Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 261/2010 Sb.Sdělení Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1)

Částka 96/2010
Platnost od 10.09.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

261

SDĚLENÍ

Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy vydalo dne 19. února 2010 na základě ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1), které nabylo právní moci dne 19. února 2010. Znění uvedeného rozhodnutí je následující:

Ministerstvo dopravy - odbor civilního letectví, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Letecké amatérské asociace České republiky rozhodlo takto:


Letecká amatérská asociace České republiky, IČ: 48137481, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Ke Kablu 289, PSČ 10200, zaregistrovaná Ministerstvem vnitra v rejstříku občanských sdružení pod číslem VSC/1-17 223/92-R, se dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřuje výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

1) Letecká amatérská asociace České republiky (dále jen „pověřená osoba“) vykonává činnosti uvedené v ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro následující druhy sportovních létajících zařízení dle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

a) padákový kluzák,

b) závěsný kluzák,

c) ultralehký letoun,

d) motorový padákový kluzák,

e) motorový závěsný kluzák,

f) ultralehký motorový vírník,

g) ultralehký vrtulník.

2) Toto pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti:

a) bezmotorových sportovních létajících zařízení uvedených v článku 1) písm. a) a b), která jsou konstruována jako pozemní a bezmotorová,

b) motorových sportovních létajících zařízení uvedených v článku 1) písm. c) až g), která jsou konstruována jako pozemní a jsou vybavena jedním pístovým motorem nebo elektromotorem.

3) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení uvedených v článku 1 (dále jen „předmětná SLZ“) postavených amatérsky nebo vyrobených profesionálně na území České republiky, a to buď jako komplet nebo ve stavebnici určené k sestavení.

4) Toto rozhodnutí o pověření opravňuje k ověřování letové způsobilosti předmětných SLZ vyrobených a schválených k provozu v zahraničí, která byla na území České republiky dovezena kompletní nebo ve stavebnici určené k sestavení.

5) O oprávnění Letecké amatérské asociace České republiky k ověřování letové způsobilosti předmětných SLZ, která jsou konstruována jiným způsobem, bude v konkrétním případě rozhodnuto Ministerstvem dopravy na základě žádosti stavitele nebo výrobce sportovního létajícího zařízení podané prostřednictvím Letecké amatérské asociace České republiky, a to ještě před zahájením stavby takového sportovního létajícího zařízení nebo před realizací jeho dovozu ze zahraničí.

6) Toto rozhodnutí o pověření neopravňuje k samostatnému ověřování letové způsobilosti ultralehkých vrtulníků. Podmínkou pro ověřování letové způsobilosti ultralehkých vrtulníků je jejich profesionální výroba a předcházející získání zahraniční certifikace, nebo získání obdobného průkazu ověřujícího letovou způsobilost ultralehkého vrtulníku v zahraničí.

7) Toto rozhodnutí o pověření neopravňuje ke schvalování a ověřování funkčnosti zařízení, na jehož indikaci závisí podélné a výškové rozestupy takto vybaveného sportovního létajícího zařízení od ostatního leteckého provozu, nebo na jehož indikaci závisí splnění pokynu vydaného osobou zajišťující letové provozní služby ve smyslu ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména odpovídačů sekundárního radaru, navigačních přístrojů VOR, přijímačů signálů traťových návěstidel a dalších zařízení. Uživatel sportovního létajícího zařízení smí používat uvedená zařízení pouze v případě, že při jejich zástavbě a při jejich provozu bude postupováno podle zvláštního předpisu. Oprávnění k zástavbě a pravidelné kontrole funkčnosti výše uvedených zařízení instalovaných do předmětných SLZ může pověřená osoba vydat pouze osobě, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem pro civilní letectví.

8) Toto pověření se nevztahuje na stanovení podmínek pro výběr a schvalování ploch pro vzlety a přistání shora uvedených sportovních létajících zařízení zřizovaných na vodní hladině. O podmínkách pro výběr a schvalování ploch pro vzlety a přistání shora uvedených sportovních létajících zařízení zřizovaných na vodní hladině bude rozhodovat Ministerstvo dopravy individuálně na základě žádosti pověřené osoby.

9) Pověřená osoba oznámí Ministerstvu dopravy odpovědnou osobu určenou k zajištění výkonu státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v rozsahu tohoto pověření do 10 dnů od nabytí jeho účinnosti.

10) Pověřená osoba postupuje podle prováděcích předpisů, které vydává a které podrobněji upravují jednotlivé její činnosti v rámci výkonu státní správy. Jedna sada všech předpisů vydávaných pověřenou osobou je v ověřeném znění uložena na Ministerstvu dopravy.

11) Pověřená osoba vykonává v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. a), c) a k) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohled nad činností pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů předmětných SLZ prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a téhož zákona.

a) V rámci tohoto dohledu a v zájmu prevence vzniku nehod a incidentů způsobených předmětnými SLZ a prevence vzniku škod je pověřená osoba oprávněna prostřednictvím odborně způsobilých osob dle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádět systematické či namátkové kontroly provozu, stavby a výroby předmětných SLZ. V případě zjištění nedostatků, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost provozu sportovních létajících zařízení, je pověřená osoba oprávněna přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti a k odvrácení škod.

b) Při výkonu kontroly provozu se pověřená osoba zaměřuje na kontrolu žáků, pilotů, instruktorů a středisek pilotního výcviku sportovních létajících zařízení a dodržování podmínek pro bezpečné provedení letu a dalších podmínek stanovených ve všeobecných pravidlech létání a předpisech vydávaných pověřenou osobou.

12) Pověřená osoba je v rámci tohoto pověření povinna:

a) Oznamovat Ministerstvu dopravy změnu odpovědné osoby určené k zajištění výkonu státní správy dle článku 9.

b) Předkládat změny předpisů, které podléhají schvalování dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvu dopravy nejméně 30 dní před jejich provedením.

c) Jmenovat do funkcí inspektorů provozu a inspektorů techniky odborně způsobilé osoby zajišťující v souladu s bodem 11 tohoto pověření dohled nad činností uživatelů předmětných SLZ a předložit jejich seznam Ministerstvu dopravy.

d) Poskytovat Ministerstvu dopravy na vyžádání údaje z evidence předmětných druhů SLZ a evidence vydaných průkazů způsobilosti jejich uživatelů.

e) Oznamovat Ministerstvu dopravy závažnější případy odůvodňující podezření, že došlo uživateli SLZ ke spáchání správního deliktu, zejména případy, kdy činností uživatelů SLZ došlo k ohrožení života a zdraví, případně majetku třetích osob.

f) Zajistit dostupnost předpisů, výcvikových osnov či jiných postupů vydávaných pověřenou osobou pro všechny jejich uživatele.

Dnem právní moci tohoto pověření pozbývá platnosti pověření vydané Ministerstvem dopravy - odborem civilního letectví rozhodnutím o pověření ze dne 18. listopadu 2005, č. j. 1359/2005-220-SP/3.


Odůvodnění

V rámci řízení žadatel o pověření prokázal, že splňuje veškeré náležitosti požadované zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy má pro ověřování letové způsobilosti v pověření uvedených druhů sportovních létajících zařízení a způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podrobnější odůvodnění není třeba, protože se žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Ministr:

JUDr. Bárta v. r.

Přesunout nahoru