Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Částka 71/2010
Platnost od 30.06.2010
Účinnost od 31.08.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

211

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2010

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:


§ 1

Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 2

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovené v bodě 27 přílohy č. 2 k tomuto nařízení platí pro všechny obory vzdělání škol zřizovaných Ministerstvem obrany.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. Nařízení vlády č. 18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

3. Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

4. Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 197/2015 Sb. Čl. II

Žáci dvojjazyčných gymnázií přijatí ke vzdělávání do oboru vzdělání Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce s kódovým označením 79-41-K/610 v režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se budou po vydání rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále vzdělávat v oboru vzdělání 79-41-K/610.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Kopicová v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Soustava oborů vzdělání

KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ - VYSVĚTLIVKY:

Příklad:

Skupina oborů vzděláníObor vzděláníKategorie dosaženého vzděláníPořadové číslo
79-01-C/01

Skupiny oborů vzdělání:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

18 Informatické obory

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23 Strojírenství a strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28 Technická chemie a chemie silikátů

29 Potravinářství a potravinářská chemie

31 Textilní výroba a oděvnictví

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

37 Doprava a spoje

39 Speciální a interdisciplinární obory

41 Zemědělství a lesnictví

43 Veterinářství a veterinární prevence

53 Zdravotnictví

61 Filozofie, teologie

63 Ekonomika a administrativa

64 Podnikání v oborech, odvětví

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 Obchod

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

69 Osobní a provozní služby

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

78 Obecně odborná příprava

79 Obecná příprava

82 Umění a užité umění

91 Teorie vojenského umění

Přehled kategorií dosaženého vzdělání:

B,C Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání

J Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

E Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání)

H Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

L Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou; v případě, že pořadové číslo začíná číslicemi 0 až 4, jedná se o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání i odborný výcvik; v případě, že pořadové číslo začíná číslicí 5, jedná se o obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

K,M Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

N Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

P Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Oddíl A

Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

A1) Obory vzdělání poskytující základní vzdělání

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán
rámcový vzdělávací program
Kód nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor
vzdělání
Poznámky
123456
79 Obecná příprava
79-01-C/01Základní škola79-01-C/001Základní škola1)
79-01-B/01Základní škola speciální79-01-B/001Pomocná škola2)

Poznámky k tab. A1:

1) Obor vzdělání poskytující základní vzdělání s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem.

2) Obor vzdělání poskytující základní vzdělání s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem.

Oddíl B

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání

B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-J/001Chemicko farmaceutická výroba3)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-J/001Textilní výroba a podnikatelství2), 3)
31-43-J/001Oděvnictví2), 3)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-J/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení3)
41 Zemědělství a lesnictví
41-46-J/002Lesní hospodářství3)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-41-J/002Sociální činnost v prostředí etnických minorit1), 4)
78 Obecně odborná příprava
78-51-J/001Odborná škola3)

Poznámky k tab. B1:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

4) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

B2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán
rámcový vzdělávací program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný
obor vzdělání
Zdravotní
omezení podle
přílohy č. 2
k tomuto
nařízení vlády
Poznámky
1234567
53 Zdravotnictví
53-41-J/01Zubní instrumentářka53-41-J/004Zubní instrumentářka3,7a,8a,9a,16,22,23,273. etapa
1)
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/01Obchodní škola63-51-J/001Obchodní škola283. etapa
1)
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-31-J/01Pedagogika pro asistenty ve školství75-31-J/001Pedagogika pro asistenty ve školství233. etapa
1)
75-41-J/01Pečovatelské služby69-55-J/001Charitativní služby1,233. etapa
1)
75-41-J/003Sociální činnost
78 Obecně odborná příprava
78-62-C/01Praktická škola jednoletá78-62-C/001Praktická škola jednoletá4. etapa
2), 3)
78-62-C/02Praktická škola dvouletá78-62-C/002Praktická škola dvouletá4. etapa
2), 3)
82 Umění a užité umění
82-44-J/01Ladění klavírů a kulturní činnost82-44-J/001Ladění klavíru3,9a3. etapa
1)

Poznámky k tab. B2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

3) Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Oddíl C

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem

C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníNejvyšší
počet žáků
na učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet žáků
na učitele
OV
ve 2. až 3 r.
Poznámky
123456
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-51-H/002Horník1282)
21-52-E/001Hutnické práce883letý obor vzdělání2)
21-52-E/503Hutní výroba10102letý obor vzdělání2)
21-54-E/002Formířské práce883letý obor vzdělání2)
21-55-E/503Slévárenská výroba12122letý obor vzdělání2)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-54-E/501Polygrafická výroba1272letý obor vzdělání2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-53-H/001Izolatér1272)
36-54-E/001Kamenické práce883letý obor vzdělání2)
36-67-E/507Dělník technických služeb12122letý obor vzdělání2)
41 Zemědělství a lesnictví
41-53-E/501Rybářská výroba1272letý obor vzdělání2)
69 Osobní a provozní služby
69-53-H/003Provoz služeb15151)
69-53-E/001Práce v autoservisu882letý obor vzdělání2)
82 Umění a užité umění
82-51-H/008Ruční krajkářka771)
82-51-H/013Košíkář771)
82-51-H/014Ruční vyšívačka771)
82-51-H/015Obuvník scénické obuvi771)

Poznámky k tab. C1:

1) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

2) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

C2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listemC2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl
vydán rámcový
vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor
vzdělání
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
ve 2.
až 3. r.
Zdravotní
omezení
podle přílohy
č. 2 k tomuto
nařízení
Kód
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Pozn.
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník21-52-H/005Hutník1281,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
21-43-L/51Hutník
operátor
2. etapa
2)
2223-43-L/51Provozní
technika
21-53-H/01Modelář21-53-H/001Modelář12121,3,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
21-44-L/51Technik
modelových
zařízení
2. etapa
2)
23-43-L/51Provozní
technika
21-55-H/01Slévač21-55-H/001Slévač12121,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-H/01Strojní mechanik23-51-H/001Zámečník12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-51-H/003Strojní mechanik -
stroje a zařízení
23-51-H/004Strojní mechanik -
ocelové konstrukce
23-51-H/007Mechanik opravář -
stroje a zařízení
23-66-H/001Mechanik opravář
23-51-E/01Strojírenské
práce
23-51-H/510Strojírenská výroba12121,3,5,7a,
19,20,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
23-51-E/004Zámečnické práce a
údržba
23-51-E/005Zámečnické práce
ve stavebnictví
23-51-E/501Strojírenská výroba
23-56-H/507Obrábění kovů
23-56-E/004Obráběcí práce
23-56-E/501Obrábění kovů
23-57-E/002Kovářské práce
23-64-E/002Strojně montážní
práce - montérské
práce
23-64-E/003Strojně montážní
práce -
automontážní práce
23-68-E/501Technické služby v
autoservisu
23-68-H/506Technické služby v
autoservisu
23-71-E/001Nožířské práce
23-52-H/01Nástrojař23-52-H/001Nástrojař12121, 3, 5, 7a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-53-H/001Rytec kovů
23-55-H/01Klempíř23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,11,
19,21
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-66-H/001Mechanik opravář
36-55-H/001Klempíř - stavební
výroba
23-55-H/02Karosář23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,9a,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-56-H/01Obráběč kovů23-56-H/001Obráběč kovů12121,3,5,7a,9a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-56-H/002Obráběč kovů -
univerzální
obrábění
23-56-H/003Obráběč kovů -
soustružení
23-56-H/004Obráběč kovů -
frézování
23-56-H/005Obráběč kovů -
broušení
23-56-H/006Obráběč kovů -
obsluha číslicově
řízených strojů
23-57-H/01Kovář23-57-H/001Strojní kovář12121,3,5,7a,11,
19,20,21,22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-61-H/01Autolakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,5,7a,8a,9a,
10
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-62-H/01Jemný mechanik23-62-H/001Optik11,3,5,9a,19,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
121223-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-62-L/51Optik2
23-62-H/006Jemný mechanik
23-63-H/001Hodinář
23-65-H/01Strojník23-65-H/001Mechanik
silničních strojů
12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-65-H/004Strojník - duté sklo
23-65-H/020Strojník
23-67-H/004Seřizovač textilních
strojů
23-65-H/02Lodník23-65-H/009Strojník - lodní
doprava
12124,9b, 19,20,
22, 23,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-65-H/03Strojnik silničních strojů12121,3,5,7a,9b,19,20,21,22,2723-43-L/51
23-44-L/51
Provozní technika
Mechanik strojů a zařízení
5)
23-68-H/01Mechanik23-66-H/001Mechanik opravář12121, 3, 7a, 9a,39-41-L/51Autotronik1. etapa
opravář
motorových
1923-43-L/51Provozní
technika
1)
vozidel23-44-L/51Mechanik strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
23-68-H/001Automechanik
23-68-H/003Mechanik opravář -
silniční motorová
vozidla
23-69-H/01Puškař23-69-H/001Puškař12123, 7a, 19, 20,
27
23-43-L/51Provozní
technika
4. etapa
4)
23-69-L/51Technik -
puškař
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/01Elektrikář26-51-H/001Elektrikář12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-H/002Elektrikář-
slaboproud
26-51-H/02Elektrikář -
silnoproud
26-51-H/003Elektrikář -
silnoproud
1273, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-E/01Elektrotechnické
a strojně
montážní práce
26-51-H/504Elektrotechnická
výroba
12123, 9a, 19, 224. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
26-51-E/001Elektrotechnické a
strojně montážní
práce
26-51-E/502Elektrotechnická
výroba
26-52-H/01Elektromechanik
pro zařízení a
přístroje
26-52-H/002Elektromechanik -
stroje a zařízení
12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-52-H/004Mechanik
elektrotechnických
zařízení
26-53-H/001Mechanik
elektronických
zařízení
26-56-H/001Elektromechanik -
sdělovací a
zabezpečovací
technika
26-57-H/01Autoelektrikář26-57-H/001Autoelektrikář12123,9a,2726-41-L/52Provozní
elektrotechnika
2. etapa
2)
26-59-H/01Spojový
mechanik
26-58-H/001Spojový mechanik
- spojovací zařízení
12103,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace
26-59-H/001Spojový mechanik
26-59-H/002Spojový mechanik
- sdělovací sítě
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik28-51-H/001Chemik laborant12127a,8a,9a,10,
19
28-42-L/51Chemik
operátor
2. etapa
2)
28-52-H/007Chemik
28-53-H/001Operátor
farmaceutické
výroby
28-53-H/002Laborant pro
farmaceutickou
výrobu
28-55-H/001Gumař plastikář-
zpracování
kaučuku
28-52-E/01Chemické práce28-52-E/501Chemická výroba12121,3,7a,8a,9,
10,19,22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-55-E/501Gumárenská a
plastikářská výroba
28-56-E/01Papírenská
výroba
28-56-E/001Papírenské práce881,7a,8a,9a,
11,19,20,21
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
28-56-E/503Zpracování papíru
28-57-H/01Výrobce a
dekoratér
keramiky
28-57-H/007Keramik17107a,9a,1928-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-57-E/01Keramická
výroba
28-57-E/001Keramické práce883,7a,8a,9,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-57-E/502Keramická výroba
28-58-H/01Sklář - výrobce a
zušlechťovatel
skla
28-58-H/001Sklář-duté a
lisované sklo
12103,5,9a,19,2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-58-H/005Sklář
28-61-H/004Brusič technického
a šperkového
kamene
28-61-H/005Brusič skla
28-62-H/001Malíř skla a
keramiky-malba
skla
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-58-E/01Sklářská výroba28-58-E/001Výroba lisovaného
skla
881,3,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-58-E/002Výroba dutého skla
28-58-E/003Zušlechťování skla
28-63-H/01Výrobce
bižuterie a
dekorativních
předmětů
28-63-H/001Výrobce bižuterie-
skleněná bižuterie
12123, 9a, 2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
1. etapa
1)
28-63-H/002Výrobce bižuterie-
kovová bižuterie
28-64-H/003Výrobce
ozdobných
předmětů
28-64-H/004Výrobce vánočních
ozdob
28-63-E/01Bižuterní výroba23-54-E/001Výroba kovové
bižuterie
883,7a,9a,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-63-E/501Bižuterní výroba
28-64-E/001Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
bižuterie
28-64-E/002Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
ozdob, předmětů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/01Výrobce potravin29-52-H/001Mlynář12109a, 19,2629-41-L/51Technologie
potravin
2. etapa
2)
29-54-H/003Cukrovinkář -
pečivář - výroba
cukrovinek
29-54-H/004Cukrovinkář -
pečivář - výroba
trvanlivého pečiva
29-55-H/001Mlékař
29-55-H/002Mlékař - výroba
29-55-H/003Mlékař - prodej
29-57-H/002Sladovník -
pivovarník
29-58-H/001Konzervář
29-51-E/01Potravinářská
výroba
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
29-54-E/003Cukrářské práce
29-55-E/001Mlékařské práce
29-56-E/002Řeznické a
uzenářské práce
29-51-E/02Potravinářské
práce
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
29-53-E/002Pekařské práce
29-54-E/002Pečivářské a
cukrovinkářské
práce
29-58-E/001Konzervárenské
práce
29-53-H/01Pekař29-53-H/001Pekař12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/01Cukrář29-54-H/001Cukrář12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/002Cukrář - výroba
29-56-H/01Řezník - uzenář29-56-H/001Řezník -uzenář12104,7c, 9a, 19,
26
29-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-56-H/002Řezník -uzenář -
výroba
29-56-H/003Řezník -uzenář -
prodej
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,19,20,2231-41-L/51Textilnictví2. etapa 2)
31-54-H/001Pletař
31-57-H/001Pracovník v
textilním a
oděvním průmyslu
31-57-E/01Textilní a oděvní
výroba
31-51-E/001Přádelnické práce882,3,8a,10,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
31-53-E/003Tkalcovské práce
31-54-E/001Pletařské práce
31-57-E/501Textilní výroba
31-58-H/01Krejčí31-58-H/001Krejčí12122, 3, 8a, 10,
11,19,22
31-43-L/51Oděvnictví1. etapa
1)
31-59-E/01Šití oděvů31-59-H/501Výroba konfekce884,9a, 19,222. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/001Šití oděvů
31-59-E/503Výroba konfekce
31-59-E/02Šití prádla31-59-E/002Šití prádla884,9a, 19,222. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/503Výroba konfekce
31-62-H/01Výrobce pokrývek hlavy31-62-H/001Kloboučník17123,9a,1931-41-L/51Textilnictví3. etapa 3)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/01Kožedělná
výroba
32-41-E/501Výroba usní12123,7a,9a,10,
19
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
32-52-E/001Brašnářské a
sedlářské práce
32-54-E/001Obuvnické práce
32-58-E/501Výroba obuvi
32-52-H/01Výrobce
kožedělného
zboží
32-52-H/001Brašnář7103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
32-53-H/001Kožešník
32-53-H/002Kožešník -
příprava
kožešinových
výrobků
32-53-H/003Kožešník - šití a
opravy
kožešinových
výrobků
32-55-H/001Rukavičkář
32-56-H/001Sedlář
32-54-H/01Výrobce obuvi32-54-H/006Obuvník12103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/01Mechanik
hudebních
nástrojů
33-54-H/001Mechanik
hudebních nástrojů-
akordeony a
foukací harmoniky
12123, 5, 8a, 9a,
19,22
1. etapa
1)
33-54-H/002Mechanik
hudebních nástrojů
- klávesové nástroje
33-54-H/003Mechanik
hudebních nástrojů
- strunné nástroje
33-54-H/004Mechanik
hudebních nástrojů
- varhany
33-54-H/02Mechanik
dechových a
bicích hudebních
nástrojů
33-54-H/005Mechanik
dechových a bicích
hudebních nástrojů
12123,5,7a,9a,
19,22
2. etapa
2)
33-56-H/01Truhlář33-56-H/001Truhlář12121,3,5,8a,
9a,
19, 20, 22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
33-56-H/002Truhlář-výroba
nábytku
33-56-H/003Truhlář-dřevěné
konstrukce
33-57-H/001Výrobce
sportovních potřeb
33-56-E/01Truhlářská a
čalounická
výroba
33-56-E/001Truhlářské práce881, 3, 7a, 8a,
9a, 19
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-56-E/004Tesařské a
truhlářské práce -
truhlářské práce ve
stavebnictví
33-59-E/001Čalounické práce
33-59-H/502Čalounická výroba
33-59-E/504Čalounická výroba
33-57-E/01Dřevařská
výroba
33-57-H/502Zpracování dřeva12121, 3, 5, 7a,
8a, 9a, 19,
20
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-57-E/001Dřevařské práce
33-57-E/502Zpracování dřeva
33-58-E/01Zpracovatel
přírodních pletiv
33-52-E/001Kartáčnické a
košíkářské práce
12103, 7a, 8a, 9a4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-53-E/001Košíkářské práce
33-53-E/503Košíkářská výroba
33-58-H/501Zpracovatel
přírodních pletiv
33-59-H/01Čalouník33-59-H/001Čalouník12121,3,8a33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na
polygrafických
strojích
34-52-H/001Tiskař na
polygrafických
strojích
774,7a,9a,19,
22
34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-53-H/01Reprodukční
grafik
34-51-H/001Sazeč772834-41-L/51Polygrafický
průmysl
3. etapa
3)
34-53-H/001Reprodukční grafik
34-57-H/01Knihař34-57-H/001Knihař12104,7a,9a34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-57-E/01Knihařské práce34-57-E/001Knihařské práce883,9a3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-E/01Dlaždičské práce36-51-H/002Dlaždič883. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-51-E/002Dlaždičské práce882,4,5,7a
36-52-H/01Instalatér36-52-H/001Instalatér1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-52-H/02Mechanik
plynových
zařízení
36-52-H/004Mechanik
plynových zařízení
1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-54-H/01Kameník36-54-H/001Kameník12101,4,5,7a,8,1936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-55-E/01Klempířské práce
ve stavebnictví
36-55-E/001Klempířské práce
ve stavebnictví
664,19,223. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-56-H/01Kominík36-56-H/001Kominík12107a,9a, 19,2236-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-57-E/01Malířské a
natěračské práce
36-57-E/005Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
malířské a
natěračské práce
884,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-57-E/007Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
lakýrnické práce
36-57-E/508Malířské a
natěračské práce
36-58-H/01Montér
vodovodů a
kanalizací a
obsluha
vodárenských
zařízení
1277a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-59-H/01Podlahář36-59-H/001Podlahář12101,4,5,8a,
9a, 10, 11,
21
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-59-E/01Podlahářské
práce
36-59-E/001Podlahářské práce881,4,5,7a,9a,
11,21
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-H/01Sklenář36-62-H/001Sklenář12109a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-62-E/01Sklenářské práce36-62-E/002Sklenářské práce881,4,7a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-E/503Sklenářské práce
36-63-H/01Štukatér36-63-H/001Štukatér1274,7a,8a,9a,1936-44-L/51Stavební
provoz
3. etapa
3)
36-64-H/01Tesař36-64-H/001Tesař1271,4,5, 11,
19,21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-64-E/01Tesařské práce36-64-E/002Tesařské a
truhlářské práce -
tesařské práce
661,4,5,11,19,
21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-65-H/01Vodař1271936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-66-H/01Montér suchých
staveb
36-66-H/001Montér suchých
staveb
12127a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-67-H/01Zedník36-67-H/001Zedník12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-67-H/004Obkladač
36-67-E/01Zednické práce36-67-H/502Stavební výroba881,4,7a,9a,11,
19,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-67-E/001Zednické práce
36-67-E/002Stavební práce
36-68-E/001Železobetonářské
práce
36-67-H/02Kamnář36-67-H/003Kamnář12101, 4, 7a36-44-L/51Stavební
provoz
4. etapa
4)
36-67-E/02Stavební práce36-61-H/002Silničář12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
36-67-E/503Stavební výroba
36-69-H/01Pokrývač36-69-H/001Pokrývač1271,4, 11,19,
21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-69-E/01Pokrývačské
práce
36-69-E/001Pokrývačské práce661,4,11,19,21,
22,23
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant
poštovního
provozu a
přepravy
37-51-H/001Manipulant
poštovního provozu
a přepravy
12102837-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
37-52-H/01Železničář37-52-H/001Železničář12122737-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,7a,8a,9a,
10,19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-57-H/001Malíř
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/01Zemědělec -
farmář
41-51-H/007Zemědělec,
hospodyňka
12121, 4, 7a, 7b,
8a, 8b, 10,
11,19,21,
27
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
1. etapa
1)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-51-H/011Farmář
41-53-H/009Chovatel a
zpracovatel
drůbeže
41-53-H/011Chovatel
laboratorních a
kožešinových
zvířat
41-51-H/02Včelař41-51-H/013Včelař12128a,9a41-44-L/51Zahradnictví2. etapa
2)
41-51-E/01Zemědělské
práce
41-51-E/006Farmářské práce881,4,7a,8a,
10,27
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
41-51-E/501Zemědělská výroba
41-52-H/01Zahradník41-51-H/008Krajinář12121, 4, 7a, 9a,
10,19
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
41-44-L/51Zahradnictví
41-52-H/001Zahradník
41-52-E/01Zahradnické
práce
41-52-E/008Květinářské práce -
květinářské a
aranžérské práce
884,7a,8a,9a,192. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-52-E/011Zahradnické práce
41-53-E/003Včelařské,
zelinářské a
ovocnářské práce
41-52-E/02Zahradnická
výroba
41-52-E/005Sadovnické a
květinářské práce
884, 7a, 8a, 9a,
10,19
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
41-52-E/510Zahradnická
výroba
41-53-H/01Rybář41-53-H/002Rybář1271, 4, 8a, 8b,
19,27
41-43-L/51Rybářství2. etapa
2)
41-53-H/02Jezdec a chovatel
koní
41-53-H/008Jezdec a ošetřovatel
dostihových koní
12101,4,7a,8a,9a,
10,11,19,21,
22
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
2. etapa
2)
41-53-H/010Chovatel koní a
jezdec
41-54-H/01Podkovář a
zemědělský
kovář
41-54-H/002Kovář a podkovář12101,4,7a,8b,
19,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
3. etapa
3)
41-55-H/01Opravář
zemědělských
strojů
41-55-H/003Opravář
zemědělských
strojů
12121, 3, 5, 7a, 9a,
19,
21,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
23-43-L/51Provozní
technika
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-55-E/01Opravářské práce41-55-E/002Opravářské práce884,7a,9b,19,
22
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-56-H/01Lesní
mechanizátor
41-56-H/001Mechanizátor lesní
výroby
17101, 4, 5, 8a, 9a, 11, 19, 20, 2241-45-L/51
23-43-L/51
Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Provozní technika
2. etapa
2)
41-56-H/02Opravář
lesnických strojů
23-66-H/001Mechanik opravář12121,3,5,7a,9b,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-56-E/01Lesnické práce41-56-E/002Pěstební a lesnické
práce
12121,4,5,8a,10,
19,27
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
41-56-E/501Lesní výroba
41-57-H/01Zpracovatel
dřeva
41-57-H/001Zpracovatel dřeva17104,5,9a,19,20,
22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
2. etapa
2)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel53-41-H/002Ošetřovatel1281,4,7a,8a,9a,
11,16,21,23
53-41-L/51Zdravotnický
asistent
2. etapa
2)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01Kuchař - číšník65-51-H/002Kuchař - číšník pro
pohostinství
17121, 4, 9a, 19,
26
65-41-L/51Gastronomie1. etapa
1)
29-41-L/51Technologie
potravin
65-51-H/004Kuchař - číšník -
příprava jídel
65-51-H/006Kuchař - číšník -
pohostinství
65-51-H/007Hostinský
65-52-H/001Kuchař
65-53-H/001Číšník - servírka
65-51-E/01Stravovací a
ubytovací služby
65-52-E/001Kuchařské práce887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/02Práce ve
stravování
65-51-H/501Provoz společného
stravování
17107c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/501Provoz společného
stravování
66 Obchod
66-51-H/01Prodavač66-51-H/002Prodavač17161,4,26,66-41-L/51Obchodník1. etapa
1)
66-51-H/003Prodavač -
potravinářské zboží
66-51-H/004Prodavač - smíšené
zboží
66-51-H/005Prodavač -
elektrotechnické
zboží
66-51-H/006Prodavač -
drogistické zboží
66-51-H/007Prodavač -
motorová vozidla
66-51-H/008Prodavač -
stavebniny a
řemeslné potřeby
66-51-H/009Prodavač - textil a
oděv
66-51-H/010Prodavač - obuv a
kožená galanterie
66-51-H/011Prodavač - domácí
potřeby
66-51-H/012Prodavač - drobné
zboží
66-51-H/013Prodavač - hodiny
a klenoty
66-51-H/014Prodavač - nábytek
a bytové zařízení
66-51-H/015Prodavač - textil,
oděvy a obuv
66-51-H/016Prodavač-drobné
zboží, klenoty a
nábytek
66-51-H/017Prodavač -
průmyslové zboží
66-51-H/018Prodavač - květiny
66-51-H/020Prodavač - zbraně a
střelivo
66-51-H/022Prodavač a výrobce
lahůdek
66-51-E/01Prodavačské
práce
66-51-H/501Obchodní provoz881,4,7a,9a,19,
22,26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
66-51-E/003Prodavačské práce
66-51-E/501Obchodní provoz
66-52-H/01Aranžér66-52-H/001Aranžér12124,2266-42-L/51Propagace1. etapa
1)
66-53-H/01Operátor
skladování
66-53-H/003Operátor
skladování
12104,19,222. etapa
2)
69 Osobní a provozní služby
69-51-H/01Kadeřník69-51-H/001Kadeřník17102,4,7a,9a,22,2669-41-L/52Vlasová kosmetika1. etapa 1)
69-53-H/01Rekondiční a
sportovní masér
69-53-H/001Rekondiční a
sportovní masér
15107a,9a,23,2669-41-L/51Masér
sportovní a
rekondiční
2. etapa
2)
69-54-E/01Provozní služby69-53-E/502Provoz domácnosti884,9a,192. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
69-54-E/002Práce v čistírnách a
prádelnách
69-55-E/003Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
provozní práce
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské
služby
69-55-E/005Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
pečovatelské práce
881,9a,233. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář
a zámečník, pasíř
82-51-H/001Umělecký kovář a
zámečník
773,5,7a,8a,9a,
22
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)
82-51-H/002Umělecký pasíř
82-51-H/02Umělecký truhlář33-55-H/001Rámař-pozlacovač773, 5, 8a, 9a,
19,20
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/005Umělecký řezbář
82-51-H/006Umělecký truhlář
82-51-H/03Zlatník a
klenotník
82-51-H/003Zlatník a klenotník15103, 9a, 2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/04Umělecký
keramik
82-51-H/009Umělecký keramik773,7a, 9a, 1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/05Vlásenkář a
maskér
82-51-H/011Vlásenkář a maskér779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/06Umělecký
štukatér
82-51-H/004Umělecký štukatér777a,9a,19,2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/07Umělecký
pozlacovač
82-51-H/007Umělecký
pozlacovač
777a,9a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/08Umělecký
sklenář
82-51-H/010Umělecký sklenář779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/09Umělecký rytec82-51-H/012Umělecký rytec1274,7a,9a,1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)

1 Pouze při zaměření na optické přístroje.

2 Pouze pro jemného mechanika se zaměřením na mechaniku optických přístrojů.

Poznámky k tab. C2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

5) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

Pokud není stanoveno jinak, jsou obory vzdělání H vždy tříleté.

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl
vydán rámcový
vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor
vzdělání
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
ve 2.
až 3. r.
Zdravotní
omezení
podle přílohy
č. 2 k tomuto
nařízení
Kód
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Pozn.
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník21-52-H/005Hutník1281,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
21-43-L/51Hutník
operátor
2. etapa
2)
2223-43-L/51Provozní
technika
21-53-H/01Modelář21-53-H/001Modelář12121,3,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
21-44-L/51Technik
modelových
zařízení
2. etapa
2)
23-43-L/51Provozní
technika
21-55-H/01Slévač21-55-H/001Slévač12121,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-H/01Strojní mechanik23-51-H/001Zámečník12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-51-H/003Strojní mechanik -
stroje a zařízení
23-51-H/004Strojní mechanik -
ocelové konstrukce
23-51-H/007Mechanik opravář -
stroje a zařízení
23-66-H/001Mechanik opravář
23-51-E/01Strojírenské
práce
23-51-H/510Strojírenská výroba12121,3,5,7a,
19,20,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
23-51-E/004Zámečnické práce a
údržba
23-51-E/005Zámečnické práce
ve stavebnictví
23-51-E/501Strojírenská výroba
23-56-H/507Obrábění kovů
23-56-E/004Obráběcí práce
23-56-E/501Obrábění kovů
23-57-E/002Kovářské práce
23-64-E/002Strojně montážní
práce - montérské
práce
23-64-E/003Strojně montážní
práce -
automontážní práce
23-68-E/501Technické služby v
autoservisu
23-68-H/506Technické služby v
autoservisu
23-71-E/001Nožířské práce
23-52-H/01Nástrojař23-52-H/001Nástrojař12121, 3, 5, 7a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-53-H/001Rytec kovů
23-55-H/01Klempíř23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,11,
19,21
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-66-H/001Mechanik opravář
36-55-H/001Klempíř - stavební
výroba
23-55-H/02Karosář23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,9a,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-56-H/01Obráběč kovů23-56-H/001Obráběč kovů12121,3,5,7a,9a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-56-H/002Obráběč kovů -
univerzální
obrábění
23-56-H/003Obráběč kovů -
soustružení
23-56-H/004Obráběč kovů -
frézování
23-56-H/005Obráběč kovů -
broušení
23-56-H/006Obráběč kovů -
obsluha číslicově
řízených strojů
23-57-H/01Kovář23-57-H/001Strojní kovář12121,3,5,7a,11,
19,20,21,22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-61-H/01Autolakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,5,7a,8a,9a,
10
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-62-H/01Jemný mechanik23-62-H/001Optik11,3,5,9a,19,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
121223-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-62-L/51Optik2
23-62-H/006Jemný mechanik
23-63-H/001Hodinář
23-65-H/01Strojník23-65-H/001Mechanik
silničních strojů
12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-65-H/004Strojník - duté sklo
23-65-H/020Strojník
23-67-H/004Seřizovač textilních
strojů
23-65-H/02Lodník23-65-H/009Strojník - lodní
doprava
12124,9b, 19,20,
22, 23,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-68-H/01Mechanik23-66-H/001Mechanik opravář12121, 3, 7a, 9a,39-41-L/51Autotronik1. etapa
opravář
motorových
1923-43-L/51Provozní
technika
1)
vozidel23-44-L/51Mechanik strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
23-68-H/001Automechanik
23-68-H/003Mechanik opravář -
silniční motorová
vozidla
23-69-H/01Puškař23-69-H/001Puškař12123, 7a, 19, 20,
27
23-43-L/51Provozní
technika
4. etapa
4)
23-69-L/51Technik -
puškař
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/01Elektrikář26-51-H/001Elektrikář12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-H/002Elektrikář-
slaboproud
26-51-H/02Elektrikář -
silnoproud
26-51-H/003Elektrikář -
silnoproud
1273, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-E/01Elektrotechnické
a strojně
montážní práce
26-51-H/504Elektrotechnická
výroba
12123, 9a, 19, 224. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
26-51-E/001Elektrotechnické a
strojně montážní
práce
26-51-E/502Elektrotechnická
výroba
26-52-H/01Elektromechanik
pro zařízení a
přístroje
26-52-H/002Elektromechanik -
stroje a zařízení
12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-52-H/004Mechanik
elektrotechnických
zařízení
26-53-H/001Mechanik
elektronických
zařízení
26-56-H/001Elektromechanik -
sdělovací a
zabezpečovací
technika
26-57-H/01Autoelektrikář26-57-H/001Autoelektrikář12123,9a,2726-41-L/52Provozní
elektrotechnika
2. etapa
2)
26-59-H/01Spojový
mechanik
26-58-H/001Spojový mechanik
- spojovací zařízení
12103,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace
26-59-H/001Spojový mechanik
26-59-H/002Spojový mechanik
- sdělovací sítě
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik28-51-H/001Chemik laborant12127a,8a,9a,10,
19
28-42-L/51Chemik
operátor
2. etapa
2)
28-52-H/007Chemik
28-53-H/001Operátor
farmaceutické
výroby
28-53-H/002Laborant pro
farmaceutickou
výrobu
28-55-H/001Gumař plastikář-
zpracování
kaučuku
28-52-E/01Chemické práce28-52-E/501Chemická výroba12121,3,7a,8a,9,
10,19,22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-55-E/501Gumárenská a
plastikářská výroba
28-56-E/01Papírenská
výroba
28-56-E/001Papírenské práce881,7a,8a,9a,
11,19,20,21
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
28-56-E/503Zpracování papíru
28-57-H/01Výrobce a
dekoratér
keramiky
28-57-H/007Keramik17107a,9a,1928-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-57-E/01Keramická
výroba
28-57-E/001Keramické práce883,7a,8a,9,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-57-E/502Keramická výroba
28-58-H/01Sklář - výrobce a
zušlechťovatel
skla
28-58-H/001Sklář-duté a
lisované sklo
12103,5,9a,19,2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-58-H/005Sklář
28-61-H/004Brusič technického
a šperkového
kamene
28-61-H/005Brusič skla
28-62-H/001Malíř skla a
keramiky-malba
skla
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-58-E/01Sklářská výroba28-58-E/001Výroba lisovaného
skla
881,3,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-58-E/002Výroba dutého skla
28-58-E/003Zušlechťování skla
28-63-H/01Výrobce
bižuterie a
dekorativních
předmětů
28-63-H/001Výrobce bižuterie-
skleněná bižuterie
12123, 9a, 2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
1. etapa
1)
28-63-H/002Výrobce bižuterie-
kovová bižuterie
28-64-H/003Výrobce
ozdobných
předmětů
28-64-H/004Výrobce vánočních
ozdob
28-63-E/01Bižuterní výroba23-54-E/001Výroba kovové
bižuterie
883,7a,9a,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-63-E/501Bižuterní výroba
28-64-E/001Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
bižuterie
28-64-E/002Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
ozdob, předmětů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/01Výrobce potravin29-52-H/001Mlynář12109a, 19,2629-41-L/51Technologie
potravin
2. etapa
2)
29-54-H/003Cukrovinkář -
pečivář - výroba
cukrovinek
29-54-H/004Cukrovinkář -
pečivář - výroba
trvanlivého pečiva
29-55-H/001Mlékař
29-55-H/002Mlékař - výroba
29-55-H/003Mlékař - prodej
29-57-H/002Sladovník -
pivovarník
29-58-H/001Konzervář
29-51-E/01Potravinářská
výroba
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
29-54-E/003Cukrářské práce
29-55-E/001Mlékařské práce
29-56-E/002Řeznické a
uzenářské práce
29-51-E/02Potravinářské
práce
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
29-53-E/002Pekařské práce
29-54-E/002Pečivářské a
cukrovinkářské
práce
29-58-E/001Konzervárenské
práce
29-53-H/01Pekař29-53-H/001Pekař12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/01Cukrář29-54-H/001Cukrář12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/002Cukrář - výroba
29-56-H/01Řezník - uzenář29-56-H/001Řezník -uzenář12104,7c, 9a, 19,
26
29-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-56-H/002Řezník -uzenář -
výroba
29-56-H/003Řezník -uzenář -
prodej
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,
19,20,22
2. etapa
2)
31-54-H/001Pletař
31-57-H/001Pracovník v
textilním a
oděvním průmyslu
31-57-E/01Textilní a oděvní
výroba
31-51-E/001Přádelnické práce882,3,8a,10,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
31-53-E/003Tkalcovské práce
31-54-E/001Pletařské práce
31-57-E/501Textilní výroba
31-58-H/01Krejčí31-58-H/001Krejčí12122, 3, 8a, 10,
11,19,22
31-43-L/51Oděvnictví1. etapa
1)
31-59-E/01Šití oděvů31-59-H/501Výroba konfekce884,9a, 19,222. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/001Šití oděvů
31-59-E/503Výroba konfekce
31-59-E/02Šití prádla31-59-E/002Šití prádla884,9a, 19,222. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/503Výroba konfekce
31-62-H/01Výrobce
pokrývek hlavy
31-62-H/001Kloboučník17123,9a,193. etapa
3)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/01Kožedělná
výroba
32-41-E/501Výroba usní12123,7a,9a,10,
19
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
32-52-E/001Brašnářské a
sedlářské práce
32-54-E/001Obuvnické práce
32-58-E/501Výroba obuvi
32-52-H/01Výrobce
kožedělného
zboží
32-52-H/001Brašnář7103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
32-53-H/001Kožešník
32-53-H/002Kožešník -
příprava
kožešinových
výrobků
32-53-H/003Kožešník - šití a
opravy
kožešinových
výrobků
32-55-H/001Rukavičkář
32-56-H/001Sedlář
32-54-H/01Výrobce obuvi32-54-H/006Obuvník12103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/01Mechanik
hudebních
nástrojů
33-54-H/001Mechanik
hudebních nástrojů-
akordeony a
foukací harmoniky
12123, 5, 8a, 9a,
19,22
1. etapa
1)
33-54-H/002Mechanik
hudebních nástrojů
- klávesové nástroje
33-54-H/003Mechanik
hudebních nástrojů
- strunné nástroje
33-54-H/004Mechanik
hudebních nástrojů
- varhany
33-54-H/02Mechanik
dechových a
bicích hudebních
nástrojů
33-54-H/005Mechanik
dechových a bicích
hudebních nástrojů
12123,5,7a,9a,
19,22
2. etapa
2)
33-56-H/01Truhlář33-56-H/001Truhlář12121,3,5,8a,
9a,
19, 20, 22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
33-56-H/002Truhlář-výroba
nábytku
33-56-H/003Truhlář-dřevěné
konstrukce
33-57-H/001Výrobce
sportovních potřeb
33-56-E/01Truhlářská a
čalounická
výroba
33-56-E/001Truhlářské práce881, 3, 7a, 8a,
9a, 19
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-56-E/004Tesařské a
truhlářské práce -
truhlářské práce ve
stavebnictví
33-59-E/001Čalounické práce
33-59-H/502Čalounická výroba
33-59-E/504Čalounická výroba
33-57-E/01Dřevařská
výroba
33-57-H/502Zpracování dřeva12121, 3, 5, 7a,
8a, 9a, 19,
20
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-57-E/001Dřevařské práce
33-57-E/502Zpracování dřeva
33-58-E/01Zpracovatel
přírodních pletiv
33-52-E/001Kartáčnické a
košíkářské práce
12103, 7a, 8a, 9a4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-53-E/001Košíkářské práce
33-53-E/503Košíkářská výroba
33-58-H/501Zpracovatel
přírodních pletiv
33-59-H/01Čalouník33-59-H/001Čalouník12121,3,8a33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na
polygrafických
strojích
34-52-H/001Tiskař na
polygrafických
strojích
774,7a,9a,19,
22
34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-53-H/01Reprodukční
grafik
34-51-H/001Sazeč772834-41-L/51Polygrafický
průmysl
3. etapa
3)
34-53-H/001Reprodukční grafik
34-57-H/01Knihař34-57-H/001Knihař12104,7a,9a34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-57-E/01Knihařské práce34-57-E/001Knihařské práce883,9a3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-E/01Dlaždičské práce36-51-H/002Dlaždič883. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-51-E/002Dlaždičské práce882,4,5,7a
36-52-H/01Instalatér36-52-H/001Instalatér1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-52-H/02Mechanik
plynových
zařízení
36-52-H/004Mechanik
plynových zařízení
1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-54-H/01Kameník36-54-H/001Kameník12101,4,5,7a,8,1936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-55-E/01Klempířské práce
ve stavebnictví
36-55-E/001Klempířské práce
ve stavebnictví
664,19,223. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-56-H/01Kominík36-56-H/001Kominík12107a,9a, 19,2236-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-57-E/01Malířské a
natěračské práce
36-57-E/005Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
malířské a
natěračské práce
884,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-57-E/007Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
lakýrnické práce
36-57-E/508Malířské a
natěračské práce
36-58-H/01Montér
vodovodů a
kanalizací a
obsluha
vodárenských
zařízení
1277a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-59-H/01Podlahář36-59-H/001Podlahář12101,4,5,8a,
9a, 10, 11,
21
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-59-E/01Podlahářské
práce
36-59-E/001Podlahářské práce881,4,5,7a,9a,
11,21
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-H/01Sklenář36-62-H/001Sklenář12109a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-62-E/01Sklenářské práce36-62-E/002Sklenářské práce881,4,7a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-E/503Sklenářské práce
36-63-H/01Štukatér36-63-H/001Štukatér1274,7a,8a,9a,1936-44-L/51Stavební
provoz
3. etapa
3)
36-64-H/01Tesař36-64-H/001Tesař1271,4,5, 11,
19,21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-64-E/01Tesařské práce36-64-E/002Tesařské a
truhlářské práce -
tesařské práce
661,4,5,11,19,
21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-65-H/01Vodař1271936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-66-H/01Montér suchých
staveb
36-66-H/001Montér suchých
staveb
12127a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-67-H/01Zedník36-67-H/001Zedník12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-67-H/004Obkladač
36-67-E/01Zednické práce36-67-H/502Stavební výroba881,4,7a,9a,11,
19,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-67-E/001Zednické práce
36-67-E/002Stavební práce
36-68-E/001Železobetonářské
práce
36-67-H/02Kamnář36-67-H/003Kamnář12101, 4, 7a36-44-L/51Stavební
provoz
4. etapa
4)
36-67-E/02Stavební práce36-61-H/002Silničář12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
36-67-E/503Stavební výroba
36-69-H/01Pokrývač36-69-H/001Pokrývač1271,4, 11,19,
21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-69-E/01Pokrývačské
práce
36-69-E/001Pokrývačské práce661,4,11,19,21,
22,23
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant
poštovního
provozu a
přepravy
37-51-H/001Manipulant
poštovního provozu
a přepravy
12102837-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
37-52-H/01Železničář37-52-H/001Železničář12122737-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,7a,8a,9a,
10,19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-57-H/001Malíř
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/01Zemědělec -
farmář
41-51-H/007Zemědělec,
hospodyňka
12121, 4, 7a, 7b,
8a, 8b, 10,
11,19,21,
27
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
1. etapa
1)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-51-H/011Farmář
41-53-H/009Chovatel a
zpracovatel
drůbeže
41-53-H/011Chovatel
laboratorních a
kožešinových
zvířat
41-51-H/02Včelař41-51-H/013Včelař12128a,9a41-44-L/51Zahradnictví2. etapa
2)
41-51-E/01Zemědělské
práce
41-51-E/006Farmářské práce881,4,7a,8a,
10,27
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
41-51-E/501Zemědělská výroba
41-52-H/01Zahradník41-51-H/008Krajinář12121, 4, 7a, 9a,
10,19
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
41-44-L/51Zahradnictví
41-52-H/001Zahradník
41-52-E/01Zahradnické
práce
41-52-E/008Květinářské práce -
květinářské a
aranžérské práce
884,7a,8a,9a,192. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-52-E/011Zahradnické práce
41-53-E/003Včelařské,
zelinářské a
ovocnářské práce
41-52-E/02Zahradnická
výroba
41-52-E/005Sadovnické a
květinářské práce
884, 7a, 8a, 9a,
10,19
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
41-52-E/510Zahradnická
výroba
41-53-H/01Rybář41-53-H/002Rybář1271, 4, 8a, 8b,
19,27
41-43-L/51Rybářství2. etapa
2)
41-53-H/02Jezdec a chovatel
koní
41-53-H/008Jezdec a ošetřovatel
dostihových koní
12101,4,7a,8a,9a,
10,11,19,21,
22
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
2. etapa
2)
41-53-H/010Chovatel koní a
jezdec
41-54-H/01Podkovář a
zemědělský
kovář
41-54-H/002Kovář a podkovář12101,4,7a,8b,
19,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
3. etapa
3)
41-55-H/01Opravář
zemědělských
strojů
41-55-H/003Opravář
zemědělských
strojů
12121, 3, 5, 7a, 9a,
19,
21,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
23-43-L/51Provozní
technika
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-55-E/01Opravářské práce41-55-E/002Opravářské práce884,7a,9b,19,
22
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-56-H/01Lesní
mechanizátor
41-56-H/001Mechanizátor lesní
výroby
17101,4,5,8a,9a,
11,19,20,22
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
2. etapa
2)
41-56-H/02Opravář
lesnických strojů
23-66-H/001Mechanik opravář12121,3,5,7a,9b,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-56-E/01Lesnické práce41-56-E/002Pěstební a lesnické
práce
12121,4,5,8a,10,
19,27
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
41-56-E/501Lesní výroba
41-57-H/01Zpracovatel
dřeva
41-57-H/001Zpracovatel dřeva17104,5,9a,19,20,
22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
2. etapa
2)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel53-41-H/002Ošetřovatel1281,4,7a,8a,9a,
11,16,21,23
53-41-L/51Zdravotnický
asistent
2. etapa
2)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01Kuchař - číšník65-51-H/002Kuchař - číšník pro
pohostinství
17121, 4, 9a, 19,
26
65-41-L/51Gastronomie1. etapa
1)
29-41-L/51Technologie
potravin
65-51-H/004Kuchař - číšník -
příprava jídel
65-51-H/006Kuchař - číšník -
pohostinství
65-51-H/007Hostinský
65-52-H/001Kuchař
65-53-H/001Číšník - servírka
65-51-E/01Stravovací a
ubytovací služby
65-52-E/001Kuchařské práce887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/02Práce ve
stravování
65-51-H/501Provoz společného
stravování
17107c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/501Provoz společného
stravování
66 Obchod
66-51-H/01Prodavač66-51-H/002Prodavač17161,4,26,66-41-L/51Obchodník1. etapa
1)
66-51-H/003Prodavač -
potravinářské zboží
66-51-H/004Prodavač - smíšené
zboží
66-51-H/005Prodavač -
elektrotechnické
zboží
66-51-H/006Prodavač -
drogistické zboží
66-51-H/007Prodavač -
motorová vozidla
66-51-H/008Prodavač -
stavebniny a
řemeslné potřeby
66-51-H/009Prodavač - textil a
oděv
66-51-H/010Prodavač - obuv a
kožená galanterie
66-51-H/011Prodavač - domácí
potřeby
66-51-H/012Prodavač - drobné
zboží
66-51-H/013Prodavač - hodiny
a klenoty
66-51-H/014Prodavač - nábytek
a bytové zařízení
66-51-H/015Prodavač - textil,
oděvy a obuv
66-51-H/016Prodavač-drobné
zboží, klenoty a
nábytek
66-51-H/017Prodavač -
průmyslové zboží
66-51-H/018Prodavač - květiny
66-51-H/020Prodavač - zbraně a
střelivo
66-51-H/022Prodavač a výrobce
lahůdek
66-51-E/01Prodavačské
práce
66-51-H/501Obchodní provoz881,4,7a,9a,19,
22,26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
66-51-E/003Prodavačské práce
66-51-E/501Obchodní provoz
66-52-H/01Aranžér66-52-H/001Aranžér12124,2266-42-L/51Propagace1. etapa
1)
66-53-H/01Operátor
skladování
66-53-H/003Operátor
skladování
12104,19,222. etapa
2)
69 Osobní a provozní služby
69-51-H/01Kadeřník69-51-H/001Kadeřník17102, 4, 7a, 9a,
22,26
1. etapa
1)
69-53-H/01Rekondiční a
sportovní masér
69-53-H/001Rekondiční a
sportovní masér
15107a,9a,23,2669-41-L/51Masér
sportovní a
rekondiční
2. etapa
2)
69-54-E/01Provozní služby69-53-E/502Provoz domácnosti884,9a,192. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
69-54-E/002Práce v čistírnách a
prádelnách
69-55-E/003Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
provozní práce
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské
služby
69-55-E/005Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
pečovatelské práce
881,9a,233. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář
a zámečník, pasíř
82-51-H/001Umělecký kovář a
zámečník
773,5,7a,8a,9a,
22
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)
82-51-H/002Umělecký pasíř
82-51-H/02Umělecký truhlář33-55-H/001Rámař-pozlacovač773, 5, 8a, 9a,
19,20
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/005Umělecký řezbář
82-51-H/006Umělecký truhlář
82-51-H/03Zlatník a
klenotník
82-51-H/003Zlatník a klenotník15103, 9a, 2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/04Umělecký
keramik
82-51-H/009Umělecký keramik773,7a, 9a, 1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/05Vlásenkář a
maskér
82-51-H/011Vlásenkář a maskér779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/06Umělecký
štukatér
82-51-H/004Umělecký štukatér777a,9a,19,2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/07Umělecký
pozlacovač
82-51-H/007Umělecký
pozlacovač
777a,9a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/08Umělecký
sklenář
82-51-H/010Umělecký sklenář779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/09Umělecký rytec82-51-H/012Umělecký rytec1274,7a,9a,1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)

1 Pouze při zaměření na optické přístroje.

2 Pouze pro jemného mechanika se zaměřením na mechaniku optických přístrojů.

Poznámky k tab. C2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

Pokud není stanoveno jinak, jsou obory vzdělání H vždy tříleté.

Oddíl D

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

D1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší počet žáků na učitele
OV
ve 2. až 3 r.
Poznámky
123456
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/002Počítačová grafika1), 2)
61 Filozofie, teologie
61-41-M/001Teologické disciplíny2)

Poznámky k tab. D1:

1) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám).

2) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K, M

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
1234567
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/01Ekologie a životní prostředí16-01-M/001Ochrana a tvorba životního prostředí282. etapa
2)
16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí
16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny
16-01-M/005Ochrana a obnova životního prostředí
16-02-M/01Průmyslová ekologie16-02-M/001Průmyslová ekologie283. etapa
3)
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie26-47-M/001Výpočetní technika282. etapa
2)
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy
26-47-M/003Informační technologie - aplikace osobních počítačů
26-47-M/004Správce informačních systémů
26-47-M/006Počítačové elektronické systémy
63-41-M/040Informatika v ekonomice
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-M/01Geotechnika21-41-M/001Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek1,4,5,7a,8a,11,19,20,21,223. etapa
3)
21-41-M/002Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek
21-41-M/003Užitá geologie
21-41-M/005Užitá geologie - stavební geologie a ekologie
21-42-M/001Těžba a zpracování kamene
21-43-M/01Hutnictví21-43-M/001Hutnictví1,2,4,8a,11,19,21,223. etapa
3)
21-43-M/002Řízení a kontrola výroby
21-44-M/01Strojírenská metalurgie21-44-M/001Slévárenství283. etapa
3)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/01Strojírenství23-41-M/001Strojírenství281. etapa
1)
23-41-M/003Řízení jakosti ve strojírenství
23-41-M/004Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním
3 9-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení
3 9-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika
3 9-41-M/003Mechatronika
3 9-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství
23-45-M/01Dopravní prostředky23-45-M/004Silniční doprava281. etapa
1)
23-45-M/005Silniční doprava - provoz a údržba vozidel
23-45-M/006Silniční doprava - diagnostika vozidel
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa
1)
26-42-M/001Zařízení silnoproudé elektrotechniky
26-43-M/004Slaboproudá elektrotechnika
26-44-M/001Automatizační technika
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy
3 9-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení
3 9-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika
3 9-41-M/003Mechatronika
3 9-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství
26-45-M/01Telekomunikace26-45-M/004Digitální telekomunikační technika3,221. etapa
1)
26-45-L/005Telekomunikační mechanik
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41 -M/01Technologie celulózy a papíru28-41-M/007Výroba celulózy a papíru9a3. etapa
4)
28-44-M/01Aplikovaná chemie28-44-M/001Aplikovaná chemie9a1. etapa
1)
28-44-M/002Aplikovaná chemie - analytická chemie
28-44-M/003Aplikovaná chemie - chemická technologie
28-44-M/004Aplikovaná chemie - farmaceutické substance
28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
28-44-M/006Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii
28-44-M/007Aplikovaná chemie - podnikový management
28-41 -M/008Chemicko - farmaceutická výroba
31-42-M/001Zušlechťování textilií
28-46-M/01Technologie silikátů28-45-M/001Technologie skla9a3. etapa
4)
28-46-M/001Technologie keramiky
28-46-L/002Technologie výroby keramiky a porcelánu
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41 -M/01Technologie potravin29-41-M/001Technologie potravin9a,22,262. etapa
2)
29-43-M/001Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek
29-43-M/002Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv
29-43-M/003Technologie potravin - zpracování mouky
29-44-M/001Technologie potravin - zpracování masa
29-45-M/001Technologie potravin - kvasná technologie
29-45-M/002Technologie potravin - výroba nápojů
29-46-M/001Technologie potravin - zpracování mléka
29-47-M/001Technologie potravin - technologie tuků
29-48-M/001Technologie potravin - konzervace potravin
29-42-M/01Analýza potravin29-42-M/001Analýza potravin3,9a,22,261. etapa
1)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-M/01Textilnictví31-41-M/003Modelování pletenin4,9a,191. etapa
1)
31-41-M/004Textilní výroba a podnikatelství
31-41-M/007Textilní technologie-pletařství
31-41-L/008Operátor textilní výroby
31-42-M/001Zušlechťování textilií
31-43 -M/01Oděvnictví31-43-M/001Oděvnictví4,9a,19,222. etapa
2)
31-43-M/002Oděvnictví-technologie oděvů
31-43-M/003Oděvnictví-konstrukce oděvů
31-43-M/006Krejčová-podnikatelka
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/01Zpracování usní, plastů a pryže32-41-M/002Zpracování usní, plastů a pryže4,9a,191. etapa
1)
32-42-M/001Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba galanterního zboží
32-42-L/001Operátor kožedělné výroby
32-43-L/001Operátor kožešnické výroby
32-44-M/004Výroba obuvi a galanterního zboží -administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží
32-44-M/005Technické a informační služby
32-44-M/006Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba3 3-41-M/001Dřevařství9a1. etapa
1)
3 3-41-M/002Dřevěné konstrukce
33-42-M/001Nábytkářství
33-42-M/002Čalounictví
33-42-M/003Nábytkářská a dřevařská výroba
3 3-43-M/01Výroba hudebních nástrojů3 3 -43 -M/001Výroba hudebních nástrojů281. etapa
1)
3 3-43-M/002Výroba hudebních nástrojů-výroba
hudebních nástrojů
3 3-43-M/003Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika
3 3-43-M/004Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/01Polygrafie34-41-M/001Polygrafie283. etapa
3)
34-42-M/01Obalová technika34-42-M/001Obalová technika9b, 193. etapa
3)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
3 6-43 -M/01Stavební materiály3 6-43 -M/001Stavební materiály283. etapa
3)
3 6-45-M/01Technická zařízení budov3 6-45-M/002Technická zařízení budov7a, 192. etapa
2)
36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí36-46-M/002Geodézie - geodézie283. etapa
3)
36-46-M/003Geodézie - katastr nemovitostí
36-47-M/01Stavebnictví3 6-41-M/001Pozemní stavitelství281. etapa
1)
36-42-M/006Dopravní stavitelství
36-42-M/007Vodohospodářské stavby
36-42-M/010Inženýrské stavitelství - vodní stavby
36-42-M/011Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství
36-42-M/012Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství
36-42-M/014Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství
36-47-M/001Stavebnictví
37 Doprava a spoje
3 7-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy3 7-41-M/005Provoz a ekonomika letecké dopravy272. etapa
2)
3 7-41-M/006Provoz a ekonomika dopravy
3 7-41-M/007Provoz a ekonomika lodní dopravy
3 7-41-L/009Operátor provozu a ekonomiky dopravy
37-42-M/01Logistické a finanční služby37-42-M/001Poštovní a peněžní služby281. etapa
1)
37-42-L/003Poštovní manipulant
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/01Požární ochrana23-45-M/003Stroj nik požární techniky273. etapa
3), 6)
39-08-M/001Požární ochrana
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/01Rostlinolékařství41-04-M/001Rostlinolékařství10,273. etapa
3)
41-41-M/01Agropodnikání41-41 -M/001Agropodnikání1, 4, 9a, 10, 271. etapa
1)
41-41-L/007Zemědělský podnikatel
41-42-M/01Vinohradnictví41-42-M/001Vinohradnictví4, 9a, 10, 19, 271. etapa
1)
41-43-M/01Rybářství41-43-M/001Rybářství1, 4, 8a, 8b, 19,272. etapa
2)
41-43-M/02Chovatelství41-43-M/002Chovatelství1, 7a, 8b3. etapa
3)
41-44-M/01Zahradnictví41-44-M/001Zahradnictví4,9a,10,19,271. etapa
1)
41-45-M/01Mechanizace a služby41-45-M/001Mechanizace a služby4, 9b, 271. etapa
1)
41-46-M/01Lesnictví41-46-M/001Lesnictví9a, 10, 271. etapa
1)
41-46-M/003Myslivecké hospodářství
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/01Veterinářství43-41-M/001Veterinární prevence4, 7b, 8b, 9a, 11,16,271. etapa
1)
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2313)
5 3-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent9a, 23, 26, 273. etapa
3)
53-41-M/03Praktická sestra53-41-M/01Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2314)
53-41-M/04Masér ve zdravotnictví7a, 8a, 9a, 16, 23, 2614)
5 3-43-M/01Laboratorní asistent5 3-43-M/005Laboratorní asistent9a, 10, 22, 23,273. etapa
3)
53-44-M/01Ortoticko - protetický technik53-44-M/008Ortoticko - protetický technik9a, 273. etapa
3)
53-44-M/03Asistent zubního technika53-44-M/007Asistent zubního technika4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22,232. etapa
2)
63 Ekonomika a administrativa
63-41-M/01Ekonomika a podnikání63-41-M/003Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem281. etapa
1)
63-41-M/006Obchodně podnikatelská činnost
63-41-M/007Obchod a podnikání
63-41-M/009Podnikání, obchod a služby
63-41-M/010Podnikatelská činnost
63-41-M/011Podnikání a management
63-41-M/013Podnikatel
63-41-M/014Podnikatelství
63-41-M/015Podnikání a řízení firem
63-41-M/016Podnikání a obchod
63-41-M/017Specialista pro obchodní a manažerskou činnost
63-41-M/018Podnikové hospodaření
63-41-M/019Firemní a finanční management
63-41-M/020Ekonomika a management
63-41-M/021Obchodní podnikatel a manager
63-41-M/022Podnikatel pro obchod a služby
63 -41 -M/023Asistent podnikatele
63-41-M/024Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-M/025Zahraniční obchod
63-41-M/026Manažer pro střední stupeň řízení
63-41-M/027Podnikání, řízení a obchod
63-41-M/028Firemní ekonom
63-41-M/030Podnikatelská administrativa
63 -41 -M/031Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním
63 -41 -M/032Ekonomika soukromého podnikání
63-41-M/033Obchodní manager
63 -41 -M/034Ekonomika a podnikání
63-41-M/035Asistent pro střední management
63-41-M/036Ekonom
63-41-M/037Provoz a řízení kulturních subjektů
63 -41 -M/03 8Obchodně podnikatelské činnosti
63-41-M/039Podnikatel
63-41-M/041Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
63-42-M/001Výpočetní technika a technika administrativy
63-42-M/002Zpracování ekonomických dat
63-43-M/001Bankovnictví a pojišťovnictví
63-43-M/002Bankovnictví - manager
63-43-L/001Peněžní manipulant
64-41-M/001Podnikání a služby
64-41-M/002Umělecká produkce
64-42-M/001Management v oblasti životního prostředí
64-42-M/002Management hutnictví
64-42-M/003Strojírenská technická administrativa
64-42-M/007Obchodní management ve strojírenství
64-42-M/008Výrobní management ve strojírenství
64-42-M/009Management strojírenství
64-42-M/010Technická administrativa -elektrotechnika
64-42-M/011Management v elektrotechnice
64-42-M/012Management aplikace osobních počítačů
64-42-M/013Management elektrotechniky
64-42-M/014Management výpočetní techniky
64-42-M/015Management organizační a výpočetní techniky
64-42-M/016Management sklářství
64-42-M/017Management technické chemie silikátů
64-42-M/018Řízení chemických výrob - podnikání a management
64-42-M/019Management chemických výrob a spotřební chemie
64-42-M/020Management chemických výrob a spotřební chemie
64-42-M/021Management výroby celulózy a papíru
64-42-M/022Management potravinářských výrob
64-42-M/023Management textilu
64-42-M/024Management textilu a oděvnictví
64-42-M/025Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi
64-42-M/026Management obalové techniky
64-42-M/027Management ve stavebnictví
64-42-M/028Stavební podnikatel a manažér
64-42-M/029Management v automobilové dopravě
64-42-M/030Management dopravy, pošt a telekomunikací
64-42-M/031Management železniční dopravy
64-42-M/032Management v dopravě
64-42-M/033Management zemědělství a lesnictví
64-42-M/034Management obchodních firem a sportovních klubů
64-42-M/035Management techniky administrativy
64-42-M/036Management obchodu
64-42-M/037Management obchodu a služeb
64-42-M/038Management drobného podnikání a obchodu
64-42-M/039Management obchodu a služeb
64-42-M/041Management v pohostinství
64-42-M/042Management administrativy a správy
64-42-M/044Manažér mezinárodní přepravy a obchodu
64-42-M/045Management užitého umění
64-42-M/047Management asistent podnikatele ve strojírenství
64-42-M/048Management a podnikání v umění a reklamě
64-42-M/051Management obchodního podnikání
64-42-M/052Management sportovních zařízení
64-42-L/012Obchodně provozní pracovník civilního letectví
64-43 -M/002Ekonomika zemědělství a výživy
64-43-M/003Ekonomika zemědělství a výživy -podnikání a služby
64-43-M/005Ekonomika obchodu a služeb
64-43-M/006Ekonomika oděvnictví
66-41-M/001Obchod a marketing
66-43-M/001Knihkupectví
68-41-M/005Komerční právo
72-41-M/002Metody a technika informační práce
78-41-M/004Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby
63-41-M/02Obchodní akademie63-41-M/004Obchodní akademie281. etapa
1)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-M/01Hotelnictví65-41-M/001Provoz hotelů a společného stravování1, 4, 9a, 19, 261. etapa
1)
65-42-M/004Hotelnictví a turismus
65-42-M/02Cestovní ruch64-42-M/040Management cestovního ruchu281. etapa
1)
64-42-M/043Management a turismus
64-43-M/007Ekonomika a cestovní ruch
64-43-M/008Ekonomika zemědělství a výživy -cestovní ruch
65-42-M/005Management turismu a služeb
65-42-M/006Management turistických služeb
65-42-M/007Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
65-42-M/008Managering hotelů a cestovního ruchu
65-42-M/009Pracovník cestovního ruchu
65-42-M/010Služby a cestovní ruch
65-42-M/011Služby cestovního ruchu
66 Obchod
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnosti66-43-M/001Knihkupectví283. etapa
3)
66-43-M/002Knihkupecké a nakladatelské činnosti
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost68-42-M/001Ochrana osob a majetku23,272. etapa
2), 7)
68-42-M/002Veřejnoprávní ochrana
68-42-M/003Bezpečnostně právní činnost
68-43-M/01Veřejnosprávní činnost68-41-M/003Právní činnost281. etapa
1)
68-41-M/006Právní administrativa
68-43-M/001Veřejnosprávní činnost
68-43-M/002Diplomatické služby a Public relations
68-43-M/003Veřejná správa
68-43-M/004Veřejně správní činnost
68-43-M/005Provoz diplomatických služeb
78-41-M/005Rodinná škola - veřejnosprávní služby
69 Osobní a provozní služby
69-42-M/01Oční optik53-44-M/006Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka3,233. etapa
3)
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/01Informační služby72-41-M/001Knihovnické a informační systémy a služby8a2. etapa
2)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/004Pedagogika volného času16,233. etapa
3)
75-31-M/005Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/008Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
75-31-M/02Pedagogika pro asistenty ve školství75-31-M/010Pedagogika pro asistenty ve školství233. etapa
3), 8)
75 -41 -M/01Sociální činnost75-41-M/003Sociální péče - pečovatelská činnost233. etapa
3)
75-41-M/004Sociální péče - sociálněsprávní činnost
75-41-M/005Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny
75-41-M/008Sociální činnost - sociální pečovatelství
75-41-M/009Sociální činnost - sociální vychovatelství
75-41-M/010Sociální činnost v prostředí etnických minorit
75-41-M/012Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost
75-41-M/013Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost
78-41-M/003Rodinná škola - sociální služby
78 Obecně odborná příprava
78-42-M/01Technické lyceum78-42-M/001Technické lyceum281. etapa
1)
78-42-M/02Ekonomické lyceum78-42-M/002Ekonomické lyceum281. etapa
1)
78-42-M/03Pedagogické lyceum78-42-M/003Pedagogické lyceum234. etapa
4)
78-42-M/04Zdravotnické lyceum78-42-M/005Zdravotnické lyceum283. etapa
3)
78-42-M/05Přírodovědné lyceum78-42-M/006Přírodovědné lyceum283. etapa
3)
78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum283. etapa
3)
78-42-M/07Vojenské lyceum279), 10)
79 Obecná příprava
79-41-K/41Gymnázium79-41 -K/401Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/402Gymnázium - matematika
79-41-K/403Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/404Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/405Gymnázium - programování
79-41-K/407Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41 -K/408Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/409Gymnázium - klasické jazyky
79-41-K/411Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/413Gymnázium - tělesná výchova
79-41 -K/61Gymnázium79-41-K/601Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/602Gymnázium - matematika
79-41-K/603Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/604Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/605Gymnázium - programování
79-41-K/607Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41 -K/608Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/609Gymnázium - klasické jazyky
79-41 -K/610Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
79-41-K/611Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/613Gymnázium - tělesná výchova
79-41-K/81Gymnázium79-41-K/801Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41 -K/802Gymnázium - matematika
79-41-K/803Gymnázium - matematika a fyzika
79-41 -K/804Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/805Gymnázium - programování
79-41 -K/807Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41-K/808Gymnázium - živé jazyky
79-41 -K/809Gymnázium - klasické jazyky
79-41 -K/810Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
79-41-K/811Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/813Gymnázium - tělesná výchova
79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou79-41-K/420Gymnázium - sportovní příprava251. etapa
1), 5)
79-42-K/61Gymnázium se sportovní přípravou79-41-K/620Gymnázium - sportovní příprava251. etapa
1), 5)
79-42-K/81Gymnázium se sportovní přípravou79-41 -K/820Gymnázium - sportovní příprava251. etapa
1), 5)
79-43-K/61Dvojjazyčné gymnázium79-41-K/610Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce2812)
82 Umění a užité umění
82-41 -M/01Užitá malba82-41 -M/001Užitá malba9a3. etapa 1 3)
82-41-M/02Užitá fotografie a média82-41-M/002Užitá fotografie a média9a2. etapa
2)
82-43-M/001Foto-video reportér - producent
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba82-41-M/003Scénická technika9a3. etapa
3)
82-41 -M/008Propagační výtvarnictví - výstavnictví
82-41-M/04Průmyslový design82-41-M/005Tvarování průmyslových výrobků -tvarový a grafický design obalů9a2. etapa
2)
82-41-M/034Tvarování průmyslových výrobků -průmyslový design
82-41-M/05Grafický design82-41-M/007Propagační výtvarnictví - propagační grafika9a2. etapa
2)
82-41-M/009Propagační výtvarnictví - aranžování
82-41 -M/010Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace
82-41-M/032Grafika v reklamní praxi
82-41-M/03 5Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin
82-41-M/06Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů82-41-M/012Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí3,7a,9a,191. etapa
1)
82-41-M/013Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
82-41-M/014Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví
82-41-M/015Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů
82-41-M/016Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání
82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů82-41-M/022Modelářství a návrhářství oděvů3,191. etapa
1)
82-41 -M/08Tvorba hraček a herních předmětů82-41-M/023Tvorba hraček a dekorativních předmětů4,9a,193. etapa
3)
82-41-M/09Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků82-41 -M/028Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků9a2. etapa
2)
82-41-M/10Rezbářství82-41-M/030Tvarování dřeva a rezbářství4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/11Design interiéru82-41-M/026Konstrukce a tvorba nábytku281. etapa
1)
82-41 -M/03 3Design interiérů
82-41-M/12Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu82-41-M/03 6Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení3,7a,9a,192. etapa
2)
82-41-M/03 7Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
82-41-M/03 8Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství
82-41-M/018Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství
82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a světelných objektů82-41-M/024Design světelných objektů3,5,7a,9a,192. etapa
2)
82-41-M/03 9Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla
82-41-M/040Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla
82-41 -M/041Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla
82-41-M/042Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla
82-41-M/043Výtvarné zpracování skla - rytí skla
82-41-M/044Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek
82-41-M/045Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie
82-41-M/14Textilní výtvarnictví82-41-M/046Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/047Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba
82-41 -M/048Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba
82-41-M/049Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií
82-41-M/050Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba
82-41 -M/051Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba
82-41-M/052Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní
82-41-M/05 3Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů
82-41-M/15Tvorba a vzorování bižuterie82-41-M/054Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/05 5Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství
82-41-M/05 6Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování
82-41-M/05 7Tvorba a vzorování bižutérie -uměleckoprůmyslové zpracování kovů
82-41-M/16Kamenosochařství82-41-M/05 8Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba4,7a,8a,193. etapa
3)
82-41-M/17Multimediální tvorba26-46-M/001Obrazová a zvuková technika - technické zaměření282. etapa
2)
26-46-M/002Obrazová a zvuková technika -technologickoorganizační zaměření
82-41 -M/061Virtuální grafika
82-41-M/18Uměleckořemeslná stavba varhan82-41-M/031Uměleckořemeslná stavba varhan3,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-42-M/01Konzervátorství a restaurátorství82-42-M/001Konzervátorství a restaurátorství4,7a,8a,9a3. etapa
3)
82-42-M/002Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
82-44-M/02Ladění klavírů a příbuzných nástrojů82-44-M/002Ladění klavírů3,9a3. etapa
3)

Poznámky k tab. D2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

5) Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.

6) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

7) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

8) Obor vzdělání lze studovat pouze jako zkrácené studium a studium při zaměstnání.

12) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem. První číslice za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.

D3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele OV
v 1. r.
Nejvyšší počet žáků na učitele OV
v 2. až 4. r.
Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
123456789
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/01Hutník operátor21-43-L/001Hutník operátor1281,2,4,8a,11,19,21,223. etapa
3)
21-44-L/01Technik modelových zařízení21-44-L/001Technik modelářských zařízení12122, 3, 5, 7a, 8a, 11,19,20,21,223. etapa
3)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení23-43-L/008Mechanik přípravář pro kovovýrobu12122, 4, 5, 7a, 9a, 193. etapa
3)
23-44-L/001Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů
23-45-L/011Mechanik - operátor sklářských strojů
23-45-L/01Mechanik seřizovač23-45-L/001Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 193. etapa
3)
23-45-L/003Mechanik seřizovač -programování a obsluha technologických pracovišť
23-45-L/004Mechanik seřizovač -mechatronik
23-45-L/02Letecký mechanik23-45-L/009Letecký mechanik12103, 7a, 9a, 19, 204. etapa
4)
23-62-L/01Optik12121,33. etapa
3)
23-69-L/01Technik - puškař23-69-L/001Technik - puškař12123, 7a, 19, 20, 274. etapa
4)
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů1283,222. etapa
2)
26-42-L/001Mechanik silnoproudých zařízení
26-43 -L/001Mechanik elektronik
26-43-L/006Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/01Chemik operátor28-42-L/001Operátor gumárenské a plastikářské výroby17124, 9a, 103. etapa
3)
28-42-L/012Chemik - operátor - průmyslová chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-43 -L/01Oděvní technik31-43-L/003Operátor oděvní výroby12124, 9a, 19, 222. etapa
2)
31-43-L/004Operátor oděvní výroby - oděvní výroba
31-43-L/006Operátor oděvní výroby - obchodní činnost
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/01Operátor dřevařské a nábytkářské výroby33-41-L/006Operátor dřevařské a nábytkářské výroby12129a, 193. etapa
3)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích34-52-L/001Tiskař na polygrafických strojích774, 7a, 9a, 19, 222. etapa
2)
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média34-53-L/002Reprodukční grafik pro média779a, 222. etapa
2)
34-56-L/01Fotograf17129a2. etapa
2)
2)
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin34-57-L/001Technik dokončovacího zpracování tiskovin777a, 9a2. etapa
2)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-L/01Autotronik39-41-L/001Autotronik12123, 7a, 9a1. etapa
1)
3 9-41-L/02Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení3 9-41-L/002Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov127193. etapa
3)
3 6-45-L/002Mechanik tepelných zařízení
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/01Chovatel cizokrajných zvířat41-43-L/004Chovatel cizokrajných zvířat667a, 8b3. etapa
3)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01Gastronomie65-41-M/002Gastronomické služby17124, 9a, 19, 261. etapa
1)
65-41-L/005Číšník
65-41-L/006Kuchař
66 Obchod
66-41-L/01Obchodník66-41-L/008Obchodník121211. etapa
1)
69 Osobní a provozní služby
69-41 -L/01Kosmetické služby69-41-L/004Kosmetička15101, 4, 7a, 9a,22,261. etapa
1)
69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční69-41-M/001Masér sportovní a rekondiční15107a, 8a, 9a, 16,23,262. etapa
2)
82 Umění a užité umění
82-48-L/01Starožitník82-48-L/001Starožitník66282. etapa
2)
82-51-L/01Uměleckořemeslné zpracování kovů82-51-L/003Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické664,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/004Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské
82-51-L/024Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva82-51-L/006Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské664,8a,9a,192. etapa
2)
82-51-L/007Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
82-51 -L/008Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské
82-51-L/03Uměleckořemeslné zpracování textilu82-51-L/011Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské664,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/012Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka
82-51-L/029Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské
82-51-L/04Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky82-51-L/014Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické664,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/022Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské
82-51-L/05Uměleckořemeslné zpracování skla82-51-L/017Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování662,3,5,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/018Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
82-51-L/019Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
82-51-L/020Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
82-51-L/06Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů82-51-L/009Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje663,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/010Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje
82-51-L/027Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -dechové a bicí nástroje

Poznámky k tab. D3:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

D4) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-L/501Hornictví4)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41 -L/5 03Textilní průmysl5)
31-41-L/5 04Textilní průmysl - textilní technologie5)
31-41-L/5 05Textilní výroba a podnikatelství2), 5)
31-42-L/502Textilní průmysl - zušlechťování textilií5)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-42-L/502Kožedělná výroba4)
32-43-L/502Kožešnická konfekce4)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-43-L/501Výroba hudebních nástrojů4)
1 39 Speciální a interdisciplinární technické obory 1
39-08-L/501Požární ochrana3), 4)
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/5 02Vlasová kosmetika5)
69-41 -L/5 03Pleťová kosmetika5)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-L/501Vychovatelství pro ústavy sociální péče1), 4)

Poznámky k tab. D4:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.

4) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

5) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

D5) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníKód oboru poskytujícího vzdělání s výučním listemNázev oboru poskytujícího vzdělání s výučním listemZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
123456789
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/51Hutník operátor21-43-L/504Hutnictví21-52-H/01Hutník3, 8a,194. etapa
2)
21-44-L/51Technik modelových zařízení21-53-H/01Modelář2, 3, 5, 7a, 19,20,214. etapa
2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/51Provozní technika23-43-L/506Provozní technika21-52-H/01
21-53-H/01
21-55-H/01
23-51-H/01
23-52-H/01
23-55-H/01
23-55-H/02
23-56-H/01
23-57-H/01
23-61-H/01
23-62-H/001
23-62-H/01
23-65-H/01
23-65-H/02
23-65-H/03
23-68-H/01
23-69-H/01
36-52-H/01
36-52-H/02
39-41-H/01
41-55-H/01
41-56-H/02
Hutník
Modelář
Slévač
Strojní mechanik
Nástrojař
Klempíř
Karosář
Obráběč kovů
Kovář
Autolakýrník
Optik
Jemný mechanik
Strojník
Lodník
Strojník silničních strojů
Mechanik opravář motorových vozidel
Puškař
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
Malíř a lakýrník
Opravář zemědělských strojů
Opravář lesnických strojů
284. etapa
2)
23-44-L/51Mechanik strojů a zařízení39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení23-51-H/01
23-52-H/01
23-62-H/01
23-65-H/01
23-65-H/02
23-65-H/03
23-68-H/01
41-55-H/01
41-56-H/02
Strojní mechanik
Nástrojař
Jemný mechanik
Strojník
Lodník
Strojník silničních strojů
Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Opravář lesnických strojů
2, 4, 5, 7a, 9a, 194. etapa
2)
23-45-L/51Mechanik seřizovač23-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů
1, 3, 7a, 194. etapa
2)
23-62-L/51Optik23-62-H/001
23-62-H/01
Optik
Jemný mechanik1)
3,194. etapa
2)
23-69-L/51Technik - puškař23-69-H/01Puškař3, 7a, 19, 20,274. etapa
2)
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41 -L/51Mechanik elektrotechnik26-41-L/01Mechanik elektrotechnik2)26-51-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
26-59-H/01
Elektrikář
Elektrikář -silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Spojový mechanik
3,224. etapa
2)
26-41 -L/501Elektrotechnika
39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení
26-41-L/52Provozní elektrotechnika26-41 -L/501Elektrotechnika26-51-H/01 26-51-H/0226-52-H/0126-57-H/01 26-59-H/01Elektrikář Elektrikář -silnoproud Elektromechan ik pro zařízení a přístroje Autoelektrikář Spojový mechanik3,224. etapa
2)
26-41-L/506Provozní elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace26-45-M/01Telekomunikace3)26-59-H/01Spojový mechanik3,224. etapa
2)
26-45-L/503Zařízení sdělovací techniky
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/51Chemik operátor28-42-L/501Provozní chemie28-52-H/01Chemik9a,104. etapa
2)
28-42-L/502Provozní chemie -chemicko-technologicképrocesy
28-42-L/503Provozní chemie - výroba celulózy a papíru
28-42-L/505Provozní chemie -zpracování kaučuku a plastů
28-42-L/506Provozní chemie -analytická chemie
28-45-L/51Sklářský a keramický průmysl28-45-L/501Sklářský průmysl28-57-H/01
28-58-H/01
28-63-H/01
Výrobce a dekoratér keramiky
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
9a,194. etapa
2)
28-46-L/501Keramický průmysl
29 Potravinářství a potravinářská chemie 1
29-41-L/51Technologie potravin29-41 -M/01Technologie potravin4)29-51-H/01
29-53-H/01
29-54-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
Výrobce potravin
Pekař
Cukrář
Řezník -uzenář
Kuchař - číšník
9a,264. etapa
2)
29-41 -L/501Potravinářská technologie
29-41-L/502Potravinářský průmysl
29-43-L/502Potravinářská technologie -výroba cukru a cukrovinek
29-43-L/503Potravinářská technologie -průmyslová výroba krmiv a
mlynářství
29-43-L/504Potravinářská technologie -zpracování mouky
29-44-L/502Potravinářská technologie -zpracování masa
29-45-L/501Potravinářská technologie -kvasná technologie
29-46-L/502Potravinářská technologie -zpracování mléka
29-48-L/501Potravinářská technologie -konzervárenství
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-L/51Textilnictví31-41 -L/503Textilní průmysl31-57-H/01
31-62-H/01
Výrobce textilií
Výrobce pokrývek hlavy
9a3)
31-41-L/504Textilní průmysl - textilní technologie
31-41-L/505Textilní výroba a podnikatelství
31-42-L/502Textilní průmysl -zušlechťování textilií
31-43 -L/51Oděvnictví31-43 -M/01Oděvnictví5)31-58-H/01Krejčí3,9a,194. etapa
2)
31-43 -L/01Oděvní technik6)
31-43-L/501Oděvnictví
31-43-L/503Krej čí-podnikatel
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-L/51Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba7)33-56-H/01
33-59-H/01
41-57-H/01
Truhlář Čalouník
Zpracovatel dřeva
9a4. etapa
2)
33-42-L/502Dřevařská a nábytkářská výroba
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/51Polygrafický průmysl34-41-L/501Polygrafický průmysl34-52-H/01
34-53-H/01
34-57-H/01
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Knihař
284. etapa
2)
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích8)
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média9)
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin10)
34-56-L/51Fotograf34-56-L/01Fotograf11)34-56-H/001Fotograf9a4. etapa
2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1
36-44-L/51Stavební provoz36-42-L/502 36-44-L/502Silniční stavitelství Stavební provoz36-54-H/01
36-52-H/01
36-52-H/02
36-56-H/01
36-58-H/01
36-59-H/01
36-62-H/01
36-63-H/01
36-64-H/01
36-65-H/01
36-66-H/01
36-67-H/01
36-67-H/02
36-69-H/01
39-41-H/01
Kameník
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
Kominík
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
Podlahář
Sklenář
Štukatér
Tesař
Vodař
Montér suchých staveb
Zedník
Kamnář
Pokrývač
Malíř a lakýrník
284. etapa
2)
36-45-L/52Technik plynových zařízení a tepelných soustav3 6-45-M/01Technická zařízení budov12)23-66-H/001
36-52-H/01
36-52-H/02
Mechanik opravář13)
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
284. etapa
2)
36-45-L/505Technik plynových zařízení a tepelných soustav
37 Doprava a spoje
37-42-L/51Logistické a finanční služby3 7-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy14)37-51-H/01 37-52-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy Železničář284. etapa
2)
37-41-L/503Dopravní provoz
37-42-M/01Logistické a finanční služby15)
37-42-L/501Poštovní provoz
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 9-41-L/51Autotronik39-41-L/01Autotronik16)26-57-H/01
23-68-H/01
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
3,7a,9a4. etapa
2)
26-46-L/505Autoelektronika
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/51Rybářství41-43-M/01Rybářství1741-53-H/01Rybář1,4,8a,19,274. etapa
2)
41-41-L/504Zemědělství - rybářství
41-43-L/52Trenérství dostihových a sportovních koní41-43-L/507Trenérství dostihových a sportovních koní41-51-H/01
41-53-H/02
Zemědělec - farmář
Jezdec a chovatel koní
l,4,7a,8b,11,193. etapa
1)
41-44-L/51Zahradnictví41-44-M/01Zahradnictví1841-51-H/02
41-52-H/01
Včelař
Zahradník
4,9a,10,19,274. etapa
2)
41-44-L/501Zahradnictví
41-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství41-45 -M/01Mechanizace a služby1923-68-H/01
41-51-H/01
41-52-H/01
41-54-H/01
41-55-H/01
41-56-H/01
41-56-H/02
41-57-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
Zemědělec - farmář
Zahradník
Podkovář a zemědělský kovář
Opravář zemědělských strojů
Lesní mechanizátor
Opravář lesnických strojů
Zpracovatel dřeva
4,9b,274. etapa
2)
41-41-L/503Zemědělství
41-45-L/505Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
41-46-L/502Lesní hospodářství
53 Zdravotnictví 1
53-41-L/51Zdravotnický asistent53-41-M/01Zdravotnický asistent2053-41-H/01Ošetřovatel1,4,7a,8a,9a, 11,16,21,234. etapa
2)
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41 -L/51Podnikání2163-41-L/501Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem283. etapa
1)
63-41-L/503Podnikání, obchod a služby
63-41-L/504Podnikání a management
63-41-L/505Podnikatel
63-41-L/506Základy podnikání
63-41-L/507Podnikové hospodaření
63-41-L/509Podnikatel pro obchod a služby
63-41-L/510Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-L/511Podnikatelství malých firem
63-41-L/512Podnikatelská administrativa
63-41-L/513Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním
63-41-L/514Obchodní manager
63-41-L/515Obchodně podnikatelské činnosti
63-41-L/516Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
63-42-L/502Technickohospodářské a správní činnosti
64-41-L/524Podnikání
69-41-L/502Vlasová kosmetika22)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/51Gastronomie65-41-L/01Gastronomie23)65-51-H/01Kuchař - číšník264. etapa
2)
65-41-L/502Veřejné stravování
65-41-L/503Gastronomické služby
65-41-L/504Společné stravování
65-42-L/502Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
66 Obchod
66-41-L/51Obchodník66-41 -L/01Obchodník24)66-51-H/01Prodavač284. etapa
2)
66-41 -L/501Provoz obchodu
66-44-L/501Skladové hospodářství
66-42-L/51Propagace66-42-L/503Propagace66-52-H/01Aranžér9a4. etapa
2)
1 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/51Bezpečnostní služby2568-42-L/501Veřejně pořádková činnost23,274. etapa
2)
68-42-L/503Veřejnoprávní ochrana
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/51Masér sportovní a rekondiční69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční26)69-53-H/01Rekondiční a sportovní masér7a,8a,9a,23,264. etapa
2)
69-41-L/52Vlasová kosmetika69-41-L/502Vlasová kosmetika69-51-H/01Kadeřník2,4,7a,9a, 22,263)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-41-L/51Sociální činnost2775-31-L/501Vychovatelství pro ústavy sociální péče233)
82 Umění a užité umění
82-51-L/51Umělecké řemeslné práce82-41 -L/501Textilní výtvarnictví82-51-H/01
82-51-H/02
82-51-H/03
82-51-H/04
82-51-H/05
82-51-H/06
82-51-H/07
82-51-H/08
82-51-H/09
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Umělecký truhlář a řezbář
Zlatník a klenotník
Umělecký keramik
Vlásenkář a maskér
Umělecký štukatér
Umělecký pozlacovač
Umělecký sklenář
Umělecký rytec
4,7a,9a,193. etapa
1)
82-41-L/503Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
82-42-L/501Konzervátorství a restaurátorství
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva28)
82-51 -L/501Umělecké řemeslné práce
82-51-L/536Scénická tvorba

Poznámky k tab. D5:

1) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

1) Pouze při zaměření na mechanika optických přístrojů.

2) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

3) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

4) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

5) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

6) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

7) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

8) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

9) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

10) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

11) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

12) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

13) Pouze při zaměření na plynová zařízení.

14) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

15) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

16) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

17) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

18) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

19) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

20) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

21) Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

22) Platí pouze pro obor vzdělání s odborným zaměřením na podnikání ve vlasové kosmetice.

23) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

24) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

25) Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

26) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

27) Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

28) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

D6) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0
skupinaObor vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. roč.Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč.Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyDoplňující obor vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H
2121-41-L/01 Hutník operátor12121, 2, 4, 8a, 11, 19, 21, 2221-52 H/01 Hutník
2121-44-L/01 Technik modelových zařízení12122, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20, 21, 2221-53-H/01 Modelář
2323-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeni12122, 4, 5, 7a, 9a, 1923-51-H/01 Strojní mechanik
2323-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení12122, 4, 5, 7a, 9a, 1923-52-H/01 Nástrojař
2323-45-L/01 Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 1923-56-H/01 Obráběč kovů
2323-45-L/01 Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 1926-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2323-62-L/01 Optik12121, 323-62-H/01 Jemný mechanik
2323-69-L/01 Technik puškař12123, 7a, 19, 20, 2723-69-H/01 Puškař
2626-41-L/01 Mechanik elektrotechnik1283, 2226-51-H/01 Elektrikář
2626-41-L/01 Mechanik elektrotechnik1283, 2226-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2828-42-L/01 Chemik operátor17124, 9a, 1028-52-H/01 Chemik
3131-43-L/01 Oděvní technik12124, 9a, 19, 2231-58-H/01 Krejčí
333 3-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby12129a, 1933-56-H/01 Truhlář
3434-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích774, 7a, 9a, 19, 2234-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
3434-53-L/01 Reprodukční grafik pro média779a, 2234-53-H/01 Reprodukční grafik
393 9-41-L/01 Autotronik12123, 7a, 9a23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
393 9-41-L/01 Autotronik12123, 7a, 9a26-57-H/01 Autoelektrikář
393 9-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení1271936-52-H/01 Instalatér
6565-41-L/01 Gastronomie17124, 9a, 19, 2665-51-H/01 Kuchař-číšník
6666-44-L/01 Obchodník1212166-51-H/01 Prodavač
6969-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční15107a, 8a, 9a, 16, 23, 2669-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
8282-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva664, 8a, 9a, 1982-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
8282-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů664, 7a, 9a, 1982-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
8282-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů664, 7a, 9a, 1923-52-H/01 Nástrojař
8282-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů664, 7a, 9a, 1923-57-H/01 Kovář
8282-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky664, 7a, 8a, 9a, 1982-51-H/04 Umělecký keramik
8282-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky664, 7a, 8a, 9a, 1936-54-H/01 Kameník
8282-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla662, 3, 5, 7s, 9a, 1928-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

Poznámka k tab. D6:

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2021/2022.

Oddíl E

Soustava oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání

E1) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníKód studijních oborů podle dřívějších předpisůPoznámky
12345
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-N/002Správa ochrany životního prostředí16-25-7
16-01-N/003Vodní hospodářství a ekologie16-26-7
16-01-N/004Monitorování životního prostředí16-27-7
16-02-N/001Vodní a odpadové hospodářství16-30-7
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-N/001Optimalizace strojírenských technologií23-64-7
23-41-N/002Výrobní technologie ve strojírenství23-66-7
23-41-N/003Strojírenství23-81-7
23-41-N/004Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku23-81-7/01
23-41-N/005Jakost a metrologienebyl přidělen
23-41-N/006Stavba obráběcích strojůnebyl přidělen
23-45-N/001Automobilová diagnostika a servis23-83-7
23-45-N/002Diagnostika silničních vozidel37-64-7
23-45-N/003Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod39-49-7
23-45-N/004Diagnostika a servis motorových vozidelnebyl přidělen
23-45-N/005Autoelektronika a opravy silničních motorových vozidelnebyl přidělen
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-31-N/002Výpočetní technika26-17-7
26-31-N/004Automatizace a informatika26-29-7
26-31-N/005Výpočetní technika a základy programování26-55-7
26-31-N/006Počítačová podpora v řízení podniku26-58-7
26-31-N/007Aplikace výpočetní techniky26-62-7
26-31-N/011Výpočetní systémy26-81-7
26-31-N/012Systémy informační26-88-7/01
26-31-N/013Užití počítačů26-94-7
26-31-N/014Počítačová grafika v elektrotechnice26-95-7
26-31-N/015Počítačové systémy26-97-7/01
26-31-N/016Počítačové systémy elektronické26-97-7/51
26-42-N/001Silnoproudá elektrotechnika26-32-7
26-43-N/002Slaboproudá elektrotechnika26-65-7
26-43-N/003Lékařská elektronika26-74-7
26-44-N/001Automatizační technika26-66-7
26-44-N/003Automatizované systémy26-88-7/11
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-32-N/001Sklářství27-29-7
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-31-N/001Technologie potravinářských výrob29-27-7
29-31-N/002Technologie a hygiena potravin29-28-7
29-31-N/003Zpracování mléka29-45-7
29-31-N/004Analýza potravin29-51-7
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-31-N/001Textilní technologické procesy31-30-7
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-31-N/001Obuvnická technologie32-37-7
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-N/001Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce33-30-7
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-N/001Stavební obnova památek36-15-7
36-41-N/002Realizace pozemních stavebnebyl přidělen
36-41-N/003Stavebnictví36-46-7
36-41-N/005Stavby pozemní36-97-7/09
36-42-N/001Železniční stavitelství36-51-7
36-42-N/003Inženýrské stavitelství36-70-7
36-42-N/004Stavby inženýrské36-97-7/08
36-47-N/001Organizace a řízení ve stavebnictvínebyl přidělen
36-47-N/002Ochrana památek a krajinynebyl přidělen
37 Doprava a spoje
37-41-N/001Management a logistika37-97-7/04
37-41-N/002Celnictví a spedice37-99-7/01
37-41-N/003Provoz a ekonomika dopravynebyl přidělen
37-41-N/004Mezinárodní silniční doprava a přepravanebyl přidělen
39-08-N/001Prevence rizik a záchranářstvínebyl přidělen
39-41-N/001Výrobní a řídící systémy podniku23-97-7/06
39-41-N/002Řídící technika39-30-7
39-41-N/003Automatizované informační systémy řízení v ekonomice63-38-7
41 Zemědělství a lesnictví
41-31-N/001Obnova a rozvoj venkova39-52-7
41-31-N/002Zemědělské podnikání42-09-7
41-31-N/003Zemědělský manažer42-10-7
41-31-N/005Zahradní a krajinná tvorba42-25-7
41-31-N/006Péče o krajinu42-26-7
41-31-N/007Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami42-29-7
41-31-N/009Šlechtitelství42-34-7
41-31-N/010Agroturistika42-50-7
41-32-N/001Lesnictví42-19-7
41-32-N/002Vyšší odborné lesnictví42-28-7
53 Zdravotnictví
53-41-N/001Diplomovaná všeobecná sestra53-51-7
53-41-N/002Diplomovaná dětská sestra53-52-7
53-41-N/003Diplomovaná porodní asistentka53-53-7
53-41-N/004Diplomový zdravotnický záchranář53-57-7
53-41-N/005Diplomovaná sestra pro intenzivní péči53-59-7
53-41-N/006Diplomovaná sestra pro psychiatrii53-60-7
53-41-N/007Diplomovaná dentální hygienistka53-58-7
53-42-N/001Diplomovaný ergoterapeut53-54-7
53-42-N/002Diplomovaný fyzioterapeut53-55-7
53-43-N/003Diplomovaný zdravotní laborant53-66-7
53-44-N/001Diplomovaný oční technik53-63-7
53-44-N/002Diplomovaný zubní technik53-64-7
53-44-N/003Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníkanebyl přidělen
53-45-N/002Diplomovaná dietní sestra53-61-7
53-45-N/004Diplomovaný radiologický asistent53-56-7
53-45-N/005Diplomovaný asistent hygienické služby53-65-7
61 Filozofie, teologie
61-41-N/004Teologicko-pastorační činnost61-83-7
61-41-N/005Teologická a pastorační činnost61-99-7/01
61-41-N/006Katecheticko-pastorační činnost61-99-7/02
61-41-N/007Misijní a teologická činnost61-99-7/03
61-41-N/008Teologie a pastoracenebyl přidělen
63 Ekonomika a administrativa
63-41-N/001Mezinárodní obchod62-10-7
63-41-N/004Obchodní podnikání62-71-7
63-41-N/005Marketing62-83-7
63-41-N/007Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací63-23-7
63-41-N/008Účetnictví a finanční hospodaření63-37-7
63-41-N/010Účetnictví63-72-7
63-41-N/011Prokurista63-73-7
63-41-N/012Finance a účetnictví63-74-7
63-41-N/013Finanční a ekonomické poradenství63-75-7
63-41-N/014Firemní ekonomika63-78-7
63-41-N/015Ekonomika podniku a management63-80-7
63-41-N/016Financování a účetnictví63-81-7
63-41-N/017Ekonomika a management podniku63-82-7
63-41-N/018Účetnictví a daně63-83-7
63-41-N/019Obchodní podnikatelství63-95-7/03
63-41-N/020Obchod a právo v obchodu63-95-7/04
63-41-N/023Ekonomika mezinárodního hospodářství63-97-7/07
63-41-N/024Marketing pro střední stupeň řízení63-97-7/09
63-41-N/025Mezinárodní obchodní styk63-97-7/10
63-41-N/026Firemní management63-97-7/51
63-41-N/027Ekonomika a zahraniční obchod63-97-7/53
63-41-N/029Podnikání a management63-99-7/04
63-41-N/031Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství39-99-7/22
63-41-N/032Prokurista firmy63-99-7/48
63-41-N/033Zahraniční obchod63-99-7/49
63-41-N/035Daně a účetnictví63-99-7/98
63-41-N/037Firemní obchodníknebyl přidělen
63-43-N/001Odhadcovství63-95-7/01
63-43-N/002Bankovnictví a pojišťovnictví63-95-7/02
63-43-N/003Sociální pojišťovnictví63-95-7/05
63-43-N/004Finanční poradenství63-14-7/06
63-43-N/005Bankovnictví a finance63-95-7/08
63-43-N/006Pojišťovnictví a management63-95-7/14
63-43-N/007Finance a řízení63-97-7/03
63-43-N/008Bankovnictví63-97-7/05
63-43-N/009Finanční řízení63-98-7/06
63-43-N/010Účetnictví a finanční řízení63-97-7/08
63-43-N/011Pojišťovnictví63-97-7/11
63-43-N/013Finance, účetnictví, finanční řízení63-99-7/21
63-43-N/014Finance a bankovnictví63-99-7/38
63-43-N/015Účetnictví a finance63-99-7/97
63-43-N/016Finance a daněnebyl přidělen
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-31-N/002Strojírenský management23-82-7
64-31-N/003Management elektrotechniky26-98-7/51
64-31-N/005Výrobní a obchodní manager textilu31-31-7
64-31-N/006Logistika a management37-40-7
64-31-N/007Obchodník v dopravě37-65-7
64-31-N/008Management dopravy37-98-7/05
64-31-N/009Marketing výpočetní techniky39-51-7
64-31-N/011Management technických oborů39-98-7/01
64-31-N/012Ekonomika strojírenství63-79-7
64-31-N/013Management cestovního ruchu63-98-7/52
64-31-N/015Manažer a ekonom firmy63-99-7/95
64-31-N/016Manažer sportu63-99-7/96
64-31-N/017Management tělesné výchovy a sportunebyl přidělen
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-N/001Gastronomie a služby cestovního ruchu63-95-7/01
65-42-N/001Cestovní ruch63-14-7
65-42-N/002Řízení hotelového provozu63-36-7
65-42-N/003Rozvoj a řízení regionální turistiky63-76-7
65-42-N/004Řízení hotelnictví a turistických služeb63-77-7
65-42-N/005Cestovní ruch63-95-7/13
65-42-N/007Turismusnebyl přidělen
65-42-N/009Management hotelového provozunebyl přidělen
66 Obchod
66-41-N/001Podnikatel pro obchod a služby63-99-7/40
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-N/001Personální řízení63-66-7
68-41-N/003Právo komerční68-97-7/51
68-41-N/004Právní činnost68-99-7/02
68-41-N/005Ekonomicko-právní činnost68-99-7/03
68-41-N/006Komerční právo68-99-7/05
68-41-N/007Správní činnost; 01 Veřejná správa; 02 Administrativa justice68-99-7/10
68-41-N/010Personální prácenebyl přidělen
68-42-N/001Prevence kriminality68-99-7/12
68-42-N/002Krizové řízenínebyl přidělen
68-43-N/001Informatika ve státní správě39-48-7
68-43-N/002Veřejná správa (regionální)63-84-7
68-43-N/003Diplomatické služby a Public relations63-95-7/11
68-43-N/005Veřejná správa63-99-7/14
68-43-N/006Uzemní správa a samospráva63-997/08
68-43-N/007Hospodářsko-správní činnost68-99-7/09
68-43-N/008Veřejná správa (územní)nebyl přidělen
68-43-N/009Regionální správa a EUnebyl přidělen
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-N/001Informační management72-30-7
72-41-N/003Informační systémy72-41-7
72-42-N/001Masová komunikace72-24-7
72-42-N/002Publicistika72-40-7
72-42-N/003Stylistika a její tvůrčí využití73-99-7/01
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-N/001Pedagogika specifických činností ve volném čase76-44-7
75-31-N/002Pedagogika volného času76-48-7
75-31-N/006Pedagogika - vychovatelství76-97-7/04
75-32-N/002Charitní a sociální činnost68-41-7
75-32-N/005Sociální pedagogika a teologie75-97-7/51
75-32-N/007Sociální pedagogika76-89-7
75-32-N/008Sociální a humanitární prácenebyl přidělen
75-41-N/001Sociální a teologická činnost61-99-7/04
75-41-N/002Sociální práce67-22-7
75-41-N/003Sociálně právní činnost68-51-7
75-41-N/007Charitní a sociální péče68-99-7/11
82 Umění a užité umění
82-41-N/004Multimediální umělecká tvorbanebyl přidělen
82-41-N/005Reklamní tvorbanebyl přidělen
82-41-N/011Užitá malba82-22-7
82-41-N/014Ražená medaile a mince82-39-7
82-41-N/017Tvorba uměleckého skla82-53-7
82-41-N/019Textilní výtvarník82-65-7
82-41-N/020Grafický design a realizace tiskovin82-66-7
82-41-N/021Obalový a grafický design82-67-7
82-41-N/022Oděvní návrhářství82-68-7
82-41-N/023Design herních předmětů82-69-7
82-41-N/025Malba a přidružené technikyNebyl přidělen
82-41-N/026Sochařská tvorbanebyl přidělen
82-41-N/027Grafická tvorbanebyl přidělen
82-41-N/028Interaktivní grafikanebyl přidělen
82-42-N/003Konzervování a restaurování keramiky82-45-7/01
82-42-N/004Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby82-45-7/02
82-42-N/005Řezbářství a restaurování dřeva82-70-7
82-42-N/009Péče o památky82-99-7/19
82-42-N/010Restaurování kovůnebyl přidělen
82-42-N/011Konzervování a restaurování textiliínebyl přidělen
82-42-N/012Konzervování a restaurování malířských a dekor. techniknebyl přidělen
82-43-N/004Výtvarné zpracování animovaného filmu82-99-7/02
82-43-N/008Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě82-99-7/16
82-43-N/009Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby82-99-7/17
82-44-N/001Hudba - jazz
82-47-N/004Tvorba textu a scénáře82-74-7
82-47-N/005Dramatické umění a moderování82-99-7/14
82-47-N/006Loutkářské umění82-99-7/18

Poznámka k tab. E1:

Dobíhající soustava pozbývá platnosti k 31. 8. 2012.

E2) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

SkupinaKód
1)
Obor vzdělání Zdravotní omezení podle
přílohy č. 2 k tomuto
nařízení vlády
Poznámky
1 2 3 5 6
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-N/..Ekologie a životní prostředí28
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-31-N/.. Hutní a slévárenská výroba 28
21-42-N/.. Těžba a zpracování surovin 28
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-N/.. Strojírenství 28
23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení 28
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-N/.. Elektrotechnika 3,22
26-45-N/.. Telekomunikace 3,22
26-47-N/.. Informační technologie 3,22
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-32-N/.. Chemie silikátů 9a
28-44-N/..Aplikovaná chemie9a
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-N/..Potravinářství9a
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-N/.. Textilnictví9a
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-31-N/.. Zpracování usní, plastů a pryže9a
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-N/.. Zpracování dřeva9a
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-31-N/..Polygrafie28
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-N/.. Stavebnictví
37 Doprava a spoje
37-41-N/.. Doprava28
37-42-N/..Poštovnictví a logistika283)
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
39-08-N/.. Požární ochrana a bezpečnost práce 23,27
39-41-N/.. Technický interdisciplinární 28
39-43-N/.. Diplomovaný oční optik 3, 4, 23 2)
41 Zemědělství a lesnictví
41-31-N/.. Zemědělství 28
41-32-N/.. Lesnictví 28
41-44-N/..Zahradnictví28
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-31-N/..Veterinářství4, 7b, 8b, 9a, 16
53 Zdravotnictví
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23 4)
53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/5.Diplomovaná dětská sestra4, 7a, 8a, 9a, 16, 235)
53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 236)
61 Filozofie, teologie
61-41-N/..Teologická a pastorační činnost28
63 Ekonomika a administrativa
63-41-N/.. Ekonomika a podnikání 28
63-42-N/.. Personální řízení 28
63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 28
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-31-N/..Management28
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-N/..Hotelnictví26
65-43-N/..Cestovní ruch28
66 Obchod
66-41-N/..Obchod28
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-N/..Obecně právní činnost28
68-42-N/..Bezpečnostně právní činnost23,27
68-43-N/..Veřejnosprávní činnost23
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-N/..Informační služby a knihovnictví28
72-42-N/..Publicistika28
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
74-41-N/.. Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti25
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-N/..Předškolní a mimoškolní pedagogika23
75-32-N/..Sociální práce a sociální pedagogika23
75-33-N/..Pedagogické asistenství23
82 Umění a užité umění
82-41-N/..Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba28
82-42-N/..Konzervátorství a restaurátorství9a
82-43-N/..Multimediální tvorba28
82-44-N/..Hudba28
82-45-N/..Zpěv28
82-46-N/..Tanec8a, 11
82-47-N/..Dramatické umění8a, 11
91 Teorie vojenského umění
91-11-N/..Ochrana vojsk a obyvatelstva27

Poznámky k tab. E2:

1) Jedna, popřípadě dvě tečky za lomítkem v kódu oboru vzdělání budou při udělení akreditace vzdělávacímu programu vyššího odborného vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nahrazeny číselným kódem.

2) Obor vzdělání 39-43-N/.. Diplomovaný oční optik nahrazuje v plném rozsahu obor vzdělání 53-44-N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka.

3) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

Oddíl F

Soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání v konzervatoři

F1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPoznámky
1234589
82 Umění a užité umění
82-44-M/01Hudba82-44-M/001Hudba284. etapa 1)
82-45-M/01Zpěv82-45-M/001Zpěv284. etapa 1)
82-46-M/01Tanec82-46-M/001Tanec44. etapa 1)
82-46-M/02Současný tanec2,4,6,252)
82-47-M/01Hudebně dramatické umění82-47-M/001Hudebně dramatické umění284. etapa 1)
82-44-P/01Hudba82-44-N/001Hudba284. etapa 1)
82-45 -P/01Zpěv82-45-N/001Zpěv284. etapa 1)
82-46-P/01Tanec82-46-N/001Tanec44. etapa 1)
82-46-P/02Současný tanec2,4,6,252)
82-47-P/01Hudebně dramatické umění82-47-N/001Hudebně dramatické umění284. etapa

Poznámka k tab. F1:

1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,

b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud

a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,

b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,

b) látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).

13. Krvácivé stavy.

14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.

15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.

18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.

25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Poznámky pod čarou

9) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem.

10) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany.

4) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

5) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělávání s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.

6) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2018.

13) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

14) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.

Přesunout nahoru