Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 217/2010 Sb.Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Částka 74/2010
Platnost od 08.07.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

217

VYHLÁŠKA

ze dne 28. června 2010

o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


§ 1

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikačním předpokladem je vzdělání1) stanovené pro výkon služby v příslušném služebním zařazení.

(2) Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení se stanoví toto minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru:

a) mužstvo - střední vzdělání s výučním listem,

b) poddůstojníci - střední vzdělání s výučním listem,

c) praporčíci - střední vzdělání s maturitní zkouškou,

d) nižší důstojníci - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

e) vyšší důstojníci - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

f) generálové - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. d) a e) se nepoužijí pro vojáky služebně zařazené na místech v organizačním systému vojenských hudeb. Pro zařazení v tomto systému se stanoví minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru nižší důstojníci a vyšší důstojníci - vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.


§ 2

Přechodné ustanovení

Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení se za stanovené kvalifikační předpoklady považují kvalifikační předpoklady stanovené ve vyhlášce č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, nejdéle však po dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

MUDr. Barták v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru