 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné části do protokolu podle § 29a. Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra.“.

37. V § 23 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

38. V § 23 odst. 1 se slovo „také“ zrušuje.

39. V § 23 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem.“.

40. V § 23 odst. 5 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

41. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.

42. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.

43. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole.“.

44. V § 26 odstavec 1 zní:

(1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky provede Centrum.“.

45. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků společné části maturitní zkoušky a výsledků profilové části maturitní zkoušky a zpřístupní je řediteli školy bez zbytečného odkladu prostřednictvím informačního systému Centra, a to nejpozději do 17. června v jarním zkušebním období a do 5 dnů od vykonání poslední zkoušky v podzimním zkušebním období.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

46. V § 26 odst. 4 se slova „provede ředitel školy“ nahrazují slovy „se provede“.

47. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) V případě, že žák nekonal společnou část maturitní zkoušky v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení maturitní zkoušky podle výsledků profilové části maturitní zkoušky.“.

48. Na začátek části sedmé se vkládá nový § 26a, který zní:

㤠26a

(1) Protokoly podle § 27 až 31 a záznamy podle § 32 jsou součástí povinné dokumentace maturitní zkoušky a vyhotovují se prostřednictvím informačního systému Centra.

(2) Protokoly podle § 27 až 31 se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 45 let.“.

49. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Komisař převede protokol do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra jej odešle do Centra.“.

50. V § 27 odst. 3 se slovo „Poslední“ nahrazuje slovy „Nejpozději poslední“.

51. V § 28 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

52. V § 28 odstavec 1 zní:

(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě zpracovává komisař po ukončení všech didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky, a to na základě údajů z protokolů o průběhu maturitní zkoušky v učebně; protokol podepisuje komisař a ředitel školy. Komisař zpracuje protokol v elektronické podobě a prostřednictvím informačního systému Centra jej odešle do Centra; výtisk protokolu předá řediteli školy k archivaci.“.

53. V § 29 odstavec 2 zní:

(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 17. června pro jarní zkušební období a do 15. října pro podzimní zkušební období.“.

54. V § 29 odst. 3 se za slova „z informačního systému“ vkládá slovo „Centra“.

55. V § 29 odst. 3 se za druhou větu vkládá věta „Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.“.

56. V § 29 odst. 4 písm. b) bodě 3 se slova „v oboru vzdělání a celkem“ zrušují.

57. V § 29 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) faksimile podpisu ředitele Centra.“.

58. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Tiskopis protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových listů na každé straně tiskopisu a označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.“.

59. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

㤠29a

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka

(1) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení těchto zkoušek zkušební maturitní komisí. Přílohou tohoto protokolu jsou záznamy o hodnocení ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracované hodnotiteli. Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu a jeho příloh pro každého žáka; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá formuláře jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).

(2) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává předseda zkušební maturitní komise, který jej předá spolu s přílohami bez zbytečného odkladu řediteli školy po ukončení ústních zkoušek společné části.

(3) Protokol hodnocení obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy, resortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční číslo protokolu,

b) údaje o hodnocení každé z dílčích ústních zkoušek společné části

1. název zkušebního předmětu a úroveň obtížnosti zkoušky,

2. datum konání zkoušky,

3. číslo pracovního listu pro zadání ústní zkoušky společné části z cizího jazyka, téma pracovního listu pro zadání ústní zkoušky společné části z českého jazyka a literatury,

4. výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části schválené zkušební maturitní komisí,

c) podpis předsedy zkušební maturitní komise.

(4) Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka se zhotoví i pro žáka, který se ke zkoušce přihlásil a ústní zkoušku společné části nekonal.“.

60. § 30 včetně nadpisu zní:

㤠30

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

(1) Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).

(2) Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracovává předseda zkušební maturitní komise po ukončení všech zkoušek profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v dané třídě; protokol podepisuje předseda zkušební maturitní komise a ředitel školy. Protokol zůstává k archivaci ve škole.

(3) Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky obsahuje

a) identifikační údaje školy, včetně názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy, evidenčního čísla protokolu,

b) údaje o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v dané třídě, včetně termínů zkoušek, složení zkušební maturitní komise, záznamu o řešení mimořádných situací, data vyhotovení protokolu, podpisu předsedy zkušební maturitní komise a podpisu ředitele školy.“.

61. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ředitel školy vytiskne prostřednictvím informačního systému Centra formulář protokolu pro každého žáka; před zahájením činnosti zkušební maturitní komise předá formulář protokolu jejímu předsedovi spolu s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a).“.

62. V § 31 odst. 3 písm. b) se za bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí:

2. forma zkoušky,

3. jazyk zkoušky, v případě žáků škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny a žáků dvojjazyčných tříd gymnázií,“.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 4 až 6.

63. V § 31 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) podpis předsedy zkušební maturitní komise.“.

64. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka se zhotoví i pro žáka, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo její část nekonal.“.

65. Nadpis § 32 zní: „Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace“.

66. V § 32 odst. 1 se slova „odst. 4 a 5 a podle § 13 odst. 1 až 3“ nahrazují slovy „odst. 3 až 5 a podle § 13 odst. 1 a 2“.

67. V § 32 odst. 2 se za slova „zkušební dokumentace,“ vkládají slova „identifikační čísla předávaných bezpečnostních schránek se zkušební dokumentací,“.

68. V § 32 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Záznam o uložení zkušební dokumentace je dokladem o způsobu uložení bezpečnostních schránek se zkušební dokumentací a nakládání s nimi a obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která bezpečnostní schránku uložila nebo vyjmula, datum, hodinu a čas uložení nebo vyjmutí bezpečnostní schránky podle § 38 písm. d).

(4) Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11).“.

69. V § 33 se slova „výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka“ nahrazují slovy „údajů zpřístupněných Centrem podle § 26 odst. 3“.

70. V § 33 se za slova „Maturitní vysvědčení“ vkládají slova „zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra a“.

71. V § 34 odstavec 4 zní:

(4) Ředitel školy stanoví v souladu s § 2 termíny opravných zkoušek a termíny náhradních zkoušek ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období.“.

72. V § 35 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se nahrazuje větou „U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího.“.

73. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou zkušební maturitní komisí.“.

74. V § 37 písmeno a) zní:

a) zpracovává a vydává metodické postupy pro výkon funkce orgánů zajišťujících maturitní zkoušky, zejména ředitele školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele, a sleduje jejich dodržování při přípravě podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole, při jejich průběhu a při hodnocení výsledků písemných prací a ústních zkoušek společné části,“.

75. V § 37 se na konci písmene c) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) zajišťuje v součinnosti s ředitelem školy zprovoznění a řádnou funkčnost informačního systému Centra ve zkušebním místě.“.

76. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38

Ředitel školy

Ředitel školy

a) navrhuje Centru pedagogické pracovníky pro výkon funkce komisaře v počtu, který je o jednoho vyšší než počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška,

b) navrhuje Centru zadavatele a hodnotitele v počtu, který odpovídá počtu zadavatelů a hodnotitelů pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole, a určuje místo působiště pro výkon jeho funkce,

c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b školského zákona,

d) přijímá nezbytná technická, organizační a personální opatření pro zacházení se zkušební dokumentací k maturitní zkoušce a k zajištění řádného uložení bezpečnostních schránek obsahujících zkušební dokumentaci ve všech zkušebních místech školy,

e) zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu maturitní zkoušky,

f) odpovídá za vyhotovení záznamu o uložení zkušební dokumentace podle § 32 odst. 3,

g) zajišťuje podmínky pro provoz informačního systému Centra ve všech zkušebních místech školy.“.

77. V § 39 odst. 1 písm. a) se slovo „koordinuje“ nahrazuje slovy „řídí a kontroluje“.

78. V § 40 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

b) provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle prezenční listiny a dokladu totožnosti20) a vede evidenci přítomnosti žáků v učebně v průběhu zkoušky,

20) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

79. V § 40 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a zda neporušují podmínky řádného průběhu maturitní zkoušky“.

80. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „vydáním osvědčení“ nahrazují slovy „jmenováním do funkce“.

81. V § 42 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) při změně podmínek výkonu funkce komisaře absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.

82. V § 42 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

83. V § 42 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) při změně podmínek výkonu funkce zadavatele absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.

84. V § 42 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

85. V § 42 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

a) splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy15), které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky,

15) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

86. V § 42 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) při změně podmínek výkonu funkce hodnotitele absolvuje aktualizační odbornou přípravu k výkonu své funkce.“.

87. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „část pracovního listu či“ zrušují.

88. V § 45 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

89. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „části pracovního listu či“ zrušují.

90. V § 45 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

91. V § 45 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Informací veřejně nepřístupnou může být prohlášena dokumentace obsahující informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných a o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by ochranu informací veřejně nepřístupných podle odstavce 2 učinilo neúčinnou.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

92. V § 45 odst. 5 se slova „a do protokolu o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka podle § 22 odst. 4“ zrušují.

93. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně nadpisu zní:

㤠46a

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení

(1) Bezpečnostním incidentem se rozumí událost, kdy se s informací označenou za veřejně nepřístupnou podle § 80b odst. 1 školského zákona seznámí osoba, která k tomu není oprávněna. Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky, nebo v době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací, nebo je-li známa skutečnost nasvědčující tomu, že k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo, ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.

(2) Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky, Centrum předloží jinou verzi zadání zkoušky nebo dílčí zkoušky, případně ministerstvo určí termín pro odložení či opakování zkoušky nebo dílčí zkoušky tak, aby se zkouška nebo dílčí zkouška, jíž se bezpečnostní incident týká, uskutečnila nejpozději do 30 dnů od stanoveného termínu.

(3) Organizačním incidentem se rozumí událost, která brání řádnému konání zkoušky nebo dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky ve škole a není bezpečnostním incidentem ve smyslu odstavce 1. Dojde-li k organizačnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole, komisař nebo ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.

(4) Pokud je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, Centrum po projednání s ředitelem školy stanoví další postup, kterým řádný průběh zkoušek zajistí. V případě potřeby stanoví mimořádný termín konání zkoušek nebo dílčích zkoušek, kterých se organizační incident týká, tak, aby se zkouška v dané škole uskutečnila bez zbytečného odkladu.

(5) V případě jednotlivé zkoušky podle § 48 až 50 se ustanovení odstavců 1 až 4 použijí obdobně.“.

94. V § 48 odst. 1 se slova „§ 5, 7, 9 a 10“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 a ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura“.

95. V § 48 odstavec 2 zní:

(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.

96. V § 48 odstavec 3 zní:

(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se koná v termínu stanoveném Centrem. Termín konání jednotlivé zkoušky Centrum zveřejní nejpozději 2 měsíce před jejím konáním, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve stejné lhůtě Centrum jmenuje komisaře.“.

97. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Způsob a termín zveřejnění seznamu literárních děl pro jednotlivou zkoušku stanoví Centrum.“.

98. V § 48 odst. 7 se slova „č. 4“ nahrazují slovy „č. 5“.

99. V § 48 odst. 7 se poslední věta zrušuje.

100. V § 49 odst. 2 se slova „č. 1“ nahrazují slovy „č. 1b“.

101. V § 49 odstavec 6 zní:

(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy v anonymizované podobě do 14 dnů od vykonání zkoušky.“.

102. V § 49 odst. 7 se slova „č. 4“ nahrazují slovy „č. 6“.

103. V § 49 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Při zabezpečení konání jednotlivé zkoušky podle odstavce 1 a § 48 odst. 1 ředitel školy používá informační systém Centra.“.

104. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Konkrétní výši úplaty za konání jednotlivé zkoušky podle § 48 stanoví Centrum současně se zveřejněním termínu konání zkoušky. V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.“.

105. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠50a

Tiskopis osvědčení o jednotlivé zkoušce je opatřen šedým podtiskem s motivem lipových listů na každé straně tiskopisu a označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Vyhotovuje se na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Osvědčení vydávané prostřednictvím informačního systému Centra se tiskne na papír opatřený ochrannými prvky podle věty první a druhé. Osvědčení potvrzuje škola nebo Centrum podpisem odpovědného pracovníka a kulatým razítkem s malým státním znakem21).

21) § 5 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.“.

106. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při konání maturitní zkoušky není u žáků a asistentů dovolena přítomnost elektronických komunikačních prostředků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.“.

107. V § 51 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výsledek posouzení zaznamená ředitel školy do informačního systému Centra.“.

108. V § 51 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Při konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je zakázána vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako by žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka.

(5) Tato vyhláška se vztahuje i na ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v konzervatořích.“.

109. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Přihláška k maturitní zkoušce
Přihláška k maturitní zkoušce
“.

110. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 1a a 1b, které znějí:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Přihláška k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky (elektronický formulář)
Přihláška k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky (elektronický formulář)

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Přihláška k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
Přihláška k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
“.

111. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

1. Obecná ustanovení

a. Pro účely společné části maturitní zkoušky se žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

b. Hlavním kritériem pro zařazení do příslušné kategorie a skupiny jsou funkční důsledky určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení žáka ovlivňující konání maturitní zkoušky.

c. Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni do kategorií a skupin podle toho druhu postižení, které ve větším rozsahu ovlivňuje práci s textem.

2. Tělesné postižení (TP)

a. Skupina 1 (TP-1) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné populace).

b. Skupina 2 (TP-2) - žáci s tělesným postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) nebo mají obtíže se psaním (jako s fyzickou aktivitou); pracují s upravenou zkušební dokumentací.

c. Skupina 3 (TP-3-A) - žáci s tělesným postižením nebo souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří mají obtíže se Čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta.

3. Zrakové postižení (ZP)

a. Skupina 1 (ZP-1) - žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením běžného textu (bez úprav) a jejichž písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné populace).

b. Skupina 2 (ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR) - žáci se zrakovým postižením různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou); žáci pracují s upravenou zkušební dokumentací ve zvětšeném písmu velikosti 14b., 16 b., 20 b., 26 b. nebo v Braillově písmu.

c. Skupina 3 (ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A) - žáci s těžkým zrakovým a/nebo souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří mají vážnější obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jako s fyzickou aktivitou). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci (viz skupina 2) a služby asistenta.

4. Sluchové postižení (SP)

a. Skupina 1 (SP-1) - žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (tj. rozumějí mluvené češtině bez odezírání). Žáci nemají obtíže (nebo jen mírné) se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a jejich písemný projev není důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné populace).

b. Skupina 2 (SP-2; SP-2-A) - žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších komunikačních systémů odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) nebo se psaním (po jazykové stránce); pracují s upravenou zkušební dokumentací. Na základě doporučení školského poradenského zařízení mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou využít služby asistenta.

c. Skupina 3 (SP-3-T; SP-3-T-A) - žáci se sluchovým postižením (převážně žáci prelingválně neslyšící) nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří za svůj mateřský jazyk považují český znakový jazyk. Žáci primárně komunikují českým znakovým jazykem, případně komunikují prostřednictvím jiného komunikačního systému, který není odvozen od českého jazyka; pracují s upravenou zkušební dokumentací. Žáci vykonávají modifikovanou zkoušku: český jazyk a cizí jazyk-v úpravě pro neslyšící. Žáci využívají služby tlumočníka (v případě postižení více vadami navíc služby asistenta).

5. Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)

a. Skupina 1 (SPUO-1) - žáci se specifickou poruchou učení (konkrétně se jedná o dyslexii, dysgrafii, dysortografii či jejich kombinace), žáci s dyspraxií, žáci s narušenou komunikační schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie), žáci, kteří nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a psaní nejsou znemožněny, ani omezeny), žáci dlouhodobě nemocní a/nebo žáci s lehčími zdravotními poruchami popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity apod.). Žáci mají obtíže se čtením běžného textu (bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné populace).

b. Skupina 2 (SPUO-2) - žáci se specifickou poruchou učení (konkrétně se jedná o dyslexii, dysgrafii, dysortografii či jejich kombinace) nebo s těžšími formami zdravotních poruch popsanými v doporučení školského poradenského zařízení (poruchy pozornosti, projevy hyperaktivity, hypoaktivity, impulzivity, dyspraxie apod.), dále jsou zde řazeni žáci s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti: dysfázií nebo afázií. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce); pracují s upravenou zkušební dokumentací.

c. Skupina 3 (SPUO-3-A) - žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti: dysfázií nebo afázií, kteří mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a se psaním (jak po fyzické, tak po jazykové stránce). Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení, porozumění čtenému textu, psaní nebo k dalším činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta.“.

112. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

A) Úpravy prostředí

a) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou testováni v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků bez uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky z důvodu odlišného časového limitu, používání individuálních kompenzačních pomůcek a dalších uzpůsobení podmínek konání zkoušky (např. přítomnost asistenta).

b) Úpravy prostředí jsou úpravy pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) nebo úpravy učebny (omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra apod.).

B) Navýšení časového limitu

a) Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se přiznává navýšení časového limitu v rozmezí 25-100 % podle vzdělávacích potřeb žáka; kategorie a skupiny, do kterých je žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazen. Konkrétní hranice navýšení časového limitu na testování je uvedena v následující tabulce.

b) V rámci navýšeného časového limitu na každou zkoušku (např. na didaktický test) mohou mít žáci podle vlastního rozhodnutí libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce. Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z cizího jazyka.

C) Úpravy zkušební dokumentace

Žáci ve skupině 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci ve skupinách 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální a/nebo obsahové stránce.

a) Formální úpravy

1. Formální úpravy spočívají např. ve zvětšení písma (až na 26 bodů) a řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu.

2. Zvláštními úpravami formátu jsou přepis do Braillova písma, elektronická verze pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem a videonahrávky překladu testů do českého znakového jazyka k povinným zkouškám společné části maturitní zkoušky (v rámci zkoušky „Český jazyk a literatura“ jsou tlumočeny pouze instrukce pro práci se zkušební dokumentací a zadání úloh. V rámci zkoušky „cizí jazyk“ jsou tlumočeny pouze pasáže v českém jazyce). U ostatních povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky je zajištěn digitální záznam tlumočení celého testu do českého znakového jazyka na CD, které je součástí testového sešitu.

b) Obsahové úpravy

1. Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro běžnou populaci. Výjimku představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků neslyšících). Takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nové úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou specifikaci testu.

1.1 Žáci se sluchovým postižením (skupiny 1, 2, 3) nekonají poslech z cizího jazyka.

1.2 Změna obsahu se týká zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka pro žáky, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. žáky zařazené do kategorie SP, skupina 3). Zkoušky z uvedených předmětů jsou modifikovány tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky v základní škole a střední škole.

1.2.1 Český jazyk v úpravě pro neslyšící je modifikací zkušebního předmětu Český jazyk a literatura a je určen výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Obsahově se nejvíce blíží zkoušce z českého jazyka jako jazyka cizího (mj. neobsahuje literaturu) při současném zohlednění některých výjimek pro žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, modifikovaná ústní zkouška realizovaná písemně).

1.2.2 Zkouška z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící je určena výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Jedná se o modifikaci zkušebního předmětu anglický jazyk. Zkouška má sníženou úroveň obtížnosti při současném zohlednění výjimek pro žáky se sluchovým postižením (vyloučení poslechu, modifikovaná ústní zkouška realizovaná písemně).

1.2.3 Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro žáky zařazené do kategorie SPUO - žáci s narušenou komunikační schopností (např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie), žáci, kteří nemohou produkovat řeč po zvukové stránce (sluchová percepce a psaní nejsou znemožněny, ani omezeny) je uzpůsobena dle pokynů Centra a posudku školského poradenského zařízení. Podmínky pro konání zkoušky jsou ředitelem školy uzpůsobeny tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky v základní škole a střední škole.

D) Použití kompenzačních pomůcek

a) Kromě běžných pomůcek, které je v průběhu maturitní zkoušky dovoleno používat (např. překladový slovník při psaní písemné práce v cizím jazyce), mohou žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky navíc používat individuální kompenzační pomůcky. Konkrétní výčet individuálních kompenzačních pomůcek je uveden ve vyjádření školského poradenského zařízení.

b) Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi se SVP vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, mobilní telefon apod.).

c) Rozlišují se pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (slovník synonym, slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, případně i slovník překladový apod.).

d) Důležité je též rozdělení na pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž funkčnost si odpovídá žák sám, a pomůcky ve vlastnictví školy, za něž zodpovídá škola.

e) Pravidla pro použití technických kompenzačních pomůcek stanovuje Centrum.

E) Odlišné hodnocení výsledků zkoušky

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení běžných žáků. Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní zkoušky u některých skupin žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky (dle posudku školského poradenského zařízení a metodického pokynu Centra). Zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka v úpravě pro neslyšící (SP-3) mají z důvodu vynechání poslechu vlastní metodiku hodnocení.

F) Asistence

a) Asistence speciálně pedagogická je přiznána žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část. Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové situaci.

1. Praktický asistent

Podpora praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo zdravotní postižení závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní zkoušky. Praktický asistent asistuje jak při činnostech přímo se týkajících vlastního konání maturitní zkoušky (asistence při práci se zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních praktických úkonech (např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka během individuálních přestávek).

2. Asistent-zapisovatel

Přítomnost asistenta-zapisovatele je nutná v případech, kdy žák v důsledku zdravotního postižení nemůže psát (nebo píše s velkými obtížemi). Asistent-zapisovatel zapisuje dle instrukcí žáka.

3. Asistent-předčitatel

Asistent-předčitatel je nutný v případech, kdy postižení neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst psaný text a žák nemá možnost použít PC s hlasovým výstupem. Asistent-předčitatel je osoba, která v rámci předem stanoveného rozsahu a forem pomoci předčítá text podle instrukcí žáka.

4. Motivující asistent

Je přítomen v případech, kdy porucha nebo postižení způsobuje žákovi obtíže v oblasti koncentrace pozornosti a časové orientace, obtíže s dokončením započaté práce apod. Motivující asistent napomáhá udržet optimální pracovní chování žáka a jeho orientaci v čase.

5. Asistent-modifikátor

Asistent-modifikátor modifikuje/objasňuje jazykové prostředky, kterým žák nerozumí.

b) Asistence technická

1. Technický asistent

Technický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek a řeší případné problémy technického charakteru.

G) Tlumočení

Tlumočník tlumočí do českého znakového jazyka nebo z českého znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů žákům neslyšícím a hluchoslepým (tj. žákům, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí).

H) Přehled uzpůsobení podmínek konání společné části maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky

Skupina 1Skupina 2Skupina 3
Tělesné postižení (TP)Navýšení časového limitu o 75;
kompenzační pomůcky.
Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy ve smyslu nahrazení některých úloh, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůckyUzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence
Zrakové postižení (ZP)Navýšení časového limitu o 75 %;
kompenzační pomůcky.
Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace (zvětšené písmo velikosti 14, 16, 20, 26 b., Braillovo písmo, elektronická verze); možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůckyUzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence
Sluchové postižení (SP)Navýšení časového limitu o 50 %;
kompenzační pomůcky; vyloučen poslech z cizího jazyka
Navýšení časového limitu o 100 %; formální úpravy zkušební dokumentace; možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; obsahové úpravy (včetně nahrazení některých úloh); kompenzační pomůcky; možnost asistence; vyloučen poslech z cizího jazykaUzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + konání modifikované zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka pro neslyšící + tlumočení českého znakového jazyka a/nebo dalších komunikačních systémů neodvozených od českého jazyka
Specifické poruchy učení a ostatní (SPUO)Navýšení Časového limitu o 25 %;
kompenzační pomůcky
Navýšení časového limitu o 50 %; formální úpravy zkušební dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůckyNavýšení časového limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny 2 + asistence (netýká se žáků se SPU)

“.

113. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
“.

114. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky
Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru