Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 248/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Částka 89/2010
Platnost od 30.08.2010
Účinnost od 30.08.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

248

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb. a zákona č. 377/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 5, § 34h odst. 9 a § 35 odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení zní: „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).
Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách.

2) Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES.“.

2. V § 5 větě první se slova „příloze č. 5 této vyhlášky“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie2)“.

3. V § 5 větě druhé se slova „příloze č. 6 této vyhlášky“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie2)“.

4. V § 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; pokud se po předložení zprávy Drážní úřad dozví o nových skutečnostech nebo nesprávnostech, provede změnu nebo opravu ukazatelů za daný rok co nejdříve, nejpozději v následující výroční zprávě“.

5. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.

Obsah evidenčního přehledu o mimořádných událostech za rok ....

Označení předkladatele:

Evidenční přehled obsahuje společné bezpečnostní ukazatele, kterými jsou:

1. Ukazatele těžkých nehod

Těžkou nehodou se pro účely tohoto evidenčního přehledu rozumí každá nehoda, s výjimkou nehody v depech a dílnách, na které se podílí nejméně jedno drážní vozidlo v pohybu a

a) při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba nebo

b) při níž dojde ke hmotným škodám na drážním vozidle, na kolejích, na jiných zařízeních nebo na životním prostředí ve výši nejméně 150000 EUR, přičemž pro účely tohoto evidenčního přehledu se pro přepočet částky v EUR na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni 30. dubna roku předcházejícího roku, kdy se odevzdává evidenční přehled, nebo

c) která má za následek přerušení provozu vlaků na trati celostátní dráhy nejméně na šest hodin.

Při hodnocení, zda jde o těžkou nehodu, bude brána v úvahu pouze primární nehoda, a to i tehdy, když následky sekundární nehody budou vážnější (např. požár, který vznikne při vykolejení).

Relativním počtem uvedeným v jednotlivých položkách této přílohy se rozumí podíl celkové hodnoty v položce a hodnoty vlakových (provozních) kilometrů na dráze za sledované období.

Vážně zraněnými osobami se pro účely tohoto evidenčního přehledu rozumí všechny zraněné osoby, které byly po nehodě hospitalizovány na více než 24 hodin, s výjimkou osob, které se pokusily o sebevraždu.

1.1 Celkový a relativní počet těžkých nehod a jejich rozdělení podle následujících kategorií:

1.1.1 srážky drážních vozidel, včetně srážek s překážkami v průjezdném průřezu,

1.1.2 vykolejení drážních vozidel,

1.1.3 střetnutí drážních a silničních vozidel na úrovňových kříženích a střetnutí drážních vozidel na těchto přejezdech s chodci,

1.1.4 usmrcení (s výjimkou sebevraždy) nebo vážná zranění osob

a) způsobené pohybujícím se drážním vozidlem nebo

b) způsobené předmětem připevněným k drážnímu vozidlu nebo předmětem, který se z drážního vozidla oddělil, nebo

c) pádem osoby z pohybujícího se drážního vozidla,

1.1.5 požáry drážních vozidel a jejich nákladů s výjimkou požárů v depech a v dílnách,

1.1.6 ostatní.

1.2 Celkový a relativní počet vážně zraněných a usmrcených osob podle následujících kategorií:

1.2.1 cestující (také ve vztahu k celkovému počtu osobokilometrů a vlakových kilometrů v osobní dopravě) včetně osob, které naskakují do pohybujícího se drážního vozidla nebo z něj vyskakují,

1.2.2 osoby, které vykonávají činnosti pro zajišťování provozování dráhy a drážní dopravy,

1.2.3 uživatelé úrovňových křížení,

1.2.4 osoby, které se neoprávněně vyskytují v obvodu dráhy,

1.2.5 ostatní.

2. Ukazatele nehod při přepravě nebezpečných věcí;

2.1 Celkový a relativní počet nehod při přepravě nebezpečných věcí, které je nutno ohlásit podle oddílu 1.8.5 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, vyhlášeného Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2010 Sb. m. s., kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C - Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), a to v následujících kategoriích:

2.1.1 nehody, na kterých se podílelo alespoň jedno drážní vozidlo přepravující nebezpečné věci,

2.1.2 počet nehod podle 2.1.1., při kterých došlo k úniku nebezpečných věcí.

3. Ukazatele týkající se sebevražd v případě, že usmrcení bylo způsobeno pohybujícím se drážním vozidlem

Celkový a relativní počet sebevražd.

4. Ostatní ukazatele mimořádných událostí

Celkový a relativní počet událostí bez ohledu na to, zda vedly k nehodě, a to:

4.1 lomů kolejnic způsobených rozdělením do dvou nebo více kusů nebo spočívajících v oddělení kusu kovu, při kterém se na temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm,

4.2 závady v geometrické poloze koleje, které pro zachování bezpečnosti vyžadují vyloučení koleje z provozu nebo okamžité snížení povolené rychlosti,

4.3 selhání návěstních systémů vedoucí k tomu, že návěstní informace nejsou natolik omezující, aby zaručovaly bezpečnost provozování drážní dopravy,

4.4 projetých návěstidel zakazujících jízdu s výjimkou drážního vozidla bez připojené trakční jednotky nebo drážního vozidla bez obsluhy a případu, kdy z jakéhokoli důvodu není návěst změněna na zákaz jízdy včas tak, aby mohl strojvedoucí vlak před návěstidlem zastavit,

4.5 lomů dvojkolí a náprav u provozovaných drážních vozidel vytvářejících riziko nehody (vykolejení nebo srážky).

5. Ukazatele pro stanovení hospodářského dopadu těžkých nehod

Celkové (v Kč) a relativní náklady spojené s:

5.1 počtem úmrtí a vážného zranění osob vynásobené hodnotou prevence nehody (VPC); VPC je tvořena odhadem průměrných přímých a nepřímých hospodářských nákladů připadajících na jedno úmrtí nebo vážné zranění, které se skládají z nákladů na lékařskou péči a rehabilitaci zraněných osob, nákladů spojených s pohřbem a odškodněním pozůstalých podle občanského zákoníku, nákladů řízení, nákladů na havarijní služby a správních nákladů pojištění spojených s úmrtím nebo vážným zraněním, a z výrobních ztrát tvořených společenskou hodnotou zboží a služeb, které mohly být vyrobeny a poskytnuty danou osobou, pokud by se nehoda nestala,

5.2 náklady na škody na životním prostředí, kterými jsou náklady provozovatele dráhy a drážní dopravy na uvedení poškozené oblasti do stavu před nehodou,

5.3 náklady na odstranění škody na drážním vozidle nebo dopravní cestě dráhy včetně nákladů spojených s pronájmem drážního vozidla náhradou za vozidla poškozená,

5.4 náklady na zpoždění, kterými jsou náklady na odškodnění a poskytnutí dalších služeb cestujícím při zpoždění vlaku, zajištění náhradní dopravy a v nákladní dopravě odškodnění za překročení dodací lhůty nebo poškození a znehodnocení zásilky vlivem zpoždění.

6. Ukazatele týkající se technické bezpečnosti dráhy

6.1 Procentní podíl tratí s provozovaným automatickým vlakovým zabezpečovacím zařízením (ATP) a procentní podíl vlakových kilometrů ujetých na tratích s provozovaným ATP; automatickým vlakovým zabezpečovacím zařízením se rozumí systém, který vynucuje uposlechnutí návěstidel a omezení rychlosti její kontrolou, včetně automatického zastavení před návěstidly.

6.2 Počet úrovňových křížení (celkový počet, na kilometr trati a kilometr kolejí) podle následujících kategorií:

6.2.1 úrovňové křížení se zabezpečovacím zařízením:

6.2.1.1 ovládaným automaticky jízdou bez závor,

6.2.1.2 ovládaným automaticky jízdou se závorami bez výstražných světel,

6.2.1.3 ovládaným automaticky jízdou se závorami a výstražnými světly,

6.2.1.4 ovládaným automaticky jízdou se závorami a výstražnými světly a kolejovým zabezpečovacím zařízením, kterým se rozumí návěstidlo nebo jiný vlakový zabezpečovací systém, který vlaku dovolí pokračovat pouze v případě, že je úrovňové křížení zabezpečeno a nenarušeno, přičemž nenarušenost je zajištěna pomocí dohledu nebo systému zjišťování překážek,

6.2.1.5 ovládaným obsluhou bez závor,

6.2.1.6 ovládaným obsluhou se závorami bez výstražných světel,

6.2.1.7 ovládaným obsluhou se závorami a výstražnými světly.

6.2.2 úrovňové křížení bez zabezpečeného zařízení (tj. zabezpečené jen výstražným křížem).

7. Ukazatele týkající se zajištění bezpečnosti

Vnitřní kontroly prováděné provozovateli dráhy a drážní dopravy podle dokumentace systému zajišťování bezpečnosti. Celkový počet provedených vnitřních kontrol a tento počet vyjádřený jako procentní podíl z předepsaných nebo plánovaných vnitřních kontrol.".

6. Příloha č. 5 se zrušuje.

7. Příloha č. 6 se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Evidenční přehled o mimořádných událostech za uplynulý kalendářní rok podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění této vyhlášky, se poprvé použije pro rok 2010.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Bárta v. r.

Přesunout nahoru