Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 270/2010 Sb.Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Částka 100/2010
Platnost od 20.09.2010
Účinnost od 05.10.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

270

VYHLÁŠKA

ze dne 8. září 2010

o inventarizaci majetku a závazků

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. u), § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví pro vybrané účetní jednotky podle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv.

(2) Tato vyhláška dále stanoví pro účetní jednotky požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) prvotní inventurou činnosti prováděné při inventarizaci majetku a závazků, které jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů,

b) rozdílovou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci majetku a závazků, které jsou nutné pro vyhotovení dodatečných inventurních soupisů,

c) dodatečným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje přírůstky nebo úbytky stavu majetku a závazků, který byl zjištěn prvotní inventurou, a to způsobem, který je nutný pro zjištění stavu ke konci rozvahového dne,

d) inventurním zápisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka nahrazuje při průběžné inventarizaci inventurní soupis podle § 30 odst. 8 zákona,

e) inventarizační zprávou shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, včetně informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech,

f) vybraným majetkem kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy,

g) inventurním závěrem průkazný účetní záznam vybrané účetní jednotky, které jiný právní předpis umožňuje zjišťovat skutečný stav vybraného majetku a ověřovat jeho soulad s evidencí vedenou podle tohoto právního předpisu v průběhu několika let, kterým tato vybraná účetní jednotka prokazuje stav ke konci rozvahového dne podle této vyhlášky,

h) inventarizační položkou majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis; označování těchto soupisů je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu prováděno syntetickými, analytickými nebo podrozvahovými účty,

i) částí inventarizační položky jednotlivé věci, jednotlivé pohledávky, opravné položky k jednotlivým pohledávkám, jednotlivé závazky a další skutečnosti, které lze samostatně zjišťovat v rámci inventarizační položky,

j) pomocnou evidencí veškeré jednotlivé a souhrnné účetní záznamy, které jsou využitelné při zjišťování skutečných stavů inventarizačních položek a jejich částí, s výjimkou inventurních evidencí, jiných evidencí a zápisů v účetních knihách,

k) inventurní evidencí souhrnné účetní záznamy nově vytvářené při inventuře, které nejsou inventurním soupisem, dodatečným inventurním soupisem, zjednodušeným inventurním soupisem, inventurním zápisem, inventarizační zprávou nebo inventurním závěrem,

l) jinou evidencí organizovaný soubor informací o inventarizačních položkách a jejich částech, který je veden mimo vybranou účetní jednotku a který je nezbytný pro zjištění skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí,

m) inventarizační evidencí pomocná evidence, inventurní evidence a jiná evidence,

n) inventarizačním identifikátorem označení části inventarizační položky nebo v případě vybraného majetku jednotlivé věci a souboru majetku, které zajišťuje jejich jednoznačné určení,

o) zúčtovatelným rozdílem rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrnuje kromě případného manka, schodku a přebytku rozdíl zjištěný podle § 26 odst. 3, § 25 odst. 2 zákona a rozdíl, který se týká jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech, o kterých vybraná účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem,

p) zjednodušenou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů,

q) zjednodušeným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.

ČÁST DRUHÁ

POŽADAVKY NA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ INVENTARIZACE PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY

§ 3

Inventarizační činnosti

(1) Při inventarizaci zajišťuje vybraná účetní jednotka činnosti nutné pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů, inventurních závěrů a vyhotovení dalších souvisejících účetních záznamů tak, že

a) sestavuje plán inventur a stanoví postup při jeho sestavování,

b) zřizuje inventarizační komisi nebo inventarizační komise, případně ústřední inventarizační komisi, jmenuje jejich členy a stanoví rozsah pravomocí a činností těchto členů při inventarizaci,

c) stanoví pravidla pro jmenování členů inventarizační komise nebo inventarizačních komisí, případně ústřední inventarizační komise, včetně stanovení požadavků na jejich znalosti, a to zejména při zjišťování skutečných stavů,

d) zajišťuje prostřednictvím ústřední inventarizační komise nebo jiným způsobem řízení a kontrolu činností inventarizačních komisí a sestavení inventarizační zprávy,

e) zajišťuje podmínky pro zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí; v případě, že pro zjišťování skutečného stavu některých částí inventarizačních položek je nutné jejich vážení, měření nebo použití jiných obdobných postupů, stanoví způsob jejich používání a případnou výši odchylek při jejich používání s ohledem na tyto postupy nebo specifika inventarizačních položek a jejich částí,

f) zajišťuje podmínky pro ověřování, zda zjištěný skutečný stav inventarizačních položek a jejich částí odpovídá jejich stavu v účetnictví, a to včetně podmínek pro zjišťování zúčtovatelných rozdílů nebo inventarizačních rozdílů,

g) zajišťuje součinnost svých zaměstnanců a vnitřních útvarů vybrané účetní jednotky s inventarizačními komisemi,

h) zajišťuje připojování podpisových záznamů osob odpovědných za průkaznost účetních záznamů, včetně souhrnných účetních záznamů, nezbytných pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů a inventurních zápisů,

i) zajišťuje změny ocenění podle § 26 odst. 1 a 2 zákona a ocenění částí inventarizačních položek, které nebyly v souladu se skutečným stavem zaúčtovány, nebo výše jejich ocenění neodpovídá skutečnému stavu; pro ocenění přebytků zjištěných zejména prvotní inventurou stanoví postupy tak, aby náklady nepřevýšily přínosy plynoucí z této informace,

j) stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků a zajišťuje toto odsouhlasení,

k) zajišťuje zjišťování údajů z jiných evidencí,

l) stanoví, zda při dokladové inventuře je nutné zjišťovat i skutečnosti, které nevyplývají z účetních záznamů ani z jiných evidencí; případně stanoví postupy pro toto zjišťování,

m) stanoví pro průběžné inventarizace způsob jejich provedení a náležitosti inventurních zápisů, pokud jsou jimi nahrazeny inventurní soupisy,

n) stanoví postupy pro vyhotovení účetních dokladů pro účetní zápisy zúčtovatelných rozdílů nebo inventarizačních rozdílů, včetně případných změn v ocenění uváděných v inventurním soupisu, dodatečném inventurním soupisu, zjednodušeném inventurním soupisu nebo inventurním zápisu tak, aby účetní závěrka účetní jednotky podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky podle § 7 odst. 1 zákona,

o) stanoví postupy pro vyhodnocení inventarizační zprávy,

p) zajišťuje další činnosti stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem.

(2) Vybraná účetní jednotka dále zajistí

a) označení všech částí inventarizačních položek nezaměnitelným inventarizačním identifikátorem pro jejich jednoznačné určení,

b) vedení seznamu a popisu inventarizačních identifikátorů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

(3) Pro naplnění požadavků na organizaci a způsob provedení inventarizace uvedených v odstavcích 1 a 2 vybraná účetní jednotka zajistí, aby její zaměstnanci nebo jiné osoby, kteří zajišťují provedení inventarizace, byli s těmito skutečnostmi seznámeni. Zajištění této povinnosti provádí vybraná účetní jednotka vnitřním předpisem.

(4) Při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví využívá vybraná účetní jednotka inventarizační evidence tak, aby na základě všech inventur bylo zjištěno, zda

a) všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví v souladu s právními předpisy, zejména s ohledem na požadavek, aby účetnictví bylo správné a vybraná účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 7 zákona, zejména na včasnost a významnost, nebo

b) byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly.

(5) Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

§ 4

Inventarizační komise a ústřední inventarizační komise

(1) Provedení jednotlivých inventur zajišťují inventarizační komise.

(2) Inventarizační komise se zřizuje nejpozději do okamžiku zahájení inventury, jejíž provedení zajišťuje.

(3) Inventarizační komise může zajišťovat provádění inventur i více než jedné inventarizační položky a zajišťovat provádění rozdílové inventury i v případě, že zajišťovala prvotní inventuru.

(4) Inventarizační komise je nejméně dvoučlenná.

(5) Ministerstva a státní fondy zřizují ústřední inventarizační komisi. Ostatní vybrané účetní jednotky zřizují ústřední inventarizační komisi, pokud veškeré činnosti prováděné při inventarizaci jsou zajišťovány prostřednictvím jiných osob.

(6) Ústřední inventarizační komise řídí a kontroluje činnosti inventarizačních komisí a sestavuje inventarizační zprávu.

(7) Ústřední inventarizační komise se zřizuje nejpozději do okamžiku zahájení první inventury v daném účetním období.

§ 5

Plán inventur

(1) Vybraná účetní jednotka sestavuje plán inventur nejpozději do zahájení první inventury.

(2) Plán inventur obsahuje nejméně údaje o

a) předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur a okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy,

b) vzniku a zahájení činností jednotlivých inventarizačních komisí v případě, že tyto okamžiky nejsou shodné s okamžikem zahájení inventury, kterou inventarizační komise provádí,

c) ukončení činností jednotlivých inventarizačních komisí v případě, že tento okamžik není shodný s okamžikem ukončení inventury, kterou inventarizační komise provádí.

(3) Plán inventur obsahuje dále seznamy inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů, které budou sestavovány v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení inventarizačních položek podle § 8 odst. 1 písm. b), pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

(4) V případě, že okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku je stanoven před koncem rozvahového dne nebo po tomto dni, obsahuje plán inventur zdůvodnění tohoto postupu a popis činností, které se uskuteční v období mezi koncem rozvahového dne a dnem ukončení fyzické inventury hmotného majetku, včetně popisu postupu při rozdílové inventuře.

(5) V případě, že veškeré nebo některé činnosti prováděné při inventarizaci jsou zajišťovány prostřednictvím jiných osob, obsahuje plán inventur i popis zajištění koordinace mezi vybranou účetní jednotkou a jinou osobou při inventarizaci, zejména při jednotlivých inventurách.

§ 6

Provedení fyzické inventury

(1) V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, je zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou.

(2) Při fyzické inventuře, a to zejména při prvotní inventuře, je základním způsobem zjišťování skutečného stavu majetku ověření jeho fyzické existence, a to bez ohledu na formu inventarizačního identifikátoru nebo způsob jeho stanovení, případně jeho připojení. Pokud existují inventarizační evidence majetku, je také jejich prověření součástí fyzické inventury.

(3) Pokud vybraná účetní jednotka v průběhu inventury nedisponuje s majetkem uvedeným v odstavci 1, zejména pokud je v držení nebo užívání jinou osobou nebo organizační složkou státu, může ověřovat jeho existenci i jiným vhodným způsobem nežli podle odstavce 2, například na základě potvrzení o existenci tohoto majetku osobou, která má tento majetek v držení nebo užívání.

(4) V případě, kdy vybraná účetní jednotka nemovitý majetek běžně užívá, není nutné ověřovat jeho existenci vizuálně. Ověřovat vizuálně existenci nemovitého majetku není nutné též v případě, kdy vybraná účetní jednotka prokáže skutečný stav tohoto majetku na základě fotografické nebo obdobné dokumentace.

(5) Předmětem fyzické inventury je také skutečný stav majetku, který nemá vybraná účetní jednotka ve vlastnictví nebo nemá k němu příslušnost hospodaření, ale který se nachází na pozemcích, v budovách nebo jiných prostorech, které má tato vybraná účetní jednotka ve vlastnictví nebo k nim má příslušnost hospodaření, pokud mohou z této skutečnosti vznikat pro vybranou účetní jednotku práva nebo povinnosti.

(6) Fyzickou inventurou se zajišťuje podle odstavců 1 až 5 vyhotovení inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů.

§ 7

Provedení dokladové inventury

(1) V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, včetně zaknihovaných cenných papírů, je zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou.

(2) Při dokladové inventuře je základním způsobem zjišťování skutečného stavu podle odstavce 1 ověření podle inventarizačních evidencí. Další skutečnosti se prověřují, pokud je to pro zjištění skutečného stavu nezbytné.

§ 8

Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis

(1) Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis je vyhotovován v rozsahu

a) účtové skupiny,

b) seskupení inventarizačních položek, nebo

c) jednotlivé inventarizační položky.

(2) Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy obsahují pro naplnění ustanovení § 30 odst. 7 zákona ve vztahu k předmětu účetnictví alespoň

a) identifikační číslo vybrané účetní jednotky,

b) uvedení rozsahu podle odstavce 1 včetně číselného a slovního značení podle směrné účtové osnovy,

c) seznam příloh inventurního soupisu, dodatečného inventurního soupisu nebo zjednodušeného inventurního soupisu,

d) v případě provádění průběžné inventarizace

1. informaci, zda inventura zásob byla provedena podle druhů zásob, míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob,

2. celkovou výši ocenění majetku podle rozsahu inventurního soupisu v členění stanoveném vybranou účetní jednotkou,

3. způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů,

4. okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a provádí ocenění,

e) v případě periodické inventarizace

1. celkovou výši ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv v členění podle analytických nebo podrozvahových účtů,

2. v případě, že inventurní evidence, která obsahuje skutečnosti nutné pro zjištění zúčtovatelných rozdílů, není uvedena v inventurním soupisu nebo dodatečném inventurním soupisu, nebo není uvedena v příloze, informaci, kde je tato inventurní evidence vedena a uložena,

f) v případě dodatečného inventurního soupisu stavy celkové výše ocenění majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv uvedených v příslušném inventurním soupisu,

g) v případě rozdílů zjištěných mezi jinými evidencemi a pomocnými evidencemi, které nelze odstranit do okamžiku ukončení inventarizace, nebo nebyla odsouhlasena výše pohledávek a závazků, obsahuje informaci o této skutečnosti, pokud není uvedena v příloze,

h) jména osob, které jsou členy inventarizační komise,

i) okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury a v případě prvotní inventury také okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy,

j) podpisové záznamy osob uvedených v § 30 odst. 7 písm. b) zákona s uvedením okamžiku připojení podpisového záznamu,

k) v případě zjednodušeného inventurního soupisu přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou, včetně počátečních a konečných stavů.

(3) Příloha inventurního soupisu obsahuje alespoň

a) seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace,

b) způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů,

c) v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence,

d) v případě nemovitostí, o kterých má povinnost vybraná účetní jednotka účtovat, uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky1).

(4) Příloha dodatečného inventurního soupisu obsahuje alespoň

a) příslušný inventurní soupis,

b) seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace,

c) způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů,

d) v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence,

e) v případě nemovitostí, o kterých má povinnost vybraná účetní jednotka účtovat, uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky1).

(5) Příloha zjednodušeného inventurního soupisu obsahuje alespoň seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování přírůstků a úbytků, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

(6) Skutečnosti týkající se inventurního soupisu, dodatečného inventurního soupisu i zjednodušeného inventurního soupisu mohou být obsaženy na více účetních záznamech, pokud je stanovena vzájemná vazba mezi jednotlivými účetními záznamy, které jsou nutné pro sestavení tohoto souhrnného účetního záznamu.

§ 9

Inventarizační identifikátor

(1) Inventarizační identifikátor může být ve formě, která je pro fyzickou osobu čitelná, částečně čitelná nebo nečitelná.

(2) Inventarizačním identifikátorem hmotného majetku může být výrobní číslo nebo jiné označení výrobcem, dodavatelem nebo jinou osobou, pokud je toto označení nezaměnitelné.

(3) Inventarizačním identifikátorem majetku, který je povinně veden v jiných evidencích, může být označení v těchto evidencích, pokud je toto označení nezaměnitelné.

(4) Inventarizačním identifikátorem může být také označení, které vybraná účetní jednotka k majetku připojí.

(5) Pokud vzhledem k charakteru hmotného majetku nelze označení fyzicky připojit k tomuto majetku, může být označení připojeno k účetnímu záznamu, který popisuje tento majetek nebo jiným způsobem dokládá jeho existenci.

(6) V případě pohledávek, závazků a v případě nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, může být inventarizačním identifikátorem jednoznačné označení, které je uvedeno na účetním záznamu, který dokládá vznik této inventarizační položky nebo její části nebo který jiným způsobem dokládá jejich existenci.

(7) V případě druhově určených zásob, které nelze označit způsobem podle odstavců 2 až 6, vybraná účetní jednotka použije jako inventarizační identifikátor slovní nebo jiné označení.

(8) Inventarizační identifikátor, který je pro fyzickou osobu částečně čitelný nebo nečitelný, může vybraná účetní jednotka používat pouze v případě, že zajistí možnost jeho převedení do formy, která je pro fyzickou osobu čitelná.

§ 10

Průběžná inventarizace

(1) Při průběžné inventarizaci se přiměřeně použijí ustanovení této vyhlášky s ohledem na charakter inventarizovaného majetku, způsob účtování a způsob provádění inventarizace.

(2) Stanovení způsobu provedení fyzické inventury při průběžné inventarizaci provádí vybraná účetní jednotka zpravidla vnitřním předpisem.

§ 11

Inventarizace ve zvláštních případech

(1) Vybrané účetní jednotky použijí ustanovení této vyhlášky v rozsahu, který zajistí, aby byl u inventarizačních položek, které podléhají režimu utajovaných informací, zajištěn odpovídající režim stanovený jinými právními předpisy.

(2) Pro zajištění požadavků na organizaci a způsob provedení inventarizace inventarizačních položek, které podléhají režimu utajovaných informací, stanoví vybraná účetní jednotka

a) výčet inventarizačních položek a jejich částí, pro které bude stanoven zvláštní postup podle odstavce 1, včetně uvedení odchylek od ustanovení této vyhlášky,

b) způsob prokazování skutečného stavu těchto inventarizačních položek a jejich částí, včetně požadovaných podpisových záznamů.

(3) Stanovení způsobu zajištění požadavků na organizaci a způsob provedení inventarizace podle odstavců 1 a 2 a přiměřené použití ustanovení této vyhlášky provádí vybraná účetní jednotka vnitřním předpisem.

ČÁST TŘETÍ

INVENTARIZACE VYBRANÉHO MAJETKU

§ 12

Inventarizační činnosti u vybraného majetku

(1) Předmětem inventury kulturních památek a archeologických nálezů jsou jednotlivé věci nebo soubory tohoto majetku, které jsou předmětem účetnictví účetní jednotky.

(2) Při inventuře kulturních památek a archeologických nálezů zjišťuje účetní jednotka stav předmětu inventury ke konci rozvahového dne takovým způsobem, aby zjistila, zda vznikly důvody pro účtování o snížení nebo zvýšení tohoto majetku.

(3) Účetní jednotky využívají při inventurách kulturních památek a archeologických nálezů údaje získané při zjišťování skutečného stavu tohoto majetku a ověřování jeho souladu s evidencí vedenou podle jiného právního předpisu, pokud jsou potřebné nebo využitelné pro vyhotovení inventurních závěrů.

(4) Pro účely inventarizace se na sbírku muzejní povahy hledí jako na samostatnou a nedělitelnou věc. Při zjišťování skutečného stavu sbírky muzejní povahy se postupuje podle jiného právního předpisu2).

§ 13

Inventarizační identifikátor vybraného majetku

(1) Pokud jiný právní předpis nestanoví podmínky pro inventarizační identifikátor vybraného majetku, zejména jeho formu, způsob připojování k jednotlivým věcem nebo souborům majetku a způsob vedení seznamu těchto identifikátorů, stanoví tyto podmínky účetní jednotka vnitřním předpisem, a to včetně seznamu a popisu těchto identifikátorů.

(2) Inventarizační identifikátor souboru vybraného majetku může být shodný s identifikátorem stanoveným podle jiných právních předpisů, pokud je soubor vybraného majetku tvořen stejnými věcmi, jako soubor tvořený podle jiných právních předpisů.

(3) Účetní jednotka může používat i více inventarizačních identifikátorů pro jednotlivé věci nebo soubory vybraného majetku, pokud pro účely vyhotovení inventurních závěrů je zajištěno jejich jednoznačné určení.

(4) Jako inventarizační identifikátor sbírky muzejní povahy se zpravidla používá evidenční číslo osvědčení o provedeném zápisu do centrální evidence sbírek muzejní povahy podle jiného právního předpisu3).

§ 14

Provádění inventur vybraného majetku

(1) V případě, že účetní jednotka zjišťuje podle jiného právního předpisu skutečný stav kulturních památek a archeologických nálezů a ověřuje jeho soulad s evidencí vedenou podle tohoto právního předpisu v průběhu několika let (dále jen „víceleté zjišťování skutečného stavu“),

a) sestaví do zahájení inventury plán víceletého zjišťování skutečného stavu pro předmět inventury, který bude obsahovat zejména

1. identifikaci jednotlivých věcí nebo souborů vybraného majetku, které jsou předmětem víceletého zjišťování skutečného stavu k danému rozvahovému dni (dále jen „fyzicky zjišťovaný majetek“),

2. časový a věcný harmonogram víceletého zjišťování skutečného stavu předmětu majetku, kromě fyzicky zjišťovaného majetku a kulturních památek a archeologických nálezů, které byly zjišťovány v předcházejících obdobích,

b) zajistí podmínky pro průkaznost inventurních závěrů, zejména v případech, kdy není fyzicky zjišťován majetek.

(2) Víceleté zjišťování skutečného stavu podle odstavce 1 zajišťuje účetní jednotka zpravidla vnitřním předpisem.

(3) V případě sbírky muzejní povahy provádí účetní jednotka zjišťování skutečného stavu majetku podle jiných právních předpisů2) a ověřuje jeho soulad s evidencí vedenou podle jiných právních předpisů2).

§ 15

Inventurní závěr

(1) Inventurní závěr vyhotovovaný účetní jednotkou, která provádí víceleté zjišťování skutečného stavu kulturních památek a archeologických nálezů podle jiného právního předpisu, obsahuje zejména

a) identifikační číslo účetní jednotky,

b) popis fyzicky zjišťovaného majetku, pokud není uveden v příloze,

c) celkovou výši zjištěných rozdílů, které jsou předmětem účetnictví, jejich členění podle analytických nebo podrozvahových účtů, včetně jejich rozdělení, zda se jedná o zvýšení nebo snížení,

d) informaci, že účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem,

e) informaci, kde jsou uloženy údaje, v případě, že jsou pro vyhotovení inventurního závěru využity údaje získané při zjišťování skutečného stavu kulturních památek a archeologických nálezů a ověřování jeho souladu s evidencí vedenou podle jiného právního předpisu, a nejsou součástí inventurního závěru nebo přílohy,

f) datum zahájení a ukončení inventury,

g) podpisové záznamy osob, které jsou odpovědné za provedení inventarizace.

(2) Inventurní závěr vyhotovovaný účetní jednotkou, která provádí víceleté zjišťování skutečného stavu sbírky muzejní povahy podle jiného právního předpisu, obsahuje zejména

a) identifikační číslo účetní jednotky,

b) informaci o významných skutečnostech souvisejících s fyzickým stavem sbírky muzejní povahy, které vyšly najevo při zjišťování skutečného stavu podle jiného právního předpisu3),

c) informaci, že účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem,

d) datum zahájení a ukončení inventury,

e) podpisové záznamy osob, které jsou odpovědné za provedení inventarizace.

§ 16

Postup účetních jednotek neprovádějících víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku

Pokud účetní jednotka neprovádí víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku, nepoužije ustanovení § 14 a 15.


ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 17

(1) Vybraná účetní jednotka nepoužije ustanovení této vyhlášky pro inventarizace zahájené před 1. lednem 2011.

(2) Vybraná účetní jednotka může ustanovení této vyhlášky použít přiměřeně i pro inventarizace související s účetním obdobím roku 2010.

(3) Účetní jednotka, která zahájila víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku přede dnem účinnosti této vyhlášky, má povinnost naplnit ustanovení této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2011.

(4) Pozemkový fond České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě inventarizací dlouhodobého hmotného majetku zahájených v účetním období let 2011 a 2012 použijí ustanovení § 6 a 7 této vyhlášky přiměřeně, s ohledem na to, že není nezbytné zjišťování vizuální existence všech inventarizačních položek tohoto majetku a použití všech pomocných evidencí a jiných evidencí tohoto majetku.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 372/2015 Sb. Čl. II

Vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 411/2017 Sb. Čl. II

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka může ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použít pro inventarizaci majetku a závazků související s účetním obdobím roku 2017.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

3) Zákon č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.

Přesunout nahoru