Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 213/2010 Sb.Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství

Částka 72/2010
Platnost od 30.06.2010
Účinnost od 01.08.2010
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2010

o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., k provedení § 3 odst. 2 písm. n), § 4 odst. 16 a 17, § 18 odst. 1 písm. b) a p) atomového zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu1) (dále jen „nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005“) požadavky na vedení evidence a způsob provádění kontroly jaderných materiálů, okruh údajů o těžbě nebo zpracování uranových a thoriových rud a způsob a formu vedení těchto údajů,

b) rozsah a způsob oznamování o nakládání s vybranými položkami2), o provádění výzkumných a vývojových činností vztahujících se k jadernému palivovému cyklu a dalších údajů požadovaných předpisy Evropských společenství1),3).

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) změnou inventury zvýšení nebo snížení evidenčního stavu množství jaderného materiálu včetně změn jejich kategorie4) ve stanovené oblasti materiálové bilance,

b) knižní inventurou přehled množství jednotlivých dávek jaderných materiálů nacházejících se u držitele povolení a zahrnující součet hmotností těchto materiálů podle jednotlivých kategorií, který byl zjištěn podle evidenčních dokladů k určitému datu,

c) nezměřitelnými provozními ztrátami ztráty, které vznikají v provozu zejména rozprášením, odpařením, zaokrouhlováním, následkem nedokonalosti analytických metod nebo nepovoleným odnímáním; tyto ztráty se zjistí při provedení fyzické inventury5) jaderných materiálů a jejich výsledkem je nezapočtený materiál6),

d) změřitelnými provozními ztrátami ztráty, které představují takový změřený odpad jaderného materiálu, který je u daného držitele povolení pro své vlastnosti, zejména s ohledem na ekonomické náklady, zcela nevyužitelný, přičemž materiál je obvykle technologicky zpětně získatelný bez využití technologie zpracování rud; tyto ztráty zahrnují zejména obrus a třísky ve směsi s jinými kovy při společném obrábění, strusky, napečeniny na kelímcích, nezpracovatelné a vysoce aktivní roztoky a zbytky po analýzách,

e) vedoucím evidence jaderných materiálů fyzická osoba určená držitelem povolení, jejímž úkolem je zajišťovat plnění požadavků vyplývajících z § 4,

f) držitelem povolení fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s jadernými materiály na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. l) atomového zákona.

ČÁST DRUHÁ

POŽADAVKY NA VEDENÍ EVIDENCE A ZPŮSOB KONTROLY JADERNÝCH MATERIÁLŮ

§ 3

Systém evidence

(1) Držitelé povolení vedou evidenci jaderných materiálů a provádějí jejich kontrolu v zařízeních uvedených v článku 3 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

(2) Systém evidence7) zahrnuje

a) evidenční8) a provozní záznamy9),

b) evidenční zprávy10),

c) zvláštní zprávy11),

d) předem zasílaná oznámení12),

e) seznam provozních ztrát, zadrženého a upraveného odpadu13),

f) seznam jaderného materiálu, na který Evropská komise (dále jen „Komise“) poskytla písemné výjimky14) z pravidel, kterými se řídí forma a četnost oznámení,

g) základní technické charakteristiky15) včetně jejich situačních nákresů,

h) program činností16).

(3) Držitel povolení zasílá dokumentaci podle odstavce 2 Komisi a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“), kopii dokumentace, kterou obdrží od Komise, zasílá Úřadu.

(4) Držitel povolení vede evidenci a provádí kontrolu jaderných materiálů podle písemné směrnice. Vedením evidence jaderných materiálů a prováděním jejich kontroly pověří držitel povolení písemně vedoucího evidence jaderných materiálů a kopii tohoto písemného pověření předá Úřadu.

§ 4

Vedoucí evidence jaderných materiálů

Vedoucí evidence jaderných materiálů

a) se účastní přípravy a plánování všech činností držitele povolení souvisejících s nakládáním s jadernými materiály,

b) zpracovává a aktualizuje směrnici o evidenci a kontrole jaderných materiálů a kontroluje její dodržování,

c) provádí periodickou kontrolu souladu fyzického stavu jaderných materiálů s provozními záznamy9), kontrolu pečetí Úřadu, Komise a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „Agentura“) a dalších kontrolních technických zařízení a o těchto kontrolách pořizuje zápisy,

d) odpovídá za vedení evidenčních8) a provozních záznamů9), zpracovává dokladovou inventuru17) jaderných materiálů na formuláři č. 4, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a navrhuje opatření k zajištění správné evidence a bezpečného skladování jaderných materiálů tak, aby byly zabezpečeny proti zcizení,

e) vede knižní inventuru jaderných materiálů na formuláři č. 5, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

f) fyzicky kontroluje a zaznamenává každý příjem a odeslání jaderných materiálů,

g) organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury5) jaderných materiálů,

h) zpracovává evidenční zprávy10) o pohybu jaderných materiálů,

i) doprovází inspektory Úřadu, Komise a Agentury při inspekci,

j) uchovává písemnosti Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení nejméně po dobu 5 let,

k) schvaluje způsob skladování, vedení evidence a provádění kontroly jaderných materiálů na odloučených pracovištích.

§ 5

Směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů

Evidence a kontrola jaderných materiálů se provádí na základě směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů. Směrnice o evidenci a kontrole jaderných materiálů obsahuje

a) údaje o rozmístění jaderných materiálů u držitele povolení,

b) rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucího evidence jaderných materiálů a jmenovité určení odpovědnosti dalších pracovníků pověřených na jednotlivých pracovištích evidencí jaderných materiálů,

c) způsob a termíny předávání informací vedoucímu evidence jaderných materiálů, týkajících se použití a spotřeby jaderných materiálů na jednotlivých pracovištích, pohybu jaderných materiálů mezi pracovišti, příjmu a odesílání jaderných materiálů,

d) způsob vedení provozních záznamů9) pro všechna pracoviště, na kterých se používají, skladují nebo spotřebovávají jaderné materiály,

e) způsob vedení evidenčních záznamů8),

f) způsob a postupy měření, jejichž účelem je určení množství jaderných materiálů přijatých, vyrobených, odeslaných, spotřebovaných, včetně změřených provozních ztrát, nebo v inventuře obsažených,

g) využití přístrojů a zařízení, odpovídajících svou přesností současnému standardu, při prováděných měřeních,

h) způsob vyhodnocování správnosti měření a odhad chyb měření,

i) způsob a četnost kalibrace měřicích přístrojů, stanovení objemů nádrží a způsobu odebírání vzorků,

j) postupy hodnocení rozdílů mezi měřením odesilatele a příjemce,

k) postupy pro převod změřených provozních ztrát jaderných materiálů na odpad, které zaručí jejich zpětnou nezískatelnost,

l) postupy zaměstnanců odpovědných za evidenci při nakládání s jadernými materiály při inspekcích Úřadu, Komise a Agentury,

m) postupy zaměstnanců pro případ události mající vliv na poškození, zcizení nebo ztrátu jaderných materiálů, porušení celistvosti nebo funkčnosti kontrolních zařízení Úřadu, Komise a Agentury,

n) postup pro vyhodnocování nezapočteného materiálu6).

§ 6

Evidenční a provozní záznamy

(1) Držitel povolení zaznamenává údaje do evidenčních záznamů podle článku 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 podle provozních záznamů nebo průvodních dokumentů.

(2) Provozní záznamy

a) se vedou přímo na pracovištích, kde se jaderné materiály používají, skladují nebo spotřebovávají,

b) obsahují datum a podpis vedoucího evidence jaderných materiálů nebo jeho zástupce, který záznam provedl, a v případě inventurních změn, které vedou k ukončení evidence jaderných materiálů, podpisy 2 odpovědných pracovníků, včetně podpisu vedoucího evidence jaderných materiálů. Vedoucí evidence může písemně pověřit jinou fyzickou osobu vedením provozních záznamů na odloučeném pracovišti.

§ 7

Základní technické charakteristiky

Držitel povolení zasílá Úřadu kopii základních technických charakteristik, které zpracovává a odesílá Komisi podle článku 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

§ 8

Program činností

Držitel povolení zasílá Úřadu kopii programu činností16), který oznamuje Komisi podle článku 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Pokud hodlá držitel povolení jaderné materiály spotřebovávat v nejaderných činnostech, jako je např. výroba slitin, keramiky, barvení sklářského kmene, zasílá Úřadu informaci obsahující odhad plánované spotřeby pro nadcházející kalendářní rok, kterou v průběhu roku upřesňuje podle § 11 odst. 1.

§ 9

Evidenční zprávy

(1) Evidenčními zprávami jsou:

a) zpráva o změně inventury18),

b) soupis fyzické inventury19),

c) zpráva o materiálové bilanci19).

(2) Držitel povolení zasílá Úřadu kopii evidenční zprávy, kterou zasílá Komisi v elektronické podobě podle vzorů stanovených v přílohách III, IV a V nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, v termínech daných nařízením Komise (Euratom) č. 302/2005. Držitel povolení dále zasílá Úřadu výtisk počítačového záznamu evidenčních zpráv nebo evidenční zprávy na formulářích č. 1, 2 a 3, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, opatřené podpisem vedoucího evidence jaderných materiálů, a komunikaci s Komisí týkající se evidenčních zpráv.

(3) Zprávu o změně inventury18) na formuláři č. 1, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, vyhotoví držitel povolení

a) odesílající jaderný materiál (dále jen „odesilatel“) při převodech jaderných materiálů na území České republiky v 5 výtiscích, z nichž 1 odešle Úřadu, 3 držiteli povolení, který přijímá jaderný materiál (dále jen „příjemce“), a 1 si ponechá. Příjemce ověří údaje uvedené odesilatelem a po vyplnění formuláře zprávy o změně inventury 1 výtisk odešle zpět odesilateli, 1 zašle Úřadu a 1 si ponechá. V případě, že příjemce zjistí na základě provedeného měření rozdíl v hmotnosti prvku nebo štěpného izotopu u přijatého jaderného materiálu, oznámí tuto skutečnost Úřadu zprávou o změně inventury,

b) při mezinárodních převodech jaderných materiálů, je-li odesilatelem, ve 2 výtiscích, z nichž 1 odesílá Úřadu a druhý si ponechá. Současně opatří odesilatel každou dodávku jaderných materiálů průvodním dokladem ve formě oznámení o vývozu a dovozu na formuláři č. 6, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a jehož 2 výtisky odešle současně s dodávkou, 2 výtisky odešle Úřadu a 1 si ponechá. V případě, že příjemce zjistí na základě provedeného měření rozdíl v hmotnosti prvku nebo štěpného izotopu u přijatého jaderného materiálu, oznámí tuto skutečnost Úřadu zprávou o změně inventury,

c) při změnách inventury jaderných materiálů kromě převodů podle písmen a) a b) ve 2 výtiscích, z nichž 1 odešle Úřadu a druhý si ponechá.

Zpráva o změně inventury18) se zasílá Úřadu nejpozději do 5 dnů od uskutečnění změny.

(4) Soupis fyzické inventury19) zasílá držitel povolení Úřadu na formuláři č. 2, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, do 10 dnů ode dne, kdy byla provedena fyzická inventura5) jaderných materiálů.

§ 10

Zvláštní zpráva

(1) Nastanou-li okolnosti uvedené v článku 15 nebo 22 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, držitel povolení zašle neprodleně zvláštní zprávu zasílanou Komisi podle článku 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 také Úřadu.

(2) Držitel povolení informuje Komisi a Úřad neprodleně o porušení pečetí a porušení funkčnosti nebo předepsaných podmínek pro zajištění funkčnosti zařízení Komise, Agentury nebo Úřadu určených ke kontrole jaderných materiálů.

§ 11

Předem zasílané oznámení

(1) Hodlá-li držitel povolení jaderné materiály spotřebovat v nejaderných činnostech takovým způsobem, že je nelze zpětně získat, zašle o tom Komisi a Úřadu informaci nejméně 2 měsíce před zahájením této činnosti. Výkon činností podle věty první zahájí držitel povolení až poté, co obdrží podmínky Komise pro vedení evidence spotřeby. Ustanovení se nevztahuje na spotřebu jaderných materiálů v jaderných reaktorech štěpením.

(2) Plánuje-li držitel povolení provádění činností, při nichž budou porušeny pečeti Komise, Agentury nebo společné pečeti Komise a Agentury, informuje neprodleně o takové činnosti Komisi i Úřad. V případě plánovaných činností, při nichž budou porušeny pečeti Úřadu, informuje držitel povolení pouze Úřad.

(3) Hodlá-li držitel povolení dovézt jaderné materiály, oznámí tuto skutečnost Úřadu na formuláři č. 7, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 12

Provozní ztráty, zadržený a upravený odpad

(1) Postupy pro vedení záznamů o jaderných materiálech jsou pro držitele povolení, u kterého vznikají nezměřitelné nebo změřitelné provozní ztráty, stanoveny podle článku 6 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

(2) Z hlediska vedení evidence jaderných materiálů se změřitelné provozní ztráty stanovují na základě chemické analýzy, výpočtu nebo odhadu na základě měření. Nelze je vypočítávat z materiálové bilance jako rozdíl mezi hmotností materiálu vstupujícího do procesu a hmotností produktu. Výsledky analýz a měření jsou součástí provozních záznamů9).

(3) Jaderný materiál ze změřitelných provozních ztrát se administrativně vyvede z běžné evidence jaderných materiálů jako zadržený odpad13) a jeho množství se odečte ze soupisu fyzické inventury19). Podléhá nadále kontrole Komise, Agentury i Úřadu. Zamýšlí-li držitel povolení provést úpravu jaderného materiálu, který je veden jako zadržený odpad, zabetonováním, zalitím do skla, cementu nebo asfaltu, vrátí po souhlasu Komise s danou úpravou nejprve jaderný materiál zprávou o změně inventury18) do běžné evidence jaderných materiálů a po provedené úpravě ho administrativně vyvede z běžné evidence jako upravený odpad13). Kopii zápisu o provedené úpravě, který je součástí provozních záznamů9), zašle držitel povolení Úřadu společně se zprávou o změně inventury18).

(4) Pro jaderný materiál označený jako zadržený nebo upravený odpad se vede samostatná evidence. Způsob vedení evidenčních záznamů stanoví článek 30 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

(5) Držitel povolení zasílá Úřadu informace o dalším zpracování středně nebo vysoce radioaktivních odpadů obsahujících plutonium, vysoce obohacený uran nebo uran-233, které byly převedeny do kategorie zadrženého nebo upraveného odpadu13), podle článku 31 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005, a to nejméně 220 dnů před uskutečněním jeho dalšího zpracování. Toto opatření nezahrnuje změny obalů nebo další zpracování odpadů s výjimkou separace prvků.

(6) Držitel povolení Úřadu oznamuje převody upraveného odpadu13) podle článku 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 do 31. ledna za předcházející kalendářní rok.

§ 13

Výjimky

(1) Komise může poskytnout držiteli povolení písemné výjimky z pravidel, kterými se řídí forma a četnost zasílání evidenčních a zvláštních zpráv10),11) podle článku 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. O udělení výjimky držitel povolení informuje Úřad.

(2) Jaderný materiál, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, podléhá nadále kontrole Komise, Agentury i Úřadu. Systém vedení evidence jaderného materiálu, na který byla udělena výjimka podle odstavce 1, stanoví článek 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005. Držitel povolení, kterému byla poskytnuta výjimka, je dále povinen:

a) evidovat tento jaderný materiál v rámci samostatné oblasti materiálové bilance,

b) zasílat Úřadu zprávy o změně inventury18) v případě odeslání a příjmu tohoto jaderného materiálu uskutečněného v rámci jedné oblasti materiálové bilance,

c) zpracovávat pro tento jaderný materiál samostatný soupis fyzické inventury19) a dokladovou inventuru17).

ČÁST TŘETÍ

OKRUH ÚDAJŮ O TĚŽBĚ URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD A ZPŮSOB A FORMA VEDENÍ TĚCHTO ÚDAJŮ

§ 14

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá těžit uranové nebo thoriové rudy na území České republiky, oznámí nejméně 2 měsíce před zahájením těžby nebo zpracování rudy Úřadu identifikační údaje podle § 13 odst. 1 písm. a) atomového zákona, umístění uranových a thoriových dolů, úpraven uranové rudy a závodů na výrobu koncentrátu thoria, jejich předpokládanou roční kapacitu a informace o stavu provozu.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která těží uranové nebo thoriové rudy na území České republiky, zpracovává a odesílá Komisi dokumentaci podle článku 24 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a její kopii zasílá Úřadu.

(3) Údaje o vývozu nebo odeslání rudy podle článku 25 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a zprávy o změně inventury18) se zasílají Komisi a Úřadu.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZSAH A ZPŮSOB OZNÁMOVÁNÍ O ČINNOSTECH SPECIFIKOVANÝCH PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

§ 15

Popis lokality

(1) Lokalitu podle článku 2 bodu 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 a podle článku 18 písm. b) předpisu Evropských společenství3) stanoví Úřad ve spolupráci s Komisí. Každá fyzická nebo právnická osoba provozující činnosti v rámci stanovené lokality určí pro tuto lokalitu ve spolupráci s Úřadem zástupce lokality20). Zástupce lokality do 30 dnů od svého jmenování předloží Úřadu všeobecný popis každé stavby v rámci lokality, včetně jejího určení a vybavení. Popis musí obsahovat schematický nákres lokality.

(2) Aktualizaci údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavce 1, předkládá zástupce lokality20) Úřadu do 15. února běžného roku.

§ 16

Způsob oznamování údajů o výzkumných a vývojových činnostech stanovených předpisem Evropských společenství

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí výzkumné nebo vývojové činnosti vztahující se k jadernému palivovému cyklu podle článku 2 a. (i) nebo podle článku 2 b. (i) předpisu Evropských společenství3), oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností identifikační údaje podle § 13 odst. 1 písm. a) atomového zákona, místo a rozsah prováděných činností.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti vztahující se k vývoji jaderného palivového cyklu podle článku 2 a. (x) předpisu Evropských společenství3), předkládá Úřadu jejich desetiletý plán při zahájení těchto činností.

(3) Aktualizace údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavců 1 a 2, se předkládá Úřadu do 15. února běžného roku.

§ 17

Vývoz a dovoz vybraných položek

Fyzická nebo právnická osoba, která

a) hodlá dovézt vybrané položky2), oznámí tuto skutečnost Úřadu na formuláři č. 8, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) vyváží nebo dováží vybrané položky2), oznámí Úřadu uskutečnění jejich vývozu nebo dovozu do 5 dnů od uskutečnění každé dodávky.

§ 18

Okruh údajů o činnostech stanovených v předpisu Evropských společenství a způsob a forma jejich předávání

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která provádí činnosti podle článku 2 a. (iv) předpisu Evropských společenství3), oznámí Úřadu nejméně 2 měsíce před zahájením těchto činností identifikační údaje podle § 13 odst. 1 písm. a) atomového zákona, místo a rozsah prováděných činností. Seznam činností podle věty první je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Aktualizace údajů za předcházející kalendářní rok, předložených podle odstavce 1, se předkládá Úřadu do 15. února běžného roku.


ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 19

Uchovávání dokumentů

Dokumenty podle § 3 odst. 2 a § 14 až 18 se uchovávají nejméně 5 let od jejich vzniku.

§ 20

Elektronická komunikace

Oznamování údajů podle této vyhlášky Úřadu lze uskutečnit také prostřednictvím datových schránek provozovaných podle zvláštního právního předpisu21).

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení.

2. Vyhláška č. 316/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení.

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.


Předsedkyně:

Ing. Drábová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2010 Sb.

Vzory formulářů

Formulář č. 1

ZPRÁVA O ZMĚNĚ INVENTURY

ZPRÁVA O ZMĚNĚ INVENTURY

Formulář č. 2

SOUPIS FYZICKÉ INVENTURY

SOUPIS FYZICKÉ INVENTURY

Formulář č. 3

ZPRÁVA O MATERIÁLOVÉ BILANCI

ZPRÁVA O MATERIÁLOVÉ BILANCI

Formulář č. 4

DOKLADOVÁ INVENTURA

DOKLADOVÁ INVENTURA

Formulář č. 5

KNIŽNÍ INVENTURA

KNIŽNÍ INVENTURA

Formulář č. 6

OZNÁMENÍ DOVOZ - VÝVOZ č.:

EXPORT - IMPORT NOTIFICATION No.: OZNÁMENÍ DOVOZ - VÝVOZ č.:

Formulář č. 7

Prohlášení k dovozu jaderných materiálů

Prohlášení k dovozu jaderných materiálů

Formulář č. 8

Prohlášení k dovozu vybraných položek

Prohlášení k dovozu vybraných položek

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 213/2010 Sb.

Seznam činností podléhajících oznámení Úřadu podle § 18 této vyhlášky:

(I) Výroba rotorových válců odstředivky nebo souborů plynových odstředivek

Rotorovými válci odstředivky se rozumí tenkostěnné válce popsané v bodu 5.1.1.1. jiného právního předpisu22).

Plynovými odstředivkami se rozumí odstředivky popsané v bodu 5.1. jiného právního předpisu22).

(II) Výroba difúzních přepážek

Difúzními přepážkami se rozumí tenké porézní filtry popsané v bodě 5.3.1.1. jiného právního předpisu22).

(III) Výroba nebo montáž systémů založených na laserové technologii

Systémy založenými na laserové technologii se rozumí systémy zahrnující položky popsané v bodě 5.7. jiného právního předpisu22).

(IV) Výroba nebo montáž elektromagnetických separátorů izotopů

Elektromagnetickými separátory izotopů se rozumí položky uvedené v bodě 5.9.1. jiného právního předpisu22) obsahující iontové zdroje popsané v bodě 5.9.1.1. jiného právního předpisu22).

(V) Výroba nebo montáž kolon nebo extrakčního zařízení

Kolonami nebo extrakčním zařízením se rozumí položky popsané v bodech 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7. a 5.6.8. jiného právního předpisu22).

(VI) Výroba aerodynamických separačních trysek nebo vírových trubic

Aerodynamickými separačními tryskami nebo vírovými trubicemi se rozumí separační trysky nebo vírové trubice popsané v bodech 5.5.1., resp. 5.5.2. jiného právního předpisu22).

(VII) Výroba nebo montáž systémů tvorby uranové plazmy

Systémy tvorby uranové plazmy se rozumí systémy pro tvorbu uranové plazmy popsané v bodě 5.8.3. jiného právního předpisu22).

(VIII) Výroba zirkoniových trubek

Zirkoniovými trubkami se rozumí trubky popsané v bodě 1.6. jiného právního předpisu22).

(IX) Výroba nebo úprava těžké vody nebo deuteria

Těžkou vodou nebo deuteriem se rozumí deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a kterákoli jiná sloučenina deuteria, ve které je poměr atomů deuteria k atomům vodíku větší než 1 : 5000.

(X) Výroba grafitu nukleární čistoty

Grafitem nukleární čistoty se rozumí grafit s úrovní čistoty lepší než 5 ppm borového ekvivalentu a s hustotou větší než 1,50 g/cm3.

(XI) Výroba kontejnerů pro ozářené palivo

Kontejnerem pro ozářené palivo se rozumí obalový soubor pro přepravu a/nebo skladování ozářeného paliva, který skýtá chemickou, tepelnou a radiační ochranu a odvádí rozpadové teplo při manipulaci, přepravě nebo skladování.

(XII) Výroba regulačních tyčí jaderného reaktoru

Regulačními tyčemi jaderného reaktoru se rozumí tyče popsané v bodě 1.4. jiného právního předpisu22).

(XIII) Výroba nádrží a nádob zabezpečených proti dosažení kritičnosti

Nádržemi a nádobami zabezpečenými proti dosažení kritičnosti se rozumí položky popsané v bodech 3.2. a 3.4. jiného právního předpisu22).

(XIV) Výroba strojů na dělení ozářených palivových článků

Stroji na dělení ozářených palivových článků se rozumí zařízení popsaná v bodě 3.1. jiného právního předpisu22).

(XV) Výstavba horkých komor

Horkými komorami se rozumí komory nebo vzájemně propojené komory o celkovém objemu minimálně 6 m3 se stíněním odpovídajícím ekvivalentu 0,5 m betonu nebo větším, s hustotou 3,2 g/cm3 nebo větší, vybavené zařízením pro dálkové ovládání.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu.

2) § 2 písm. j) bod 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.

3) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

4) Článek 2 bod 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

5) Článek 2 bod 17 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

6) Článek 2 bod 18 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

7) Článek 7 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

8) Článek 9 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

9) Článek 8 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

10) Články 10 až 13 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

11) Článek 14 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

12) Články 20 a 21 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

13) Články 30 až 32 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

14) Článek 19 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

15) Článek 3 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

16) Článek 5 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

17) Článek 2 bod 16 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

18) Článek 12 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

19) Článek 13 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

20) Článek 2 bod 22 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005.

21) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

22) Vyhláška č. 165/2009 Sb., o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti.

Přesunout nahoru