Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 236/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/2010
Platnost od 05.08.2010
Účinnost od 15.09.2010
Zrušeno k 04.07.2012 (238/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb., vyhlášky č. 509/2006 Sb. a vyhlášky č. 317/2007 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze dne 14. ledna 2009 o názvech textilií (přepracované znění) (Text s významem pro EHP).
Směrnice Komise 2009/121/ES ze dne 14. září 2009, kterou se mění přílohy I a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP).“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis

Poř. číslo Název vlákna Popis vlákna
1 vlna1) vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (ovis aries)
2 alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova „vlna“ nebo „srst“ nebo bez těchto slov1) srst těchto zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírská koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra
3 zvířecí chlupy nebo koňské žíně s uvedením nebo bez uvedení druhu zvířete (např. hovězí chlupy, srst kozy domácí, koňské žíně) srst různých zvířat neuvedených v položce 1 ani 2
4 hedvábí vlákno získané výlučně ze snovacích žláz hmyzu
5 bavlna vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)
6 kapok vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7 len vlákno získané z lýka stonku lnu (Linum usitatissimun)
8 konopí vlákno získané z lýka konopí (Canabis sativa)
9 juta vlákno získané z lýka Corchorus olitorius a Corchorus capsularis. Pro účely této vyhlášky se za jutu považují rovněž lýková vlákna získaná z druhů: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10 abaka (manilské konopí) vlákno získané z pochvy listu Musa textilis
11 alfa vlákno získané z listů Stipa tenacissima
P kokos vlákno získané z plodů Cocos nucifera
13 broom vlákno získané z lýka Cytisus scoparius anebo Spartium Junceum
14 ramie vlákno získané z lýka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15 sisal vlákno získané z listů Agáve sisalana
16 bengálské konopí vlákno z lýka Crotalaria juncea
17 henequen vlákno z lýka Agáve fourcroydes
18 maguey vlákno z lýka Agáve cantala
19 acetát vlákno z acetáru celulózy, v němž je nejméně 74 % a nejvýše 92 % hydroxylových skupin acetylováno
20 alginát vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové
21 měďnaté vlákno regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem
22 modal regenerované celulózové vlákno získané modifikovaným viskózovým postupem, s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem pevnosti za mokra. Pevnost (BC) v klimatizovaném stavu a síla (BM) potřebná k prodloužení o 5 % v mokrém stavu jsou:
BC (cN) ≥ l,3 √T + 2 T
BM (cN) ≥ 0,5 √T
kde T je průměrná délková hmotnost v decitex
23 protein vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované pomocí chemických činidel
24 triacetát vlákno z acetáru celulózy, v němž je nejméně 92 % hydroxylových skupin acetylováno
25 viskóza regenerované celulózové vlákno získané viskózovým postupem, při kterém vzniká nekonečné a střižové vlákno
26 akryl vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 %hmot. akrylonitrilových jednotek
27 chlorovlákno vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50 % hmot. chlorovaných vinylových nebo vinylidenových monomérních jednotek
28 fluoretylen vlákno z lineárních makromolekul tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery
29 modakryl vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 50 % a nejvýše 85 % hmot. akrylonitrilových jednotek
30 polyamid nebo nylon vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové vazby, z nichž nejméně 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám
31 aramid vlákno ze syntetických lineárních makromolekul sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž nejméně 85 % je napojeno přímo na dvě aromatická jádra, a pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesáhne počet amidových vazeb
32 polyimid vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky
33 lyocel2) regenerované celulózové vlákno získané procesem rozpouštění a spřádání v organickém rozpouštědle, bez tvorby derivátů
34 polylaktid vlákno tvořené lineárními makromolekulami, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. jednotek esterů mléčné kyseliny odvozených z přirozeně se vyskytujících cukrů, jež má teplotu tání nejméně 135 °C
35 polyester vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. esteru diolu a kyseliny tereftalové
36 polyetylén vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul
37 polypropylen vlákno tvořené alifatickou nasycenou uhlovodíkovou lineární makromolekulou, kde každý druhý atom uhlíku váže metylovou boční skupinu v izotaktickém uspořádání a bez dalších substitucí
38 polykarbamid vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)
39 polyuretan vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězců s opakující se uretanovou funkční skupinou
40 vinylal vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace
41 trivinyl vlákno složené z akrylonitrilového terpolymeru, chlorovaného vinylového monomeru a třetiny vinylového monomeru, z nichž žádný netvoří 50 % celkové hmotnosti
42 elastodien pružné vlákno složené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo složené z jednoho nebo více dienů polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich, které po protažení až na trojnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
43 elastan pružné vlákno složené nejméně z 85 % hmot. ze segmentového polyuretanu, které po protažení až na trojnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
44 skleněné vlákno vlákno vyrobené ze skla
45 název odpovídající materiálu, ze kterého jsou vlákna složena, např. kovová (metalická, metalizovaná), azbestová, papírová, po kterém následuje slovo „nit“ nebo „vlákno“ nebo bez těchto slov vlákna získaná z různorodých nebo nových materiálů, které nejsou uvedeny jinde v této příloze
46 elastomultiester vlákno vytvořené interakcí dvou nebo více chemicky rozdílných lineárních makromolekul ve dvou nebo více odlišných fázích (z nichž žádná nepřesahuje 85 % hmot.), obsahující esterové skupiny jako převládající funkční jednotku (minimálně 85 %), které po vhodném zpracování, když se protáhne na jeden a půl násobek své původní délky, po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
47 elastolefin vlákno složené nejméně z 95 % hmot. částečně zesítěných makromolekul, vyrobené z etylenu a z alespoň jednoho dalšího olefinu, které po protažení na jeden a půlnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
48 melamin vlákno složené nejméně z 85 % hmot. zesíťovaných makromolekul tvořených deriváty melaminu

Vysvětlivky

1) Název „vlna“ v položce 1 této přílohy může být rovněž použit k označení směsi vláken ovčího nebo jehněčího rouna a k označení srstí uvedených ve třetím sloupci položky 2.

2) Organické rozpouštědlo znamená v podstatě směs organických chemikálií a vody.“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích

Poř. číslo Název vlákna Hodnota v procentech
1-2 Vlna a srsti:
česaná vlna18,25
mykaná vlna17,001)
3 Zvířecí chlupy:
česaná vlákna18,25
mykaná vlákna17,001)
Koňské žíně:
česaná vlákna16,00
mykaná vlákna15,00
4 Hedvábí 11,00
5 Bavlna:
normální vlákna8,50
mercerovaná vlákna10,50
6 Kapok 10,90
7 Len 12,00
8 Konopí 12,00
9 Juta 17,00
10 Abaka 14,00
11 Alfa 14,00
12 Kokos 13,00
13 Broom 14,00
14 Ramie (bělené vlákno) 8,50
15 Sisal 14,00
16 Bengálské konopí 12,00
17 Henequen 14,00
18 Maguey 14,00
19 Acetát 9,00
20 Alginát 20,00
21 Měďnaté vlákno 13,00
22 Modal 13,00
23 Protein 17,00
24 Triacetát 7,00
25 Viskóza 13,00
26 Akryl 2,00
27 Chlorovlákno 2,00
28 Fluoretylen 0,00
29 Modakryl 2,00
30 Polyamid nebo nylon:
střižové vlákno6,25
nekonečné vlákno5,75
31 Aramid 8,00
32 Polyimid 3,50
33 Lyocel 13,00
34 Polylaktid 1,50
35 Polyester:
střižové vlákno1,50
nekonečné vlákno1,50
36 Polyetylén 1,50
37 Polypropylen 2,00
38 Polykarbamid 2,00
39 Polyuretan:
střižové vlákno3,50
nekonečné vlákno3,00
40 Vinylal 5,00
41 Trivinyl 3,00
42 Elastodien 1,00
43 Elastan 1,50
44 Skleněné vlákno:
o průměru nad 5 μm 2,00
o průměru 5 μm a méně3,00
45 Kovové vlákno 2,00
Metalizované vlákno2,00
Azbest2,00
Papírová niť13,75
46 Elastomultiester 1,50
47 Elastolefin 1,50
48 Melamin 7,00

Vysvětlivka

1) Přirážka 17 % se použije v případě, kdy není možné zjistit, zda textilní výrobek obsahující vlnu nebo srsti je zhotoven z vláken česaných nebo mykaných.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2010.


Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

Přesunout nahoru