Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/2010 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Částka 81/2010
Platnost od 30.07.2010
Účinnost od 01.08.2010
Zrušeno k 01.12.2012 (298/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2010

o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje požadavky na identifikaci přídatných látek povolených při výrobě potravin.

§ 2

(1) Požadavky na čistotu a identifikaci barviv jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na čistotu a identifikaci sladidel jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Požadavky na čistotu a identifikaci přídatných látek jiných než barviva a sladidla jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 3

Přechodné ustanovení

Na přídatné látky uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahuje vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů, a to do 1. ledna 2011.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.

2. Vyhláška č. 318/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.

3. Vyhláška č. 270/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.

4. Vyhláška č. 514/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 319/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 235/2010 Sb.

Požadavky na čistotu a identifikaci barviv

1. Obecné specifikace pro hliníkové laky

DefiniceHliníkové laky se připravují reakcí barviv odpovídajících kritériím pro čistotu stanoveným v příslušné upřesňující monografii s aluminou ve vodném prostředí. Barviva přitom musí vyhovovat kritériím pro čistotu, jež jsou uvedena v příslušné upřesňující monografii. Alumina je obvykle čerstvě připravený nesušený materiál, který se připravuje reakcí síranu nebo chloridu hlinitého s uhličitanem nebo hydrogenuhličitanem sodným nebo vápenatým nebo s amoniakem. Po vytvoření laku se výrobek zfiltruje, promyje vodou a vysuší. V konečném výrobku může být přítomna i nezreagovaná alumina
Látky nerozpustné v HClnejvýše 0,5 %
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % (v neutrálním prostředí)
na odpovídající barviva se vztahují specifická kritéria pro čistotu

2. Specifická kritéria pro čistotu a identifikaci

E 100 KURKUMIN

SynonymaCl přírodní žluť 3, turmerická žluť, diferoyl methan
DefiniceKurkumin se získává extrakcí kurkumy rozpouštědlem, tj. extrakcí podzemního oddenku přírodního druhu Curcuma longa L. Aby se získal koncentrovaný kurkuminový prášek, extrakt se přečišťuje krystalizací. Výrobek se v zásadě skládá z kurkuminů, tj. barevného principu barevného základu látek (1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) a jeho dvou derivátů bez methoxy skupin v proměnlivém složení. Mohou být přítomna menší množství olejů a pryskyřic, které se v kurkumě přirozeně vyskytují.
Při extrakci se mohou používat pouze tato rozpouštědla: octan ethylnatý, aceton, oxid uhličitý, dichlormethan, n-butanol, methanol, ethanol, hexan.
Třídadicinnamoylmethan
Číslo C.I.75300
Einecs207-280-5
Chemické názvyI. 1,7-bis(4-hydroxy-3 -methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
II. 1-(4-hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
III. 1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Chemický vzorecI. C21H20O6
II. C20H18O5
III. C19H16O4
Relativní molekulová hmotnostI. 368,39
II. 338,39
III. 308,39
Obsahnejméně 90 % barevných látek celkem
E1 cm1% 1607 při cca 426 nm v ethanolu
Popisoranžovožlutý krystalický prášek
Identifikace
A. Spektrometriemaximum v ethanolu při cca 426 nm
B. Rozpětí bodu tání179 - 182 °C
Čistota
Zbytky rozpouštědeloctan ethylnatý
acetonnejvýše 50 mg/kg,
n-butanoljednotlivě nebo v kombinaci
methanol
ethanol
hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Synonymalaktoflavin
Třída, skupinaisoalloxazin
Einecs201-507-1
Chemické názvy7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo(g)pteridin-2,4(3 H, 10H)-dion
7,8-dimethyl-10-(1´-D-ribityl)isoalloxazin
Chemický vzorecC17H20N4O6
Relativní molekulová hmotnost376,37
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na bezvodou bázi
E1 cm1% 328 při cca 444 nm ve vodném roztoku
Popisžlutý až oranžovožlutý krystalický prášek s mírným zápachem
Identifikace
A. Spektrometriepoměr A375/A267: 0,31 - 0,33 ve vodném roztoku
poměr A444/A267: 0,36 - 0,39 ve vodném roztoku
maximum ve vodě při cca 444 nm
B. Specifická optická otáčivost[α]D20: -115°- -140° v 0,05N roztoku NaOH
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,5 % po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Primární aromatické aminynejvýše 100 mg/kg, vyjádřeno jako anilin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5´-FOSFOREČNAN

Synonymariboflavin-5´-fosforečnan sodný
DefiniceTato specifikace se týká riboflavin-5-fosforečnanu s menšími množstvími volného riboflavinu a riboflavin-difosforečnanu
Třídaisoalloxazin
Einecs204-988-6
Chemické názvy(2R,3R,4S)-5-(3´)10´-dihydro-7´,8´-dimethyl-2´,4´-dioxo-10´-benzo[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxypentyl fosforečnan monosodný
monosodná sůl 5´-monofosforečnanového esteru riboflavinu
Chemický vzorecdihydrát C17H20N4NaO9P.2H2O
bezvodá forma C17H20Na4O9P
Relativní molekulová hmotnost541,36
Obsahnejméně 95 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako C17H20N4NaO9P•2H2O
E1 cm1% 250 při cca 375 nm ve vodném roztoku
Popisžlutý až oranžový krystalický hygroskopický prášek s mírným zápachem a hořkou chutí
Identifikace
A. Spektrometriepoměr A375/A267: 0,30 - 0,34 ve vodném roztoku
poměr A444/A267: 0,35 - 0,40 ve vodném roztoku
maximum ve vodě při cca 444 nm
B. Specifická optická otáčivost[α]D20: +38°-+42° v 5M roztoku HCl
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 8 %, po sušení při 100 °C po dobu 5 hodin ve vakuu nad
P2O5 (dihydrát)
Síranový popelnejvýše 25 %
Anorganické fosforečnanynejvýše 1,0 %, vyjádřeno jako PO4, vztaženo na bezvodou bázi
Vedlejší barevné látkyriboflavin (volný) nejvýše 6 %
difosforečnan riboflavinu nejvýše 6 %
Primární aromatické aminynejvýše 70 mg/kg, vyjádřeno vypočteno jako anilin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Synonyma CI potravinářská žluť 4
Definice Tartrazin se v zásadě skládá z 5-hydroxy-1-(4-sulfonanofenyl)-4-(4-sulfonanofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylátu trisodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Tartrazin se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třída monoazo
Číslo C.I. 19140
Einecs217-699-5
Chemické názvy5-hydroxy-1-(4-sulfonanofenyl)-4-(4-sulfonanofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylát trisodný
Chemický vzorecC16H9N4Na3O9S2
Relativní molekulová hmotnost534,37
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 530 při cca 426 nm ve vodném roztoku
PopisSvětle oranžový prášek nebo zrnka
Identifikace
A. SpektrometrieMaximum ve vodě při cca 426 nm
B. Žlutý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-hydrazinobenzen sulfonová kyselina
4-aminobenzen-1-sulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,5%
5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazolin-3 -karboxylová kyselina
4,4´- diazoaminodi(benzensulfonová kyselina)
tetrahydroxyjantarová kyselina
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 % (vypočteno jako anilin)
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 104 CHINOLINOVÁ ŽLUŤ

Synonyma CI potravinářská žluť 13
Definice Chinolinová žluť se připravuje sulfonací 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu. Chinolinová žluť se v zásadě skládá ze sodných solí směsí disulfonanů (v první řadě), monosulfonanů a trisulfonanů výše uvedené sloučeniny a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným anebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Chinolinová žluť se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třída chinoftalon
Číslo C.I. 47005
Einecs 305-897-5
Chemický název Disodná sůl disulfonanů 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu (zákadní složka)
Chemický vzorecC18H9NNa2O8S2 (základní složka)
Relativní molekulová hmotnost477,38 (základní složka)
Obsahnejméně 70 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
Chinolinová žluť musí mít toto složení:
z celkových přítomných barevných látek je:
- nejméně 80 % 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion-disulfonanu disodného
- nejvýše 15 % 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion-monosulfonanu sodného
- nejvýše 7,0 % 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion-trisulfonanu trisodného
E1 cm1% 865 (základní složka) při cca 411 nm ve vodném roztoku kyseliny octové
Popisžlutý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při cca 411 nm ve vodném roztoku kyseliny octové o pH5
B. Žlutý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 4,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky2-methylchinolin
2-methylchinolin-sulfonová
kyselinacelkem nejvýše 0,5%
kyselina ftalová
2,6-dimethylchinolin
2,6-dimethylchinolin-sulfonová
kyselina
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako olovo)nejvýše 40 mg/kg

E 110 ŽLUŤ SY FCF

Synonyma CI potravinářská žluť 3, oranžová žluť S
Definice Žluť SY FCF se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo)naftalen-6-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami Žluť SY FCF se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třída monoazo
Číslo C.I. 15985
Einecs 220-491-7
Chemické názvy 2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo)naftalen-6-sulfonan disodný
Chemický vzorecC16H10N2Na2O7S2
Relativní molekulová hmotnost452,37
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 555 při cca 485 nm ve vodném roztoku 0 pH 7
Popisoranžovočervený prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při cca 485 nm ve vodě při pH 7
B. Oranžový roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 5,0 %
1-(fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)nejvýše 0,5 mg/kg
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-aminobenzen-1-sulfonová kyselina
3 -hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina
6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,5%
7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina
4,4-diazoaminodi (benzensulfonová kyselina)
6,6 -oxydi(naftalen-2-sulfonová kyselina)
Nesulfonované primárnínejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
aromatické aminy
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 120 KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNY

DefiniceKarmíny a kyselina karmínová se získávají z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů košenily, sestávajících ze sušených těl samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa.
Barevným základem je kyselina karmínová.
Mohou se vytvářet hliníkové laky kyseliny karmínové (karmíny), ve kterých se předpokládá přítomnost hliníku a kyseliny karmínové v molárním poměru 1:2.
V komerčních výrobcích je barevný základ ve spojení s kationy amonnými, vápenatými, draselnými nebo sodnými, jednotlivě nebo v kombinacích, a tyto kationy mohou výt přítomny také v přebytku.
Komerční výrobky mohou také obsahovat bílkovinný materiál pocházející z původního hmyzu a mohou také obsahovat volné karmíny a malé zbytky nevázaných kationů hlinitých.
Třídaantrachinon
Číslo C.I.75470
Einecskošenila: 215-680-6
kyselina karmínová: 215-023-3
karmíny: 215-724-4
Chemické názvy7-β-D-glukopyranosyl-3, 5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dixoantracen-2-karboxylová kyselina (kyselina karmínová);
karmín je hydratovaný hliníkový chelát této kyseliny
Chemický vzorecC22H20O13 (kyselina karmínová)
Relativní molekulová hmotnost492,39 (kyselina karmínová)
Obsahnejméně 2,0 % kyseliny karmínové v extraktech obsahujících kyselinu karmínovou
nejméně 50 % kyseliny karmínové v chelátech
Popisčervená až tmavě červená, drolivá pevná látka nebo prášek; extrakt košeliny je obecně tmavě červená kapalina, ale může se také vysušit na prášek.
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 518 nm ve vodném roztoku amoniaku;
kyselina karmínová má maximum při cca 494 ve zředěné kyselině chlorovodíkové
Čistota
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 122 AZORUBÍN, KARMOISIN

SynonymaCI potravinářská červeň 3
DefiniceAzorubín se v zásadě skládá z 4-hydroxy-3-(4-sulfonano-1-naftylazo) naftalen-1-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Azorubín se popisuje jako sodná sůl,
Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídamonoazo
Číslo C.I.14720
Einecs222-657-4
Chemický název4-hydroxy-3 -(4-sulfonano-1-naftylazo) naftalen-1-sulfonan disodný
Chemický vzorecC20H12N2Na2O7S2
Relativní molekulová hmotnost502,44
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 510 při cca 516 nm ve vodném roztoku
Popisčervený až kaštanově hnědý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při cca 516 nm ve vodě
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvíce 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvíce 2,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-aminonaftalen-1 -sulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,5%
4-hydroxynaftalen-1 -sulfonová kyselina
Nesulfonované primární aromatické aminynejvíce 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvíce 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 123 AMARANT

SynonymaCI potravinářská červeň 9
DefiniceAmarant se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo) naftalen-3,6-disulfonanu trisodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Amarant se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídamonoazo
Číslo C.I.16185
Einecs213-022-2
Chemický název2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo) naftalen-3,6-disulfonan trisodný
Chemický vzorecC20H11N2Na3O10S3
Relativní molekulová hmotnost604,48
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 440 při cca 520 nm ve vodném roztoku
Popisčervenavě hnědý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum ve vodě při cca 520 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvíce 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvíce 3,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina
3 -hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina
6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,5%
7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina
7-hydroxynaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina |
Nesulfonované primární aromatické aminynejvíce 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvíce 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 124 PONCEAU 4R, KOŠENILOVÁ ČERVEŇ A

SynonymaCI potravinářská červeň 7
DefinicePonceau 4R se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonano-l-naftylazo) naftalen-6,8-disulfonanu trisodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Barvivo ponceau 4R se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídamonoazo
Číslo C.I.16255
Einecs220-036-2
Chemický název2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo) naftalen-6,8-disulfonan trisodný
Chemický vzorecC20H11N2Na3O10S3
Relativní molekulová hmotnost604,48
Obsahnejméně 80 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 430 při cca 505 nm ve vodném roztoku
Popisčervenavý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při cca 505 nm ve vodě
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvíce 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvíce 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina
7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina
3 -hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,5%
6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina
7-hydroxynaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina
Nesulfonované primární aromatické aminynejvíce 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvíce 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 127 ERYTHROSIN

SynonymaCI potravinářská červeň 14
DefiniceErythrosin se v zásadě skládá zmonohydrátu 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl) benzoátu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s vodou, chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Erythrosin se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídaxanthen
Číslo C.I.45430
Einecs240-474-8
Chemický názevmonohydrát 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl) benzoátu disodného
Chemický vzorecC20H6I4Na2O5.H2O
Relativní molekulová hmotnost897,88
Obsahnejméně 87 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako bezvodá sodná sůl
E1 cm1% 1100 při cca 526 nm ve vodném roztoku o pH 7
PopisČervený prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum ve vodě při cca 526 nm při pH 7
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Anorganické jodidy, vyjádřeno jako jodid sodnýnejvýše 0,1 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látky (kromě fluoresceinu)nejvýše 4,0 %
Fluoresceinnejvýše 20 mg/kg
Organické sloučeniny jiné než barevné látkytri-jodoresorcinol
2-(2,4-dihydroxy-3,5-dijodobenzoyl)nejvýše 0,2 %
benzoová kyselina
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2% z roztoku o pH 7 - 8
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg
Hliníkové lakyMetodu založenou na stanovení podílů nerozpustných v kyselině chlorovodíkové nelze použít. Nahrazuje se metodou založenou na stanovení podílů nerozpustných v hydroxidu sodném. Tyto podíly nesmí v případě tohoto barviva překročit 0,5 %.

E 128 ČERVEŇ 2 G

SynonymaCI potravinářská červeň 10, azogeranin
DefiniceČerveň 2G se v zásadě skládá z 8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazo-naftalen-3,6-disulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným anebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Barvivo červeň 2G se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídamonoazo
Číslo C.I.18050
Einecs223-098-9
Chemický názevdisodium8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazo-naftalen-3,6-disul-fonan disodný
Chemický vzorecC18H13N3Na2O8S2
Relativní molekulová hmotnost509,43
Obsahnejméně 80 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 620 při cca 532 nm ve vodném roztoku
PopisČervený prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum ve vodě při cca 532 nm
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 2,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky5-acetamido-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina
5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,5 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 129 ČERVEŇ ALLURA AC

Synonyma CI potravinářská červeň 17
Definice Červeň Allura AC se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonano-fenylazo)-naftalen-6-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Červeň Allura AC se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třída monoazo
Číslo C.I.16035
Einecs 247-368-0
Chemický název2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonano-fenylazo)-naftalen-6-sulfonan disodný
Chemický vzorecC18H14N2Na2O8S2
Relativní molekulová hmotnost496,42
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 540 při cca 504 nm ve vodném roztoku o pH 7
Popistmavě červený prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při cca 504 nm ve vodě
B. Červený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 3,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky6-hydroxy-2-naftalen sulfonová kyselina, sodná sůlnejvýše 0,3 %
4-amino-5-methoxy-2-methylbenzen sulfonová kyselinanejvýše 0,2 %
6,6-oxybis (2-naftalen sulfonová kyselina), disodná sůlnejvýše 1,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 % vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % z roztoku o pH 7
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako olovo)nejvýše 40 mg/kg

E 131 PATENTNÍ MODŘ V

SynonymaCI potravinářská modř 5
DefinicePatentní modř V se v zásadě skládá ze sloučenin vápníku nebo sodíku s vnitřní solí [4-(α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-methyliden)-2,5 -cyklohexadien-1-yliden] diethylamonného hydroxidu a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným a/nebo síranem vápenatým jako základními nebarevnými složkami. Povolena je také draselná sůl.
Třídatriarylmethan
Číslo C.I.42051
Einecs222-573-8
Chemické názvysloučenina vápníku nebo sodíku s vnitřní solí [4-(α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-methyliden)-2,5-cyklohexadien-1-yliden] diethylamonného hydroxidu
Chemický vzorecsloučenina vápníku: C27H31N2O7S2Ca1/2
sloučenina sodíku: C27H31N2O7S2Na
Relativní molekulová hmotnostsloučenina vápníku: 579,72
sloučenina sodíku: 582,67
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 2000 při cca 638 nm ve vodném roztoku o pH 5
Popistmavě modrý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při cca 638 nm ve vodě při pH 5
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 2,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky3-hydroxy-benzaldehyd
3-hydroxy-benzoová kyselinacelkem nejvýše 0,5%
3 -hydroxy-4-sulfobenzoová kyseliny
N,N-diethylamino-benzen
sulfonová kyselina
leukobázenejvýše 4,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01%, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % z rotoku o pH 5
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 132 INDIGOTIN, INDIGO KARMÍN

SynonymaCI potravinářská modř 1
DefiniceIndigotin se v zásadě skládá ze směsi 3,3´-dioxo-2,2´-bi-indolyliden-5,5-disulfonanů disodného a 3,3´-dioxo-2,2´-bi-indolyliden-5,7-disulfonanů disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem jako základními nebarevnými složkami.
Indigotin se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídaindigoid
Číslo C.I.73015
Einecs212-728-8
Chemické názvy3,3´-dioxo-2,2´-bi-indolyliden-5,5´-disulfonan disodný
Chemický vzorecC16H8N2Na2O8S2
Relativní molekulová hmotnost466,36
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
3,3´-dioxo-2,2´-bi-indolyliden-5,7´-disulfonan disodný - nejvýše 18 %
E1 cm1% 480 při cca 610 nm ve vodném roztoku
Popistmavě modrý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum ve vodě při 610 nm
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkykromě 3,3´-dioxo-2,2´-bi-indolyliden-5,7´-disulfonanů disodného - nejvýše 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látkyisatin-5-sulfonová kyselina
5-sulfoantranilová kyselinacelkem nejvýše 0,5 %
antranilová kyselina
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 133 BRILANTNÍ MODŘ FCF

SynonymaCI potravinářská modř 2
DefiniceBrilantní modř FCF se v zásadě skládá z a-(4-(N-ethyl-3-sulfonanobenzylamino) fenyl-α-(4-N-ethyl-3-sulfonano benzyl-amino)-cyldohexa-2,5-dienyliden) toluen-2-sulfonanu disodného a jeho izomerů a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Barvivo brilantní modř FCF se popisuje jako sodná sůl.
Povoleny jsou také vápenaté draselné soli.
Třídatriarylmethan
Číslo C.I.42090
Einecs223-339-8
Chemické názvyα-(4-(N-ethyl-3 -sulfonanobenzylamino) fenyl-α-(4-N-ethyl-3 -sulfonanobenzylamino)-cyklohexa-2,5-dienyliden) toluen-2-sulfonan disodný
Chemický vzorecC37H34N2Na2O9S3
Relativní molekulová hmotnost792,84
Obsahnejméně 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl
E1 cm1% 1630 při cca 630 nm ve vodném roztoku
Popisčervenavě modrý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum ve vodě při 630 nm
B. Modrý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 6,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látkysuma 2-,3- a 4-formylbenzen-sulfonových kyselinnejvýše 1,5 %
3 -((ethyl)(4-sulfofenyl)amino) methyl benzen sulfonová kyselinanejvýše 0,3 %
leukobázenejvýše 5,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % z roztoku o pH 7
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 140 (i) CHLOROFYLY

SynonymaCl přírodní zeleň 3
Chlorofyl hořčíku
Feofytin hořčíku
DefiniceChlorofyly se získávají extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Během postupného odstraňování rozpouštědla se může přirozeně přítomný koordinovaný hořčík z chlorofylů zcela nebo částečně odstranit, aby vznikly odpovídající feofytiny. Základními barevnými látkami jsou feofytiny a chlorofyly hořčíku. Extrahovaný výrobek, ze kterého bylo odstraněno rozpouštědlo, obsahuje jiné pigmenty, jako jsou karotenoidy stejně tak jako oleje, tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Pro extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.
Třídaporfyrit
Číslo C.I.75810
Einecschlorofyly 215-800-7
chlorofyl a 207-536-6
chlorofyl b 208-272-4
Chemické názvyhlavními barevnými látkami jsou:
Fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13´-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetra hydrocyklopenta-[an]-porfyrin-17-yl)-propionan (feofytin a) nebo jako komplex hořčíku (chlorofyl a)
Fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykarbonyl-2,12,18 -trimethyl-13´-oxo-3 -vinyl-131 -13217,18-tetrahydrocyldopenta-[an]-porfyrin-17-yl)-propionan (feofytin b) nebo jako komplex hořčíku (chlorofyl b)
Chemický vzorecchlorofyl a (komplex hořčíku) C55H72MgN4O5
chlorofyl a C55H74N4O5
chlorofyl b (komplex hořčíku) C55H72MgN4O6
chlorofyl b C55H72N4O6
Relativní molekulová hmotnostchlorofyl a (komplex hořčíku) 893,51
chlorofyl a 871,22 chlorofyl b (komplex hořčíku) 907,49
chlorofyl b 885,20
Obsahnejméně 10 % celkových koordinovaných chlorofylů a jejich komplexů s hořčíkem
E1 cm1% 700 při cca 409 nm v chloroformu
Popisvoskovitá pevná látka, barevně se měnící od olivově zelené do tmavě zelené podle obsahu koordinovaného hořčíku
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 409 nm v chloroformu
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketon
Methanolnejvýše 50 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci
Ethanol
Propan-2-ol
Hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFYLINY

SynonymaCl přírodní zeleň 5, chlorofylin sodíku, chlorofylin draslíku
DefiniceAlkalické soli chlorofylům se získávají saponifikací rozpouštědlových extraktů z přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Saponifikace odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Kyselé skupiny jsou neutralizovány, aby se vytvořily draselné a/nebo sodné soli se neutralizují vytvořením draselných a/nebo sodných solí.
Pro extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.
Třídaporfyrin
Číslo C.I.75815
Einecs287-483-3
Chemické názvyHlavními barevnými látkami jsou ve svých kyselých formách:
-3-(10-karboxylano-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2- vinylforbin-7-yl)-propionan (chlorofylin a) a
- 3-(10-karboxylano-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)-propionan (chlorofylin b).
V závislosti na stupni hydrolýzy může být cyklopentenylový kruh štěpen a jako výsledek vzniká třetí funkční karboxyl.
Mohou být přítomny také komplexy hořčíku.
Chemický vzorecchlorofylin a (kyselá forma): C34H34N4O5
chlorofylin b (kyselá forma): C34H32N4O6
Relativní molekulová hmotnostchlorofylin a: 578,68
chlorofylin b: 592,66
Pokud se odštěpí cyklopentenylový kruh, každá se může zvýšit o 18 daltonů.
Obsahnejméně 95% celkových chlorofylinů ve vzorku sušeném při cca 100 °C po dobu 1 hodiny
E1 cm1% 700 při cca 405 nm ve vodném roztoku 0 pH 9
E1 cm1% 140 při cca 653 nm ve vodném roztoku o pH 9
Popistmavě zelený až modročerný prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 9 při cca 405 nm a při cca 653 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAcetonnejvýše 50 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci
Methylethylketon
Methanol
Ethanol
Propan-2-ol
Hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 141 (i) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLŮ

SynonymaCl přírodní zeleň 3, měďnatý komplex chlorofylu, feofytin mědi
DefiniceMěďnaté komplexy chlorofylů se získávají přidáváním soli mědi k látce získané extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Výrobek, ze kterého bylo odstraněno rozpouštědlo obsahuje jiné pigmenty, jako jsou karotenoidy a také tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Základní barevné látky jsou feofytiny mědi. Po extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.
Třídaporfyrit
Číslo C.I.75815
Einecsměďnatý komplex chlorofylu a: 239-830-5,
měďnatý komplex chlorofylu b: 246-020-5
Chemické názvy[fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13´-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-
tetrahydrocyklopenta[an]-porfyrin-17-yl)propionan] měď (II) (měďnatý komplex chlorofylu a);
[fytyl-(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykarbonyl-2,12,18-trimethyl-13´-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyldopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionan] měď
(II) (měďnatý komplex chlorofylu b)
Chemický vzorecměďnatý komplex chlorofylu a: C55H72CuN4O5
měďnatý komplex chlorofylu b: C55H70CuN4O6
Relativní molekulová hmotnostměďnatý komplex chlorofylu a: 932,75
měďnatý komplex chlorofylu b: 946,73
Obsahnejméně 10% celkových měďnatých komplexů chlorofylu
E1 cm1% 540 při cca 422 nm v chloroformu
E1 cm1% 300 při cca 652 nm v chloroformu
Popisvoskovitá pevná látka, barevně se měnící od modrozelené do
tmavě zelené v závislosti na výchozím materiálu
Identifikace
Spektrometriemaximum v chloroformu při cca 422 nm a při cca 652 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketonnejvýše 50 mg/kg,
Methanoljednotlivě nebo v kombinaci
Ethanol
Propan-2-ol
hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Ionty mědinejvýše 200 mg/kg
Měď celkemnejvýše 8,0 % celkových feofytinů mědi

E 141 (ii) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLINŮ

SynonymaSodná sůl měďnatého komplexu chlorofylům, draselná sůl měďnatého komplexu chlorofylům, Cl přírodní zeleň 5
DefiniceAlkalické soli měďnatých komplexů chlorofylům se získávají přídavkem mědi k výrobku získanému saponifikací rozpouštědlových extraktů z přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy; saponifikace odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Pro přidání mědi k přečištěným chlorofylinům jsou neutralizovány kyselé skupiny, aby se vytvořily draselné a/nebo sodné soli.
Pro extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.
Třídaporfyrit
Číslo C.I.75815
Einecs
Chemické názvyHlavními barevnými látkami jsou ve svých kyselých formách:
3-(10-karboxylano-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionan, měďnatý komplex (měďnatý komplex chlorofylům a); a
3-(10-karboxylano-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionan, měďnatý komplex (měďnatý komplex chlorofylu b)
Chemický vzorecměďnatý komplex chlorofylům a (kyselá forma): C34H32CuN4O5
měďnatý komplex chlorofylům b (kyselá forma):
C34H30CuN4O6
Relativní molekulová hmotnostměďnatý komplex chlorofylům a: 640,20
měďnatý komplex chlorofylům b: 654,18
Pokud se odštěpí cyklopentenylový kruh, může se každá zvýšit o 18 daltonů.
Obsahnejméně 95% celkových měďnatých komplexů chlorofylům ve vzorku sušeném při 100 °C po dobu 1 hodiny
E1 cm1% 565 při cca 405 nm ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 7,5
E1 cm1% 145 při cca 630 nm ve vodném fosforečnanovém tlumivém rozotku o pH 7,5
Popistmavě zelený až modročerný prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 405 nm a při cca 630 nm ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 7,5
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Methylethylketonnejvýše 50 nig/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Methanol
Ethanol
Propan-2-ol
hexan
Dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Ionty mědinejvýše 200 mg/kg
Měď celkemnejvýše 8,0 % celkových měďnatých komplexů chlorofylinů

E 142 ZELEŇ S

SynonymaCI potravinářská zeleň 4, brilantní zeleň BS
DefiniceZeleň S se v zásadě skládá z N-[4-(dimethylamino)fenyl]-2-hydroxy-3,6-disulfo-1 -naftalenyl)methylen] -2,5 -cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminia sodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Barvivo zeleň S se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídatriarylmethan
Číslo C.I.44090
Einecs221-409-2
Chemické názvyN- [4-[[4-(dimethylamino)fenyl] -2-hydroxy-3,6-disulfo-1 -naftalenyl)methylen] -2,5-cyklohexadien-1-yliden] -N-methylmethanaminium sodný
5-[4-(dimethylamino)-α-(4-dimethyliminocyklohexa-2,5 -dienyliden)benzyl]-6-hydroxy-7-sulfonano-naftalen)-2-sulfonan sodný (alternativní chemický název)
Chemický vzorecC27H25N2NaO7S2
Relativní molekulová hmotnost576,63
Obsahnejméně 80% barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 1720 při cca 632 nm ve vodném roztoku
Popistmavě modrý nebo tmavě zelený prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při 632 nm ve vodě
B. Modrý nebo zelený roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 1,0 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4,4 -bis(dimethylamino)-benzhydrylalkoholnejvýše 0,1%
4,4 -bis(dimethylamino)-benzofenonnejvýše 0,1 %
3 -hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselinanejvýše 0,2%
Leukobázenejvýše 5,0 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 150a KARAMEL

DefiniceKaramel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných přirozených sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa). Pro podpoření karamelizace se mohou použít kyseliny, zásady a soli s výjimkou sloučenin amoniaku a siřičitanů.
Einecs232-435-9
Popistmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané na DEAE celulózunejvíce 50 %
Barvivo vázané na fosforylcelulózunejvíce 50 %
Intenzita barvy0,01-0,12
(intenzita barvy je vymezena jako absorbance 0,1 % (m/V) roztoku karamelově zbarvených pevných látek ve vodě v 1 cm kyvetě při 610 nm)
Celkový dusíknejvýše 0,1 %
Celková síranejvýše 0,2 %
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 25 mg/kg

E 150b KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMEL

DefiniceKaustický sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných přirozených sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa) s kyselinami nebo zásadami, nebo bez nich, v přítomnosti siřičitanových sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, disiřičitan sodný a disiřičitan sodný); nepoužívají se žádné sloučeniny amoniaku.
Einecs232-435-9
Popistmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané na DEAE celulózuvíce než 50 %
Intenzita barvy0,05-013
(intenzita barvy je vymezena jako absorbance 0,1 % (m/V) roztoku karamelově zbarvených pevných látek ve vodě v 1 cm kyvetě při 610 nm)
Celkový dusíknejvýše 0,3 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Oxid siřičitýnejvýše 0,2 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Celková síra0,3-3,5%
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Síra vázaná na DEAE celulózunejméně 40 %
Absorbanční poměr barviva vázaného na DEAE celulózu19-34
Asorbanční poměr (A 280/560)nejméně 50
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 25 mg/kg

E 150c AMONIAKOVÝ KARAMEL

DefiniceAmoniakový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných přirozených sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy a řruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosy a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa) s kyselinami nebo zásadami, nebo bez nich, v přítomnosti sloučenin amoniaku (hydroxid amonný, uhličitan amonný, hydrogenuhličitan amonný a fosforečnan amonný); nepoužívají se žádné siřičitanové sloučeniny
Einecs232-435-9
Popistmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané na DEAE celulózunejvýše 50 %
Barvivo vázané na fosforylcelulózunejméně 50 %
Intenzita barvy0,08-0,36
(intenzita barvy je vymezena jako absorbance 0,1 % (m/V) roztoku karamelově zbarvených pevných látek ve vodě v 1 cm kyvetě při 610 nm)
Amoniakový dusíknejvýše 0,3 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
4-methylimidazolnejvýše 250 mg/kg
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
2-acetyl-4-tetrahydroxy-butylimidazolnejvýše 10 mg/kg
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Celkový dusík0,7-3,3%
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnává se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Celková síranejvýše 0,2 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnává se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Absorbanční poměr barviva vázaného na fosforylcelulózu13-35
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 25 mg/kg

F 150d AMONIAK-SULFITOVÝ KARAMEL

DefiniceAmoniak-sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných přirozených sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy, fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa) s kyselinami nebo zásadami, nebo bez nich, v přítomnosti sloučenin siřičitanu i amoniaku (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, disiřičitan draselný, siřičitan sodný a disiřičitan sodný, hydroxid amonný, uhličitan, hydrogenuhličitan amonný, fosforečnan amonný, síran amonný, siřičitan amonný a hydrogensiřičitan amonný).
Einecs232-435-9
Popistmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky
Čistota
Barvivo vázané na DEAE celulózunejméně 50 %
Intenzita barvy0,10-0,60
(intenzita barvy je vymezena jako absrobance 0,1 % (m/V) roztoku karamelově zbarvených pevných látek ve vodě v 1 cm kyvetě při 610 nm)
Amoniakový dusíknejvýše 0,6 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
4-methylimidazolnejvýše 250 mg/kg
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Oxid siřičitýnejvýše 0,2 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Celkový dusík0,3 - 1,7 %
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Celková síra0,8-2,5%
(vyjadřuje se na bázi ekvivalentní barvy, tj. porovnání se s výrobkem o intenzitě 0,1 jednotek absorbance)
Poměr dusík/síra v alkoholové sraženině0,7-2,7
Absorbanční poměr alkoholové sraženiny8-14
(absorbanční poměr alkoholové sraženiny je vymezen jako absorbance sraženiny při 280 nm dělená absorbancí při 560 nm (1 cm kyveta))
Absorbanční poměr (A280/560)Nejvýše 50
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 25 mg/kg

E 151 BRILANTNÍ ČERŇ BN, ČERŇ PN

SynonymaCI potravinářská čerň 1
DefiniceBrilantní čerň BN se v zásadě skládá z 4-acetoamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonano-4-(4-sulfonanofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonanu tetrasodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Barvivo brilantní čerň BN se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídabisazo
Číslo C.I.28440
Einecs219-746-5
Chemické názvy4-acetoamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonano-4-(4-sulfonanofenylazo)-1 -natrylazo]naftalen-1,7-disulfonan tetrasodný
Chemický vzorecC28H17N5Na4O14S4
Relativní molekulová hmotnost867,69
Obsahnejméně 80 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 530 při cca 570 nm v roztoku
Popisčerný prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při 570 nm ve vodě
B. Modravě černý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 10 %, vyjádřeno v obsahu barviva
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-acetamido-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová kyselina
4-amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,8%
8-aminonaftalen-2-sulfonová kyselina
4,4-diazoaminidi-(benzensulfonová kyselina)
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v neutrálním prostředí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 153 ROSTLINNÁ UHLÍKOVÁ ČERŇ

SynonymaRostlinná čerň
DefiniceRostlinná uhlíková čerň se vyrábí karbonizací rostlinného materiálu jako je dřevo, celulosové zbytky, rašelina a kokosové a jiné skořápky. Surový materiál se karbonizuje za vysokých teplot. V zásadě sestává z jemně rozptýleného uhlíku. Může obsahovat menší množství dusíku, vodíku a kyslíku. Po výrobě může být na výrobku absorbovaného trochu vlhkosti.
Číslo C.I.77266
Einecs215-609-9
Chemické názvyuhlík
Chemický vzorecC
Relativní molekulová hmotnost12,01
Obsahnejméně 95 % uhlíku, vyjádřeno jako bezvodá forma a bez popela
Popisčerný prášek, bez zápachu a chuti
Identifikace
A. Rozpustnostnerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech
B. Hořenípo zahřátí do ruda hoří pomalu a bez plamene
Čistotanejvýše 4,0 % (teplota vznícení: 625 °C)
Popel (celkem)
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako olovo)nejvýše 40 mg/kg
Polyaromatické uhlovodíkyExtrakt získaný extrakcí 1 g výrobku s 10 g čistého cyklohexanu v přístroji pro kontinuální extrakci musí být bezbarvý, fluorescence extraktu v ultrafialovém světle nemá být intenzivnější než fluorescence roztoku 0,100 mg síranu chininu v 1000 ml 0,01M kyseliny sírové
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12%, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Látky rozpustné v zásadáchFiltrát, který se získá vařením 2 g vzorku s 20 ml N hydroxidu a filtrováním, je bezbarvý.

E 154 HNĚĎ FK

SynonymaCI potravinářská hněď 1
DefiniceHněď FK v zásadě sestává ze směsi:
I 4-(2,4-diaminofenylazo) benzensulfonan sodný
II 4-(4,6-diamino-m-tolylazo) benzensulfonan sodný
III 4,4´-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonan) disodný
IV 4,4´-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonan) disodný
V 4,4´-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbisazo)di(benzensulfonan) disodný
VI 4,4´,4´´-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo) tri(benzensulfonan) trisodný
a vedlejších barevných látek, vody a základních nebarevných složek chloridu sodného a/nebo síranu sodného.
Barvivo hněď FK se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
TřídaAzo (směs mon-, bis a trisazo barviv)
Einecs
Chemické názvySměs:
I 4-(2,4-diaminofenylazo) benzensulfonan sodný
II 4-(4,6-diamino-m-tolylazo) benzensulfonan sodný
III 4,4´-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonan) disodný
IV 4,4´-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonan) disodný
V 4,4´-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbisazo) di(benzensulfonan) disodný
VI 4,4´,4´´-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo) tri(benzensulfonan) trisodný
Chemický vzorecI C12H11N4NaO3S
II C13H13N4NaO3S
III C18H14N6Na2O6S2
IV C18H14N6Na2O6S2
V C19H16N6Na2O6S2
VI C24H17N8Na3O9S3
Relativní molekulová hmotnostI 314,30
II 328,33
III 520,46
IV 520,46
V 534,47
VI 726,59
Obsahnejméně 70 % barevných látek celkem
ze všech barevných látek nemá podíl složek překročit:
I 26 %
II 17 %
III 17%
IV 16%
V 20%
VI 16%
Popisčervenohnědý prášek nebo zrnka
Identifikaceoranžový až načervenalý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 3,5 %
Organické sloučeniny
jiné než barevné látky
4-aminobenzen-1 -sulfonová kyselinanejvýše 0,7 %
m-fenylendiamin a 4-methyl-m-fenylediaminnejvýše 0,35 %
Nesulfonované primární
aromatické aminy jiné
než m-fenylendiamin
a 4-methyl-m-fenylendiamin
nejvýše 0,007 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % z roztoku o pH 7
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 155 HNĚĎ HT

SynonymaCI potravinářská hněď 3
DefiniceHněď HT v zásadě sestává z 4,4´-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3 -fenylenbisazo) di(naftalen-1-sulfonanu) disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.
Hněď HT se popisuje jako sodná sůl. Povoleny jsou také vápenaté a draselné soli.
Třídabisazo
Číslo C.I.20285
Einecs224-924-0
Chemické názvy4,4´-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenylenbisazo)
di(naftalen-1-sulfonan) disodný
Chemický vzorecC27H18N4Na2O9S2
Relativní molekulová hmotnost652,57
Obsahnejméně 70 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako sodná sůl
E1 cm1% 403 při cca 460 nm ve vodném roztoku o pH 7
Popisčervenohnědý prášek nebo zrnka
Identifikace
A. Spektrometriemaximum při 460 nm ve vodě o pH 7
B. Hnědý roztok ve vodě
Čistota
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkynejvýše 10 %, stanoveno metodou chromatografie na tenké vrstvě
Organické sloučeniny jiné než barevné látky4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselinacelkem nejvýše 0,7 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremnejvýše 0,2 % v roztoku o pH 7
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 160a i) SMĚS KAROTENŮ

1. Rostlinné karoteny

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceSměs karotenů se získává extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky (tolice vojtěšky) a kopřivy.
Hlavní barevný základ se skládá z karotenoidů, z nichž převážnou část tvořβ -karoten. Mohou být přítomny α-, γ-karoteny a další pigmenty. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu.
Pro extraci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, ethyl(methyl)keton, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan (benzen nejvýše 0,05 % obj.), dichlormethan a oxid uhličitý.
Třídakarotenoid
Číslo C.I.75130
Einecs230-636-6
Chemický vzorecβ-karoten: C40H56
Relativní molekulová hmotnostβ-karoten: 536,88
ObsahObsah karotenů (vyjádřeno jako β-karoten) nejméně 5 %. Pro výrobky získané extrakcí rostlinných olejů: nejméně 0,2 % v jedlých tucích.
E1 cm1% 2500 při cca 440 - 457 nm v cyklohexanu
Identifikace
Spektrometriemaximum v cyklohexanu při 440-457nm a 470-486nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelAceton
Ethyl(methyl)keton
Methanolnejvýše 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Propan-2-ol
Hexan
Ethanol
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg

2. Karoteny z řas

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceSměs karotenů může být rovněž získávána z přírodních kmenů řas Dunaliella salina rostoucích ve velkých slaných jezerech oblasti Whyalla v jižní Austrálii β-karoten se extrahuje etherickými oleji. Přípravkem je 20 až 30% suspense v jedlém oleji. Poměr trans-a cis-izomerů je v rozmezí 50/50 - 71/29. Hlavní barevný základ se skládá z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří β-karoten. Mohou být přítomny α-karoten, lutein, zeaxanthin a β-kryptoxanthin. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu.
Třídakarotenoid
Číslo C.I.75130
Chemický vzorecβ-karoten: C40H56
Relativní molekulová hmotnostβ-karoten: 536,88
Obsahobsah karotenů (vyjádřeno jako β-karoten) nejméně 20 %.
E1 cm1% 2500 při cca 440 - 457 nm v cyklohexanu
Identifikace
Spektrometriemaximum v cyklohexanu při 440 - 457 nm a 474 - 486 nm
Čistota
Přírodní tokoferoly v jedlém olejinejvýše 0,3 %
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 160a ii) β-KAROTEN

1. β-karoten

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceTato specifikace se vztahuje na všechny trans-izomery β-karotenu dohromady s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované přípravky mohou mít rozdílné poměry trans- a cis-isomerů.
Třídakarotenoid
Číslo C.I.40800
Einecs230-636-6
Chemické názvyβ-karoten, β,β-karoten
Chemický vzorecC40H56
Relativní molekulová hmotnost536,88
Obsahnejméně 96 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako β-karoten
E1 cm1% 2500 při cca 440 - 457 nm v cyklohexanu
Popisčervené až hnědavě červené krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum v cyklohexanu při 453 - 456 nm
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,2%
Vedlejší barevné látkyKarotenoidy jiné než β-karoten: nejvýše 3,0 % barevných látek celkem
Olovonejvýše 2 mg/kg

2. β-karoten z Blakeslea trispora

SynonymaCI potravinářská oranž 5
DefiniceZískaný fermentací směsné kultury dvou pohlavních typů (+) a (-) přírodních druhů houby Blakeslea trispora. ß-karoten se extrahuje z biomasy ethylacetátem nebo isobutylacetátem a následně isopropylalkoholem a nechá se vykrystalizovat. Vykrystalizovaný produkt obsahuje převážně trans-ß-karoteny. Vzhledem k přírodním procesům obsahuje produkt 3 % směsných karotenoidů, což je pro produkt specifické.
TřídaKarotenoid
Číslo C.I.40800
Einecs230-636-6
Chemické názvyß-karoten, ß,ß-karoten
Chemický vzorecC40H56
Relativní molekulová hmotnost536,88
ObsahNejméně 96 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako ß-karoten
E1 cm1% 2500 při cca 440 - 457 nm v cyklohexanu
PopisČervené až hnědavě červené nebo nachově fialové krystalky nebo krystalický prášek (barva se mění podle použitého extrakčního rozpouštědla a podmínek krystalizace)
Identifikace
Spektrometriemaximum v cyklohexanu při 453-456 nm
Čistota
Zbytky rozpouštědelethylacetátnejvýše 0,8 % jednotlivě nebo v kombinaci
isobutylacetátnejvýše 1,0 %
isopropylalkoholnejvýše 0,1 %
Síranový popelnejvýše 0,2 %
Vedlejší barevné látkykarotenoidy jiné než ß-karoten: nejvýše 3,0 % barevných látek celkem
Olovonejvýše 2 mg/kg
Mykotoxinyaflatoxin B1nesmí být přítomen
trichothecen (T2)nesmí být přítomen
ochratoxinnesmí být přítomen
zearalenonnesmí být přítomen
Mikrobiologieplísněnejvýše 100/g
kvasinkynejvýše 100/g
Salmonellanegativní/25 g
Escherichia colinegativní/ 5 g

E 160b ANNATO, BIXIN, NORBIXIN

SynonymaCI potravinářská oranž 4
Definice
Třídakarotenoid
Číslo C.I.75120
Einecsannatto: 15-735-4
extrakt ze semínek oreláníku: 289-561-2
bixin: 230-248-7
Chemické názvybixin: 6´-methylhydrogen-9´-cis-6,6´-diapokaroten-6,6´-dukát
6´-methylhydrogen-9´-trans-6,6´-diapokaroten-6,6-dioát
norbixin: kyselina 9´-cis-6,6´-diapokaroten-6,6´-diová
kyselina 9´-trans-6,6´-diapokaroten-6,6´-diová
Chemický vzorecbixin: C25H30O4
norbixin: C24H28O4
Relativní molekulová hmotnostbixin: 394,51
norbixin: 380,48
Popisnačervenalý hnědý prášek, suspenze nebo roztok
Identifikace
Spektrometriebixin: maximum při cca 502 nm v chloroformu
norbixin: maximum při cca 482 nm ve zředěném roztoku KOH

(i) Bixin a norbixin extrahovaný rozpouštědlem

DefiniceBixin se připravuje extrakcí z vnějšího obalu semínek oreláníku (Bixa orellana L.) pomocí jednoho nebo více z těchto rozpouštědel: aceton, methanol, hexan nebo dichlormethan, oxid uhličitý. Po extrakci následuje odstranění rozpouštědla.
Norbixin se připravuje hydrolýzou vodných zásad z extrahovaného bixinu.
Bixin a norbixin mohou obsahovat jiné materiály extrahované ze semínek oreláníku.
Bixinový prášek obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní látkou je bixin, který může být přítomen v obou formách, cis i trans. Mohou být přítomny také produkty tepelného rozkladu bixinu.
Norbixinový prášek obsahuje jako hlavní barevnou látku produkty hydrolýzy bixinu ve formě sodných nebo draselných solí. Mohou být přítomny obě formy, cis i trans.
ObsahBixinové prášky obsahují nejméně 75 % celkových karotenoidů, vyjádřeno jako bixin.
Norbixinové prášky obsahují nejméně 25 % celkových karotenoidů, vyjádřeno jako norbixin.
bixin: E1 cm1% 2870 při cca 502 nm v chloroformu
norbixin: E1 cm1% 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH
Čistota
Zbytky rozpouštědelacetonnejvýše 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kominaci
methanol
hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

(ii) alkalicky extrahované annatto

DefiniceVe vodě rozpustné annatto se připravuje extrakcí vodnými zásadami (hydroxid sodný nebo draselný) z vnějšího obalu semínek oreláníku (Bixa orellana L.).
Ve vodě rozpustné annatto obsahuje jako hlavní barevnou látku norbixin, produkt hydrolýzy bixinu, ve formě sodných nebo draselných solí. Mohou být přítomny obě formy, cis i trans.
Obsahnejméně 0,1% celkových karotenoidů, vyjádřeno jako norbixin.
norbixin: E1 cm1% 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH
Čistota
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

(iii) annatto extrahované olejem

DefiniceExtrakty annatta v oleji, jako roztok nebo suspenze, se připravují extrakcí z vnějšího obalu semínek oreláníku (Bixa orellana L.) jedlým rostlinným olejem. Extrakt annatta v oleji obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní látkou je bixin, který může být přítomen v obou formách, cis i trans.
Mohou být přítomny také produkty tepelného roztoku bixinu.
Obsahnejméně 0,1 % celkových karotenoidů, vyjádřeno jako bixin.
bixin: E1 cm1% 2870 při cca 502 nm v roztoku chloroformu
Čistota
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 160c PAPRIKOVÝ EXTRAKT, KAPSANTHIN, KAPSORUBIN

SynonymaPaprikový oleoresin
DefiniceExtrakt z papriky se získává extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů papriky, to znamená z mletých lusků papriky druhu Capsicum annuum L. s nebo bez semínek, a obsahuje hlavní barevné látky tohoto koření. Hlavními barevnými látkami jsou kapsanthin a kapsorubin. Je známo, že je přítomna široká škála jiných barevných sloučenin.
Pro extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, aceton, hexan, dichlormethan, octan ethylnatý a oxid uhličitý.
Třídakarotenoid
Einecskapsanthin: 207-364-1
kapsorubin: 207-452-2
Chemické názvykapsanthin: (3R,3´S,5´R)-3,3´-dihydroxy-β,k-karoten-6-on
kapsorubin: (3R,3´S,5R, 5´R)-3,3 -dihydroxy-k,k-karoten-6,6´-dion
Chemický vzoreckapsanthin: C40H56O3
kapsorubin: C40H56O4
Realtivní molekulová hmotnostkapsanthin: 584,85
kapsorubin: 600,85
Obsahpaprikový extrakt: nejméně 7,0 % karotenoidů
kapsanthin/kapsorubin: nejméně 30 % celkových karotenoidů
E1 cm1% 2100 při cca 462 nm v acetonu
Popistmavě červená viskózní kapalina
Identifikace
A. Spektrometriemaximum v acetonu při 462 nm
B. Barevná reakcePřidáním jedné kapky kyseliny sírové k jedné kapce vzorku v 2-3 kapkách chloroformu vzniká tmavě modré zbarvení.
Čistota
Zbytky rozpouštědeloctan ethylnatý
methanolnejvýše 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
ethanol
aceton
hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Kapsaicinnejvýše 250 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 160d LYKOPEN

1. SYNTETICKY LYKOPEN

Synonymalykopen získaný chemickou syntézou
DefiniceSyntetický lykopen je směs geometrických izomerů lykopenů a vyrábí se Wittigovou kondenzací syntetických meziproduktů běžně používaných při výrobě ostatních karotenoidů v potravinách. Syntetický lykopen se skládá především z all-trans-lykopenu a 5-cis-lykopenu a menších množství dalších izomerů. Komerční lykopenové přípravky určené k použití v potravinách mají formu suspenzí v jedlých olejích nebo prášku rozměnitelného nebo rozpustného ve vodě.
Číslo C.I.75125
Einecs207-949-1
Chemický názevψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametliyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen
Chemický vzorecC40H56
Relativní molekulová hmotnost536,85
Obsahnejméně 96% lykopenů celkem (nejméně 70% all-translykopenu)
E1 cm1% 3450 při 465 - 475 nm v hexanu pro 100% čistý all-lykopen
Popisčervený krystalický prášek
Identifikace
Spektrofotometriemaximální absorpce roztoku v hexanu při cca 472 nm
Zkouška na karotenoidyBarva roztoku vzorku v acetonu zmizí po opakovaném přidání 5%ního roztoku dusitanu sodného a 1 N kyseliny sírové.
Rozpustnostnerozpustný ve vodě, volně rozpustný v chloroformu
Vlastnosti 1%ního roztoku v chloroformučirý roztok sytě červenooranžové barvy
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 % při 40 °C po dobu 4 hodin při 20 mm Hg
Apo-12′-lykopenalnejvýše 0,15 %
Trifenylfosfin-oxidnejvýše 0,01 %
Zbytky rozpouštědelmethanol nejvýše 200 mg/kg
hexan, propan-2-ol nejvýše 10 mg/kg, jednotlivě
dichlormethan nejvýše 10 mg/kg (pouze v komerčních přípravcích)
olovonejvýše 1,0 mg/kg

2. ZE ZRALÝCH RAJČAT

Synonymapřírodní žluť 27
DefiniceLykopen se získává extrakcí rozpouštědly ze zralých rajčat (Lycopersicon esculentum L.) s následným odstraněním rozpouštědla. Mohou se použít pouze tato rozpouštědla: oxid uhličitý, octan ethylnatý, aceton, propan-2-ol, methanol, ethanol, hexan. Hlavní barevnou látkou rajčat je lykopen, mohou být přítomna menší množství jiných karotenoidových pigmentů. Kromě barevných pigmentů může výrobek obsahovat oleje, tuky, vosky a aromatické složky přirozeně se vyskytující v rajčatech.
Číslo C.I.75125
Einecs207-949-1
Chemický názevψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen
Chemický vzorecC40H56
Relativní molekulová hmotnost536,85
Obsahnejméně 5,0 % barevných látek celkem E1 cm1% 3450 při 465 - 475 nm v hexanu pro 100%ní čistý all-translykopen
Popistmavě červená viskózní kapalina
Identifikace
Spektrofotometriemaximum při cca 472 nm v hexanu
Čistota
Zbytky rozpouštědeloctan ethylnatýnejvýše 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
methanol
ethanol
aceton
hexan
propan-2-ol
Síranový popelnejvýše 1,0 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

3. Z BLAKESLEA TRISPORA

Synonymapřírodní žluť 27
DefiniceLykopen z Blakeslea trispora se extrahuje z houbové biomasy a následně se čistí krystalizací a filtrací. Tvoří ho zejména all-trans-lykopen. Rovněž obsahuje menší množství dalších karotenoidů. Mohou se použít pouze tato rozpouštědla: isopropanol a isobutylacetát. Komerční lykopenové přípravky určené k použití v potravinách mají formu suspenzí v jedlích olejích nebo prášku rozmělněného nebo rozpustného ve vodě.
Číslo C.I.75125
Einecs207-949-1
Chemický názevψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen
Chemický vzorecC40H56
Relativní molekulová hmotnost536,85
Obsahnejméně 95 % lykopenů celkem a nejméně 90 % all-trans-lykopenu z barevných látek celkem E1 cm1% 3450 při 465 - 475 nm v hexanu pro 100%ní čistý all-translykopen
Popisčervený krystalický prášek
Identifikace
Spektrofotometriemaximální absorpce roztoku v hexanu při 470 nm
Zkouška na karotenoidyBarva roztoku vzorku v acetonu zmizí po opakovaném přidání 5%ního roztoku dusitanu sodného a 1 N kyseliny sírové.
Rozpustnostnerozpustný ve vodě, volně rozpustný v chloroformu
Vlastnosti 1%ního roztoku v chloroformučirý roztok sytě červenooranžové barvy
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 % při 40 °C po dobu 4 hodin při 20 mm Hg
Ostatní karotenoidynejvýše 5,0 %
Zbytky rozpouštědelisobutylacetát nejvýše 1,0 %
propan-2-ol nejvýše 0,1 %
dichlormethan nejvýše 10 mg/kg, pouze v komerčních přípravcích
Olovonejvýše 1,0 mg/kg
Síranový popelnejvýše 0,3 %

E 160e β-APO-8´-KAROTENAL (C 30)

SynonymaCI potravinářská oranž 6
DefiniceTato specifikace se vztahuje převážně na všechny transizomery β-apo-8´-karotenalu dohromady s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy, které se připravují z β-apo-8´-karotenalu, splňují tyto požadavky a zahrnují roztoky nebo suspenze β-apo-8´-karotenalu v jedlých tucích nebo olejích, emulzích a prášcích rozpustitelných ve vodě. Tyto přípravky mohou mít rozdílné poměry cis- a transizomerů.
Třídakarotenoid
Číslo C.I.40820
Einecs214-171-6
Chemické názvyβ-apo-8´-karotenal, trans-β-apo-8´-karoten-aldehyd
Chemický vzorecC30H40O
Relativní molekulová hmotnost416,65
Obsahnejméně 96,0 % barevných látek celkem
E1 cm1% 2640 při cca 460 - 462 nm v cyklohexanu
Popistmavě fialové krystalky s kovovým leskem nebo krystalický prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum při 460 - 462 nm v cyklohexanu
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Vedlejší barevné produktykarotenoidy jiné než β-apo-8´-karotenal:
nejvýše 3,0 % barevných látek celkem
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 160f ETHYLESTER β-APO-8´-KAROTENOVÉ KYSELINY (C 30)

SynonymaCI potravinářská oranž 7, ester β-apo-8´-karotenové kyseliny
DefiniceTato specifikace se vztahuje převážně na všechny transizomery ethylesteru β-apo-8´-karotenové kyseliny dohromady s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy, které se připravují z ethylesteru β-apo-8´-karotenové kyseliny, splňují tyto požadavky a zahrnují roztoky nebo suspenze ethylesteru β-apo-8´-karotenové kyseliny v jedlých tucích nebo olejích, emulzích a prášcích rozpustitelných ve vodě. Tyto přípravky mohou mít rozdílné poměry cis- a transizomerů.
Třídakarotenoid
Číslo C.I.40825
Einecs214-173-7
Chemické názvyethylester β-apo-8´-karotenové kyseliny, ethyl-8´-apo-β-karoten-8´-át
Chemický vzorecC32H44O2
Relativní molekulová hmotnost460,70
Obsahnejméně 96,0 % barevných látek celkem
E1 cm1% 2550 při cca 449 nm v cyklohexanu
Popisčervené až fialově červené krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 449 nm v cyklohexanu
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Vedlejší barevné produktykarotenoidy jiné než ethylester β-apo-8´-karotenové kyseliny
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 161b LUTEIN

Synonymasměs karotenoidů, xantofyly
DefiniceLutein se získává extrakcí rozpouštědlem z přírodních druhů jedlého ovoce a rostlin, trávy, vojtěšky a aksamitníku. Hlavní barevný základ se skládá z karotenoidů, z nichž hlavní roli hraje lutein a jeho estery s mastnými kyselinami. Mohou být přítomna různá množství karotenů. Lutein může obsahovat tuky, oleje a vosky přirozeně se vyskytující v rostlinném materiálu.
Při extrakci se mohou použit pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan, aceton, methylethylketon, dichlormethan a oxid uhličitý.
Třídakarotenoid
Einecs204-840-0
Chemické názvy3,3´-dihydroxy-d-karoten
Chemický vzorecC40H56O2
Relativní molekulová hmotnost568,88
ObsahNejméně 4,0% barevných látek celkem, vyjádřeno jako lutein
E1 cm1% 2550 při cca 445 nm v chloroformu/ethanolu (10 + 90) nebo v hexanu/ethanolu/acetonu (80 + 10 + 10)
Popistmavá, nažloutle hnědá kapalina
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 445 nm v chloroformu/ethanolu (10 + 90)
Čistota
Zbytky rozpouštědelaceton methylethylketon
methanolnejvýše 50 mg/g, jednotlivě nebo v kombinaci
ethanol
propan-2-ol
hexan
dichlormethannejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 161g KANTHAXANTHIN

SynonymaCI potravinářská oranž 8
DefiniceTato specifikace se vztahuje převážně na všechny transizomery kanthaxanthinu dohromady s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy, které se připravují z kanthaxanthinu, splňují tyto požadavky a zahrnují rozotky nebo suspenze kanthaxanthinu v jedlých tucích nebo olejích, emulzích a prášcích rozpustitelných ve vodě. Tyto přípravky mohou mít rozdílné poměry cis- a transizomerů.
Třídakarotenoid
Číslo C.I.40850
Einecs208-187-2
Chemické názvyβ-karoten-4,4´-dion, kanthaxanthin, 4,4´-dioxo-β-karoten
Chemický vzorecC40H52O2
Relativní molekulová hmotnost564,86
Obsahnejméně 96,0 % barevných látek celkem, vyjádřeno jako kanthaxanthin
E1 cm1% 2200 při cca 485 nm v chloroformu
E1 cm1% 2200 při 468 - 472 nm v cyklohexanu
E1 cm1% 2200 při 464 - 467 v petroletheru
Popistmavě fialové krystalky nebo krystalický prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 485 nm v chloroformu
maximum při cca 468 - 472 nm v cyklohexanu
Čistotamaximum při cca 464 - 467 nm v petroletheru
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Vedlejší barevné látkykarotenoidy jiné než kanthaxanthin: nejvýše 5,0 % barevných látek celkem
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 162 BETALAINOVÁ ČERVEŇ, BETANIN

Synonymařepná červeň
DefiniceŘepná červeň se získává z kořenů přírodních druhů červené řepy (Beta vulgaris L. var. rubra) lisováním rozdrcené řepy ve formě vylisované šťávy nebo vodnou extrakcí rozsekaných kořenů řepy a následným obohacením aktivní látkou. Barvivo sestává z různých pigmentů, všechny patří do třídy betalainů. Hlavní barevný základ se skládá z betakyaninů (červená), ve kterých betanin tvoří 75 - 95 %. Mohou být přítomna menší množství betaxanthinu (žlutá) a rozkladné produkty betalainů (světle hnědá).
Kromě barevných pigmentů obsahuje šťáva nebo extrakt cukry, soli, a/nebo proteiny přirozeně se vyskytující v červené řepě. Roztoky se mohou koncentrovat a některé výrobky se mohou rafinovat, aby se odstranila většina cukrů, solí a bílkovin.
Třídabetalain
Einecs231-628-5
Chemické názvyKyselina (S-(R´,R´)-4-(2-(2-karboxy-5(β-D-glukopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-dihydro-2,6-pyridin-dikarboxylová
1-(2-(2,6-dikarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4- pyridyliden)ethyliden)-5-β-D-glukopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium-2-karboxylát
Chemický vzorecbetanin: C24H26N2O13
Relativní molekulová hmotnost550,48
Obsahobsah červeného barviva nejméně 0,4 %, vyjádřeno jako betanin
E1 cm1% 1120 při cca 535 nm ve vodném roztoku o pH 5
Popisčervená nebo tmavě červená kapalina, pasta, prášek nebo pevná látka
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 535 nm ve vodě o pH 5
Čistota
dusičnanynejvýše 2 g dusičnanového aniontu/g červeného barviva, z obsahu barviva
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako olovo)nejvýše 40 mg/kg

E 163 ANTHOKYANY

DefiniceAnthokyany se získávají extrakcí siřičitanovou vodou, okyselenou vodu, oxidem uhličitým, methanolem nebo ethanolem z přírodních druhů rostlin a jedlého ovoce. Anthokyany obsahují běžné složky výchozího materiálu, zejména anthokyan, organické kyseliny, taniny, cukry, minerály, atd., ale ne nezbytně ve stejných poměrech jako se nacházejí ve výchozím materiálu.
Třídaanthokyan
Einecskyanidin 208-438-6
peonidin 205-125-6
delfmidin 208-437-0
malvidin 211-403-8
pelargonidin 205-127-7
Chemické názvy3,3´,4´,5,7-pentahydroxy-flavylium chlorid (kyanidin)
3,4´,5,7-tetrahydroxy-3 ´-methoxyflavylium chlorid (peonidin)
3,4´,5,7-tetrahydroxy-3 ,5´-dimethoxyflavylium chlorid (malvidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-1-benzopyrylium chlorid (delfmidin)
3,3´,4´,5,7-pentahydroxy-5-methoxyflavylium chlorid (petunidin)
Chemický vzoreckyanidin C15H11O6Cl
peonidin C16H13O6Cl
malvidin C17H15O7Cl
delfmidin C15H11O7Cl
petunidin C16H13O7Cl
pelargonidin C15H11O5Cl
Relativní molekulová hmotnostkyanidin 322,6
peonidin 336,7
delfmidin 340,6
malvidin 366,7
petunidin 352,7
pelargonidin 306,7
ObsahE1 cm1% 300 pro čistý pigment při 515 - 535 nm při pH 3,0
Popispurpurově červená kapalina, prášek nebo pasta smírným charakteristickým zápachem
Identifikace
Spektrometriemaximum v methanolu s HCl o koncentraci 0,01 %
kyanidin 535 nm
peonidin 532 nm
delfmidin 546 nm
malvidin 542 nm
petunidin 543 nm
Čistotapelargonidin 530 nm
Zbytky rozpouštědelmethanolnejvýše 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
ethanol
Oxid siřičitýnejvýše 1000 mg/kg na procento pigmentu
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 170 UHLIČITAN VÁPENATÝ

SynonymaCI bílý pigment 18, křída
DefiniceUhličitan vápenatý je výrobek, který se získává z mletého vápence nebo srážením vápenatých iontů s uhličitanovými ionty.
Třídaanorganická
Číslo C.I.77220
Einecsuhličitan vápenatý: 207-439-9
vápenec: 215-279-6
Chemické názvyuhličitan vápenatý
Chemický vzorecCaCO3
Relativní molekulová hmotnost100,1
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na bezvodou formu
Popisbílý krystalický nebo amorfní prášek bez zápachu a chuti
Identifikace
rozpustnostPrakticky nerozpustný ve vodě a v alkoholu. S šuměním se rozpouští ve zředěné kyselině octové, ve zředěné kyselině chlorovodíkové a ve zředěné kyselině dusičné, výsledný roztok dává po vaření pozitivní výsledky zkoušky na vápník.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 200 °C pod dobu 4 hodin
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 0,2 %
Alkalické soli a soli hořčíkunejvýše 1,5 %
Fluoridnejvýše 50 mg/kg
Antimon, jako Sbnejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Měď, jako Cunejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Chrom, jako Crnejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Zinek, jako Znnejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Baryum, jako Banejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 171 OXID TITANIČITÝ

SynonymaCI bílý pigment 6
DefiniceOxid titaničitý v zásadě sestává z čistého oxidu titaničitého (modifikace anatas a/nebo rutil), který může být pokryt malými množstvími aluminy a/nebo oxidu křemičitého pro zlepšení technologických vlastností výrobku
Třídaanorganická
Číslo C.I.77891
Einecs236-675-5
Chemické názvyoxid titaničitý
Chemický vzorecTiO2
Relativní molekulová hmotnost79,88
Obsahnejméně 99 % bez zahrnutí aluminy a oxidu křemičitého
Popisbílý až lehce zbarvený prášek
Identifikace
RozpustnostNerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Pomalu se rozpouští v kyselině fluorovodíkové a v horké koncentrované kyselině sírové.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Ztráta vypálenímnejvýše 1,0 % bez zahrnutí těkavých látek (800 °C)
Oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitýcelkem nejvýše 2,0 %
Látky rozpustné v 0,5N HC1nejvýše 0,5 % bez zahrnutí oxidu hlinitého a oxidu křemičitého, a kromě toho pro výrobky obsahující oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý nejvýše 1,5 % v prodávaném výrobku
Látky rozpustné ve voděnejvýše 0,5 %
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Antimonnejvýše 50 mg/kg, po úplném rozpuštění
Arzennejvýše 3 mg/kg, po úplném rozpuštění
Olovonejvýše 10 mg/kg, po úplném rozpuštění
Rtuťnejvýše 1 mg/kg, po úplném rozpuštění
Zineknejvýše 50 mg/kg, po úplném rozpuštění

E 172 OXIDY A HYDROXIDY ŽELEZA

Synonymažlutý oxid železa: CI žlutý pigment 42 a 43
červený oxid železa: CI červený pigment 101 a 102
černý oxid železa: CI černý pigment 11
DefiniceOxidy a hydroxidy železa se vyrábějí synteticky a v zásadě sestávají zbezvodých a/nebo hydrátovaných oxidů železa. Rozsah odstínů zahrnuje žluti, červeně, hnědi a černi. Oxidy železa potravinářské kvality se od technických druhů odlišují zejména poměrně nízkým stupněm znečištění jinými kovy.
Toho se dosahuje výběrem a kontrolou zdroje železa a/nebo rozsahem chemického čištění během výrobního procesu.
Třídaanorganická
Číslo C.I.žlutý oxid železa: 77492
červený oxid železa: 77491
černý oxid železa: 77499
Einecsžlutý oxid železa: 257-098-5
červený oxid železa: 215-168-2
černý oxid železa: 235-442-5
Chemické názvyžlutý oxid železa: hydratovaný oxid železitý, hydratovaný oxid železa (3+)
červený oxid železa: bezvodý oxid železitý, bezvodý oxid železa (3+)
černý oxid železa: oxid železnato-železitý, oxid železa (2+, 3+)
Chemický vzorecžlutý oxid železa: FeO(OH) • xH2O
červený oxid železa: Fe2O3
černý oxid železa: FeO • Fe2O3
Relativní molekulová hmotnostFeO(OH) 88,85
Fe2O3 159,70
FeO. Fe2O3 231,55
Obsahžlutý nejméně 60 %, červený a černý nejméně 68% celkového železa, vyjádřeno jako železo
Popisprášek, žlutý, červený, hnědý nebo černý odstín
Identifikace
rozpustnostnerozpustný ve vodě a organických rozpouštědel
rozpustný v koncentrovaných minerálních kyselinách
Čistota
Látky rozpustné ve voděnejvýše 1,0 % při úplném rozpuštění
Arzennejvýše 5 mg/kg při úplném rozpuštění
Baryumnejvýše 50 mg/kg při úplném rozpuštění
Kadmiumnejvýše 5 mg/kg při úplném rozpouštění
Chromnejvýše 100 mg/kg při úplném rozpuštění
Měďnejvýše 50 mg/kg při úplném rozpuštění
Olovonejvýše 20 mg/kg při úplném rozpuštění
Rtuťnejvýše 1 mg/kg při úplném rozpuštění
Niklnejvýše 200 mg/kg při úplném rozpuštění
Zineknejvýše 100 mg/kg při úplném rozpuštění

E 173 HLINÍK

SynonymaCI kovový pigment, Al
DefiniceHliníkový prášek sestává z jemně rozptýlených částic hliníku. Mletí se může nebo nemusí provádět v přítomnosti jedlých rostlinných olejů a/nebo mastných kyselin potravinářské jakosti. Neobsahuje příměsi jiných látek, než jsou jedlé rostlinné oleje a/nebo mastné kyseliny potravinářské jakosti.
Číslo C.I.77000
Einecs231-072-3
Chemické názvyhliník
Chemický vzorecAl
Atomová hmotnost26,98
Obsahnejméně 99 %, vypočteno jako Al bez obsahu olejů
Popisstříbřitě šedý prášek nebo drobné plíšky
Identifikace
rozpustnostNerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Výsledný roztok dává pozitivní výsledky zkoušky na hliník
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

E 174 STŘÍBRO

SynonymaArgentum, Ag
Třídaanorganická
Číslo C.I.77820
Einecs231-131-3
Chemické názvystříbro
Chemický vzorecAg
Atomová hmotnost107,87
Obsahnejméně 99,5 % Ag
Popisstříbřitě zbarvený prášek nebo drobné plíšky

E 175 ZLATO

Synonymakovový pigment 3, Aurum, Au
Třídaanorganická
Číslo C.I.77480
Einecs231-165-9
Chemické názvyzlato
Chemický vzorecAu
Atomová hmotnost197,0
Obsahnejméně 90 % Au
Popiszlatě zbarvený prášek nebo drobné plíšky
Čistota
Stříbronejvýše 7,0 %, po úplném rozpuštěním
Měďnejvýše 4,0 % po úplném rozpuštěním

E180 LITHOLRUBIN BK

SynonymaCI červený pigment 57, rubínový pigment, karmín 6B
DefiniceLitholrubin BK v zásadě sestává z 3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonanofenylazo)-2-naftalenkarboxylanu vápenatého a vedlejších barevných látek dohromady s vodou, chloridem vápenatým a/nebo síranem vápenatým jako základními nebarevnými složkami
Třídamonoazo
Číslo C.I.15850:1
Einecs226-109-5
Chemické názvy3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonanofenylazo)-2-naftalenkarbo-xylát vápenatý
Chemický vzorecC18H12CaN2O6S
Relativní molekulová hmotnost424,45
Obsahnejméně 90 % barevných látek celkem
E1 cm1% 200 při cca 442 nm v dimethylformamidu
Popisčervený prášek
Identifikace
Spektrometriemaximum při cca 442 nm v dimethylformamidu
Čistota
Vedlejší barevné látkynejvýše 0,5 %
Organické sloučeniny jiné než barevné látkyvápenatá sůl kyseliny 2-amino-5-methyl-benzensulfonovénejvýše 0,2 %
vápenatá sůl kyseliny 3-hydroxy-2-naftalenkarboxylovénejvýše 0,4 %
Nesulfonované primární aromatické aminynejvýše 0,01 %, vyjádřeno jako anilin
Látky extrahovatelné etheremz roztoku o pH 7 nejvýše 0,2%
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 40 mg/kg

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 235/2010 Sb.

Požadavky na čistotu a identifikaci sladidel

E 420(i) SORBITOL

SynonymaD-glucitol, D-sorbitol
Definice
Chemický názevD-glucitol
Einecs200-061-5
Chemický vzorecC6H14O6
Relativní molekulová hmotnost182,17
Obsahnejméně 97 % celkových glycitolů a nejméně 91 % D-sorbitolu v sušině.
Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH(CHOH)n CH2OH, kde „n“ je celé číslo
Popisbílý hygroskopický prášek, krystalický prášek, vločky nebo granule mající sladkou chuť
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. rozpětí bodu tání88- 102 °C
C. monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce, dokud se neobjeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí ve 20 ml vroucí vody obsahující 1 g hydrogenuhličitanu sodného, zfiltruje se za horka, filtrát se nechá vychladnout, filtruje se odsáváním, promyje se 5 ml směsi methanolu a vody (1:2) a vysuší se na vzduchu. Takto získané krystaly tají při teplotě mezi 173 - 179 °C.
Čistota
Obsah vodynejvýše 1,0 %, stanovenou metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,1 %, vztaženo na sušinu
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Celkový obsah cukrůnejvýše 1 %, vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chloridynejvýše 50 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 100 mg/kg,vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg,vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině

E 420 (ii) SORBITOL SIRUP

SynonymaD-glucitol sirup
Definice
Chemický názevSorbitolový sirup připravený hydrogenací glukózového sirupu osahuje D-sorbitol, D-mannitol a hydrogenované sacharidy.
Část výrobku, která není D-sorbitolem, je tvořena hlavně hydrogenovanými oligosacharidy vzniklými hydrogenací glukózového sirupu použitého jako surovina (v tomto případě sirup nekrystalizuje) nebo mannitolem. Mohou být přítomna malá množství glycitolů, kde n ≤ 4. Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH(CHOH)n CH2OH, kde „n“ je celé číslo.
Einecs270-337-8
Obsahnejméně 69 % celkových pevných látek a nejméně 50 % D-sorbitolu na bezvodé bázi
Popisčirý, bezbarvý a sladce chutnající vodný roztok
Identifikace
A. rozpustnostmísitelný s vodou, glycerolem a s propan-1,2-diolem
B. monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce, dokud se neobjeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí ve 20 ml vroucí vody obsahující 1 g hydrogenuhličitanu sodného, zfiltruje se za horka, filtrát se nechá vychladnout, filtruje se odsáváním, promyje se 5 ml směsi methanolu a vody (1:2) a vysuší se na vzduchu. Takto získané krystaly tají při teplotě mezi 173 - 179 °C.
Čistota
Obsah vodynejvýše 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Síranový popelnejvýše 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukrynejvýše 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chloridynejvýše 50 mg/kg vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 421 MANNITOL

I. MANNITOL

SynonymaD-mannitol
DefiniceVyrábí se katalytickou hydrogenací cukerných roztoků obsahujících glukosu a/nebo fruktosu
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Chemický vzorecC6H14O6
Relativní molekulová hmotnost182,2
Obsahnejméně 96 % D-mannitolu a nejvýše 102 % D-mannitolu v sušině
Popisbílý, krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru
B. rozmezí bodu tání164-169 °C
C. chromatografie na tenké vrstvěvyhovuje zkoušce
D. optická otáčivost[α]20D: +23° - +25° (boritanový roztok)
E. pH5-8
K 10 ml 10% (m/V) roztoku vzorku se přidá 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného a poté se změří pH.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,3 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Redukující cukrynejvýše 0,3 % vyjádřeno jako glukóza
Celkové cukrynejvýše 1 % vyjádřeno jako glukóza
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Chloridynejvýše 70 mg/kg
Síranynejvýše 100 mg/kg
Niklnejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

II. MANNITOL VYRÁBĚNÝ FERMENTACÍ

SynonymaD-mannitol
Definicevýroba diskontinuální aerobní fermentací kvasinek Zygosaccharomyces rouxii
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Chemický vzorecC6H14O6
Relativní molekulová hmotnost182,2
Obsahnejméně 99% v sušině
Popisbílý, krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru
B. rozmezí bodu tání164-169 °C
C. chromatografie na tenké vrstvěvyhoví zkoušce
D. optická otáčivost[α]20D: +23° - +25° (boritanový roztok)
E. pH5-8
K 10 ml 10% (m/V) roztoku vzorku se přidá 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného a poté se změří pH.
Čistota
Arabitolnejvýše 0,3 %
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,3 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa
Celkové cukrynejvýše 1 %, vyjádřeno jako glukosa
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Chloridynejvýše 70 mg/kg
Síranynejvýše 100 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Aerobní mezofilní bakterienejvýše 103 v 1 g
Koliformí bakterienegativní/10 g
Salmonellanegativní/10 g
Escherichia colinegativní/10 g
Pseudomonas aeruginosanegativní/10 g
Staphylococcus aureusnegativní/10 g
Plísněnejvýše 100/1 g
Kvasinkynejvýše 100/1 g

E 950 ACESULFAM K

SynonymaAcesulfam draselný, draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-on2,2-dioxidu
Definice
Chemický název6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid, draselná sůl
Einecs259-715-3
Chemický vzorecC4H4KNO4S
Molekulová hmotnost201,24
Obsahnejméně 99% C4H4KNO4S vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu. Přibližně 200krát sladší než sacharosa
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu
B. absorpce v ultrafialové oblasti spektramaximum při 227 ± 2 nm pro roztok 10 mg v 1000 ml vody
C. pozitivní zkouška na draslíkvyhoví zkoušce (zkouší se zbytek po vyžíhání 2 g vzorku)
D. zkouška sráženímK roztoku 0,2 g vzorku v 2 ml octové kyseliny a 2 ml vody se přidá několik kapek 10%ního roztoku hexanitrokobaltitanu sodného. Vytvoří se žlutá sraženina.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Organické nečistotyvyhoví zkoušce na 20 mg/kg UV aktivních složek
Fluoridynejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 951 ASPARTAM

Synonymaaspartylfenylalaninmethylester
Definice
Chemický názevN-L-a-aspartyl-L-fenylalanin-1 -methylester, N-methylester kyseliny 3-amino-N-(α-karbomethoxyfenethyl)-sukcinamové
Einecs245-261-3
Chemický vzorecC14H18N2O5
Relativní molekulová hmotnost294,31
Obsahnejméně 98 % a nejvýše 102 % C14H18N2O5 vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu mající sladkou chuť, přibližně 200x sladší než sacharosa.
Identifikace
rozpustnosttěžce rozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 0,2 %, vztaženo na sušinu
pHmezi 4,5 a 6,0 (roztok 1:125)
TransmitanceTransmitance 1%ního roztoku ve 2N kyselině chlorovodíkové stanovená v lem kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem při použití 2N kyseliny chlorovodíkové jako referenčního vzorku není menší než 0,95, což je rovnocenné absorbanci nejvýše asi 0,022.
Specifická optická otáčivost[α]20D:+14,50-+16,50
Stanoví se ve 4%ním roztoku zkušebního vzorku v 15N kyselině mravenčí do 30 minut po přípravě.
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinoctovánejvýše 1,5 %, vztaženo na sušinu

E 952 KYSELINA CYKLAMOVÁ A JEJÍ SODNÁ A VÁPENATÁ SŮL

I. KYSELINA CYKLAMOVÁ

Synonymakyselina cyklohexylsulfamová, cyklamát
Definice
Chemický názevkyselina cyklohexan sulfamová, kyselina cyldohexylamino-sulfonová
Einecs202-898-1
Chemický vzorecC6H13NO3S
Relativní molekulová hmotnost179,24
ObsahKyselina cyklohexylsulfamová obsahuje nejméně 98 % a nejvýše 102 % ekvivalentu C6H13NO3S vztaženo na bezvodou bázi.
Popisbílý krystalický prášek, prakticky bezbarvý, se sladkokyselou chutí. Přibližně 40x sladší než sacharosa.
Identifikace
A. rozpustnostrozpustná ve vodě a v ethanolu.
B. zkouška srážením2%ní roztok se okyselí kyselinou chlorovodíkovou, přidá se 1 ml přibližně 1M roztoku BaCl2 ve vodě a v případě vzniku zákalu nebo sraženiny se zfiltruje. K čirému roztoku se přidá 1 ml 10%ního roztoku NaNO2. Vytvoří se bílá sraženina.
Čistota
Úbytek hmotnosti sráženímnejvýše 1 %, po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny
Selennejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako Se v sušině
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině
Arsennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Cyklohexylaminnejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu
Dicyklohexyl aminnejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Anilinnejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu

II. CYKLAMÁT SODNÝ

Synonymacyklamát, sodná sůl kyseliny cyklámové
Definice
Chemický názevCyklohexansulfamát sodný, cyklohexylsulfamát sodný
Einecs205-348-9
Chemický vzorecC6H12NNaO3S a dihydrát C6H12NNaO3S • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost201,22 vztaženo na bezvodou formu
237,22 vztaženo na hydrátovanou formu
Obsahnejméně 98 % a nejvýše 102 % vztaženo na sušinu.
Dihydrát: nejméně 84 % vztaženo na sušinu.
PopisBílé krystaly nebo krystalický prášek, bez zápachu, přibližně 30× sladší než sacharosa.
Identifikace
rozpustnostdobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1 %, po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny
nejvýše 15,2 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin pro dihydrát
Selennejvýše 30 mg/kg vyjádřeno jako Se v sušině
Arzennejvýše 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Cyklohexylaminnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
Dicyklohexyl aminnejvýše 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Anilinnejvýše 1 mg/kg vztaženo na sušinu

III. CYKLAMÁT VÁPENATÝ

Synonymacyklamát, vápenatá sůl kyseliny cyklámové
Definice
Chemický názevcyklohexansulfamát vápenatý, cyldohexylsulfamát vápenatý
Einecs205-349-4
Chemický vzorecC12H24CaN2O6S2 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost432,57
Obsah98 - 101 %, vztaženo na sušinu.
Popisbílé bezbarvé krystaly nebo krystalický prášek. Přibližně 30× sladší než sacharosa
Identifikace
rozpustnostdobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sráženímnejvýše 1 %, po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny
nejvýše 8,5 %, po sušení při 140 °C po dobu 4 hodin pro dihydrát
Selennejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako Se v sušině
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině
Cyklohexylaminnejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu
Dicyklohexylaminnejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Anilinnejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 953 ISOMALT

Synonymahydrogenovaná izomaltulóza, hydrogenovaná palatinóza
Definice
Chemický názevIsomalt je směsí hydrogenováných mono- a disacharidů, jejíž hlavními složkami jsou tyto disacharidy:
6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) a
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrát (1,1-GMP)
Chemický vzorec6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrát: C12H24O11.
2H20
Relativní molekulová hmotnost6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol: 344,32
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrát: 380,32
ObsahNejméně 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a nejméně 86 % směsi 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu a 1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrátu, vztaženo na bezvodou bázi.
Popisbílá lehce hygroskopická krystalická hmota bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě a velmi těžce rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvěZkouška chromatografií na tenké vrstvě za použití desky s asi 0,2 mm vrstvou chromatografického silikagelu. Hlavní skvrny na chromatogramu obsahující 1,1-GMP a 1,6-GPS.
Čistota
Obsah vodynejvýše 7 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,05 %, vztaženo na sušinu
D-mannitolnejvýše 3 %
D-sorbitolnejvýše 6 %
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Alovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 954 SACHARIN A JEHO SODNÁ, DRASELNÁ A VÁPENATÁ SŮL

I. SACHARIN

Definice
Chemický název3-oxo-2,3 -dihydrobenzo(d)izothiazol-1,1-dioxid
Einecs201-321-0
Chemický vzorecC7H5NO3S
Relativní molekulová hmotnost183,18
Obsah99-101 % C7H5NO3S vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabou aromatickou vůní mající sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích, přibližně 300× až 500× sladší než sacharosa
Identifikace
rozpustnosttěžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v zásaditých roztocích, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Rozpětí bodu tání226-230 °C
Síranový popelnejvýše 0,2 %, vztaženo na sušinu
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému 5 kapkami kyseliny octové, se přidají 3 kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení.
o-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovénejvýše 25 mg/kg, vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkynepřítomny
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Selennejvýše 30 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu

II. SACHARIN SODNÝ

SynonymaSacharin, sodná sůl sacharinu
Definice
Chemický názevo-benzosulfimid sodný, sodná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu, oxobenzisosulfonazol, dihydrát sodné soli, 1,2-benzisothiazolin-3 -on-1,1-dioxidu
Einecs204-886-1
Chemický vzorecC7H4NNaO3S • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost241,19
Obsah99-101 % C7H4NNaO3S, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300 až 500x sladší než sacharosa ve zředěných roztocích
Identifikace
Rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému 5 kapkami kyseliny octové, se přidají 3 kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení.
o-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovénejvýše 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkynepřítomny
Arzennejvýše 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selennejvýše 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg vztaženo na sušinu

III. SACHARIN VÁPENATÝ

Synonymasacharin, vápenatá sůl sacharinu
Definice
Chemický názevo-benzosulfimid vápenatý, vápenatá sůl 2,3-dihy dro-3-oxobenzisosulfonazolu, hydrát (2:7) vápenaté soli 1,2-benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidu
Einecs229-349-9
Chemický vzorecC14H8CaN2O6S2 • 31/22H2O
Relativní molekulová hmotnost467,48
Obsahnejméně 95 % C14H8CaN2O6S2 vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívní sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích, přibližně 300x až 500x sladší než sacharóza ve zředěných roztocích.
Identifikace
rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 13,5 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému 5 kapkami kyseliny octové, se přidají 3 kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení.
o-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovénejvýše 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkynepřítomny
Arzennejvýše 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selennejvýše 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg vztaženo na sušinu

IV. SACHARIN DRASELNÝ

Synonymasacharin, draselná sůl sacharinu
Definice
Chemický názevo-benzosulfimid draselný, draselná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu, monohydrát draselné soli 1,2-benzisothiazolin-3-on-1,1-dioxidu
Einecs
Chemický vzorecC7H4KNO3S2 • H2O
Relativní molekulová hmotnost239,77
Obsah99 - 101 % C7H4KNO3S2 vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívně sladkou chuť i ve velmi zředěných roztocích, přibližně 300x až 500x sladší než sacharosa.
Identifikace
rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 8 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Kyselina benzoová a salicylováK 10 ml roztoku 1:20, předem okyselenému 5 kapkami kyseliny octové, se přidají 3 kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina ani fialové zbarvení.
o-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamidnejvýše 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny benzoovénejvýše 25 mg/kg vztaženo na sušinu
Snadno zuhelnitelné látkynepřítomny
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Selennejvýše 30 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 955 SUKRALOSA

Synonyma4,1´,6´ -trichlorgalaktosacharosa
Definice
Chemický název(1,6-dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fhiktofůranosyl)-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid
Einecs259-952-2
Chemický vzorecC12H19Cl3O8
Relativní molekulová hmotnost397,64
Obsah98 - 102 % C12H19Cl3O8, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý až téměř krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustná ve vodě, methanolu a ethanolu
mírně rozpustná v ethyl-acetátu
B. absorpce v infračervené oblasti spektraInfračervené spektrum disperze vzorku v bromidu draselném vykazuje stejná relativní maxima při podobných vlnových délkách jako referenční spektrum získané za použití referenčního standardu sukralosy.
C. chromatografie na tenké vrstvěHlavní skvrna zkušebního roztoku vykazuje stejnou hodnotu Rf jako hlavní skvrna standardního roztoku A v testu na jiné chlorované disacharidy. Tento standardní roztok se získá rozpuštěním 1,0 g referenčního standardu sukralosy v 10 ml methanolu,
D. specifická optická otáčivost[α]20D: +84,0° - +87,5° vztaženo na bezvodou bázi (10% (m/V) roztok)
Čistota
Obsah vodynejvýše 2,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,7 %
Jiné chlorované disacharidynejvýše 0,5 %
Chlorované monosacharidynejvýše 0,1 %
Trifenylfosfinoxidnejvýše 150 mg/kg
Methanolnejvýše 0,1 %
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 957 THAUMATIN

Definice
Chemický názevThaumatin se získává vodnou extrakcí (pH 2,5 - 4) semeníků plodu přírodního druhu Thaumatococcus daniellii (Benth) a sestává v podstatě z bílkovin thaumatin I a thaumatin II spolu s malými množstvími rostlinných složek pocházejících z výchozího materiálu.
Einecs258-822-2
Chemický vzorecPolypeptid 207 aminokyselin
Relativní molekulová hmotnostThaumatin I: 22209
Thaumatin II: 22293
Obsahnejméně 16 % dusíku vztaženo na sušinu, což je ekvivalent
nejméně 94 % bílkovin (N × 5,8)
Popiskrémově zbarvený prášek bez zápachu s intenzívně sladkou chutí, přibližně 2000× - 3000× sladší než sacharosa
Identifikace
rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v acetonu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 9,0 %, po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
Uhlohydrátynejvýše 3 %, vztaženo na sušinu
Síranový popelnejvýše 2 %, vztaženo na sušinu
Hliníknejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Mikrobiologické požadavkycelkový počet aerobních mikroorganismů: nejvýše 1000/g
Escherichia coli: negativní/1g

E 959 NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON

SynonymaNeohesperidindihydrochalkon, NHDC, hesperetindihydrochalkon-4´, β-neohesperidosid, neohesperidin DC
Definice
Chemický název2-O-α-L-rhamnopyranosyl-4´-β-D-glukopyranosyl hesperetindihydrochalkon, získaný katalytickou hydrogenací neohesperidinu
Einecs243-978-6
Chemický vzorecC28H36O15
Relativní molekulová hmotnost612,6
Obsahnejméně 96 % vztaženo na sušinu
Popistéměř bílý krystalický prášek bez zápachu s charakteristickou intenzívní sladkou chutí; přibližně 1000× - 18000× sladší než sacharóza.
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný v horké vodě, velmi těžce rozpustný ve studené vodě, prakticky nerozpustný v etheru a benzenu
B. absorpční maxima v ultrafialové oblasti282 - 283 nm pro roztok 2 mg ve 100 ml methanolu
C. Neuova zkouškaRozpustí se asi 10 mg neohesperidinu DC v 1 ml methanolu, přidá se 1 ml 1%ního methanolového roztoku 2-aminoethyldifenylborátu. Vytvoří se jasně žluté zbarvení.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 11,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Síranový popelnejvýše 0,2 %, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině

E961 NEOTAM

SynonymaN-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalanin-1-methylester
1-methyl-N-[N-(3,3 -dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalaninát
DefiniceNeotam se vyrábí tlakovou reakcí aspartamu, 3,3-dimethylbutanalu a vodíku v methanolu za přítomnosti katalyzátoru - palladia na uhlíku. Produkt se izoluje a čistí filtrací, při níž se může použít infuzoriová hlinka (křemelina). Po odstranění rozpouštědla destilací se neotam promyje vodou, izoluje odstředěním a nakonec suší ve vakuu.
CAS165450-17-9
Chemický názevN-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalanin, 1-methylester
Chemický vzorecC20H30N2O5
Relativní molekulová hmotnost378,47
Obsahnejméně 97 % vztaženo na sušinu
Popisbílý až téměř bílý prášek
Identifikace
Rozpustnost4,75% hmot. při 60 °C ve vodě, rozpustný v ethanolu a ethylacetátu
Čistota
Obsah vodynejvýše 5% stanoveno metodou Karl-Fischera u vzorku o hmotnosti 25 ± 5mg
pH 0,5%ního vodného roztoku5,0-7,0
Rozmezí bodu tání81-84 °C
N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalaninnejvýše 1,5%
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 962 SŮL ASPARTAMU A ACESULFAMU

Synonymaaspartam-acesulfam, sůl aspartamu-acesulfamu
DefiniceSůl se připravuje zahříváním aspartamu a acesulfamu K v přibližném poměru 2:1 hmot., v roztoku s kyselým pH, který umožňuje krystalizaci. Draslík a vlhkost se odstraní. Produkt je stabilnější než samotný aspartam.
Chemický název6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxid
L-fenylalanyl-2-methyl-L-α-sůl kyseliny asparagové
Chemický vzorecC18H23O9N3S2
Relativní molekulová hmotnost457,46
Obsah63,0 - 66,0 % aspartamu, vztaženo na sušinu, a 34 - 37 % acesulfamu, kyselá forma, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostmírně rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. transmitanceTransmitance 1% vodného roztoku stanovení v 1 cm kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem za použití vody jako referenčního roztoku, je nejméně 0,95, což odpovídá absorbanci nejvýše asi 0,022.
C. specifická optická otáčivost[α]20D: +14,5°- +16,5°
Stanoví se při koncentraci 6,2 g v 100 ml 15N kyseliny mravenčí do 30 minut od přípravy roztoku. Poté se provede korekce hodnoty specifické otáčivosti na obsah aspartamu v soli aspartamu-acesulfamu vydělením 0,646.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-octová kyselinanejvýše 0,5 %
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 965(i) MALTITOL

SynonymaD-maltitol, hydrogenovaná maltosa
Definice
Chemický název(α)-D-glukopyranosyl-1,4-D-glucitol
Einecs209-567-0
Chemický vzorecC12H24O11
Relativní molekulová hmotnost344,31
Obsahnejméně 98 % D-maltitolu C12H24O11 vztaženo na bezvodou bázi
Popissladce chutnající bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. rozpětí bodu tání148 - 151 °C
C. specifická optická otáčivost[α]20D: +105,5° - +108,5° (5% m/V roztok)
Čistota
Obsah vodynejvýše 1 %, stanovenou metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,1 %, vztaženo na sušinu
Redukující cukrynejvýše 0,1 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Chloridynejvýše 50 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 965 (ii) MALTITOL SIRUP

Synonymahydrogenovaný vysokomaltoso-glukosový sirup, hydrogenovaný glukosový sirup
DefiniceSměs sestávající hlavně z maltitolu se sorbitolem a hydrogenovaných oligo- a polysacharidů. Je vyráběn katalytickou hydrogenací glukosového sirupu s vysokým obsahem maltosy nebo hydrogenací jeho jednotlivých složek a jejich následným smícháním. Jako obchodní zboží je dodáván ve formě sirupu i jako pevný produkt.
Chemický názevnejméně 99 % celkových hydrogenovaných sacharidů vztaženo na bezvodou bázi a nejméně 50 % maltitolu vztaženo na bezvodou bázi.
Popisčiré viskózní kapaliny bez barvy a bez zápachu nebo bílé krystalické hmoty
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. chromatografie na tenké vrstvěvyhoví zkoušce
Čistota
Obsah vodynejvýše 31 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Chloridynejvýše 50 mg/kg
Síranynejvýše 100 mg/kg
Niklnejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 966 LACTITOL

Synonymalaktit, laktositol, laktobiosit
Definice
Chemický název4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glucitol
Einecs209-566-5
Chemický vzorecC12H24O11
Relativní molekulová hmotnost344,32
Obsahnejméně 95 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popissladce chutnající krystalické prášky nebo bezbarvé roztoky, krystalické produkty jsou v bezvodé, monohydrátové a dihydrátové formě.
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě
B. specifická optická otáčivost[α]20D: +13° - +16° přepočteno na bezvodou bázi (10% m/V vodný roztok)
Čistota
Obsah vodynejvýše 10,5 % pro krystalické produkty, stanoveno metodou Karl-Fischera
Ostatní polyolynejvýše 2,5 %, vztaženo na bezvodou bázi
Redukující cukrynejvýše 0,2 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Chloridynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 200 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranový popelnejvýše 0,1 %, vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 967 XYLITOL

Synonymaxylitol
Definice
Chemický názevD-xylitol
Einecs201-788-0
Chemický vzorecC5H12O5
Relativní molekulová hmotnost152,15
Obsahnejméně 98,5% jako xylitol, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek prakticky bez zápachu s velmi sladkou chutí
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. rozpětí bodu tání92-96 °C
C. pH5-7(10% m/V vodný roztok)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %
0,5 g vzorku se suší nad fosforem při 60 °C ve vakuu po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 0,1 %, vztaženo na sušinu
Redukující cukrynejvýše 0,2 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Jiné polyolynejvýše 1 %, vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině
Chloridynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 200 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 968 ERYTHRITOL

Synonymameso-erythritol, tetrahydroxybutan, erytrit
DefiniceZískává se kvašením sacharidů pomocí osmofilních kvasinek bezpečných a vhodných pro použití v potravinách, jako jsou např. Moniliella pollinis nebo Trichosporonoides megachilensis. Po kvašení následuje čištění a sušení.
Chemický název1,2,3,4-butanetetrol
Einecs205-737-3
Chemický vzorecC4H10O4
Relativní molekulová hmotnost122,12
Obsahnejméně 99% po vysušení
Popisbílé, nehygroskopické, tepelně stabilní krystaly bez zápachu, se sladkostí přibližně 60 - 80 % sladkosti sacharózy
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, slabě rozpustný v ethanolu, nerozpustný v diethyletheru
B. rozpětí bodu tání119 - 123 °C
Čistota
Ztráta sušenímnejvýše 0,2 %, po sušení při 70 °C po dobu 6 hodin ve vakuu v exsikátoru
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Redukující látkynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako D-glukosa
Ribitol a glycerolnejvýše 0,1 %
Olovonejvýše 0,5 mg/kg

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 235/2010 Sb.

Požadavky na čistotu a identifikaci přídatných látek jiných než barviva a sladidla

E 170 (i) UHLIČITAN VÁPENATÝ

SynonymaCI bílý pigment 18, křída
DefiniceUhličitan vápenatý je výrobek, který se získává z mletého vápence nebo srážením vápenatých iontů s uhličitanovými ionty.
Třídaanorganická
Číslo C.I.77220
Einecsuhličitan vápenatý: 207-439-9
vápenec: 215-279-6
Chemické názvyuhličitan vápenatý
Chemický vzorecCaCO3
Relativní molekulová hmotnost100,1
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na bezvodou formu
Popisbílý krystalický nebo amorfní prášek bez zápachu a chuti
Identifikace
rozpustnostprakticky nerozpustný ve vodě a v alkoholu. S šuměním se rozpouští ve zředěné kyselině octové, ve zředěné kyselině chlorovodíkové a ve zředěné kyselině dusičné, výsledný roztok dává po vaření pozitivní výsledky zkoušky na vápník.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 200 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 0,2 %
Alkalické soli a soli hořčíkunejvýše 1,5 %
Fluoridynejvýše 50 mg/kg
Antimon, jako Sbnejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Měď, jako Cunejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Chrom, jako Crnejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Zinek, jako Znnejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Baryum, jako Banejvýše 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina sorbová, kyselina trans, trans-2,4 - hexadienová
Einecs203-768-7
Chemický vzorecC6H8O2
Relativní molekulová hmotnost112,12
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem. Po zahřívání po dobu 90 minut při 105 °C se barva látky nemění.
Identifikace
A. rozpětí bodu tání133 °C - 135 °C, po sušení po dobu 4 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. spektrometrieabsorpční maximum při 254 ± 2 nm v roztoku v isopropanolu (1 : 4000000)
C. zkouška na přítomnost dvojných vazebpozitivní
D. bod sublimace80 °C
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,5 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,2 %
Aldehydynejvýše 0,1 %, vyjádřeno jako formaldehyd
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevsorban draselný
(E,E)2,4 - hexadienan draselný
draselná sůl kyseliny trans, trans-2,4-hexadienové
Einecs246-376-1
Chemický vzorecC6H7O2K
Relativní molekulová hmotnost150,22
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický prášek, který po zahřívání po dobu 90 minut při 105 °C se barva látky nemění.
Identifikace
A. rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované133 °C - 135 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. zkouška na přítomnost draslíku a dvojných vazebpozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Acidita nebo alkalitanejvýše asi 1,0 %, vyjádřeno jako kyselina sorbová nebo K2CO3
Aldehydynejvýše 0,1 %, vyjádřeno jako formaldehyd
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevsorban vápenatý, vápenatá sůl kyseliny trans, trans-2,4-hexadienové
Einecs231-321-6
Chemický vzorecC12H14O4Ca
Relativní molekulová hmotnost262,32
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na sušinu
Popisjemný bílý krystalický prášek, který po zahřívání po dobu 90 minut při 105 °C se barva látky nemění.
Identifikace
A. rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované133 °C - 135 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. zkouška na přítomnost vápníku a dvojných vazebpozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, stanoveno po sušení po dobu 4 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
Aldehydynejvýše 0,1 % jako formaldehyd
Fluoridynejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina benzoová, kyselina benzenkarboxylová, kyselina fenylkarboxylová
Einecs200-618-2
Chemický vzorecC7H6O2
Relativní molekulová hmotnost112,12
Obsahnejméně 99,5 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpětí bodu tání121,5 °C - 123,5 °C,
B. sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení po dobu 3 hodin nad kyselinou sírovou
pHasi 4 (vodný roztok)
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Chlorované organické sloučeninynejvýše 0,07 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,3 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Spotřeba by neměla přesáhnout 0,5 ml
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 - 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody.
(Chlorid kobaltnatý-přibližně 55 g CoCl2•6H2O chloridu železitého se rozpustí v dostatečném množství směsi 25 ml HCl a 975 ml vody, celkový objem bude 1 litr. Přesně 5 ml tohoto roztoku se převede do baňky s kulatým dnem obsahující 250 ml roztoku jódu, přidá se 5 ml 3%ního roztoku peroxidu vodíku a poté 15 ml 20/ního rozoku NaOH. Povaří se 10 minut, nechá se vychladnout, přidají se 2 g jodidu draselného a 20 ml kyseliny sírové. Po dokonalém rozpuštění sraženiny se uvolněný jód se titruje 0,1N NaHSO4 za přítomnosti škrobu*). 1 ml 0,1N NaHSO odpovídá 23,80 mg CoCl2•6H2O. Objem roztoku se upraví přidáním dostatečného množství směsi HCl/voda, aby konečný roztok obsahoval 59,5 mg CoCl2•6H2O/l ml.
Chlorid železitý-přibližně 55 g chloridu železitého se rozpustí v dostatečném množství směsi 25 ml HCl a 975 ml vody, celkový objem bude 1 litr. 10 ml tohoto roztoku se převede do baňky s kulatým dnem obsahující 250 ml rozotku jódu, přidá se 15 ml vody a poté 3 g jodidu draselného, a směs se nechá stát 15 minut. Zředí se 100 ml vody a uvolněný jód se poté titruje 0,1N NaHSO4 za přítomnosti škrobu*). 1 ml 0,1N NaHSO odpovídá 27,03 mg FeCl3•6H2O. Objem roztoku se upraví přidáním dostatečného množství směsi HCl/voda, aby konečný roztok obsahoval 45,0 mg FeCl3•6H2O/1 ml.
Síran měďnatý - přibližně 65 g CuSO4•5H2O se rozpustí v dostatečném množství směsi 25 ml HCl a 975 ml vody, celkový objem bude 1 litr. 10 ml tohoto roztoku se převede do baňky s kulatým dnem obsahující 250 ml roztoku jódu, přidá se 40 ml vody, 4 ml CH3COOH a 3g jodidu draselného. Uvolněný jód se titruje 0,1N NaHS04 za přítomnosti škrobu*). 1 ml 0,1N NaHSO odpovídá 24,97 mg CuSO4•5H2O. Objem roztoku se upraví přidáním dostatečného množství směsi HCl/voda, aby konečný roztok obsahoval 62,4 mg CuSO4•5H2O/l ml.
*) Škrob - 0,5 g škrobu (bramborový, kukuřičný, rozpustný) se rozetře s 5 ml vody a do výsledné pasty se za stálého míchání přidá dostatečné množství vody, aby celkový objem činil 100 ml. Několik minut se povaří, nechá vychladnout a zfiltruje se. Škrob musí být čerstvě připravený.)
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definice
Chemický názevbenzoan sodný, sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové, sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs208-534-8
Chemický vzorecC7H5O2Na
Relativní molekulová hmotnost144,11
Obsahnejméně 99 % C6H7O2Na po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C
Popisbílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v etanolu
B. rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované121,5 °C - 123,5 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
C. sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,5 %, po sušení po dobu 4 hodin
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Spotřeba by neměla přesáhnout 0,5 ml.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku benzoanu sodného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové
Chlorované organické sloučeninynejvýše 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina
Stupeň acidity nebo alkalityK neutralizaci 1 g benzoanu sodného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být spotřeba vyšší než 0,25 ml 0,01N NaOH nebo 0,1N HCl
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevbenzoan draselný, draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové, draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs209-481-3
Chemický vzorecC7H5KO2 • 3H2O
Realtivní molekulová hmotnost214,27
Obsahnejméně 99 % C7H5KO2 , po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
Popisbílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované121,5 °C - 123,5 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. zkoušky na přítomnost benzoanu a draslíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 26,5 %, po sušení při 105 °C
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Spotřeba by neměla přesáhnout 0,5 ml.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku benzoanu draselného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové
Chlorované organické sloučeninynejvýše 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 - 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody.
Stupeň acidity nebo alkalityK neutralizaci 1 g benzoanu draselného v přítomnosti fenolftaleinu musí být spotřeba nejvýše 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonymabenzoan vápenatý
Definice
Chemický názevbenzoan vápenatý, dibenzoan vápenatý
Einecs218-235-4
Chemický vzorecbezvodý C14H10O4Ca
monohydrát C14H10O4Ca • H2O
trihydrát C14H10O4Ca • 3H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodý 282,31
monohydrát 300,32
trihydrát 336,36
Obsahnejméně 99 % po sušení 105 °C
Popisbílé nebo bezbarvé krystaly nebo bílý prášek
Identifikace
A. rozmezí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované121,5 °C - 123,5 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. zkoušky na přítomnost benzoanu a vápníkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 17,5 %, stanoveno po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
Ve vodě nerozpustné látkynejvýše 0,3 %
Snadno oxidovatelné látkyDo 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se
rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4 dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Spotřeba by neměla přesáhnout 0,5 ml
Snadno zuhelnitelné látkyStudený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 - 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyselinyPři frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku benzoanu vápenatého nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové
Chlorované organické sloučeninynejvýše 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina
Stupeň acidity nebo alkalityK neutralizaci 1 g benzoanu draselného v přítomnosti fenolftaleinu musí být spotřeba nejvýše 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl
Fluoridynejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 214 ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonymaethylparaben, p-hydroxybenzoan ethylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoan ethylnatý, ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové
Einecs204-399-4
Chemický vzorecC9H10O3
Relativní molekulová hmotnost166,8
Obsahnejméně 99,5 % po sušení po dobu 2 hodin při 80 °C
Popismalé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. rozpětí bodu tání115 °C - 118 °C
B. zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanupozitivní
C. zkouška na přítomnost alkoholické skupinypozitivní
D. rozmezí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované okyselením a nerekrystalizované213 °C - 217 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou,
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, stanoveno po sušení při 80 °C po dobu 2 hodin
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylovánejvýše 0,35 %, vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 215 SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický názevsodná sůl p-hydroxybenzoanu ethylnatého, sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Einecs252-487-6
Chemický vzorecC9H9O3Na
Relativní molekulová hmotnost188,8
Obsahnejvýše 83 % ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický hygroskopický prášek
Identifikace
A. rozpětí bodu tání115 °C - 118 °C po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanupozitivní
C. zkouška na přítomnost sodíkupozitivní
D. pH 0,1 % vodného roztoku9,9 - 10,3
E. rozmezí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované ze vzorku213 °C - 217 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 5 %, stanoveno po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
Síranový popel37 - 39 %
Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylovánejvýše 0,35 %, vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 218 METHYLESTER KYSELINY d-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonymamethylaparaben, p-hydroxybenzoan methylnatý
Definice
Chemický názevp-hydroxybenzoan methylnatý, methylester kyseliny p-hydroxybenzoové
Einecs243-171-5
Chemický vzorecC8H8O3
Relativní molekulová hmotnost152,15
Obsahnejméně 99 %, po sušení při 80 °C po dobu 2 hodin
Popismalé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. rozmezí bodu tání125 °C - 128 °C
B. zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanupozitivní
C. rozmezí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované ze vzorku213 °C - 217 °C, po sušení po dobu 2 hodin při 80 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení po dobu 2 hodin při 80 °C
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylovánejvýše 0,35 %, vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 219 SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický názevsodná sůl p-hydroxybenzoanu methylnatého, sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Chemický vzorecC8H7O3Na
Relativní molekulová hmotnost174,15
Obsahnejméně 99,5 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý hygroskopický prášek
Identifikace
A. rozpětí bodu táníRozpětí bodu tání bílé sraženiny vznikající při okyselování 10 % (m/V) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou (za použití lakmusu jako indikátoru) musí být po vymytí vodou a po sušení po dobu 2 hodin při 80 °C 125 °C - 128 °C
B. zkouška na přítomnost sodíkupozitivní
C. pH 0,1 % vodného roztoku bez CO29,7 - 10,3
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,5 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popel40 - 44,5 %, vztaženo na sušinu
Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylovánejvýše 0,35 %, vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice
Chemický názevoxid siřičitý, anhydrid kyseliny siřičité
Einecs231-195-2
Chemický vzorecSO2
molekulová hmotnost64,07
Obsahnejméně 99 %
Popissilně štiplavý dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn
Identifikace
A. zkouška na přítomnost sirných látekpozitivní
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,05 %
Netěkavý zbyteknejvýše 0,01 %
Oxid sírovýnejvýše 0,1 %
Selennejvýše 10 mg/kg
Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomnéani ve stopových množstvích
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevsiřičitan sodný, bezvodý nebo heptahydrát
Einecs231-821-4
Chemický vzorecbezvodý Na2SO3
heptahydrát Na2SO3 • 7H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodý 126,04
heptahydrát 252,16
Obsahbezvodý nejméně 99 % Na2SO3 a nejméně 48 % SO2
heptahydrát nejméně 48 % Na2SO3 a nejméně 24 % SO2
Popisbílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíkupozitivní
B. pH 10%ního (bezvodá sůl) nebo 20%ního roztoku (heptahydrát) ve vodě8,5 - 11,5
Čistota
Thiosíranynejvýše 0,1 %, vztaženo na SO2
Železonejvýše 50 mg/kg, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)neivvše 10 mg/kp

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevhydrogensiřičitan sodný, kyselý siřičitan sodný
Einecs231-921-4
Chemický vzorecNaHSO3 ve vodném roztoku
Realtivní molekulová hmotnost104,06
Obsahnejméně 32 % (m/m) NaHSO3
Popisčirý, bezbarvý až žlutý roztok
Identifikace
A. zkouška na přítomnost siřičitanu a sodíkupozitivní
B. pH 10%ního vodného roztoku2,5 - 5,5
Čistota
Železonejvýše 50 mg/kg Na2SO3, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

Synonymapyrosiřičitan, pyrosiřičitan sodný
Definice
Chemický názevdisiřičitan disodný, pentatoxidisiřičitan disodný
Einecs231-673-0
Chemický vzorecNa2S2O3
Relativní molekulová hmotnost190,11
Obsahnejméně 95 % Na2S2O3 a nejméně 64 % SO2
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíkupozitivní
B. pH 10%ního vodného roztoku4,0 - 5,5
Čistota
Thiosíranynejvýše 0,1 %, vztaženo na SO2
Železonejvýše 50 mg/kg, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 224 DISIŘIČITAN DIDRASELNÝ

Synonymapyrosiřičitan draselný
Definice
Chemický názevdisiřičitan didrasený, pentatoxidisiřičitan didraselný
Einecs240-795-3
Chemický vzorecK2S2O5
Relativní molekulová hmotnost222,33
Obsahnejméně 90 % K2S2O5 a nejméně 51,8 % SO2, zbytek tvoří převážně síran draselný
Popisbezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíkupozitivní
Čistota
Thiosíranynejvýše 0,1 %, vztaženo na SO2
Železonejvýše 50 mg/kg, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevsiřičitan vápenatý
Einecs218-235-4
Chemický vzorecCaSO3 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost156,17
Obsahnejméně 95 % CaSO3, 2H2O a nejméně 39 % SO2
Popisbílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíkupozitivní
Čistota
Železonejvýše 50 mg/kg, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevhydrogensiřičitan vápenatý, kyselý siřičitan vápenatý
Einecs237-423-7
Chemický vzorecCa(HSO3)2
Relativní molekulová hmotnost202,22
Obsah6 - 8 % (m/V) oxidu siřičitého a 2,5 - 3,5 % (m/V) oxidu vápenatého, což odpovídá 10 - 14 % (m/V) hydrogensiřičitanu vápenatého [Ca(HSO3)2]
Popisčirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitém
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníkupozitivní
Čistota
Železonejvýše 50 mg/kg, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŘČITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevhydrogensiřičitan draselný, kyselý siřičitan draselný
Einecs231-870-1
Chemický vzorecKHSO3 ve vodném roztoku
Relativní molekulová hmotnost120,17
Obsahnejméně 280 g KHSO3/litr nebo 150 g SO2/litr
Popisčirý bezbarvý vodný roztok
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíkupozitivní
Čistota
Železonejvýše 50 mg/kg, vztaženo na SO2
Selennejvýše 10 mg/kg, vztaženo na SO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 231 o-FENYLFENOL

Synonymaorthoxenol
Definice
Chemický název(1,1´-difenyl)-2-ol, 2-hydroxydifenyl, o-hydroxydifenyl
Einecs201 - 993 - 5
Chemický vzorecC12H10O
Relativní molekulová hmotnost170,20
Obsahnejméně 99 %
Popisbílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek
Identifikace
A. rozmezí bodu tání56 - 58 °C
B. zkoušky na přítomnost fenolátupozitivní
Roztok v ethanolu (1 g v 10 ml) poskytuje po přídavku 10%ního roztoku chloridu železitého zeleného zabarvení.
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Difenylethernejvýše 0,3 %
p-fenylfenolnejvýše 0,1 %
1 - naftolnejvýše 0,01 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

Synonymao-fenylfenolát sodný, sodná sůl o-fenylfenolu
Definice
Chemický názevo-fenylfenolát sodný
Einecs205-055-6
Chemický vzorecC12H9ONa • 4H2O
Relativní molekulová hmotnost264,26
Obsahnejméně 97 % C12H9ONa • 4H2O
Popisbílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost fenolátu nebo sodíkupozitivní
B. rozpětí bodu tání o-fenylfenolu izolovaného ze vzorku okyselením a nerekrystalizovaného56 - 58 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
C. pH 2%ního vodného roztoku11,1 - 11,8
Čistota
Difenylethernejvýše 0,3 %
p-fenylfenolnejvýše 0,1 %
1 - naftolnejvýše 0,01 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 234 NISIN

DefiniceNisin je složen z několika příbuzných polypeptidů produkovaných při fermentaci v prostředí na bázi mléka nebo cukru některými přirozenými kmeny Lactococcus lactis subsp. Lactis.
Einecs215-807-5
Chemický vzorecC143H230N42O37S7
Relativní molekulová hmotnost3354,12
ObsahNisinový koncentrát obsahuje nejméně 900 jednotek na mg ve směsi odtučněných mléčných bílkovin nebo fermentované sušiny odtučněného mléka a minimálně 50 % chloridu sodného.
Popisbílý prášek
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 3 %, po sušení při 102 - 103 °C do konstantní hmotnosti
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymapimaricin
DefiniceNatamycin je fůngicidní látka patřící do polyenové makrolidové skupiny a je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis nebo Streptococcus lactis
Einecs231-683-5
Chemický vzorecC33H47O13N
Relativní molekulová hmotnost665,74
Obsahnejméně 95 %, ve vysušeném stavu
Popisbílý nebo krémově bílý krystalický prášek
Identifikace
A. barevné reakcePo přidání několika krystalů natamycinu na desku, na kterou byla přidána kapka:
- koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vývinu modrého zabarvení,
- koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vývinu zeleného zabarvení, které se během několika minut změní na světle červené.
B. spektrometrie0,0005 % (m/V) roztok látky v 1%ním methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm
C. pH5,5 - 7,5 (1%ní roztok v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody)
D. specifická optická otáčivost[α]D20 = + 250 - 295 °C (1%ní (m/V) roztok v ledové kyselině octové, při 20 °C, vztaženo na sušinu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 8 %, po sušení nad P2O5, ve vakuu při 60 °C do konstantní hmotnosti
Síranový popelnejvýše 0,5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Mikrobiologická kritériacelkový počet mikroorganismů - nejvýše 100/g

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonymahexamin, methenamin
Definice
Chemický název1,3,5,7 - tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, hexamethylentetramin
Einecs202-905-8
Chemický vzorecC6H12N4
Relativní molekulová hmotnost140,19
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbezbarvý nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost formaldehydu a amoniakupozitivní
B. bod sublimacepřibližně 260 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení nad P2O5, ve vakuu při 105 °C po dobu 2 hodin
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Síranynejvýše 0,005 %, vyjádřeno jako SO4
Chloridynejvýše 0,005 % vyjádřeno jako Cl
Amonné solineprokázány
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIUHLIČITAN

SynonymaB DMDC, dimethylpyrouhličitan
Definice
Chemický názevdimethyldiuhličitan, dimethylester kyseliny pyrouhličité
Einecs224-859-8
Chemický vzorecC4H6O5
Relativní molekulová hmotnost134,09
Obsahnejméně 99,8 %
Popisbezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá, poškozuje pokožku a oči a při vdechnutí a požití je toxická
Identifikace
A. rozkladpo zředění pozitivní zkouška na CO2 a methanol
B. bod tání17 °C
C. bod varu172 °C s rozkladem
C. hustota při 20 °Cpřibližně 1,25 g/cm3
D. infračervené spektrummaxima při 1156 a 1832 cm-1
Čistota
dimethyluhličitannejvýše 0,2 %
Chlor celkověnejvýše 3 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevdusitan draselný
Einecs231-832-4
Chemický vzorecKNO2
Relativní molekulová hmotnost85,11
Obsahnejméně 95 %, vztaženo na sušinu
Popisbílé nebo světle žluté hygroskopické rozplývané granule
(Pokud jsou označeny „pro použití v potravinách“, mohou být dusitany prodávány pouze ve směsi se solí nebo s náhradou soli.)
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost dusitanů a draslíkupozitivní
B. pH 5%ního roztoku6,0 - 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 3 % po sušení nad silikagelem po dobu 4 hodin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevdusitan sodný
Einecs231-555-9
Chemický vzorecNaNO2
Relativní molekulová hmotnost69,00
Obsahnejméně 97 %, ve vysušeném stavu
Popisbílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky
(Pokud jsou označeny „pro použití v potravinách“, mohou být dusitany prodávány pouze ve směsi se solí nebo s náhradou soli.)
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost dusitanů a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,25 %, po sušení nad silikagelem po dobu 4 hodin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

1. TUHÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonymachilský ledek, ledek sodný
Definice
Chemický názevdusičnan sodný
Einecs231-554-3
Chemický vzorecNaNO3
Realtivní molekulová hmotnost85,00
Obsahnejméně 99 % po sušení
Popisbílý krystalický prášek, slabě hygroskopický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíkupozitivní
B. pH 5%ního roztoku5,5 - 8,3
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2 %, po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C
DusitanyNejvýše 30 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

2. ROZTOK DUSIČNANU SODNÉHO

(specifikace se vztahuje na 35%ní vodný roztok)

DefiniceRoztok dusičnanu sodného je vodný roztok dusičnanu sodného vytvořeného chemickou reakcí hydroxidu sodného a kyseliny dusičné ve stechiometrickém poměru bez následné krystalizace. Standardizované formy připravené z roztoku dusičnanu sodného splňujícího tyto specifikace mohou obsahovat přebytek kyseliny dusičné, pokud je tato skutečnost jasně uvedena nebo je uvedena na etiketě.
Chemický názevdusičnan sodný
Einecs231-554-3
Chemický vzorecNaNO3
Relativní molekulová hmotnost85,00
Obsah33,5 - 40,0 %
Popisčirý bezbarvý roztok
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíkupozitivní
B. pH1,5 - 3,5
Čistota
Volná kyselina dusičnánejvýše 0,01 %
Dusitanynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako NaNO2
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 0,3 mg/kg

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonymachilský ledek, ledek sodný
Definice
Chemický názevdusičnan draselný
Einecs231-818-8
Chemický vzorecKNO3
Relativní molekulová hmotnost101,11
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický prášek nebo průhledné hranolky, chladivě slané, štiplavé chuti
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost dusičnanů a draslíkupozitivní
B. pH 5%ního roztoku4,5 - 8,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1 %, po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C
Dusitanynejvýše 20 mg/kg, vyjádřeno jako KNO2
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina octová, kyselina ethankarboxylová
Einecs200-580-7
Chemický vzorecC2H4O2
Relativní molekulová hmotnost60,05
Obsahnejméně 99,8 %
Popisčirá bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem
Identifikace
A. bod varu118 °C při tlaku 760 mm (rtuti)
B. hustotaasi 1,049
C. zkouška na přítomnost octanupozitivní při trojnásobném zředění
D. bod tuhnutínejméně 14,5 °C
Čistota
Netěkavý zbyteknejvýše 100 mg/kg
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkynejvýše 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí
Snadno oxidovatelné látkyV nádobě se zabroušeným uzávěrem se zředí 2 ml vzorku 10 ml vody a přidá se 0,1 ml 0,1N KMnO4. Během 30 minut se růžové zabarvení nesmí změnit na hnědé.
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevoctan draslený
Einecs204-822-2
Chemický vzorecC2H3O2K
Relativní molekulová hmotnost98,14
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem
Identifikace
A. pH 5%ního roztoku7,5 - 9,0
B. zkoušky na přítomnost octanu a draslíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 8 %, po sušení po dobu 2 hodin při 150 °C
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkynejvýše 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice
Chemický názevoctan sodný
Einecs204-823-8
Chemický vzorecC2H3NaO2 • nH2O (n = 0 nebo 3)
Relativní molekulová hmotnostbezvodý: 82,03
trihydrát: 136,08
Obsahnejméně 98,5 %, vztaženo na sušinu pro bezvodou formu i trihydrát
Popisbezvodý: bílý zrnitý hygroskopický prášek bez zápachu
trihydrát: bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem, na teplém a suchém vzduchu zvětrává
Identifikace
A. pH 1%ního vodného roztoku8,0 - 9,5
B. zkoušky na přítomnost octanu a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodý: nejvýše 2 % po sušení po dobu 4 hodin při 120 °C
trihydrát: 36 - 42 % po sušení po dobu 4 hodin při 120 °C
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkynejvýše 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 262 (ii) HYDROGENDVOJOCTAN SODNÝ

Definicehydrogendvojoctan sodný je molekulární sloučenina octanu
sodného a kyseliny octové
Chemický názevhydrogendvojoctan sodný
Einecs204-814-9
Chemický vzorecC4H7NaO4 • nH2O (n = 0 nebo 3)
Relativní molekulová hmotnost142,09 (bezvodá forma)
Obsah39 - 41 % volné kyseliny octové a 58 - 60 % octanu sodného
Popisbílá hygroskopická krystalická pevná látka s octovým zápachem
Identifikace
A. pH 10%ního vodného roztoku4,5 - 5,0
B. zkoušky na přítomnost octanu a sodíkupozitivní
Čistota
Obsah vodynejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkynejvýše 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevoctan vápenatý
Einecs200-540-9
Chemický vzorecbezvodý: C4H6O4Ca
monohydrát: C4H6O4Ca • H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodý: 158,17
monohydrát: 176,18
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na sušinu
Popisbezvodý octan vápenatý je bílá, hygroskopická, objemná, krystalická pevná látka smírně hořkou chutí, Může mírně zapáchat po kyselině octové. Monohydrát může mít formu jehliček, granulí nebo může být práškový.
Identifikace
A. pH 10%ního vodného roztoku6,0 - 9,0
B. zkoušky na přítomnost octanu a vápníkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 11 % po vysušení při 155 °C do konstantní hmotnosti pro monohydrát
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,3 %
Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látkynejvýše 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

(Specifikace se vztahuje na 80%ní roztok. Pro slabší vodné roztoky se vypočítají hodnoty odpovídající jejich obsahu kyseliny mléčné.)

Definice
Chemický názevkyselina mléčná, kyselina 2-hydroxypropionová, kyselina 1 - hydroxyethan-1 - karboxylová
Einecs200-018-0
Chemický vzorecC3H6O3
Relativní molekulová hmotnost90,08
Obsah76 - 84 %
Popisbezbarvá nebo nažloutlá, strupovitá kapalina téměř bez zápachu s kyselou chutí, sestává ze směsi kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího laktonu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo se připravuje synteticky.
Poznámka:
Kyselina mléčná je hygroskopická a při koncentrování varem kondenzuje a tvoří lakton kyseliny mléčné, který zředěním a zahřátím hydrolyzuje na kyselinu mléčnou.
Identifikace
A. zkouška na přítomnost mléčnanupozitivní
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Chloridynejvýše 0,2 %
Síranynejvýše 0,25 %
Železonejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina propionová, kyselina propankarboxylová
Einecs201-176-3
Chemický vzorecC3H6O2
Relativní molekulová hmotnost74,08
Obsahnejméně 99,5 %
Popisbezbarvá nebo slabě nažloutlá olej ovitá kapalina smírně štiplavým zápachem
Identifikace
A. bod tání-22 °C
B. destilační rozpětí138,5 - 142,5 °C
Čistota
Netěkavý zbyteknejvýše 0,01 %, po sušení při 140 °C do konstantní hmotnosti
Aldehydynejvýše 0,1 %, vyjádřeno jako formaldehyd
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 281 PROPIONÁT SODNÝ

Definice
Chemický názevpropionát sodný, sodná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs205-290-4
Chemický vzorecC3H6O2Na
Relativní molekulová hmotnost96,06
Obsahnejméně 99 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Popisbílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost propionátu a sodíkupozitivní
B. pH 10%ního vodného roztoku7,5 - 10,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4 %, po sušení po dobu 2 hodin při 105 °C
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,1 %
Železonejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 282 PROPIONÁT VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevpropionát vápenatý
Einecs223-795-8
Chemický vzorecC6H10O4Ca
Relativní molekulová hmotnost186,22
Obsahnejméně 99 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Popisbílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost propionátu a sodíkupozitivní
B. pH 10%ního vodného roztoku6,0 - 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,3 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg
Železonejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 283 PROPIONÁT DRASELNÝ

Definice
Chemický názevpropionát draselný, draselná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs206-323-5
Chemický vzorecC3H5KO2
Relativní molekulová hmotnost112,17
Obsahnejméně 99 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Popisbílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost propionátu a draslíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,3 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg
Železonejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonymakyselina boritá, kyselina orthoboritá, borofax
Definice
Einecs233-139-2
Chemický vzorecH3BO3
Relativní molekulová hmotnost61,84
Obsahnejméně 99,5 %
Popisbezbarvé průhledné krystaly bez zápachu nebo bílé granule nebo prášek, lehce mastné na omak, v přírodě se vyskytuje jako minerál sasolin
Identifikace
A. bod tánípřibližně 171 °C
B. barví plamen zeleně
C. pH 3,3%ního vodného roztoku3,8 - 4,8
Čistota
Peroxidypo přidání roztoku KI se nezabarví
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonymaboritan sodný
Definice
Chemický názevtetraboritan sodný, pyroboritan sodný, bezvodý tetraboritan
Einecs215-540-4
Chemický vzorecNa2B4O7
Na2B4O7 • 10H2O
Relativní molekulová hmotnost201,27
PopisPrášek nebo destičky připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují, pomalu se rozpouští ve vodě
Identifikace
A. rozpětí bodu tání171 - 175 °C za rozkladu
Čistota
Peroxidypo přidání roztoku KI se nezabarví
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

A. Synonymaplynný oxid uhličitý, suchý led (v pevné formě), anhydrid kyseliny uhličité
Definice
Chemický názevoxid uhličitý
Einecs204-696-9
Chemický vzorecCO2
Relativní molekulová hmotnost44,01
Obsahnejméně 99 % V/V, v plynném stavu
Popisbezbarvý plyn, za normálních podmínek se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je oxid uhličitý dodáván jako kapalina v tlakových lahvích nebo ve velkých zásobních systémech nebo ve stlačených pevných blocích „suchého ledu“. Pevné formy (suchý led) obvykle obsahují jako pojidla příměsi, např. propylenglykol nebo minerální olej.
Identifikace
A. tvorba sraženinyPokud je proud plynného vzorku zaváděn do roztoku hydroxidu barnatého, tvoří se bílá sraženina, která se za vývoje plynu rozpouští ve zředěné kyselině octové
Čistota
acidita915 ml plynu probublaného 50 ml čerstvě převařené vody nesmí posunout její reakci při použití methyloranže do kyselé oblasti více, než učiní přídavek 1 ml 0,01N HCl do 50 ml čerstvě převařené vody
Redukující látky, fosfan a sulfan915 ml plynu probublaného 25 ml amoniakálního roztoku KNO3, ke kterému byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit zakalení nebo zčernání tohoto roztoku
Oxid uhelnatýnejvýše 10 μg/1
Obsah olejenejvýše 5 mg/kg

E 296 KYSELINA JABLEČNÁ

Synonymakyselina hydroxybutandiová, kyselina hydroxyjantarová, kyselina DL-jablečná
Definice
Chemický názevkyselina hydroxybutandiová, kyselina hydroxyjantarová
Einecs230-022-8
Chemický vzorecC4H6O5
Relativní molekulová hmotnost134,09
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbílý nebo téměř bílý prášek nebo granule
Identifikace
A. rozmezí bodu tání127 - 132 °C
B. zkoušky na hydroxysukcinátpozitivní
C. roztoky této látky ve všech koncentracíchopticky neaktivní
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Kyselina fumarovánejvýše 1,0 %
Kyselina maleinovánejvýše 0,05 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Definice
Chemický názevKyselina (E)-butendiová, (E)-ethen-1,2 - dikarboxylová kyselina
Einecs203-743-0
Chemický vzorecC4H4O4
Relativní molekulová hmotnost116,07
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek nebo granule
Identifikace
A. rozpětí bodu tání286 - 302 °C (kapilární metoda, rychlé zahřívání)
B. zkoušky na dvojné vazby a 1,2 - dikarboxylovou kyselinupozitivní
C. pH 0,05 % roztoku3,0 - 3,02
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení po dobu 4 hodin při 120 °C
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Kyselina maleinovánejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definice
Chemický názevKyselina L-askorbová, kyselina askorbová, 2,3 - didehydro-L-threohexono-1,4 - lakton, 3 - keto-L-gulofuranolakton
Einecs200-066-2
Chemický vzorecC6H8O6
Relativní molekulová hmotnost176,13
ObsahKyselina askorbová po sušení po dobu 24 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje nejméně 99 % C6H8O6
Popisbílá až světle žlutá krystalická látka bez zápachu
Identifikace
A. rozpětí bodu tání189 - 193 °C za rozkladu
B. zkoušky na přítomnost kyseliny askorbovépozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4 %, po sušení po dobu 24 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
Síranový popelnejvýše 0,1 %
pH 2%ního vodného roztoku2,4 - 2,8
Specifická otáčivost[α]D20 +20,5° a + 21,5° (10 % (m/V) vodný roztok)
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definice
Chemický názevAskorban sodný, L-askorban sodný, sodný enolát 2,3- didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu, sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu
Einecs205-126-1
Chemický vzorecC6H7O6Na
Relativní molekulová hmotnost198,11
Obsahnejméně 99 % C6H7O6Na po sušení po dobu 24 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
Popisbílá nebo téměř bílá krystalická látka bez zápachu, která působením světla tmavne
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost askorbanu a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,25 %, po sušení po dobu 24 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou
pH 10%ního vodného roztoku6,5 - 8,0
Specifická otáčivost[α]D20 +103° a +106° (10 % (m/V) vodný roztok)
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevaskorban vápenatý, dihydrát
Einecs227-261-5
Chemický vzorecC12H14O12Ca • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost426,35
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na bázi bez těkavých složek
Popisbílý až světle šedožlutý krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost askorbanu a vápníkupozitivní
Čistota
Těkavé látkynejvýše 0,3 %, po sušení po dobu 24 hodin při pokojové teplotě v exsikátoru nad kyselinou sírovou nebo oxidem fosforečným
pH 10%ního vodného roztoku6,0 - 7,5
Specifická otáčivost[α]D20 +95°-+97° (5 % (m/V) vodný roztok)
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako F

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice
Chemický názevAskorbylpalmitát, L-askorbyl palmitát, 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-palmitát, 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs205-305-4
Chemický vzorecC22H38O7
Relativní molekulová hmotnost414,55
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na sušinu
Popisbílá nebo žlutobílá pevná látka s citrusovou vůní
Identifikace
A. rozmezí bodu tání107 - 117 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2 %, po sušení po dobu 1 hodiny ve vakuové sušárně pri 56 °C a 60 °C
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Specifická otáčivost[α]D20 +21°-+24° (5 % (m/V) roztok v methanolu)
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definice
Chemický názevAskorbylstearát, L-askorbyl stearát, 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-stearát, 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs246-994-9
Chemický vzorecC24H42O7
Relativní molekulová hmotnost442,6
Obsahnejméně 98 %
Popisbílá nebo nažloutlá pevná látka s citrusovou vůní
Identifikace
A. rozmezí bodu táníasi 116 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2 %, po sušení při 56 - 60 °C po dobu 1 hodiny ve vakuové sušárně
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

DefiniceProdukt obsahující koncentrované tokoferoly a tokotrienoly se získává vakuovou parní destilací jedlých rostlinných olejů. Obsahuje tokoferoly jako d-α, d-β, d-γ a d-ζ-tokoferoly
Relativní molekulová hmotnost430,71 (d-α-tokoferol)
Obsahnejméně 34 % celkových tokoferolů
PopisHnědočervený až červený, čirý viskózní olej s charakteristickým zápachem a chutí. V mikrokrystalické formě může docházet k mírnému vydělování voskovitých složek.
Identifikace
A. použitím vhodné metody plynové nebo kapalinové chromatografie
B. zkoušky rozpustnostinerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu, mísitelný s etherem
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Specifická otáčivost[α]D20 nejméně +20°
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKEROL

SynonymaDL-α-tokoferol
Definice
Chemický názevDL-5,7,8-trimethyltokol, DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4´,8´,12´-trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs233-466-0
Chemický vzorecC29H50O2
Relativní molekulová hmotnost430,71
Obsahnejméně 96 %
Popisslabě žlutý až jantarový, čirý viskózní olej, téměř bez zápachu, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostinerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a mísitelný s etherem
B. spektrometrieabsorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 292 nm
Čistota
Index lomunD20 1,503 - 1,507
Specifická absorpce E 1cm1 % v ethanoluE 1cm1 % (292 nm) 72 - 76
(0,01 g ve 200 ml absolutního ethanolu)
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Specifická otáčivost[α]D25 0°± 0,05° (roztok 1.10 v chloroformu)
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 308 GAMA-TOKOFEROL

SynonymaDL-γ-tokoferol
Definice
Chemický název2,7,8 - trimethyl-2-(4´,8´,12´-trimethyltridecyl)-6 - chromanol
Einecs231-523-4
Chemický vzorecC28H48O2
Relativní molekulová hmotnost416,69
Obsahnejméně 97 %
Popisčirý viskózní světle žlutý olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne
Identifikace
A. spektrometrieabsorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm
Čistota
Index lomunD20 1,503 - 1,507
Specifická absorpce E 1cm1 % v ethanoluE 1cm1 % (298nm) 91 - 97
E 1cm1 % (257nm) 5 - 8
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definice
Chemický název2,8 - dimethyl-2-(4´,8´,12´-trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs204-299-0
Chemický vzorecC27H46O2
Relativní molekulová hmotnost402,7
Obsahnejméně 97 %
Popisčirý viskózní světle žlutý nebo oranžový olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne
Identifikace
A. spektrometrieabsorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm
Čistota
Index lomunD20 1,500 - 1,504
Specifická absorpce E 1cm1 % v ethanoluE 1cm1 % (298nm) 89 - 95
E 1cm1 % (257nm) 3 - 6
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice
Chemický názevpropylgallát, propylesterkyseliny gallové, n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové
Einecs204-498-2
Chemický vzorecC10H12O5
Relativní molekulová hmotnost212,20
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na sušinu
Popisbílá až krémovitě bílá krystalická pevná látka bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostitěžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2 - propandiolu
B. rozpětí bodu tání146 - 150 °C, po sušení při 110 °C po dobu 4 hodin
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 %, po sušení při 110 °C po dobu 4 hodin
Volné kyselinynejvýše 0,5 %, jako kyselina gallová
Chlorované organické sloučeninynejvýše 100 mg/kg, jako chlor
Specifická absorpce v ethanoluE 1cm1 % (275 nm) 485 - 520
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT

Definice
Chemický názevoktylgallát, oktylester kyseliny gallové, n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové
Einecs213-853-0
Chemický vzorecC15H22O5
Relativní molekulová hmotnost282,34
Obsahnejméně 98 %, po sušení při 90 °C po dobu 6 hodin
Popisbílá až krémovitě bílá pevná látka bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostinerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2 - propandiolu
B. rozpětí bodu tání99 - 102 °C, po sušení při 90 °C po dobu 6 hodin
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 90 °C po dobu 6 hodin
Volné kyselinynejvýše 0,5 %, jako kyselina gallová
Chlorované organické sloučeninynejvýše 100 mg/kg, jako chlor
Specifická absorpce v ethanoluE 1cm1 % (275 nm) 375 - 390
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLÁT

Synonymalaurylgallát
Definice
Chemický názevDodecylgallát, n-dodecyl (nebo lauryl) ester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové, dodecylester kyseliny gallové
Einecs214-620-6
Chemický vzorecC19H30O5
Relativní molekulová hmotnost338,45
Obsahnejméně 98 %, po sušení při 90 °C po dobu 6 hodin
Popisbílá až krémovitě bílá pevná látka bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostinerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a etheru
B. rozpětí bodu tání95 - 98 °C, po sušení při 90 °C po dobu 6 hodin
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 90 °C po dobu 6 hodin
Volné kyselinynejvýše 0,5 % jako kyselina gallová
Chlorované organické sloučeninynejvýše 100 mg/kg, jako chlor
Specifická absorpce v ethanoluE 1cm1 % (275 nm) 300 - 325
Síranový popelnejvýše 0,05 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 30 mg/kg

E 315 KYSELINA ERYTHROBOVÁ

Synonymakyselina isoaskorbová, kyselina D-araboaskorbová
Definice
Chemický názevγ-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enoové, kyselina isoaskorbová, kyslina D-isoaskorbová
Einecs201-928-0
Chemický vzorecC6H8O6
Relativní molekulová hmotnost176,13
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na sušinu
Popisbílá až světle žlutá krystalická pevná látka, působením světla postupně tmavne
Identifikace
A. rozmezí bodu táníasi 164 - 172 °C za rozkladu
B. zkouška na přítomnost kyseliny askorbové / barevná reakcepozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,4 %, po sušení po dobu 3 hodin za sníženého tlaku nad silikagelem
Síranový popelNejvýše 0,3 %
Specifická optická otáčivost[α]D25 10 % (m/V) vodného roztoku mezi -16,5° až -18,0°
OxalátyK roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml 10%ního roztoku octanu vápenatého, roztok musí zůstat čirý
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 316 ERYTHROBÁT SODNÝ

Synonymaisoaskorban sodný
Definice
Chemický názevisoaskorban sodný, sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové, sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythrohexon-1,4-laktonu, sodný enolát 3-keto-D-gulanofůrano-laktonu, monohydrát
Einecs228-973-9
Chemický vzorecC6H7O6Na. H2O
Relativní molekulová hmotnost216,13
Obsahnejméně 98 %, po sušení po dobu 24 hodin ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, vyjádřeno jako monohydrát
Popisbílá krystalická látka
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostisnadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu
B. zkouška na přítomnost kyseliny askorbové / barevná reakcepozitivní
C. zkouška na přítomnost sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,25 %, po sušení po dobu 24 hodin nad silikagelem ve vakuu v exsikátoru nad kyslinou sírovou
pH 10%ního vodného roztoku5,5 - 8,0
Specifická optická otáčivost[α]D25 10 % (m/V) vodného roztoku mezi +95° a + 98°
OxalátyK roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml 10%ního roztoku octanu vápenatého, roztok musí zůstat čirý
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 319 TERCIÁRNÍ BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

SynonymaTBHQ
Definice
Chemický názevterc-butyl-1,4-benzendiol, 2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzendiol
Einecs217-752-2
Chemický vzorecC10H14O2
Relativní molekulová hmotnost166,22
Obsahnejméně 99 % C10H14O2
Popisbílá krystalická pevná látka s charakteristickou vůní
Identifikace
A. rozpustnostprakticky nerozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
B. bod tánínejméně 126,5 °C
C. fenolické látkyPo rozpuštění asi 5 mg vzorku v 10 ml methanolu a přidání 10,5 ml roztoku dimethylaminu (1:4), vytvoří se červené až růžové zabarvení
Čistota
Terciární-butyl-p-benzochinonnejvýše 0,2 %
2,5 - di-terciární-butylhydrochinonnejvýše 0,2 %
Hydroxychinonnejvýše 0,1 %
Toluennejvýše 25 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

SynonymaBHA
Definice
Chemický název3-terc-butyl-4-hydroxyanisol, směs 2-terc-butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu
Einecs246-563-8
Chemický vzorecC11H16O2
Relativní molekulová hmotnost180,25
Obsahnejméně 98,5 % C11H16O2 a nejméně 85 % isomeru 3 - terc-butyl-4 - hydroxyanisolu
Popisbílé nebo světle žluté krystaly nebo voskovitá látka se slabě aromatickou vůní
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu
B. rozmezí bodu tání48 - 63 °C
C. barevná reakcepozitivní na zkoušku fenolových skupin
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,05 %, po kalcinaci při teplotě 800±25 °C
Fenolické nečistotynejvýše 0,5 %
Specifická absorpceE 1cm1 % (290 nm) 190 - 210
E 1cm1 % (228 nm) nejméně 326 a nejvíce 345
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

SynonymaBHT
Definice
Chemický název2,6-diterciární butyl-p-krezol, 4-methyl-2,6-diterciární butylfenol
Einecs204-881-4
Chemický vzorecC15H24O
Relativní molekulová hmotnost220,36
Obsahnejméně 99 %
Popisbílá krystalická nebo vločkovitá látka bez zápachu nebo s charakteristickou slabou aromatickou vůní
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostinerozpustný ve vodě a 1,2 - propandiolu, snadno rozpustný v ethanolu
B. bod tání70 °C
C. absorpční maximumabsorpce v rozsahu 230 - 320 nm 2 cm vrstvy roztoku 1:100000 v bezvodém ethanolu vykazuje maximum pouze při 278 nm
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,005 %
Fenolické nečistotynejvýše 0,5 %
Specifická absorpce E 1cm1 %E 1cm1 % (278 nm) 81 - 88
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 322 LECITINY

SynonymaFosfatidy, fosfolipidy
DefiniceLecitiny jsou směsí nebo frakcemi fosfatidů získaných fyzikálními postupy z potravin živočišného nebo rostlinného původu; zahrnují také hydrolyzované produkty získané působeném neškodných a vhodných enzymů. Konečný produkt nesmí vykazovat žádné známky zbytkové enzymatické aktivity.
Lecitiny lze trochu bělit vodném prostředí působením peroxidu vodíku. Tato oxidace nesmí chemicky měnit fosfatidy lecitinů
Einecs232-307-2
Obsah- lecitiny: nejméně 60,0 % látek nerozpustných v acetonu
- hydrolyzované lecitiny: nejméně 56 % látek nerozpustných v acetonu
Popis- lecitiny: hnědá kapalina nebo viskózní polotekutá látka nebo prášek
- hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo pasta
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost cholinu, fosforu a mastných kyselinpozitivní
B. zkouška na přítomnost hydrolyzovaného lecitinuDo 800 ml kádinky se přidá 500 ml vody (30 - 35 °C). Poté se za stálého míchání pomalu přidá 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří homogenní emulzi. Nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti přibližně 50 g.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny
Látky nerozpustné v toluenunejvýše 0,3 %
Číslo kyselosti- lecitiny: nejvýše 35 mg KOH/g
- hydrolyzované lecitiny: nejvýše 45 mg KOH/g
Peroxidové číslo≤ 10
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Tato specifikace platí pro 60%ní vodný roztok

Definice
Chemický názevmléčnan sodný, 2-hydroxypropionát sodný
Einecs200-772-0
Chemický vzorecC3H5NaO3
Relativní molekulová hmotnost112,06, bezvodá forma
Obsah57 - 66 %
Popisbezbarvá průhledná kapalina, bez zápachu nebo smírnou charakteristickou vůní
Identifikace
A. zkouška na přítomnost mléčnanupozitivní
B. zkouška na přítomnost sodíkupozitivní
Čistota
Kyselostnejvíce 0,5 % po vysušení, vyjádřeno jako kyselina mléčná
pH 20%ního vodného roztoku6,5 - 7,5
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Redukující látkyneredukuje Fehlingův roztok

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Tato specifikace platí pro 60%ní vodný roztok

Definice
Chemický názevmléčnan draselný, 2-hydroxypropionát draselný
Einecs213-631-3
Chemický vzorecC3H5O3K
Relativní molekulová hmotnost128,17, bezvodá forma
Obsah57 - 66 %
Popismírně viskózní čirá kapalina téměř bez zápachu nebo se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. spáleníRoztok mléčnanu sodného se spálí na popel, popel je alkalický a po přidání kyseliny dochází k vývoji plynu
B. barevná reakce5 ml roztoku katecholu 1:100 v kyselině sírové se převrství 2 ml roztoku mléčnanu draselného. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení
C. zkoušky na přítomnost draslíku a mléčnanupozitivní
Čistota
Kyselost1 g mléčnanu draselného se rozpustí ve 20 ml vody, přidají se 3 kapky fenolftaleinu a titruje se 0,1N NaOH. Spotřeba by měla být větší než 0,2 ml.
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Redukující látkyneredukuje Fehlingův roztok

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevdimléčnan vápenatý, hydrát dimléčnanu vápenatého vápenatá sůl 2-hydroxypropionové kyseliny
Einecs212-406-7
Chemický vzorec(C3H5O2)2C • nH2O (n = 0 - 5)
Relativní molekulová hmotnost218,22, bezvodá forma
Obsahnejméně 98 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost mléčnanu a vápníkupozitivní
B. zkoušky rozpustnostidobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímstanoveno po sušení po dobu 4 hodin při 120 °C
- bezvodý: nejvýše 3,0 %
- monohydrát: nejvýše 8,0 %
- trihydrát: nejvýše 20,0 %
- se 4,5 molekulami vody: nejvýše 27 %
Kyselostnejvýše 0,5 % sušiny, vyjádřeno jako kyselina mléčná
Fluoridynejvýše 3 0 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
pH 5%ního roztoku6,0 - 8,0
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Redukující látkyneredukuje Fehlingův roztok

E 330 KYSELINA CITRÓNOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina citrónová, kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikaroxylová,
Einecs201-069-1
Chemický vzorecbezvodá: C6H8O7
monohydrát: C6H8O7 • H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodá: 192,13
monohydrát: 210,15
ObsahKyselina citrónová může být bezvodá nebo může obsahovat jednu molekulu vody. Kyselina citrónová obsahuje nejméně 99,5 % C6H8O7 ve vysušeném stavu.
PopisKyselina citrónová je bílá nebo bezbarvá krystalická pevná látka bez zápachu se silně kyselou chutí, monohydrát na suchém vzduchu zvětrává.
Identifikace
A. zkoušky rozpustnostivelmi snadno rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v ethanolu, dobře rozpustná v etheru
Čistota
Obsah vodyBezvodá kyselina citrónová neobsahuje více než 0,5 % vody; monohydrát kyseliny citrónové neobsahuje více než 8,8 % vody, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 °C
Oxalátynejvýše 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
Snadno zuhelnitelné látky1g práškového vzorku se po dobu 1 hodiny zahřívá s 10 ml alespoň 98%ní kyseliny sírové ve vodní lázni při 90 °C bez přístupu světla. Nesmí se vytvořit tmavší zabarvení než světle hnědé (srovnávací kapalina K)
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

Synonymacitronan monosodný,
Definice
Chemický názevcitronan monosodný, monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Chemický vzorecbezvodá: C6H7O7Na
monohydrát: C6H8O7Na • H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodá: 214,11
monohydrát: 232,23
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popiskrystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímstanoveno po sušení po dobu 4 hodin při 180 °C
- bezvodý: nejvýše 1,0 %
- monohydrát: nejvýše 8,0 %
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku3,5 - 3,8
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRONAN DISODNÝ

Synonymacitronan disodný,
Definice
Chemický názevcitronan disodný, disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, disodná sůl kyseliny citrónové s 1,5 molekulami vody
Einecs200-623-3
Chemický vzorecC6H6O7Na2 • 1,5H2O
Relativní molekulová hmotnost263,11
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popiskrystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 13,0 %, po sušení při 180 °C po dobu 4 hodin
Šťavelanynejvíce 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku4,9 - 5,2
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

Synonymacitronan trisodný
Definice
Chemický názevcitronan trisodný, trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, trisodná sůl kyseliny citrónové, bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát
Einecs200 - 675 - 3
Chemický vzorecbezvodý: C6H5O7Na3
monohydrát: C6H5O7Na3 • nH2O (n = 2 nebo 5)
Relativní molekulová hmotnost258,07
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popiskrystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímstanoveno po sušení po dobu 4 hodin při 180 °C
- bezvodý: nejvýše 1,0 %
- dihydrát: nejvýše 13,5 %
- pentahydrát: nejvýše 30,3 %
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 5%ního vodného roztoku7,5 - 9,0
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

Synonymacitronan monodraselný
Definice
Chemický názevcitronan monodraselný, monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové
Einecs212-753-4
Chemický vzorecC6H7O7K
Relativní molekulová hmotnost230,21
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a draslíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 % po sušení po dobu 4 hodin při 180 °C
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku3,5 - 3,8
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ

SynonymaCitronan tridraselný
Definice
Chemický názevCitronan tridraselný, tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, tridraselná sůl kyseliny citrónové, monohydrát
Einecs212-755-5
Chemický vzorecC6H5O7K3 • H2O
Relativní molekulová hmotnost324,42
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý, hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a draslíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 6,0 %, po sušení po dobu 4 hodin při 180 °C
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku7,5 - 9,0
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 333 (i) CITRONAN MONOVÁPENATÝ

Synonymacitronan mono vápenatý
Definice
Chemický názevcitronan monovápenatý, monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, monovápenatá sůl kyseliny citrónové, monohydrát
Chemický vzorec(C6H7O7)2Ca • H2O
Relativní molekulová hmotnost440,32
Obsahnejméně 97,5 %, vztaženo na sušinu
Popisjemný, bílý prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a vápníkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 7,0 % po sušení po dobu 4 hodin při 180 °C
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku3,2 - 3,5
Fluoridynejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg
UhličitanyRozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 íii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

Synonymadicitronan divápenatý
Definice
Chemický názevdicitronan divápenatý, divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, divápenatá sůl kyseliny citrónové, trihydrát
Chemický vzorec(C6H6O7)2Ca • 3H2O
Relativní molekulová hmotnost530,42
Obsahnejméně 97,5 %, vztaženo na sušinu
Popisjemný, bílý prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a vápníkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 20,0 % po sušení po dobu 4 hodin při 180 °C
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
Fluoridynejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg
UhličitanyRozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (iii) CITRONAN TRIVÁPENATÝ

Synonymacitronan trivápenatý
Definice
Chemický názevcitronan trivápenatý, trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové, trivápenatá sůl kyseliny citrónové, tetrahydrát
Einecs212-391-7
Chemický vzorec(C6H5O7)2Ca3 • 4H2O
Relativní molekulová hmotnost570,51
Obsahnejméně 97,5 %, vztaženo na sušinu
Popisjemný, bílý prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost citronanu a vápníkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 14,0 %, po sušení při 180 °C po dobu 4 hodin
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
Fluoridynejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg
UhličitanyRozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 334 L(+)-KYSELINA VINNÁ

Definice
Chemický názevL-kyselina vinná, kyselina L-2,3-dihydroxybutadienová, kyselina d-α,β-dihydroxyjantarová
Einecs201-766-0
Chemický vzorecC4H6O6
Relativní molekulová hmotnost150,09
Obsahnejméně 99,5 %, vztaženo na sušinu
Popisbezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozmezí bodu tání168 - 170 °C
B. zkoušky na přítomnost vinamipozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení po dobu 3 hodin nad P2O5
Síranový popelnejvýše 1000 mg/kg, po kalcinaci při 800 ± 25 °C
Specifická optická otáčivost[α]D2° 20 % (m/V) vodného roztoku mezi +11,5° a +13,5°
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

SynonymaMonosodná sůl kyseliny L(+)-vinné
Definice
Chemický názevMonosodná sůl kyselina L-2,3-dihydroxybutadienové, monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné, monohydrát
Chemický vzorecC4H5O6Na • H2O
Relativní molekulová hmotnost194,05
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na sušinu
Popisprůhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost vinami a sodíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 10,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice
Chemický názevL-vinan disodný, (+)-vinan disodný, disodná sůl kyselina L-dihydroxybutadienové, disodná sůl kyseliny L(+)-vinné, dihydrát
Einecs212-773-3
Chemický vzorecC4H4O6Na2 • 2H2O
Molekulová hmotnost230,8
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na sušinu
Popisprůhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost vinami a sodíkupozitivní
B. zkoušky rozpustnosti1 g nerozpustný ve 3 ml vody, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 17,0 % po sušení při 150 °C po dobu 4 hodin
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku7,0 - 7,5
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

SynonymaVinan monodraselný
Definice
Chemický názevBezvodá monodraselná sůl kyseliny L(+)-vinné, monodraslená sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové
Chemický vzorecC4H5O6K
Relativní molekulová hmotnost188,16
Obsahnejméně 98,0 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý krystalický nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost vinami a draslíkupozitivní
B. bod tání230 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 % po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku3,4
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Synonymavinan didraselný
Definice
Chemický názevdidraselná sůl kyseliny L(+)-vinné, hemihydrát,
didraslená sůl kyseliny L-2,3 - dihydroxybutadienové
Einecs213-067-8
Chemický vzorecC4H4O6K2 • ½H2O
Molekulová hmotnost235,2
Obsahnejméně 99,0 % ve vysušeném stavu
Popisbílý krystalický nebo zrnitý prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost vinami a draslíkupozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4,0 %, po sušení při 150 °C po dobu 4 hodin
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku7,0 - 9,0
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

SynonymaL(+)-vinan draselno-sodný, Rochellská sůl, Seignettova sůl
Definice
Chemický názevL(+)-vinan draselno-sodný, draselno-sodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové
Einecs206-156-8
Chemický vzorecC4H4O6KNa • 4H2O
Relativní molekulová hmotnost282,23
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na sušinu
Popisbezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na přítomnost vinami, sodíku a draslíkupozitivní
B. zkoušky rozpustnosti1 g je dobře rozpustný v 1 ml vody, nerozpustný v ethanolu
C. rozpětí bodu tání70 - 80 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením21,0 - 26,0 % po sušení při 150 °C po dobu 3 hodin
Šťavelanynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako kyselina šťavelová
pH 1%ního vodného roztoku6,5 - 8,5
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Specifikace se vztahuje na 75%ní vodný roztok

SynonymaKyselina orthofosforečná
Definice
Chemický názevKyselina fosforečná
Einecs231-633-2
Chemický vzorecH3PO4
Relativní molekulová hmotnost98,00
Obsah67,0 - 85,7 %
Kyselina fosforečná je komerčně dostupná jako vodný roztok v různých koncentracích.
Popisčirá, bezbarvá, viskózní kapalina
Identifikace
A. zkouška na kyselinu a fosforečnanypozitivní
Čistota
Těkavé kyselinynejvýše 10 mg/kg jako kyselina octová
Chloridynejvýše 200 mg/kg, vyjádřeno jako chlor
Dusičnanynejvýše 5 mg/kg, vyjádřeno jako dusičnan sodný
Síranynejvýše 1500 mg/kg, jako síran vápenatý
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonymafosforečnan monosodný, kyselý fosforečnan sodný, orthofosforečnan monosodný, dihydrogenorthofosforečnan sodný
Definice
Chemický názevdihydrogenfosforečnan sodný
Einecs231-449-2
Chemický vzorecbezvodý NaH2PO4
monohydrát NaH2PO4 • H2O
dihydrát NaH2PO4 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodý 119,98
monohydrát 138,00
dihydrát 156,01
Obsahnejméně 97 % NaH2PO4 po sušení při 60° po dobu 1 hodiny a poté při 105 °C po dobu 4 hodin
Obsah P2O558,0 - 60,0 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý slabě rozpadavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu ani etheru
C. pH 1%ního roztoku4,1 - 5,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímPři sušení po dobu 1 hodiny při 60 °C a poté po dobu 4 hodin při 105 °C ztrácí bezvodá sůl nejvýše 2,0 %, monohydrát nejvýše 15,0 % a dihydrát nejvýše 25,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 % vztaženo na bezvodou fázi
Fluoridynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonymafosforečnan disodný, sekundární fosforečnan sodný, orthofosforečnan disodný, kyselý fosforečnan disodný
Definice
Chemický názevhydrogenfosforečnan sodný, orthofosforečnan disodný
Einecs231-448-7
Chemický vzorecbezvodý Na2HPO4
monohydrát Na2HPO4 • nH2O (n = 2,7 nebo 12)
Relativní molekulová hmotnost141,98, bezvodá forma
Obsahnejméně 98 % Na2HPO4 po sušení při 40 °C po dobu 3 hodin a poté při 105 °C po dobu 5 hodin
Obsah P2O549,0 - 51,0 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezvodý hydrogenfosforečnan sodný je bílý hygroskopický prášek bez zápachu, hydrátovanými formami jsou
dihydrát: bílá krystalická látka, bez zápachu
heptahydrát: bílé rozpadavé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu
dodekahydrát: bílý rozpadavý prášek nebo krystaly, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku8,4 - 9,6
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímpo sušení při 40 °C po dobu 3 hodin a poté při 105 °C po dobu 5 hodin je úbytek hmotnosti:
bezvodá forma - nejvýše 5,0 %,
dihydrát - nejvýše 22,0 %
heptahydrát - nejvýše 50,0 %
dodekahydrát - nejvýše 61,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 % vztaženo na bezvodou fázi
Fluoridynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFOREČNAN SODNÝ

Synonymafosforečnan sodný, fosforečnan trisodný, orthofosforečnan sodný
DefiniceFosforečnan sodný se získává z vodných roztoků a krystaluje v bezvodé formě ½, 1, 6, 8 nebo 12 molekulami vody.
Dodekahydrát krystalizuje vždy z vodných roztoků s nadbytkem NaOH, obsahuje molekuly NaOH
Chemický názevfosforečnan sodný, fosforečnan trisodný, orthofosforečnan sodný
Einecs231-509-8
Chemický vzorecbezvodý Na3PO4
hydrát Na3PO4 • nH2O (n = ½, 1, 6, 8 nebo 12)
Relativní molekulová hmotnost163,94, bezvodá forma
ObsahBezvodý fosforečnan sodný a hydrátované formy s výjimkou dodekahydrátu obsahují nejméně 97 % Na3PO4 vztaženo na bezvodou fázi, fosforečnan sodný dodekahydrát obsahuje nejméně 92,0 % Na3PO4 vztaženo na bezvodou bázi
Obsah P2O540,5 - 43,5 vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly, granule nebo krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku11,5 - 12,5
Čistota
Úbytek hmotnostiPři sušení po dobu 2 hodin při 120 °C a poté po dobu 30
minut při 800 °C je úbytek hmotnosti:
bezvodá forma - nejvýše 2,0 %,
monohydrát - nejvýše 11,0 %
dodekahydrát - 45,0 - 58,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 % vztaženo na bezvodou fázi
Fluoridynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonymafosforečnan monodraselný, dihydrogenfosforečnan monodraselný, dihydrogenorthofosforečnan draselný
Definice
Chemický názevdihydrogenfosforečnan draselný, dihydrogenfosforečnan monodraselný dihydrogenorthofosforečnan draselný
Einecs231-913-4
Chemický vzorecK2HPO4
Relativní molekulová hmotnost136,09
Obsahnejméně 98 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Obsah P2O551,0 - 53,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na draslík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku4,2 - 4,8
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %, vztaženo na bezvodou fázi
Fluoridynejvýše 10 g/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 g/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonymafosforečnan didraselný, sekundární fosforečnan draselný, kyselý fosforečnan didraselný, hydrogenorthofosforečnan draselný
Definice
Chemický názevhydrogenfosforečnan draselný, hydrogenorthofosforečnan draslený, hydrogenfosforečnan didraselný
Einecs231-834-5
Chemický vzorecK2HPO4
Relativní molekulová hmotnost174,18
Obsahnejméně 98 % po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C
Obsah P2O540,3 - 41,5 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisrozpadavý bezbarvý nebo bílý zrnitý prášek nebo hmota
Identifikace
A. zkouška na draslík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku8,7 - 9,4
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %, vztaženo na bezvodou fázi
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonymafosforečnan tridraselný, orthofosforečnan draselný
Definice
Chemický názevfosforečnan draselný, fosforečnan tridraselný, orthofosforečnan draselný
Einecs231-907-1
Chemický vzorecbezvodý K3PO4
hydrát K3PO4 • nH2O (n = 1 nebo 3)
Relativní molekulová hmotnost212,27, bezvodá forma
Obsahnejméně 97 %, vztaženo na vyžíhanou bázi
Obsah P2O530,5 - 33,0, vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisbezbarvné nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule bez zápachu, hydratované formy jsou monohydrát a trihydrát
Identifikace
A. zkouška na draslík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku11,5 - 12,3
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímpo sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny a poté po žíhání po dobu 30 minut při 800 ± 25 °C je úbytek hmotnosti:
bezvodá forma - nejvýše 3,0 %,
hydrát - nejvýše 23,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %, vztaženo na bezvodou fázi
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 341 (i) BIS(DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

Synonymadihydrogenfosforečnan monovápenatý,
dihydrogenorthofosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevbis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý
Einecs231-837-1
Chemický vzorecbezvodý Ca(H2PO4)2 monohydrát Ca(H2PO4 )2 • H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodý 234,05
monohydrát 252,08
Obsahnejméně 95 %, vztaženo na sušinu
Obsah P2O555,5 - 61,1 % vztaženo na bezvodou bázi
Popiszrnitý prášek nebo bílé rozplývavé krystaly nebo granule
Identifikace
A. zkouška na vápník a fosforečnanypozitivní
B. obsah CaObezvodý 23,0 - 27,5 %
monohydrát 19,0 - 24,8 %
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodý - nejvýše 14,0 % po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C
monohydrát - nejvýše 17,5 % po sušení při 60 °C po dobu 1 hodiny a poté při 105 °C po dobu 4 hodin
Úbytek hmotnosti žíhánímbezvodý - nejvýše 17,5 % po vyžíhání při 800 ± 25 °C po dobu 30 minut
monohydrát - nejvýše 25,0 % po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny a poté po vyžíhání při 800 ± 25 °C po dobu 30 minut
Fluoridynejvýše 30 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonymahydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenorthofosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevhydrogenfosforečnan vápenatý, hydrogenorthofosforečnan vápenatý, sekundární fosforečnan vápenatý
Einecs231-826-1
Chemický vzorecbezvodý CaHPO4
dihydrát CaHPO4 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnostbezvodý 136,06
dihydrát 172,09
ObsahHydrogenfosforečnan vápenatý obsahuje po sušení při 200 °C po dobu 3 hodiny nejméně 98 % a nejvýše ekvivalent 102 % CaHPO4
Obsah P2O550,0 - 52,5 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek
Identifikace
A. zkouška na vápník a fosforečnanypozitivní
B. zkoušky rozpustnostimírně rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímbezvodý - nejvýše 8,5 % a dihydrát - nejvýše 26,5 % po žíhání při 800 ± 25 °C po dobu 30 minut
Fluoridynejvýše 50 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonymafosforečnan vápenatý, orthofosforečnan vápenatý,
fosforečnan-hydroxid pentavápenatý, kalcium-hydroxyapatit
DefiniceFosforečnan vápenatý obsahuje proměnlivou směs fosforečnanů vápníku získávanou z neutralizace kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým, která má přibližné složení 10CaO • 3 P2O5 • H2O
Chemický názevtris(fosforečnan)-hydroxid pentavápenatý, fosforečnan vápenatý
Einecs235-330-6 tris(fosforečnan)-hydroxid pentavápenatý
231-840-8 orthofosforečnan vápenatý
Chemický vzorecCa5 (PO4)3 • OH nebo Ca3(PO4)2
Molekulová hmotnost502 nebo 310
Obsahnejméně 90 %, vztaženo na vyžíhanou bázi
Obsah P2O538,5 - 48,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý prášek bez chuti a zápachu, stálý na vzduchu
Identifikace
A. zkouška na vápník a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostprakticky nerozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu, dobře rozpustný ve zředěné HCl a HNO3
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 8 % po žíhání při 800 ± 25 °C do konstantní hmotnosti
Fluoridynejvýše 50 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 343 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

Synonymadihydrogenfosforečnan hořečnatý, kyselý fosforečnan hořečnatý, orthofosforečnan monohořečnatý
Definice
Chemický názevhydrogenfosforečnan hořečnatý
Einecs236-004-6
Chemický vzorecMg(H2PO4 )2 • nH2O (n = 0 - 4)
Relativní molekulová hmotnost218,30, bezvodá forma
Obsahnejméně 51 %, po vyžíhání
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu, málo rozpustný ve vodě
Identifikace
A. zkouška na hořčík nebo fosforečnanypozitivní
B. obsah MgOnejméně 21,5 %, po vyžíhání
Čistota
Fluoridynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 343 (ii) DIHYDROGENFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

Synonymahydrogenfosforečnan hořečnatý, sekundární fosforečnan hořečnatý, orthofosforečnan dihořečnatý
Definice
Chemický názevhydrogenfosforečnan hořečnatý
Einecs231-823-5
Chemický vzorecMgHPO4 • nH2O (n = 0 - 3)
Relativní molekulová hmotnost120,30, bezvodá forma
Obsahnejméně 96 %, po vyžíhání
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu, málo rozpustný ve vodě
Identifikace
A. zkouška na hořčík nebo fosforečnanypozitivní
B. obsah MgOnejméně 33,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Čistota
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 350 (i) JABLEČNAN DISODNÝ

Synonymajablečnan disodný, dinatrium-malát, disodná sůl kyseliny DL-jablečné, disodná sůl kyseliny hydroxybutandiové, disodná sůl kyseliny hydroxyjantarové
Definice
Chemický názevdinatrium-hydroxybutandioát, dinatrium-hydroxysukcinát
Chemický vzorechemihydrát C4H4Na2O5 • ½H2O
trihydrát C4H4Na2O5 • 3H2O
Relativní molekulová hmotnosthemihydrát 187,05
trihydrát 232,10
Obsahnejméně 98 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek nebo hrudky
Identifikace
A. zkouška na 1,2-dikarboxylovou kyselinu a sodíkpozitivní
B. zkoušky na tvorbu azobarvivpozitivní
C. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímhemihydrát - nejvýše 7,0 % po sušení při 130 °C po dobu 4 hodin
trihydrát-20,5 - 23,5 % po sušení při 130 °C po dobu 4 hodin
Aalkalitanejvýše 0,2 %, jako Na2CO3
Kyselina fumarovánejvýše 1,0 %
Kyselina maleinovánejvýše 0,05 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 350 (ii) JABLEČNAN MONOSODNÝ

SynonymaDL-jablečnan monosodný, monosodná sůl kyseliny DL-jablečné, monosodná sůl kyseliny hydroxybutandiové, monosodná sůl kyseliny hydroxyjantarové
Definice
Chemický názevnatrium-hydrogen-hydroxybutandioát, natrium-hydrogen-hydroxysukcinát
Chemický vzorecC4H5NaO5
Relativní molekulová hmotnost156,07
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý prášek
Identifikace
A. zkouška na 1,2 - dikarboxylovou kyselinu a sodíkpozitivní
B. zkoušky na tvorbu azobarvivpozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 110 °C po dobu 3 hodin
Kyselina fumarovánejvýše 1,0 %
Kyselina maleinovánejvýše 0,05 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 351 JABLEČNAN DRASELNÝ

Synonymajablečnan didraselný, dikalium-malát, didraselná sůl kyseliny DL-jablečné, didraselná sůl kyseliny hydroxybutandiové, didraselná sůl kyseliny hydroxyjantarové
Definice
Chemický názevdikalium-hydroxybutandioát, dikalium-hydroxysukcinát
Chemický vzorecC4H4K2O5
Realtivní molekulová hmotnost210,27
Obsahnejméně 59,5 %
Popisbezbarvý nebo téměř bezbarvý vodný roztok
Identifikace
A. zkouška na 1,2 - dikarboxylovou kyselinu a draslíkpozitivní
B. zkoušky na tvorbu azobarvivpozitivní
Čistota
Alkalitanejvýše 0, 2 % jako K2CO3
Kyselina fumarovánejvýše 1,0 %
Kyselina maleinovánejvýše 0,05 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 352 (i) JABLEČNAN VÁPENATÝ

Synonymajablečnan vápenatý, kalcium-malát, vápenatá sůl kyseliny DL-jablečné, vápenatá sůl kyseliny hydroxybutandiové, vápenatá sůl kyseliny hydroxyjantarové
Definice
Chemický názevkalcium-hydroxybutandioát, dikalcium-hydroxysukcinát
Chemický vzorecC4H5CaO5
Relativní molekulová hmotnost172,14
Obsahnejméně 97,5 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý prášek
Identifikace
A. zkouška na 1,2 - dikarboxylovou kyselinu a vápníkpozitivní
B. zkoušky na tvorbu azobarvivpozitivní
C. rozpustnostmálo rozpustný ve vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 100 °C po dobu 3 hodin
Alkalitanejvýše 0,2 % jako CaCO3
Kyselina maleinovánejvýše 0,05 %
Kyselina fumarovánejvýše 1,0 %
Fluoridynejvýše 30 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 352 (ii) HYDROGENJABLEČNAN VÁPENATÝ

SynonymaMonovápenatá sůl kyseliny DL-jablečné, monovápenatá sůl kyseliny hydroxybutandiové, monovápenatá sůl kyseliny hydroxyjantarové
Definice
Chemický názevkalcium-dihydrogen-hydroxybutandioát, dikalcium-dihydrogen-hydroxysukcinát
Chemický vzorec(C4H5O5)2Ca
Obsahnejméně 97,5 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý prášek
Identifikace
A. zkouška na 1,2 - dikarboxylovou kyselinu a vápníkpozitivní
B. zkoušky na tvorbu azobarvivpozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 110 °C po dobu 3 hodin
Kyselina maleinovánejvýše 0,05 %
Kyselina fumarovánejvýše 1,0 %
Fluoridynejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 353 KYSELINA METAVINNÁ

Definice
Chemický názevkyselina metavinná
Chemický vzorecC4H6O6
Obsahnejméně 99,5 %
Popisbílá nebo nažloutlá krystalická látka, velmi rozplývavá, slabě vonící po karamelu
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustná ve vodě a v ethanolu
B.1 - 10 mg látky se převede do zkumavky s 2 ml koncetrované kyseliny sírové a 2 kapkami sulfo-resorcinolového činidla. Po zahřátí na 150 °C se objeví intenzivní fialové zabarvení.
Čistota
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 354 VINAN VÁPENATÝ

Synonymakalcium tartarát, vápenatá sůl kyseliny vinné, kalcium-2,3 - dihydroxybutandioát
Definice
Chemický názevkalcium-2,3 - dihydroxybutandioát, dihydrát
Chemický vzorecC4H4CaO6 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost224,18
Obsahnejméně 98,0 %
Popisjemný, krystalický prášek bílé nebo krémově bílé barvy
Identifikace
A. rozpustnostmálo rozpustný ve vodě, rozpustnost přibližně 0,01 g/100 ml vody při 20 °C; mírně rozpustný v ethanolu a etheru; rozpustný v kyselinách
B. optická otáčivost[α]D20 + 7,0 - 7,4° (0,1 % v HCl o koncentraci 1 mol/l)
C. pH 5%ní suspenze6,0 - 9,0
Čistota
Sírany (jako kyselina sírová)nejvýše 1 g/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 355 KYSELINA ADIPOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina hexandiová, kyselina but-1,4-endikarboxylová
Einecs204-673-3
Chemický vzorecC6H10O4
Relativní molekulová hmotnost146,14
Obsahnejméně 99,6 %
Popisbílé krystaly bez zápachu nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozmezí bodu tání151,5 - 154,0 °C
B. rozpustnostmálo rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v ethanolu
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 20 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 356 ADIPÁT SODNÝ

Definice
Chemický názevnatrium adipát, natrium-hexandioát
Einecs231-293-5
Chemický vzorecC6H8Na2O4
Relativní molekulová hmotnost190,11
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly bez zápachu nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozmezí bodu tání151,0 - 152,0 °C, pro kyselinu adipovou
B. rozpustnostasi 50 g/100 ml vody při 20 °C
C. zkoušky na sodíkpozitivní
Čistota
Obsah vodynejvýše 3,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 357 ADIPÁT DRASELNÝ

Definice
Chemický názevkalium-adipát, kalium-hexandioát
Einecs242-838-1
Chemický vzorecC6H8K2O4
Relativní molekulová hmotnost222,32
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly bez zápachu nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozmezí bodu tání151,0 - 152,0 °C, pro kyselinu adipovou
B. rozpustnostasi 60 g/100 ml vody při 20 °C
C. zkoušky na draslíkpozitivní
Čistota
Obsah vodynejvýše 3,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 363 KYSELINA JANTAROVÁ

Definice
Chemický názevkyselina butandiová
Einecs203-740-4
Chemický vzorecC4H6O4
Relativní molekulová hmotnost118,09
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly bez zápachu
Identifikace
A. rozmezí bodu tání185,0 - 190,0 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti po žíhánínejvýše 0,025 % po vyžíhání při 800 °C po dobu 15 minut
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 380 CITRÁT TRIAMONNÝ

Synonymatriamonná sůl kyseliny citrónové, triamonium-citrát
Definice
Chemický názevtriamonium(2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát), triamonium citrát
Einecs222-394-5
Chemický vzorecC6H17N3O7
Relativní molekulová hmotnost243,22
Obsahnejméně 97,0 %
Popisbílé nebo krémově bílé krystaly nebo prášek
Identifikace
A. zkoušky na amonné ionty nebo citrátypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě
Čistota
Šťavelanynejvýše 0,04 %, jako kyselina šťavelová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 385 ETHYLENDIAMINTETRAOCTAN VÁPENATO-DISODNÝ

Ethylenoxid nesmí být použit pro sterilaci potravinářských přídatných látek

SynonymaVápenato-disodná sůl EDTA, edelát vápenato-disodný
Definice
Chemický názevN,N´-1,2-ethanediylbis [N-(karboxymethyl)-glycinato][(4-O,O´,ON,ON]vápenatan(2)-disodný, ethylendiamintetraoctan vápenato-disodný, ethylendinitrilotetraoctan vápenato-disodný
Einecs200 - 529 - 9
Chemický vzorecC10H12O8CaN2Na2 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost410,31
Obsahnejméně 97 %, vztaženo na sušinu
Popisbílé krystalické granule bez zápachu nebo bílý až téměř bílá prášek, slabě hygroskopický
Identifikace
A. zkouška na přítomnost sodíku a vápníkupozitivní
B. chelatační aktivita vůči iontům kovu
C. pH 1 % roztoku6,5 - 7,5
Čistota
Obsah vody5 - 13 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 392 ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY OBECNÉ POŽADAVKY

SynonymaExtrakt z listů rozmarýny (antioxidant)
DefiniceExtrakty rozmarýny obsahují několik složek, u nichž bylo prokázáno, že mají antioxidační účinky.
Tyto složky patři zejména do skupiny fenolických kyselin, flavonoidů, diteroenoidů.
Vedle antioxidačních sloučenin mohou extrakty obsahovat také triterpeny a látky extrahovatelné
organickými rozpouštědly konkrétně definované v následující specifikaci.
Chemický názevRozmarýnový extrakt (Rosmarinus officinalis)
Einecs283-291-9
PopisExtrakt z listů rozmarýny jako antioxidant se připravuje extrakcí listů rostliny Rosmarinus officinalis
pomocí soustavy rozpouštědel povolených pro potravinářské použití. Extrakty poté mohou být dezodorizovány
a odbarveny. Extrakty mohou být standardizovány.
Identifikace
Referenční antioxidačníkyselina karnosová (C20H28O4) a karnosol (C20H26O4) - nejméně
sloučeniny: fenolové diterpeny90 % celkových fenolových diterpenů
Referenční hlavní těkavé látkyborneol, bornylacetát, kafr, 1,8-cineol, verbenon
Hustotavíce než 0,25 g/ml
Rozpustnostnerozpustný ve vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg

1. ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY VYROBENÉ ZE SUŠENÝCH LISTŮ ROZMARÝNY EXTRAKCÍ ACETONEM

PopisExtrakty rozmarýny se vyrábějí ze sušených listů rozmarýny extrakcí acetonem, filtrací, čištěním a odpařením rozpouštědla, po níž následuje sušení a prosévání s cílem získat jemný prášek nebo kapalinu.
Identifikace
Obsah referenčních antioxidačních sloučeninrovno nebo více než 10 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu
Poměr - antioxidanty/těkavé látkyrovno nebo více než 15 (celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu / % hmot. referenčních hlavních těkavých látek*)

*
) jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MSD)
Zbytková rozpouštědla: acetonnejvýše 500 mg/kg

2. ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY PŘIPRAVENÉ EXTRAKCÍ SUŠENÝCH LISTŮ ROZMARÝNY POMOCI SUPERKRITICKÉHO OXIDU UHLIČITÉHO

Extrakty rozmarýny vyrobené ze sušených listů rozmarýny extrakcí pomocí superkritického oxidu uhličitého s malým množstvím ethanolu jako pomocného rozpouštědla.

Identifikace
Obsah referenčních antioxidačních sloučeninrovno nebo více než 13 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu
Poměr - antioxidanty/těkavé látkyrovno nebo více než 15 (celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu / % hmot. referenčních hlavních těkavých látek*)

*
) jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MSD)
Zbytková rozpouštědla: ethanolnejvýše 2%

3. ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY PŘIPRAVENÉ Z DEZODORIZOVANÉHO ETHANOLOVÉHO EXTRAKTU ROZMARÝNY

Extrakty rozmarýny, které se připravují z dezodorizováného ethanolového extraktu rozmarýny.

Extrakty mohou být dále čištěny, například působením aktivního uhlí anebo molekulární destilací.

Mohou být suspendovány ve vhodném schváleném nosiči nebo sušeny rozprašováním.

Identifikace
Obsah referenčních antioxidačních sloučeninrovno nebo více než 5 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu pozitivní
Poměr - antioxidanty/těkavé látkyrovno nebo více než 15 (celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu / % hmot. referenčních hlavních těkavých látek*)

*) jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou cliromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MSD)
Zbytková rozpouštědla: ethanolnejvýše 500 mg/kg

4. ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY ODBARVENÉ A DEZODORIZOVANÉ, ZÍSKANÉ DVOUSTUPŇOVOU EXTRAKCÍ POMOCÍ HEXANU A ETHANOLU

Extrakty rozmarýny, které se připravují z dezodorizovaného ethanolového extraktu rozmarýny, podrobené extrakci hexanem. Extrakty mohou být dále čištěny, například působením aktivního uhlí nebo molekulární destilací. Mohou být suspendovány ve vhodném schváleném nosiči nebo sušeny rozprašováním.

Identifikace
Obsah referenčních antioxidačních sloučeninrovno nebo více než 5 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu pozitivní
Poměr - antioxidanty/těkavé látkyrovno nebo více než 15 (celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu / % hmot. referenčních hlavních těkavých látek*)

*) jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MSD)
Zbytková rozpouštědla: hexannejvýše 25 mg/kg
ethanolnejvýše 500 mg/kg

E 400 KYSELINA ALGINOVÁ

DefiniceLineární glukuronoglykan, který sestává především z jednotek kyselin D-manuronové spojených vazbou β-(1- 4)
a z jednotek kyseliny L-guluronové spojených vazbou α-(1-4) v pyranosové kruhové formě. Hydrofilní koloidní
sacharid extrahovaný pomocí zředěné zásady z přirozených druhů hnědých mořských řas (Phaeophyceae).
Einecs232-680-1
Chemický vzorec(C6H8O6)n
Relativní molekulová hmotnost10000 - 600000 (typický průměr)
ObsahKyselina alginová dává ve vysušeném stavu nejméně 20 % a nejvýše 23 % oxidu uhličitého (CO2), což odpovídá
nejméně 91 % a nejvýše 105,4 % kyseliny alginové (C6H8O6)n (přepočteno na rovnocennou hmotnost 200).
PopisKyselina alginová se vyskytuje ve vláknité, zrnité, granulované a práškové formě. Je bílá až žlutavě hnědá,
téměř bez zápachu.
Identifikace
A. rozpustnostNerozpustná ve vodě a organických rozpouštědlech, zvolna se rozpouští v roztocích uhličitanu sodného, hydroxidu
sodného a fosforečnanu trisodného.
B. srážecí zkouška chloridem vápenatýmK 0,5 % roztoku vzorku v 1M roztoku hydroxidu sodného se přidá 2,5 % roztok chloridu vápenatého v množství
odpovídajícím pětině objemu vzorku. Vytvoří se objemná želatinová sraženina. Touto zkouškou se kyselina alginová
rozliší od arabské gumy, sodné soli karboxylmethylcelulosy, karboxymethylškrobu, karagenanu, želatiny, gumy ghatti,
gumy karaya, karubinu, methylcelulosy a tragantové gumy.
C. srážecí zkouška síranem amonnýmK 0,5 % roztoku vzorku v 1M roztoku hydroxidu sodného se přidá nasycený roztok síranu amonného v množství
odpovídajícím polovině objemu vzorku. Nevytvoří se žádná sraženina. Touto zkouškou se kyselina alginová rozliší
od agaru, sodné soli karboxylmethylcelulosy, karagenanu, deesterifikovaného pektinu, želatiny, karubinu, methylcelulosy a škrobu.
D. barevná reakce0,01 g vzorku se třepe v 0,15 ml 0,1N hydroxidu sodného, aby se vzorek co nejvíce rozpustil, a poté se přidá 1 ml roztok
kyselého síranu železitého. Během 5 minut se vytvoří třešňově červené zabarvení, které nakonec přejde do tmavě nachové barvy.
Čistota
pH 3%ní suspenze2,0 - 3,5
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 8 %, vztaženo na bezvodou fázi
Hydroxid sodný (1M roztok)nejvýše 2 %, vztaženo na sušinu (bezvodá nerozpustná látka)
Formaldehydnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 500/g
E. colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 401 ALGINÁT SODNÝ

Definice
Chemický názevSodná sůl kyseliny alginové
Chemický vzorec(C6H7NaO6)n
Relativní molekulová hmotnost10000 - 600000 (typický průměr)
ObsahDává ve vysušeném stavu nejméně 18 % a nejvíce 21 % oxidu uhličitého, což odpovídá nejméně 90,8 % a nejvíce 106,0 % alginátu sodného, přepočteno na rovnocennou hmotnost 222.
Popisbílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
zkouška na přítomnost sodíku a kyseliny alginovépozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 2 %, vztaženo na bezvodou fázi
Formaldehydnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 500/g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 402 ALGINÁT DRASELNÝ

Definice
Chemický názevdraselná sůl kyseliny alginové
Chemický vzorec(C6H7KO6)n
Relativní molekulová hmotnost10000 - 600000 (typický průměr)
ObsahDává ve vysušeném stavu nejméně 16,5 % a nejvýše 19,5 % oxidu uhličitého, což odpovídá nejméně 89,2 % a nejvýše 105,5 % alginátu draselného, přepočteno na rovnocennou hmotnost 238.
Popisbílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
Zkouška na přítomnost sodíku a kyseliny alginovépozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 2 %, vztaženo na bezvodou fázi
Formaldehydnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 500/g
E. colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 403 ALGINÁT AMONNÝ

Definice
Chemický názevamonná sůl kyseliny alginové
Chemický vzorec(C6HnNO6)n
Relativní molekulová hmotnost10000 - 600000 (typický průměr)
ObsahDává ve vysušeném stavu nejméně 18,0 % a nejvýše 21,0 % oxidu uhličitého, což odpovídá nejméně 88,7 % a nejvýše 103,6 % alginátu amonného, přepočteno na rovnocennou hmotnost 217.
Popisbílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
Zkouška na přítomnost sodíku a kyseliny alginovépozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 7 %, vztaženo na sušinu
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 2 %, vztaženo na bezvodou bázi
Formaldehydnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 500/g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 404 ALGINÁT VÁPENATÝ

Synonymavápenatá sůl kyseliny alginové
Definice
Chemický názevvápenatá sůl kyseliny alginové
Chemický vzorec(C6H11NCa1/2O6)n
Relativní molekulová hmotnost10000 - 600000 (typický průměr)
ObsahDává ve vysušeném stavu nejméně 18,0 % a nejvýše 21,0 % oxidu uhličitého, což odpovídá nejméně 89,6 % a nejvýše 104,5 % alginátu vápenatého, přepočteno na rovnocennou hmotnost 219.
Popisbílý až žlutavý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
Zkouška na přítomnost vápníku a kyseliny alginovépozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Formaldehydnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 500/g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 405 PROPAN-1,2 - DIOALGINÁT

SynonymaHydroxypropylalginát
Ester 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou
propylenglykolalginát
Definice
Chemický názevEster propan-1,2-diolu s kyselinou alginovou: jeho složení se liší podle stupně esterifikace a procenta volných a neutralizovaných karboxylových skupin v molekule
Chemický vzorec(C6H14O7)n (esterifikovaný)
Relativní molekulová hmotnost10000 - 600000 (typický průměr)
ObsahDává v bezvodém stavu nejméně 16,0 % a nejvýše 20,0 % oxidu uhličitého (CO2).
Popisbílý až žlutavě hnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
zkouška na přítomnost 1,2 - propandiolu a kyseliny alginovépozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 20 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Celkový obsah 1,2 - propandiolu15 - 45 %
Obsah volného 1,2 - propandiolunejvýše 15 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 2 % vztaženo na bezvodou bázi
Formaldehydnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 500/g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 406 AGAR

Synonymagelosa, agar agar, bengálská, cejlonská, čínská nebo japonská vyzina, layor carang
Definice
Chemický názevAgar je hydrofilní koloidní polysacharid, který sestává převážně z D-galaktosových jednotek. Asi na každé desáté
D-galaktopyranosové jednotce je jedna z hydroxylových skupin esterifikována kyselinou sírovou, která je neutralizována
vápníkem, hořčíkem, draslíkem nebo sodíkem. Je extrahován z určitých přirozených druhů mořských řas rodu Gelidiacea
a Sphaerococcaceae a příbuzných červených řas třídy Rhodophyceae
Einecs232-658 - 1
Obsahprahová koncentrace gelu nejvýše 0,25 %
PopisAgar je bez pachu, nebo má mírný charakteristický pach. Nerozemletý agar se obvykle vyskytuje ve svazcích, které se skládají
z tenkých membránových slepených proužků nebo nařezaný, ve vločkách nebo ve formě zrnek. Může být světle žlutavě-oranžový,
žlutavě šedý až bledě žlutý nebo bezbarvý. Ve vlhkém stavuje tuhý, v suchém stavuje křehký. Práškový agar je bílý až žlutavě bílý
nebo bledě žlutý. Při pozorování mikroskopem ve vodě se agar jeví jako zrnitý a lehce vláknitý. Někdy se v něm mohou nacházet
úlomky jehliček hub a sluky křemeliny. V roztoku chloralhydrátu se agar jeví průhlednější než ve vodě a více či méně zrnitý, příčně
pruhovaný, ostrohranný a v některých případech obsahuje shluky křemeliny. Pevnost gelu lze upravit přidáním dextrosy, maltodextrinu
nebo sacharosy.
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve studené vodě, dobře rozpustný ve vroucí vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 22 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Popelnejvýše 6,5 %, vztaženo na sušinu, po žíhání při 550 °C
Popel nerozpustný v kyselině
(nerozpustný v asi 3N HCl)
nejvýše 0,5 %, vztaženo na sušinu, po žíhání při 550 °C
Nerozpustné látky (v horké vodě)nejvýše 1,0 %
Škrobprůkaz nepřítomnosti:
k roztoku vzorku zředěného 1:10 se přidá několik kapek jodového roztoku a nedojde k vytvoření modrého zbarvení
Želatina a další bílkovinyAsi 1 g agaru se rozpustí ve 100 ml vroucí vody a nechá se vychládnout asi na 50 °C, k 5 ml roztoku se přidá 5 ml roztoku
trinitrifenolu (1 g bezvodého trinitrofenolu/100 ml horké vody), během 10 minut nedojde k vytvoření zákalu.
Absorpce vody5 g agaru se umístí do 100 ml odměrného válce, doplní se vodou po rysku, zamíchá se a nechá se stát 24 hodin při teplotě
asi 25 °C. Obsah válce se prolije přes navlhčenou skelnou vatu a voda se nechá vytékat do dalšího 100 ml odměrného válce,
získá se nejvýše 75 ml vody
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 407 KARAGENAN

SynonymaKomerční výrobky se prodávají pod různými názvy, např.:
Gelóza z irského mechu
Eucheuman (z druhu Eucheuma)
Iridophycan (z druhu Iridaea)
Hypnean (z druhu Hypnea)
Furcellaran nebo dánský agar (z kmene Furcellaria fastigiata)
Karagenan (z druhů Chondrus a Gigartina)
DefiniceKaragenan se získává vodnou extrakcí z přirozených kmenů mořských řas čeledí Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae
a Furcellariaceae třídy Rhodophyceae (červené mořské řasy). Kromě methanolu, ethanolu a propan-2-olu se nesmí použít
žádná jiná organická srážecí činidla. Karagenan sestává především z draselných, sodných, hořečnatých a vápenatých solí
sulfonovaného polysacharidu, které hydrolýzou poskytují galaktosu a 3,6-anhydrogalaktosu. Karagenan nesmí být hydrolyzován
nebo jiným způsobem chemicky pozměněn. Jako náhodná nečistota může být přítomen formaldehyd v množství do 5 mg/kg.
Einecs232-542 - 2
Popisžlutavý až bezbarvý, hrubozrnný až jemný prášek, prakticky téměř bez zápachu
Identifikace
Zkouška na přítomnost galaktosy,
anhydrogalaktosy a síranů
pozitivní
Čistota
Obsah methanolu, ethanolu
a propan-2-olu
nejvýše 0,1 %, jednotlivě nebo v kombinaci
Viskozita 1,5 % roztoku při 75 °Cnejméně 5 mPa.s
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Sírany15 - 40 %, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako SO4
Popel15 - 40 %, vztaženo na sušinu při 550 °C
Popel nerozpustný v kyseliněnejvýše 1 % vztaženo na sušinu (nerozpustný v 10 % HCl)
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 2 % vztaženo na sušinu (nerozpustné v 1 % (obj.) kyselině sírové)
Karagenan s nízkou
molekulovou hmotností
(frakce s molekulovou
hmotností pod 50 kDa)
nejvíce 5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 2 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 300/g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 407a ZPRACOVANÁ ŘASA EUCHEUMA

SynonymaPES („processed eucheuma seaweed“)
DefiniceZpracovaná řasa eucheuma se získává působením vodného roztoku KOH na přirozené kmeny mořských řas
Eucheuma cottonii a Eucheuma spinosum třídy Rhodophyceae (červené mořské časy), aby byly odstraněny
nečistoty, a konečný výrobek se získá promytím pitnou vodou a sušením. Dalšího pročištění výrobku se dosáhne
promytím methanolem, ethanolem nebo propan-2-olem a sušením. Výrobek sestává především z draselných solí
sulfonovaného polysacharidu, které hydrolýzou poskytují galaktosu a 3,6 - anhydrogalaktosu. Sodné, vápenaté
a hořečnaté soli sulfonovaného polysacharidu se vyskytují v menším množství. Výrobek může obsahovat také
až 15 % celulosy z řas. Karagenan obsažený ve zpracované řase eucheuma nesmí být hydrolyzován nebo jiným
způsobem chemicky pozměněn. Jako náhodná nečistota může být přítomen formaldehyd v množství do 5 mg/kg.
Popisžlutohnědý až žlutavý, hrubozrnný až jemný prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na přítomnost galaktosy,
anhydrogalaktosy a síranů
pozitivní
B. rozpustnostve vodě tvoří kalné viskózní suspenze. Nerozpustná v ethanolu.
Čistota
Obsah methanolu, ethanolu
a propan-2-olu
nejvýše 0,1 %, jednotlivě nebo v kombinaci
Viskozita 1,5 % roztoku při 75 °Cnejméně 5 mPa.s
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Sírany15 - 40 %, vztaženo na sušinu, vyjádřeno jako SO4
Popel15 - 40 %, vztaženo na sušinu po žíhání při 550 °C
Popel nerozpustný v kyseliněnejvíce 1 %, vztaženo na sušinu (nerozpustný v 10 % HCl)
Látky nerozpustné v kyseliněnejméně 8 % a nejvíce 15 % vztaženo na sušinu (nerozpustné v 1%ní V/V kyselině sírové)
Karagenan s nízkou molekulovou hmotností
(frakce s molekulovou hmotností pod 50kDa)
nejvýše 5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 2 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/g
Kvasinky a plísněnejvýše 300/g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 410 KARUBIN

Synonymaguma karabin, guma algaroba
DefiniceKarabin je rozemletý endosperm zrn přirozených druhů rohovníku Ceratonia siliqua (L.) Taub. (čeleď Leguminosae).
Hlavní složkou je hydrokoloidní polysacharid s vysokou molekulovou hmotností složený z galaktopyranosových
a mannopyranosových jednotek, které jsou propojeny glykosodickými vazbami, chemicky jej lze popsat jako galaktomannan.
Relativní molekulová hmotnost50000 - 3000000
Einecs232-541-5
obsahobsah galaktomannanu nejméně 75 %
Popisbílý až žlutavě bílý prášek, téměř bez pachu
Identifikace
A. zkouška na přítomnost
galaktosy a mannosy
pozitivní
B. mikroskopické pozorováníRozemletý vzorek ve vodném roztoku obsahujícím 0,5 % jodu a 1%ního jodidu draselného se nakápne na podložní sklíčko
a pozoruje se pod mikroskopem. Karabin obsahuje dlouhé protažené buňky tvaru trubiček a jsou na sebe více či méně nahuštěny.
Jejich hnědý obsah je uspořádán daleko méně pravidelně než v gumě guar. V gumě guar jsou blízko sebe uspořádané skupiny
buněk kruhového až hruškovitého tvaru. Jejich obal je žlutý až hnědý.
C. rozpustnostdobře rozpustný v horké vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Popelnejméně 1,2 %, po žíhání při 800 °C
Bílkoviny (N × 6,25)nejvýše 7 %
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 4 %
Škrobprůkaz nepřítomnosti:
k roztoku vzorku zředěného 1:10 se přidá několik kapek jodového roztoku a nedojde k vytvoření modrého zbarvení
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg
Ethanol a 2 - propanolnejvýše 1 % jednotlivě nebo v kombinaci

E 412 GUMA GUAR

Synonymaguma cyamopsis
guarová mouka
DefiniceGuma guar je rozemletý endosperm zrn přirozených druhů luštěniny guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Tub. (čeleď Leguminosae).
Hlavní složkou je hydrokoloidní polysacharid s vysokou molekulovou hmotností složený z galaktopyranosových a mannopyranosových
jednotek, které jsou propojené glykosidickými vazbami, chemicky jej lze popsat jako galaktomannan. Guma může být částečně
hydrolyzovaná buď tepelným ošetřením, působením mírně kyselé nebo alkalické oxidace pro úpravu viskozity.
Einecs232-536-0
Molekulová hmotnostHlavní složkou je hydrokoloidní polysacharid s vysokou molekulovou hmotností (50000 - 8000000)
Obsahobsah galaktomannanu nejméně 75 %
Popisbílý až nažloutlý prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. Zkouška na přítomnost galaktosy a mannosypozitivní
B. rozpustnostrozpustná ve studené vodě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Popelnejvýše 5,5 %, stanoveno po žíhání při 800 °C
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 7 %
Bílkoviny (N × 6,25)nejvýše 10 %
ŠkrobNepřítomnost se prokazuje touto metodou: k roztoku vzorku zředěnému 1 : 10 se přidá několik kapek roztoku jódu
(nedochází k modrému zbarvení)
Organické peroxidynejvýše 0,7 meq aktivního kyslíku/kg vzorku
Furfuralnejvýše 1 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 413 TRAGANT

Synonymaguma tragant
DefiniceTragant je vysušený výron získaný ze stonků a větví přirozených druhů Astragalus gummifer Labillardiere a dalších asijských druhů Astralagus
(čeleď Leguminosae). Hlavní složkou jsou polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností (arabinogalaktany a kyselé polysacharidy),
které po hydrolýze poskytují kyselinu galakturonovou, galaktózu, arabinózu, xylózu a řukózu. Může obsahovat také malé množství thamnosy
a glukózy (vzniklé ze stopového množství škrobu nebo celulózy).
Einecs232-252-5
Relativní molekulová hmotnostasi 800000
PopisNerozemletý tragant se vyskytuje ve formě zploštělých, lamelových, rovných nebo zakřivených úlomků nebo ve formě spirálovitě stočených
kousků silných 0,5 - 2,5 mm a dlouhých až 3 cm. Má bílou až bledě žlutou barvu, ale některé kousky mohou mít červený nádech. Kousky mají
rohovitou strukturu s krátkými zlomy. Je bez pachu a roztoky mají nevýraznou slizovitou chuť. Práškový tragant má bílou až bledě žlutou nebo
růžově hnědou (bledě žlutohnědou) barvu.
Identifikace
A. rozpustnost1 g vzorku v 50 ml vody bobtná a tvoří hladký, tuhý opaleskující sliz, je nerozpustný v ethanolu a nebobtná v 60 % (m/V) vodném roztoku ethanolu
Čistota
Negativní zkouška na přítomnost gumy karaya1 g se vaří s 20 ml vody, dokud se nevytvoří sliz. Přidá se 5 ml HCl a směs se znovu vaří 5 minut. Nedojde k vytvoření stálého růžového nebo červeného zabarvení.
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 16 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Celkový obsah popelanejvýše 4 %
Popel nerozpustný v kyseliněnejvýše 0,5 %
Látky nerozpustné k kyseliněnejvýše 2 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 414 ARABSKÁ GUMA

Synonymaakáciová guma
DefiniceArabská guma je vysušený výron získaný ze stonků a větví přirozených druhů Acacia senegal (L.) Willdenow nebo úzce
příbuzných druhů Acacia (čeleď Leguminosae). Skládá se především z polysacharidů s vysokou molekulovou hmotností
a jejich vápenatých, hořečnatých a draselných solí, které hydrolýzou poskytují arabinózu, galaktózu, rhamnózu a kyselinu
glukuronovou.
Einecs232-519-5
Relativní molekulová hmotnostasi 350000
PopisNerozemletá arabská guma se vyskytuje ve formě bílých nebo žlutavě bílých zakulacených kapek různých velikostí nebo
ve formě hranatých kousků, které jsou někdy promíchány s tmavšími úlomky. Vyskytuje se také ve formě bílých nebo žlutavě
bílých vloček, zrnek, prášku nebo ve formě materiálu získaného sušením rozprašováním.
Identifikace
A. rozpustnost1 g rozpuštěný ve 2 ml studené vody tvoří roztok, který snadno teče a na lakmusový papírek reaguje kysele, je nerozpustný
v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 17 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin pro zrnitou formu a nejvýše 10 % po sušení při 105 °C
po dobu 5 hodin pro materiál získaný rozprašovacím sušením
Celkový obsah popelanejvýše 4 %
Popel rozpustný v kyseliněnejvýše 0,5 %
Látky nerozpustné k kyseliněnejvýše 1 %
Škrob nebo dextrinRoztok gumy zředěný 1:50 se povaří a ochladí. K 5 ml se přidá 1 kapka jodového roztoku, nevytvoří se ani namodralé,
ani načervenalé zabarvení
TaninK 10 ml roztoku arabské gumy zředěnému 1:50 se přidá asi 0,1 ml roztoku FeCl3 (9 g FeCl3 • 6H2O se doplní vodou do 100 ml),
nevytvoří se načernalé zabarvení ani načernalá sraženina
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg
Produkty hydrolýzynepřítomnost mannosy, xylosy a kyseliny galakturonové (stanoveno chromatograficky)
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 415 XANTHAN

DefiniceXanthan je polysacharidová guma s vysokou molekulovou hmotností a je vyráběna fermentací sacharidů čistou kulturou
přirozených druhů Xanthomonas campestri, přečištěná regenerací ethanolem nebo 2 - propanolem, sušená a rozemletá.
Obsahuje převážně hexózové jednotky D-glukosy a D-mannosy spolu s kyselinou glukuronovou a kyselinou pyrohroznovou
a připravuje se jako sodná, vápenatá a draselná sůl, její roztoky jsou neutrální.
Einecs234-394-2
Realtivní molekulová hmotnostasi 1000000
Obsah4,2 - 5,0 % CO2, což je ekvivalent 91 - 108 % xanthanové gumy
Popisprášek krémové barvy
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 2,5 hodiny
Celkový obsah popelanejvýše 16 %, vztaženo na sušinu, po žíhání při 650 °C po dobu 4 hodin
Kyselina pyrohroznovánejméně 1,5 %
Látky nerozpustné k kyseliněnejvýše 1,5 %
Ethanol a propan-2-olnejvýše 500 mg/kg jednotlivě nebo v kombinaci
Olovonejvýše 2 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000/ 1 g
Kvasinky a plísněnejvýše 300/ 1 g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g
Xanthomonas campestrisNegativní/1 g

E 416 GUMA KARAYA

Synonymakatilo, kadaya, guma stercuila, karaya, kullo, kuterra
DefiniceGuma karaya je vysušený výron stonků a větví přirozených druhů Sterculia urens Roxburgh a dalších druhů Sterculia
(čeleď Sterculiaceae) nebo z Cochlospermum gossypium A.P.De Candolle nebo jiných druhů Cochlospermum (čeleď Bixyceae).
Sestává především z acetylovaných polysacharidů, které mají vysokou molekulovou hmotnost a které po hydrolýze poskytují
galaktózu, rhamnózu a kyselinou galakturonovou společně s menším množstvím kyseliny glukuronové.
Einecs232-539-4
PopisGuma karaya se vyskytuje ve formě kapiček proměnlivé velikosti a ve formě nepravidelných úlomků, které mají typický
semikrystalický vzhled. Má bledě žlutou až narůžověle hnědou barvu, je průhledná a rohovitá. Prášková guma karaya
je bledě šedá až růžově hnědá. Guma má typický pach po kyselina octové.
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustná v ethanolu
B. bobtnání v roztoku ethanoluGuma karaya na rozdíl od ostatních gum bobtná v 60 % ním ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 20 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Celkový obsah popelanejvýše 8 %, vztaženo na sušinu, po žíhání při 650 °C po dobu 4 hodin
Popel nerozpustný v kyseliněnejvýše 1 %
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 3 %
Těkavé kyselinynejméně 10 %, jako kyselina octová
Škrobneprokazatelný
Arzennejvýše 3 mg/kg
Oolovonejvýše 5 mg/kg
Ruťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg
Escherichianegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 417 GUMA TARA

DefiniceGuma tara se získává drcením endospermu semen přirozených druhů Caesalpinia spinosa (čeleď Leguminosae).
Sestává především z polysacharidů o vysoké molekulové hmotnosti složených převážně z galaktomannannů.
Hlavní složka sestává z lineárního řetězce (14)-β-D-mannopyranosových jednotek, k nimž jsou pomocí (16)
vazeb připojeny-D-galaktopyranosové jednotky. Poměr mannózy a galaktózy je v gumě tara 3:1.
V karabinu je tento poměr 1:4 a v gumě guar 2:1.
Einecs254-409-6
Popisbílý až žlutavě bílý prášek bez pachu
Identifikace
A. rozpustnostdobře rozpustná ve vodě, nerozpustná v ethanolu
B. tvorba geluK vodnému roztoku vzorku se přidá malé množství boritanu sodného, vytvoří se gel
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %
Popelnejvýše 1,5 %
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 2 %
Bílkoviny(N × 5,7)nejvýše 3,5 %
Šrobneprokazatelný
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 418 GUMA GELLAN

DefiniceGuma gellan je polysacharidová guma o vysoké molekulové hmotnosti, která se vyrábí fermentací sacharidů čistou kulturou
přirozených druhů Pseudomonas elodea, přečištěná regenerací isopropylalkoholem, vysušená a rozemletá. Polysacharidy
s vysokou molekulovou hmotností sestávají především z opakujících se tetrasacharidových jednotek (sestávajících z jedné
rhamnózy, jedné kyseliny glukuronové a dvou glukóz), které jsou substituovány acylovými (glycerylovými a acetylovými)
skupina jako O-glykosidicky vázané estery. Glukuronová kyselina je neutralizována za vzniku smíšené draselné, sodné,
vápenaté a hořečnaté soli.
Einecs275-117-5
Relativní molekulová hmotnostasi 500000
Obsah3,3 - 6,8 % CO2
Popiskrémově bílý prášek
Identifikace
A. rozpustnostdobře rozpustná ve vodě, tvoří viskózní roztok, nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, po sušení při 105 °C po dobu 2,5 hodin
Dusíknejvýše 3 %
2-propanolnejvýše 750 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 10000/ 1 g
Kvasinky a plísněnejvýše 400/ 1 g
Escherichia colinegativní/5 g
Salmonella spp.negativní/10 g

E 420(i) SORBITOL

SynonymaD-glucitol, D-sorbitol
Definice
Chemický názevD-glucitol
Einecs200-061-5
Chemický vzorecC6H14O6
Relativní molekulová hmotnost182,17
Obsahobsah nejméně 97 % celkových glycitolů a nejméně 91 % D-sorbitolu v sušině.
Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH(CHOH)n CH2OH, kde „n“ je celé číslo
Popisbílý hygroskopický prášek, krystalický prášek, vločky nebo granule mající sladkou chuť
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu
B. rozmezí bodu tání88 - 102 °C
C. monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1ml benzaldehydu a 1ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce,
dokud se neobjeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí ve 20 ml vroucí vody obsahující 1 g hydrogenuhličitanu sodného,
zfiltruje se za horka, filtrát se nechá vychladnout, filtruje se odsáváním, promyje se 5 ml směsi methanolu a vody (1:2) a vysuší se na vzduchu.
Takto získané krystaly tají při teplotě mezi 173 - 179 °C.
Čistota
Obsah vodynejvýše 1 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 1 %, vztaženo na sušinu
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Celkový obsah cukrůnejvýše 1 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Chloridynejvýše 50 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 420(ii) SORBITOL SIRUP

SynonymaD-glucitol sirup
Definice
Chemický názevSorbitolový sirup připravený hydrogenací glukózového sirupu osahuje D-sorbitol, D-mannitol a hydrogenované sacharidy.
Část výrobku, která není D-sorbitolem, je tvořena hlavně hydrogenovanými oligosacharidy vzniklými hydrogenací glukózového sirupu
použitého jako surovina (v tomto případě sirup nekrystalizuje) nebo mannitolem. Mohou být přítomna malá množství glycitolů,
kde n ≤ 4. Glycitoly jsou sloučeniny se strukturním vzorcem CH2OH(CHOH)n CH2OH, kde „n“ je celé číslo.
Einecs270-337-8
Obsahobsah nejméně 69 % celkových pevných látek a nejméně 50 % D-sorbitolu na bezvodé bázi
Popisčirý, bezbarvý a sladce chutnající vodný roztok
Identifikace
A. rozpustnostmísitelný s vodou, glycerolem a s propan-1,2-diolem
B. monobenzylidenový derivát sorbitoluK 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v mechanické třepačce,
dokud se neobjeví krystaly. Filtruje se pomocí odsávání, krystaly se rozpustí ve 20 ml vroucí vody obsahující 1 g hydrogenuhličitanu sodného,
zfiltruje se za horka, filtrát se nechá vychladnout, filtruje se odsáváním, promyje se 5 ml směsi methanolu a vody (1:2) a vysuší se na vzduchu.
Takto získané krystaly tají při teplotě mezi 173 - 179 °C.
Čistota
Obsah vodynejvýše 31 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 1 %, vztaženo na sušinu
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Chloridynejvýše 50 mg/kg, vztaženo na sušinu
Síranynejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 421 MANNITOL

I. MANNITOL

SynonymaD-mannitol
DefiniceVyrábí se katalytickou hydrogenací cukerných roztoků obsahujících glukózu anebo fruktózu
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Chemický vzorecC6H14O6
Relativní molekulová hmotnost182,2
Obsah96 - 102 % D-mannitolu v sušině
Popisbílý, krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru
B. rozmezí bodu tání164 - 169 °C
C. chromatografie na tenké vrstvěvyhoví zkoušce
D. optická otáčivost[α]20D: +23°-+25° (boritanový roztok)
E. pH5 - 8
K 10 ml 10 % (m/V) roztoku vzorku se přidá 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného a poté se změří pH.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,3 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa
Celkové cukrynejvýše 1 %, vyjádřeno jako glukosa
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Chloridynejvýše 70 mg/kg
Síranynejvýše 100 mg/kg
Niklnejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

II. MANNITOL VYRÁBĚNÝ FERMENTACÍ

SynonymaD-mannitol
DefiniceVyráběný diskontinuální aerobní fermentací kvasinek Zygosaccharomyces rouxii
Chemický názevD-mannitol
Einecs200-711-8
Chemický vzorecC6H14O6
Relativní molekulová hmotnost182,2
Obsahnejméně 99 % v sušině
Popisbílý, krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru
B. rozmezí bodu tání164 - 169 °C
C. chromatografie na tenké vrstvěvyhoví zkoušce
D. optická otáčivost[α]20D: +23° -+ 25° (boritanový roztok)
E. pH5 - 8
K 10 ml 10 %) (m/V) roztoku vzorku se přidá 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného a poté se změří pH.
Čistota
Arabitolnejvýše 0,3 %
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,3 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa
Celkové cukrynejvýše 1 %, vyjádřeno jako glukosa
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Chloridynejvýše 70 mg/kg
Síranynejvýše 100 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Aerobní mezofilní bakterienejvýše 103 v 1 g
Koliformní bakterienegativní/10 g
Salmonellanegativní/10 g
Escherichia colinegativní/10 g
Pseudomonas aeruginosanegativní/v 10 g
Plísněnejvýše 100/1 g
Kvasinkynejvýše 100/1 g

E 422 GLYCEROL

Synonymaglycerin
Definice
Chemické názvy1,2,3-propantriol, glycerol, trihydroxypropan
Einecs200-289-5
Chemický vzorecC3H8O3
Realtivní molekulová hmotnost92,1
Obsahnejméně 98 % glycerolu, vztaženo na sušinu
Popisčirá, bezbarvá hygroskopická sirupovitá kapalina s pouze slabou charakteristickou vůní, která není pronikavá ani nepříjemná
Identifikace
A. tvorba akroleinu zahřátímve zkumavce se zahřeje několik kapek vzorku spolu s asi 0,5 g hydrogensíranu draselného, vyvíjejí se charakteristické dráždivé páry akroleinu
B. hustota (25/25 °C)nejméně 1,257
C. index lomu [n]D201,471 - 1,474
Čistota
Obsah vodynejvýše 5 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,01 % stanoveno při 800 ± 25 °C
Butantriolynejvýše 0,2 %
Akrolein, glukóza a sloučeniny amoniakusměs 5 ml glycerolu a 5 ml roztoku NaOH (1:10) se 5 minut zahřívá při 60 °C, směs nezežloutne ani se nevyvíjí amoniakový pach
Mastné kyseliny a esterynejvýše 0,1 % vyjádřeno jako kyselina máselná
Chlorované sloučeninynejvýše 30 mg/kg vyjádřeno jako chlor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 425 (i) KONJAKOVÁ GUMA

Definice
Chemické názvyKonjaková guma je hydrokoloid rozpustný ve vodě, získávaný z konjakové moučky vodnou extrakcí. Konjacová moučka je nepřečištěná surovina
z kořene trvalky Amorphophallus konjac. Hlavní složkou konjacové gumy je ve vodě rozpustný polysacharid glukomannan o vysoké molekulové
hmotnosti, který obsahuje D-mannosové a D-glukosové jednotky v molárním poměru 1,6:1,0, spojenéβ(1-4)-glykosidickými vazbami. Kratší boční
větve jsou spojeny β(1-3)-glykosidickými vazbami a náhodně se vyskytují acetylové skupiny v poměru asi 1 skupina na 9 - 19 jednotek cukru.
Relativní molekulová hmotnosthlavní složka glukomannan má průměrnou molekulovou hmotnost 200000 - 2000000.
Obsahnejméně 75 % sacharidů
Popisbílý až krémový nebo světle hnědý prášek
Identifikace
A. rozpustnostdispergovatelný v horké nebo studené vodě, tovří vysoce viskózní roztok o pH 4,0 - 7,0
B. tvorba geluK 1%nímu roztoku vzorku se přidá 5ml 4%ního rotoku boritanu sodného a obsah se intezívně protřepe. Vytvoří se gel.
C. tvorba tepelně stabilního gelu30minutovým zahřátím ve vroucí lázni se za neustálého míchání připraví 2%ní roztok vzorku a poté se ochladí na laboratoní teplotu.
Ke zcela hydratovanému vzorku se za laboratorní teploty přidá 1 ml 10%ního uhličitanu draselného na každý 1 gram vzorku použitého
k přípravě 30 g 2%ního roztoku. Směs se ve vodní látni zahřeje na 85 °C a ponechá se 2 hodiny v klidu. Za těchto podmínek se vytvoří
tepelně stabilní gel.
D. viskozita 1%ního roztokunejméně 3 kg.m-1.s-1 při 25 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Škrobnejvýše 3 %
Bílkoviny (N × 5,7)nejvýše 3 %
Kjeldahlovou metodou se stanoví dusík; vynásobením procentuálního množství dusíku číslem 5,7 se vypočte procentuální množství
bílkovin ve vzorku.
Látky rozpustné v etherunejvýše 0,1 %
Celkový popelnejvýše 5,0 %, po žíhání při 800 °C po dobu 3 - 4 hodin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Salmonella spp.negativní/12,5 g
Escherichia colinegativní/5 g

E 425 (ii) KONJAKOVÝ GLUKOMANNAN

Definice
Chemické názvyKonjakový glukomannan je ve vodě rozpustný hydrokoloid získávaný z konjakové moučky vypíráním vodou obsahující ethanol. Konjaková moučka je nepřečištěná
surovina z kořene trvalky Amorphophalhis konjac. Hlavní složkou je ve vodě rozpustný polysacharid glukomannan o vysoké molekulové hmotnosti, který obsahuje
D-mannosové a D-glukosové jednotky v molárním poměru 1,6:1,0, spojenéβ(1-4)-glykosidickými vazbami s větví po každých 50 - 60 jednotkách.
Každý asi 19. sacharidový zbytek je acetylovaný.
Relativní molekulová hmotnost500000 - 2000000
Obsahcelková vláknina-nejméně 95 %, vztaženo na sušinu
Popisbílé až slabě nahnědlé jemné částice, polétavý prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostDispergovatelný v horké nebo studené vodě, tvoří vysoce viskózní roztok o pH 5,0 - 7,0. rozpustnost se zvyšuje zahřátím a mechanickým mícháním.
B. tvorba tepelně stabilního gelu30minutovým zahřátím ve vroucí lázni se za neustálého míchání připraví 2%ní roztok vzorku a poté se ochladí na laboratorní teplotu.
Ke zcela hydratovanému vzorku se za laboratorní teploty přidá 1 ml 10%ního uhličitanu draselného na každý 1 gram vzorku použitého k přípravě
30 g 2%ního roztoku. Směs se ve vodní lázni zahřeje na 85 °C a ponechá se 2 hodiny v klidu. Za těchto podmínek se vytvoří tepelně stabilní gel.
C. viskozita 1%ního roztokunejméně 20 kg•m-1.s-1 při 25 °C
Čistotanejvýše 8 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Úbytek hmotnosti sušením
Škrobnejvýše 1 %
Bílkoviny (N × 5,7)nejvýše 1,5 %
Kjeldahlovou metodou se stanoví dusík; vynásobením procentuálního množství dusíku číslem 5,7 se vypočte procentuální množství bílkovin ve vzorku.
Látky rozpustné v etherunejvýše 0,5 %
Celkový popelnejvýše 2,0 %, po žíhání při 800 °C po dobu 3 - 4 hodin
Siřičitany (jako SO2)nejvýše 4 mg/kg
Chloridynejvýše 0,02 %
Látky rozpustné v 50%ním alkoholunejvýše 2,0 %
Olovonejvýše 1 mg/kg
Salmonella spp.negativní/12,5 g
Escherichia colinegativní/5 g

E 426 SOJOVÁ HEMICELULÓZA

DefiniceSójová hemicelulóza je rafinovaný polysacharid rozpustný ve vodě získávaný z přirozeného kmene sójové vlákniny extrakcí horkou vodou.
Kromě ethanolu se nesmí použít žádná jiná organická srážecí činidla.
Chemické názvysójové polysacharidy rozpustné ve vodě
sójová vláknina rozpustná ve vodě
Obsahnejméně 74 % sacharidů
Popispolétavý bílý nebo nažloutle bílý prášek
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný v horké nebo studené vodě, bez tvorby gelu
B. pH 1%ního roztoku5,5 ± 1,5
C. viskozita 10%ního roztokunejvýše 200 mPa.s
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 7 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
bílkovinynejvýše 14,0 %
Celkový popelnejvýše 9,5 %, po žíhání při 600 °C po dobu 4 hodin
Arzennejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Ethanolnejvýše 2 %
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 3000/1 g
Kvasinky a plísněnejvýše 100/1 g
Escherichia colinegativní v 10 g

E427 KASIOVÁ GUMA

Synonyma
DefiniceKasiová guma je rozemletý čištěný endosperm semen rostliny Cassia tora a Cassia obtusifoli (Leguminosae) obsahující méně než 0,05 % Cassia occidentalis.
Hlavní složkou jsou polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností složené především z lineárních řetězců jednotek 1,4-β-D-mannopyranosy spojených
s jednotkami 1,6-α-D-galaktopyranosy. Poměr mannosy ke galaktóze je přibližně 5:1. Při výrobě se semena zbaví slupek a zárodků tepelným mechanickým
ošetřením, po němž následuje mletí a třídění endospermu. Rozemletý endosperm se dále čistí extrakcí isopropanolem.
Obsahnejméně 75 % galaktomannanu
Popissvětle žlutý až krémově bílý prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný v ethanolu, dobře se rozptyluje ve studené vodě a vytváří koloidní roztok
B. tvorba gelu pomocí boritanuK vodné disperzi vzorku se přidá dostatečné množství zkušebního roztoku boritanu sodného, tím se zvýší pH na hodnotu vyšší než 9 a vytvoří se gel.
C. tvorba gelu pomocí xanthanuNaváží se 1,5 g vzorku a 1,5 g xanthanu a obě množství se smíchají. Tato směs se přidá za rychlého míchání ke 300 ml vody o teplotě 80 °C v kádince
o objemu 400 ml. Směs se míchá, dokud se nerozpustí, a po rozpuštění míchání pokračuje dalších 30 minut. Při míchání se teplota udržuje nad 60 °C.
Poté se míchání přeruší a směs se nechá chladnout při pokojové teplotě nejméně 2 hodiny.
Poté, co teplota klesne pod 40 °C, se vytvoří pevný viskozo-elastický gel. Takový gel nevznikne v 1%ním kontrolním roztoku samotné kasiové gumy
nebo xanthanu připraveném obdobným způsobem.
D. viskozitanejvýše 500 mPa.s (25 °C, 2 hodiny, 1% roztok), což odpovídá průměrné molekulové hmotnosti 200000 - 300000 D
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C po dobu 5 hodin
Bílkovinynejvýše 7,0 %
Celkový popelnejvýše 1,2 %
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 2,0 %
pH 1%ního vodného roztoku5,5-8,0
Hrubý tuknejvýše 1 %
Celkový obsah antrachinonůnejvýše 0,5 mg/kg (mezní hodnota detekce)
Zbytky rozpouštědelnejvýše 750 mg/kg isopropylalkoholu
Olovonejvýše 1 mg/kg
Celkový počet mikroorganismůnejvýše 5000 KTJ/1 g
Kvasinky a plísněnejvýše 100 KTJ/1 g
Escherichia colinegativní v 1 g
Salmonella sp.negativní v 25 g

E 431 POLY(OXYETHYLEN(40))-STEARÁT

SynonymaPolyoxyl (40)-stearát, poly(oxyethylen(40))monostearát
DefiniceSměs mono-a diesterů komerční potravinářské stearové kyseliny a různých poly(oxyethylen)diolů (s průměrnou délkou polymeru asi 40 oxyethylenových skupin) a volného polyalkoholu
Obsahnejméně 97,5 % vztaženo na bezvodou bázi
PopisPři 25 °C nevýrazně vonící krémově zbarvené vločky nebo voskovitá látka
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu a ethylacetátu, nerozpustná v minerálním oleji
B. rozmezí bodu tuhnutí39 - 44 °C
C. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodynejvýše 3 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 1
Číslo zmýdelnění25 - 35
Hydroxylové číslo27 - 40
1,4-dioxannejvýše 5 mg/kg
Oxirannejvýše 0,2 mg/kg
Ethylenglykoly (mono a di)nejvýše 0,25 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 432 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOLAURÁT (POLYSORBÁT 20)

Synonymapolysorbát 20, poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monolaurát
DefiniceSměs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou laurovou kyselinou, kondenzovaných
s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů
Obsahnejméně 70 % oxyethylenových skupin, odpovídá nejméně 97,3 % poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monolaurátu, vztaženo na bezvodou bázi
Popispři 25 °C citrónově až jantarově zbarvená olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristikou vůní
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a dioxanu, nerozpustná v minerálním oleji a petroletheru
B. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodynejvýše 3 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 2
Číslo zmýdelnění40 - 50
Hydroxylové číslo96 - 108
1,4-dioxannejvýše 5 mg/kg
Oxirannejvýše 0,2 mg/kg
Ethylenglykoly (mono a di)nejvýše 0,25 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 433 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOOLEÁT (POLYSORBÁT 80)

Synonymapolysorbát 80, poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monooleát
DefiniceSměs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou olejovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů
Obsahnejméně 65 % oxyethylenových skupin, odpovídá nejméně 96,5 % poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monooleátu, vztaženo na bezvodou bázi
PopisPři 25 °C citrónově až jantarově zbarvená olej ovitá kapalina s nevýraznou charakteristikou vůní
Identifikace
A. rozpustnostRozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a toluenu, nerozpustná v minerálním oleji a petroletheru
B. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodynejvýše 3 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 2
Číslo zmýdelnění45 - 55
Hydroxylové číslo65 - 80
1,4-dioxannejvýše 5 mg/kg
Oxirannejvýše 0,2 mg/kg
Ethylenglykoly (mono a di)nejvýše 0,25 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 434 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOPALMITÁT (POLYSORBÁT 40)

Synonymapolysorbát 40, poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monopalmitát
Definicesměs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou palmitovou kyselinou, kondenzovaných s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů
Obsahnejméně 66 % oxyethylenových skupin, odpovídá nejméně 97 % poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monopalmitátu, vztaženo na bezvodou bázi
Popispři 25 °C citrónově až oranžově zbarvená olejovitá až gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristikou vůní
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a acetonu, nerozpustná v minerálním oleji
B. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodynejvýše 3 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 2
Číslo zmýdelnění41 - 52
Hydroxylové číslo90 - 107
1,4-dioxannejvýše 5 mg/kg
Oxirannejvýše 0,2 mg/kg
Ethylenglykoly (mono a di)nejvýše 0,25 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 435 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-MONOSTEARÁT (POLYSORBÁT 60)

Synonymapolysorbát 60, poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monostearát
Definicesměs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou stearovou kyselinou, kondenzovaných
s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů
Obsahnejméně 65 % oxyethylenových skupin, odpovídá nejméně 97 % poly(oxyethylen(20))-sorbitan-monostearátu, vztaženo na bezvodou bázi
Popispři 25 °C citrónově až oranžově zbarvená olejovitá až gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristikou vůní
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, ethylacetátu a toluenu, nerozpustná v minerálním oleji a v rostlinných olejích
B. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodynejvýše 3 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 2
Číslo zmýdelnění45 - 55
Hydroxylové číslo81 - 96
1,4-dioxannejvýše 5 mg/kg
Oxirannejvýše 0,2 mg/kg
Ethylenglykoly (mono a di)nejvýše 0,25 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 436 POLY(OXYETHYLEN)-SORBITAN-TRISTEARÁT (POLYSORBÁT 65)

Synonymapolysorbát 65, poly(oxyethylen(20))-sorbitan-tristearát
Definicesměs parciálních esterů sorbitolu a jeho mono a dianhydridů s komerční potravinářskou stearovou kyselinou, kondenzovaných
s přibližně 20 moly oxiranu na mol sorbitolu a jeho anhydridů
Obsahnejméně 46 % oxyethylenových skupin, odpovídá nejméně 96 % poly(oxyethylen(20))-sorbitan-tristearátu, vztaženo na bezvodou bázi
Popispři 25 °C žlutohnědá voskovitá hmota s nevýraznou charakteristikou vůní
Identifikace
A. rozpustnostdispergovatelný ve vodě, rozpustný v minerálním oleji a v rostlinných olejích, petroletheru, acetonu, diethyketheru, dioxanu, ethanolu a methanolu
B. rozmezí bodu tuhnutí29 - 33 °C
C. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro parciální ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou
Čistota
Obsah vodynejvýše 3 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 2
Číslo zmýdelnění88 - 98
Hydroxylové číslo40 - 60
1,4-dioxannejvýše 5 mg/kg
Oxirannejvýše 0,2 mg/kg
Ethylenglykoly (mono a di)nejvýše 0,25 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 440 (i) PEKTIN

DefinicePektin sestává především z částečně methylované polygalakturonové kyseliny a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí.
Získává se extrakcí přirozených kmenů vhodných potravinářských rostlinných materiálů, obvykle citrusových plodů a jablek, ve vodném prostředí.
Nesmí se použít jiná organická srážecí činidla než methanol, ethanol a 2-propanol
Einecs232-553-0
Obsahnejméně 65 % kyseliny galakturonové vztaženo na bezvodou bázi bez popela, po promytí kyselinou a alkoholem
Popisbílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek
Identifikace
A. rozpustnostdobře rozpustný ve vodě, tvoří koloidní, opaleskující roztok, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Popel nerozpustný v kyseliněnejvýše 1 %, nerozpustný v asi 3N HCl
Oxid siřičitýnejméně 50 mg/kg, vztaženo na sušinu
Obsah dusíkunejvýše 1,0 % po promytí kyselinou a ethanolem
Volný methanol, ethanol
a 2-propanol
nejvýše 1 % jednotlivě nebo v kombinaci, ve vysušeném stavu
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 440 (ii) AMIDOVANÝ PEKTIN

DefiniceAmidovaný pektin sestává především z částečně methylované a amidované polygalakturonové kyseliny a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí.
Získává se extrakcí přirozených kmenů vhodných potravinářských rostlinných materiálů, obvykle citrusových plodů a jablek, v zásaditém prostředí působením amoniaku.
Nesmí se použít jiná organická srážecí činidla než methanol, ethanol a 2-propanol
Obsahnejméně 65 % kyseliny galakturonové vztaženo na bezvodou bázi bez popela, po promytí kyselinou a alkoholem
Popisbílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek
Identifikace
A. rozpustnostdobře rozpustný ve vodě, tvoří koloidní, opaleskující roztok, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Popel nerozpustný v kyseliněnejvýše 1 %, nerozpustný v asi 3N HCl
Stupeň amidacenejvýše 25 % veškerých karboxylových skupin
Oxid siřičitýnejméně 50 mg/kg ve vysušeném stavu
Obsah dusíkunejvýše 2,5 % po promytí kyselinou a ethanolem
Volný methanol, ethanol
a 2-propanol
nejvýše 1 % jednotlivě nebo v kombinaci, vztaženo na sušinu
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 442 AMONNÉ SOLI FOSFATIDOVÝCH KYSELIN

Synonymaamonné soli fosfatidových kyselin, směs amonných solí fosforylovaných glyceridů
DefiniceSměs amonných sloučenin fosfatidových kyselin odvozených od jedlého oleje a tuku, obvykle částečně ztužený řepkový olej.
Na fosfor může být vázána jedna, dvě nebo tři hydroxylové skupiny glycerinu. Kromě toho mohou být dva estery fosforu vázány dohromady jako fosfatidylfosfatidy
Obsahobsah fosforu 3 - 3,4 % hmotnosti,
obsah amoniaku 1,2 - 1,5 %, vyjádřeno jako N
Popismastná polotuhá látka
Identifikace
A. rozpustnostdobře rozpustný v tucích, nerozpustný ve vodě, částečně rozpustný v ethanolu a acetonu
B. zkouška na přítomnost glycerolu, mastných kyselin a fosforečnanupozitivní
Čistota
Látky rozpustné v petroletherunejvýše 2,5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 444 ISOBUTYRÁT OCTANU SACHAROSY

SynonymaSAIB
Definiceisobutyrát octanu sacharosy je směsí reakčních produktů esterifikace sacharosy potravinářské jakosti s anhydridem kyseliny octové
a anhydridem kyseliny isomáslené, následně destilovaný. Směs obsahuje veškeré možné kombinace esterů, v nichž je molární poměr
octanu k máselnanu asi 2:6.
Einecs204-771-6
Chemický názevdioctan hexaisomáselnan sacharózy
Chemický vzorecC40H62O19
Relativní molekulová hmotnostasi 832 - 836
C40H62O19 846,9
Obsah98,8 - 101,9 % C40H62O19
Popissvětlá kapalina barvy slámy, čirá, bez sedimentu s mírným pachem
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, dobře rozpustný ve většině organických rozpouštědel
B. index lomu[n]D40 1,4492 - 1,4504
C. specifická hmotnost[d]D25 1,141 - 1,151
Čistota
Triacetinnejvýše 0,1 %
Číslo kyselostinejvýše 0,2
Číslo zmýdelnění524 - 540
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 3 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 5 mg/kg

E 445 GLYCERYLESTERY DŘEVNÝCH PRYSKYŘIC

SynonymaPryskyřičný ester
DefiniceSložitá směs tri-a diglycerylesterů pryskyřičných kyselin z dřevných pryskyřic. Pryskyřice se získává extrakcí rozpouštědlem ze špalků dřeva
vzrostlých borovic, následovanou rafinačním procesem extrakce z kapaliny do kapaliny. Tato specifikace se nevztahuje na látky odvozené
od pryskyřičné gumy a na výron živých borovic a látky odvozené od pryskyřice tálového oleje, vedlejšího produktu zpracování sulfátové
buničiny (papíru). Konečný výrobek sestává z přibližně 90 % pryskyřičných kyselin a 10 % neutrálních (nekyselých) sloučenin.
Frakce pryskyřičných kyselin je složitá směs isomerních diterpenových monokarboxylových kyselin, které mají empirický vzorec
C20H30O2, zejména kyseliny abietové. Látka se přečišťuje přeháněním s vodní parou nebo proti proudu parní destilací.
Popistvrdá, žlutá až bledě jantarově zbarvená pevná látka
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu
B. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro danou sloučeninu
Čistota
Měrná hmotnost roztoku [d]2520nejméně 0,935 při stanovení v 50%ním roztoku d-limonenu (97 %, bod varu 175,5 °C, d420 0,84)
Rozpětí bodu měknutí82 - 90 °C (metoda kroužek-kulička)
Číslo kyselosti3 - 9
Hydroxylové číslo15 - 45
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Zkouška na nepřítomnost pryskyřice tálového oleje (sírová zkouška)Když se organické sloučeniny obsahující síru zahřejí v přítomnosti mravenčanu sodného, síra se převede na sirovodík, který lze lehce zjistit pomocí papírku s octanem olovnatým. Pozitivní zkouška ukazuje na použití pryskyřice tálového oleje místo pryskyřice ze dřeva.

E 450 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonymadihydrogenfosforečnan disodný, dihydrogenpyrofosforečnan sodný, kyselý pyrofosforečnan sodný, pyrofosforečnan disodný
Definice
Chemický názevdihydrogendifosforečnan sodný
Einecs231-835 - 0
Chemický vzorecNa2H2P2O7
Relativní molekulová hmotnost221,94
Obsahnejméně 95 % dihydrogendifosforečnanu sodného
Obsah P20563,0 - 64,5 %
Popisbílý prášek nebo zrna
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostrozpustný ve vodě
C. pH 1%ního roztoku3,7 - 5,0
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 1 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 450 (ii) HYDROGENDIFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonymakyselý pyrofosforečnan trisodný, hydrogendifosforečnan sodný
Definice
Einecs238-735-6
Chemický vzorecmonohydrát Na3HP2O7 • H2O
bezvodý Na3HP2O7
Realtivní molekulová hmotnostmonohydrát 261,95
bezvodý 243,93
Obsahnejméně 95 % vztaženo na bezvodou bázi
Obsah P2O557,0 - 59,0 %
Popisbílý krystalický prášek nebo zrna, vyskytuje se bezvodý nebo jako monohydrát
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostrozpustný ve vodě
C. pH 1%ního roztoku6,7 - 7,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 4,5 %, vztaženo na bezvodou bázi
nejvýše 11,5 %, vztaženo na monohydrát
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 450 (iii) DIFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonymapyrofosforečnan tetrasodný, pyrofosforečnan sodný
Definice
Chemický názevdifosforečnan sodný
Einecs231-767-1
Chemický vzorecdekahydrát Na4P2O7 • 10H2O
bezvodý Na4P2O7
Relativní molekulová hmotnostdekahydrát 265,94
bezvodý 446,09
Obsahnejméně 95 % Na4P2O7 vztaženo na vyžíhanou bázi
Obsah P2O552,5 - 54,0 %
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly nebo bílý krystalický nebo zrnitý prášek. Dekahydrát se na suchém vzduchu slabě rozpadá
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostrozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku9,8 - 10,8
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 0,5 % pro bezvodou sůl, 38 - 42 % pro dekahydrát po sušení po dobu 4 hodin při 105 °C a po vyžíhání po dobu 30 minut při 550 °C
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 450 (v) DIFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonymapyrofosforečnan draselný, pyrofosforečnan tetradraselný
Definice
Chemický názevdifosforečnan draselný
Einecs230-785-7
Chemický vzorecK4P2O7
Molekulová hmotnost330,34 (bezvodá forma)
Obsahnejméně 95 % K4P2O7 vztaženo na vyžíhanou bázi
Obsah P2O542,0 - 43,7 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé krystaly nebo bílý velmi hygroskopický prášek
Identifikace
A. zkouška na draslík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostrozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku10,0 - 10,8
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 2 % po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin a po vyžíhání při 550 °C po dobu 30 minut
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 450 (vi) DIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonymapyrofosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevdifosforečnan vápenatý
Einecs232-221-5
Chemický vzorecCa2P2O7
Relativní molekulová hmotnost254,12
Obsahnejméně 96 %
Obsah P2O555,0 - 56,0
Popisjemný bílý prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na vápník a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostnerozpustný ve vodě, rozpustný ve zředěné HCl a HNO3
C. pH 10%ní vodné suspenze5,5 - 7,0
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 1,5 %, po vyžíhání při 800 ± 25 °C po dobu 30 minut
Fluoridynejvýše 5 0 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 450 (vii) DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonymakyselý pyrofosforečnan vápenatý, dihydrogenpyrofosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevDihydrogendifosforečnan vápenatý
Einecs238-933-2
Chemický vzorecCaH2P2O7
Molekulová hmotnost215,97
Obsahnejméně 90 %, vztaženo na bezvodou bázi
Obsah P2O561,0 - 64,0
Popisbílé krystaly nebo prášek
Identifikace
A. zkouška na vápník a fosforečnanypozitivní
Čistota
Látky nerozpustné v kyselináchnejvýše 0,4 %
Fluoridynejvýše 30 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 451 (i) TRIFOSFOREČNAN PENTASODNÝ

Synonymatrifosforečnan pentasodný, dekaoxotrifosforečnan pentasodný
Definice
Chemický názevtrifosforečnan pentasodný
Einecs231-838-7
Chemický vzorecNa5P3O10 • nH2O (n = 0 nebo 6)
Relativní molekulová hmotnost367,86
Obsahnejméně 85 % (bezvodá forma) nebo 65 % (forma hexahydrátu)
Obsah P2O556 - 59 % (bezvodá forma) nebo 43 - 45 % (forma hexahydrátu)
Popisbílé, slabě hygroskopické granule nebo prášek
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 1%ního roztoku9,1 - 10,2
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,7 % pro bezvodou sůl po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny a 23,5 % pro hexahydrát po sušení při 60 °C
po dobu 1 hodiny a následně při 105 °C po dobu 4 hodin
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,1 %
Vyšší polyfosforečnanynejvýše 1 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 451 (ii) TRIFOSFOREČNAN PENTADRASELNÝ

Synonymatrifosforečnan pentadraselný, trifosforečnan draselný, dekaoxotrifosforečnanpentadraselný
Definice
Chemický názevtrifosforečnan pentadraselný, dekaoxotrifosforečnan pentadraselný
Einecs237-574-9
Chemický vzorecK5O10P3
Relativní molekulová hmotnost448,42
Obsahnejméně 85 % vztaženo na bezvodou bázi
Obsah P2O546,6 - 48,0 %
Popisbílý velmi hygroskopický prášek nebo granule
Identifikace
A. zkouška na draslík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostvelmi rozpustný ve vodě
C. pH 1%ního roztoku9,2 - 10,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 0,4 % po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin a následně po žíhání při 550 °C po dobu 30 minut
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 2 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 452 (i) POLYFOFOREČNAN SODNÝ

1. ROZPUSTNÝ POLYMERNÍ FOSFOREČNAN

SynonymaHexametafosforečnan sodný, Grahamova sůl, sklovité polymerní fosforečnany sodné, metafosforečnan sodný polymerní, metafosforečnan sodný
DefiniceRozpustné polymerní fosforečnany sodné se získávají tavením a následným ochlazením fosforečnanů sodných. Tyto sloučeniny tvoří třídu amorfních,
ve vodě rozpustných polymerních fosforečnanů složených z lineárních řetězců metafosforečnanových jednotek (NaPO3)x, kde x > 2, zakončené skupinami
Na2PO4. Tyto látky jsou obvykle charakterizovány svým poměrem Na2O/P2O5 nebo obsahem P2O5. Poměr Na2O/P2O5 se mění od 1,3 u tetrafosforečnanů
sodných, kde x je přibližně 4 do přibližně 1,1 u Grahamovy soli (obecný název hexametafosforečnan sodný), kde x = 13 - 18 a do 1,0 pro polymerní
fosforečnany sodné s vyšší molekulovou hmotností, kde x = 20 - 100 nebo více, pH jejich roztoků je v rozmezí 3,0 - 9,0.
Chemický názevfosforečnan sodný polymerní
Einecs272-808-3
Chemický vzorecHeterogenní směs sodných solí lineárních kondenzovaných polymerní ch fosforečných kyselin obecného vzorce H(n+2)PnO(3n+1), kde n je nejméně 2
Relativní molekulová hmotnost(102)n
Obsah P2O560 - 71 %, vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisbezbarvé nebo bílé průhledné destičky, granule nebo prášek
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostSnadno rozpustný ve vodě
C. pH 1%ního roztoku3,0 - 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,1 %
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

2. NEROZPUSTNÝ POLYFOSFOREČNAN

SynonymaNerozpustný metafosforečnan sodný, Maddrellova sůl, nerozpustný polymerní fosforečnan sodný, IMP
DefiniceNerozpustné metafosforečnan sodný je polymerní fosforečnan sodný s vysokou molekulovou hmotností tvořený dvěma
slouhými metafosforečnanovými řetězci (NaPO5)x, které v opačném směru spirálovitě obtáčejí společnou osu. Na2O/P2O5
je asi 1,0, pH vodné suspenze je asi 6,5.
Chemický názevPolymerní fosforečnan sodný
Einecs272-808-3
Chemický vzorecHeterogenní směs sodných solí lineárních kondenzovaných polymerní ch fosforečných kyselin obecného vzorce
H(n+2)PnO(3n+1), kde n je nejméně 2
Relativní molekulová hmotnost(102)n
Obsah P2O568,7 - 70,0 %
Popisbílý krystalický prášek
Identifikace
A. zkouška na sodík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostnerozpustný ve vodě, rozpustný v minerálních kyselinách a v roztocích chloridu draselného a amonného, nikoliv v roztoku
chloridu sodného
C. pH vodné suspenze 1:3asi 6,5
Čistota
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzenneivvše 3 ms/ks
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 452 (ii) POLYFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonymametafosforečnan draselný, polymerní metafosforečnan draselný, Kurrolova sůl
Definice
Chemický názevpolymerní fosforečnan draselný
Einecs232-212-6
Chemický vzorec(KPO3)n
heterogenní směs draselných solí lineárních kondenzovaných polymerních fosforečných kyselin obecného vzorce
H(n+2)PnO(3n+1), kde n je nejméně 2
Relativní molekulová hmotnost(118)n
Obsah P2O553,5 - 61,5 %, vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisjemný bílý prášek nebo krystaly nebo bezbarvé sklovité destičky
Identifikace
A. zkouška na draslík a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnost1 g se rozpustí ve 100 ml roztoku octanu sodného v poměru 1:25
C. pH 1%ní suspenzenejvýše 7,8
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 2,0 % po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin a následně po žíhání při 550 °C po dobu 30 minut
Cyklický fosforečnannejvýše 8 %, vztaženo na obsah P2O5
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 452 (iii) POLYFOSFOREČNAN SODNO-VÁPENATÝ

Synonymapolyfosforečnan sodno-vápenatý
Definice
Chemický názevpolyfosforečnan sodno-vápenatý
Einecs233-782-9
Chemický vzorec(NaPO3)nCaO (n = obvykle 5)
Obsah61 - 69 % jako P2O5
Popisbílé krystaly, kuličky
Identifikace
A. pH 1%ní (m/m) suspenze5 - 7
B. obsah CaO7 - 15 % hmot.
Čistota
Fluoridynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 452 (iv) POLYFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonymametafosforečnan vápenatý, polymerní metafosforečnan vápenatý
Definice
Chemický názevpolymerní fosforečnan vápenatý
Einecs236-769-6
Chemický vzorec(CaP2O6)n
heterogenní směs vápenatých solí kondenzovaných polymerních fosforečných kyselin obecného vzorce H(n+2)PnO(n+1), kde n je nejméně 2
Relativní molekulová hmotnost(198)n
Obsah P2O571 - 73 % vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisbezbarvé krystaly nebo bílý prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na vápník a fosforečnanypozitivní
B. rozpustnostobvykle mírně rozpustný ve vodě, rozpustný v kyselém prostředí
C. obsah CaO27 - 29,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 2,0 % po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin a následně po žíhání při 550 °C po dobu 30 minut
Cyklický fosforečnannejvýše 8 %, vztaženo na obsah P2O5
Fluoridynejvýše 3 0 mg/kg, vyjádřeno jako fluor
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 459 β-CYKLODEXTRIN

Definiceβ-cyklodextrin je neredukující cyklický sacharid skládající se ze sedmi α-D-glukopyranosylových jednotek vázaných (1 - 4).
Produkt se získává působením enzymu cykloglykosyltransferasy (CGTasy) získané z Bacillus circulans, Paenibacillus macerans
nebo rekombinantu Bacillus licheniformis, kmen SJ1608, na částečně hydrolyzovaný škrob.
Chemický názevcyklomaltoheptaosa
Einecs231-493-2
Chemický vzorec(C6H10O5)7
Relativní molekulová hmotnost1135
Obsahnejméně 98,0 % (C6H10O5)7 vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílá nebo téměř bílá krystalická látka, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. specifická otáčivost[α]D25 1%ního roztoku: +160 - +164°
B. rozpustnostmírně rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v horké vodě, málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Obsah vodynejvýše 14,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Jiné cyklodextrinynejvýše 2,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Zbytková rozpouštědla (toluen a trichlorethylen)nejvýše 1,0 mg/kg každého z rozpouštědel
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 460 (i) MIKROKRYSTALICKÁ CELULÓZA

SynonymaCelulosový gel
DefiniceMikrokrystalická celulóza je přečištěná, částečně depolymerovaná celulóza, připravená působením minerálních kyselin
na α-celulózu, získanou jako drť z přirozených rostlinných pletiv, stupeň polymerace je obvykle nižší než 400
Chemický názevcelulóza
Einecs232-674-9
Chemický vzorec(C6H10O5)n
Relativní molekulová hmotnostokolo 36000
Obsahnejméně 97 %, vyjádřeno jako celulosa, vztaženo na sušinu
Popisjemný bílý nebo téměř bílý prášek bez pachu
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách, těžce rozpustná v roztoku NaOH
B. barevná reakceK 1 mg vzorku se přidá 1 ml kyseliny fosforečné a zahřívá se po dobu 30 minut na vodní lázni. Přidají se 4 ml roztoku pyrokatecholu
v kyselině fosforečné v poměru 1:4 a zahřívá se 30 minut, vyvine se červené zabarvení.
C. identifikace IR spektroskopií
D. zkouška suspenze30 g vzorku se 5 minut promíchává silným vysokorychlostním mixerem (12000 ot/min) s 270 ml vody. Výsledná směs bude buď
volně tekoucí suspenze nebo těžká, hrudko vitá suspenze, která teče ztěžka, pokud vůbec, usazuje se pouze mírně a obsahuje mnoho
zachycených vzduchových bublin. Pokud se získá volně tekoucí suspenze, převede se 100 ml do 100 ml odměrného válce a nechá
se 1 hodinu stát. Pevná látka se usadí a nad ní se objeví kapalina.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 7,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Látky rozpustné ve voděnejvýše 0,24 %
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
pH 10%ní suspenze ve voděpH kapaliny nad pevnou látkou je 5,0 - 7,5
Škrobneprokazatelný
k 20 ml disperze získané při identifikaci, zkouška D, se přidá pár kapek roztoku jódu a promíchá se. Nemělo by se objevit žádné
modrofialové nebo modré zabarvení.
Velikost částicnejméně 5 μm (nejvýše 10 % částic menších než 5 μm)
Karboxylové skupinynejvýše 1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 460 (ii) PRÁŠKOVÁ CELULOSA

Definicepřečištěná, mechanicky desintegrovaná celulosa, připravená zpracováním α-celulosy získané jako drť z přirozených rostlinných pletiv
Chemický názevCelulosa, lineární polymer z glukosových zbytků propojených v poměru 1:4
Einecs232-674-9
Chemický vzorec(C6H10O5)n
Relativní molekulová hmotnost(162)n (n je převážně 1000 a větší)
Obsahnejméně 92 %
Popisbílý prášek bez pachu
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních kyselinách, těžce rozpustná v roztoku NaOH
B. zkouška suspenze30 g vzorku se 5 minut promíchává silným vysokorychlostním mixerem (12000 ot/min) s 270 ml vody. Výsledná směs bude buď volně
tekoucí suspenze nebo těžká, hrudko vitá suspenze, která teče ztěžka, pokud vůbec, usazuje se pouze mírně a obsahuje mnoho zachycených
vzduchových bublin. Pokud se získá volně tekoucí suspenze, převede se 100 ml do 100 ml odměrného válce a nechá se 1 hodinu stát.
Pevná látka se usadí a nad ní se objeví kapalina.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 7,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Látky rozpustné ve voděnejvýše 1,0 %
Síranový popelnejvýše 0,3 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
pH 10%ní suspenze ve voděpH kapaliny nad pevnou látkou je 5,0 - 7,5
Škrobneprokazatelný
k 20 ml disperze získané při identifikaci, zkouška B, se přidá pár kapek roztoku jódu a promíchá se. Nemělo by se objevit žádné modrofialové
až modré nebo modré zabarvení.
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Velikost částicnejméně 5 μm (nejvýše 10 % částic menších než 5 μm)

E 461 METHYLCELULÓZA

Synonymamethylester celulózy
DefiniceMethylcelulóza je celulóza získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná methylovými skupinami
Chemický názevmethylether celulózy
Chemický vzorecPolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3 může být buď H, CH3 nebo CH2 CH3
Relativní molekulová hmotnostAsi 20000 - 380000
Obsah25 - 33 % methoxylových skupin (-OCH3) a nejvýše 5 % hydroxyethoxylových skupin (-OCH2CH2OH)
Popismírně hygroskopický, bílý nebo slabě nažloutlý nebo našedlý, zrnitý nebo vláknitý prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. rozpustnostVe vodě bobtná, vytváří čiré až opaleskující, viskózní, koloidní roztoky, nerozpustná v ethanolu, etheru a chloroformu, dobře rozpustná v ledové kyselině octové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 10,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Síranový popelnejvýše 1,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
pH 1%ního koloidního roztoku5,0 - 8,0
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 462 ETHYLCELULOSA

Synonymaethylether celulosy
Definiceethylcelulosa je celulosa získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná ethylovými skupinami
Chemický názevethylether celulosy
Chemický vzorecPolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2), kde každý z R1 a R2,
může být buď H nebo CH2 CH3
Obsah44 - 50 % ethoxylových skupin (-OC2H5) vztaženo na sušinu (odpovídá nejvýše 2,6 - ethoxylovým skupinám na jednotku anhydroglukosy)
Popismírně hygroskopický, bílý nebo našedlý prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. rozpustnostPrakticky nerozputná ve vodě, v glyserolu a v propan-1,2-diolu, avšak rozpustná v proměnlivých poměrech v určitých organických rozpouštědlech,
v závislosti od obsahu ethoxylu. Ethylcelulóza s obsahem méně než 46 - 48 % ethoxylových skupin je volně rozpustná v tetrahydrofuranu, v methylacetátu,
v chloroformu a ve směsích aromatických uhlovodíků s ethanolem. Ethylcelulóza s obsahem ethoxylových skupin 46 - 48 % nebo více je volně rozpustná
v ethanolu, methanolu, toluenu, chloroformu a v ethylacetátu.
B. zkouška vytváření povlakuRozpustí se 5 g vzorku v 95 g směsi toluenu s ethanolem v poměru 80:20 hmot. Vytvoří se čirý, stabilní, mírně nažloutlý roztok. Několik mililitrů roztoku
se nanese na skleněnou misku a nechá se odpařit rozpouštědlo. Zůstane hustý, pevný, souvislý čirý povlak (film), který je hořlavý.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 3 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Síranový popelnejvýše 0,4 %
pH 1%ního koloidního roztokuneutrální na lakmusový papírek
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 463 HYDROXYPROPYLCELULÓZA

Synonymahydroxypropylether celulózy
Definicehydroxypropylcelulóza je celulóza získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná hydroxypropylovými skupinami
Chemický názevhydroxypropylether celulózy
Chemický vzorecPolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3
může být buď H, CH2 CHOHCH3,
CH2 CHO(CH2CHOHCH3)CH3 nebo
CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Relativní molekulová hmotnostasi 30000 - 1000000
Obsahnejvýše 80,5 % hydroxypropoxylových skupin (-OCH2 CHOHCH3) odpovídajících nejvýše 4,6-hydroxypropoxylovým skupinám
na jednotku anhydroglukózy, vztaženo na sušinu
Popismírně hygroskopický, bílý nebo slabě nažloutlý nebo našedlý, zrnitý nebo vláknitý prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. rozpustnostVe vodě bobtná, vytváří čiré až opaleskující, viskózní, koloidní roztoky, dobře rozpustná v ethanolu, nerozpustná v etheru
B. plynová chromatografiesubstituenty se stanovují plynovou chromatografií
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 10 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Síranový popelnejvýše 0,5 % stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
pH 1%ního koloidního roztoku5,0 - 8,0
Propylenchlorhydrinynejvýše 0,1 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 464 HYDROXYPROPYLCELULÓZA

Definicehydroxypropylmethylcelulóza je celulóza získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná methylovými skupinami
a substituovaná do nízkého stupně hydroxypropylem
Chemický název2-hydroxypropylether methylcelulózy
Chemický vzorecpolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3
může být buď H, CH3, CH2 CHOHCH3, CH2 CHO(CH2CHOHCH3)CH3 nebo CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
Relativní molekulová hmotnostasi 13000 - 200000
Obsah19 - 30 % methoxylových skupin (-OCH3) a 3 - 12 % hydroxypropoxylových skupin (-OCH2 CHOHCH3) ve vysušeném stavu
Popismírně hygroskopický, bílý nebo slabě nažloutlý nebo našedlý, zrnitý nebo vláknitý prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. rozpustnostve vodě bobtná, vytváří čiré až opaleskující, viskózní, koloidní roztoky, nerozpustná v ethanolu
B. plynová chromatografiesubstituenty se stanovují plynovou chromatografií
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 10 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Síranový popelnejvýše 1,5 %, pro výrobky s viskozitou 50 mPa.s nebo vyšší
nejvýše 3 %, pro výrobky s viskozitou nižší než 50 mPa.s
pH 1%ního koloidního roztoku5,0 - 8,0
Propylenchlorhydrinynejvýše 0,1 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 465 ETHYLMETHYLCELULÓZA

Synonymamethylethylcelulóza
Definiceethylmethylcelulóza je celulóza získaná přímo z přirozených rostlinných pletiv a částečně etherifikovaná methylovými a ethylovými skupinami
Chemický názevethylmethylether celulózy
Chemický vzorecPolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3
může být buď H, CH3, CH2 CH3,
Relativní molekulová hmotnostAsi 30000 - 40000
Obsah3,5 - 6,5 % methoxylových skupin (-OCH3) a 14,5 - 19 % ethoxylových skupin (-OCH2 CH3) a 13,2 - 19,6 % všech alkoxylových skupin,
vyjádřených jako methoxyl ve vysušeném stavu
Popismírně hygroskopický, bílý nebo slabě nažloutlý nebo našedlý, zrnitý nebo vláknitý prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. rozpustnostVe vodě bobtná, vytváří čiré až opaleskující, viskózní, koloidní roztoky, nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 %, pro vláknitou formu a nejvýše 10 % pro práškovou formu při 105 °C do konstantní hmotnosti
Síranový popelnejvýše 0,6 %
pH 1%ního koloidního roztoku5,0 - 8,0
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg

E 466 SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLCELULÓZY

SynonymaKarboxymethylcelulóza, CMC, NaCMC, sodná sůl CMC, celulózová guma
Definicekarboxymethylcelulóza je částečná sodná sůl karboxymethyletheru celulózy získávané přímo z přirozených rostlinných pletiv
Chemický názevSodná sůl karboxymethyletheru celulózy
Chemický vzorecPolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3
může být buď H, CH2COONa, CH2 COOH
Relativní molekulová hmotnostvyšší než asi 17000, stupeň polymerace asi 100
Obsahnejméně 99,5 %, vztaženo na sušinu
PopisMírně hygroskopický, bílý nebo slabě nažloutlý nebo našedlý, zrnitý nebo vláknitý prášek bez pachu a chuti
Identifikace
A. rozpustnosts vodou dává viskózní roztok koloidní roztok, nerozpustná v ethanolu
B. pěnová zkouška0,1%ní roztok vzorku se důkladně protřepe, neobjeví se vrstva pěny, Tato zkouška umožňuje rozlišení karboxymethylcelulózy
od ostatních etherů celulózy
C. tvorba sraženinyK 5 ml 0,5%ního roztoku vzorku se přidá 5 ml 5%ního roztoku síranu měďnatého nebo síranu hlinitého. Objeví se sraženina.
Tato zkouška umožňuje rozlišení sodné soli karboxymethylcelulózy od ostatních etherů celulózy a od želatiny, karubinu a tragantu.
D. barevná reakce0,5 g práškové sodné soli karboxymethylcelulózy se za míchání přidá do 50 ml vody tak, aby se rovnoměrně rozptýlila.
V míchání se pokračuje, dokud se nezíská čirý roztok, který se použije na následující zkoušku:
K 1 ml vzorku zředěnému stejným objemem vody se v malé zkušební zkumavce přidá 5 kapek roztoku 1 - naftolu.
Zkušební zkumavka se nakloní a po stěně zkumavky se opatrně vpraví 2 ml kyseliny sírové tak, aby vytvořila spodní vrstvu.
Na rozhraní vzniká červenofialové zabarvení.
Čistota
Stupeň substituce0,2 - 1,5 karboxymethylových skupin (-CH2 COOH) na jednotku anhydroglukózy
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
pH 1%ního koloidního roztoku5,0 - 8,5
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 20 mg/kg
Celkový glykolátnejvýše 0,4 % vyjádřeno jako glykolát sodný, vztaženo na sušinu
Sodíknejvýše 12,4 %, vztaženo na sušinu

E 468 ZESÍŤOVANÁ SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLCELULÓZY

Synonymazesíťovaná karboxymethylcelulóza, zesíťovaná CMC
DefiniceZesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy je sodná sůl tepelně zesíťované částečně O-karboxymethylované celulózy
Chemický názevsodná sůl zesíťovaného karboxymethyletheru
Chemický vzorecPolymery obsahují substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), kde každý z R1, R2, R3
může být buď H, CH2COONa, CH2 COOH
Popisslabě hygroskopický, bílý nebo krémově bílý prášek bez zápachu
Identifikace
A.Protřepe se 1 g vzorku se 100 ml roztoku obsahující 4 mg/kg methylenové modři a nechá se usadit. Stanovovaná látka absorbuje
methylenovou modř a sedimentuje jako modrá, vláknitá hmota.
B.Protřepe se 1 g vzorku s 50 ml vody. 1 ml směsi se převede do zkumavky, přidá se 1 ml vody a 0,05 ml čerstvě připraveného roztoku 1-naftolu
v methanolu o koncentraci 40 g/l. Zkumavka se nakloní a po stěně se opatrně přidají 2 ml kyseliny sírové tak, aby se vytvořila spodní vrstvu.
Na rozhraní se vytvoří červeno fialové zbarvení.
C. zkouška na sodíkpozitivní
Čistota
Stupeň substituce0,2 - 1,5 karboxymethylových skupin na jednotku anhydroglukózy
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 6 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Látky rozpustné ve voděnejvýše 10 %
pH 1%ního roztoku5,0 - 7,0
Arzennejvýše 3 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Sodíknejvýše 12,4 %, vztaženo na bezvodou bázi

E 469 ENZYMOVĚ HYDROLYZOVANÁ KARBOXYMETHYLCELULÓZA

Synonymaenzymově hydrolyzovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy
DefiniceSodná sůl karboxymethylcelulózy hydrolyzovaná enzymovým působením celulasy produkované mikroorganismem
Trichoderma longibrachiatum (dříve T. reesei)
Chemický názevsodná sůl karboxymethylcelulózy, částečně enzymově hydrolyzovaná
Chemický vzorecsodná sůl polymerů obsahujících substituované jednotky anhydroglukózy s obecným vzorcem [C6H7O2(OH)x(O CH2COONa)y]n,
kde n je stupeň polymerace
x = 1,50 - 2,80
y = 0,2 - 1,50
x + y = 3,0, kde y je stupeň substituce
Relativní molekulová hmotnost178,14 při y = 0,20
282,18 při y = 1,50
makromolekuly - nejméně 800, kde n = asi 4
Obsahnejméně 99,5 %, včetně mono-a disacharidů, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé nebo slabě nažloutlé nebo našedlé granule nebo vláknitý prášek bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustná ve vodě, nerozpustná v ethanolu
B. pěnová zkouška0,1 % roztok vzorku se důkladně protřepe. Nesmí se objevit vrstva pěny. Tato zkouška umožňuje rozlišení sodné soli karboxymethylcelulózy,
hyrolyzované nebo nehydrolyzované, od ostatních etherů celulózy a od alginátů a přírodních kaučuků.
C. tvorba sraženinyK 5 ml 0,5%ního roztoku vzorku se přidá 5 ml 5%ního roztoku síranu měďnatého nebo síranu hlinitého. Objeví se sraženina.
Tato zkouška umožňuje rozlišení sodné soli karboxymethylcelulózy, hydrolyzované nebo nehydrolyzované, od ostatních etherů celulózy
a od želatiny, karubinu a tragantu.
D. barevná reakce0,5 g práškové enzymově hydrolyzované karboxymethylcelulózy se za míchání přidá do 50 ml vody tak, aby se rovnoměrně rozptýlila.
V míchání se pokračuje, dokud se nezíská čirý roztok, který se použije na následující zkoušku:
k 1 ml vzorku zředěnému stejným objemem vody se v malé zkušební zkumavce přidá 5 kapek roztoku 1-naftolu. Zkušební zkumavka se nakloní
a po stěně zkumavky se opatrně vpraví 2 ml kyseliny sírové tak, aby vytvořila spodní vrstvu. Na rozhraní vzniká červeno-purpurové zabarvení.
E. viskozita (60 % tuhých látek)nejméně 2,500 kg.m-1s-1 při 25 °C, odpovídající průměrné molekulové hmotnosti 5000
Čistota
Stupeň substituce0,2 - 1,5 karboxymethylových skupin na jednotku anhydroglukózy, vztaženo na bezvodou bázi
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 12 %, po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
pH 1%ního koloidního roztoku6,0 - 8,5
NaCl a natrium-glykolátnejvýše 0,5 % jednotlivě nebo v kombinaci
Zbytková enzymová aktivitamusí vyhovovat zkoušce, nedojde ke změně viskozity zkoušeného roztoku, což ukazuje na hydrolýzu sodné soli karboxymethylcelulózy.
Olovonejvýše 3 mg/kg

E 470a SODNÉ, DRASELNÉ A VÁPENATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

DefiniceSodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin vyskytující se v potravinářských olejích a tucích. Tyto soli se získávají buď
z jedlých tuků a olejů nebo z destilovaných potravinářských mastných kyselin.
Obsahnejméně 95 % ve vysušeném stavu
Popisbílé nebo krémovitě bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé látky
Identifikace
A. rozpustnostsodné a draselné soli-dobře rozpustné ve vodě a v ethanolu vápenaté soli-nerozpustné ve vodě, ethanolu a etheru
B. zkoušky na kationty a mastné kyselinypozitivní
Čistota
Sodík9,0 - 14,0 % vyjádřeno jako Na2O
Draslík13,0 - 21,5 % vyjádřeno jako K2O
Vápník8,5 - 13,0 % vyjádřeno jako CaO
Nezmýdelnitelné látkynejvýše 2 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Volné zásadynejvýše 0,1 %, vyjádřeno jako NaOH
Látky nerozpustné v alkoholunejvýše 0,2 %, pouze sodné a draselné soli

E 470b HOŘEČNATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

DefiniceHořečnaté soli mastných kyselin vyskytující se v potravinářských olejích a tucích. Tyto soli se získávají buď z jedlých tuků a olejů
nebo z destilovaných potravinářských mastných kyselin.
Obsahnejméně 95 %, vztaženo na sušinu
Popisbílé nebo krémovitě bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé látky
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustné ve vodě, částečně rozpustné v ethanolu a etheru
B. zkoušky na hořčík a mastné kyselinypozitivní
Čistota
Hořčík6,5 - 11,0 %, vyjádřeno jako MgO
Nezmýdelnitelné látkynejvýše 2 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Volné zásadynejvýše 0,1 %, vyjádřeno jako MgO

E 471 MONO A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

Kritéria pro čistotu se vztahují na látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaglycerylmonostearát, glycerylmonopalmitát,
glycerlymonooleát, apod.
monostearin, monopalmitin, monoolein, apod.
GMA (pro glyceryl monostearát)
DefiniceMono- a diglyceroly mastných kyselin se skládají ze směsí mono-, di-a triesterů glycerolu a mastných kyseliny, vyskytujících
se v potravinářských olejích a tucích. Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu.
Obsahnejméně 70 % pro mono- a diestery
PopisVýrobek mívá podobu od světle žluté až světle hnědé olejovité kapaliny nebo bílé až slabě našedlé voskovité pevné látky;
pevné látky mohou mít formu prášku, vloček nebo malých kuliček
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v ethanolu a toluenu
B. zkoušky na glycerol a mastné kyselinypozitivní
C. infračervené spektrumcharakteristické pro částečné estery mastných kyselin a polyalkoholu
Čistota
Obsah vodynejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 6
Volný glycerolnejvýše 7 %
Polyglycerolynejvýše 4 % diglycerolu a nejvýše 1 % vyšších polyglycerolů, obojí vztaženo k celkovému obsahu glycerolu
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Celkový glycerol16 - 33 %
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C

E 472a ESTERY MONO A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaestery kyseliny octové a mono a diglyceridů, acetoglyceridy, acetylované mono a diglyceridy, estery kyseliny octové a mastných
kyselin s glycerolem
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích. Mohou obsahovat malá
množství volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny octové a volných glyceridů.
Popisčiré, řídké kapaliny až pevné látky, v barvě od bílé do světle žluté
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v ethanolu
B. zkoušky na glycerol, mastné kyseliny a kyselinu octovoupozitivní
Čistota
Kyseliny jiné než kyselina octová a mastné kyselinyneprokazatelné
Celková kyselina octová9 - 32 %
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkový glycerol14 - 31 %
Volné mastné kyseliny (a kyselina octová)nejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C

E 472b ESTERY MONO A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MLÉČNOU

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaestery kyseliny mléčné a mono a diglyceridů, laktoglyceridy, mono a diglyceridy mastných kyselin esterifíkované kyselinou mléčnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích. Mohou obsahovat malá
množství volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny mléčné a volných glyceridů.
Popisčiré, řídké kapaliny až voskovitě pevné látky různé konzistence, v barvě od bílé do světle žluté
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustné ve studené vodě, ale lze je dispergovat v horké vodě
B. zkoušky na glycerol, mastné kyseliny a kyselinu mléčnoupozitivní
Čistota
Kyseliny jiné než kyselina mléčná a mastné kyselinyneprokazatelné
Celková kyselina mléčná13 - 45 %
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkový glycerol13 - 30 %
Volné mastné kyseliny (a kyselina octová)nejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C

E 472c ESTERY MONO A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU CITRÓNOVOU

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymacitrem, estery kyseliny citrónové a mono a diglyceridů, citroglyceridy, mono a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou citrónovou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou citrónovou a mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích. Mohou obsahovat malá množství
volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny citrónové a volných glyceridů. Mohou být částečně nebo úplně neutralizovány NaOH nebo KOH.
Popisnažloutlé nebo světle hnědé kapaliny až voskovitě pevné nebo polotuhé látky
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustné ve studené vodě, ale lze je dispergovat v horké vodě, rozpustné v olejích a tucích, nerozpustné ve studeném ethanolu
B. zkoušky na glycerol, mastné kyseliny a kyselinu citrónovoupozitivní
Čistota
Kyseliny jiné než kyselina citrónová a mastné kyselinyneprokazatelné
Celková kyselina citrónová13 - 50 %
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkový glycerol8 - 33 %
Olovonejvýše 2 mg/kg
Síranový popelprodukty, které nebyly neutralizovány - nejvýše 0,5 % částečně nebo úplně neutralizované produkty - nejvýše 10 % stanoveno při 800 ± 25 °C
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová

E 472d ESTERY MONO A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU VINNOU

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaestery kyseliny vinné a mono a diglyceridů, mono a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou vinnou
DefiniceEstery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích.
Mohou obsahovat malá množství volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny vinné a volných glyceridů.
PopisLepkavé, viskózní nažloutlé kapaliny až tvrdé žluté vosky
Identifikace
A. zkoušky na glycerol, mastné kyseliny
a kyselinu vinnou
pozitivní
Čistota
Kyseliny jiné než kyselina vinná a mastné kyselinyneprokazatelné
Celková kyselina vinná15 - 50 %
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkový glycerol12 - 29 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 % vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C

E 472e ESTERY MONO A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MONO A DIACETYVINNOU

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaestery kyseliny diacetylvinné a mono a diglyceridů, mono a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou mono a diacetylvinnou
estery glycerolu a kyseliny diacetyl vinné a mastných kyselin
DefiniceSměsné estery glycerolu s kyselinami mono a diacetylvinnou (získanými z kyseliny vinné) a mastnými kyselinami vyskytující se v jedlých olejích
a tucích.
Mohou obsahovat malá množství volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny vinné a octové a jejich kombinaci a volných glyceridů. Obsahují také vinné a octové estery mastných kyselin.
Popisod lepkavých, viskózních kapalin přes látky s konzistencí podobnou tuku po žluté vosky, které na vlhkém vzduchu hydrolyzují a uvolňují kyselinu octovou
Identifikace
A. zkoušky na glycerol, mastné kyseliny, kyselinu vinnou a kyselinu octovoupozitivní
Čistota
Kyseliny jiné než kyselina vinná, kyselina octová
a mastné kyseliny
neprokazatelné
Celková kyselina vinná10 - 40 %
Celková kyselina octová8 - 32 %
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkový glycerol11 - 28 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Síranový popelnejvýše 0, 5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C

E 472f SMĚSNÉ ESTERY MONO A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU A VINNOU

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymamono a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou octovu a kyselinou vinnou
Definiceestery glycerolu s kyselinami octovou a vinnou a mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích.
Mohou obsahovat malá množství volného glycerolu, volných mastných kyselin, volné kyseliny vinné a octové a volných glyceridů.
Mohou obsahovat mono a diacetylvinné estery mono a diglyceridů mastných kyselin.
Popislepkavé kapaliny až pevné látky, v barvě od bílé do světle žluté
Identifikace
A. zkoušky na glycerol, mastné kyseliny,
kyselinu vinnou a kyselinu octovou
pozitivní
Čistota
Kyseliny jiné než kyselina vinná a octová
a mastné kyseliny
neprokazatelné
Celková kyselina vinná20 - 40 %
Celková kyselina octová10 - 20 %
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkový glycerol12 - 27 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C

E 473 ESTERY SACHARÓZY S MASTNÝMI KYSELINAMI

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaestery sacharózy, cukroestery
DefinicePředevším mono-, di-a triestery sacharózy s mastnými kyselinami vyskytující se v potravinářských olejích a tucích.
Mohou se připravit ze sacharózy a methyl a ethylesterů jedlých mastných kyselin nebo extrakcí z glyceridů sacharózy.
Při jejich přípravě se nesmí používat jiná orgnaická rozpouštědla než dimethylsulfoxid, dimethylformamid, octan ethylnatý,
propan-2-ol, 2-methyl-1-propanol, propylenglykol a methylethylketon.
Obsahnejméně 80 %
Popistuhé gely, měkké pevné látky nebo bílé až šedavě bílé prášky
Identifikace
A. zkoušky na cukr a mastné kyselinypozitivní
B. rozpustnostšpatně rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v ethanolu
Čistota
Volný cukrnejvýše 5 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Síranový popelnejvýše 2,0 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
Methanolnejvýše 10 mg/kg
Dimethylsulfoxidnejvýše 2 mg/kg
Dimethylformamidnejvýše 1 mg/kg
2-methyl-1-propanolnejvýše 10 mg/kg
Octan ethylnatý, propylenglykol, propan-2-ol,nejvýše 350 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
methylethylketonnejvýše 10 mg/kg

E 474 SACHAROGLYCERIDY

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaglyceridy cukru
DefiniceCukroglyceridy se připravují reakcí sacharózy s jedlými tuky nebo oleji. V podstatě se vytváří směs mono-, di-a triesterů sacharózy
a mastných kyselin dohromady se zbytky mono, di- a triglyceridů z tuku nebo oleje. Při jejich přípravě se nesmí používat jiná organická
rozpouštědla než cyklohexan, dimethylformamid, octan ethylnatý, 2 - methyl-1 - propanol a propan-2-ol.
Obsah40 - 60 % esterů sacharózy s mastnými kyselinami
Popisměkké pevné látky, tuhé gely nebo bílé až bělavé prášky
Identifikace
A. zkoušky na cukr a mastné kyselinypozitivní
B. rozpustnostnerozpustný ve studené vodě, dobře rozpustné v ethanolu
Čistota
Síranový popelnejvýše 2,0 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
Volný cukrnejvýše 5 %
Volné mastné kyselinynejvýše 3 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg
Methanolnejvýše 10 mg/kg
Dimethylformamidnejvýše 1 mg/kg
2-methyl-1-propanol, cyklohexannejvýše 10 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Octan ethylnatý, propan-2-olnejvýše 10 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

E 475 ESTERY POLYGLYCEROLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

Kritéria pro čistotu se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymaestery polyglycerolu a mastných kyselin, polyglycerinové estery mastných kyselin
DefiniceEstery polyglycerolu s mastnými kyselinami se vytvářejí esterifikací polyglycerolu s potravinářskými tuky nebo oleji nebo
s mastnými kyselinami vyskytujícími se v potravinářských tucích a olejích.
Obsahnejméně 90 % všech esterů mastných kyselin
PopisSvětle žluté až jantarově, olej ovité až velmi viskózní kapaliny; světle až středně hnědé, plastické nebo měkké pevné látky;
světle hnědé až hnědé, tvrdé, voskovité pevné látky
Identifikace
A. zkoušky na glycerol, polyglycerol a mastné kyselinypozitivní
B. rozpustnostEstery mohou být velmi hydrofilní až velmi lipofilní, ale jako třída mají sklon dispergovat ve vodě a rozpouštět se v organických
rozpouštědlech a olejích
Čistota
PolyglycerolyPodíl polyglycerolu je tvořen převážně di-, tri-a tetraglycerolem a obsahuje nejvýše 10 % polyglycerolů odpovídajících heptaglycerolu
nebo vyšších.
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
Kyseliny jiné než mastné kyselinyneprokazatelné
Volné mastné kyselinynejvýše 6 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Celkový glycerol a polyglyceroly18 - 60 %
Volný glycerol a polyglycerolynejvýše 7 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 476 POLYGLYCEROL POLYRICINOLEÁT

Synonymaestery glycerolu s kondenzovanými mastnými kyselinami ricinového oleje, estery polyglycerolu a polykondenzováných mastných kyselin
z ricinového oleje, estery polyglycerolu a vnitřně esterifikované ricinolejové kyseliny, PGPR
Definicepolyglycerol polyricinoleát se připravuje esterifikací polyglycerolu s kondenzovanými mastnými kyselinami ricinového oleje
Popisčirá, vysoce viskózní kapalina
Identifikace
A. zkoušky na glycerol, polyglycerol a ricinolejovou kyselinupozitivní
B. rozpustnostnerozpustný ve vodě a v ethanolu, dobře rozpustný v etheru, uhlovodících a halogenovaných uhlovodících
C. index lomu [n]651,4630 - 1,4665
Čistota
Polyglycerolypodíl polyglycerolu musí být tvořen z nejméně 75 % di-, tri-a tetraglycerolů a musí obsahovat nejvýše 10 % polyglycerolů odpovídajících heptaglycerolu nebo vyšších
Hydroxylové číslo80 - 100
Číslo kyselostinejvýše 6
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 477 ESTERY PROPAN-1,2 - DIOLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

Kritéria čistoty se vztahují na přídatné látky bez sodných, draselných a vápenatých solí mastných kyselin, tyto látky však mohou být přítomny v množství nejvýše do 6 % (vyjádřeno jako olean sodný)

Synonymapropylenglykolestery mastných kyselin
DefiniceSestávají ze směsí mono a diesterů propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami vyskytujícími se v potravinářských tucích a olejích.
Podíl alkoholu tvoří výhradně propan-1,2-diol společně s dimerem a stopami trimeru. Nejsou přítomny žádné jiné organické kyseliny než potravinové mastné kyseliny.
Obsahnejméně 85 % všech esterů mastných kyselin
Popisčiré kapaliny nebo voskovité bílé vločky, kuličky nebo pevné látky s jemnou vůní
Identifikace
A. zkoušky na propylenglykol a na mastné kyselinypozitivní
Čistota
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
Kyseliny jiné než mastné kyselinyneprokazatelné
Volné mastné kyselinynejvýše 6 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Celkový propan-1,2-diol11 - 31 %
Volný propan-1,2-diolnejvýše 5 %
Dimer a trimer propylenglykolunejvýše 0,5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 479b SMĚSNÝ PRODUKT INTERAKCE TEPELNĚ OPRACOVANÉHO SOJOVÉHO OLEJE S MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

SynonymaTOSOM
DefiniceSměsný produkt reakce tepelně opracovaného sojového oleje s mono-a diglyceridy mastných kyselin je složitá směs esterů glycerolu
a mastných kyselin, které se nacházejí v jedlých tucích, a mastných kyselin z tepelně opracovaného oleje. Vzniká interakcí a dezodorizací
tepelně oxidovaného sojového oleje a 90 % mono-a diglyceridů potravinových mastných kyselin ve vakuu při 130 °C. Sojový olej se vyrábí
výhradně z přirozených druhů sojových bobů.
Popissvětle žluté až světle hnědé, voskovité nebo pevné látky
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v horkém oleji nebo tuku
Čistota
Rozpětí bodu tání55 - 65 °C
Volné mastné kyselinynejvýše 1,5 %, vyjádřeno jako kyselina olejová
Volný glycerolnejvýše 2 %
Celkové mastné kyseliny83 - 90 %
Celkový glycerol16 - 22 %
Methylestery mastných kyselin, které nevytvářejí adukt s močovinounejvýše 9 % všech methylesterů mastných kyselin
Mastné kyseliny nerozpustné v petroletherunejvýše 2 % všech mastných kyselin
Peroxidové číslonejvýše 3
Epoxidynejvýše 0,03 % oxiranového kyslíku
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 481 STEAROYL-2-MLÉČNAN SODNÝ

Synonymastearoyllaktylát sodný, stearoylmléčnan sodný
DefiniceSměs sodných solí kyselin stearoyl-mléčných a jejich polymerů a menších množství sodných solí jiných příbuzných kyselin, vyrobená reakcí
kyseliny stearové a kyseliny mléčné. Mohou být přítomny také jiné potravinové mastné kyseliny, volné nebo esterifikované, kvůli jejich
přítomnosti v použité kyselině stearové.
Chemické názvydi-2-stearoyl-mléčnan sodný, di(2-stearoyloxy)propionát sodný
Einecs246-929-7
Chemický vzorec hlavních složekC21H39O4Na
C19H35O4Na
Popisbílý nebo mírně nažloutlý prášek nebo křehká pevná látka s charakteristickou vůní
Identifikace
A. zkoušky na sodík, mastné kyseliny
a kyselinu mléčnou
pozitivní
B. rozpustnostnerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu
Čistota
Sodík2,5 - 5,0 %
Esterové číslo90 - 190
Číslo kyselosti60 - 130
Celková kyselina mléčná15 - 40 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 482 STEAROYL-2-MLÉČNAN VÁPENATÝ

Synonymastearoyl-laktylát vápenatý
DefiniceSměs vápenatých solí kyselin stearoyl-mléčných a jejich polymerů a menších množství vápenatých solí jiných příbuzných kyselin, vyrobená reakcí kyseliny stearové a kyseliny mléčné. Mohou být přítomny také jiné jedlé mastné kyseliny, volné nebo esterifikované, kvůli jejich přítomnosti v použité kyselině stearové.
Chemické názvydi-2-stearoyl-mléčnan vápenatý, di(2-stearoyloxy)propionát vápenatý
Einecs227-335-7
Chemický vzorec hlavních složekC42H78O8Ca
C38H70O8Ca
Popisbílý nebo mírně nažloutlý prášek nebo křehká pevná látka s charakteristickou vůní
Identifikace
A. zkoušky na vápník, mastné kyseliny a kyselinu mléčnoupozitivní
B. rozpustnosttěžce rozpustný v horké vodě
Čistota
Vápník1,0 - 5,2 %
Esterové číslo125 - 190
Číslo kyselosti50 - 130
Celková kyselina mléčná15 - 40 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)neivýše 10 mg/kg

E 483 VINAN STEARYLU

Synonymastearyl-palmityl tartarát
Definiceprodukt esterifikace kyseliny vinné komerčním stearylalkoholem, který v podstatě sestává ze stearyl a palmityl alkoholů.
Skládá se zejména z diesteru s menšími množstvími monoesteru a nezměněných původních látek.
Chemické názvydistearyl-tartarát, dipalmityl-tartarát
Relativní molekulová hmotnost627 - 655
Chemický vzorec hlavních složekC38H74O6-C40H78O6
Obsahnejméně 90 % všech esterů, což odpovídá esterovému číslu 163 - 180
Popiskrémově zbarvená pastovitá pevná látka při 25 °C
Identifikace
A. zkoušky na vinanpozitivní
B. rozpětí bodu tání67 - 77 °C, po zmýdelnění nasyceného dlouhého řetězce mastného alkoholu je rozpětí bodu tání 49 - 55 °C
Čistota
Hydroxylové číslo200 - 220
Číslo kyselostinejvýše 5,6
Celkový obsah kyseliny vinné18 - 35 %
Síranový popelnejvýše 0,5 %, stanoveno po žíhání při 800 ± 25 °C
Jodové číslonejvýše 4, stanoveno metodou podle Wijse
Nezmýdelnitelné látky77 - 83 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 491 SORBITANMONOSTEARÁT

Definicesměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Einecs215-664-9
Obsahnejméně 95 % směsi sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů
Popissvětlé, krémově až světle hnědé zbarvené kuličky nebo vločky nebo tvrdé, voskovité pevné látky s mírnou charakteristickou vůní
Identifikace
A. rozpustnostPři teplotách vyšších než jeho bod tání dobře rozpustný v toluenu, dioxanu, chloridu uhličitém, etheru, methanolu, ethanolu a anilinu; nerozpustný
v petroletheru a acetonu; nerozpustný ve studené vodě, ale lze jej dispergovat v teplé vodě; rozpustný se zákalem při teplotách nad 50 °C
v minerálních olejích a octanu ethylnatém
B. rozpětí bodu tuhnutí50 - 52 °C
C. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro částečné estery mastných kyselin a polyalkoholu
Čistota
Obsah vodynejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 10
Číslo zmýdelnění147 - 157
Síranový popelnejvýše 0,5 %
Hydroxylové číslo235 - 260
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 492 SORBITANTRISTEARÁT

Definicesměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Einecs247-891-4
Obsahnejméně 95 % směsi sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů
Popissvětlé, krémově až světle hnědé zbarvené kuličky nebo vločky nebo tvrdé, voskovité pevné látky se slabou vůní
Identifikace
A. rozpustnosttěžce rozpustný v toluenu, etheru, chloridu uhličitém a octanu ethylnatém; lze jej dispergovat v petroletheru, minerálních olejích,
rostlinných olejích, acetonu a dioxanu; nerozpustný ve vodě, methanolu a ethanolu
B. rozpětí bodu tuhnutí47 - 50 °C
C. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro částečné estery mastných kyselin a polyalkoholu
Čistota
vodanejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 15
Číslo zmýdelnění176 - 188
Síranový popelnejvýše 0,5 %
Hydroxylové číslo66 - 80
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 493 SORBITANMONOLAURÁT

Definicesměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou
Einecs215-663-3
Obsahnejméně 95 % směsi sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů
Popisjantarově zbarvená olej ovitá viskózní kapalina, světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky nebo tvrdé,
voskovité pevné látky se slabou vůní
Identifikace
A. rozpustnostlze jej dispergovat v horké a studené vodě
B. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro částečné estery mastných kyselin a polyalkoholu
Čistota
Obsah vodynejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 7
Číslo zmýdelnění155 - 170
Síranový popelnejvýše 0,5 %
Hydroxylové číslo330 - 358
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 494 SORBITANMONOOLEÁT

Definicesměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou stearovou. Hlavní složkou je 1,4-sorbitanmonooleát.
Ostatní složky zahrnují isosorbitmonooleát, sorbitandioleát a sorbitantrioleát.
Einecs215-665-4
Obsahnejméně 95 % směsi sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů
Popisjantarově zbarvená olej ovitá viskózní kapalina, světle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky nebo tvrdé, voskovité pevné látky
se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. rozpustnostPři teplotách vyšších než jeho bod tání dobře rozpustný v ethanolu, etheru, octanu ethylnatém, anilinu, toluenu, dioxanu, petroletheru
a chloridu uhličitém; nerozpustný ve studené vodě, ale lze jej dispergovat v teplé vodě;
B. jodové číslozbytek kyseliny olejové, získaný ze zmýdelnění výše uvedeného sorbitanmonooleátu má jodové číslo 80 - 100
Čistota
Obsah vodynejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 8
Číslo zmýdelnění145 - 160
Síranový popelnejvýše 0,5 %
Hydroxylové číslo193 - 210
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 495 SORBITANMONOPALMITÁT

Synonymasorbitanpalmitát
Definicesměs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s jedlou komerční kyselinou palmitovou
Einecs247-568-8
Obsahnejméně 95 % směsi sorbitolu, sorbitanu a isosorbidových esterů
Popissvětle krémově až světle hnědě zbarvené kuličky nebo vločky nebo tvrdé, voskovité pevné látky se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. rozpustnostPři teplotách vyšších než jeho bod tání dobře rozpustný v ethanolu, methanolu, etheru, octanu ethylnatém, anilinu, toluenu, dioxanu,
petroletheru a chloridu uhličitém; nerozpustný ve studené vodě, ale lze jej dispergovat v teplé vodě;
B. rozpětí bodu tuhnutí45 - 47 °C
C. infračervené absorpční spektrumcharakteristické pro částečné estery mastných kyselin a polyalkoholu
Čistota
Obsah vodynejvýše 2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Číslo kyselostinejvýše 7,5
Číslo zmýdelnění140 - 150
Síranový popelnejvýše 0,5 %
Hydroxylové číslo270 - 305
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 500(i) UHLIČITAN SODNÝ

Synonymabezvodý uhličitan sodný, bezvodá soda
Definice
Chemický názevuhličitan sodný
Chemický vzorecNa2CO3 • nH2O (n = 0,1 nebo 10)
Einecs207-838-8
Realtivní molekulová hmotnost106,00, bezvodá forma
Obsahnejméně 99 % Na2CO3, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé krystaly nebo bílý granulovitý nebo krystalický prášek; bezvodý je hygroskopický, dekahydrát je rozpadavý
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na sodík a uhličitanypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodá forma - nejvýše 2,0 %
monohydrát - nejvýše 15,0 %
dekahydrát - 55 - 65 %
postupným zahříváním od 70 - 300 °C do konstantní hmotnosti
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 500(ii) HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

Synonymakyselý uhličitan sodný, bikarbonát sodný, kuchyňská soda
Definice
Chemický názevhydrogenuhličitan sodný
Chemický vzorecNaHCO3
Einecs205-633-8
Relativní molekulová hmotnost84,01
Obsahnejméně 99 % , vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvá nebo bílá krystalická hmota nebo krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na sodík a uhličitanypozitivní
C. pH 1%ního roztoku8,0 - 8,6
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,25 %, po sušení nad silikagelem po dobu 4 hodin
Amonné solipo zahřátí nesmí zapáchat po amoniaku
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 500(iii) SESKVIUHLIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický názevuhličitan-hydrogenuhličitantrisodný
Chemický vzorecNa2(CO)3. NaHCO3 • 2H2O
Einecs208-580-9
Relativní molekulová hmotnost226,03
Obsah35,0 - 38,6 % NaHCO3 a 46,4 - 50,0 % Na2(CO)3
Popisbílé vločky, krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě
B. zkoušky na sodík a uhličitanypozitivní
Čistota
Chlorid sodnýnejvýše 0,5 %
Železonejvýše 20 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 501(i) UHLIČITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevuhličitan draselný
Chemický vzorecK2CO3 • nH2O (n = 0 nebo 1,5)
Einecs209-529-3
Relativní molekulová hmotnost138,21, bezvodá forma
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý, velmi rozplývaný prášek; hydrátovaný je ve formě bílých průsvitných krystalů nebo granulí
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na draslík a uhličitanypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodý - nejvýše 5 %
hydratovaný - nejvýše 18 %
po sušení při 180 °C po dobu 4 hodin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 501(ii) HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

Synonymakyselý uhličitan draselný, bikarbonát draselný
Definice
Chemický názevhydrogenuhličitan draselný
Chemický vzorecKHCO3
Einecs206-059-0
Relativní molekulová hmotnost100,11
Obsah99,0 - 101,0 % KHCO3, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé krystaly nebo bílý prášek nebo bílé granule
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na draslík a uhličitanypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,25 %, po sušení nad silikagelem po dobu 4 hodin
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 503(i) UHLIČITAN AMONNÝ

Definiceuhličitan amonný sestává z karbamátu amonného, uhličitanu amonného a hydrogenuhličitanu amonného v různém poměru
Chemický názevuhličitan amonný
Chemický vzorecCH6N2O2, CH8N2O2 a CH5NO3
Einecs233-786-0
Molekulová hmotnostkarbamát amonný 78,06
uhličitan amonný 98,73
hydrogenuhličitan amonný 79,06
Obsah30,0 - 34,0 % NH3
Popisbílý prášek nebo tvrdá, bílá nebo průsvitná hmota nebo krystaly; na vzduchu se stává neprůsvitným a nakonec se v důsledku
ztráty amoniaku a oxidu uhličitého mění na bílé porézní hrudky nebo prášek
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě
B. zkoušky na amonné ionty a uhličitanypozitivní
C. pH 5%ního roztokuasi 8,6
Čistota
Netěkavé látkynejvýše 500 mg/kg
Chloridynejvýše 30 mg/kg
Síranynejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 503(ii) HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ

Synonymabikarbonát amonný
Definice
Chemický názevhydrogenuhličitan amonný
Chemický vzorecCH5NO3
Einecs213-911-5
Relativní molekulová hmotnost79,06
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na amonné ionty a uhličitanypozitivní
C. pH 5%ního roztokuasi 8,0
Čistota
Netěkavé látkynejvýše 500 mg/kg
Chloridynejvýše 30 mg/kg
Síranynejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 504(i) UHLIČITAN HOŘEČNATÝ

Synonymahydromagnezit
DefiniceUhličitan hořečnatý je základní nebo monohydratovaný uhličitan hořečnatý nebo směs těchto dvou látek
Chemický názevuhličitan hořečnatý
Chemický vzorecMgCO3 • nH2O
Einecs208-915-9
Obsah24 - 26,4 %
Popislehká bílá drobivá hmota nebo bílý prášek
Identifikace
A. rozpustnostprakticky nerozpustný ani ve vodě, ani v ethanolu
B. zkoušky na hořčík a uhličitanypozitivní
Čistota
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 0,05 %
Látky rozpustné ve voděnejvýše 1 %
Vápníknejvýše 0,4 %
Arzennejvýše 4 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 504(ii) UHLIČITAN-DIHYDROXID HOŘEČNATÝ

Synonymahydratovaný zásaditý uhličitan hořečnatý, uhličitan-hydroxid hořečnatý
Definice
Chemický názevuhličitan-dihydroxid hořečnatý, hydrátovaný
Chemický vzorec4MgCO3Mg(OH)2 • 5H2O
Einecs235-192-7
Relativní molekulová hmotnost485,00
Obsahhořčíku nejméně 40,0 - 45,0 %, jako MgO
Popislehká bílá drobivá hmota nebo objemný bílý prášek
Identifikace
A. rozpustnostprakticky nerozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na hořčík a uhličitanypozitivní
Čistota
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 0,05 %
Látky rozpustné ve voděnejvýše 1,0 %
Vápníknejvýše 1,0 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 507 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

Synonymakyselina solná
Definice
Chemický názevkyselina chlorovodíková
Chemický vzorecHCl
Molekulová hmotnost36,46
Einecs231-595-7
ObsahKyselina chorovodíková je komerčně dostupná v různých koncentracích, koncentrovaná kyselina chlorovodíková
obsahuje nejméně 35,0 % HCl
Popisčirá, bezbarvá nebo slabě nažloutlá žíravá kapalina s pronikávaným zápachem
Identifikace
A. rozpustnostrozpustná ve vodě a v ethanolu
B. zkoušky na kyseliny a chloridypozitivní
Čistota
Celkový obsah organických sloučenincelkový obsah organických sloučenin (neobsahujících fluor) - nejvýše 5 mg/kg
benzen - nejvýše 0,05 mg/kg
celkové množství sloučenin obsahujících fluor - nejvýše 25 mg/kg
Netěkavé lákynejvýše 0,5 %
Redukující látkynejvýše 70 mg/kg, jako oxid siřičitý
Oxidující látkynejvýše 30 mg/kg, jako chlor
Síranynejvýše 0,5
Železonejvýše 5 mg/kg
Arzennejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 508 CHLORID DRASELNÝ

Synonymasylvin
Definice
Chemický názevChlorid draselný
Chemický vzorecKCl
Einecs231-211-8
Relativní molekulová hmotnost74,56
Obsahnejméně 99 %, vztaženo na sušinu
Popisbezbarvé, protáhlé, hranolovité nebo krychlovité krystalky nebo bílý zrnitý prášek bez pachu
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na draslík a chloridpozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Sodíknegativní zkouška
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg

E 509 CHLORID VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevChlorid vápenatý
Chemický vzorecCaCl2 • nH2O (n = 0, 2 nebo 6)
Einecs233-140-8
Relativní molekulová hmotnostbezvodá forma - 110,99
dihydrát - 147,02
hexahydrát - 219,08
Obsahnejméně 93,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý, hygroskopický prášek nebo rozplývavé krystaly bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostbezvodý CaCl2 - snadno rozpustný ve vodě a v ethanolu
dihydrát - snadno rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
hexahydrát - velmi snadno rozpustný ve vodě a v ethanolu
B. zkoušky na vápník a chloridypozitivní
Čistota
Hořečnaté soli a soli alkalických kovůnejvýše 5,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Fluoridynejvýše 40 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 511 CHLORID HOŘEČNATÝ

Definice
Chemický názevchlorid hořečnatý
Chemický vzorecMgCl2 • 6H2O
Einecs232-094 - 6
Relativní molekulová hmotnost203,30
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvé, velmi rozplývavé vločky nebo krystaly, bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu
B. zkoušky na hořčík a chloridypozitivní
Čistota
Amonné iontynejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 512 CHLORID CÍNATÝ

Synonymachlorid cínatý
Definice
Chemický názevchlorid cínatý, dihydrát
Chemický vzorecSnCl2 • 2H2O
Einecs231-868-0
Relativní molekulová hmotnost225,63
Obsahnejméně 98,0 %
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly; může slabě zapáchat po kyselině chlorovodíkové
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný v menším množství vody, než je jeho vlastní hmotnost, v nadbytku vody však tvoří nerozpustnou zásaditou sůl; rozpustný v ethanolu
B. zkoušky na cín (2+) a chloridypozitivní
Čistota
Síranynejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 513 KYSELINA SÍROVÁ

Synonymavitriol
Definice
Chemický názevkyselina sírová
Chemický vzorecH2SO4
Einecs231-639-5
Relativní molekulová hmotnost98,07
ObsahKyselina sírová je komerčně dostupná v různých koncentracích, koncentrovaná je nejméně 96%ní
Popisčirá, bezbarvá nebo slabě nahnědlá velmi žíravá olej ovitá kapalina
Identifikace
A. rozpustnostmísitelná s vodou za značného vývinu tepla, mísitelná také s ethanolem
B. zkoušky na kyseliny a síranypozitivní
Čistota
Popelnejvýše 0,02 %
Redukující látkynejvýše 40 mg/kg, jako SO2
Dusičnanynejvýše 10 mg/kg, vztaženo na H2SO4
Chloridynejvýše 50 mg/kg
Železonejvýše 20 mg/kg
Selennejvýše 20 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 514 (i) SÍRAN SODNÝ

Definice
Chemický názevsíran sodný
Chemický vzorecNa2SO4 • nH2O (n = 0 nebo 10)
Relativní molekulová hmotnostbezvodá forma 142,04
dekahydrát 322,04
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé krystaly nebo jemný bílý krystalický prášek, dekahydrát je rozpadavý
Identifikace
A. 5%ní roztokreakce na lakmusový papírek-neutrální nebo slabě zásaditá
B. zkoušky na sodík a síranypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodá forma - nejvýše 1,0 %
dekahydrát - nejvýše 57,0 %
po sušení při 130 °C
Selennejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 514 (ii) HYDROGENSÍRAN SODNÝ

Synonymakyselý síran sodný, bisulfát sodný
Definice
Chemický názevhydrogensíran sodný
Chemický vzorecNaHSO4
Relativní molekulová hmotnost120,06
Obsahnejméně 95,2 %
Popisbílé krystaly nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. roztokysilně kyselé
B. zkoušky na sodík a síranypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,8 %
Nerozpustný ve voděnejvýše 0,05 %
Selennejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuť| nejvýše 1 mg/kg

E 515 (i) SÍRAN DRASELNÝ

Definice
Chemický názevsíran draselný
Chemický vzorecK2SO4
Molekulová hmotnost174,25
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. pH 5%ního roztoku5,5 - 8,5
B. zkoušky na draslík a síranypozitivní
C. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Sselennejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 515 (ii) HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ

Synonymakyselý síran draselný, bisulfát draselný
Definice
Chemický názevhydrogensíran draselný
Chemický vzorecKHSO4
Relativní molekulová hmotnost136,17
Obsahnejméně 99,0 %
Bod tání197 °C
Popisbílé rozplývané krystaly, úlomky nebo granule
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na draslíkpozitivní
Čistota
Selennejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 516 SÍRAN VÁPENATÝ

Synonymasádra, sádrovec, anhydrit
Definice
Chemický názevsíran vápenatý
Einecs231-900-3
Chemický vzorecCaSO4 • nH2O (n = 0 nebo 2)
Relativní molekulová hmotnostbezvodá forma - 136,14
dihydrát - 172,18
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisjemný nebo slabě nažloutle bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostmálo rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na vápník a síranypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodý - nejvýše 1,5 %
dihydrát - nejvýše 23 %
po sušení při 250 °C do konstantní hmotnosti
Fluoridynejvýše 30 mg/kg
Selennejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 517 SÍRAN AMONNÝ

Definice
Chemický názevsíran amonný
Einecs231-984 - 1
Chemický vzorec(NH4)2SO4
Relativní molekulová hmotnost132,14
Obsah99,0 - 100,5 %
Popisbílý prášek, lesklé šupinky nebo krystalické úlomky
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na amonné ionty a síranypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,25 %
Selennejvýše 30 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 520 SÍRAN HLINITÝ

Synonymaalumen, kamenec
Definice
Chemický názevsíran hlinitý
Einecs233-135-0
Chemický vzorecAl2(SO4)3
Relativní molekulová hmotnost342,13
Obsahnejméně 99,5 %, vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisbílý prášek, lesklé šupinky nebo krystalické úlomky
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
B. zkoušky na hliník a síranypozitivní
C. pH 5%ního roztoku2,9 a vyšší
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 5,0 %, po žíhání při 500 °C po dobu 3 hodin
Alkalické kovy a soli alkalických kovůnejvýše 0,4 %
Fluoridynejvýše 30 mg/kg
Selennejvýše 30 mg/kg
Arsennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 521 SÍRAN SODNO-HLINITÝ

Synonymasodný kamenec
Definice
Chemický názevsíran sodno-hlinitý
Einecs233-277 - 3
Chemický vzorecAlNa(SO4)2 • nH2O (n = 0 nebo 12)
Relativní molekulová hmotnost242,09, bezvodá forma
Obsah96,5 % (bezvodá forma) - 99,5 % (dodekahydrát), vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisprůhledné krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostDodekahydrát je snadno rozpustný ve vodě, bezvodý je zvolna rozpustný ve vodě, obě formy jsou nerozpustné v ethanolu
B. zkoušky na hliník, sodík a síranypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímbezvodý - nejvýše 10,0 %, po sušení při 220 °C po dobu 16 hodin
dodekahydrát - nejvýše 47,2 %, po sušení nejprve při 50 - 55 °C po dobu 1 hodiny a poté při 200 °C po dobu 16 hodin
Amonné solipo zahřátí nesmí zapáchat po amoniaku
Fluoridynejvýše 30 mg/kg
Selennejvýše 30 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 522 SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ

Synonymadraselný kamenec
Definice
Chemický názevsíran draselno-hlinitý, dodekahydrát
Einecs233-141-3
Chemický vzorecAlK(SO4)2 • 12H2O
Relativní molekulová hmotnost474,38
Obsahnejméně 99,5 %
Popisvelké průhledné krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, nerozpustné v ethanolu
B. zkoušky na hliník, draslík a síranypozitivní
C. pH 10%ního roztoku3,0 - 4,0
Čistota
Amonné solipo zahřátí nesmí zapáchat po amoniaku
Fluoridynejvýše 30 mg/kg
Selennejvýše 30 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 523 SÍRAN AMONNO-HLINITÝ

Synonymaamonný kamenec
Definice
Chemický názevsíran amonno-hlinitý
Einecs232-055-3
Chemický vzorecAlNH4(SO4)2 • 12H2O
Relativní molekulová hmotnost453,32
Obsahnejméně 99,5 %
Popisvelké bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, rozpustné v ethanolu
B. zkoušky na hliník, amonné ionty a síranypozitivní
Čistota
Alkalické kovy a soli alkalických kovůnejvýše 0,5 %
Fluoridynejvýše 30 mg/kg
Selennejvýše 30 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg

E 524 HYDROXID SODNÝ

Synonymakaustická soda, louh sodný
Definice
Chemický názevhydroxid sodný
Einecs215-185-5
Chemický vzorecNaOH
Relativní molekulová hmotnost40
Obsahnejméně 98 % pevné formy z celkového hydroxidu (jako NaOH), koncentrace roztoků je deklarovaná údaji o obsahu NaOH v % nebo podle údaje na etiketě
Popisbílé nebo téměř bílé pecičky, vločky, tyčinky, slinutá hmota nebo jiné formy; roztoky jsou čiré nebo slabě zakalené, bezbarvé nebo slabě zabarvené, silně žíravé a hygroskopické a na vzduchu absorbují oxid uhličitý za tvorby uhličitanu sodného
Identifikace
A. zkoušky na sodíkpozitivní
B. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu
C. 1%ní roztoksilně zásaditý
Čistota
Látky nerozpustné ve vodě a organické látky5%ní roztok je naprosto čirý a bezbarvý až slabě zabarvený
Uhličitanynejvýše 0,5 %. jako Na2CO3
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 0,5 mg/kg

E 525 HYDROXID DRASELNÝ

Synonymakaustická potaš, louh draselný
Definice
Chemický názevhydroxid draselný
Einecs215-181-3
Chemický vzorecKOH
Relativní molekulová hmotnost56,11
Obsahnejméně 85,0 % zásady, vyjádřeno jako KOH
Popisbílé nebo téměř bílé pecičky, vločky, úlomky, odlitky, taveniny nebo jiné formy
Identifikace
A. zkoušky na draslíkpozitivní
B. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu
C. 1%ní roztoksilně zásaditý
Čistota
Látky nerozpustné ve vodě5%ní roztok je naprosto čirý a bezbarvý
Uhličitanynejvýše 3,5 %, jako K2CO3
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg

E 526 HYDROXID VÁPENATÝ

Synonymahašené vápno
Definice
Chemický názevhydroxid vápenatý
Einecs215-137-3
Chemický vzorecCa(OH)2
Relativní molekulová hmotnost74,09
Obsahnejméně 92 %
Popisbílý prášek
Identifikace
A. zkoušky na zásadu a vápníkpozitivní
B. rozpustnostmálo rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu, rozpustný v glycerolu
Čistota
Popel nerozpustný v kyseliněnejvýše 1,0 %
Hořečnaté soli a alkalické solinejvýše 2,7 %
Baryumnejvýše 300 mg/kg
Fluoridnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 6 mg/kg

E 527 HYDROXID AMONNÝ

Synonymaamoniak, čpavek, čpavková voda
Definice
Chemický názevhydroxid amonný
Chemický vzorecNH4OH
Relativní molekulová hmotnost35,05
Obsahnejméně 27 % NH3
Popisčirý bezbarvý roztok s neobyčejně pronikavým charakteristickým zápachem
Identifikace
A. zkoušky na amoniakpozitivní
Čistota
Netěkavé látkynejvýše 0,02 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 528 HYDROXID HOŘEČNATÝ

Definice
Chemický názevhydroxid hořečnatý
Einecs215-170-3
Chemický vzorecMg(OH)2
Relativní molekulová hmotnost58,32
Obsahnejméně 95,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý objemný prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky na zásadu a hořčíkpozitivní
B. rozpustnostprakticky nerozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 2,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 33,0 %, po žíhání při 800 °C do konstantní hmotnosti
Oxid vápenatýnejvýše 1,5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg

E 529 OXID VÁPENATÝ

Synonymapálené vápno
Definice
Chemický názevoxid vápenatý
Einecs215-138-9
Chemický vzorecCaO
Relativní molekulová hmotnost56,08
Obsahnejméně 95 %, vztaženo na vyžíhanou bázi
Popistvrdá bílá nebo šedobílá hmota nebo granule nebo bílý až našedlý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky na zásadu a vápníkpozitivní
B. při ovlhčení vzorku vodou se vyvíjí teplo
C. rozpustnostmálo rozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu, rozpustný v glycerolu
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 10 %, po žíhání při asi 800 °C do konstantní hmotnosti
Látky nerozpustné v kyseliněnejvýše 1 %
Baryumnejvýše 300 mg/kg
Hořečnaté a alkalické solinejvýše 3,6 %
Fluoridnejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 7 mg/kg

E 530 OXID HOŘEČNATÝ

Definice
Chemický názevoxid hořečnatý
Einecs215-171-9
Chemický vzorecMgO
Relativní molekulová hmotnost40,31
Obsahnejméně 98 % vztaženo na vyžíhanou bázi
PopisVelmi objemný bílý prášek známý jako „lehký“ oxid hořečnatý, nebo relativně hustý bílý prášek známý jako „těžký“ oxid hořečnatý;
5 g „lehkého“ oxidu hořečnatého má objem 40 - 50 ml, zatímco 5 g „těžkého“ oxidu hořečnatého má objem 10 - 20 ml.
Identifikace
A. zkoušky na alkálie a hořčíkpozitivní
B. rozpustnostprakticky nerozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 5,0 %, po žíhání při asi 800 °C do konstantní hmotnosti
Oxid vápenatýnejvýše 1,5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg

E 535 HEXAKYANO-ŽELEZNATAN SODNÝ

Synonymažlutá krevní sůl, ferrokyanid sodný
DefiniceVelmi objemný bílý prášek známý jako „lehký“ oxid hořečnatý, nebo relativně hustý bílý prášek známý jako „těžký“ oxid hořečnatý;
5 g „lehkého“ oxidu hořečnatého má objem 40 - 50 ml, zatímco 5 g „těžkého“ oxidu hořečnatého má objem 10 - 20 ml.
Chemický názevhexakyanoželeznatan sodný
Einecs237-081-9
Chemický vzorecNa4Fe(CN)6 • 10H2O
Relativní molekulová hmotnost484,10
Obsahnejméně 99,0 %
Popisžluté krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na sodík
a hexakyanoželeznatany
pozitivní
Čistota
Obsah volné vodynejvýše 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,03 %
Chloridynejvýše 0,2 %
Síranynejvýše 0,1 %
Volné kyanidyneprokazatelné
Hexakyanoželezitanyneprokazatelné
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 536 HEXAKYANO-ŽELEZNATAN DRASELNÝ

Synonymažlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný
Definice
Chemický názevhexakyanoželeznatan draselný
Einecs237-722-2
Chemický vzorecK4Fe(CN)6 • 3H2O
Relativní molekulová hmotnost422,40
Obsahnejméně 99,0 %
Popiscitrónově-žluté krystaly
Identifikace
A. zkoušky na draslík a hexakyanoželeznatanypozitivní
Čistota
Obsah volné vodynejvýše 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,03 %
Chloridynejvýše 0,2 %
Síranynejvýše 0,1 %
Volné kyanidyneprokazatelné
Hexakyanoželezitanyneprokazatelné
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 538 HEXAKYANO-ŽELEZNATAN VÁPENATÝ

Synonymaferrokyanid vápenatý
Definice
Chemický názevhexakyanoželeznatan vápenatý
Einecs215-476-7
Chemický vzorecCa2Fe(CN)6 • 12H2O
Relativní molekulová hmotnost508,30
Obsahnejméně 99,0 %
Popisžluté krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na vápník a hexakyanoželeznatanypozitivní
Čistota
Obsah volné vodynejvýše 1,0 %
Látky nerozpustné ve voděnejvýše 0,03 %
Chloridynejvýše 0,2 %
Síranynejvýše 0,1 %
Volné kyanidyneprokazatelné
Hexakyanoželezitanyneprokazatelné
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 541 KYSELÝ FOSFOREČNAN SODNO-HLINITÝ

SynonymaSALP
Definice
Chemický názevtetradekahydrogen-oktafosforečnan sodno-trihlinitý, tetrahydrát,
nebo pentadekahydrogen-oktafosforečnan trisodno-dihlinitý
Einecs232-090-4
Chemický vzorecNaAl3H14(P04)8 • 4H2O
Na3Al2H15(PO4)8
Relativní molekulová hmotnostNaAl3H14(PO4)8 • 4H2O 949,88
Na3Al2H15(PO4)8 897,82
Obsahnejméně 95,0 % pro obě formy
Popisbílý prášek bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky na sodík, hliník a fosforečnanypozitivní
B. pHkyselá reakce na lakmusový papírek
C. rozpustnostnerozpustný ve vodě, rozpustný v HCl
Čistota
Úbytek hmotnosti žíháním19,5 - 21,0 % pro NaAl3H14(PO4)8 • 4H2O po žíhání při 750 - 800 °C po dobu 2 hodin
15,0 - 16,0 % pro Na3Al2H15(PO4)8 po žíhání při 750 - 800 °C po dobu 2 hodin
Fluoridynejvýše 25 mg/kg
Arsennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 4 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 551 OXID KŘEMIČITÝ

Synonymakřemen
DefiniceOxid křemičitý je amorfní látka produkovaná synteticky, buď hydrolýzou par, kterou se získá pyrogenní oxid křemičitý,
nebo mokrým procesem poskytujícím vysrážený oxid křemičitý, silikagel nebo silikagel hydratovaný. Pyrogenní oxid křemičitý
se vyrábí hlavně v bezvodé formě, zatímco produkty mokrého procesu jsou hydratované nebo s povrchově absorbovanou vodou
Chemický názevoxid křemičitý
Einecs231-545-4
Chemický vzorec(SiO2)n
Relativní molekulová hmotnost60,08 SiO2
Obsahnejméně 99,0 % (pyrogenní oxid křemičitý) nebo 94,0 % (hydratované formy), po vyžíhání
Popisbílý vločkovitý prášek nebo granule, hygroskopický
Identifikace
A. zkoušky na oxid křemičitýpozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímpyrogenní SiO2 - nejvýše 2,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
vysrážený SiO2 a silikagel - nejvýše 8,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
silikagel hydratovaný - nejvýše 70 % po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Úbytek hmotnosti žíhánímpyrogenní SiO2 - nejvýše 2,5 %, po žíhání při 1000 °C
hydratované formy - nejvýše 8,5 %, po žíhání při 1000 °C
Rozpustné ionizované solinejvýše 5,0 % jako Na2SO4
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 552 KŘEMIČITAN VÁPENATÝ

Definicekřemičitan vápenatý hydratovaný nebo bezvodý křemičitan s různým poměrem CaO a SiO2
Chemický názevkřemičitan vápenatý
Einecs215-710-8
ObsahObsah vztažený na bezvodou bázi:
- 50,0 - 95,0 % jako SiO2
- 3,0 - 35,0 % jako CaO
Popisbílý nebo krémově bílý polétavý prášek, který si tuto formu zachovává i po absorbování relativně velkého množství vody nebo jiné kapaliny
Identifikace
A. zkoušky na křemičitany a vápníkpozitivní
B. s minerálními kyselinami vytváří gely
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 10 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Úbytek hmotnosti žíháním5 - 14 %, po žíhání při 1000 °C do konstantní hmotnosti
Sodíknejvýše 3,0 %
Fluoridynejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 553a (i) KŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ

Definicekřemičitan hořečnatý je syntetická sloučenina s molárním poměrem oxidu hořečnatého a oxidu křemičitého přibližně 2:5
Obsahnejméně 15 % MgO a nejméně 67,0 % SiO2, vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisvelmi jemný bílý prášek bez zápachu, netvořící hrudky
Identifikace
A. zkoušky na křemičitany a hořčíkpozitivní
B. pH 10%ní suspenze7,0 - 10,8
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15 % po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 15 % po žíhání při 1000 °C po dobu 20 minut
Soli rozpustné ve voděnejvýše 3,0 %
Volné zásadynejvýše 1,0 % jako NaOH
Fluoridynejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 553a (ii) TRIKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ

Definice
Chemický názevtrikřemičitan hořečnatý
Chemický vzorecMg2Si3O8 • XH2O (přibližné složení)
Einecs239-076-7
Obsahnejméně 29,0 % MgO a nejméně 65,0 % SiO2 , vztaženo na vyžíhanou bázi
Popisjemný bílý prášek netvořící hrudky
Identifikace
A. zkoušky na křemičitany a hořčíkpozitivní
B. pH 5%ní suspenze6,3 - 9,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíháním17 - 34 %, po žíhání při 1000 °C
Soli rozpustné ve voděnejvýše 2,0 %
Volné zásadynejvýše 1,0 %, jako NaOH
Fluoridynejvýše 10 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 553b TALEK

Synonymamastek
Definicepřírodní forma hydratovaného křemičitanu hořečnatého obsahujícího různé podíly současně se vyskytujících minerálů,
jako je alfa-křemen, kalcit, chorit, dolomit, magnesit a flogopit
Chemický názevdi(hydrogenmetakřemičitan) hořečnatý
Chemický vzorecMg3(Si4O10)(OH)2
Relativní molekulová hmotnost379,22
Einecs238-877-9
Popislehký, homogenní, bílý nebo téměř bílý prášek, na dotek mastný
Identifikace
A. absorpce v infračerveném spektrucharakteristické píky při 3677, 1018 a 669 cm-1
B. rentgenová difrakcepíky při 9,34/4,66/3,12 Å
C. rozpustnostnerozpustný ve vodě a ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny
Látky rozpustné v kyseliněnejvýše 6,0 %
Látky rozpustné ve voděnejvýše 0,2 %
Železo rozpustné v kyseliněneprokazatelné
Arzennejvýše 10 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 554 KŘEMIČITAN SODNO-HLINITÝ

Synonymahlinitokřemičitan sodný
Definice
Chemický názevhlinitokřemičitan sodný
Obsah- 66,0 - 88,0 % jako SiO2
- 5,0 - 15,0 % jako Al2O3
vztaženo na bezvodou bázi
Popisjemný, bílý, amorfní prášek nebo kuličky
Identifikace
A. zkoušky na sodík, hliník a křemičitanypozitivní
B. pH 5%ní suspenze6,5 - 11,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 8,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Úbytek hmotnosti žíháním5,0 - 11,0 %, vztaženo na bezvodou bázi, po žíhání při 1000 °C do konstantní hmotnosti
Sodík5,0 - 8,5 %, jako Na2O, vztaženo na bezvodou bázi
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 555 KŘEMIČITAN DRASELNO-HLINITÝ

Synonymaslída
Definicepřírodní slída obsahuje hlavně křemičitan draselno-hlinitý (muskovit)
Chemický názevhlinitokřemičitan draselný
Einecs310-127-6
Chemický vzorecKAl2[AlSi3O10](OH)2
Relativní molekulová hmotnost398,00
Obsahnejméně 98,0 %
Popissvětle šedé až bílé krystalické lupínky nebo prášek
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, zředěných kyselinách a zásadách a organických rozpouštědlech
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Antimonnejvýše 20 mg/kg
Zineknejvýše 25 mg/kg
Baryumnejvýše 25 mg/kg
Chromnejvýše 100 mg/kg
Měďnejvýše 25 mg/kg
Niklnejvýše 50 mg/kg
Kadmiumnejvýše 2 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 556 KŘEMIČITAN VÁPENATO-HLINITÝ

Synonymahlinitokřemičitan vápenatý
Definice
Chemický názevhlinitokřemičitan vápenatý
Obsah- 44,0 - 50,0 % jako SiO2
- 3,0 - 5,0 % jako Al2O3
- 32,0 - 38,0 % jako CaO
vztaženo na bezvodou bázi
Popisjemný bílý polétavý prášek
Identifikace
A. zkoušky na vápník, hliník a křemičitanypozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 10,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Úbytek hmotnosti žíháním14,0 - 18,0 %, vztaženo na bezvodou bázi, po žíhání při 1000 °C do konstantní hmotnosti
Fluoridynejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 10 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 558 BENTONIT

DefiniceBentonit je přírodní jíl s vysokým podílem montmorillonitu, přírodního hydratovaného hlinitokřemičitanu, v němž jsou některé atomy hliníku
a křemíku přirozeně nahrazeny atomy jiných prvků, například atomy hořčíku nebo železa. Atomy vápníku a sodíku jsou zachyceny mezi
minerálními vrstvami. Čtyřmi nejrozšířenějšími typy bentonitu jsou: přírodní sodný bentonit, přírodní vápenatý bentonit, sodíkem aktivovaný
bentonit a kyselinou aktivovaný bentonit.
Einecs215-108-5
Chemický vzorec(Al,Mg)8(Si4O10)4(OH)8 • 12H2O
Relativní molekulová hmotnost819,00
Obsahobsah montmorillonitu nejméně 80 %
PopisVelmi jemný nažloutlý nebo našedlý bílý prášek nebo granule. Díky své struktuře může bentonit absorbovat do své struktury nebo
na svůj povrch vodu (bobtnat).
Identifikace
A. zkouška na methylenovou modřpozitivní
B. rentgenová difrakcecharakteriské píky při 12,5/15 Å
C. absorpce v infračerveném spektrupíky při 428/470/530/1110 - 1020/3750 - 3400 cm-1
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 15,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Arzennejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 20 mg/kg

E 559 HYDRATOVANÝ KŘEMIČITAN HLINITÝ (KAOLIN)

SynonymaKaolin, lehký nebo těžký
DefiniceHydratovaný křemičitan hliníku (kaolin) je přečištěná bílá plastická hlína složená z kaolinitu, hlinitokřemičitanu draselného, živce a křemene.
Zpracování nesmí zahrnovat kalcinaci. Surová kaolinová hlína používaná na výrobu křemičitanu hlinitého nesmí mít obsah dioxinu,
který by ohrožoval zdraví nebo by byl nevhodný pro lidskou spotřebu.
Einecs215-286-4 (kaolinit)
Chemický vzorecAl2Si2O5(OH)4 (kaolinit)
Relativní molekulová hmotnost264,00
Obsahnejméně 90,0 %, jako suma oxidu křemičitého a oxidu hlinitého po vyžíhání
45 - 55 % SiO2
30 - 39 % Al2O3
Popisjemný bílý až našedle bílý mastný prášek; kaolin je volným seskupením různě orientovaných shluků vloček kaolinitu nebo jednotlivých
hexagonálních vloček
Identifikace
A. zkouška na hliník a křemičitanypozitivní
B. rentgenová difrakcecharakteriské píky při 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
C. absorpce v infračerveném spektrupíky při 3750 a 3620 cm-1
Čistota
Úbytek hmotnosti žíháním10,0 - 14,0 %, po žíhání při 1000 °C do konstantní hmotnosti
Látky rozpustné ve voděnejvýše 0,3 %
Látky rozpustné v kyseliněnejvýše 2,0 %
Železonejvýše 5,0 %
Oxid draselnýnejvýše 5,0 %
Uhlíknejvýše 0,5 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 570 MASTNÉ KYSELINY

Definicemastné kyseliny s rovným, nerozvětveným řetězcem, kyselina kaprylová (C8), kyselina kaprinová (C10), kyselina laurová (C12),
kyselina myristová (C14), kyselina palmitová (C16), kyselina stearová (C18), kyselina olejová (C18:1)
Chemický názevKyselina oktanová (C8), kyselina dekanová (C10), kyselina dodekanová (C12), kyselina tetradekanová (C14), kyselina hexadekanová (C16),
oktadekanová (C18), kyselina oktadec-9-enová (C18:1),
Obsahnejméně 98,0 %, stanoveno chromatografií
Popisbezbarvá kapalina nebo bílá tuhá látka získaná z olejů a tuků
Identifikace
A. jednotlivé mastné kyseliny
lze identifikovat podle čísla kyselosti,
jodového čísla, plynovou chromatografií
nebo podle molekulové hmotnosti
Čistota
Zbytek po vyžíhánínejvýše 0,1 %
Nezmýdelnitelné látkynejvýše 1,5 %
Obsah vodynejvýše 0,2 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 574 KYSELINA GLUKONOVÁ

Synonymakyselina D-glukonová
Definicekyselina glukonová je vodný roztok kyseliny glukonové a glukono-δ - laktonu
Chemický názevkyselina glukonová
Chemický vzorecC6H12O7 jako kyselina glukonová
Relativní molekulová hmotnost196,20
Obsahnejméně 50,0 %, jako kyselina glukonová
Popisbezbarvá až slabě žlutá čirá sirupovitá kapalina
Identifikace
A. tvoří fenylhydrazinové derivátytaví se při 196 - 202 °C za současného rozkladu
Čistota
Zbytek po vyžíhánínejvýše 1,0 %
Redukující látkynejvýše 0,75 %, jako D-glukosa
Chloridynejvýše 350 mg/kg
Síranynejvýše 240 mg/kg
Siřičitanynejvýše 20 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 575 GLUKONO-Δ-LAKTON

Synonymaglukonolakton, GDL, δ-lakton kyseliny D-glukonové, δ-glukonolakton
Definiceglukono-δ-lakton je cyklický 1,5-intramolekulární ester kyseliny D-glukonové; ve vodném prostředí podléhá hydrolýze
na rovnovážnou směs kyseliny D-glukonové (55 - 66 %) a δ- a γ-laktonu
Einecs202-016-5
Chemický názevD-glukono-1,5-lakton
Chemický vzorecC6H10O6
Relativní molekulová hmotnost178,14
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisjemný bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu
Identifikace
A. tvoří fenylhydrazinové deriváty kyseliny glukonovétaví se při 196 - 202 °C za současného rozkladu
B. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
C. bod tání152 ± 2 °C
Čistota
Obsah vodynejvýše 1,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Redukující látkynejvýše 0,75 %, jako D-glukosa
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 576 GLUKONAN SODNÝ

Synonymasodná sůl kyseliny D-glukonové
Definice
Chemický názevD-glukonan sodný
Chemický vzorecC6H11NaO7 (bezvodá forma)
Einecs208-407-7
Relativní molekulová hmotnost218,14
Obsahnejméně 98,0 %
Popisbílý až nahnědlý, granulovitý až jemný krystalický prášek
Identifikace
A. zkoušky na sodík a glukonátypozitivní
B. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
C. pH 10%ního roztoku6,5 - 7,5
Čistota
Redukující látkynejvýše 1,0 %, jako D-glukosa
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 577 GLUKONAN DRASELNÝ

Synonymadraselná sůl kyseliny D-glukonové
Definice
Chemický názevD-glukonan draselný
Chemický vzorecbezvodá forma C6H11KO7
monohydrát C6H11KO7 • H2O
Einecs206-074-2
Relativní molekulová hmotnostbezvodá forma 234,25
monohydrát 252,26
Obsah97,0 - 103,0 %, vztaženo na sušinu
Popispolétavý bílý až nažloutlý krystalický prášek nebo granule, bez zápachu
Identifikace
A. zkoušky na draslík a glukonátypozitivní
B. pH 10%ního roztoku7,0 - 8,03
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodá forma - nejvýše 3,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin ve vakuu
monohydrát - 6,0 - 7,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin ve vakuu
Redukující látkynejvýše 1,0 %, jako D-glukosa
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 578 GLUKONAN VÁPENATÝ

Synonymavápenatá sůl kyseliny D-glukonové
Definice
Chemický názevdi(D-glukonan) vápenatý
Chemický vzorecbezvodá forma C12H22CaO14
monohydrát C12H22CaO14 • H2O
Einecs206-075-8
Relativní molekulová hmotnostbezvodá forma 430,38
monohydrát 448,39
Obsah98,0 - 102,0 % vztaženo na bezvodou formu a na monohydrát
Popisbílé krystalické granule nebo prášek, bez zápachu, na vzduchu stálý
Identifikace
A. zkoušky na vápník a glukonátypozitivní
B. rozpustnostrozpustný ve vodě, nerozpustný v ethanolu
C. pH 5%ního roztoku6,0 - 8,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímbezvodý nejvýše 3,0 % po sušení při 105 °C po dobu 16 hodin
monohydrát nejvýše 2,0 % po sušení při 105 °C po dobu 16 hodin
Redukující látkynejvýše 1,0 %, jako D-glukosa
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 579 GLUKONAN ŽELEZNATÝ

Definice
Chemický názevdihydrát di-D-glukonanu železnatého
Einecs206-076 -3
Chemický vzorecC12H22FeO14 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost482,17
Obsahnejméně 95 %, vztaženo na sušinu
Popissvětle nazelenale žlutý až nažloutle šedý prášek nebo zrnka, která mohou mít slabou vůni po karamelizovaném cukru
Identifikace
A. rozpustnostza mírného zahřívání dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu
B. zkouška na železnaté iontypozitivní
C. vytváří fenylhydrazinové deriváty kyseliny glukonové
D. pH 10%ního roztoku4,0 - 5,5
Čistota
Úbytek hmotnosti žíhánímnejvýše 10 % , po sušení při 105 °C po dobu 16 hodin
Kyselina šťavelováneprokázáno
Železo (Fe3+)nejvýše 2 %
Redukující látkynejvýše 0,5 %, vyjádřeno jako glukóza
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 585 MLÉČNAN ŽELEZNATÝ

Synonyma2-hydroxypropanoan železnatý, železnatá sůl kyseliny 2-hydroxypropanové, železnatá sůl kyseliny mléčné
Definice
Chemický název2-hydroxy-propanoan železnatý
Einecs227-608-0
Chemický vzorecC6H10FeO6 • nH2O (n = 2 nebo 3)
Realtivní molekulová hmotnostdihydrát 270,02
trihydrát 288,03
Obsahnejméně 96 %, vztaženo na sušinu
Popisnazelenale bílé krystalky nebo světle zelený prášek s charakteristickým pachem
Identifikace
A. rozpustnostdobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu
B. zkouška na železnaté ionty a mléčnanpozitivní
C. pH 2%ního roztoku4,0 - 6,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 18 % , po sušení při 100 °C ve vakuu při asi 700 nm Hg
Železo (FeIII)nejvýše 0,6 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg
Kadmiumnejvýše 1 mg/kg

E 586 4 - HEXYLRESORCINOL

Synonyma4-hexyl-1,3-benzendiol, hexylresorcinol
Definice
Chemický název4 - hexylresorcinol
Einecs205-257-4
Chemický vzorecC12H18O2
Relativní molekulová hmotnost197,24
Obsahnejméně 98,0 %, vztaženo na sušinu
Popisbílý prášek
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný v etheru a acetonu, velmi slabě rozpustný ve vodě
B. zkouška kyselinou dusičnouDo 1 ml nasyceného roztoku vzorku se přidá 1 ml kyseliny dusičné, objeví se světle červené zbarvení
C. zkouška pomocí brómuDo 1 ml nasyceného roztoku vzorku se přidá 1 ml roztoku brómu, žlutá vločkovitá sraženina se rozpustí a vznikne žlutý roztok
D. rozpětí bodu tání62 - 67 °C
Čistota
Kyselostnejvýše 0,05 %
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Resorcinol a jiné fenolyPo několika minutovém protřepávání asi 1 g vzorku s 50 ml vody, přefiltrování a přidání 3 kapek roztoku chloridu železitého k filtrátu nevznikne červené ani modré zbarvení
Niklnejvýše 2 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 3 mg/kg

E 620 KYSELINA GLUTAMOVÁ

Synonymakyselina L-glutamová, kyselina 2-aminoglutarová, kyselina 2-aminopentadiová
Definice
Chemický názevkyselina 2-aminopentadiová
Einecs200-293-7
Chemický vzorecC5H9NO4
Relativní molekulová hmotnost147,13
Obsah99,0 - 101,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. pH nasyceného roztoku3,0 - 3,5
B. zkouška na kyselinu glutamovoupozitivní chromatografie na tenké vrstvě
C. optická otáčivost[α]D20 +31,5° a +32,2°, 10%ní roztok bezvodé báze v HCl o koncentraci 2mol/l ve 200 mm kyvetě
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,2 %, po sušení při 80 °C po dobu 3 hodin
Chloridynejvýše 0,2 %
Síranový popelnejvýše 0,2 %
Kyselina pyrrolidonkarboxylovánejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 621 GLUTAMÁT SODNÝ

Synonymamonohydrát monosodné soli kyseliny L-glutamové, glutaman sodný, MSG
Definice
Chemický názevnatrium-2-aminopentadioát, monohydrát
Einecs205-538-1
Chemický vzorecC5H8NaNO4 • H2O
Relativní molekulová hmotnost187,13
Obsah99,0 - 101,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na kyselinu glutamovoupozitivní chromatografie na tenké vrstvě
B. zkouška na sodíkpozitivní
C. optická otáčivost[α]D20 +24,8° a +25,3°, 10%ní roztok bezvodé báze v HCl o koncentraci 2mol/l ve 200 mm kyvetě
D. pH 5%ního roztoku6,7 - 7,2
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 98 °C po dobu 5 hodin
Chloridynejvýše 0,2 %
Kyselina pyrrolidonkarboxylovánejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 622 GLUTAMÁT DRASELNÝ

Synonymaglutamát draselný, MPG
Definice
Chemický názevkalium-2-aminopentadioát, monohydrát
Einecs243-094-0
Chemický vzorecC5H8KNO4 • H2O
Relativní molekulová hmotnost203,24
Obsah99,0 - 101,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na kyselinu glutamovoupozitivní chromatografie na tenké vrstvě
B. zkouška na draslíkpozitivní
C. optická otáčivost[α]D20 +22,5° a + 24,0°, 10%ní roztok bezvodé báze v HCl o koncentraci 2mol/l ve 200 mm kyvetě
D. pH 2%ního roztoku6,7 - 7,3
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,2 %, po sušení při 80 °C po dobu 5 hodin
Chloridynejvýše 0,2 %
Kyselina pyrrolidonkarboxylovánejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 623 GLUTAMÁT VÁPENATÝ

Synonymaglutamát vápenatý
Definice
Chemický názevkalcium-bis(2-aminopentadioát)
Einecs242-905-5
Chemický vzorecC10H16CaN2O8 • nH2O (n = 0, 1, 2 nebo 4)
Relativní molekulová hmotnost332,32 (bezvodá forma)
Obsah98,0 - 102,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na kyselinu glutamovoupozitivní chromatografie na tenké vrstvě
B. zkouška na vápníkpozitivní
C. optická otáčivost[α]D20 +27,4° a +29,2°, pro glutaman vápenatý s n = 4, 10%ní roztok bezvodé báze v HCl o koncentraci 2mol/l ve 200 mm kyvetě
Čistota
Obsah vodynejvýše 19,0 %, pro glutaman vápenatý s n = 4, stanoveno metodou Karl-Fischera
Chloridynejvýše 0,2 %
Kyselina pyrrolidonkarboxylovánejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 624 GLUTAMÁT AMONNÝ

Synonymaglutamát amonný
Definice
Chemický názevamonium-2-aminopentadioát, monohydrát
Einecs231-447-1
Chemický vzorecC5H12N2O4 • H2O
Relativní molekulová hmotnost182,18
Obsah99,0 - 101,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na kyselinu glutamovoupozitivní chromatografie na tenké vrstvě
B. zkouška na amonné iontypozitivní
C. optická otáčivost[α]D20 +25,4° a +26,4°, 10%ní roztok bezvodé báze v HCl o koncentraci 2mol/l ve 200 mm kyvetě
D. pH 5%ního roztoku6,0 - 7,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 50 °C po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Kyselina pyrrolidonkarboxylovánejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 625 GLUTAMÁT HOŘEČNATÝ

Synonymaglutamát hořečnatý
Definice
Chemický názevmagnesium-bis(2-aminopentadioát), tetrahydrát
Einecs242-413-0
Chemický vzorecC10H16MgN2O8 • 4H2O
Relativní molekulová hmotnost388,62
Obsah95,0 - 105,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé nebo krémově bílé krystaly nebo krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na kyselinu glutamovoupozitivní chromatografie na tenké vrstvě
B. zkouška na hořčíkpozitivní
C. optická otáčivost[α]D20 +23,8° a +24,4°, 10%ní roztok bezvodé báze v HCl o koncentraci 2mol/l ve 200 mm kyvetě
D. pH 10%ního roztoku6,4 - 7,5
Čistota
Obsah vodynejvýše 24,0 %, stanovenou metodou Karl-Fischera
Chloridynejvýše 0,2 %
Kyselina pyrrolidonkarboxylovánejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 626 KYSELINA GUANYLOVÁ

Definice
Chemický názevkyselina guanosin-5 - monofosforečná
Einecs201-598-8
Chemický vzorecC10H14N5O8P
Relativní molekulová hmotnost363,22
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfátypozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 256 nm
C. pH 0,25%ního roztoku1,5 - 2,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,5 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 627 GUANYLAN SODNÝ

Synonymaguanylát sodný, natrium-5´-guanylát
Definice
Chemický názevdinatrium-guanosin-5´-monofosfát
Einecs221-849-5
Chemický vzorecC10H12N5Na2O8P • nH2O (n = asi 7)
Relativní molekulová hmotnost407,19 (bezvodá forma)
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfáty a sodíkpozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 256 nm
C. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 25 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 628 GUANYLAN DIDRASELNÝ

Synonymaguanylát draselný, kalium-5´-guanylát
Definice
Chemický názevdikalium-guanosin-5´-monofosfát
Einecs226-914-1
Chemický vzorecC10H12N5K2O8P
Relativní molekulová hmotnost439,4
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé nebo bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu, organické fosfáty a draslíkpozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 256 nm
C. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 5 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 629 GUANYLAN VÁPENATÝ

Synonymaguanylát vápenatý, kalcium-5-guanylát
Definice
Chemický názevkalcium-guanosin-5-monofosfát
Chemický vzorecC10H12N5CaO8P • nH2O
Relativní molekulová hmotnost401,20 (bezvodá forma)
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé nebo krémově bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu, organické fosfáty a vápníkpozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 256 nm
C. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 23,0 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 630 KYSELINA INOSINOVÁ

Synonymakyselina 5´-inosinová
Definice
Chemický názevKyselina inosin-5´-monofosforečná
Einecs205-045-1
Chemický vzorecC10H13N4O8P
Relativní molekulová hmotnost348,21
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfátypozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 256 nm
C. pH 5%ního roztoku1,0 - 2,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 3,0 %, po sušení při 120 °C po dobu 4 hodin
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 631 INOSINAN DISODNÝ

Synonymainosinát disodný, natrium-5´-inosinát
Definice
Chemický názevdinatrium-inosin-5´-monofosfát
Einecs225-146-4
Chemický vzorecC10H11N4Na2O8P • H2O
Relativní molekulová hmotnost392,17, bezvodá forma
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfáty a sodíkpozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 250 nm
C. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,5
Čistota
Obsah vodynejvýše 28,5 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 632 INOSINAN DRASELNÝ

Synonymainosinát didraselný, kalium-5´-inosinát
Definice
Chemický názevdikalium-inosin-5´-monofosfát
Einecs243-652-3
Chemický vzorecC10H11N4K2O8P
Molekulová hmotnost424,39
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfáty a draslíkpozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku 0 koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 250 nm
C. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,5
Čistota
Obsah vodynejvýše 10,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 633 INOSINAN VÁPENATÝ

Synonymakalcium-5´-inosinát
Definice
Chemický názevkalcium-inosin-5´-monofosfát
Chemický vzorecC10H11N4CaO8P • nH2O
Relativní molekulová hmotnost386,19 (bezvodá forma)
Obsahnejméně 97,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvé bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfáty a vápníkpozitivní
B. spektrometriemaximum absorpce roztoku o koncentraci 20 mg/l v HCl o koncentraci 0,01 mol/l je při 250 nm
C. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,0
Čistota
Obsah vodynejvýše 23,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 634 5´-RIBONUKLEOTID VÁPENATÝ

Definice
Chemický názevkalcium-5´-ribonukleotid je v podstatě směs kalcium-inosin-5´-monofosfátu a kalcium-guanosin-5´-monofosfátu
Chemický vzorecC10H11N4CaO8P • nH2O a
C10H12N5CaO8P • nH2O
Obsahnejméně 97,0 % obou hlavních složek, 47,0 - 53,0 % každé jednotlivé složky, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé nebo téměř bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfáty a vápníkpozitivní
B. pH 0,05%ního roztoku7,0 - 8,0
Čistota
Obsah vodynejvýše 23,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Jiné nukleotidyneprokazatelné chromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 635 5´- RIBONUKLEOTID SODNÝ

Synonymanatrium-5´- ribonukleotid
Definice
Chemický názevdinatrium-5´-ribonukleotid je v podstatě směs dinatrium-inosin-5´- monofosfátu a dinatrium-guanosin-5´-monofosfátu
Chemický vzorecC10H11N4Na2O8P • nH2O a
C10H12N5Na2O8P • nH2O
Obsahnejméně 97,0 % obou hlavních složek, 47,0 - 53,0 % každé jednotlivé složky, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé nebo téměř bílé krystaly nebo prášek, bez zápachu
Identifikace
A. zkouška na ribosu a organické fosfáty a sodíkpozitivní
B. pH 5%ního roztoku7,0 - 8,5
Čistota
Obsah vodynejvýše 26,0 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Jiné nukleotidychromatografií na tenké vrstvě
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 640 GLYCIN A JEHO SODNÁ SŮL

Synonyma (Gly)kyselina aminooctová, glykokol
(sodná sůl)natrium-aminoacetát
Definice
Chemický název (Gly)kyselina aminooctová
(sodná sůl)natrium-aminoacetát
Chemický vzorec (Gly)C2H5NO2
(sodná sůl)C2H5NO2Na
Einecs (Gly)200-272-2
(sodná sůl)227-842-3
Relativní molekulová hmotnost
(Gly)75,07
(sodná sůl)98,00
Obsahnejméně 98,5 % vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílé krystaly nebo krystalický prášek
Identifikace
A. zkouška na aminokyseliny (Gly a sodná sůl)pozitivní
B. zkouška na sodík (sodná sůl)pozitivní
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,2 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
(Gly)nejvýše 0,2 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
(sodná sůl)
Zbytek po vyžíhání (Gly)nejvýše 0,1 %
(sodná sůl)nejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 650 OCTAN ZINEČNATÝ

Synonymazinečnatá sůl octové kyseliny, dihydrát
Definice
Chemický názevOctan zinečnatý, dihydrát
Chemický vzorecC4H6O4Zn • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost219,51
Obsah98 - 102 % C4H6O4Zn • 2H2O
Popisbezbarvé krystaly nebo jemný téměř bílý prášek
Identifikace
A. zkouška na octany a zinekpozitivní
B. pH 5%ního roztoku6,0 - 8,0
Čistota
Nerozpustné látkynejvýše 0,005 %
Chloridynejvýše 50 mg/kg
Síranynejvýše 100 mg/kg
Alkalické kovy a kovy alkalických zeminnejvýše 0,2 %
Těkavé organické nečistotyvyhovuje zkoušce
Železonejvýše 50 mg/kg
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 20 mg/kg
Kadmiumnejvýše 5 mg/kg

E 900 DIMETHYLPOLYSILOXAN

Synonymapoly(dimethyl)siloxan, silikonový olej, dimethylsilikon
DefiniceDimethylpolysiloxan je směsí plně methylovaných lineárních siloxanových polymerů obsahujících opakující se jednotky (CH3)3SiO a stabilizovaných koncovaných koncovými trimethylsiloxy-jednotkami (CH3)3SiO
Chemický názevdimethyl-siloxany a silikony
Chemický vzorec(CH3)3-Si-[O-Si(CH3)2]n-O-Si(CH3)3
Obsah37,3 - 38,5 % celkového obsahu silikonu
Popisčirá viskózní kapaliny, bez zápachu
Identifikace
A. hustota (25/25 °C)0,964 - 0,977
B. index lomu[n]25D 1,400 - 1,405
C. infračervené spektrum charakteristické pro tuto sloučeninu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 0,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Viskozitanejméně 1,00 .10 - 4 m2.s-1 při 25 °C
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 901 VČELÍ VOSK

Synonymabílý vosk, žlutý vosk
DefiniceŽlutý včelí vosk se získává tavením stěn pláství včely medonosné, Apis mellifera L., s použitím horké vody a odstraněním nečistot.
Bílý vosk se získává bělením žlutého včelího vosku.
Einecs232-383-7 (včelí vosk)
Popisnažloutle bílé (bílá forma) nebo nažloutle až našedle hnědé (žlutá forma) kousky nebo plátky s jemně zrnitou a nekrystalickou strukturou, s příjemnou vůní po včelách
Identifikace
A. rozmezí bodu tání62 - 65 °C
B. relativní hustotaasi 0,96
C. rozpustnostnerozpustný ve vodě
mírně rozpustný v alkoholu
velmi snadno rozpustný v chloroformu a etheru
Čistota
Číslo kyselosti17 - 24
Číslo zmýdelnění87 - 104
Peroxidové číslonejvýše 5
Glycerol a jiné polylakoholynejvýše 0,5 %, jako glycerol
Ceresin, parafin a jiné voskynepřítomny
Tuky, japonský vosk, kalafuna a mýdlanepřítomny
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 902 KANDELILOVÝ VOSK

Definicekandelilový vosk je přečištěný vosk získaný z listů keře Euphorbia antisyphilitica
Einecs232-347-0
Popistvrdý, nažloutle hnědý, matný až průsvitný vosk
Identifikace
A. rozmezí bodu tání68,5 - 72,5 °C
B. relativní hustota0,983
C. rozpustnostnerozpustný ve vodě, rozpustný v chloroformu a toluenu
Čistota
Číslo kyselosti12 - 22
Číslo zmýdelnění43 - 65
Glycerol a jiné polyalkoholynejvýše 0,5 %, jako glycerol
Ceresin, parafin a jiné voskynepřítomny
Tuky, japonský vosk, kalafůna a mýdlanepřítomny
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 903 KARNAUBSKÝ VOSK

DefiniceKarnaubský vosk je přečištěný vosk získaný z listových pupenů a z listů brazilské tropické palmy Copernicia cereferia
Einecs232-399-4
PopisSvětle hnědý až bledě žlutý prášek nebo vločky nebo tvrdá a křehká tuhá látka s pryskyřičným lomem
Identifikace
A. rozmezí bodu tání82 - 86 °C
B. relativní hustota0,997
C. rozpustnostnerozpustný ve vodě, částečně rozpustný ve vroucím ethanolu, rozpustný v chloroformu a diethyletheru
Čistota
Číslo kyselosti2 - 7
Síranový popelnejvýše 0,25 %
Esterové číslo71 - 88
Nezmýdelnitelné látky50 - 55 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg
Rtuťnejvýše 1 mg/kg

E 904 ŠELAK

Synonymabělený šelak, bílý šelak
DefiniceŠelak je přečištěné a bělené mléko, pryskyřičný výměšek hmyzu Laccifer (Tachardia) lacca Kerr (čeleď Coccidae)
Einecs232-549-9
Popisbělený šelak-krémově bílá, amorfní, granulovitá pryskyřice
bělený šelak zbavený vosku - světle žlutá, amorfní, granulovitá pryskyřice
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, snadno, i když velmi pomalu, rozpustný v alkoholu, málo rozpustný v acetonu
B. číslo kyselosti60 - 89
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 6,0 % po sušení při 40 °C nad silikagelem po dobu 15 hodin
Kalafunanepřítomna
Voskbělený šelak - nejvýše 5,5 %
bělený šelak zbavený vosku - nejvýše 0,2 %
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 905 MIKROKRYSTALICKÝ VOSK

Synonymaparafín, uhlovodíkový vosk, parafín získaný Fischer-Tropschovým procesem, syntetický vosk, syntetický parafín
Definicerafinované směsi pevných nasycených uhlovodíků získaných z ropy nebo ze syntetických vstupních surovin
Popisbílý až jantarově žlutý vosk bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v ethanolu
B. index lomunD100 1,434 - 1,448
alternativa: nD120 1,426 - 1,440
Čistota
Molekulová hmotnostprůměrně nejméně 500
Viskozitanejméně 1,1 × 10-5m2s-1 při 100 °C
alternativa: nejméně 0,8 × 10-5 m2s-1 při 120 °C, je-li pevný při 100 °C
Zbytek po vyžíhánínejvýše 0,1 % hmot.
Počet uhlíků při destilačním bodu 5 %nejvýše 5 % molekul s počtem uhlíků menším než 25
Barvavyhovuje zkoušce
Síranejvýše 0,4 % hmot
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 3 mg/kg
Polycyklické aromatické sloučeninyPolycyklické aromatické uhlovodíky vyextrahované dimethylsulfoxidem musí vyhovovat těmto
nejvyšším hodnotám absorbance v UV světle
NmMaximální absorbance na cm délky dráhy
280 - 2890,15
290 - 2990,12
300 - 3590,08
360 - 4000,02
alternativa, je-li pevný při 100 °C
Metoda PAC podle hlavy 21 § 175.250 CFR (Code of Federal Regulations)
Asorbance na 290 nm
v dekahydronaftalenu
(dekalinu) při 88 °C,
nejvýše 0,01

E 907 HYDROGENOVANÝ POLY(DEC-1-EN)

Synonymahydrogenovaný poly(dec-1-en), hydrogenovaný poly(-olefin)
Definice
Chemický vzorecC10nH20n+2, kde n = 3 - 6
Relativní molekulová hmotnostprůměrně 560
Obsahnejméně 98,5 % hydrogenovaného poly(dec-1-enu) s distribucí oligomerů:
C30 13 - 37 %
C40 35 - 70 %
C50 9 - 25 %
C60 1 - 7 %
Popisbezbarvá, viskózní kapalina, bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostnerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu; rozpustný v toluenu
B. hořeníHoří jasným plamenem s charakteriským parafinovým zápachem
Čistota
Viskozitaod 5,7. 10-6do 6,1 . 10 -6 m2.s-1 při 100 °C
Sloučeniny s počtem uhlíků
nižším než 30
nejvýše 1,5 %
Snadno zuhelnatelné látkyPo 10 minutách třepání na vroucí vodní lázni nemá zkumavka s kyselinou sírovou a 5 g vzorku
hydrogenováného poly(dec-l-enu) tmavší barvu, než je nevýrazná barva slámy
Niklnejvýše 1 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 912 ESTERY KYSELINY MONTANOVÉ

DefiniceKyselina montanová nebo estery s ethan-1,2-diolem (ethylenglykolem) nebo s butan-1,3-diolem nebo glycerolem
Chemický názevEstery kyseliny montanové
PopisTéměř bílé až nažloutlé vločky, prášek, granule nebo pelety
Identifikace
A. hustota0,98 - 1,05 při 20 °C
B. bod skápnutínejméně 77 °C
Čistota
Číslo kyselostinejvýše 40
Glycerolnejvýše 1,0 %, stanoveno plynovou chromatografií
Jiné polyalkoholynejvýše 1,0 %, stanoveno plynovou chromatografií
Jiné typy voskůneprokazatelné, stanoveno diferenční skenovací kalorimetrií nebo infračervenou spektrometrií
Arzennejvýše 2 mg/kg
Chromnejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 914 EPOXIDOVANÝ POLYETHYLENOVÝ VOSK

Definicepolární reakční produkty mírné oxidace polyethylenu
Chemický názevoxidovaný polyethylen
Popistéměř bílé vločky, bílý prášek, granule nebo pelety
Identifikace
A. hustota0,92 - 1,05 při 20 °C nejméně 95 °C
B. bod skápnutí
Čistota
Číslo kyselostinejvýše 70
Viskozitanejméně 8,1 • 10-5 m2.s-1 při 120 °C
Jiné typy voskůneprokazatelné, stanoveno diferenční skenovací kalorimetrií nebo infračervenou spektrometrií
Kyslíknejvýše 9,5 %
Chromnejvýše 5 mg/kg
Olovonejvýše 2 mg/kg

E 920 L-CYSTEIN

DefiniceL-cystein-hydrochlorid nebo L-cystein-hydro chlorid, monohydrát, nesmí být získáván z lidských vlasů
Einecs200-157-7 (bezvodá forma)
Chemický vzorecC3H7NO2S . HCl • nH2O, kde n = 0 nebo 1
Relativní molekulová hmotnost157,62, bezvodá forma
Obsahnejméně 98,0 - 101,5 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. rozmezí bodu táníbezvodý se taví při asi 175 °C
B. optická otáčivost[α]20D + 5,0 - 8,0° nebo
[α]25D + 4,9 - 7,9°
C. rozpustnostsnadno rozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením8 - 12 %, nejvýše 2,0 %, bezvodá forma
Zbytek po vyžíhánínejvýše 0,1 %
Amonné iontynejvýše 200 mg/kg
Arzennejvýše 1,5 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 927b MOČOVINA

Synonymakarbamid
Definice
Einecs200-315-5
Chemický vzorecCH4N2O
Relativní molekulová hmotnost60,06
Obsahnejméně 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi
Popisbezbarvý až bílý, prismaticky krystalický prášek nebo malé bílé pecičky
Identifikace
A. barevná reakcepři zkoušce se vytvoří červenofialové zabarvení
B. srážení s kyselinou dusičnoupři zkoušce vzniká bílá krystalická sraženina
C. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
D. rozmezí bodu tání132 - 135 °C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 1 hodiny
Síranový popelnejvýše 0,1 %
Látky nerozpustné v ethanolunejvýše 0,04 %
Alkalitapozitivní zkouška
Amonné iontynejvýše 500 mg/kg
Biuretnejvýše 0,1 %
Arzennejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 5 mg/kg

E 938 ARGON

Definice
Chemický názevargon
Einecs231-147-0
Chemický vzorecAr
Relativní molekulová hmotnost40,00
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvý nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkynejvýše 100 μl/l, vyjádřeno jako methan

E 939 HELIUM

Definice
Chemický názevhelium
Einecs231-168-5
Chemický vzorecHe
Relativní molekulová hmotnost4,00
obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvý nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkynejvýše 100 μl/1, vyjádřeno jako methan

E 941 DUSÍK

Definice
Chemický názevdusík
Einecs231-783-9
Chemický vzorecN2
Relativní molekulová hmotnost28,00
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvý nehořlavý plyn, bez zápachu
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkynejvýše 100 μl/l, vyjádřeno jako methan
Oxid uhelnatýnejvýše 10 μl/l,
Oxid dusičitý a oxid dusnýnejvýše 10 μl/l,
Kyslíknejvýše 1 %

E 942 OXID DUSNÝ

Definice
Chemický názevOxid dusný
Einecs233-032-0
Chemický vzorecN2O
Relativní molekulová hmotnost44,00
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvý nehořlavý plyn sladkého zápachu
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,05 %
Oxid uhelnatýnejvýše 30 μl/1,
Oxid dusičitý a oxid dusnýnejvýše 10 μl/1,

E 943a BUTAN

Synonymabutan
Definice
Chemický názevbutan
Chemický vzorecCH3CH2CH2 CH 3
Relativní molekulová hmotnost58,12
Obsahnejméně 96 %
Popisbezbarvý plyn nebo kapalina s mírným charakteristickým zápachem
Identifikace
A. tlak par108,935 kPa při 20 °C
Čistota
Methannejvýše 0,15 %obj.
Ethannejvýše 0,5 % obj.
Propannejvýše 1,5 % obj.
Isobutannejvýše 3,0 % obj.
Buta-1,3-diennejvýše 0,1 % obj.
Vlhkostnejvýše 0,005 %

E 943b ISOBUTAN

Synonyma2-methylpropan
Definice
Chemický název2-methylpropan
Chemický vzorec(CH3)2CHCH3
Relativní molekulová hmotnost58,12
Obsahnejméně 94 %
Popisbezbarvý plyn nebo kapalina s mírným charakteristickým zápachem
Identifikace
A. tlak par205,465 kPa při 20 °C
Čistota
Methannejvýše 0,15 % obj.
Ethannejvýše 0,5 % obj.
Propannejvýše 2,0 % obj.
Isobutannejvýše 4,0 % obj.
Buta-1,3-diennejvýše 0,1 % obj.
Vlhkostnejvýše 0,005 %

E 944 PROPAN

Definice
Chemický názevpropan
Chemický vzorecCH3CH2CH 3
Relativní molekulová hmotnost44,09
Obsahnejméně 95 %
Popisbezbarvý plyn nebo kapalina s mírným charakteristickým zápachem
Identifikace
A. tlak par732,910 kPa při 20 °C
Čistota
Methannejvýše 0,15 % obj.
Ethannejvýše 1,5 % obj.
Butannejvýše 1,0 % obj.
Isobutannejvýše 2,0 % obj.
Buta-1,3-diennejvýše 0,1 % obj.
Vlhkostneivýše 0,005 %

E 948 KYSLÍK

Definice
Chemický názevkyslík
Einecs231-956-9
Chemický vzorecO2
Relativní molekulová hmotnost32,00
Obsahnejméně 99,0 %
Popisbezbarvý nehořlavý plyn bez zápachu
Čistota
Obsah vodynejvýše 0,05 %
Methan a jiné uhlovodíkynejvýše 100 μl/l

E 949 VODÍK

Definice
Chemický názevvodík
Einecs215-605-7
Chemický vzorecH2
Relativní molekulová hmotnost2,00
Obsahnejméně 99,9 %
Popisbezbarvý vysoce hořlavý plyn bez zápachu
Čistota
Methannejvýše 0,005 % obj.
Kyslíknejvýše 0,001 % obj.
Dusíknejvýše 0,070 % obj.

E 950 ACESULFAM K

Synonymaacesulfam draselný, draselná sůl 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-on2,2-dioxidu
Definice
Chemický název6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid, draselná sůl
Einecs259-715-3
Chemický vzorecC4H4KNO4S
Relativní molekulová hmotnost201,24
Obsahnejméně 99 % C4H4KNO4S vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu. Přibližně 200krát sladší než sacharosa
Identifikace
A. rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu
B. absorpce v ultrafialové oblasti spektramaximum při 227 ± 2 nm pro roztok 10 mg v 1000 ml vody
C. pozitivní zkouška na draslíkvyhoví zkoušce (zkouší se zbytek po vyžíhání 2 g vzorku)
D. zkouška sráženímK roztoku 0,2 g vzorku v 2 ml octové kyseliny a 2 ml vody se přidá několik kapek 10%ního roztoku hexanitrokobaltitanu sodného. Vytvoří se žlutá sraženina.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 1,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 2 hodin
Organické nečistotyvyhoví zkoušce na 20 mg/kg UV aktivních složek
Fluoridynejvýše 3 mg/kg
Olovonejvýše 1 mg/kg

E 951 ASPARTAM

Synonymaaspartylfenylalaninmethylester
Definice
Chemický názevN-L-α-aspartyl-L-fenylalanin-1-methylester, N-methylester kyseliny 3-amino-N-(α-karbomethoxyfenethyl)-sukcinamové
Einecs245-261-3
Chemický vzorecC14H18N2O5
Relativní molekulová hmotnost294,31
Obsahnejméně 98 % a nejvýše 102 % C14H18N2O5 vztaženo na bezvodou bázi
Popisbílý krystalický prášek bez zápachu mající sladkou chuť, přibližně 200× sladší než sacharosa.
Identifikace
rozpustnosttěžce rozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 4,5 %, po sušení při 105 °C po dobu 4 hodin
Síranový popelnejvýše 0,2 %, vztaženo na sušinu
pHmezi 4,5 a 6,0 (roztok 1:125)
K 10 ml 10 % (m/V) roztoku vzorku se přidá 0,5 ml nasyceného roztoku chloridu draselného a poté se změří pH.
TransmitanceTransmitance 1%ního roztoku ve 2N kyselině chlorovodíkové stanovená v lem kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem při použití 2N kyseliny chlorovodíkové jako referenčního vzorku není menší než 0,95, což je rovnocenné absorbanci nejvýše asi 0,022.
Specifická optická otáčivost[α]20D: +14,5° -+16,5°
Stanoví se ve 4%ním roztoku zkušebního vzorku v 15N kyselině mravenčí do 30 minut po přípravě.
Arzennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovynejvýše 10 mg/kg, vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazinoctovánejvýše 1,5 %, vztaženo na sušinu

E 953 ISOMALT

Synonymahydrogenovaná izomaltulóza, hydrogenovaná palatinóza
Definice
Chemický názevIsomalt je směsí hydrogenovaných mono-a disacharidů, jejíž hlavními složkami jsou tyto disacharidy:
6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) a
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrát (1,1-GMP)
Chemický vzorec6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrát: C12H24O11 • 2H2O
Relativní molekulová hmotnost6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol: 344,32
1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrát: 380,32
ObsahNejméně 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a nejméně 86 %) směsi
6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu a 1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitol dihydrátu,
vztaženo na bezvodou bázi.
Popisbílá lehce hygroskopická krystalická hmota bez zápachu
Identifikace
A. rozpustnostrozpustný ve vodě a velmi těžce rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvěZkouška chromatografií na tenké vrstvě za použití desky s asi 0,2 mm vrstvou chromatografického silikagelu.
Hlavní skvrny na chromatogramu obsahující 1,1-GMP a 1,6-GPS.
Čistota
Obsah vodynejvýše 7 %, stanoveno metodou Karl-Fischera
Síranový popelnejvýše 0,05 %. vztaženo na sušinu
D-mannitolnejvýše 3 %
D-sorbitolnejvýše 6 %
Redukující cukrynejvýše 0,3 %, vyjádřeno jako glukosa v sušině
Niklnejvýše 2 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arsennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Alovonejvýše 1 mg/kg, vztaženo na sušinu
Těžké kovy (jako Pb)nejvýše 10 mg/kg, vztaženo na sušinu

E 957 THAUMATIN

Definice
Chemický názevThaumatin se získává vodnou extrakcí (pH 2,5 - 4) semeníků plodu přírodního druhu Thaumatococcus daniellii (Benth)
a sestává v podstatě z bílkovin thaumatin I a thaumatin II spolu s malými množstvími rostlinných složek pocházejících
z výchozího materiálu.
Einecs258-822-2
Chemický vzorecPolypeptid 207 aminokyselin
Relativní molekulová hmotnostThaumatin I: 22209
Thaumatin II: 22293
Obsahnejméně 16 % dusíku vztaženo na sušinu, což je ekvivalent nejméně 94 % bílkovin (N × 5,8)
Popiskrémově zbarvený prášek bez zápachu s intenzívně sladkou chutí, přibližně 2000x - 3000× sladší než sacharosa
Identifikace
rozpustnostvelmi snadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v acetonu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 9,0 %, po sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti
Uhlohydrátynejvýše 3 %, vztaženo na sušinu
Síranový popelnejvýše 2 %, vztaženo na sušinu
Hliníknejvýše 100 mg/kg, vztaženo na sušinu
Arsennejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Olovonejvýše 3 mg/kg, vztaženo na sušinu
Mikrobiologické požadavkycelkový počet aerobních mikroorganismů: nejvýše 1000/g
Escherichia coli: negativní/1g

E 959 NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON

SynonymaNeohesperidindihydrochalkon, NHDC, hesperetindihydrochalkon-4´,β-neohesperidosid, neohesperidin DC
Definice
Chemický název2-O-α-L-rhamnopyranosyl-4´-β-D-glukopyranosyl hesperetindihydrochalkon, získaný katalytickou hydrogenací neohesperidinu
Einecs243-978-6
Chemický vzorecC28H36O15
Relativní molekulová hmotnost612,6
Obsahnejméně 96 % vztaženo na sušinu
PopisTéměř bílý krystalický prášek bez zápachu s charakteristickou intenzívní sladkou chutí. Přibližně 1000× - 18000× sladší než sacharóza.
Identifikace
A. rozpustnostsnadno rozpustný v horké vodě, velmi těžce rozpustný ve studené vodě, prakticky nerozpustný v etheru a benzenu
B. absorpční maxima v ultrafialové oblasti282 - 283 nm pro roztok 2 mg ve 100 ml methanolu
C. Neuova zkouškaRozpustí se asi 10 mg neohesperidinu DC v 1 ml methanolu, přidá se 1 ml 1%ního methanolového roztoku
2-aminoethyldifenylborátu. Vytvoří se jasně žluté zbarvení.
Čistota
Úbytek hmotnosti sušenímnejvýše 11,0 %, po sušení při 105 °C po dobu 3 hodin
Síranový popelnejvýše 0,2 %, vztaženo na sušinu
Arsennejvýše 3 mg/kg, vzta