Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Částka 97/2010
Platnost od 15.09.2010
Účinnost od 15.09.2010
Zrušeno k 12.09.2014 (195/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2010,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí

a) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90000 a více odběrných míst zákazníků,

b) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90000 odběrných míst zákazníků.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Cena za použití distribuční soustavy může být rozdělena na cenu za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu a cenu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu.“.

3. V § 2 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 3 odst. 1 se slova „ , distribuci elektřiny a za činnosti operátora trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „a distribuci elektřiny“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova „v distribuční soustavě“ nahrazují slovy „na jednotlivých napěťových úrovních distribuční soustavy“.

6. V § 3 odst. 2 písm. b) bodě 5 se slova „v členění podle napěťových úrovní“ zrušují.

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se bod 6 zrušuje.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.

8. V § 3 odst. 2, § 3 odst. 4 a § 4 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

9. V § 3 odst. 4 písm. a) a b) a § 7 odst. 4 písm. a) a b) bod 4 zní:

4. korekční faktor odpisů,“.

10. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 9 a § 7 odst. 4 písm. a) bodě 9 se slova „regulační báze aktiv“ nahrazují slovem „zisku“.

11. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují body 22 až 26, které znějí:

22. korekční faktor regulační báze aktiv,

23. korekční faktor zisku,

24. korekční faktor za použití přenosové sítě,

25. korekční faktor za systémové služby,

26. korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,“.

12. V § 3 odst. 4 písm. b) se doplňují body 19 až 23, které znějí:

19. korekční faktor regulační báze aktiv,

20. korekční faktor zisku,

21. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,

22. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,

23. korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.“.

13. V § 3 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

14. V § 4 odst. 1 písm. a) a odst. 3 se slova „10. září“ nahrazují slovy „5. října“.

15. V § 4 odst. 1 písm. b), odst. 3 a 4 se slova „10. října“ nahrazují slovy „25. října“.

16. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

17. V § 4 odst. 4 se slova „31. října“ nahrazují slovy „5. listopadu“.

18. V § 7 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují body 20 až 24, které znějí:

20. korekční faktor regulační báze aktiv,

21. korekční faktor zisku,

22. korekční faktor pro činnost přeprava plynu,

23. koeficient alokace skutečných výnosů za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech,

24. hodnotu povolených tržeb pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech,“.

19. V § 7 odst. 4 se na konci písmene b) doplňují body 12 až 14, které znějí:

12. korekční faktor regulační báze aktiv,

13. korekční faktor zisku,

14. korekční faktor pro činnost distribuce plynu,“.

20. V § 7 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.“.

21. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a ceny za distribuci plynu“.

22. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Způsob regulace a postup tvorby cen za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a v plynárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby cen za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce zvlášť pro činnosti v elektroenergetice a plynárenství, a to v následujícím rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) roční hodnotu faktoru efektivity,

c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice a hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,

e) korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice a korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,

f) korekční faktor za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v elektroenergetice a korekční faktor za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v plynárenství,

g) předpokládané hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

h) plánované množství plynu pro stanovení ceny na regulovaný rok v plynárenství,

i) výnosy z ostatních činností v elektroenergetice a výnosy z ostatních činností v plynárenství,

j) faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice a faktor trhu pro činnosti v plynárenství,

k) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elekroenergetice a míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 15. září před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.“.

23. V § 10 odst. 6 se slovo „konečných“ zrušuje.

24. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za přenos elektřiny

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy cperci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

 UPVpei
cperci =    —————————————
       n  
RRK(PS − VVN)ki
k=1 

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVpei = PVpei − VpeAi − Vpeosti − VpeVYRi-2 ×   CPIi-2 ×   CPIi-1 + Qpei
——————
100100

kde

PVpei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

p V = PN + O + Z

PVpei = PNpei + Opei + Zpei

kde

PNpei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění přenosu elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 l+i-1It
PNpei = PNpe0 × (1 - Xpe)i ×     ———
 t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy nezbytných k zajištění přenosu elektřiny, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpe [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přenos elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1− pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přenos elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a tech. sl., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-S1. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Opei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Opei = Opepli  + KVpeoi  + KFpeoi

kde

Opepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i,

KVpeoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zpei [Kč] je zisk provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 MVpei  
Zpei =   ———— ×    RABpei + KVpezi + KFpezi
 100  

kde

MVpei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABpei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

   1+i  1+i 
RABpei =   RABpe0 +   ∆RABpet +   KFpeRABt
   t=1+1  t=1+3 

pro i=1 a 2 je KFpeRABt=0

kde

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABpet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t, stanovená vztahem

∆RABpet = IApeplt − Opeplt × kpeplt

kde

IApeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t,

Opeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t,

kpeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t, stanovený vztahem

 RABpet-1  
kpeplt =   ————— pro t=l+i, i>1, kpeplt ≤ 1
 ZHApeplt-1 
 RABpe0  
kpeplt =   ————— pro t=l+i, i=1, kpeplt ≤ 1
 ZHApepll 

kde

RABpet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApepll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce 1,

KFpeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KVpezi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

VpeAi [Kč] jsou výnosy z aukcí na přeshraničních profilech přenosové sítě České republiky pro regulovaný rok snížené o související náklady a dále výnosy z mechanismu kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav snížené o související náklady; tento parametr je stanoven Úřadem na základě výsledků z účetnictví za poslední účetně ukončený kalendářní rok a s přihlédnutím k očekávaným výsledkům z těchto činností v regulovaném roce,

Vpeosti [Kč] jsou výnosy z připojení, stanovené jako 80 % z účetní hodnoty účtu časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele přenosové soustavy k31. 12. v roce i-2,

VpeWRi-2 [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců za rezervaci kapacity přenosové soustavy v režimu spotřeby elektřiny při odstaveném výrobním zdroji, stanovené jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové ceny za rezervaci kapacity přenosové soustavy roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1; pro i=1,2 je VpeVYRi-2 = 0,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

Qpei [Kč] je faktor kvality zohledňující dosaženou úroveň kvality přenosu elektřiny ve vztahu k definovaným standardům za celou přenosovou soustavu v roce i-2, stanovený vztahem

 MAXi-2 
Qpei  = Zpei-2 ×   ————————— × (DQi-2 − HHNPi-2) pro HHNPi-2 < DQi-2 < DQmaxi-2
 DQmaxi-2 − HHNPi-2 
 MAXi-2 
Qpei  = Zpei-2 ×   ————————— × (DQi-2 − DHNPi-2) pro DHNPi-2 > DQi-2 < DQmini-2
 DHNPi-2 − DQmini-2 

Qpeimax = Zpei-2 × MAXi-2 pro DQi-2 ≥ DQmaxi-2

Qpeimin = - Zpei-2 × MAXi-2 pro DQi-2 ≤  DQmini-2

Qpei = 0 pro DHNPi-2 ≤ DQi-2 ≤  HHNPi-2

kde

Zpei-2 [Kč] je výše povoleného zisku provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny v roce i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále z povoleného zisku v roce i-2,

DQmaxi-2 je stanovená limitní hodnota ukazatele kvality roce i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je stanovená limitní hodnota ukazatele kvality roce i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma úrovně kvality, stanovené pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále neuplatňují,

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-2,

Qpeimax [Kč] je maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

Qpeimin [Kč] je maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

RRK(PS-VVN)ki [MW] je roční rezervovaná kapacita přenosové soustavy odběratele kpro regulovaný rok; kapacita zařízení přenosové soustavy je rezervována pro přímého odběratele z přenosové soustavy (bez exportu, bez tranzitu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren z přenosové soustavy v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a pro provozovatele regionální distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě; rezervovaná kapacita je pro provozovatele distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě, určena průměrem bilančních sald hodinových maxim výkonů čtyř zimních měsíců (listopad až únor) za poslední tři ukončená zimní období před regulovaným rokem na rozhraní přenosové a distribuční soustavy.

Jednotková cena za použití přenosové soustavy cpepsi v Kč/MWh je stanovená vztahem

 PRNpei + KFpepsi
cpepsi =   ———————
 RPME2peoi

kde

PRNpei [Kč] jsou proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy bez započtení korekčního faktoru pro regulovaný rok, stanovené vztahem

PRNpei = (CEpei +Codchztrpei) × PZTpei

kde

CEpei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená Úřadem, která zohledňuje vývoj cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrpei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v přenosové soustavě, vzniklé v souvislosti s odchylkou předpokládaného přeneseného množství elektřiny,

PZTpei [MWh] je povolené množství ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 kzPSi × RPMEpevi
PZTpei =   ———————
 100

kde

kzPSi [%] je povolená míra ztrát v přenosové soustavě vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do přenosové soustavy bez systémového tranzitu, stanovená Úřadem na základě předpokládané bilance toků v soustavě v regulovaném roce,

RPMEpevi [MWh] je tok elektřiny na vstupu do přenosové soustavy bez systémového tranzitu v regulovaném roce,

KFpepsi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny, plynoucí z použití přenosových sítí v roce i-2, přepočtený na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

RPME2peoi [MWh] je předpokládané přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy pro regulovaný rok, na který se vztahuje cena za použití přenosové soustavy); skládá se z přímého odběru z přenosové soustavy (bez tranzitu, bez exportu), z odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

Roční platba za rezervaci kapacity přenosové sítě k-tého odběratele RPRK(PS-VVN)ki v Kč je vypočtena regulačním vzorcem

RPRK(PS_VVN)ki = cperci × RRK(PS-VVN)ki

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena za přenos elektřiny cpei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru, stanovená vztahem

 UPVpei  
cpei =   ————— + cpepsi
 RPME1peoi 

kde

RPMElpeoi [MWh] je předpokládané přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy) pro regulovaný rok, které se skládá z přímého odběru z přenosové soustavy (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na tři desetinná místa,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení ceny za systémové služby

Cena za systémové služby cssi v Kč/MWh, hrazená za množství elektřiny dodané zákazníkům v České republice včetně spotřeby v ostrovních provozech, ostatní spotřeby provozovatelů distribučních soustav a exportů do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeby výrobců, je stanovená regulačním vzorcem

 UPVssi
cssi =   —————
 RMESS1i

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVssi [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVssi = PVssi + PNCpsi - PNCsslsi - PVzucti + KFssi + Fssi

PVssi [Kč] je hodnota povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVssi = PNssi + Ossi + Zssi

kde

PNssi [Kč] je hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami pro regulovaný rok, stanovená vztahem

 l+i-1It
PNssi = PNss0 × (1 − Xss)i ×  ———
 t=1100

kde

PNss0 [Kč] je výchozí hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1 - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost poskytování systémových služeb vyjadřující míru vlivu tohoto indexu, který je stanoven Úřadem na základě analýzy struktury nákladů pro danou činnost,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a tech. sl., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Sl. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t na základě klouzavého průměru,

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Xss [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost poskytování systémových služeb,

Ossi [Kč] je povolená hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ossi  = Osspli + KFssoi

kde

Osspli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i,

KFssoi [Kč] je korekční faktor odpisů, stanovený jako rozdíl mezi skutečně dosaženou a plánovanou hodnotou odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zssi [Kč] je povolený zisk provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok daný vztahem

Zssi = Zssro + ZssBi-2

kde

Zssro [Kč] je povolený zisk za činnost poskytování systémových služeb konstantní pro celé regulační období, stanovený Úřadem na základě mezinárodního srovnání přiměřené ziskovosti této činnosti,

ZssBí-2 [Kč] je motivační složka zisku, stanovená jako 50 % z rozdílu mezi povolenými a skutečně dosaženými náklady na nákup podpůrných služeb v roce i-2,

PNCpsi [Kč] je celková hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PNCpsi = PNCps0 × Ci

kde

PNCps0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných služeb, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených nákladů na nákup podpůrných služeb v minulém regulačním období, vykázaných provozovatelem přenosové soustavy, s přihlédnutím k nezbytné změně rozsahu nakupovaných podpůrných služeb pro zajištění spolehlivého provozu soustavy v daném regulačním období,

Ci [-] je eskalační faktor nákladů na podpůrné služby, stanovený vztahem

 m 
  cik × vk
  k=1 
Ci = ————————
  m 
  c0k × vk
  k=1 

kde

k je pořadové číslo nakupované podpůrné služby,

cik [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MW.h] podpůrné služby pro regulovaný rok nakoupené provozovatelem přenosové soustavy,

c0k [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MW.h] podpůrné služby v roce 2008 nakoupené provozovatelem přenosové soustavy,

vk [-] je váha podílu k-té podpůrné služby na objemu [MW.h] „m“ podpůrných služeb nakoupených provozovatelem přenosové soustavy pro rok 2008,

PNCsslsi [Kč] je plánovaný objem nákladů na podpůrné služby pro regulovaný rok hrazený za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu7), stanovený vztahem

PNCsslsi = ssslsi × PMElsi

kde

ssslsi [Kč/MWh] je pevná cena za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců pro regulovaný rok i stanovená Úřadem,

PMElsi [MWh] je předpokládaná velikost lokální spotřeby výrobců pro regulovaný rok i,

PVzucti je plánovaný součet rozdílu výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky podle jiného právního předpisu7) a souvisejících nákladů a rozdílu výnosů a nákladů na regulační energii a na redispečink,

KFssi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb v roce i-2 vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Fssi [Kč] je faktor zohledňující zásadní změny v parametrech regulačního vzorce zejména v důsledku legislativních změn nebo změn v organizaci trhu s elektřinou v jednotlivých letech regulačního období, mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb, a zohledňující rovněž vliv provozu výroben využívajících energii větru a sluneční energii,

RMESS1i [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok dodané zákazníkům v České republice a exportované do ostrova v zahraničí a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav, bez lokální spotřeby výrobců a bez spotřeby v ostrovních provozech na území České republiky prokazatelně oddělených od elektrizační soustavy.

Cena za sníženou potřebu systémových služeb cSVSi [Kč/MWh] je pevná cena, kterou účtuje výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu7); tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního záření nebo energie větru, která je stanovena jako rozdíl ceny za systémové služby cssi a ceny za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců ssslsi

csvsi = cssi - ssslsi

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na tři desetinná místa,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

7) Vyhláška č. 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci elektřiny

Pro účely regulace cen za distribuci elektřiny je distribuční soustava rozčleněna na tyto části:

a) napěťová úroveň VVN,

b) napěťová úroveň VN spolu s transformací VVN / VN,

c) napěťová úroveň NN spolu s transformací VN / NN.

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu na napěťových úrovních VVN a VN sdxerci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

 UPVdxei
sdxerci =   ————————
 RKKZxei-2 + KTRxi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

x je pořadové číslo napěťové úrovně (VVN, VN, NN),

UPVdxei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVdxei = PVdxei × kpvxi + PVd(x+1)ei × (1− kpv(x+1)i) − Vdxeosti − VdxeVYRi − VdxePRETi + KFdxei + KFdxePpSi + Qdxei

kde

PVdxei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVdxei = PNdxei + Odxei + Zdxei

kde

PNdxei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních nezbytné k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 l+i-1It
PNdxei = PNdxe0 × (1 − Xde)i ×  ———
 t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdxe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních,

Xde [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1- pIPS) × (CPIt + 1)

kde

PIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a tech. sl., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Sl. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Odxei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odxei = Odxepli + KFdxeoi

kde

Odxepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok i,

KFdxeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Zdxei [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 MVdei 
Zdxei =   ———— × RABdxei + KFdxezi
 100 

kde

MVdei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABdxei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

RABdxei = RABdei × kdxei-2

 l+i l+i   
RABdei = RABde0  ∆RABdet + ∑ KFdeRABt     pro i=1 a 2 je KFdeRABt =0
 t=1+l t=1+3   

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

∆RABdet = IAdeplt − Odeplt × kdeplt

kde

IAdeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

Odeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t,

kdeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t, stanovený vztahem

 RABdet-1  
kdeplt =   —————     pro t=1+i, i>1, kdeplt ≤ 1
 ZHAdeplt-1   
 RABde0  
kdeplt =   —————     pro t=1+i, i=1, kdeplt ≤ 1
 ZHAdepll   

kde

RABdet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdepll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce 1,

KFdeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

KFdxezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

kpvxi [-] je koeficient korekce povolených výnosů x-té napěťové úrovně pro regulovaný rok, stanovený Úřadem za účelem stabilizace cen v regulačním období, přičemž pro napěťovou úroveň NN je roven jedné,

PVd(x+i)ei [Kč] je hodnota povolených výnosů za činnost distribuce elektřiny pro napěťovou úroveň o jednu vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN,

kpv(x+i)i [-] je koeficient korekce povolených výnosů pro o jednu napěťovou úroveň vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN, pro regulovaný rok,

Vdxeosti [Kč] je hodnota ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

 CPIi-2 CPIi-1
Vdxeosti = Vdxepripi-2 + (VdxeNOi-2 ×kNO+ Vdxepeni-2)×   ——— ×   ———
 100 100

kde

Vdxepripi-2 [Kč] je hodnota výnosů z připojení na jednotlivých napěťových úrovních, stanovená jako 80 % z účetní hodnoty časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele distribuční soustavy k 31. 12. v roce i-2,

VdxeNOi-2 [Kč] jsou výnosy z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů na jednotlivých napěťových úrovních, stanovené na základě účetní hodnoty vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

kNO [-] je podíl výnosů z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů zohledněných v regulačním vzorci provozovatele distribuční soustavy, stanovený Úřadem,

Vdxepeni-2 [Kč] je hodnota výnosů z ostatních činností provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, stanovená jako 80 % z účetní hodnoty výnosů z ostatních činností vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2; hodnota zahrnuje výnosy z penalizace překročení rezervované kapacity a rezervovaného příkonu, nedodržení účiníku, nevyžádané kapacitní dodávky do distribuční sítě,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

VdxeVYRi [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji za rezervovanou kapacitu distribuční sítě na jednotlivých napěťových úrovních; na napěťových úrovních VVN a VN se stanoví jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové měsíční ceny za měsíční rezervaci kapacity distribuční sítě napěťové úrovně roku i-2; na napěťové úrovni NN se stanoví jako součin odebrané elektřiny výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MWh v roce i-2 a výpočtové hodnoty jednosložkové ceny za službu distribuční sítě napěťové úrovně, stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, snížené o jednotkovou cenu za použití distribuční sítě této napěťové úrovně roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen, stanovenými pro rok i-2 a i-1,

VdxePRETi [Kč] je hodnota salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi jednotlivých provozovatelů distribučních soustav na napěťových úrovních VN a NN, vykázaných provozovateli distribučních soustav v roce i-2,

KFdxei [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KFdxePpSi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy, přiřazený k příslušné napěťové úrovni, vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Qdxei [Kč] je faktor kvality na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům v roce i-2, stanovený vztahem

Qdxei = Qdei × qdxe

kde

Qdei [Kč] je faktor kvality, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům za celou distribuční soustavu v roce i-2, stanovený vztahem

Qdei = Qdeli + Qde2i

kde

Qdeli [Kč] je faktor kvality zohledňující počet přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Qde2i [Kč] je faktor kvality zohledňující doby přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Každý z uvedených faktorů kvality je stanoven vztahy

 Zdei-2 MAXi-2   
Qdel,2i =   ———— ×   ————————— × (DQi-2 HHNPi-2)    pro HHNPi-2 < DQi-2 < DQmaxi-2
 2 DQmaxi-2 − HHNPi-2   
 Zdei-2 MAXi-2   
Qdel,2i =   ———— ×   ————————— × (DQi-2 DHNPi-2)    pro DHNPi-2 > DQi-2 > DQmini-2
 2 DHNPi-2 − DQmini-2   

Qdei-2min < Qdel2i < Qdei-2max

 Zdei-2  
Qdei-2max =   ———— ×   MAXi-2 pro DQi-2 ≥ DQmaxi-2
 2  
 − Zdei-2    
Qdei-2min =   ———— ×   MAXi-2    pro DQi-2 ≤ DQmini-2
 2    

Qdel-2i = 0    pro DHNPi-2 ≤ DQi-2 ≤ HHNPi-2

kde

Zdei-2 [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále ze zisku regulovaného roku,

DQmaxi-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma úrovně kvality, stanovené pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále pro dílčí ukazatel kvality neuplatňují,

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně dílčího ukazatele kvality v roce i-2,

Qdei-2max [Kč] je maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

Qdei-2min [Kč] je maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

Qdxe [-] je koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně stanovený Úřadem,

RKKZxei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) pro napěťovou úroveň VVN nebo VN vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

KTRxi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro regulovaný rok, které se stanoví podle vztahů

 RKKZVNei  × TETRVVNei
KTRVVNi =   ———————————
 RMEKZVNei
 RKKZVNei  × TETRVNei
KTRVNi =   ———————————
 RMEKZVNei

kde

TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou roční množství elektřiny transformovaná z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň předpokládaná provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok,

RMEKZVNei [MWh] je roční množství elektřiny odebírané zákazníky na napěťové úrovni VN předpokládané provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok.

Jednotková cena za měsíční rezervovanou kapacitu smdxerci v Kč/MW na napěťových úrovních VVN a VN, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, je stanovena podle regulačního vzorce

 sdxerci × kzni
smdxerci =   ——————
 12

kde

kzni [-] je koeficient znevýhodnění měsíční rezervované kapacity na napěťových úrovních VVN a VN pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 kpri
kzni = knri +   ———
 100

kde

knri [-] je koeficient nerovnoměrnosti určený jako podíl součtu maximální roční a maximální měsíční rezervované kapacity a součtu průměrné roční a průměrné měsíční rezervované kapacity, skutečně rezervované zákazníky na napěťových úrovních VVN a VN v roce i-2,

kpri [%] je procentní přirážka ke koeficientu nerovnoměrnosti pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě ověřených zkušeností a dosahovaných hodnot v průběhu II. regulačního období.

Jednotková cena za použití sítě na napěťových úrovních sdxepzi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

 PRNdxei
sdxepzi =   —————
 RDME2xi

kde

PRNdxei [Kč] jsou proměnné náklady na distribuci elektřiny provozovatele distribuční soustavy pro napěťovou úroveň x pro regulovaný rok i, stanovené vztahem

PRNdxei = (CEdei + Codchztrdei) × PZTdxei

kde

CEdei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok, stanovená pro provozovatele distribuční soustavy Úřadem na základě vývoje cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrdei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v distribuční soustavě, vzniklé v souvislosti s celkovou odchylkou předpokládaného distribuovaného množství elektřiny,

PZTdxei [MWh] je povolené množství ztrát v napěťové úrovni pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 kzdxei × RDMEpzdxi
PZTdxei =   —————————
 100

kde

kzdxei [%] je povolená míra celkových ztrát v x-té napěťové úrovni distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených hodnot příslušného provozovatele distribuční soustavy v minulém regulačním období s přihlédnutím k předpokládanému vývoji ztrát v daném regulačním období, vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do této napěťové úrovně distribuční soustavy,

RDMEpzdxi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok na vstupu do x-té napěťové úrovně distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy (dodávka z výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, dodávka z přenosové soustavy a dodávka ze sousedních distribučních soustav včetně dovozu ze zahraničí, s výjimkou dodávky zdrojů nezpoplatněné cenou za decentrální výrobu vzhledem k vlivu umístění měření),

RDME2xi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované x-tou napěťovou úrovní; jedná se o odběry elektřiny z příslušné části distribuční soustavy, které se skládají z odběrů všech zákazníků z dané napěťové úrovně včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, z exportu, odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a z odběrů výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, odběru výrobců druhé kategorie do areálu výrobny a elektřiny transformované na nižší napěťovou úroveň (kromě NN), s výjimkou odběrů nezpoplatněných cenou za použití distribuční sítě vzhledem k vlivu umístění měření.

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena distribuce elektřiny pro samostatné napěťové úrovně sdxei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, podle vztahu

 sdxerci × RKKZxei 
sdxei =   ———————— + sdxepzi
 RMEKZxei 

kde

RMEKZxei [MWh] je předpokládané množství elektřiny odebírané zákazníky na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na tři desetinná místa,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny

Dvousložková cena za distribuci elektřiny se rozděluje na část za rezervaci kapacity v Kč/MW a na část za použití sítě na dané napěťové úrovni v Kč/MWh.

Průměrné ceny jednotkového množství elektřiny za rezervaci kapacity v Kč/MW a za použití sítě na napěťové úrovni VVN v Kč/MWh jsou stanoveny regulačními vzorci

  n 
RRK(PS-VVN)ei + RRK(VVNk - VVN)ei-2
   k=1 
cdVVNerci = sdVVNerci + cperci ×   —————————————————————
 RKKZVVNei-2 + KTRVVNi
  n 
TE(PS-VVN)ei + TE(VVNk - VVN)ei
   k=1 
cdVVNepzi = sdVVNepzi + cpepsi ×   ————————————————————
 RMDE2VVNi

Průměrné ceny jednotkového množství elektřiny za rezervaci kapacity v Kč/MW a za použití sítě na napěťové úrovni VN v Kč/MWh jsou stanoveny regulačními vzorci

KTRVVNi
cdVNerci = sdVNerci + cdVVNerci ×   ———————————
 RKKZVNei-2 + KTRVNi
TETRVVNei
cdVNepzi = sdVNepzi + cdVVNepzi ×   ————————
 RDME2VNi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

sdVVNerci, sdVNerci [Kč/MW] jsou složky ceny za distribuci elektřiny za roční rezervovanou kapacitu napěťové úrovně VVN a VN pro regulovaný rok, stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

cperci [Kč/MW] je složka ceny za přenos elektřiny za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

RRK(PS-VVN)ei [MW] je rezervovaná kapacita přenosové soustavy pro příslušnou distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

n je počet sousedních distribučních soustav,

RRK(VVNk-VVN)ei-2 [MW] je bilanční saldo rezervované kapacity mezi napěťovou úrovní VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným držitelem licence na distribuci elektřiny, kteří jsou připojeni k přenosové soustavě, stanovené jako průměr skutečně naměřených měsíčních hodinových maxim výkonů 4 zimních měsíců na přelomu roků i-2 a i-1,

RKKZVVNei-2, RKKZVNei--2 [MW] je celková rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) napěťové úrovně VVN a VN, vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

KTRVVNi, KTRVNi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro regulovaný rok, stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

sdVVNepzi, sdVNepzi, sdNNepzi [Kč/MWh] jsou složky ceny za distribuci elektřiny za použití napěťových úrovní pro regulovaný rok, stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

cpepsi [Kč/MWh] je složka ceny za přenos elektřiny za použití přenosové soustavy, stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

TE(PS-VVN)ei, TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro regulovaný rok mezi přenosovou soustavou a napěťovou úrovní VVN distribuční soustavy, popřípadě předpokládané toky elektřiny transformací z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň; je uvažován tok v transformaci mezi úrovněmi (na vstupu do transformace, tedy se započtením ztrát v transformaci mezi napěťovými úrovněmi); ztráty v transformaci z přenosové soustavy na napěťovou úroveň VVN distribuční soustavy jsou započteny do ztrát přenosové soustavy,

TE(VVNk-VVN)ei [MWh] je předpokládané bilanční saldo elektřiny pro regulovaný rok mezi napěťovou úrovní VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jejichž distribuční soustavy jsou připojeny k přenosové soustavě,

RDME2VVNi, RDME2VNi, RDME2NNi [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro regulovaný rok na výstupu z napěťové úrovně distribuční soustavy; jedná se o odběry zákazníků na dané napěťové úrovni, toky do transformace elektřiny do nižších napěťových úrovní (kromě NN), bilanční saldo odběru provozovatelů lokálních distribučních soustav, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě, export a odběry přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběr výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla na dané napěťové úrovni.

Průměrná cena jednotkového množství elektřiny za použití sítě na napěťové úrovni NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

TETRVNei
cdNNepzi = sdNNepzi + cdVNepzi ×   ———————
 RDME2NNi

Na napěťové úrovni NN jsou stanoveny dvousložkové ceny za distribuci elektřiny pro zákazníky přímo z povolených výnosů a proměnných nákladů připadajících na napěťovou úroveň NN včetně části nákladů vyšších napěťových úrovní. Fixní složka ceny v Kč je vztažena k plánované roční rezervované kapacitě v A vyjádřené jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem (technické maximum) zákazníků pro regulovaný rok, proměnná složka ceny v Kč/MWh je vztažena k odebranému množství elektřiny v MWh pro regulovaný rok, přičemž může být rozdělena na cenu vysokého a nízkého tarifu. Cena vysokého tarifů platí v době blokování stanoveného elektrického zařízení odběratele.

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové úrovni VVN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

 cdVVNerci × RKKZVVNei-2 
cdVVNei =   ———————————— +cdVVNepzi
 RMEKZVVNei 

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové úrovni VN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

 cdVNerci × RKKZVNei-2 
cdVNei =   ——————————— +cdVNepzi
 RMEKZVNei 

kde

RMEKZVVNei, RMEKZVNei [MWh] jsou předpokládaná roční množství elektřiny odebíraná zákazníky na napěťové úrovni VVN a VN pro regulovaný rok.

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové úrovni NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

 TETRVnei TETRVNei
cdNNei = sdNNei + (ddVNei - cdVNepzi) ×    —————— + cdVNepzi ×——————
 RDME1NNi RDME2NNi

kde

sdNNei [Kč/MWh] je cena za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN, stanovená podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

RDME1NNi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované napěťovou úrovní NN zákazníkům bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie pro krytí spotřeby v areálu výrobny.

Přetoky mezi sítěmi VVN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenou za přenos elektřiny. Přetoky mezi sítěmi VN a NN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenami za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy. Při stanovení ceny za distribuci elektřiny jsou tyto náklady a výnosy započítávány do povolených nákladů nebo výnosů provozovatele distribuční soustavy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na tři desetinná místa,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení ceny za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství

Cena za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu soti v Kč/MWh je stanovena

v elektroenergetice regulačním vzorcem

 UPVoti
soti =   ————
 SMEi

a v plynárenství regulačním vzorcem

 UPVoti
soti =   ————
 RMDPotpi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVoti [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem pro regulovaný rok, stanovené vztahem

UPVoti = PVoti + Foti - Votosti + KFoti

kde

PVoti [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem pro regulovaný rok, stanovené vztahem

PVoti = PNoti + Ooti + Zoti

kde

PNoti [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu pro činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 l+i-1It
PNoti = PNot0 × (1 − Xot)i ×  ———
 t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

1 je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNot0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů operátora trhu za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období, očištěná o daňově neuznatelné náklady, resp. na trhu s plynem, stanovená na základě plánovaných hodnot nákladů pro rok 2010,

Xot [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátora trhu v elektroenergetice, resp.v plynárenství,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100; hodnota eskalačního faktoru je stanovená vztahem

It = pIIT × IITt + pIPS × IPSt + (1 -pIIT - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIIT [-] je koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství), stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t,

IPSt [%] je index podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a tech. sl., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Sl. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Ooti [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ooti = Ootpli + KFotoi

kde

Ootpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem pro regulovaný rok,

KFotoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činnosti vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5a k této vyhlášce,

Zoti [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 MVoti 
Zoti =   ———— × PNoti
 100 

kde

MVoti [%] je míra výnosnosti povolených nákladů pro činnost operátora za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem trhu pro regulovaný rok stanovená Úřadem,

Foti [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s elektřinou, resp. na trhu s plynem, které mají vliv na činnost a hospodaření operátora trhu v elektroenergetice, resp. v plynárenství stanovený Úřadem

Votosti [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu, zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s elektřinou nebo s plynem, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem podle jiného právního předpisu8) pro regulovaný rok,

KFoti [Kč] je korekční faktor za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. na trhu s plynem, stanovený podle přílohy č. 5a k této vyhlášce; Úřad na základě žádosti operátora trhu může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

SMEi [MWh] je předpokládané množství elektřiny dodané do odběrných míst všem zákazníkům v České republice v regulovaném roce, včetně exportu do vymezeného ostrova v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby provozovatele přenosové a distribuční soustavy v regulovaném roce.

RMDPotpi [MWh] je plánované množství energie plynu, distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám, dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny držitele licence na distribuci plynu, kteří provozují regionální distribuční soustavy, pro regulovaný rok.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MWh na tři desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

8) § 28 odst. 1 vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.“.

26. Za přílohu č. 5 se vkládá nová příloha č. 5a, která zní:

„Příloha č. 5a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v elektroenergetice a v plynárenství

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu v eletroenergetice, resp. v plynárenství KFotoi v Kč je stanovený vztahem

 CPIi-2 CPIi-1  
KFotoi = (Ootski-2 - Ootpli-2) ×    ———— × ————     pro i ≥ 3
 100 100  

kde

Ootski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem v roce i-2,

Ootpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. plynem KFoti v Kč je stanoven vztahem

 CPIi-2 CPIi-1
KFoti = [UPVoti-2 + Votosti-2 - CToti-2] ×    ———— × ————
 100 100

kde

UPVoti-2 [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za činnost vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s elektřinou, resp. trhu s plynem v roce i-2, stanovené podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Votosti-2 [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu, zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s elektřinou, resp. s plynem, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu podle jiného právního předpisu8) pro rok i-2,

CTotpi-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za regulované činnosti operátora trhu v elektroenergetice, resp. v plynárenství za rok i-2.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- procenta na tři desetinná místa,

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.“.

27. Přílohy č. 6 až 11 znějí:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů a postup kompenzace těchto vícenákladů

Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů cvozki v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

 n 
 (VCNvozij + VCNvkij + VCNvdzij) + KFveni
  j=1 
cvozki =  ——————————————————————
 RMESi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

n je počet provozovatelů regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy,

j je pořadové číslo provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy,

VCNvozij [Kč] jsou předpokládané celkové vícenáklady j-tého provozovatele distribuční soustavy elektřiny nebo provozovatele přenosové soustavy na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené vztahem

 m p  m  m 
VCNvozij =     (cmvozis - chip) × PMEozhijs +  cdvozis × PMEdozijs +  (codchozijs + cadm)  × PMEozijs
 s=1 h=1  s=1  s=1 

kde

m je počet druhů obnovitelných zdrojů,

p je počet hodin v regulovaném roce,

cmvozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok stanovená Úřadem,

chip [Kč/MWh] je předpokládaná cena elektřiny v hodině h na denním trhu v roce i, stanovená Úřadem,

PMEozhijs [MWh] je předpokládané množství elektřiny vykoupené z s-tého druhu obnovitelného zdroje j-tým provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy pro regulovaný rok v hodině h stanovené Úřadem,

cdvozis [Kč/MWh] je zelený bonus uplatněný za elektřinu dodanou z s-tého druhu obnovitelného zdroje hrazený provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy pro regulovaný rok stanovený Úřadem,

PMEdozijs [MWh] je předpokládané množství elektřiny vyrobené z s-tého druhu obnovitelného zdroje, vykoupené j-tým provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy, na které jsou uplatněny zelené bonusy, pro regulovaný rok stanovené Úřadem,

codchozijs [Kč/MWh] je předpokládaná průměrná roční cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok a to odchylky, vzniklé v souvislosti s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy v regulovaném roce i stanovená Úřadem,

cadm [Kč/MWh] je cena za administraci zajištění povinného výkupu,

PMEozijs [MWh] je předpokládané roční množství elektřiny vykoupené z s-tého druhu obnovitelného zdroje j-tým provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem přenosové soustavy pro regulovaný rok stanovené Úřadem.

U dvoutarifní podpory se vypočte samostatně hodnota vícenákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové vícenáklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

VCNvkij [Kč] jsou předpokládané celkové vícenáklady j-tého provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy spojené s podporou výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 u 
VCNvkij =    cpKir  × PMEKir
 r=1 

kde

u je počet kategorií kombinované výroby elektřiny a tepla,

cpKir [Kč/MWh] jsou pevné ceny příspěvků k ceně elektřiny za každou MWh elektřiny vyrobené v r-té kategorii kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok stanovené Úřadem,

PMEKir [MWh] je předpokládané množství elektřiny vyrobené z r-té kategorie kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok stanovené Úřadem,

VCNvdzij [Kč] jsou předpokládané celkové vícenáklady j-tého provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy spojené s podporou výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů pro regulovaný rok, stanovené vztahem

U dvoutarifní podpory se vypočte samostatně hodnota vícenákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové vícenáklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

 v 
VCNvdzij =    cpDiq  × PMEDiq
 q=1 

kde

v je počet kategorií druhotných energetických zdrojů,

CpDiq [Kč/MWh] jsou pevné ceny příspěvků k ceně elektřiny za každou MWh elektřiny vyrobené v q-té kategorii druhotného energetického zdroje pro regulovaný rok stanovené Úřadem,

PMEDiq [MW] je předpokládané množství elektřiny vyrobené z q-té kategorie druhotného energetického zdroje pro regulovaný rok stanovené Úřadem,

KFvcni [Kč] je korekční faktor vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů, stanovený vztahem

 n 
KFvcni = KFvPSi +    KFvDSji
 j=1 

kde

KFvPSi [Kč] je korekční faktor vícenákladů provozovatele přenosové soustavy spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

KFvDSji [Kč] je korekční faktor vícenákladů j-tého provozovatele regionální distribuční soustavy spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

RMESi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok dodané zákazníkům v České republice včetně odběru výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, lokální spotřeby výrobců a spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny výrobců.

Platba pro vyrovnání vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů j-tého provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy PLvozkij v Kč je stanovena vztahem

PLvozkij = Zvozkij - (VCNvozij + VCNvkij + VCNvdzij)

kde

Zvozkij [Kč] jsou předpokládané platby zákazníků včetně zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, odběru výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav a lokální spotřeby výrobců j-tému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové sítě prostřednictvím ceny na krytí vícenákladů včetně korekčního faktoru pro regulovaný rok, stanovené vztahem

Zvozkij = cvozki × RMESij

kde

RMESij [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok dodané zákazníkům včetně odběru výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, lokální spotřeby výrobců a spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny výrobců. Platby PLvozkij jsou s ohledem na znaménko vyrovnány přímo mezi jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy v celkové výši stanovené Úřadem a rozdělené úměrně absolutním hodnotám PLvozkij jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na tři desetinná místa,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice

A) Korekční faktor za přenos elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy KFpeoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

 CPIi-2 CPIi-1  
KFpeoi = (Opeski-2 – Opepli-2) ×   ———— ×   ————    pro i ≥ 3
 100 100  

kde

Opeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2,

Opepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen" (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen" (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy KFpeRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 vztahem

KFpeRABt = (IApeskt-2 – Opeskt-2 × kpeplt-2)    –   (IApeplt-2 – Opeplt-2 × kpeplt-2)    

kde

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

Opeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2,

kpepit-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2, stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

IApepit-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

Opeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy KFpezi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 vztahem

 MVpei-2 CPIi-2 CPIi-1 MVpei-1 CPIi-1
KFpezi = KFpeRABt ×   ————— ×   ———— ×   ———— +    KFpeRABt ×   ————— ×   ————
 100 100 100 100 100

kde

MVpei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVpei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor za použití přenosové sítě KFpepsi se stanoví tímto postupem:

a) Z hodnot povolené míry celkových ztrát v přenosové soustavě podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 17, horní a dolní meze povoleného rámce rozptylu míry ztrát pro činnost přenos elektřiny podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 5 a skutečného množství elektřiny dodaného na vstupu do přenosové soustavy bez systémového tranzitu v roce i-2 je stanoveno povolené množství ztrát a jeho horní a dolní mez.

b) Kontrolní ztráty se rovnají velikosti skutečně naměřených ztrát v přenosové soustavě, pokud se skutečně naměřené ztráty nachází uvnitř pásma daného horní a dolní mezí povoleného množství ztrát. Pokud se skutečně naměřené ztráty nachází vně tohoto pásma, rovnají se kontrolní ztráty příslušné bližší mezi povoleného množství ztrát stanovené podle písmene a).

c) Kontrolní výnosy jsou dány součinem povoleného množství ztrát a součtu nákupní ceny silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě stanovené Úřadem pro rok i-2 a předpokládané ceny odchylky ztrát v přenosové soustavě, vzniklé v souvislosti s odchylkou předpokládaného přeneseného množství elektřiny v roce i-2, ke kterému je přičten výsledný korekční faktor za rok i-4.

d) Nákladový korekční faktor za přenos elektřiny je dán rozdílem skutečně vynaložených nákladů na ztráty v přenosové soustavě a povolených nákladů na ztráty stanovených součinem skutečné průměrné ceny elektřiny pro nákup ztrát v přenosové soustavě v roce i-2, včetně skutečné ceny odchylky vzniklé v souvislosti s odchylkou přeneseného množství elektřiny v roce i-2 a rozdílu skutečných a kontrolních ztrát.

e) Cenový korekční faktor za přenos elektřiny je dán součinem povoleného množství ztrát a rozdílu skutečné nákupní ceny elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě, včetně skutečné ceny odchylky vzniklé v souvislosti s odchylkou přeneseného množství elektřiny v roce i-2 a nákupní ceny elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě, stanovené Úřadem pro rok i-2, včetně předpokládané ceny odchylky vzniklé v souvislosti s odchylkou předpokládaného přeneseného množství elektřiny v roce i-2 podle § 3 odst. 4 písm. a) bod 11, sníženým o procentní část podle § 3 odst. 2 písm. a) bod 6 příslušející držiteli licence na přenos elektřiny.

f) Výnosový korekční faktor za přenos elektřiny je dán rozdílem kontrolních výnosů a skutečných výnosů v roce i-2.

g) Celkový korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy KFpepsi je dán součinem indexů spotřebitelských cen, stanovených pro rok i-2 a i-1 a součtu nákladového korekčního faktoru podle písmene d), cenového korekčního faktoru podle písmene e) a výnosového korekčního faktoru podle písmene f).

h) Celkový korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy podle písmene g) je přičítán k proměnným nákladům povoleným na nákup elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok.

B) Korekční faktory za systémové služby

(1) Korekční faktor odpisů pro činnost poskytování systémových služeb KFssoi je stanoven vztahem

 CPIi-2 CPIi-1  
KFssoi = (Ossski-2 – Osspli-2) ×   ———— ×   ————    pro i ≥ 3
 100 100  

kde

Ossski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2,

Osspli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen" (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen" (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor pro činnost poskytování systémových služeb KFssi je stanoven jako součin indexů spotřebitelských cen, stanovených pro rok i-2 a i-1, a rozdílu celkových skutečných nákladů a celkových skutečných výnosů za systémové služby v roce i-2.
Celkové skutečné náklady se stanoví jako součet:

a) skutečných nákladů na nákup podpůrných služeb,

b) skutečných nákladů na redispečink,

c) skutečných nákladů na regulační energii ze zahraničí,

d) skutečných nákladů na odchylky provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

e) skutečných nákladů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

f) úřadem povolených nákladů a odpisů souvisejících s organizováním obchodu s podpůrnými a systémovými službami v roce i-2,

g) úřadem povoleného zisku v roce i-2,

h) korekčního faktoru pro činnost poskytování systémových služeb z roku i-4.

Celkové skutečné výnosy za systémové služby se stanoví jako součet:

a) celkových výnosů za systémové služby v roce i-2,

b) výnosů z regulační energie do zahraničí,

c) výnosů z odchylek provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

d) výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

e) ostatních výnosů z pokut a penále při organizování trhu s podpůrnými službami.

Korekční faktor KFssi je přičítán do upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost poskytování systémových služeb, stanovených Úřadem pro regulovaný rok.

C) Korekční faktor za distribuci elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů KFdxeoi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

 CPIi-2 CPIi-1  
KFdxeoi = (Odxeski-2 – Odxepli-2) ×   ———— ×   ————    pro i ≥ 3
 100 100  

kde

Odxeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2,

Odxepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen" (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen" (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdeRABt v Kč, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 vztahem

KFdeRABt = (IAdeskt-2 – Odeskt-2 × kdeplt-2)    –   (IAdeplt-2 – Odeplt-2 × kdeplt-2)  

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2,

kdeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2, stanovený podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku KFdxezi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 vztahem

KFdxezi = KFdezi × kdxei-2 

kde

KFdezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3, stanovený vztahem

 MVdei-2 CPIi-2 CPIi-1 MVdei-1 CPIi-1
KFdezi = KFdeRABt ×   ————— ×   ———— ×   ———— +    KFdeRABt ×   ————— ×   ————
 100 100 100 100 100

kde

MVdei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2.

(4) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni KFdxei je stanoven tímto postupem:

a) Pro činnost distribuce elektřiny jsou stanoveny výpočtové výnosy na jednotlivých napěťových úrovních a celkové výpočtové výnosy v součtu za všechny napěťové úrovně v roce i-2. Výpočtové výnosy jsou stanoveny pomocí uplatněných cen za roční a měsíční rezervovanou kapacitu a skutečných hodnot rezervovaných kapacit zákazníků na napěťových úrovních VVN a VN a z tržeb za činnost distribuce elektřiny na napěťové úrovni NN vypočtených pomocí skutečných hodnot příslušných technických jednotek z tarifní statistiky přepočtené na roční spotřebu vykázanou pro rok i-2 podle jiného právního předpisu9) a cen za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN stanovených Úřadem pro rok i-2, od kterých jsou odečteny tržby, stanovené z ceny za použití distribuční soustavy a ceny za zprostředkování plateb na napěťové úrovni NN a ze skutečných hodnot odběrů zákazníků na napěťové úrovni NN. Při stanovení výpočtových výnosů jednotlivých napěťových úrovní pro rok i-2 jsou zohledněny toky elektřiny transformacemi mezi napěťovými úrovněmi. Do výpočtových výnosů na napěťové úrovni VVN se zahrnují platby od sousedních distribučních soustav za rezervaci kapacity.

b) Z výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových úrovních, stanovených podle písmene a) jsou vypočteny kontrolní výnosy tak, že jsou od výpočtových výnosů na napěťové úrovni VVN odečteny platby za rezervaci kapacity přenosové soustavy a platby sousedním distribučním soustavám za rezervaci kapacity na napěťové úrovni VVN a od výpočtových výnosů na všech napěťových úrovních jsou odečteny korekční faktory za distribuci elektřiny napěťových úrovní za rok i-4.

c) Celkové kontrolní výnosy za všechny napěťové úrovně jsou dány součtem kontrolních výnosů na jednotlivých napěťových úrovních.

d) Korekční faktor za činnost distribuce elektřiny KFdei-2 se stanoví jako rozdíl mezi Úřadem upravenými povolenými výnosy a celkovými kontrolními výnosy v roce i-2.

e) Korekční faktor za distribuci elektřiny podle písmene d) je rozdělen v poměru velikosti rozdílu upravených povolených výnosů jednotlivých napěťových úrovní, stanovených Úřadem pro rok i-2, a kontrolních výnosů jednotlivých napěťových úrovní podle písmene b) a následně je vynásoben indexy spotřebitelských cen (CPI) stanovených pro rok i-2 a i-1. Takto stanovené korekční faktory KFdxei jsou přičteny k povoleným výnosům napěťových úrovní pro regulovaný rok.

(5) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy KFdxePpSi je stanoven postupem:

a) provozovatel distribuční soustavy vykazuje Úřadu skutečné náklady na platby za podpůrné služby využívané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2 podle pravidel pro využívání, ocenění a vykazování jednotlivých kategorií podpůrných služeb stanovených Úřadem,

b) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy je roven nákladům vykázaným podle písmene a) se zohledněním časové hodnoty peněz,

c) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy se rozpočítá na jednotlivé napěťové úrovně v poměru povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovených podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

D) Korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

(1) Skutečné vícenáklady provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů v roce i-2 jsou stanoveny ze skutečných nákladů vynaložených na podporu elektřiny uplatněním minimálních výkupních cen, zelených bonusů a pevných cen stanovených Úřadem pro rok i-2. Pro skupinu obnovitelných zdrojů s povinným výkupem jsou vícenáklady stanoveny jako součin objemu povinného výkupu v hodině h a hodinových rozdílů výkupní ceny a okamžité hodinové ceny na denním trhu v hodině h v roce i-2, doplněné o součin ročního objemu povinného výkupu v roce i-2 a součtu skutečné průměrné roční hodnoty odchylky, vzniklé výkupem z obnovitelných zdrojů v roce i-2 a ceny administrace zajištění povinného výkupu v roce i-2. Pro skupinu obnovitelných zdrojů v režimu zelených bonusů jsou vícenáklady stanoveny jako součin hodnoty zelených bonusů a ročního vykoupeného množství. Pro skupinu druhotných zdrojů jsou vícenáklady stanoveny jako součin pevné výkupní ceny a skutečného vykoupeného množství z těchto zdrojů v roce i-2.

(2) Skutečné výnosy provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů jsou dány součinem ceny na krytí vícenáldadů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů stanovené Úřadem pro rok i-2 (zahrnující vliv ceny odchylky, vzniklé v souvislosti s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a vliv ceny za administraci zajištění povinného výkupu) a skutečných hodnot odběrů zákazníků, výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy, odběru lokálních distribučních soustav a lokální spotřeby výrobců v roce i-2.

(3) Korekční faktor spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů j-tého provozovatele regionální distribuční soustavy KFvDSji nebo provozovatele přenosové soustavy KFvPSi je stanoven jako součin indexů spotřebitelských cen, stanovených pro rok i-2 a i-1, a rozdílu mezi skutečnými vícenáklady podle odstavce 1 se zahrnutím platby pro vyrovnání vícenákladů podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy, stanovené pro rok i-2, a korekčního faktoru za rok i-4 a skutečnými výnosy j-tého provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy podle odstavce 2. Korekční faktor je přičítán k předpokládaným vícenákladům provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy spojeným s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pro regulovaný rok.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MW a MWh na tři desetinná místa,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst.

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

9) Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za přepravu plynu

Upravené povolené výnosy UPVppi v Kč provozovatele přepravní soustavy jsou pro regulovaný rok i stanoveny vztahem

UPVppi = PVppi + NCPpppli × PZTpppli + SDpppli + CBKppi - VOBpppli + KFppi + PTpti

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVppi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVppi = PNppi + Oppi + Zppi

kde

PNppi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přepravní soustavy nezbytné k zajištění přepravy plynu pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 l+i-1It
PNppi = PNpp0 × (1 − Xpp)i ×  ———
 t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

1 je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přepravní soustavy nezbytných k zajištění přepravy plynu, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přeprava plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1 - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přeprava plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a tech. sl., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Sl. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Oppi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Oppi = Opppli + KVppoi + KFppoi

kde

Opppli [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok i,

KVppoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFppoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Zppi [Kč] je zisk provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 MVppi 
Zppi =   ———— × RABppi + KFppzi + KFppzi
 100 

kde

MVppi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABppi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

 l+i l+i 
RABppi = RABpp0  ∆RABppt + ∑ KFppRABt
 t=1+l t=1+3 

pro i=1 a 2 je KFppRABt =0

kde

RABpp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění přepravy plynu, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABppt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění přepravy plynu v roce t, stanovená vztahem

∆RABppt = IAppplt - Oppplt × kppplt

kde

IAppplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t,

Oppplt [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok t,

kppplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t, stanovený vztahem

 RABppt-1  
kppplt =   —————     pro t=1+i, i>1, kppplt ≤ 1
 ZHAppplt-1  
 RABpp0  
kppplt =   —————     pro t=1+i, i=1, kppplt ≤ 1
 ZHApppll  

kde

RABppt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHAppplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHApppll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce 1,

KFppRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

KVppzi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFppzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

NCPpppli [Kč/MWh] je plánovaná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro regulovaný rok, která je stanovená na základě hodnoty výsledné vypořádací ceny (Settl. price) na European Energy Exchange AG, v sekci Natural Gas Futures | Derivatives - NCG Natural Gas Year Futures pod označením Cal-i roku i z posledního pracovního dne kalendářního měsíce červenec roku i-1. Roční cena v EUR/M Wh je převedena na CZK/M Wh predikovaným kurzem pro měsíc červen regulovaného roku v EUR/CZK uveřejněným v sekci „Inflační očekávání finančního trhu“ ČNB v kapitole 4 „Devizový kurz“ dokumentu „Měření inflačních očekávání finančního trhu“ ve sloupci „1 rok“,

PZTppli [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě pro regulovaný rok, stanovené na základě časové řady vykazovaných hodnot,

SDpppli [Kč] je plánovaná spotřební daň pro regulovaný rok za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která je stanovená na základě skutečné výše spotřební daně v roce i-2,

CBKppi [Kč] jsou povolené náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem, se kterým má provozovatel přepravní soustavy uzavřenou smlouvu na poskytování flexibility pro regulovaný rok,

VOBpppli [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení pro regulovaný rok,

KFppi [Kč] je korekční faktor pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok, stanovený podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

PTpti [Kč] je hodnota povolených tržeb provozovatele přepravní soustavy pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech pro regulovaný rok, stanovená na základě denních rezervovaných přepravních kapacit pro účely mezinárodní přepravy plynu podle smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených po 1. červenci 2006 včetně.

Ceny za přepravu plynu

A) Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve vstupním domácím bodě ckdeni v Kč/tis. m3 je stanovena na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

B) Upravené povolené výnosy ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu kUPVzexi v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVzexi = UPVppi × b1 + FGppzpli

kde

bi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na výstupní body do virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

FGppzpli [Kč] jsou plánované náklady na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok, stanovené vztahem

FGppzpli = koefppzi × PMNzexi × NCPpppli

kde

koefppzi [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok, stanovený na základě historie měření,

PMNzexi [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v regulovaném roce.

Kapacitní složka pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě do virtuálního zásobníku plynu ckzexij v Kč/tis. m3 je stanovena vztahem

 kUPVzexi × zij
ckzexij =   ———————
 100 × PDKzexij

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

zij [%] je koeficient pro rozdělení upravených povolených výnosů kUPVzexi do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKzexij [tis. m3] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

Variabilní složka pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě do virtuálního zásobníku plynu cvzexij v Kč/tis. m3 je stanovena vztahem

 kUPVzexi × (1 − zij)
cvzexij =   —————————
 100 × PMNzexij

kde

PMNzexij [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

C) Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním hraničním bodě j ckhexij v Kč/tis. m3 je stanovena na základě srovnávacích rozborů sazeb konkurenčních přepravních cest mezi dvěma tržními místy nákupu a prodeje plynu v Evropské unii nebo hraničním předávacím místem na hranici Evropské unie a tržním místem nákupu a prodeje plynu v Evropské unii.

Pevná cena za skutečně přepravené množství plynu v každém výstupním hraničním bodě j cvhexij v Kč/MWh je stanovena na základě využití přepravní soustavy České republiky v každém výstupním hraničním bodě j.

Pokud účastník trhu n dodává množství energie plynu pro pohon kompresních stanic podle smluv uzavřených před nabytím účinnosti této vyhlášky, bude pro něj cena cvhexij rovna nule. Účastník trhu n pak poskytne množství energie plynu pro pohon kompresních stanic shexjmin v MWh v každém výstupním hraničním bodě j přepravní soustavy kalendářního dne m pro regulovaný rok, které je stanoveno vztahem

shexjmin = koefhexij × PMNhexjmin

kde

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne regulovaného roku,

n [-] je označení každého účastníka trhu využívajícího přepravní soustavu,

koefhexij [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v každém výstupním hraničním bodě j stanovený podle smluv uzavřených před nabytím účinnosti této vyhlášky,

PMNhexjmin [MWh] je celkové množství plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním hraničním bodě j přepravní soustavy kalendářního dnem v regulovaném roce účastníkem trhu n.

D) Upravené povolené výnosy ve vstupních hraničních bodech kUPVheni v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVheni = UPVppi × hi

kde

hi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na vstupní hraniční body pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém vstupním hraničním bodě ckhenij v Kč/tis. m3 je stanovena vztahem

 kUPVheni × dij
ckhenij =   ————————
 100 × PDKhenij

kde

dij [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVheni provozovatele přepravní soustavy připadající na každý vstupní hraniční bod j pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKhenij [tis. m3] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém vstupním hraničním bodě j v regulovaném roce, snížená o denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006; pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

E) Upravené povolené výnosy ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu kUPVzeni v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVzeni = UPVppi ×vi

kde

ví [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na vstupní body z virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém vstupním bodě j z virtuálních zásobníků plynu ckzenij v Kč/tis. m3 je stanovena vztahem

 kUPVzeni × eij
ckzenij =   ———————
 100 × PDKzenij

kde

eij [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVzeni provozovatele přepravní soustavy připadající na každý vstupní bod j z virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKzenij [tis. m3] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém vstupním bodě j z virtuálního zásobníku plynu regulovaného roku, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

F) Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě kUPVdexi v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVdexi = UPVppi × fi + FGppdexi

kde

fi [%] je koeficient rozdělení celkových upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na výstupní domácí bod pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

FGppdexi [Kč] jsou plánované náklady na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok, stanovené vztahem

FGppdexi = koefdexi × PMNdexi × NCPpppli

kde

koefdexi [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok, stanovený na základě historie měření,

PMNzexi [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v regulovaném roce.

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě cUPVdexi v Kč náležející do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě jsou stanoveny vztahem

cUPVdexi = kUPVdexi ×si

kde

si [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVdexi do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě vUPVdexi v Kč náležející do variabilní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě regulovaného roku jsou stanoveny vztahem

vUPVdexi = kUPVdexi × (1 - si)

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě cUPVdexi a vUPVdexi v Kč jsou rozalokovány na jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav a pro skupinu zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě podle nesoudobých maxim jednotlivých regionálních distribučních soustav a nesoudobých maxim všech odběrných míst zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu.

Alokace upravených povolených výnosů, stanovených pro provozovatele konkrétní regionální distribuční soustavy nebo skupiny zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě, do cen přepravy plynu pro zákazníky se provádí na základě součtu nesoudobých distribučních kapacit zákazníků připojených ktéto distribuční soustavě a součtu rezervovaných kapacit zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu. Tyto ceny budou součástí cen za distribuci jednotlivých distribučních společností a ceny za přepravu pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- tis. m3 v celých hodnotách,

- MWh na tři desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa,

- Kč/tis. m3 na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci plynu

Průměrná cena za distribuci plynu sdpi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

 UPVdpi
sdpi =   ————
 RMDPdpi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVdpi je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVdpi = PVdpi + NZdpi + NVSdpi + NDdppli + KFdpi

kde

PVdpi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVdpi = PNdpi + Odpi + Zdpi

kde

PNdpi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 l+i-1It
PNdpi = PNdp0 × (1 − Xdp)i ×  ———
 t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

1 je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce plynu, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xdp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovený vztahem

It = pIPS × IPSt + (1 - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a tech. sl., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Sl. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Odpi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odpi = Odppli + KFdpoi

kde

Odppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok i,

KFdpoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Zdpi [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

 MVdpi 
Zdpi =   ———— × RABdpi+ KFdpzi
 100 

kde

MVdpi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABdpi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok, stanovená vztahem

 l+i  l+i   
RABdpi = RABdp0 +    ∆RABdpt +    KFdpRABt     pro i=1 a 2 je KFdpRABt =0
 t=1+1  t=1+3   

kde

RABdp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce plynu, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdpt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

∆RABdpt = IAdpplt - Odpplt × kdpplt

kde

IAdpplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

Odpplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok t,

kdpplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t, stanovený vztahem

 RABdpt-1  
kdpplt =   ——————     pro t=1+i, i>1
 ZHAdpplt-1  
 RABdp0  
kdpplt =   ——————     pro t=1+i, i=1
 ZHAdppll  

kde

RABdpt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdpplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdppll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce 1,

KFdpRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

KFdpzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3, stanovený postupem podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

NZdpi [Kč] jsou náklady na krytí povolených ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok, stanovené vztahem

 12  
NZdpi =   (NCPdpiz × PZTdpiz)
 z=1 

kde

NCPdpiz [Kč/MWh] je plánovaná průměrná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát v distribuční soustavě a vlastní technologické spotřeby pro měsíc z regulovaného roku, stanovená na základě smlouvy distributora o dodávce plynu pro krytí ztrát a vlastní technologické spotřeby účinné v roce i-1 při použití vstupních hodnot ze dne 15. srpna roku i-1, která nezahrnuje cenu za distribuci plynu. V případě, že tento den bude dnem pracovního klidu, použijí se vstupní hodnoty z nejbližšího předcházejícího pracovního dne,

PZTdpiz [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě pro měsíc z regulovaného roku, stanovené jako podíl z ročního povoleného množství ztrát, stanoveného Úřadem podle plánovaného ročního diagramu množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy příslušného provozovatele,

NVSdpi [Kč] jsou náklady na nákup plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy,

 12  
NVSdpi =   (NCPdpiz × VSTdpiz)
 z=1 

VSTdpiz [MWh] je plánované množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v měsíci z, stanovené jako jedna dvanáctina z ročního plánovaného množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu,

NDdppli [Kč] jsou plánované náklady na nákup distribuce pro regulovaný rok od jiných provozovatelů distribučních soustav, stanovené jako parametr pro výpočet průměrné ceny za distribuci plynu na základě objemu nakupovaných distribučních služeb v předchozích letech,

KFdpi [Kč] je korekční faktor pro činnost distribuce plynu pro regulovaný rok vypočtený podle přílohy č. 10 ktéto vyhlášce, Úřad na základě žádosti provozovatele distribuční soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

RMDPdpi [MWh] je plánované množství energie plynu distribuované příslušným držitelem licence pro regulovaný rok zahrnující celkové množství energie plynu distribuované do odběrných míst zákazníků, předávacích míst souběžných držitelů licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem, do předávacích míst jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů a množství energie plynu vstupující do soustavy z výroben plynu a předávacích míst přeshraničních plynovodů obchodovaného na virtuálním prodejním bodě.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč na celé koruny,

- MWh na tři desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Stanovení korekčních faktorů v plynárenství

A) Korekční faktory pro držitele licence na přepravu plynu

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

 CPIi-2 CPIi-1  
KFppoi = (Oppski-2 − Opppli-2) ×    ———— ×   ————     pro i ≥ 3
 100 100  

kde

Oppski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok i-2,

Opppli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFppRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3, stanovený vztahem

KFppRABt = (IAppskt-2 − Oppskt-2 × kppplt-2) − (IAppplt-2 − Oppplt-2 × kppplt-2)

kde

IAppSkt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

Oppskt-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok t-2,

kppplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2, stanovený podle přílohy č. 8 k této vyhlášce,

IAppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

Oppplt-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi vv Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 vztahem

 MVppi-2 CPIi-2 CPIi-1 MVppi-1 CPIi-1
KFppzi = KFppRABt ×   ————— ×   ————  ×   ———— + KFppRABt ×   ————— ×   ————
 100 100 100 100 100

kde

MVppi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVppi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor KFKFppi v Kč pro činnost přeprava plynuje stanoven vztahem

 CPIi-2 CPIi-1
KFppi = (KFPVppi-2 + KFppkzi-2 + KFppsi-2 + KFppvi-2) ×   ———— ×   ————
 100 100

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFPVppi-2 [Kč] je korekce povolených výnosů za rok i-2, stanovená vztahem

KFPVppi-2 = -Tsdeni-2 + kUPVzexi-2 - Tszexi-2 + (kUPVheni-2 -Tsheni-2) × ki + kUPVzeni-2 - Tszeni-2 + kUPVdexi-2 - Tsdexi-2 + kUPVhexi-2 - Tshexi-2

kde

Tsdeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupním domácím bodě v roce i-2,

kUPVzexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszexi-2 [Kč] zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu FGppzski-2 v Kč v roce i-2, stanovené vztahem

    n  
FGppzski-2 =    [ koefppzi-2 ×     (PMNszexmij-2 × NCPskmi-2)]
 j  m=1  

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne roku i-2 počínající prvním dnem prvního kalendářního měsíce roku i-2,

n [-] je počet kalendářních dní roku i-2,

koefppzi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu roku i-2,

PMNszexmi-2 [MWh] je celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním bodě do virtuálních zásobníků plynu v kalendářním dni m roku i-2,

NCPskmi-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v kalendářním dni m roku i-2, která je stanovená na základě hodnoty výsledné vypořádací ceny (Settl. price) na European Energy Exchange AG pro následující plynárenský den D+1 pro zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D; pokud není k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settl. price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settl. price) na následující plynárenský den D+1. Denní cena v EUR je převedena na CZK denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

kUPVheni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních hraničních bodech v roce i-2,

Tsheni-2 [Kč]:

pro i≥2 jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech snížené o výnosy za denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006 v roce i-2,

ki [-] je koeficient, přičemž platí:

pokud bude PDKsheni ≥ PDKdexi-2, tak ki = kki,

pokud bude PDKsheni < PDKdexi-2, tak ki = 0,

pro i=1 Tsheni-2 jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech vztažené k zásobování zákazníků v České republice v roce i-2; v tomto případě ki=1,

PDKshenij [tis. m3] je skutečná celková denní rezervovaná kapacita ve vstupních hraničních bodech j v roce i-2 snížená o skutečné denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006,

PDKdexi [tis. m3] je rezervovaná pevná přepravní kapacita ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

kki [-] je koeficient alokace skutečných výnosů ve vstupních hraničních bodech, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

kUPVzeni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

kUPVdexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

Tsdexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupním domácím bodě v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupního domácího bodu FGppsdexi-2 v Kč v roce i-2, stanovené vztahem

 n 
 FGppsdexi-2 = koefdexi-2 ×     (PMNsdexmi-2 × NCPskmi-2)
 m=1 

kde

koefdexi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě roku i-2,

PMNsdexmi-2 [MWh] je celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno ve výstupním domácím bodě v kalendářním dni m roku i-2,

KFppkzi-2 [Kč] je korekce nákladů na pořízení plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě za rok i-2, stanovená vztahem

KFppkzi-2 = (NCPppski-2 × PZTppski-2) − (NCPpppli-2 × PZTpppli-2)

kde

NCPppski-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě, která je stanovená jako prostý průměr hodnot výsledných vypořádacích cen (Settl. price) cen pro následující plynárenský den D+l pro zónu NCG v plynárenském dni D za všechny dny roku i-2 na European Energy Exchange AG; pokud nejsou k dispozici ceny pro den D+1 ze dne D, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settl. price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settl. price) na plynárenský den D+1. Průměrná roční cena v EUR je převedena na CZK průměrným ročním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

PZTppski-2 [MWh] je skutečné množství ztrát v přepravní soustavě v roce i-2,

NCPpppli-2 [Kč/MWh] je plánovaná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě použitá pro výpočet cen v roce i-2,

PZTpppli-2 [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě použité pro výpočet v roce i-2,

KFppsi-2 [Kč] je korekce spotřební daně za rok i-2, stanovená vztahem

KFppsi-2 = SDppski-2 - SDpppli-2

kde

SDppski-2 [Kč] je skutečná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě v roce i-2,

SDpppli-2 [Kč] je plánovaná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která byla použita pro výpočet cen pro rok i-2,

KFppvi-2 [Kč] je korekce výnosů provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a za výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení za rok i-2, stanovená vztahem

KFppvi-2 = VOBppski-2 − VOBpppli-2

kde

VOBppski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a skutečné výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení v roce i-2,

VOBpppli-2 [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení, které byly použity pro výpočet cen pro rok i-2.

B) Korekční faktory pro držitele licence na distribuci plynu

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

 CPIi-2 CPIi-1  
KFdpoi = (Odpski-2 − Odppli-2) ×   ———— ×   ————        pro  i ≥ 3
 100 100  

kde

Odpski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok i-2,

Odppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFKFddpRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 vztahem

KFdpRABt = (IAdpskt-2 − Odpskt-2 × kdpplt-2) − (IAdpplt-2 − Odpplt-2 × kdpplt-2)

kde

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odpskt-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro rok t-2,

kdpplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2, stanovený podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

IAdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

Odpplt-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 vztahem

 MVdpi-2 CPIi-2 CPIi-1 MVdpi-1 CPIi-1
KFdpzi = KFdpRABt ×   ———— ×   ———— ×   ————  + KFdpRABt ×   ———— ×   ————
 100 100 100 100 100

kde

MVdpi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdpi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor pro činnost distribuce plynu KFdpi v Kč je stanoven vztahem

 CPIi-2 CPIi-1
KFdpi = [UPVdpi-2 + KZdpi + KVSdpi + KNDdpi + UPVdexji-2 + CTdpi-2] ×    ——— ×   ———
 100 100

kde

UPVdpi-2 [Kč] je hodnota stanovených upravených povolených výnosů pro rok i-2,

UPVdexji-2 [Kč] jsou upravené povolené výnosy za přepravu plynu pro rok i-2 ve výstupním domácím bodě alokované pro distribuční společnost j,

KZdpi [Kč] je hodnota korekce pro rok i k nákladům na povolené ztráty v distribuční soustavě, stanovená vztahem

 12 
KZdpi= ( (NCPdpski-2z × PZTdpski-2z)) - NZdpi-2
 z=1 

kde

NCPdpski-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě v měsíci z, která nezahrnuje cenu za distribuci plynu v roce i-2, pokud je tato cena menší nebo rovna obvyklé ceně plynu nakupovaného pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě na trhu s plynem. Pokud je skutečná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě vyšší, použije se pro výpočet obvyklá cena plynu na trhu s plynem,

PZTdpski-2z [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě pro měsíc z roku i-2, stanovené jako podíl z ročního povoleného množství ztrát, stanoveného Úřadem pro rok i-2 podle skutečného ročního diagramu plynu vstupujícího do distribuční soustavy příslušného provozovatele v roce i-2,

NZdpi-2 [Kč] je hodnota nákladů na ztráty v distribuční soustavě použitá pro výpočet upravených povolených výnosů pro rok i-2,

KVSdpi [Kč] je hodnota korekce pro rok i k nákladům na vlastí technologickou spotřebu, stanovená vztahem

 12 
KVSdpi= ( (NCPdpski-2z× VSTdpski-2z)) - NVSdpi-2
 z=1 

kde

VSTdpski-2z [MWh] je skutečné množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v měsíci z roku i-2, stanovené jako jedna dvanáctina z ročního skutečného množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu,

NVSdpi-2 [Kč] je hodnota nákladů na nákup plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu v distribuční soustavě použitá pro výpočet upravených povolených výnosů pro rok i-2,

KNDdpi [Kč] je hodnota korekce pro rok i k nákladům na nákup distribučních služeb od jiných držitelů licence na distribuci v roce i-2, stanovená vztahem

KNDdpi = (NDdpski-2 - NDdppli-2)

kde

NDdpski-2 [Kč] jsou skutečné náklady na nákup distribučních služeb od jiných držitelů licence na distribuci plynu v roce i-2,

NDdppli-2 [Kč] jsou plánované náklady na nákup distribuce pro rok i-2 od jiných provozovatelů distribučních soustav,

CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za činnost distribuce plynu včetně výnosů za přepravu do domácího bodu za rok i-2 vykázané podle jiného právního předpisu9).

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

- Kč v celých korunách,

- MWh na tři desetinná místa,

- procenta na tři desetinná místa,

- poměrná míra na pět desetinných míst,

- tis. m3 v celých hodnotách,

- Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Postup stanovení regulované hodnoty nabývaného plynárenského zařízení

Metoda diskontováných peněžních toků (DCF) je použita pro stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení nabývaného provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) je použita pro stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení nabývaného vlastní investiční činností v případě, že se jedná o rozvoj distribuční soustavy. Rozvoj distribuční soustavy je zpravidla spojen s připojením nových odběrných míst.

1. Způsob vypočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Metoda DCF je založena na výpočtu kladného a záporného peněžního toku vytvořeného hodnoceným majetkem.

Peněžní toky a čistá současná hodnota plynárenského zařízení

 Kladný tokrok 1 rok 2 rok 3 další rok... rok dosažení požadované návratnosti
 Čistý ziskHHH H
+Účetní odpisy z ceny odkupuXXX X
=Kladný tokVVV V
xDiskontní sazbaHHH H
1Diskontovaný kladný tokVVV V
       
 Záporný tok     
 Cena odkupuX    
=Záporný tokv    
xDiskontní sazbaH    
2Diskontovaný záporný tokV    
       
1-2Čistá současná hodnotaVVV V

kde

H je hodnota

V je výpočet

X je výsledek iteračního výpočtu

Vypočet zisku

Tržby z činnosti distribuce plynu

- Provozní náklady
- Náklady na bilanční rozdíl
- Účetní odpisy
= Hrubý zisk
- Rozdíl účetních a daňových odpisů
Základ daně z příjmu
x Sazba daně z příjmu
= Daň z příjmu
Hrubý zisk
- Daň z příjmu
Čistý zisk

Do kladného peněžního toku se započítává čistý zisk tvořený hodnoceným plynárenským zařízením.

K vypočtenému čistému zisku se přičítají účetní odpisy ve stejné výši, ve které byly použity pro výpočet hrubého zisku.

Záporný peněžní tok tvoří dopočtená regulovaná hodnota nabývaného plynárenského zařízení.

Rozdíl kladného a záporného peněžního toku je v jednotlivých letech výpočtu diskontován určenou diskontní sazbou. Tím je stanovena výsledná čistá současná hodnota nabývaného plynárenského zařízení.

Pro výpočet je určen parametr doby návratnosti. Regulovaná hodnota nabývaného plynárenského zařízení se vypočítá tak, aby čistá současná hodnota rozdílu kladného a záporného peněžního toku byla za určenou dobu návratnosti rovna nule.

2. Vstupy vypočtu regulované hodnoty nabývaného plynárenského zařízení

a) Tržby z činnosti distribuce plynu

Tržby z činnosti distribuce plynu jsou do výpočtu zahrnuty v ročním členění pro období 15 let od zahájení prodeje z nabývaného plynárenského zařízení.

Tržby z činnosti distribuce plynu se stanoví na základě velikosti odběru plynu z nabývaného plynárenského zařízení. Jsou-li důvodné předpoklady o změně počtu připojených zákazníků a množství odebíraného plynu, zohlední se ve výpočtu tržeb z činnosti distribuce plynu.

Tržby z činnosti distribuce plynu pro zákazníky kategorie velkoodběratel, střední odběratel a maloodběratel se vypočítají z předpokládaného množství distribuovaného plynu a průměrné ceny distribuce plynu.

Tržby z činnosti distribuce plynu pro zákazníky kategorie domácnost se vypočítají podle počtu zákazníků a charakteru jejich odběrných míst. K odběrným místům podle jejich typu se přiřazují měrné spotřeby a průměrné ceny distribuce plynu uplatňované držitelem licence na distribuci plynu.

Použité průměrné ceny distribuce plynu jsou v dalších letech navyšovány podle určené výše inflace. Ceny za distribuci plynu se upravují o případné korekční faktory stanovené pro držitele licence na distribuci plynu. Minimální členění domácností podle typu odběru:

- pouze vaření

- vaření a TUV

- jednogenerační RD

- dvougenerační RD

- bytová jednotka

- řadový RD

- rekreační objekt

b) Náklady na bilanční rozdíl

Tržby z činnosti distribuce plynu se snižují o náklady na ztráty příslušné distribuční soustavy.

c) Cena pořízení

Pro srovnatelnost výpočtu se použije obvyklá cena pořízení plynárenského zařízení uplatňovaná držitelem licence na distribuci plynu, která je zároveň maximální možnou hodnotou nabývaného plynárenského zařízení.

Do ceny pořízení se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetické zaměření, věcná břemena a ostatní investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení plynárenského zařízení. Cenou pořízení plynárenského zařízení při připojení odběrného místa se rozumí náklady spojené s připojením a se zajištěním dodávky plynu.

d) Provozní náklady

Provozní náklady držitele licence na distribuci plynu související s hodnoceným plynárenským zařízením jsou stanoveny procentem z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení.

e) Účetní a daňové odpisy

Pro stanovení výše odpisů se vychází z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení. Odpisy vypočtené z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení se upraví podle výsledné hodnoty nabytého plynárenského zařízení.

3. Parametry výpočtu regulované hodnoty nabývaného plynárenského zařízení

a) Diskontní míra je stanovena ve stejné výši jako míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci plynu po zdanění.

b) Výše provozních nákladů je rovna 1,2 % z ceny pořízení plynárenského zařízení, přičemž se vychází z obvyklé ceny pořízení.

c) Nestanoví-li Úřad podle vývoje národního hospodářství jinou hodnotu inflace, má se zato, že míra inflace je rovna 2,5 %.

d) Doba návratnosti investice je 15 let od roku zahájení prodeje z nabývaného plynárenského zařízení, pokud lze oprávněně předpokládat, že minimálně po tuto dobu nabývané plynárenské zařízení zaručí bezpečné a spolehlivé poskytování služby distribuce plynu.

4. Zjednodušeny způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky

Pro stanovení regulované hodnoty nabývané samostatné středotlaké a nízkotlaké plynovodní přípojky vybudované na stávající distribuční soustavě je možné využít zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty.

Regulovaná hodnota nabývané plynovodní přípojky je v tomto případě vypočtena jako procentuelní podíl z ceny pořízení nabývané plynovodní přípojky.

Procento podílu je určeno na základě plánovaného nebo skutečného odběru plynu a délky plynovodní přípojky. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je odběr plynu stanoven podle měrné spotřeby určené pro daný typ zákazníka.

Parametry zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou intervalová určení zatížení plynovodní přípojky v m3/m za rok a k těmto intervalům příslušná procenta pro výpočet podílu z ceny pořízení. Základem pro stanovení parametrů zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou výpočty pro jednotlivé intervaly zatížení provedené výše popsanou metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) v plném rozsahu při použití všech stanovených parametrů.

Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty nelze použít v případě, kdy je plynovodní přípojka budována současně s plynovodní sítí.

5. Rozdíl mezi cenou pořízení a regulovanou hodnotou

V případě nabytí plynárenského zařízení od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy je rozdíl mezi regulovanou hodnotou a cenou pořízení nákladem jdoucím k tíži třetí strany nebo zákazníka distribuční soustavy.

V případě nabytí plynárenského zařízení vlastní investiční činností není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou a cenou pořízení uhrazený provozovatelem distribuční soustavy zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru