Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 262/2010 Sb.Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3)

Částka 96/2010
Platnost od 10.09.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

262

SDĚLENÍ

Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vydalo dne 3. března 2010 na základě ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/3), které nabylo právní moci dne 3. března 2010. Znění uvedeného rozhodnutí je následující:

Ministerstvo dopravy - odbor civilního letectví, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Aeroklubu České republiky rozhodlo takto:


Aeroklub České republiky, IČ: 00537403, se sídlem Praha 4 - Spořilov, U mlýna 3, PSČ 14100, se dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřuje výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, tedy ověřováním jejich letové způsobilosti a způsobilosti pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů sportovních létajících zařízení, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů.

1) Aeroklub České republiky (dále jen „pověřená osoba“) vykonává činnosti uvedené v ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro sportovní padáky a jejich součásti, čímž se rozumí hlavní padáky, záložní padáky a jejich nosné postroje (dále jen „sportovní padáky“).

2) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti sportovních padáků vyrobených na území České republiky, jakož i sportovních padáků vyrobených a schválených k provozu v zahraničí, které byly na území České republiky dovezeny.

3) Pověřená osoba oznámí Ministerstvu dopravy odpovědnou osobu určenou k zajištění výkonu státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v rozsahu tohoto pověření do 10 dnů od nabytí jeho účinnosti.

4) Pověřená osoba postupuje podle prováděcích předpisů, které vydává a které podrobněji upravují jednotlivé její činnosti v rámci výkonu státní správy. Jedna sada všech předpisů vydávaných pověřenou osobou je v ověřeném znění uložena na Ministerstvu dopravy.

5) Pověřená osoba vykonává v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohled nad činností parašutistů, výrobců a dalších uživatelů sportovních padáků prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a téhož zákona.

a) V rámci tohoto dohledu a v zájmu prevence vzniku nehod a incidentů v parašutistickém provozu a prevence vzniku škod je pověřená osoba oprávněna prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádět systematické či namátkové kontroly provozu a výroby sportovních padáků. V případě zjištění nedostatků, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost parašutistického provozu, je pověřená osoba oprávněna přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti a k odvrácení škody.

b) Při výkonu kontroly provozu se pověřená osoba zaměřuje zejména na kontrolu dodržování pravidel pro provádění seskoků sportovním padákem a postupů pro výkon dalších činností souvisejících s používáním sportovního padáku tak, jak je uvedeno ve všeobecných pravidlech létání a předpisech vydávaných pověřenou osobou, včetně kontroly činnosti instruktorů a středisek pro poskytování výcviku.

6) Pověřená osoba je v rámci tohoto pověření povinna:

a) Oznamovat Ministerstvu dopravy změnu odpovědné osoby určené k zajištění výkonu státní správy dle článku 3.

b) Předkládat změny předpisů, které podléhají schvalování dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu dopravy nejméně 30 dní před jejich provedením.

c) Jmenovat do funkcí inspektorů provozu a inspektorů techniky odborně způsobilé osoby zajišťující v souladu s bodem 5 tohoto pověření dohled nad činností uživatelů sportovních padáků a předložit jejich seznam Ministerstvu dopravy.

d) Poskytovat Ministerstvu dopravy na vyžádání údaje z evidence předmětných druhů SLZ a evidence vydaných průkazů způsobilosti jejich uživatelů.

e) Oznamovat Ministerstvu dopravy závažnější případy odůvodňující podezření, že došlo uživateli SLZ ke spáchání správního deliktu, zejména případy, kdy činností uživatelů SLZ došlo k ohrožení života a zdraví, případně majetku třetích osob.

f) Zajistit dostupnost předpisů, výcvikových osnov či jiných postupů vydávaných pověřenou osobou pro všechny jejich uživatele.

7) Pověřená osoba je dále oprávněna:

a) Vyhlašovat veřejné parašutistické soutěže, kterých se zúčastní výhradně uživatelé sportovních padáků, a povolovat seskoky parašutistů mimo letiště.

b) V oblasti zachování způsobilosti záchranných pilotních padáků u provozovatelů v České republice vykonávat tyto činnosti:

i) provozní ověřování způsobilosti záchranných pilotních padáků v souladu s průvodní technickou dokumentací - padákovými záznamníky záchranných pilotních padáků,

ii) provádění prohlídek a balení záchranných pilotních padáků dle technických popisů,

iii) provádění školení, přezkušování a přiznávání kvalifikací pro žadatele o získání oprávnění k balení jednotlivých typů záchranných pilotních padáků.

Výše uvedené činnosti musí být vykonávány v souladu se změnovou službou a podle pokynů oprávněného výrobce záchranných pilotních padáků. Typový doklad způsobilosti záchranného padáku, tj. souhlas s použitím výrobku v civilním letectví a příslušné oprávnění výrobce či opravce, může vydat pouze Ministerstvo dopravy.

Dnem právní moci tohoto pověření pozbývá platnosti pověření vydané Ministerstvem dopravy - odborem civilního letectví rozhodnutím ze dne 9. prosince 2005, č. j. 1456/2005-220-SP/3.


Odůvodnění

V rámci řízení žadatel o pověření prokázal, že splňuje veškeré náležitosti požadované zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy má pro ověřování letové způsobilosti sportovních padáků a způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podrobnější odůvodnění není třeba, protože se žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Ministr:

JUDr. Bárta v. r.

Přesunout nahoru