Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 223/2010 Sb.Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

Částka 76/2010
Platnost od 23.07.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.07.2015 (332/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

223

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o katalogu prací vojáků z povolání

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


§ 1

Tímto nařízením se stanoví katalog prací vojáků z povolání a způsob zařazení prací vojáků z povolání do platových tříd.

§ 2

(1) Práce vojáků z povolání, která spočívá v

a) plnění výcvikových úkolů v rámci vojenských jednotek, odborné a speciální přípravě pod vedením a odborným dohledem nebo ve výkonu samostatných odborných činností při nácviku specializovaných činností při zajišťování provozu vojenské techniky pod vedením a odborným dohledem, je zařazena do páté platové třídy,

b) plnění výcvikových a bojových úkolů v rámci vojenských jednotek, vojenských útvarů a vojenských zařízení, je zařazena do šesté platové třídy.

(2) Práce vojáků z povolání zařazené do sedmé až patnácté platové třídy stanoví katalog prací vojáků z povolání uvedený v příloze k tomuto nařízení.

(3) Práce vojáků z povolání, která není stanovena v katalogu prací vojáků z povolání, se zařadí do platové třídy stanovené pro obdobnou práci v katalogu prací ve veřejných službách a správě1).


§ 3

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2. Nařízení vlády č. 331/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3. Nařízení vlády č. 398/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.

4. Nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 533/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 568/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Nařízení vlády č. 138/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.


Příloha k nařízení vlády č. 223/2010 Sb.

Katalog prací vojáků z povolání

A. OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ REPUBLIKY

I. Sedmá platová třída

1. Řízení a velení osádce, obsluze bojového vozidla nebo prostředku družstva (velitel roje, prvku, osádky, kompletu, obsluhy, stanice, provozovny, soupravy).

2. Organizační zajištění provozu cvičiště, střelnice nebo výcvikového zařízení (správce cvičiště, střelnice, výcvikového zařízení).

3. Příprava podkladů a rámcově vymezené odborné práce na štábu praporu nebo oddílu (starší pracovník štábu, pracovník štábu praporu, oddílu).

4. Obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (technik, operátor specialista, starší operátor).

5. Ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidla (střelec, střelec - operátor, střelec - technik).

6. Řízení a organizace práce ve skladech v samostatných praporech, plucích, mobilizačních základnách nebo zařízeních logistiky (správce skladu, správce skladu nedotknutelných zásob).

7. Organizace strážní služby s pravidelným prováděním výcviku služebních psů a stanovování výcvikových programů.

8. Údržba, oprava, řízení nebo obsluha bojových vozidel specifických modifikací vybavených zbraňovými systémy (tanky, bojová vozidla pěchoty) nebo jejich příprava k vedení palby anebo pro provoz v extrémních přírodních podmínkách pod vodou nebo v hornatém těžko přístupném terénu.

9. Provádění vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na Čestných pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.

10. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné nebo nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.

11. Provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad nebo jejich odstraňování u prostředků radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných a zobrazovacích systémů (velitel stanice, operátor).

II. Osmá platová třída

1. Řízení a velení družstvu, jednotce na organizační úrovni družstva nebo jednotce jemu na roveň postavených (velitel, velitel osádky, obsluhy kompletu stanice, provozovny, pracoviště).

2. Technické, organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie nebo samostatné čety (technik roty, výkonný praporčík, velitel kompletu).

3. Řízení a zajišťování činnosti speciálních zařízení a skladů praporu, oddílu nebo zařízení pro účely výcviku a vzdělání (starší mechanik, náčelník skladů, správce učebního nebo výcvikového pracoviště).

4. Řízení a organizace práce v brigádních skladech, skladech zařízení logistiky nebo skladech nedotknutelných zásob praporů podle zvláštního vymezení (správce skladu brigády, správce skladu nedotknutelných zásob podle zvláštního vymezení).

5. Zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémy (starší pracovník štábu brigády, praporu).

6. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích nebo podzemních prostorách.

7. Zajišťování odborných specializovaných prací v oblasti letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby nebo oprav pohybových ploch nebo zpracovávání návrhů na vyřazení letištní techniky (velitel, vedoucí pracoviště letky letištního zabezpečení).

8. Provádění oprav obnovujících provozuschopnost radiotechnických prostředků, lokalizace závad nebo jejich odstraňování u složitých radiolokačních nebo navigačních systémů (starší technik radiotechnického zabezpečení dílny, technik systému nebo prostředku radiotechnického zabezpečení, starší technik velitelského stanoviště, velitel stanoviště).

III. Devátá platová třída

1. Řízení a velení četě nebo jednotce jí na roveň postavené (velitel, zástupce velitele).

2. Samostatné řízení podsystémů při plnění odborných úkolů praporu, oddílu nebo letky (náčelník služby, náčelník kontrolně technické stanice, náčelník parku).

3. Obsluha speciálních systémů a zařízení roty, baterie nebo roje (náčelník - velitel kompletu, radiolokátoru, zbrojního komplexu).

4. Vykonávání odborných specializovaných prací nebo usměrňování odborných prací na organizačním stupni velení (starší pracovník štábu, starší odborný pracovník).

5. Velení, řízení a komplexní zajišťování chodu cvičišť a střelnic specializovaného střediska brigády nebo pluku (velitel, náčelník).

6. Zabezpečování chodu a obsluha speciálních systémů v rámci střediska velení, řízení nebo průzkumu vzdušných sil (starší informatik, starší technik).

7. Řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti (stálý operační dozorčí).

8. Samostatné zajišťování odborných agend vojenských správních úřadů nebo regionálních úřadů vojenské dopravy (starší důstojník, starší pracovník štábu).

9. Řízení a komplexní zajišťování chodu skladových zařízení brigád, skladového úseku v rámci základen nebo skladů logistiky (náčelník skladů brigády, náčelník oddělení skladů).

10. Řízení podsystému v rámci brigády, základny letectva, ostatních svazků, samostatných praporů anebo oddílů s užší působností do podřízených vojenských útvarů nebo zabezpečujících chod velitelství (náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby).

11. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní.

IV. Desátá platová třída

1. Řízení a velení rotě, baterii nebo jednotkám jim na roveň postaveným (velitel, zástupce velitele).

2. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti praporu nebo oddílu na snížených počtech anebo organizačního prvku pro vytvoření praporu nebo oddílu (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

3. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci brigády, ostatních svazků nebo srovnatelných vojenských útvarů (velitel mobilizačního střediska, náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby, náčelník pracoviště, starší důstojník).

4. Řízení a velení spojovacího uzlu v rámci základny komunikačních a informačních systémů (náčelník uzlu).

5. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci praporu, oddílu, vojenských správních úřadů nebo regionálního úřadu vojenské dopravy (náčelník logistiky, náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník druhu vojska, náčelník služby).

6. Vykonávání specializovaných prací jednotlivých systémů se zásadními určujícími vnitřními nebo vnějšími vazbami (vedoucí starší důstojník, starší důstojník).

7. Řízení podsystémů a plnění úkolů v rámci střediska velení, řízení a průzkumu vzdušných sil (náčelník skupiny, starší důstojník, systémový inženýr, inženýr).

8. Řízení a velení podsystémů v rámci letových letek nebo letek logistiky letectva na leteckých základnách.

9. Zajišťování specializovaných prací v rámci radiolokačního průzkumu (starší důstojník, starší dispečer, systémový inženýr, starší inženýr).

10. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, navrhování způsobů jejich ničení anebo jejich ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě a organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.

11. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu nebo provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.

12. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební nebo analytické činnosti.

13. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému zejména se zaměřením na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení nebo hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

14. Provádění dílčích prací pro výkon interního auditu operačního velitelství nebo výkon jednotlivých typů interního auditu na operačním velitelství.

15. Metodické usměrňování, koordinace a zpracovávání komplexních programů organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání vojáků a zaměstnanců Ministerstva obrany.

16. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení k zajištění provozu, údržby nebo oprav pohybových ploch a zajišťování jejich ochranných pásem (důstojník letištního zabezpečení letecké základny, opravárenské základny, výcvikových praporů, zástupci velitelů letek, správci letišť).

17. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického zabezpečení k zajištění provozu, údržby nebo oprav systémů radiotechnického zabezpečení (důstojník radiotechnického zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).

18. Provádění prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního zabezpečení k zajištění provozu, údržby nebo oprav letištní provozní techniky a technického zařízení (důstojník letištního provozního zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).

V. Jedenáctá platová třída

1. Řízení, velení a zajišťování úkolů praporu, oddílu, regionálního úřadu vojenské dopravy, střediska obsluhy výcvikových vojenských zařízení nebo vojenských útvarů jim na roveň postavených (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

2. Řízení, velení a zajišťování úkolů základen podřízených základnám logistiky s celoarmádní působností nebo veterinární základny (náčelník, zástupce náčelníka).

3. Řízení podsystému v rámci operačně taktického velitelství s užší působností do podřízených vojenských útvarů nebo zajišťujících chod vlastního ředitelství nebo velitelství (náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby, vedoucí starší důstojník - specialista).

4. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci základny (náčelník logistiky, náčelník úseku, náčelník oddělení).

5. Řízení a koordinace složitých činností se značnou psychickou námahou ve zvláštních vývojových, výrobních, technických, technologických nebo obdobných pracovištích.

6. Vykonávání činnosti stálého operačního dozorčího Generálního štábu Armády České republiky.

7. Řízení složitých podsystémů a plnění úkolů v rámci střediska velení, řízení nebo uvědomování vzdušných sil (náčelník oddělení, náčelník skupiny, velitel směny, starší důstojník).

8. Řízení a velení letkám logistiky letectva v leteckých základnách (velitel, zástupce velitele).

9. Řízení rozhodujících podsystémů velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov, vojenské střední školy, skupin na ředitelství nebo operačně taktickém velitelství (náčelníci rozhodujících oddělení a skupiny, náčelník logistiky vojenské střední školy).

10. Řízení a zajišťování činnosti vybraných provozních středisek vojenských ubytovacích a stavebních správ (náčelník, vedoucí střediska).

11. Řízení duchovní služby u vojenského útvaru nebo vojenského zařízení a zajišťování styku s jednotlivými církvemi působícími na daném teritoriu (kaplan).

12. Řízení podsystému v rámci velitelství Hradní stráže pro zabezpečení odborné oblasti a plnění specifických úkolů Hradní stráže (náčelník skupiny, právní poradce).

13. Zajišťování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci nebo zneškodňování munice, výbušnin, trhavin nebo nástražných výbušných systémů.

14. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin nebo výbušných předmětů.

15. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

16. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů operačně taktického velitelství s veřejností a hromadnými sdělovacími prostředky zejména ve věcech důležitého významu nebo publicistické činnosti anebo vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

17. Komplexní výkon interního auditu operačního velitelství.

18. Provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu ozbrojených sil nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v ozbrojených silách České republiky.

19. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání vojáků a zaměstnanců Ministerstva obrany nebo metodické usměrňování a koordinace personální správy Armády České republiky.

VI. Dvanáctá platová třída

1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů zdravotnické základny nebo vojenského útvaru jí na roveň postaveného (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

2. Komplexní řízení krajského vojenského velitelství nebo újezdního úřadu a zpracovávání koncepce obrany daného teritoria (ředitel, zástupce ředitele).

3. Řízení, velení a všestranné zabezpečování centra podpory komunikačních a informačních systémů (náčelník, zástupce náčelníka).

4. Řízení systémových Činností ředitelství nebo operačně taktického velitelství s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami anebo personální, finanční, ekonomické nebo logistické zabezpečení, rozvojové a analytické činnosti v oblasti bojové mobilizační pohotovosti (náčelník oddělení, náčelník skupiny).

5. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci Hradní stráže, brigády, Univerzity obrany nebo letecké základny a rozhodujících podsystémů výuky a výcviku (zástupce náčelníka štábu, náčelník odboru).

6. Řízení rozhodujících podsystémů a plnění úkolů ve středisku řízení nebo ve společném operačním centru Ministerstva obrany a uvědomování vzdušných sil (velitel střediska, náčelník štábu, náčelník oddělení, náčelník směny).

7. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci základen logistiky s celoarmádní působností (náčelník odborných Činností).

8. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací dokumentů Bezpečnostní rady státu v působnosti Ministerstva obrany.

9. Řízení systémových činností v rámci velitelství Hradní stráže v oblasti připravenosti a plánování nebo řízení a plnění specifických úkolů Hradní stráže (náčelník oddělení).

10. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany a stanovování metodiky výuky a výcviku.

11. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policií nebo s úřady státní správy nebo samosprávy.

12. Zajišťování informační, publicistické nebo tiskové činnosti v působnosti Ministerstva obrany nebo Armády České republiky ve věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem zejména ve vztahu k veřejnosti, zahraničním orgánům nebo hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).

13. Komplexní výkon interního auditu hlavních činností Armády České republiky.

14. Tvorba koncepce personální správy Armády České republiky

VII. Třináctá platová třída

1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů brigády, letecké základny, základny komunikačních a informačních systémů s celoarmádní působností, Hradní stráže, Posádkového velitelství Praha a základny logistiky s celoarmádní působností (velitel, náčelník, zástupce velitele, zástupce náčelníka, náčelník štábu).

2. Řízení, velení a všestranné zabezpečování řízení služby letového provozu Armády České republiky (náčelník, zástupce náčelníka).

3. Stanovení koncepce a koordinace ochrany lidských práv a svobod v působnosti Ministerstva obrany.

4. Stanovení priorit výstavby Ministerstva obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.

5. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.

6. Vytváření strategie obrany a bezpečnostní politiky České republiky ve vymezeném teritoriu anebo oblasti nebo koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a obranné politiky NATO.

7. Tvorba koncepce a koordinace činnosti Ministerstva obrany v oblasti vyzbrojovací politiky, příprava a realizace řízení projektů strategických zakázek se zásadním vlivem na bezpečnostní a obrannou politiku České republiky včetně spolupráce s obranným průmyslem a s členskými státy NATO a Evropské unie.

8. Tvorba koncepce zapojení Ministerstva obrany do Činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.

9. Tvorba koncepce přípravy k obraně České republiky v působnosti Ministerstva obrany nebo jiného ústředního správního úřadu a zajišťování souladu mezi koncepcí obrany České republiky a koncepcí rozvoje Ministerstva obrany.

10. Koordinace zpracovávání materiálů a podkladů pro jednání Bezpečnostní rady státu.

11. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci ředitelství a operačně taktického velitelství s působností směřující do celé struktury podřízených svazků nebo vojenských útvarů (náčelník správy, náčelník sekce, náčelník odboru na ředitelství nebo operačně taktickém velitelství).

12. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky pro dané teritorium.

13. Řízení duchovní služby Ministerstva obrany a zajišťování styku s jednotlivými církvemi působícími na území České republiky a zajišťování styku s ostatními duchovními službami NATO (hlavní kaplan).

14. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Ministerstva obrany nebo Armády České republiky, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného systému v působnosti Ministerstva obrany.

15. Tvorba koncepce personální správy Ministerstva obrany.

VIII. Čtrnáctá platová třída

1. Řízení, velení a zajišťování úkolů Armády České republiky operačně taktickým velitelstvím nebo ředitelstvím (velitel, ředitel, zástupce velitele, zástupce ředitele, náčelník štábu).

2. Řízení, koordinace a zpracovávání koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie nebo výstavby ozbrojených sil České republiky.

3. Koordinace činností ústředních správních úřadů, orgánů samosprávy, správních úřadů nebo právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně České republiky.

4. Zpracovávání koncepcí programů mobilizace a zásad zajišťování obrany České republiky.

5. Zajišťování, koordinace a kontrola realizace otázek vojenské zahraniční politiky České republiky pro dané teritorium spolu s přípravou zásadních materiálů potřebných k jejímu dalšímu vývoji.

6. Komplexní řízení činností k nepřetržitému získávání, shromažďování a vyhodnocování zpráv o záměrech a činnostech představujících vojenské ohrožení České republiky pro ústavní činitele.

7. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti České republiky.

8. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.

9. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů geografické a hydrometeorologické služby celostátního charakteru a spolupráce se zeměmi NATO a Evropské unie (náčelník, zástupce náčelníka).

10. Vedení proudových a ostatních letadel vybavených zbraňovými systémy.

IX. Patnáctá platová třída

1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky České republiky.

B. VOJENSKÁ POLICIE

I. Sedmá platová třída

1. Plnění základních úkolů Vojenské policie v oblasti dohledu nad dodržováním pořádku osobami ve vojenských objektech a vojáky na veřejnosti a v oblasti dohledu nad bezpečností a dopravou nebo plnění základních úkolů hlídkové služby s případným využitím služebního psa.

2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.

3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě.

4. Výkon základních činností u pohotovostních jednotek velitelství Vojenské policie.

II. Osmá platová třída

1. Výkon služby Vojenské policie při zabezpečování dohledu nad dodržováním pořádku osobami ve vojenských objektech a vojáky na veřejnosti a v oblasti dohledu nad bezpečností, dopravou, režimem práce se zbraněmi, střelivem a výbušninami s možným využíváním technických pomůcek a prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je šetření přestupků v působnosti Vojenské policie.

2. Provádění komplexních dokumentačních činností při šetření dopravních nehod.

3. Zajišťování nebo provádění kriminalistických a kriminalistickotechnických činností a odborných úkonů Vojenské policie, zejména zajišťování speciálních prací při nasazování operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky nebo vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

4. Zajišťování a koordinace výkonu činností Vojenské policie při střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo při výkonu služební kynologie v rámci velitelství Vojenské policie nebo organizačních útvarů velitelství Vojenské policie.

5. Výkon specializovaných činností v pohotovostních nebo speciálních jednotkách velitelství Vojenské policie.

III. Devátá platová třída

1. Koordinace a usměrňování služby Vojenské policie při zabezpečování dohledu nad dodržováním pořádku osobami ve vojenských objektech a vojáky na veřejnosti a v oblasti dohledu nad bezpečností, dopravou, režimem ochrany v muničních základnách, zbraněmi, střelivem a výbušninami nebo vstupem a pohybem neoprávněných osob v chráněných objektech.

2. Řízení a koordinace činností souvisejících se zajišťováním bojové pohotovosti a operačních činností vykonávaných u velitelství Vojenské policie.

3. Samostatná operační činnost u Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Samostatné zajišťování nebo provádění specializovaných kriminalistických a kriminalistickotechnických činností Vojenské policie, zejména zajišťování speciálních prací při nasazování operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky nebo vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

5. Samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob.

6. Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů.

7. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně méně složité trestné činnosti.

8. Řízení a velení skupině Vojenské policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské policie.

9. Výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných činností na organizačním útvaru velitelství Vojenské policie při zajišťování plnění úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby Vojenské policie.

IV. Desátá platová třída

1. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti velitelství Vojenské policie.

2. Samostatné provádění náročných a složitých analýz, rozborové a koncepční činnosti, hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření nebo příprava komplexních podkladů pro řídící rozhodování u velitelství Vojenské policie.

3. Řízení a koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob omezených na svobodě v rámci působnosti velitelství Vojenské policie.

4. Výkon základních činností v útvaru speciálních operací Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

5. Výkon specializovaných odborných činností v pohotovostních jednotkách nebo odborných odděleních velitelství Vojenské policie.

6. Specializované odborné činnosti a stanovení postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob.

7. Koordinace operačních činností vykonávaných na Hlavním velitelství Vojenské policie.

8. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalistickotechnických činností u Hlavního velitelství Vojenské policie, zejména zajišťování speciálních prací při nasazování operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky nebo vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

9. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci právně méně složité trestné činnosti v příslušnosti velitelství Vojenské policie.

10. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti skupiny Vojenské policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské policie.

V. Jedenáctá platová třída

1. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností velitelství Vojenské policie nebo šetření méně závažné trestné činnosti vojenských policistů.

2. Koordinace a řízení směru policejní činnosti jednotlivých služeb Vojenské policie vykonávané v rámci organizačních útvarů velitelství Vojenské policie nebo na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

3. Výkon specializovaných odborných kriminalistickotechnických a expertizních činností zejména v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie u Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti nebo příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí u velitelství Vojenské policie.

5. Specializované odborné činnosti v útvaru speciálních operací Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

6. Metodická činnost v oblasti služební speciální přípravy v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie nebo provádění metodického odborného dohledu a usměrňování výkonu služební, tělesné a střelecké policejní činnosti v útvarech Vojenské policie.

7. Vykonávání činností stálého operačního dozorčího na Hlavním velitelství Vojenské policie.

8. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů nebo usměrňování policejní činnosti u velitelství Vojenské policie.

VI. Dvanáctá platová třída

1. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně velmi složité trestné činnosti v příslušnosti Hlavního velitelství Vojenské policie nebo šetření závažnější trestné činnosti vojenských policistů.

2. Komplexní řízení policejní činnosti v působnosti velitelství Vojenské policie.

3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů nebo usměrňování výkonu policejní činnosti v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Koordinace policejní činnosti jednotlivých služeb v působnosti velitelství Vojenské policie.

5. Vysoce specializované odborné kriminalisticko technické, expertizní a znalecké činnosti u Hlavního velitelství Vojenské policie.

6. Koordinace specifických policejních činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

7. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti, příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí pro Vojenskou policii na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

8. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů jednotlivých druhů policejní činnosti v působnosti velitelství Vojenské policie.

9. Koordinace zaměření působení policejní činnosti dopravní, pořádkové nebo ochranné služby Vojenské policie v působnosti velitelství Vojenské policie z úrovně Hlavního velitelství Vojenské policie.

VII. Třináctá platová třída

1. Řízení, velení a všestranné zajišťování plnění úkolů policejní ochrany ozbrojených sil České republiky útvary Vojenské policie s územně vymezenou působností velitelství Vojenské policie nebo útvaru Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

2. Stanovování hlavních směrů rozvoje jednotlivých druhů policejní činnosti Vojenské policie na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

3. Analýza postupů a tvůrčích komplexních řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení forem a metod činností při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkové a právně mimořádně složité trestní činnosti při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

VIII. Čtrnáctá platová třída

1. Řízení a stanovování hlavních směrů koncepce bezpečnostní politiky a její tvorby při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky (náčelník Vojenské policie, zástupce náčelníka Vojenské policie, náčelník štábu).

Přesunout nahoru