Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 265/2010 Sb.Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

Částka 98/2010
Platnost od 16.09.2010
Účinnost od 01.10.2010
Zrušeno k 01.01.2012 (350/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

265

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2010

o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 22 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 371/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví pro chemické přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n) zákona (dále jen „chemické přípravky“)

a) náležitosti poskytování informací o účincích těchto přípravků na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP),

b) formu elektronické podoby informací podle písmene a) a datové rozhraní.

§ 2

Náležitosti poskytování informací, forma jejich elektronické podoby a datového rozhraní

(1) Náležitosti poskytování informací o chemických přípravcích podle § 1 odst. 1 písm. a) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Forma elektronické podoby informací o chemických přípravcích a datového rozhraní je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Jde-li o informace z bezpečnostního listu podle přímo použitelného předpisu EU, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce uvedeny jako nepovinné, poskytují se též v náležitostech, formě a datovém rozhraní podle této vyhlášky. Informace podle čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081) nejsou určeny pro předávání dalším subjektům.


§ 3

Přechodné ustanovení

Podle této vyhlášky postupují zhotovitelé nebo dovozci, kteří poprvé uvedli na trh chemické přípravky po nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 265/2010 Sb.

Náležitosti poskytovaných informací o přípravcích

Datum vyhotovení

Datum revize

1. Identifikace přípravku a společnosti/podniku

1.1 Identifikace přípravku***

1.1.1 Další názvy přípravku

1.1.2 Identifikační číslo (IČ / VAT)

1.2 Použití přípravku***

1.2.1 Účel použití

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku

1.3.1 Identifikace výrobce v ES (mimo ČR)

1.3.1.1 Jméno nebo obchodní jméno

1.3.1.2 Místo podnikání nebo sídlo

1.3.1.3 Telefon/Fax/www

1.3.1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

1.3.1.5 E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list

1.3.2 Identifikace zhotovitele/dovozce/následného uživatele v ČR (IČ)***

1.3.2.1 Jméno nebo obchodní jméno***

1.3.2.2 Místo podnikání nebo sídlo***

1.3.2.3 Telefon/Fax/www***

1.3.2.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace***

1.3.2.5 E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list***

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR

1.4.1 Nouzové telefonní číslo - nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

1.4.2 Adresa***

Toxikologické informační středisko (TIS),

Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1

128 08 Praha 2

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Přípravek je klasifikován jako nebezpečný***

2.2 Údaje o nebezpečnosti a klasifikace/označování přípravku

2.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka

2.4 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí

2.5 Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně - chemických vlastností

2.6 Nesprávné použití a jiná nebezpečí

3. Složení/informace o složkách

3.1 Chemická charakteristika přípravku***

3.2 Nebezpečné látky a látky, pro které je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí (viz odstavec 15.3.1)***

3.3 Další informace

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Okamžitá lékařská pomoc

4.2 Všeobecné pokyny

4.3 Při nadýchání

4.3.1 Příznaky a účinky

4.3.2 První pomoc

4.4 Při styku s kůží

4.4.1 Příznaky a účinky

4.4.2 První pomoc

4.5 Při zasažení očí

4.5.1 Příznaky a účinky

4.5.2 První pomoc

4.6 Při požití

4.6.1 Příznaky a účinky

4.6.2 První pomoc

4.7 Speciální prostředky k zabezpečení specifického a okamžitého ošetření

5. Opatření pro hašení požáru

5.1 Vhodná hasiva

5.2 Nevhodná hasiva (i ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů)

5.3 Zvláštní nebezpečí způsobená expozicí látce/přípravku, produktům hoření, vznikajícím plynům

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Preventivní opatření na ochranu osob***

6.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody čištění a zneškodňování

7. Zacházení a skladování

7.1 Zacházení

7.1.1 Opatření pro bezpečné zacházení***

7.1.2 Opatření na ochranu životního prostředí

7.1.3 Zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem

7.2 Skladování

7.2.1 Podmínky pro bezpečné skladování

7.2.2 Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací prostory

7.2.3 Požadavky na typ materiálu použitého na obaly nebo nádoby

7.3 Specifické použití

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Limitní hodnoty expozice

8.1.1 Expoziční limity pro pracovní prostředí***

8.1.2 Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí

8.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET)

8.2.1 Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů

8.3 Scénáře expozice

8.4 Omezování expozice

8.4.1 Kolektivní opatření a technické kontroly

8.4.2 Osobní ochranné pracovní prostředky

8.4.2.1 Ochrana dýchacích orgánů

8.4.2.2 Ochrana rukou

8.4.2.3 Ochrana očí

8.4.2.4 Ochrana kůže (celého těla)

8.4.3 Omezování expozice životního prostředí

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Obecné informace

9.1.1 Skupenství (při 20 °C)/vzhled***

9.1.2 Barva***

9.1.3 Zápach (vůně)***

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

9.2.1 Hodnota pH (při 20 °C)

9.2.2 Bod varu / rozmezí bodu varu (°C)

9.2.3 Bod vzplanutí (°C)

9.2.4 Hořlavost

9.2.5 Výbušné vlastnosti

9.2.5.1 horní mez (% obj.)

9.2.5.2 dolní mez (% obj.)

9.2.6 Oxidační vlastnosti

9.2.7 Tenze par (při 20 °C)

9.2.8 Relativní hustota (při 20 °C) (g/cm3)

9.2.9 Rozpustnost (při 20 °C) ve vodě

9.2.10 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

9.2.11 Viskozita (při 20 °C)

9.2.12 Hustota par (při 20 °C)

9.2.13 Sypná hmotnost (kg/m3)

9.2.14 Rychlost odpařování

9.3 Další informace

9.3.1 Mísitelnost

9.3.2 Rozpustnost v tucích (při 20 °C)

9.3.3 Vodivost

9.3.4 Bod tání/rozmezí bodu tání (°C)

9.3.5 Třída plynů

9.3.6 Bod vznícení (°C)

9.3.7 Obsah organických rozpouštědel

9.3.8 Obsah celkového organického uhlíku

9.3.9 Obsah netěkavých látek

10. Stálost a reaktivita

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

10.4 Další požadavky na stálost a reaktivitu

10.4.1 Potřeba stabilizátoru v přípravku

10.4.2 Možnost nebezpečné exotermní reakce

10.4.3 Důsledek změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku

10.4.4 Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku a vodou

10.4.5 Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty

11. Toxikologické informace

11.1 Toxicita přípravku

11.1.1 Akutní toxicita

11.1.1.1 Přípravku

11.1.1.2 Komponent přípravku

11.1.2 Dráždivost nebo žíravost (odhad/netestováno)

11.1.2.1 pro kůži

11.1.2.2 pro oči

11.1.3 Senzibilizace

11.1.4 Narkotické účinky

11.1.5 Subchronická - chronická toxicita látky/přípravku (event. jeho komponent)

11.1.6 Karcinogenita

11.1.7 Mutagenita

11.1.8 Toxicita pro reprodukci

11.1.9 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce látky/komponent přípravku

11.2 Zkušenosti z působení na člověka

11.3 Další údaje - např. je-li rozpor mezi údaji o jednotlivých látkách a skutečným účinkem přípravku (nepovinné)

12. Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita

12.1.1 Akutní toxicita

12.1.1.1 Přípravku pro vodní organismy

12.1.1.2 Komponent přípravku pro vodní organismy

12.1.2 Chronická toxicita

12.1.2.1 Přípravku pro vodní organismy

12.1.2.2 Komponent přípravku pro vodní organismy

12.1.3 Toxicita pro další organismy

12.2 Mobilita

12.2.1 Distribuce do složek životního prostředí

12.2.2 Povrchové napětí

12.2.3 Absorpce nebo desorpce

12.3 Perzistence a rozložitelnost

12.4 Bioakumulační potenciál

12.5 Výsledky posouzení PBT

12.6 Jiné nepříznivé účinky

13. Pokyny pro odstraňování

13.1 Možné riziko při odstraňování

13.1.1 Způsoby odstraňování

13.1.2 Způsoby odstraňování znečištěného obalu

13.2 Doporučené zařazení odpadu

13.2.1 Katalogové číslo druhu odpadu/obalu

13.2.2 Název druhu odpadu

14. Informace pro přepravu

14.1 Bezpečnostní opatření pro přepravu a převoz obecně

14.2 Informace o přepravní klasifikaci

14.2.1 Námořní přeprava (IMDG)

14.2.1.1 Číslo UN

14.2.1.2 Třída nebezpečnosti

14.2.1.3 Obalová skupina

14.2.1.4 Název látky pro přepravu

14.2.1.5 Látka znečišťující moře

14.2.2 Silniční a železniční přeprava (ADR/RID)

14.2.2.1 Číslo UN

14.2.2.2 Třída nebezpečnosti

14.2.2.3 Obalová skupina

14.2.2.4 Název látky pro přepravu

14.2.3 Letecká přeprava (ICAO/IATA)

14.2.3.1 Číslo UN

14.2.3.2 Třída nebezpečnosti

14.2.3.3 Obalová skupina

14.2.3.4 Název látky pro přepravu

15. Informace o předpisech

15.1 Posouzení chemické bezpečnosti

15.2 Značení uvedená na štítku

15.2.1 Označování přípravku***

15.2.2 Výstražný symbol/výstražné symboly a písmenné označení

15.2.3 Chemický název nebezpečné látky nebo nebezpečných látek2)

15.2.4 Standardní věta/věty označující specifickou rizikovost (R-věty)3)

15.2.5 Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)3)

15.2.6 Číslo ES podle EINECS, ELINCS nebo NLP

15.2.7 Slova „označení ES“, pokud jde o látky uvedené v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek

15.2.8 Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 písm. g) zákona, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli

15.2.9 Označení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin ve smyslu § 20 odst. 6 zákona

15.2.10 Jiné hygienicky významné označení pro obaly určené k prodeji spotřebiteli podle § 19 odst. 4 písm. a) a b) zákona

15.2.11 Zvláštní úprava obalů přípravků klasifikovaných Xn s větou R 65, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli3)

15.2.12 Zvláštní úprava obalů přípravků obsahujících > 3 % methanolu nebo > 1 % dichlormethanu, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli3)

15.2.13 Omezené označování obalů, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml3)

15.2.14 Označování některých skupin nebezpečných látek a nebezpečných přípravků3)

15.2.15 Označování některých skupin nebezpečných látek a nebezpečných přípravků3)

15.2.16 Další povinné označení výrobků obsahující látky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí3)

15.2.17 Další povinné označení výrobků, které obsahují látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, uvedené pod položkami č. 28, 29 a 30 Přílohy XVII k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, ve znění pozdějších předpisů

15.2.18 Omezení uvádět na trh látky podle Přílohy XVII k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, ve znění pozdějších předpisů

15.2.19 Zvláštní označení aerosolového rozprašovače3) kromě výstražných symbolů nebezpečnosti (odstavec 15.2.2), R-vět (odstavec 15.2.4) a S-vět (odstavec 15.2.5). Značení musí být provedeno viditelně, čitelně a nesmazatelně

15.2.20 Zvláštní označení obalu biocidních přípravků4)

15.2.21 Zvláštní označení obalu přípravků, obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu5)

15.2.22 Zvláštní označení obalu detergentů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech ve znění nařízení Komise (ES) č. 907/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2008 ze dne 16. prosince 2008 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009, ve znění pozdějších předpisů

15.2.23 Zvláštní označení obalu přípravků obsahujících hořlavé kapaliny6)

15.3 Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek

15.3.1 Nejdůležitější přímo použitelné předpisy Společenství a další předpisy ES vztahující se k údajům v bezpečnostním listu

15.3.2 Nejdůležitější předpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a přípravkům, jimiž do českého právního řádu byly převedeny příslušné směrnice EU, vztahující se k chemickým látkám a přípravkům, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku

15.3.3 Nejdůležitější zdravotnické a bezpečnostní předpisy, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku

15.3.4 Nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředí vztahující se k chemickým látkám a přípravkům, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku

15.3.5 Nejdůležitější požární předpisy, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku

15.3.6 Nejdůležitější předpisy pro přepravu, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku

15.3.7 Další důležité předpisy, které se týkají posuzované(ho) látky/přípravku

15.3.7.1 Předpisy pro aerosolová balení

15.3.7.2 Předpisy pro biocidy

15.3.7.3 Předpisy pro léky a zdravotnické prostředky

15.3.7.4 Předpisy pro pesticidy

15.3.7.5 Předpisy pro omezení práce těhotných žen, kojících matek a mladistvých

15.3.7.6 Předpisy pro kosmetické prostředky

15.3.7.7 Předpisy pro práce s výbušninami

16. Další informace

16.1 Plná znění R-vět komponent přípravku, uvedených v položce 2 (Identifikace nebezpečnosti) a 3 (Složení/informace o složkách)

16.2 Pokyny pro proškolování

16.3 Doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení dodavatele)

16.4 Další informace (písemné odkazy nebo kontaktní místo technických informací)

16.5 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

16.6 Přidané nebo upravené informace (v porovnání s minulou verzí bezpečnostního listu)

***) Takto označené položky musí být vyplněny povinně.

2) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

3) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 20 odst. 1 písm. h) zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 27 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

6) Příloha č. 5 vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 265/2010 Sb.

Popis formátu poskytovaných informací a datového rozhraní

(1) Poskytované informace a datové soubory jsou ve formátu XML. Při definici rozhraní se vychází z doporučení obsahujícího specifikaci jazyka XML (extensible markup language - značkovací jazyk, obecně technologie využívající tento značkovací jazyk). Definici rozhraní představuje jednak popis syntaxe přípustných dokumentů XML formou souboru DTD (document type defmition - formalizovaný popis struktury datového souboru XML), a dále popis sémantiky souborů XML prostřednictvím tabulek s popisem jednotlivých datových prvků.

(2) Soubory DTD, popis sémantiky souborů XML a číselníky uveřejní Ministerstvo zdravotnictví na veřejně přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresu tohoto místa uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

(3) Dokument se skládá z hlavičky dokumentu a z vlastních předávaných dat.

(4) Hlavička dokumentu odpovídá prologu dokumentu XML. Hlavička obsahuje prvky:

a) deklaraci verze použitého jazyka XML,

b) deklaraci kódování dokumentu,

c) definici typu dokumentu (XML schéma)

(5) Pro předávaná data se použije jedno z těchto kódování:

a) UTF-8,

b) ISO-8859-2 (alias ISO_8859-2:1987, iso-ir-101, ISO_8859-2, latin2, I2, csISOLatin2),

c) Windows-1250,

d) IBM852 (alias cp852, 852, csPCp852).

A. Popis datových bloků

Údaje tvořící datovou zprávu nebo soubor jsou obsaženy ve strukturách bloků představovaných jednotlivými datovými prvky (elementy XML), které jsou popsány v tabulkách struktur podle jednotlivých bloků. Název bloku představuje současně název elementu XML tvořícího blok, obsahem jsou jednotlivé datové prvky nebo další vnořené struktury.

B. Popisy tabulek struktur

Tabulka č. 1 popisuje datové rozhraní (popis struktur datových bloků).

Tabulka č. 2. vysvětluje symboliku a obsah údajů v tabulkách popisu struktur datových bloků.

Tabulka č. 1

Popis datového rozhraní

nel - bezpečnostní list nebezpečného přípravku

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
oznamovatele1oznamovatelstruktura oznamovatelvnořený blok
dodavatele?dodavatelstruktura dodavatelpouze v případě
že je odlišná od sídla
bl1e1sekce BL č. 1další údaje ze sekce
1 bezpečnostního listu
bl2e1sekce BL č. 2údaje ze sekce 2vnořená struktura
bl3e?sekce BL č. 3údaje dané sekcevnořená struktura
bl4e?sekce BL č. 4údaje dané sekcevnořená struktura
bl5e?sekce BL č. 5údaje dané sekcevnořená struktura
bl6e?sekce BL č. 6údaje dané sekcevnořená struktura
bl7e?sekce BL č. 7údaje dané sekcevnořená struktura
bl8e?sekce BL č. 8údaje dané sekcevnořená struktura
bl9e?sekce BL č. 9údaje dané sekcevnořená struktura
bl10e7sekce BL č. 10údaje dané sekcevnořená struktura
bl11e?sekce BL č. 11údaje dané sekcevnořená struktura
bl12e?sekce BL č. 12údaje dané sekcevnořená struktura
bl13e?sekce BL č. 13údaje dané sekcevnořená struktura
bl14e7sekce BL č. 14údaje dané sekcevnořená struktura
bl15e7sekce BL č. 15údaje dané sekcevnořená struktura
bl16e7sekce BL č. 16údaje dané sekcevnořená struktura

oznamovatel - subjekt

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
subjekte1výrobcestruktura subjektvnořený blok
dalsioe?další údaje o
oznamovateli
text (neomezené délky)
rolesube11role subjektuA-výrobce

B-dovozce

C-distributor

D-zhotovitel

E-první příjemce

F-následný uživatel
revizee-501číslo revize1.0
kontakte1-2 kontaktystruktura kontaktvnořené bloky
ntele-33?nouzové telefonní číslotel. číslo

dodavatel - subjekt

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
subjekte1výrobcestruktura subjektvnořený blok
dalside9další údaje o dodavatelitext (neomezené délky)
rolesube1 1role subjektu, kód
podle seznamu
A-výrobce

B-dovozce

C-distributor

D-zhotovitel

E-první příjemce

F-následný uživatel

subjekt

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
ojmenoe-2551obchodní jméno
orgjede-2551organizační část firmy
ice-15?identifikační číslo
ekonomického
subjektu
IČ u subjektů
evidovaných
v RES, u
zahraničních
subjektů VAT
numer
adresae1blok adresastruktura adresavnořené bloky

adresa - adresa a kontaktní údaje

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
ulie-481ulice a číslo popisné
obce-481obec
psce-10?PSČ
state-51státčíselník geonomu
nebo kód státu
(CZ)
klasifikace zemí
(CZ-GEONOM)
tele-331telefonní číslo
faxe-33?faxové číslo
emaile-254?email

kontakt - kontaktní osoba

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
typa-81typ kontaktu01-referent

02-osoba pro
pohotovostní styk
jmenoe-401jméno
prijme-401příjmení
tele-33?telefonní číslo
faxe-33?faxové číslo
emaile-254email

bl1 - bezpečnostní formulář, sekce 1

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
nazeve-2551název přípravkutext
dnaze-255?další názvytext
pouzitie1použitítext (neomezené délky)
infoe1informace - adresa TIStext (neomezené délky)

bl2 - bezpečnostní formulář, sekce 2

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
klnebe11přípravek je klasifikován jako nebezpečnýA/N
klase?klasifikace přípravkutext (neomezené délky)
uczdre?nepříznivé účinky na zdraví člověkatext (neomezené délky)
uczpe?nepříznivé účinky na životní prostředítext (neomezené délky)
ucfche?nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně-chemických vlastnostítext (neomezené délky)
poznamkae?nesprávné použití a jiná nebezpečí
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl3 - bezpečnostní formulář, sekce 3

SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
chchare1chemická charakteristika přípravkutext (neomezené délky)
slozkae+složky přípravkustruktura složkaVnořený blok

bl4 - bezpečnostní formulář, sekce 4

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
ppoke?okamžitá lek. pomoctext (neomezené délky)
ppvse?všeobecnétext (neomezené délky)
ppnde?při nadýcháníVnořený blok
ppske?při styku s kůžíVnořený blok
ppzoe?při zasažení očíVnořený blok
pppoe?při požitíVnořený blok
pspece?údaj o použití speciálních prostředkůtext (neomezené délky)

bl5 - bezpečnostní formulář, sekce 5

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
vhasivae?vhodná hasivatext (neomezené délky)
nhasivae?nevhodná hasivatext (neomezené délky)
znebee?zvláštní nebezpečítext (neomezené délky)
ophe?ochranné prostředky pro hasičetext (neomezené délky)
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl6 - bezpečnostní formulář, sekce 6

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
poose1preventivní opatření pro ochranu osobtext (neomezené délky)
poozpe?preventivní opatření pro ochranu životního prostředítext (neomezené délky)
dmcise?doporučené metody čištění a zneškodněnítext (neomezené délky)
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl7 - bezpečnostní formulář, sekce 7

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
pzbze1opatření pro bezpečné zacházení s přípravkemtext (neomezené délky)
pzozpe?opatření na ochranu životního prostředítext (neomezené délky)
pzspece?specifické požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkemtext (neomezené délky)
pzbse?podmínky pro bezpečné skladovánítext (neomezené délky)
pzmnoe?nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací prostorytext (neomezené délky)
pzsse?požadavky na typ materiálu použitého na obaly nebo nádobytext (neomezené délky)
pzspe?specifické použitítext (neomezené délky)
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl8 - bezpečnostní formulář, sekce 8

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
ppele+hodnoty přípustných expozičních limitů (pro ČR)vnořená struktura
pbete*limitní hodnoty biologických expozičních testůvnořená struktura
oemere?doporučená metoda měření látek v pracovním ovzdušítext (neomezené délky)
oebete?doporučené postupy stanovení biologických expozičních testůtext (neomezené délky)
oescene?scénáře expozicetext (neomezené délky)
oeprae?omezování expozice pracovníkůtext (neomezené délky)
oekopae1kolektivní opatřenítext (neomezené délky)
oeode1ochrana dýchacích orgánůtext (neomezené délky)
oeorue1ochrana rukoutext (neomezené délky)
oeocie1ochrana očítext (neomezené délky)
oeokue1ochrana kůžetext (neomezené délky)
oezpe?omezování expozice životního prostředítext (neomezené délky)
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl9 - bezpečnostní formulář, sekce 9

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
vlaskue-321skupenství [při 20 °C]textová hodnota stanovené délky
vlabae-321barvatextová hodnota stanovené délky
vlazae-321zápach (vůně)textová hodnota stanovené délky
vlaphe-16?hodnota pHtextová hodnota stanovené délky
vlatvae-32?bod (rozmezí teplot) varu [°C]textová hodnota stanovené délky
vlatvze-32?bod vzplanutí [°C]textová hodnota stanovené délky
vlahore-32?hořlavost (pevné látky, plyny)textová hodnota stanovené délky
vlavye-32?výbušné vlastnostiA - ano
N - ne
vlavyhe-8?horní mez [% obj.]textová hodnota stanovené délky
vlavyde-8?dolní mez [% obj.]textová hodnota stanovené délky
vlaoxe-32?oxidační vlastnostiA - ano
N - ne
vlatene-32?tenze par [při 20°C]textová hodnota stanovené délky
vlahue-32?hustota [při 20°C][g/cm3]textová hodnota stanovené délky
vlarozve-32?rozpustnost [při 20°C] ve vodětextová hodnota stanovené délky
vlarozde-32?rozdělovací koeficient n-oktanol/vodatextová hodnota stanovené délky
vlavise-32?viskozita [při 20°C]textová hodnota stanovené délky
vlahupe-32?hustota partextová hodnota stanovené délky
vlasyhme-32?sypná hmotnost [kg/m3]textová hodnota stanovené délky
vlarope-32?rychlost odpařovánítextová hodnota stanovené délkyblif21
vlamise?mísitelnosttext neomezené délky
vlarozte-64?rozpustnost [při 20 °C] v tucích včetně specifikace rozpouštědlatextová hodnota stanovené délky
vlavode-32?vodivosttextová hodnota stanovené délkyblif22
vlattae-32?bod (rozmezí teplot) tání [°C]textová hodnota stanovené délky
vlatrple?třída plynůtext neomezené délky
vlabove-32?bod vznícení °Ctextová hodnota stanovené délkyblif23
vlaactke-32?obsah aktivního kyslíkutextová hodnota stanovené délkyblif24
vlaore-32?obsah organických rozpouštědeltextová hodnota stanovené délky
vlaorgce-32obsah celkového organického uhlíkutextová hodnota stanovené délkyblif25
vlanetle-32obsah netěkavých látektextová hodnota stanovené délkyblif26
vlajinejiné informacetext neomezené délky
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl10 - bezpečnostní formulář, sekce 10

STÁLOST A REAKTIVITA

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
srstabe?podmínky, za kterých je přípravek stabilnítext (neomezené délky)
srpode?podmínky, kterým je třeba zamezittext (neomezené délky)
srmate?materiály, které nelze použíttext (neomezené délky)
srproe?nebezpečné produkty rozkladutext (neomezené délky)
srstbe?potřeba a přítomnost stabilizátorů v přípravkutext (neomezené délky)
srexoe?možnost nebezpečné exotermní reakcetext (neomezené délky)
srzstae?význam změny fyzikálního stavu pro bezpečnosttext (neomezené délky)
srprode?nebezpečné produkty rozkladu přípravku při styku s vodoutext (neomezené délky)
srroze?možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produktytext (neomezené délky)
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl11 - bezpečnostní formulář, sekce 11

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
dtoxe?akutní toxicita přípravkuvnořená struktura
toxsloe*akutní toxicita složky přípravkuvnořená struktura
toxdke?dráždivost kožnítext (neomezené délky)
toxdoe?dráždivost očnítext (neomezené délky)
toxsene?senzibilizacetext (neomezené délky)
toxnare?narkotické účinkytext (neomezené délky)
toxchroe?chronická nebo subchronická toxicitatext (neomezené délky)
toxkarce?karcinogenitatext (neomezené délky)
toxmute?mutagenitatext (neomezené délky)
toxrepe?toxicita pro reprodukcitext (neomezené délky)
toxkinee?toxikokinetika, metabolismus a distribuce látky/komponent přípravkutext (neomezené délky)
toxcloe?zkušenosti z působení na člověkatext (neomezené délky)
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl12 -bezpečnostní formulář, sekce 12

EKOLOGICKÉ INFORMACE

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
dtoxve?toxicita pro vodní organismyvnořená struktura
toxvsle*toxicita pro vodní organismy složkyvnořená struktura
chtoxe?chronická toxicita pro vodní organismyvnořená struktura
chtosle*chronická toxicita pro vodní organismy složkyvnořená struktura
ekotoxe-32?toxicita pro další organismypožadovaný údaj, i formou textu
ekomobe-32?mobilitapožadovaný údaj, i formou textu
ekodise-255?distribuce do složek životního prostředípožadovaný údaj, i formou textu
ekonape-32?povrchové napětípožadovaný údaj, i formou textu
ekoabse-32?absorpce nebo desorpcepožadovaný údaj, i formou textu
ekopere-255?perzistence a rozložitelnostpožadovaný údaj, i formou textu
ekobioe-255?bio akumulační potenciálpožadovaný údaj, i formou textu
ekopbte?výsledky posouzení PBTtext neomezené délky
ekodale?další nepříznivé účinkytext (neomezené délky)

bl13 - bezpečnostní formulář, sekce 13

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
odrize?možné riziko při odstraňovánítext (neomezené délky)
odznee?způsoby odstraňovánítext (neomezené délky)
odobae?způsoby odstraňování znečištěného obalutext (neomezené délky)
odzare-32?doporučené zařazení odpadutext
odkate-32?katalogové číslo druhu odpadutext
odnaze-255?název druhu odpadutext

bl14 - bezpečnostní formulář, sekce 14

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

kódTDVPopishodnotapoznámkaviz
popree?bezpečnostní opatření pro přepravu a převoz obecnětext (neomezené délky)
pklae*přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravyvnořená struktura
dalsie*další volitelné údaje zadané oznamovatelemvnořená struktura

bl15 - bezpečnostní formulář, sekce 15

INFORMACE O PŘEDPISECH

kódTDVPopishodnotapoznámkaviz
chbezpe?posouzení chemické bezpečnostitext (neomezené délky)
oznace1označování přípravkutext (neomezené délky)
vsymbol-255?výstražný symbol a písmenné označeníseznam symbolů oddělených čárkou
nlatkye?chemický název nebezpečné látky v přípravkuseznam nebezpečných látek (vychází ze seznamu složek přípravku, sekce 2)
rvetye?standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)vnořená struktura
svetye?standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)vnořená struktura
ese-16?číslo ES
oznese?na obalu závazně klasifikované látky se uvedou slova “Označení ES“text (neomezené délky)
suhmoe?hmotnost nebo objemtext (neomezené délky)
ochroste?specifické označení přípravku na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlintext (neomezené délky)
hygozne?jiné hygienicky významné označení na štítku/obalu pro nevidomé a opatření proti otevření obalu dětmitext (neomezené délky)
stitkyxne?zvláštní úprava štítku/obalu přípravků označených Xn s větou R65text (neomezené délky)
stitkymethe?zvláštní úprava štítků/obalu přípravků obsahujících > 3% methanolu nebo > 1% dichlormethanutext (neomezené délky)
stitkyobshe?omezené označování štítku/obalu, jejich obsah nepřesahuje 125 mltext (neomezené délky)
nbzlat7e?označování některých skupin nebezpečných látek/přípravků podle Přílohy č.7 k vyhl. č.232/2004 Sb.text (neomezené délky)
nbzlat9e?označování některých skupin nebezpečných látek/přípravků podle Přílohy č.9 k vyhl. č.232/2004 Sb.text (neomezené délky)
oznlat10e?další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v příloze č.10 k vyhlášce č.232/2004 Sb.text (neomezené délky)
latkarcine?další povinné označení výrobků, které obsahují látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie.„Pouze pro profesionální uživatele.“ text (neomezené délky)
omezenie?omezení uvádět na trh látky podle Přílohy XVIItext (neomezené délky)(15.2.18)
aerrozpe?zvláštní označení aerosolového rozprašovačetext (neomezené délky)
stitekbiocide?zvláštní označení štítku/obalu biocidního přípravkutext (neomezené délky)
stitekozone?zvláštní označení štítku/obalu přípravku ohrožujícího ozónovou vrstvutext (neomezené délky)
stitekdeterge?zvláštní označení štítku/obalu detergentutext (neomezené délky)
stitekrozpe?zvláštní označení štítku/obalu přípravku obsahujícího organická rozpouštědlatext (neomezené délky)
pravlate?právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravektext (neomezené délky)
pravese?nejdůležitější přímo použitelné předpisy EStext (neomezené délky)
prazdravie?nejdůležitější předpisy na ochranu zdravítext (neomezené délky)
pravbezpe?nejdůležitější zdravotnické a bezpečnostní předpisytext (neomezené délky)
pravzivote?nejdůležitější předpisy na ochranu životního prostředítext (neomezené délky)
pravpozare?nejdůležitější požární předpisytext (neomezené délky)
pravprepe?nejdůležitější předpisy pro přepravutext (neomezené délky)
pravpripe?další předpisy, které se týkají látky/přípravkutext (neomezené délky)
pravaere?předpisy pro aerosolová balenítext (neomezené délky)
pravbiocide?předpisy pro biocidytext (neomezené délky)
pravzdrave?předpisy pro zdravotnické prostředkytext (neomezené délky)
pravpeste?předpisy pro pesticidytext (neomezené délky)
pravmatkye?předpisy pro omezení práce těhotných žen, kojících matek a mladistvýchtext (neomezené délky)
pravkose?předpisy pro kosmetické prostředkytext (neomezené délky)
pravvybe?předpisy pro práce s výbušninamitext (neomezené délky)

bl16 - bezpečnostní formulář, sekce 16

DALŠÍ INFORMACE

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
pzrvetye?plná znění R-vět chemických látekinformativní, aplikace používá plná znění vět z číselníku
skolenie?pokyny pro proškolovánítext (neomezené délky)
domeze?doporučená omezení použitítext (neomezené délky)
dalinfoe?další informacetext (neomezené délky)
infzdre?informace o zdrojích údajů použitých při sestavování BFtext (neomezené délky)
priinfoe?přidané nebo upravené informacetext (neomezené délky)

pkla - přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
druhe-81druh přepravyADR/RID - silniční a železniční

ICAO/IATA - letecká

IMDG - námořní
une-8?číslo UN
trie-8?třída nebezpečnosti
oskue-8?obalová skupina
nazeve-255?název látky pro přepravutext
lzmoree-255?látka znečišťující moře(námořní)

ppel - stanovené hodnoty přípustných expozičních limitů složky přípravku

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
nazeve-2551název látky se stanoveným PEL
case-16?číslo CASCAS
pele-161PELstanovený PEL
npke-161NPKstanovená NPK
poze-16?poznámkatext

pbet - Doporučené postupy monitorování

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
latkae-2551název látkytext
ukazatele-2551ukazateltext
systeme-41systém, seznam hodnot“krev“ pro vyšetření krev“moc“ pro vyšetření moči
limit1e-321limit 1stanovený limit včetně jednotky
limit2e-32?limit 2stanovený limit včetně jednotky
dobae-64?doba odběrutext
poze255?poznámkatext

dtoxv - akutní toxicita pro vodní organismy

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
lc50e-32?LC50, 96 hod.,
ryby

mg/l
hodnota v určených jednotkáchbsle01
ec50e-32?EC50, 48 hod.
bezobratlí

mg/l
hodnota v určených jednotkáchbsle02
ic50e-32?IC50 72 hod. řasy
mg.l-1
hodnota v určených jednotkáchbsle02

chtoxv - chronická toxicita pro vodní organismy

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
rybye-32?mg/l/dny rybyhodnota v určených jednotkáchbsle11
beze-32?mg/l/dny bezobratlíhodnota v určených jednotkáchbsle12
rasye-32?mg/l/dny řasyhodnota v určených jednotkáchbsle13

dtox - údaj o toxicitě látky, přípravku nebo složky

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
dtoxpoe-128?toxicita při požití (LD50 orálně, potkan) [mg/kg]hodnota v určených jednotkách
dtoxdise-128?diskriminační dávka orálně, potkanhodnota v určených jednotkách
dtoxmore-128?vysoká mortalita orálně (potkan)
dtoxpie-128?toxicita při vdechování (LC50 inhalačně potkan) [mg/m]hodnota v určených jednotkách
dtoxpde-128?toxicita při styku s kůží (LD50 dermálně, potkan nebo králík) [mg/kg]hodnota v určených jednotkách

ppnd, ppsk, ppzo, pppo

Upřesnění pro první pomoc pro jednotlivé druhy zasažení organismu

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
priznakye?příznaky a účinkytext (neomezené délky)
pomoce?první pomoctext (neomezené délky)

slozka - složky přípravku

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
nazeve-2551název složkytext
obsahe-641obsah - koncentrace% koncentrace, i textem
case-161číslo CASCAS
ese-16?číslo ESES
idxe-16?indexové čísločíslo
regcise-25?registrační číslosyntaxe:
kat_se-2551klasifikacepísmenný symbol nebo kategorie nebezpečnostipř. Xn, R22

N R50-53

R66
smb_se255?symbol nebezpečnostipísmenný symbolpř. T, N
rvety_se?R větyvnořená struktura
svety_se?S větyvnořená struktura
kat_ne-2551klasifikace (CLP)písmenný symbol nebo kategorie nebezpečnostipř. Ox.Sol.2
Aquatic acute 1
H272
povinné od 1.1.2013
smb_ne-255?symbol nebezpečnostipísmenný symbolpř. GHS03,
GHS06, GHS09
hvety_ne?H větyvnořená struktura
pvety_ne?P větyvnořená struktura
dtoxe?aktutní toxicita složkyvnořená strukturana formuláři v sekci 11
dtoxve?toxicita pro vodní organismyvnořená strukturana formuláři v sekci 12
chtoxve?chronická toxicita pro vodní organismyvnořená strukturana formuláři v sekci 12

rvety_s, svety_s, hvety_n, pvety_n - struktura obsahuje seznam R-vět, S-vět, H-vět nebo P-vět

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
vetae+vnořená struktura

veta - obsahuje číslo a plný text R, S, H nebo P věty

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
vcise-321číslo R-věty, S-věty, H-věty nebo P-větyčíslo nebo čísla oddělená lomítkem pro kombinované větyH272, H301, H400
vtxte-255?plný text R, S, H nebo P větytextUvádějte plný text v případě vět s parametrem (jako jsou S5, S6...)

dalsi - údaje označené většinou „další údaje“ v jednotlivých sekcích BL. Oznamovatel sám doplňuje nadpis

kódTDVPopishodnotapoznámkaviz
nadpisa-641nadpis, titulek údajetext
e1obsah dalšího doplněného údaje, uvnitř elementu <dalsi>text (neomezené délky)

Tabulka č. 2

Vysvětlivky k tabulce 1

SloupecPopis
Kódnázev příslušného prvku XML - element nebo atribut, pokud je uvedeno tučně jedná se o vnořenou strukturu (blok).
DDélka položky (pro potřebu databází příslušných informačních systémů).
Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky.
Je-li před číslem uveden znak „-“, znamená to, že délka položky nesmí být větší než toto číslo.
TTyp prvku XML:
aatribut
Možný výskyt atributů je “1“ (#REQUIRED) nebo “?“ (#IMPLIED), viz výskyt V.
e element - vnořený element (vnořený blok)
Možný výskyt elementů je „?“, „*“, „1“, „+“, viz výskyt V.
VVýskyt (pro XML):
? nepovinný, může se vyskytovat maximálně 1×; (= 0, 1)
* nepovinný, může se vyskytovat opakovaně; (= 0 až N)
1 povinný, vyskytuje se jen 1× - v XML je default; (= 1)
+ povinný, vyskytuje se alespoň 1×; (= 1 až N)
Pokud je potřeba v tabulce popsat, že se může např. vyskytovat pouze jeden z uvedených elementů, je toto realizováno symbolicky prostřednictvím lomítka „/“ a připojeným popisem - přesněji je popsáno v zápisu DTD.
Popis uvedeného údajeVolným textem ve formě názvu položky a případně i její stručné charakteristiky.
Případný odkaz na podrobnější popis nebo další informace je uváděn v poznámce nebo ve sloupci „viz“.
HodnotaJsou možné varianty:
- není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky)
- přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé prvky množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je uveden v příslušné poznámce (na ni je odkaz ve sloupci „viz“)
- odvolání na číselník (datový typ a délka jsou určeny kódem příslušného číselníku)
Kódy AAnnnn jsou odkazem do Katalogu datových prvků, Metodický pokyn Ministerstva informatiky.
PoznámkaDalší informace volným textem nebo odkazy.
vizOdvolání na podrobnější výklad, číselník, důležité informace, vysvětlivky nebo poznámky uvedené v části 6 písm. d). Ve sloupci se uvádí číslo poznámky.
Přesunout nahoru