Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Částka 71/2010
Platnost od 30.06.2010
Účinnost od 31.08.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

211

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2010

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:


§ 1

Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 2

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. Nařízení vlády č. 18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

3. Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

4. Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Kopicová v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Soustava oborů vzdělání

KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ - VYSVĚTLIVKY:

Příklad:

Skupina oborů vzděláníObor vzděláníKategorie dosaženého vzděláníPořadové číslo
79-01-C/01

Skupiny oborů vzdělání:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

18 Informatické obory

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23 Strojírenství a strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28 Technická chemie a chemie silikátů

29 Potravinářství a potravinářská chemie

31 Textilní výroba a oděvnictví

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

37 Doprava a spoje

39 Speciální a interdisciplinární obory

41 Zemědělství a lesnictví

43 Veterinářství a veterinární prevence

53 Zdravotnictví

61 Filozofie, teologie

63 Ekonomika a administrativa

64 Podnikání v oborech, odvětví

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 Obchod

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

69 Osobní a provozní služby

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

78 Obecně odborná příprava

79 Obecná příprava

82 Umění a užité umění

91 Teorie vojenského umění

Přehled kategorií dosaženého vzdělání:

B,C Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání

J Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

E Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání)

H Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

L Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou; v případě, že pořadové číslo začíná číslicemi 0 až 4, jedná se o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání i odborný výcvik; v případě, že pořadové číslo začíná číslicí 5, jedná se o obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

K,M Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

N Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

P Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Oddíl A

Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

A1) Obory vzdělání poskytující základní vzdělání

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán
rámcový vzdělávací program
Kód nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor
vzdělání
Poznámky
123456
79 Obecná příprava
79-01-C/01Základní škola79-01-C/001Základní škola1)
79-01-B/01Základní škola speciální79-01-B/001Pomocná škola2)

Poznámky k tab. A1:

1) Obor vzdělání poskytující základní vzdělání s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem.

2) Obor vzdělání poskytující základní vzdělání s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem.

Oddíl B

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání

B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-J/001Chemicko farmaceutická výroba4)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-J/001Textilní výroba a podnikatelství2), 4)
31-43-J/001Oděvnictví2), 4)
39 Speciální a interdisciplinární obory 1
39-41-J/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení4)
41 Zemědělství a lesnictví
41-46-J/002Lesní hospodářství4)
53 Zdravotnictví
53-41-J/004Zubní instrumentářka
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/001Obchodní škola3)
69 Osobní a provozní služby 1
69-55-J/001Charitativní služby
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-J/001Pedagogika pro asistenty ve školství1)
75-41-J/002Sociální činnost v prostředí etnických minorit1)
75-41-J/003Sociální činnost
78 Obecně odborná příprava 1
78-51-J/001Odborná škola4)
78-62-C/001Praktická škola jednoletá
78-62-C/002Praktická škola dvouletá
82 Umění a užité umění
82-44-J/001 Ladění klavíru

Poznámky k tab. B1:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Délka studia byla k 1. 9. 2005 upravena v souladu se školským zákonem § 58 odst. 2.

4) Platnost oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem.

B2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán
rámcový vzdělávací program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný
obor vzdělání
Zdravotní
omezení podle
přílohy č. 2
k tomuto
nařízení vlády
Poznámky
1234567
53 Zdravotnictví
53-41-J/01Zubní instrumentářka53-41-J/004Zubní instrumentářka3,7a,8a,9a,16,22,23,273. etapa
1)
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/01Obchodní škola63-51-J/001Obchodní škola283. etapa
1)
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-31-J/01Pedagogika pro asistenty ve školství75-31-J/001Pedagogika pro asistenty ve školství233. etapa
1)
75-41-J/01Pečovatelské služby69-55-J/001Charitativní služby1,233. etapa
1)
75-41-J/003Sociální činnost
78 Obecně odborná příprava
78-62-C/01Praktická škola jednoletá78-62-C/001Praktická škola jednoletá4. etapa
2), 3)
78-62-C/02Praktická škola dvouletá78-62-C/002Praktická škola dvouletá4. etapa
2), 3)
82 Umění a užité umění
82-44-J/01Ladění klavírů a kulturní činnost82-44-J/001Ladění klavíru3,9a3. etapa
1)

Poznámky k tab. B2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

3) Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Oddíl C

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem

C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníNejvyšší
počet žáků
na učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet žáků
na učitele OV
ve 2. až 3 r.
Poznámky
123456
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-51-H/002Horník128
21-52-E/001Hutnické práce883letý obor vzdělání
21-52-E/503Hutní výroba10102letý obor vzdělání
21-54-E/002Formířské práce883letý obor vzdělání
21-55-E/503Slévárenská výroba12122letý obor vzdělání
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-H/510Strojírenská výroba12122letý obor vzdělání
23-51-E/004Zámečnické práce a údržba883letý obor vzdělání
23-51-E/005Zámečnické práce ve stavebnictví883letý obor vzdělání
23-51-E/501Strojírenská výroba12122letý obor vzdělání
23-54-E/001Výroba kovové bižuterie882letý obor vzdělání
23-56-H/507Obrábění kovů12122letý obor vzdělání
23-56-E/004Obráběcí práce883letý obor vzdělání
23-56-E/501Obrábění kovů12122letý obor vzdělání
23-57-E/002Kovářské práce883letý obor vzdělání
23-62-H/001Optik12123)
23-64-E/002Strojně montážní práce - montérské práce883letý obor vzdělání
23-64-E/003Strojně montážní práce - automontážní práce883letý obor vzdělání
23-65-H/009Strojník - lodní doprava1212
23-66-H/001Mechanik opravář1212
23-68-H/506Technické služby v autoservisu10102letý obor vzdělání
23-68-E/501Technické služby v autoservisu10102letý obor vzdělání
23-69-H/001Puškař1212
23-71-E/001Nožířské práce883letý obor vzdělání
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/504Elektrotechnická výroba12122letý obor vzdělání
26-51-E/001Elektrotechnické a strojně montážní práce883letý obor vzdělání
26-51-E/502Elektrotechnická výroba12122letý obor vzdělání
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-E/501Chemická výroba12122letý obor vzdělání
28-55-E/501Gumárenská a plastikářská výroba12122letý obor vzdělání
28-57-E/001Keramické práce883letý obor vzdělání
28-57-E/502Keramická výroba12122letý obor vzdělání
28-58-E/001Výroba lisovaného skla883letý obor vzdělání
28-58-E/002Výroba dutého skla883letý obor vzdělání
28-58-E/003Zušlechťování skla882letý obor vzdělání
28-61-H/004Brusič technického a šperkového kamene1212
28-63-E/501Bižuterní výroba772letý obor vzdělání
28-64-E/001Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba bižuterie882letý obor vzdělání
28-64-E/002Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba ozdob. předmětů882letý obor vzdělání
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-54-H/001Cukrář1210
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-51-E/001Přádelnické práce882letý obor vzdělání
31-53-E/003Tkalcovské práce882letý obor vzdělání
31-54-E/001Pletařské práce882letý obor vzdělání
31-57-E/501Textilní výroba12122letý obor vzdělání
31-62-H/001Kloboučník1712
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/501Výroba usní12122letý obor vzdělání
32-52-H/001Brašnář710
32-52-E/001Brašnářské a sedlářské práce883letý obor vzdělání
32-53-H/001Kožešník1210
32-53-H/002Kožešník - příprava kožešinových výrobků1210
32-53-H/003Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků1210
32-54-H/006Obuvník1210
32-54-E/001Obuvnické práce883letý obor vzdělání
32-55-H/001Rukavičkář1212
32-56-H/001Sedlář710
32-58-E/501Výroba obuvi12122letý obor vzdělání
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-52-E/001Kartáčnické a košíkářské práce883letý obor vzdělání
33-53-E/001Košíkářské práce882letý obor vzdělání
33-53-E/503Košíkářská výroba12122letý obor vzdělání
33-56-E/001Truhlářské práce883letý obor vzdělání
33-56-E/004Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví3letý obor vzdělání
33-57-H/001Výrobce sportovních potřeb1210
33-57-H/502Zpracování dřeva12122letý obor vzdělání
33-57-E/001Dřevařské práce883letý obor vzdělání
33-57-E/502Zpracování dřeva12122letý obor vzdělání
33-58-H/501Zpracovatel přírodních pletiv12102letý obor vzdělání
33-59-H/502Čalounická výroba12122letý obor vzdělání
33-59-E/001Čalounické práce883letý obor vzdělání
33-59-E/504Čalounická výroba12122letý obor vzdělání
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-51-H/001Sazeč771)
34-53-H/001Reprodukční grafik77
34-54-E/501Polygrafická výroba1272letý obor vzdělání
34-56-H/001Fotograf17122)
34-57-E/001Knihařské práce883letý obor vzdělání
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-H/002Dlaždič1212
36-51-E/002Dlaždičské práce882letý obor vzdělání
36-53-H/001Izolatér127
36-54-E/001Kamenické práce883letý obor vzdělání
36-55-E/001Klempířské práce ve stavebnictví663letý obor vzdělání
36-57-E/005Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce883letý obor vzdělání
36-57-E/007Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce883letý obor vzdělání
36-57-E/508Malířské a natěračské práce12102letý obor vzdělání
36-59-E/001Podlahářské práce883letý obor vzdělání
36-61-H/002Silničář1210
36-62-E/002Sklenářské práce883letý obor vzdělání
36-62-E/503Sklenářské práce12102letý obor vzdělání
36-63-H/001Štukatér127
36-64-E/002Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce663letý obor vzdělání
36-67-H/003Kamnář1210
36-67-H/502Stavební výroba12122letý obor vzdělání
36-67-E/001Zednické práce883letý obor vzdělání
36-67-E/002Stavební práce882letý obor vzdělání
36-67-E/503Stavební výroba12122letý obor vzdělání
36-67-E/507Dělník technických služeb12122letý obor vzdělání
36-68-E/001Železobetonářské práce882letý obor vzdělání
36-69-E/001Pokrývačské práce663letý obor vzdělání
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-E/006Farmářské práce883letý obor vzdělání
41-51-E/501Zemědělská výroba12122letý obor vzdělání
41-52-E/005Sadovnické a květinářské práce882letý obor vzdělání
41-52-E/510Zahradnická výroba12122letý obor vzdělání
41-53-E/501Rybářská výroba1272letý obor vzdělání
41-54-H/002Kovář a podkovář1210
41-56-E/002Pěstební a lesnické práce882letý obor vzdělání
41-56-E/501Lesní výroba12122letý obor vzdělání
69 Osobní a provozní služby
69-53-H/003Provoz služeb15154)
69-53-E/001Práce v autoservisu882letý obor vzdělání
69-55-E/005Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce883letý obor vzdělání
82 Umění a užité umění
82-51-H/001Umělecký kovář a zámečník77
82-51-H/002Umělecký pasíř77
82-51-H/008Ruční krajkářka774)
82-51-H/012Umělecký rytec127
82-51-H/013Košíkář774)
82-51-H/014Ruční vyšívačka774)
82-51-H/015Obuvník scénické obuvi774)

Poznámky k tab. C1:

1) Jen v rámci oborů PHARE.

2) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem byl transformován na obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 34-56-L/01 Fotograf.

3) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem byl transformován na obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik.

4) Platnost oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem.

C2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listemC2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl
vydán rámcový
vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor
vzdělání
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
ve 2.
až 3. r.
Zdravotní
omezení
podle přílohy
č. 2 k tomuto
nařízení
Kód
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Pozn.
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník21-52-H/005Hutník1281,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
21-43-L/51Hutník
operátor
2. etapa
2)
2223-43-L/51Provozní
technika
21-53-H/01Modelář21-53-H/001Modelář12121,3,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
21-44-L/51Technik
modelových
zařízení
2. etapa
2)
23-43-L/51Provozní
technika
21-55-H/01Slévač21-55-H/001Slévač12121,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-H/01Strojní mechanik23-51-H/001Zámečník12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-51-H/003Strojní mechanik -
stroje a zařízení
23-51-H/004Strojní mechanik -
ocelové konstrukce
23-51-H/007Mechanik opravář -
stroje a zařízení
23-66-H/001Mechanik opravář
23-51-E/01Strojírenské
práce
23-51-H/510Strojírenská výroba12121,3,5,7a,
19,20,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
23-51-E/004Zámečnické práce a
údržba
23-51-E/005Zámečnické práce
ve stavebnictví
23-51-E/501Strojírenská výroba
23-56-H/507Obrábění kovů
23-56-E/004Obráběcí práce
23-56-E/501Obrábění kovů
23-57-E/002Kovářské práce
23-64-E/002Strojně montážní
práce - montérské
práce
23-64-E/003Strojně montážní
práce -
automontážní práce
23-68-E/501Technické služby v
autoservisu
23-68-H/506Technické služby v
autoservisu
23-71-E/001Nožířské práce
23-52-H/01Nástrojař23-52-H/001Nástrojař12121, 3, 5, 7a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-53-H/001Rytec kovů
23-55-H/01Klempíř23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,11,
19,21
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-66-H/001Mechanik opravář
36-55-H/001Klempíř - stavební
výroba
23-55-H/02Karosář23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,9a,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-56-H/01Obráběč kovů23-56-H/001Obráběč kovů12121,3,5,7a,9a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-56-H/002Obráběč kovů -
univerzální
obrábění
23-56-H/003Obráběč kovů -
soustružení
23-56-H/004Obráběč kovů -
frézování
23-56-H/005Obráběč kovů -
broušení
23-56-H/006Obráběč kovů -
obsluha číslicově
řízených strojů
23-57-H/01Kovář23-57-H/001Strojní kovář12121,3,5,7a,11,
19,20,21,22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-61-H/01Autolakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,5,7a,8a,9a,
10
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-62-H/01Jemný mechanik23-62-H/001Optik11,3,5,9a,19,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
121223-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-62-L/51Optik2
23-62-H/006Jemný mechanik
23-63-H/001Hodinář
23-65-H/01Strojník23-65-H/001Mechanik
silničních strojů
12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-65-H/004Strojník - duté sklo
23-65-H/020Strojník
23-67-H/004Seřizovač textilních
strojů
23-65-H/02Lodník23-65-H/009Strojník - lodní
doprava
12124,9b, 19,20,
22, 23,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-68-H/01Mechanik23-66-H/001Mechanik opravář12121, 3, 7a, 9a,39-41-L/51Autotronik1. etapa
opravář
motorových
1923-43-L/51Provozní
technika
1)
vozidel23-44-L/51Mechanik strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
23-68-H/001Automechanik
23-68-H/003Mechanik opravář -
silniční motorová
vozidla
23-69-H/01Puškař23-69-H/001Puškař12123, 7a, 19, 20,
27
23-43-L/51Provozní
technika
4. etapa
4)
23-69-L/51Technik -
puškař
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/01Elektrikář26-51-H/001Elektrikář12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-H/002Elektrikář-
slaboproud
26-51-H/02Elektrikář -
silnoproud
26-51-H/003Elektrikář -
silnoproud
1273, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-E/01Elektrotechnické
a strojně
montážní práce
26-51-H/504Elektrotechnická
výroba
12123, 9a, 19, 224. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
26-51-E/001Elektrotechnické a
strojně montážní
práce
26-51-E/502Elektrotechnická
výroba
26-52-H/01Elektromechanik
pro zařízení a
přístroje
26-52-H/002Elektromechanik -
stroje a zařízení
12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-52-H/004Mechanik
elektrotechnických
zařízení
26-53-H/001Mechanik
elektronických
zařízení
26-56-H/001Elektromechanik -
sdělovací a
zabezpečovací
technika
26-57-H/01Autoelektrikář26-57-H/001Autoelektrikář12123,9a,2726-41-L/52Provozní
elektrotechnika
2. etapa
2)
26-59-H/01Spojový
mechanik
26-58-H/001Spojový mechanik
- spojovací zařízení
12103,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace
26-59-H/001Spojový mechanik
26-59-H/002Spojový mechanik
- sdělovací sítě
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik28-51-H/001Chemik laborant12127a,8a,9a,10,
19
28-42-L/51Chemik
operátor
2. etapa
2)
28-52-H/007Chemik
28-53-H/001Operátor
farmaceutické
výroby
28-53-H/002Laborant pro
farmaceutickou
výrobu
28-55-H/001Gumař plastikář-
zpracování
kaučuku
28-52-E/01Chemické práce28-52-E/501Chemická výroba12121,3,7a,8a,9,
10,19,22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-55-E/501Gumárenská a
plastikářská výroba
28-56-E/01Papírenská
výroba
28-56-E/001Papírenské práce881,7a,8a,9a,
11,19,20,21
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
28-56-E/503Zpracování papíru
28-57-H/01Výrobce a
dekoratér
keramiky
28-57-H/007Keramik17107a,9a,1928-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-57-E/01Keramická
výroba
28-57-E/001Keramické práce883,7a,8a,9,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-57-E/502Keramická výroba
28-58-H/01Sklář - výrobce a
zušlechťovatel
skla
28-58-H/001Sklář-duté a
lisované sklo
12103,5,9a,19,2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-58-H/005Sklář
28-61-H/004Brusič technického
a šperkového
kamene
28-61-H/005Brusič skla
28-62-H/001Malíř skla a
keramiky-malba
skla
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-58-E/01Sklářská výroba28-58-E/001Výroba lisovaného
skla
881,3,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-58-E/002Výroba dutého skla
28-58-E/003Zušlechťování skla
28-63-H/01Výrobce
bižuterie a
dekorativních
předmětů
28-63-H/001Výrobce bižuterie-
skleněná bižuterie
12123, 9a, 2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
1. etapa
1)
28-63-H/002Výrobce bižuterie-
kovová bižuterie
28-64-H/003Výrobce
ozdobných
předmětů
28-64-H/004Výrobce vánočních
ozdob
28-63-E/01Bižuterní výroba23-54-E/001Výroba kovové
bižuterie
883,7a,9a,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-63-E/501Bižuterní výroba
28-64-E/001Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
bižuterie
28-64-E/002Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
ozdob, předmětů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/01Výrobce potravin29-52-H/001Mlynář12109a, 19,2629-41-L/51Technologie
potravin
2. etapa
2)
29-54-H/003Cukrovinkář -
pečivář - výroba
cukrovinek
29-54-H/004Cukrovinkář -
pečivář - výroba
trvanlivého pečiva
29-55-H/001Mlékař
29-55-H/002Mlékař - výroba
29-55-H/003Mlékař - prodej
29-57-H/002Sladovník -
pivovarník
29-58-H/001Konzervář
29-51-E/01Potravinářská
výroba
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
29-54-E/003Cukrářské práce
29-55-E/001Mlékařské práce
29-56-E/002Řeznické a
uzenářské práce
29-51-E/02Potravinářské
práce
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
29-53-E/002Pekařské práce
29-54-E/002Pečivářské a
cukrovinkářské
práce
29-58-E/001Konzervárenské
práce
29-53-H/01Pekař29-53-H/001Pekař12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/01Cukrář29-54-H/001Cukrář12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/002Cukrář - výroba
29-56-H/01Řezník - uzenář29-56-H/001Řezník -uzenář12104,7c, 9a, 19,
26
29-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-56-H/002Řezník -uzenář -
výroba
29-56-H/003Řezník -uzenář -
prodej
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,
19,20,22
2. etapa
2)
31-54-H/001Pletař
31-57-H/001Pracovník v
textilním a
oděvním průmyslu
31-57-E/01Textilní a oděvní
výroba
31-51-E/001Přádelnické práce882,3,8a,10,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
31-53-E/003Tkalcovské práce
31-54-E/001Pletařské práce
31-57-E/501Textilní výroba
31-58-H/01Krejčí31-58-H/001Krejčí12122, 3, 8a, 10,
11,19,22
31-43-L/51Oděvnictví1. etapa
1)
31-59-E/01Šití oděvů31-59-H/501Výroba konfekce884,9a, 19,222. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/001Šití oděvů
31-59-E/503Výroba konfekce
31-59-E/02Šití prádla31-59-E/002Šití prádla884,9a, 19,222. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/503Výroba konfekce
31-62-H/01Výrobce
pokrývek hlavy
31-62-H/001Kloboučník17123,9a,193. etapa
3)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/01Kožedělná
výroba
32-41-E/501Výroba usní12123,7a,9a,10,
19
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
32-52-E/001Brašnářské a
sedlářské práce
32-54-E/001Obuvnické práce
32-58-E/501Výroba obuvi
32-52-H/01Výrobce
kožedělného
zboží
32-52-H/001Brašnář7103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
32-53-H/001Kožešník
32-53-H/002Kožešník -
příprava
kožešinových
výrobků
32-53-H/003Kožešník - šití a
opravy
kožešinových
výrobků
32-55-H/001Rukavičkář
32-56-H/001Sedlář
32-54-H/01Výrobce obuvi32-54-H/006Obuvník12103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/01Mechanik
hudebních
nástrojů
33-54-H/001Mechanik
hudebních nástrojů-
akordeony a
foukací harmoniky
12123, 5, 8a, 9a,
19,22
1. etapa
1)
33-54-H/002Mechanik
hudebních nástrojů
- klávesové nástroje
33-54-H/003Mechanik
hudebních nástrojů
- strunné nástroje
33-54-H/004Mechanik
hudebních nástrojů
- varhany
33-54-H/02Mechanik
dechových a
bicích hudebních
nástrojů
33-54-H/005Mechanik
dechových a bicích
hudebních nástrojů
12123,5,7a,9a,
19,22
2. etapa
2)
33-56-H/01Truhlář33-56-H/001Truhlář12121,3,5,8a,
9a,
19, 20, 22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
33-56-H/002Truhlář-výroba
nábytku
33-56-H/003Truhlář-dřevěné
konstrukce
33-57-H/001Výrobce
sportovních potřeb
33-56-E/01Truhlářská a
čalounická
výroba
33-56-E/001Truhlářské práce881, 3, 7a, 8a,
9a, 19
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-56-E/004Tesařské a
truhlářské práce -
truhlářské práce ve
stavebnictví
33-59-E/001Čalounické práce
33-59-H/502Čalounická výroba
33-59-E/504Čalounická výroba
33-57-E/01Dřevařská
výroba
33-57-H/502Zpracování dřeva12121, 3, 5, 7a,
8a, 9a, 19,
20
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-57-E/001Dřevařské práce
33-57-E/502Zpracování dřeva
33-58-E/01Zpracovatel
přírodních pletiv
33-52-E/001Kartáčnické a
košíkářské práce
12103, 7a, 8a, 9a4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-53-E/001Košíkářské práce
33-53-E/503Košíkářská výroba
33-58-H/501Zpracovatel
přírodních pletiv
33-59-H/01Čalouník33-59-H/001Čalouník12121,3,8a33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na
polygrafických
strojích
34-52-H/001Tiskař na
polygrafických
strojích
774,7a,9a,19,
22
34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-53-H/01Reprodukční
grafik
34-51-H/001Sazeč772834-41-L/51Polygrafický
průmysl
3. etapa
3)
34-53-H/001Reprodukční grafik
34-57-H/01Knihař34-57-H/001Knihař12104,7a,9a34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-57-E/01Knihařské práce34-57-E/001Knihařské práce883,9a3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-E/01Dlaždičské práce36-51-H/002Dlaždič883. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-51-E/002Dlaždičské práce882,4,5,7a
36-52-H/01Instalatér36-52-H/001Instalatér1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-52-H/02Mechanik
plynových
zařízení
36-52-H/004Mechanik
plynových zařízení
1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-54-H/01Kameník36-54-H/001Kameník12101,4,5,7a,8,1936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-55-E/01Klempířské práce
ve stavebnictví
36-55-E/001Klempířské práce
ve stavebnictví
664,19,223. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-56-H/01Kominík36-56-H/001Kominík12107a,9a, 19,2236-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-57-E/01Malířské a
natěračské práce
36-57-E/005Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
malířské a
natěračské práce
884,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-57-E/007Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
lakýrnické práce
36-57-E/508Malířské a
natěračské práce
36-58-H/01Montér
vodovodů a
kanalizací a
obsluha
vodárenských
zařízení
1277a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-59-H/01Podlahář36-59-H/001Podlahář12101,4,5,8a,
9a, 10, 11,
21
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-59-E/01Podlahářské
práce
36-59-E/001Podlahářské práce881,4,5,7a,9a,
11,21
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-H/01Sklenář36-62-H/001Sklenář12109a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-62-E/01Sklenářské práce36-62-E/002Sklenářské práce881,4,7a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-E/503Sklenářské práce
36-63-H/01Štukatér36-63-H/001Štukatér1274,7a,8a,9a,1936-44-L/51Stavební
provoz
3. etapa
3)
36-64-H/01Tesař36-64-H/001Tesař1271,4,5, 11,
19,21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-64-E/01Tesařské práce36-64-E/002Tesařské a
truhlářské práce -
tesařské práce
661,4,5,11,19,
21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-65-H/01Vodař1271936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-66-H/01Montér suchých
staveb
36-66-H/001Montér suchých
staveb
12127a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-67-H/01Zedník36-67-H/001Zedník12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-67-H/004Obkladač
36-67-E/01Zednické práce36-67-H/502Stavební výroba881,4,7a,9a,11,
19,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-67-E/001Zednické práce
36-67-E/002Stavební práce
36-68-E/001Železobetonářské
práce
36-67-H/02Kamnář36-67-H/003Kamnář12101, 4, 7a36-44-L/51Stavební
provoz
4. etapa
4)
36-67-E/02Stavební práce36-61-H/002Silničář12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
36-67-E/503Stavební výroba
36-69-H/01Pokrývač36-69-H/001Pokrývač1271,4, 11,19,
21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-69-E/01Pokrývačské
práce
36-69-E/001Pokrývačské práce661,4,11,19,21,
22,23
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant
poštovního
provozu a
přepravy
37-51-H/001Manipulant
poštovního provozu
a přepravy
12102837-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
37-52-H/01Železničář37-52-H/001Železničář12122737-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,7a,8a,9a,
10,19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-57-H/001Malíř
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/01Zemědělec -
farmář
41-51-H/007Zemědělec,
hospodyňka
12121, 4, 7a, 7b,
8a, 8b, 10,
11,19,21,
27
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
1. etapa
1)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-51-H/011Farmář
41-53-H/009Chovatel a
zpracovatel
drůbeže
41-53-H/011Chovatel
laboratorních a
kožešinových
zvířat
41-51-H/02Včelař41-51-H/013Včelař12128a,9a41-44-L/51Zahradnictví2. etapa
2)
41-51-E/01Zemědělské
práce
41-51-E/006Farmářské práce881,4,7a,8a,
10,27
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
41-51-E/501Zemědělská výroba
41-52-H/01Zahradník41-51-H/008Krajinář12121, 4, 7a, 9a,
10,19
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
41-44-L/51Zahradnictví
41-52-H/001Zahradník
41-52-E/01Zahradnické
práce
41-52-E/008Květinářské práce -
květinářské a
aranžérské práce
884,7a,8a,9a,192. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-52-E/011Zahradnické práce
41-53-E/003Včelařské,
zelinářské a
ovocnářské práce
41-52-E/02Zahradnická
výroba
41-52-E/005Sadovnické a
květinářské práce
884, 7a, 8a, 9a,
10,19
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
41-52-E/510Zahradnická
výroba
41-53-H/01Rybář41-53-H/002Rybář1271, 4, 8a, 8b,
19,27
41-43-L/51Rybářství2. etapa
2)
41-53-H/02Jezdec a chovatel
koní
41-53-H/008Jezdec a ošetřovatel
dostihových koní
12101,4,7a,8a,9a,
10,11,19,21,
22
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
2. etapa
2)
41-53-H/010Chovatel koní a
jezdec
41-54-H/01Podkovář a
zemědělský
kovář
41-54-H/002Kovář a podkovář12101,4,7a,8b,
19,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
3. etapa
3)
41-55-H/01Opravář
zemědělských
strojů
41-55-H/003Opravář
zemědělských
strojů
12121, 3, 5, 7a, 9a,
19,
21,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
23-43-L/51Provozní
technika
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-55-E/01Opravářské práce41-55-E/002Opravářské práce884,7a,9b,19,
22
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-56-H/01Lesní
mechanizátor
41-56-H/001Mechanizátor lesní
výroby
17101,4,5,8a,9a,
11,19,20,22
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
2. etapa
2)
41-56-H/02Opravář
lesnických strojů
23-66-H/001Mechanik opravář12121,3,5,7a,9b,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-56-E/01Lesnické práce41-56-E/002Pěstební a lesnické
práce
12121,4,5,8a,10,
19,27
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
41-56-E/501Lesní výroba
41-57-H/01Zpracovatel
dřeva
41-57-H/001Zpracovatel dřeva17104,5,9a,19,20,
22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
2. etapa
2)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel53-41-H/002Ošetřovatel1281,4,7a,8a,9a,
11,16,21,23
53-41-L/51Zdravotnický
asistent
2. etapa
2)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01Kuchař - číšník65-51-H/002Kuchař - číšník pro
pohostinství
17121, 4, 9a, 19,
26
65-41-L/51Gastronomie1. etapa
1)
29-41-L/51Technologie
potravin
65-51-H/004Kuchař - číšník -
příprava jídel
65-51-H/006Kuchař - číšník -
pohostinství
65-51-H/007Hostinský
65-52-H/001Kuchař
65-53-H/001Číšník - servírka
65-51-E/01Stravovací a
ubytovací služby
65-52-E/001Kuchařské práce887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/02Práce ve
stravování
65-51-H/501Provoz společného
stravování
17107c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/501Provoz společného
stravování
66 Obchod
66-51-H/01Prodavač66-51-H/002Prodavač17161,4,26,66-41-L/51Obchodník1. etapa
1)
66-51-H/003Prodavač -
potravinářské zboží
66-51-H/004Prodavač - smíšené
zboží
66-51-H/005Prodavač -
elektrotechnické
zboží
66-51-H/006Prodavač -
drogistické zboží
66-51-H/007Prodavač -
motorová vozidla
66-51-H/008Prodavač -
stavebniny a
řemeslné potřeby
66-51-H/009Prodavač - textil a
oděv
66-51-H/010Prodavač - obuv a
kožená galanterie
66-51-H/011Prodavač - domácí
potřeby
66-51-H/012Prodavač - drobné
zboží
66-51-H/013Prodavač - hodiny
a klenoty
66-51-H/014Prodavač - nábytek
a bytové zařízení
66-51-H/015Prodavač - textil,
oděvy a obuv
66-51-H/016Prodavač-drobné
zboží, klenoty a
nábytek
66-51-H/017Prodavač -
průmyslové zboží
66-51-H/018Prodavač - květiny
66-51-H/020Prodavač - zbraně a
střelivo
66-51-H/022Prodavač a výrobce
lahůdek
66-51-E/01Prodavačské
práce
66-51-H/501Obchodní provoz881,4,7a,9a,19,
22,26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
66-51-E/003Prodavačské práce
66-51-E/501Obchodní provoz
66-52-H/01Aranžér66-52-H/001Aranžér12124,2266-42-L/51Propagace1. etapa
1)
66-53-H/01Operátor
skladování
66-53-H/003Operátor
skladování
12104,19,222. etapa
2)
69 Osobní a provozní služby
69-51-H/01Kadeřník69-51-H/001Kadeřník17102, 4, 7a, 9a,
22,26
1. etapa
1)
69-53-H/01Rekondiční a
sportovní masér
69-53-H/001Rekondiční a
sportovní masér
15107a,9a,23,2669-41-L/51Masér
sportovní a
rekondiční
2. etapa
2)
69-54-E/01Provozní služby69-53-E/502Provoz domácnosti884,9a,192. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
69-54-E/002Práce v čistírnách a
prádelnách
69-55-E/003Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
provozní práce
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské
služby
69-55-E/005Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
pečovatelské práce
881,9a,233. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář
a zámečník, pasíř
82-51-H/001Umělecký kovář a
zámečník
773,5,7a,8a,9a,
22
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)
82-51-H/002Umělecký pasíř
82-51-H/02Umělecký truhlář33-55-H/001Rámař-pozlacovač773, 5, 8a, 9a,
19,20
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/005Umělecký řezbář
82-51-H/006Umělecký truhlář
82-51-H/03Zlatník a
klenotník
82-51-H/003Zlatník a klenotník15103, 9a, 2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/04Umělecký
keramik
82-51-H/009Umělecký keramik773,7a, 9a, 1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/05Vlásenkář a
maskér
82-51-H/011Vlásenkář a maskér779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/06Umělecký
štukatér
82-51-H/004Umělecký štukatér777a,9a,19,2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/07Umělecký
pozlacovač
82-51-H/007Umělecký
pozlacovač
777a,9a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/08Umělecký
sklenář
82-51-H/010Umělecký sklenář779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/09Umělecký rytec82-51-H/012Umělecký rytec1274,7a,9a,1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)

1 Pouze při zaměření na optické přístroje.

2 Pouze pro jemného mechanika se zaměřením na mechaniku optických přístrojů.

Poznámky k tab. C2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

Pokud není stanoveno jinak, jsou obory vzdělání H vždy tříleté.

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl
vydán rámcový
vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor
vzdělání
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet
žáků na
učitele
OV
ve 2.
až 3. r.
Zdravotní
omezení
podle přílohy
č. 2 k tomuto
nařízení
Kód
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Pozn.
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník21-52-H/005Hutník1281,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
21-43-L/51Hutník
operátor
2. etapa
2)
2223-43-L/51Provozní
technika
21-53-H/01Modelář21-53-H/001Modelář12121,3,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
21-44-L/51Technik
modelových
zařízení
2. etapa
2)
23-43-L/51Provozní
technika
21-55-H/01Slévač21-55-H/001Slévač12121,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-51-H/01Strojní mechanik23-51-H/001Zámečník12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-51-H/003Strojní mechanik -
stroje a zařízení
23-51-H/004Strojní mechanik -
ocelové konstrukce
23-51-H/007Mechanik opravář -
stroje a zařízení
23-66-H/001Mechanik opravář
23-51-E/01Strojírenské
práce
23-51-H/510Strojírenská výroba12121,3,5,7a,
19,20,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
23-51-E/004Zámečnické práce a
údržba
23-51-E/005Zámečnické práce
ve stavebnictví
23-51-E/501Strojírenská výroba
23-56-H/507Obrábění kovů
23-56-E/004Obráběcí práce
23-56-E/501Obrábění kovů
23-57-E/002Kovářské práce
23-64-E/002Strojně montážní
práce - montérské
práce
23-64-E/003Strojně montážní
práce -
automontážní práce
23-68-E/501Technické služby v
autoservisu
23-68-H/506Technické služby v
autoservisu
23-71-E/001Nožířské práce
23-52-H/01Nástrojař23-52-H/001Nástrojař12121, 3, 5, 7a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-53-H/001Rytec kovů
23-55-H/01Klempíř23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,11,
19,21
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-66-H/001Mechanik opravář
36-55-H/001Klempíř - stavební
výroba
23-55-H/02Karosář23-55-H/002Klempíř -
strojírenská výroba
12121,4,5,7a,9a,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-56-H/01Obráběč kovů23-56-H/001Obráběč kovů12121,3,5,7a,9a,
19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-45-L/51Mechanik
seřizovač
23-56-H/002Obráběč kovů -
univerzální
obrábění
23-56-H/003Obráběč kovů -
soustružení
23-56-H/004Obráběč kovů -
frézování
23-56-H/005Obráběč kovů -
broušení
23-56-H/006Obráběč kovů -
obsluha číslicově
řízených strojů
23-57-H/01Kovář23-57-H/001Strojní kovář12121,3,5,7a,11,
19,20,21,22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-61-H/01Autolakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,5,7a,8a,9a,
10
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
23-62-H/01Jemný mechanik23-62-H/001Optik11,3,5,9a,19,
22
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
121223-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-62-L/51Optik2
23-62-H/006Jemný mechanik
23-63-H/001Hodinář
23-65-H/01Strojník23-65-H/001Mechanik
silničních strojů
12121, 3, 7a, 1923-43-L/51Provozní
technika
1. etapa
1)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-65-H/004Strojník - duté sklo
23-65-H/020Strojník
23-67-H/004Seřizovač textilních
strojů
23-65-H/02Lodník23-65-H/009Strojník - lodní
doprava
12124,9b, 19,20,
22, 23,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
23-68-H/01Mechanik23-66-H/001Mechanik opravář12121, 3, 7a, 9a,39-41-L/51Autotronik1. etapa
opravář
motorových
1923-43-L/51Provozní
technika
1)
vozidel23-44-L/51Mechanik strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
23-68-H/001Automechanik
23-68-H/003Mechanik opravář -
silniční motorová
vozidla
23-69-H/01Puškař23-69-H/001Puškař12123, 7a, 19, 20,
27
23-43-L/51Provozní
technika
4. etapa
4)
23-69-L/51Technik -
puškař
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-51-H/01Elektrikář26-51-H/001Elektrikář12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-H/002Elektrikář-
slaboproud
26-51-H/02Elektrikář -
silnoproud
26-51-H/003Elektrikář -
silnoproud
1273, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-51-E/01Elektrotechnické
a strojně
montážní práce
26-51-H/504Elektrotechnická
výroba
12123, 9a, 19, 224. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
26-51-E/001Elektrotechnické a
strojně montážní
práce
26-51-E/502Elektrotechnická
výroba
26-52-H/01Elektromechanik
pro zařízení a
přístroje
26-52-H/002Elektromechanik -
stroje a zařízení
12103, 19,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-52-H/004Mechanik
elektrotechnických
zařízení
26-53-H/001Mechanik
elektronických
zařízení
26-56-H/001Elektromechanik -
sdělovací a
zabezpečovací
technika
26-57-H/01Autoelektrikář26-57-H/001Autoelektrikář12123,9a,2726-41-L/52Provozní
elektrotechnika
2. etapa
2)
26-59-H/01Spojový
mechanik
26-58-H/001Spojový mechanik
- spojovací zařízení
12103,2226-41-L/51Mechanik
elektrotechnik
1. etapa
1)
26-41-L/52Provozní
elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace
26-59-H/001Spojový mechanik
26-59-H/002Spojový mechanik
- sdělovací sítě
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik28-51-H/001Chemik laborant12127a,8a,9a,10,
19
28-42-L/51Chemik
operátor
2. etapa
2)
28-52-H/007Chemik
28-53-H/001Operátor
farmaceutické
výroby
28-53-H/002Laborant pro
farmaceutickou
výrobu
28-55-H/001Gumař plastikář-
zpracování
kaučuku
28-52-E/01Chemické práce28-52-E/501Chemická výroba12121,3,7a,8a,9,
10,19,22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-55-E/501Gumárenská a
plastikářská výroba
28-56-E/01Papírenská
výroba
28-56-E/001Papírenské práce881,7a,8a,9a,
11,19,20,21
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
28-56-E/503Zpracování papíru
28-57-H/01Výrobce a
dekoratér
keramiky
28-57-H/007Keramik17107a,9a,1928-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-57-E/01Keramická
výroba
28-57-E/001Keramické práce883,7a,8a,9,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-57-E/502Keramická výroba
28-58-H/01Sklář - výrobce a
zušlechťovatel
skla
28-58-H/001Sklář-duté a
lisované sklo
12103,5,9a,19,2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
2. etapa
2)
28-58-H/005Sklář
28-61-H/004Brusič technického
a šperkového
kamene
28-61-H/005Brusič skla
28-62-H/001Malíř skla a
keramiky-malba
skla
28-62-H/003Malíř skla a
keramiky
28-58-E/01Sklářská výroba28-58-E/001Výroba lisovaného
skla
881,3,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
28-58-E/002Výroba dutého skla
28-58-E/003Zušlechťování skla
28-63-H/01Výrobce
bižuterie a
dekorativních
předmětů
28-63-H/001Výrobce bižuterie-
skleněná bižuterie
12123, 9a, 2228-45-L/51Sklářský a
keramický
průmysl
1. etapa
1)
28-63-H/002Výrobce bižuterie-
kovová bižuterie
28-64-H/003Výrobce
ozdobných
předmětů
28-64-H/004Výrobce vánočních
ozdob
28-63-E/01Bižuterní výroba23-54-E/001Výroba kovové
bižuterie
883,7a,9a,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
28-63-E/501Bižuterní výroba
28-64-E/001Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
bižuterie
28-64-E/002Práce při výrobě
bižuterie a ozdob.
předmětů - výroba
ozdob, předmětů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-H/01Výrobce potravin29-52-H/001Mlynář12109a, 19,2629-41-L/51Technologie
potravin
2. etapa
2)
29-54-H/003Cukrovinkář -
pečivář - výroba
cukrovinek
29-54-H/004Cukrovinkář -
pečivář - výroba
trvanlivého pečiva
29-55-H/001Mlékař
29-55-H/002Mlékař - výroba
29-55-H/003Mlékař - prodej
29-57-H/002Sladovník -
pivovarník
29-58-H/001Konzervář
29-51-E/01Potravinářská
výroba
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
29-54-E/003Cukrářské práce
29-55-E/001Mlékařské práce
29-56-E/002Řeznické a
uzenářské práce
29-51-E/02Potravinářské
práce
29-51-E/501Potravinářská
výroba
887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
29-53-E/002Pekařské práce
29-54-E/002Pečivářské a
cukrovinkářské
práce
29-58-E/001Konzervárenské
práce
29-53-H/01Pekař29-53-H/001Pekař12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/01Cukrář29-54-H/001Cukrář12104, 9a, 19, 2629-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-54-H/002Cukrář - výroba
29-56-H/01Řezník - uzenář29-56-H/001Řezník -uzenář12104,7c, 9a, 19,
26
29-41-L/51Technologie
potravin
1. etapa
1)
29-56-H/002Řezník -uzenář -
výroba
29-56-H/003Řezník -uzenář -
prodej
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,
19,20,22
2. etapa
2)
31-54-H/001Pletař
31-57-H/001Pracovník v
textilním a
oděvním průmyslu
31-57-E/01Textilní a oděvní
výroba
31-51-E/001Přádelnické práce882,3,8a,10,19,
22
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
31-53-E/003Tkalcovské práce
31-54-E/001Pletařské práce
31-57-E/501Textilní výroba
31-58-H/01Krejčí31-58-H/001Krejčí12122, 3, 8a, 10,
11,19,22
31-43-L/51Oděvnictví1. etapa
1)
31-59-E/01Šití oděvů31-59-H/501Výroba konfekce884,9a, 19,222. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/001Šití oděvů
31-59-E/503Výroba konfekce
31-59-E/02Šití prádla31-59-E/002Šití prádla884,9a, 19,222. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
31-59-E/503Výroba konfekce
31-62-H/01Výrobce
pokrývek hlavy
31-62-H/001Kloboučník17123,9a,193. etapa
3)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-E/01Kožedělná
výroba
32-41-E/501Výroba usní12123,7a,9a,10,
19
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
32-52-E/001Brašnářské a
sedlářské práce
32-54-E/001Obuvnické práce
32-58-E/501Výroba obuvi
32-52-H/01Výrobce
kožedělného
zboží
32-52-H/001Brašnář7103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
32-53-H/001Kožešník
32-53-H/002Kožešník -
příprava
kožešinových
výrobků
32-53-H/003Kožešník - šití a
opravy
kožešinových
výrobků
32-55-H/001Rukavičkář
32-56-H/001Sedlář
32-54-H/01Výrobce obuvi32-54-H/006Obuvník12103,7a,9a,10,
19
3. etapa
3)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/01Mechanik
hudebních
nástrojů
33-54-H/001Mechanik
hudebních nástrojů-
akordeony a
foukací harmoniky
12123, 5, 8a, 9a,
19,22
1. etapa
1)
33-54-H/002Mechanik
hudebních nástrojů
- klávesové nástroje
33-54-H/003Mechanik
hudebních nástrojů
- strunné nástroje
33-54-H/004Mechanik
hudebních nástrojů
- varhany
33-54-H/02Mechanik
dechových a
bicích hudebních
nástrojů
33-54-H/005Mechanik
dechových a bicích
hudebních nástrojů
12123,5,7a,9a,
19,22
2. etapa
2)
33-56-H/01Truhlář33-56-H/001Truhlář12121,3,5,8a,
9a,
19, 20, 22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
33-56-H/002Truhlář-výroba
nábytku
33-56-H/003Truhlář-dřevěné
konstrukce
33-57-H/001Výrobce
sportovních potřeb
33-56-E/01Truhlářská a
čalounická
výroba
33-56-E/001Truhlářské práce881, 3, 7a, 8a,
9a, 19
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-56-E/004Tesařské a
truhlářské práce -
truhlářské práce ve
stavebnictví
33-59-E/001Čalounické práce
33-59-H/502Čalounická výroba
33-59-E/504Čalounická výroba
33-57-E/01Dřevařská
výroba
33-57-H/502Zpracování dřeva12121, 3, 5, 7a,
8a, 9a, 19,
20
4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-57-E/001Dřevařské práce
33-57-E/502Zpracování dřeva
33-58-E/01Zpracovatel
přírodních pletiv
33-52-E/001Kartáčnické a
košíkářské práce
12103, 7a, 8a, 9a4. etapa
3letý
obor
vzdělání
4)
33-53-E/001Košíkářské práce
33-53-E/503Košíkářská výroba
33-58-H/501Zpracovatel
přírodních pletiv
33-59-H/01Čalouník33-59-H/001Čalouník12121,3,8a33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
1. etapa
1)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na
polygrafických
strojích
34-52-H/001Tiskař na
polygrafických
strojích
774,7a,9a,19,
22
34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-53-H/01Reprodukční
grafik
34-51-H/001Sazeč772834-41-L/51Polygrafický
průmysl
3. etapa
3)
34-53-H/001Reprodukční grafik
34-57-H/01Knihař34-57-H/001Knihař12104,7a,9a34-41-L/51Polygrafický
průmysl
2. etapa
2)
34-57-E/01Knihařské práce34-57-E/001Knihařské práce883,9a3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-51-E/01Dlaždičské práce36-51-H/002Dlaždič883. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-51-E/002Dlaždičské práce882,4,5,7a
36-52-H/01Instalatér36-52-H/001Instalatér1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-52-H/02Mechanik
plynových
zařízení
36-52-H/004Mechanik
plynových zařízení
1277a,9a23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-45-L/52Technik
plynových
zařízení a
tepelných
soustav
36-54-H/01Kameník36-54-H/001Kameník12101,4,5,7a,8,1936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-55-E/01Klempířské práce
ve stavebnictví
36-55-E/001Klempířské práce
ve stavebnictví
664,19,223. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-56-H/01Kominík36-56-H/001Kominík12107a,9a, 19,2236-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-57-E/01Malířské a
natěračské práce
36-57-E/005Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
malířské a
natěračské práce
884,7a,9a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-57-E/007Malířské,
lakýrnické a
natěračské práce -
lakýrnické práce
36-57-E/508Malířské a
natěračské práce
36-58-H/01Montér
vodovodů a
kanalizací a
obsluha
vodárenských
zařízení
1277a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-59-H/01Podlahář36-59-H/001Podlahář12101,4,5,8a,
9a, 10, 11,
21
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-59-E/01Podlahářské
práce
36-59-E/001Podlahářské práce881,4,5,7a,9a,
11,21
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-H/01Sklenář36-62-H/001Sklenář12109a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-62-E/01Sklenářské práce36-62-E/002Sklenářské práce881,4,7a,193. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-62-E/503Sklenářské práce
36-63-H/01Štukatér36-63-H/001Štukatér1274,7a,8a,9a,1936-44-L/51Stavební
provoz
3. etapa
3)
36-64-H/01Tesař36-64-H/001Tesař1271,4,5, 11,
19,21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-64-E/01Tesařské práce36-64-E/002Tesařské a
truhlářské práce -
tesařské práce
661,4,5,11,19,
21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-65-H/01Vodař1271936-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-66-H/01Montér suchých
staveb
36-66-H/001Montér suchých
staveb
12127a,9a36-44-L/51Stavební
provoz
2. etapa
2)
36-67-H/01Zedník36-67-H/001Zedník12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-67-H/004Obkladač
36-67-E/01Zednické práce36-67-H/502Stavební výroba881,4,7a,9a,11,
19,21,22
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
36-67-E/001Zednické práce
36-67-E/002Stavební práce
36-68-E/001Železobetonářské
práce
36-67-H/02Kamnář36-67-H/003Kamnář12101, 4, 7a36-44-L/51Stavební
provoz
4. etapa
4)
36-67-E/02Stavební práce36-61-H/002Silničář12121, 4, 7a, 9a,
11,19,21,
22
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
36-67-E/503Stavební výroba
36-69-H/01Pokrývač36-69-H/001Pokrývač1271,4, 11,19,
21,22
36-44-L/51Stavební
provoz
1. etapa
1)
36-69-E/01Pokrývačské
práce
36-69-E/001Pokrývačské práce661,4,11,19,21,
22,23
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant
poštovního
provozu a
přepravy
37-51-H/001Manipulant
poštovního provozu
a přepravy
12102837-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
37-52-H/01Železničář37-52-H/001Železničář12122737-42-L/51Logistické a
finanční služby
2. etapa
2)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,7a,8a,9a,
10,19
23-43-L/51Provozní
technika
2. etapa
2)
36-44-L/51Stavební
provoz
36-57-H/001Malíř
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/01Zemědělec -
farmář
41-51-H/007Zemědělec,
hospodyňka
12121, 4, 7a, 7b,
8a, 8b, 10,
11,19,21,
27
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
1. etapa
1)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-51-H/011Farmář
41-53-H/009Chovatel a
zpracovatel
drůbeže
41-53-H/011Chovatel
laboratorních a
kožešinových
zvířat
41-51-H/02Včelař41-51-H/013Včelař12128a,9a41-44-L/51Zahradnictví2. etapa
2)
41-51-E/01Zemědělské
práce
41-51-E/006Farmářské práce881,4,7a,8a,
10,27
3. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
41-51-E/501Zemědělská výroba
41-52-H/01Zahradník41-51-H/008Krajinář12121, 4, 7a, 9a,
10,19
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
41-44-L/51Zahradnictví
41-52-H/001Zahradník
41-52-E/01Zahradnické
práce
41-52-E/008Květinářské práce -
květinářské a
aranžérské práce
884,7a,8a,9a,192. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-52-E/011Zahradnické práce
41-53-E/003Včelařské,
zelinářské a
ovocnářské práce
41-52-E/02Zahradnická
výroba
41-52-E/005Sadovnické a
květinářské práce
884, 7a, 8a, 9a,
10,19
4. etapa
2letý
obor
vzdělání
4)
41-52-E/510Zahradnická
výroba
41-53-H/01Rybář41-53-H/002Rybář1271, 4, 8a, 8b,
19,27
41-43-L/51Rybářství2. etapa
2)
41-53-H/02Jezdec a chovatel
koní
41-53-H/008Jezdec a ošetřovatel
dostihových koní
12101,4,7a,8a,9a,
10,11,19,21,
22
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních
koní
2. etapa
2)
41-53-H/010Chovatel koní a
jezdec
41-54-H/01Podkovář a
zemědělský
kovář
41-54-H/002Kovář a podkovář12101,4,7a,8b,
19,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
3. etapa
3)
41-55-H/01Opravář
zemědělských
strojů
41-55-H/003Opravář
zemědělských
strojů
12121, 3, 5, 7a, 9a,
19,
21,27
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
1. etapa
1)
23-43-L/51Provozní
technika
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-55-E/01Opravářské práce41-55-E/002Opravářské práce884,7a,9b,19,
22
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
41-56-H/01Lesní
mechanizátor
41-56-H/001Mechanizátor lesní
výroby
17101,4,5,8a,9a,
11,19,20,22
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
2. etapa
2)
41-56-H/02Opravář
lesnických strojů
23-66-H/001Mechanik opravář12121,3,5,7a,9b,
19,21,27
23-43-L/51Provozní
technika
3. etapa
3)
23-44-L/51Mechanik
strojů a
zařízení
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
41-56-E/01Lesnické práce41-56-E/002Pěstební a lesnické
práce
12121,4,5,8a,10,
19,27
3. etapa
2letý
obor
vzdělání
3)
41-56-E/501Lesní výroba
41-57-H/01Zpracovatel
dřeva
41-57-H/001Zpracovatel dřeva17104,5,9a,19,20,
22
33-42-L/51Nábytkářská a
dřevařská
výroba
2. etapa
2)
41-45-L/51Mechanizace
zemědělství a
lesního
hospodářství
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel53-41-H/002Ošetřovatel1281,4,7a,8a,9a,
11,16,21,23
53-41-L/51Zdravotnický
asistent
2. etapa
2)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-H/01Kuchař - číšník65-51-H/002Kuchař - číšník pro
pohostinství
17121, 4, 9a, 19,
26
65-41-L/51Gastronomie1. etapa
1)
29-41-L/51Technologie
potravin
65-51-H/004Kuchař - číšník -
příprava jídel
65-51-H/006Kuchař - číšník -
pohostinství
65-51-H/007Hostinský
65-52-H/001Kuchař
65-53-H/001Číšník - servírka
65-51-E/01Stravovací a
ubytovací služby
65-52-E/001Kuchařské práce887c,8a,9a,19,
26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/02Práce ve
stravování
65-51-H/501Provoz společného
stravování
17107c,8a,9a,19,
26
2. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
65-51-E/501Provoz společného
stravování
66 Obchod
66-51-H/01Prodavač66-51-H/002Prodavač17161,4,26,66-41-L/51Obchodník1. etapa
1)
66-51-H/003Prodavač -
potravinářské zboží
66-51-H/004Prodavač - smíšené
zboží
66-51-H/005Prodavač -
elektrotechnické
zboží
66-51-H/006Prodavač -
drogistické zboží
66-51-H/007Prodavač -
motorová vozidla
66-51-H/008Prodavač -
stavebniny a
řemeslné potřeby
66-51-H/009Prodavač - textil a
oděv
66-51-H/010Prodavač - obuv a
kožená galanterie
66-51-H/011Prodavač - domácí
potřeby
66-51-H/012Prodavač - drobné
zboží
66-51-H/013Prodavač - hodiny
a klenoty
66-51-H/014Prodavač - nábytek
a bytové zařízení
66-51-H/015Prodavač - textil,
oděvy a obuv
66-51-H/016Prodavač-drobné
zboží, klenoty a
nábytek
66-51-H/017Prodavač -
průmyslové zboží
66-51-H/018Prodavač - květiny
66-51-H/020Prodavač - zbraně a
střelivo
66-51-H/022Prodavač a výrobce
lahůdek
66-51-E/01Prodavačské
práce
66-51-H/501Obchodní provoz881,4,7a,9a,19,
22,26
2. etapa
3letý
obor
vzdělání
2)
66-51-E/003Prodavačské práce
66-51-E/501Obchodní provoz
66-52-H/01Aranžér66-52-H/001Aranžér12124,2266-42-L/51Propagace1. etapa
1)
66-53-H/01Operátor
skladování
66-53-H/003Operátor
skladování
12104,19,222. etapa
2)
69 Osobní a provozní služby
69-51-H/01Kadeřník69-51-H/001Kadeřník17102, 4, 7a, 9a,
22,26
1. etapa
1)
69-53-H/01Rekondiční a
sportovní masér
69-53-H/001Rekondiční a
sportovní masér
15107a,9a,23,2669-41-L/51Masér
sportovní a
rekondiční
2. etapa
2)
69-54-E/01Provozní služby69-53-E/502Provoz domácnosti884,9a,192. etapa
2letý
obor
vzdělání
2)
69-54-E/002Práce v čistírnách a
prádelnách
69-55-E/003Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
provozní práce
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské
služby
69-55-E/005Práce ve
zdravotnických a
sociálních
zařízeních -
pečovatelské práce
881,9a,233. etapa
3letý
obor
vzdělání
3)
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář
a zámečník, pasíř
82-51-H/001Umělecký kovář a
zámečník
773,5,7a,8a,9a,
22
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)
82-51-H/002Umělecký pasíř
82-51-H/02Umělecký truhlář33-55-H/001Rámař-pozlacovač773, 5, 8a, 9a,
19,20
82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/005Umělecký řezbář
82-51-H/006Umělecký truhlář
82-51-H/03Zlatník a
klenotník
82-51-H/003Zlatník a klenotník15103, 9a, 2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/04Umělecký
keramik
82-51-H/009Umělecký keramik773,7a, 9a, 1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
1. etapa
1)
82-51-H/05Vlásenkář a
maskér
82-51-H/011Vlásenkář a maskér779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/06Umělecký
štukatér
82-51-H/004Umělecký štukatér777a,9a,19,2282-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/07Umělecký
pozlacovač
82-51-H/007Umělecký
pozlacovač
777a,9a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/08Umělecký
sklenář
82-51-H/010Umělecký sklenář779a82-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
2. etapa
2)
82-51-H/09Umělecký rytec82-51-H/012Umělecký rytec1274,7a,9a,1982-51-L/51Umělecké
řemeslné práce
3. etapa
3)

1 Pouze při zaměření na optické přístroje.

2 Pouze pro jemného mechanika se zaměřením na mechaniku optických přístrojů.

Poznámky k tab. C2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

Pokud není stanoveno jinak, jsou obory vzdělání H vždy tříleté.

Oddíl D

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

D1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. r.Nejvyšší počet žáků na učitele OV ve 2. až 3 r.Poznámky
123456
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-02-M/001Průmyslová ekologie
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-41-M/001Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek
21-41-M/002Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek
21-41-M/003Užitá geologie
21-41-M/005Užitá geologie - stavební geologie a ekologie
21-42-M/001Těžba a zpracování kamene
21-43-M/001Hutnictví
21-43-M/002Řízení a kontrola výroby
21-43-L/001Hutník operátor128
21-44-M/001Slévárenství
21-44-L/001Technik modelářských zařízení1212
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/008Mechanik přípravář pro kovovýrobu1212
23-44-L/001Mechanik strojů a zařízení1212
23-45-M/003Strojník požární techniky5)
23-45-L/001Mechanik seřizovač1212
23-45-L/003Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť12102)
23-45-L/004Mechanik seřizovač - mechatronik1210
23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů1210
23-45-L/009Letecký mechanik1210
23-45-L/011Mechanik - operátor sklářských strojů1212
23-69-L/001Technik - puškař1212
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/007Výroba celulózy a papíru
28-42-L/001Operátor gumárenské a plastikářské výroby1712
28-42-L/012Chemik - operátor - průmyslová chemie1212
28-45-M/001Technologie skla
28-46-M/001Technologie keramiky
28-46-L/002Technologie výroby keramiky a porcelánu12123)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-42-L/001Operátor kožedělné výroby1210
32-43-L/001Operátor kožešnické výroby1210
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/006Operátor dřevařské a nábytkářské výroby1212
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/001Polygrafie
34-41-M/002Počítačová grafika3),6)
34-42-M/001Obalová technika
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-43-M/001Stavební materiály
36-45-L/002Mechanik tepelných zařízení127
36-46-M/002Geodézie - geodézie
36-46-M/003Geodézie - katastr nemovitostí
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/001Požární ochrana4)
39-41-L/002Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov127
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/001Rostlinolékařství
41-43-M/002Chovatelství
41-43-L/004Chovatel cizokrajných zvířat66
53 Zdravotnictví
53-41-M/008Nutriční asistent
53-43-M/005Laboratorní asistent
53-44-M/006Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
53-44-M/008Ortoticko - protetický technik
61 Filozofie, teologie
61-41-M/001Teologické disciplíny6)
66 Obchod
66-43-M/001Knihkupectví
66-43-M/002Knihkupecké a nakladatelské činnosti3)
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/002Metody a technika informační práce
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/004Pedagogika volného času
75-31-M/005Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/008Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku3)
75-31-M/010Pedagogika pro asistenty ve školství1)
75-41-M/003Sociální péče - pečovatelská činnost
75-41-M/004Sociální péče - sociálněsprávní činnost
75-41-M/005Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny
75-41-M/008Sociální činnost - sociální pečovatelství
75-41-M/009Sociální činnost - sociální vychovatelství
75-41-M/010Sociální činnost v prostředí etnických minorit1)
75-41-M/012Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost
75-41-M/013Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost
78 Obecně odborná příprava
78-41-M/003Rodinná škola - sociální služby3)
78-41-M/004Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby
78-41-M/005Rodinná škola - veřejnosprávní služby
78-42-M/003Pedagogické lyceum
78-42-M/004Waldorfské lyceum
78-42-M/005Zdravotnické lyceum
78-42-M/006Přírodovědné lyceum
82 Umění a užité umění
82-41-M/001Užitá malba
82-41-M/003Scénická technika
82-41-M/008Propagační výtvarnictví - výstavnictví
82-41-M/023Tvorba hraček a dekorativních předmětů
82-41-M/031Uměleckořemeslná stavba varhan3)
82-41-M/058Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba
82-42-M/001Konzervátorství a restaurátorství
82-42-M/002Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
82-44-M/002Ladění klavírů
82-51-L/003Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické66
82-51-L/004Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské66
82-51-L/009Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje66
82-51-L/010Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje66
82-51-L/011Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské66
82-51-L/012Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka66
82-51-L/014Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické66
82-51-L/017Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování66
82-51-L/018Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí66
82-51-L/019Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže66
82-51-L/020Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla66
82-51-L/022Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské66
82-51-L/024Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké66
82-51-L/027Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje66
82-51-L/029Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské66

Poznámky k tab. D1:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám).

4) Obor lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra.

5) Obor lze studovat pouze na školách, které uzavřely s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dohodu o spolupráci.

6) Platnost oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem.

D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Skupina|KódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. r.Nejvyšší počet žáků na učitele OV ve 2. až 3. r.Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/01Ekologie a životní prostředí16-01-M/001Ochrana a tvorba životního prostředí282. etapa 2)
16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí
16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny
16-01-M/005Ochrana a obnova životního prostředí
16-02-M/01Průmyslová ekologie16-02-M/001Průmyslová ekologie283. etapa 3)
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie26-47-M/001Výpočetní technika282. etapa 2)
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy
26-47-M/003Informační technologie -aplikace osobních počítačů
26-47-M/004Správce informačních systémů
26-47-M/006Počítačové elektronické systémy
SkupinaKódObor vzdělání, pro který
byl vydán rámcový
vzdělávací program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor vzděláníNejvyšší
počet žáků
na učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší
počet žáků na
učitele OV ve
2. až 3. r.
Zdravotní
omezení podle
přílohy
č. 2
k tomuto
nařízení vlády
Pozn.
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/01Ekologie a životní
prostředí
16-01-M/001Ochrana a tvorba životního
prostředí
282. etapa
2)
16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí
16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny
16-01-M/005Ochrana a obnova životního
prostředí
16-02-M/01Průmyslová ekologie16-02-M/001Průmyslová ekologie283. etapa
3)
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie26-47-M/001Výpočetní technika282. etapa
2)
26-47-M/002Elektronické počítačové
systémy
26-47-M/003Informační technologie -
aplikace osobních počítačů
26-47-M/004Správce informačních
systémů
26-47-M/006Počítačové elektronické
systémy
63-41-M/040Informatika v ekonomice
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-M/01Geotechnika21-41-M/001Hornictví a hornická
geologie - hlubinné
dobývání ložisek
1, 4, 5, 7a, 8a,
11, 19, 20, 21,
22, 28
3. etapa
3)
21-41-M/002Hornictví a hornická
geologie - lomové dobývání
ložisek
21-41-M/003Užitá geologie
21-41-M/005Užitá geologie - stavební
geologie a ekologie
21-42-M/001Těžba a zpracování kamene
21-43-M/01Hutnictví21-43-M/001Hutnictví1,2,4,8a,11,19,
21,22, 28
3. etapa
3)
21-43-M/002Řízení a kontrola výroby
21-43-L/01Hutník operátor21-43-L/001Hutník operátor1281,2,4,8a,11,19,
21,22, 28
3. etapa
3)
21-44-M/01Strojírenská metalurgie21-44-M/001Slévárenství283. etapa
3)
21-44-L/01Technik modelových
zařízení
21-44-L/001Technik modelářských
zařízení
12122,3,5,7a,8a,11,
19,20,21,22, 28
3. etapa
3)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/01Strojírenství23-41-M/001Strojírenství281. etapa
1)
23-41-M/003Řízení jakosti ve
strojírenství
23-41-M/004Strojírenství a
administrativní technika
s rozšířeným jazykovým
vyučováním
39-41-M/001Strojírenská a
elektrotechnická zařízení
39-41-M/002Strojírenství a
elektrotechnika
39-41-M/003Mechatronika
39-41-M/004Elektrotechnika a
strojírenství
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení23-43-L/008Mechanik přípravář pro
kovovýrobu
12122,4,5,7a,9a,193. etapa
3)
23-44-L/001Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/005Mechanik číslicově
řízených strojů
23-45-L/011Mechanik - operátor
sklářských strojů
23-45-M/01Dopravní prostředky23-45-M/004Silniční doprava281. etapa
1)
23-45-M/005Silniční doprava - provoz a
údržba vozidel
23-45-M/006Silniční doprava -
diagnostika vozidel
23-45-L/01Mechanik seřizovač23-45-L/001Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 193. etapa
3)
23-45-L/003Mechanik seřizovač -
programování a obsluha
technologických pracovišť
23-45-L/004Mechanik seřizovač -
mechatronik
23-45-L/02Letecký mechanik23-45-L/009Letecký mechanik12103, 7a, 9a, 19, 204. etapa
4)
23-62-L/01Optik12121, 33. etapa
3)
23-69-L/01Technik - puškař23-69-L/001Technik - puškař12123, 7a, 19, 20, 274. etapa
4)
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 221. etapa
1)
26-42-M/001Zařízení silnoproudé
elektrotechniky
26-43-M/004Slaboproudá elektrotechnika
26-44-M/001Automatizační technika
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací
technika v dopravě
26-47-M/002Elektronické počítačové
systémy
39-41-M/001Strojírenská a
elektrotechnická zařízení
39-41-M/002Strojírenství a
elektrotechnika
39-41-M/003Mechatronika
39-41-M/004Elektrotechnika a
strojírenství
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik23-45-L/005Mechanik číslicově
řízených strojů
1283, 222. etapa
2)
26-42-L/001Mechanik silnoproudých
zařízení
26-43-L/001Mechanik elektronik
26-43-L/006Mechanik zabezpečovacích
a sdělovacích systémů
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací
technika v dopravě
26-45-M/01Telekomunikace26-45-M/004Digitální telekomunikační
technika
3, 221. etapa
1)
26-45-L/005Telekomunikační mechanik
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/01Technologie celulózy a
papíru
28-41-M/007Výroba celulózy a papíru9a3. etapa
4)
28-42-L/01Chemik operátor28-42-L/001Operátor gumárenské a
plastikářské výroby
17124, 9a, 103. etapa
4)
28-42-L/012Chemik - operátor -
průmyslová chemie
28-44-M/01Aplikovaná chemie28-44-M/001Aplikovaná chemie9a1. etapa
1)
28-44-M/002Aplikovaná chemie -
analytická chemie
28-44-M/003Aplikovaná chemie -
chemická technologie
28-44-M/004Aplikovaná chemie -
farmaceutické substance
28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana
životního prostředí
28-44-M/006Aplikovaná chemie -
výpočetní technika v chemii
28-44-M/007Aplikovaná chemie -
podnikový management
28-41-M/008Chemicko - farmaceutická
výroba
31-42-M/001Zušlechťování textilií
28-46-M/01Technologie silikátů28-45-M/001Technologie skla9a3. etapa
4)
28-46-M/001Technologie keramiky
28-46-L/002Technologie výroby
keramiky a porcelánu
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-M/01Technologie potravin29-41-M/001Technologie potravin9a, 22, 262. etapa
2)
29-43-M/001Technologie potravin -
výroba cukru a cukrovinek
29-43-M/002Technologie potravin -
mlynářství a výroba krmiv
29-43-M/003Technologie potravin -
zpracování mouky
29-44-M/001Technologie potravin -
zpracování masa
29-45-M/001Technologie potravin -
kvasná technologie
29-45-M/002Technologie potravin -
výroba nápojů
29-46-M/001Technologie potravin -
zpracování mléka
29-47-M/001Technologie potravin -
technologie tuků
29-48-M/001Technologie potravin -
konzervace potravin
29-42-M/01Analýza potravin29-42-M/001Analýza potravin3, 9a, 22, 261. etapa
1)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-M/01Textilnictví31-41-M/003Modelování pletenin4, 9a, 191. etapa
1)
31-41-M/004Textilní výroba a
podnikatelství
31-41-M/007Textilní technologie-pletařství
31-41-L/008Operátor textilní výroby
31-42-M/001Zušlechťování textilií
31-43-M/01Oděvnictví31-43-M/001Oděvnictví4, 9a, 19, 222. etapa
2)
31-43-M/002Oděvnictví-technologie
oděvů
31-43-M/003Oděvnictví-konstrukce
oděvů
31-43-M/006Krejčová-podnikatelka
31-43-L/01Oděvní technik31-43-L/003Operátor oděvní výroby12124, 9a, 19, 222. etapa
2)
31-43-L/004Operátor oděvní výroby-
oděvní výroba
31-43-L/006Operátor oděvní výroby-
obchodní činnost
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/01Zpracování usní, plastů a
pryže
32-41-M/002Zpracování usní, plastů a
pryže
4, 9a, 191. etapa
1)
32-42-M/001Výroba obuvi a galanterního
zboží - výroba galanterního
zboží
32-42-L/001Operátor kožedělné výroby
32-43-L/001Operátor kožešnické výroby
32-44-M/004Výroba obuvi a galanterního
zboží - administrativa ve
výrobě obuvi a galanterního
zboží
32-44-M/005Technické a informační
služby
32-44-M/006Výroba obuvi a galanterního
zboží - výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/01Operátor dřevařské a
nábytkářské výroby
33-41-L/006Operátor dřevařské a
nábytkářské výroby
12129a, 193. etapa
4)
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská
výroba
33-41-M/001Dřevařství9a1. etapa
1)
33-41-M/002Dřevěné konstrukce
33-42-M/001Nábytkářství
33-42-M/002Čalounictví
33-42-M/003Nábytkářská a dřevařská
výroba
33-43-M/01Výroba hudebních nástrojů33-43-M/001Výroba hudebních nástrojů281. etapa
1)
33-43-M/002Výroba hudebních nástrojů-
výroba hudebních nástrojů
33-43-M/003Výroba hudebních nástrojů-
akustika a zvuková technika
33-43-M/004Výroba hudebních nástrojů-
management prodeje
hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/01Polygrafie34-41-M/001Polygrafie283. etapa
3)
34-42-M/01Obalová technika34-42-M/001Obalová technika9b, 193. etapa
3)
34-52-L/01Tiskař na polygrafických
strojích
34-52-L/001Tiskař na polygrafických
strojích
774, 7a, 9a, 19, 222. etapa
2)
34-53-L/01Reprodukční grafik pro
média
34-53-L/002Reprodukční grafik pro
média
779a, 222. etapa
2)
34-56-L/01Fotograf17129a2. etapa
2)
34-57-L/01Technik dokončovacího
zpracování tiskovin
34-57-L/001Technik dokončovacího
zpracování tiskovin
777a, 9a2. etapa
2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-43-M/01Stavební materiály36-43-M/001Stavební materiály283. etapa
3)
36-45-M/01Technická zařízení budov36-45-M/002Technická zařízení budov7a, 192. etapa
2)
36-46-M/01Geodézie a katastr
nemovitostí
36-46-M/002Geodézie - geodézie283. etapa
3)
36-46-M/003Geodézie - katastr
nemovitostí
36-47-M/01Stavebnictví36-41-M/001Pozemní stavitelství281. etapa
1)
36-42-M/006Dopravní stavitelství
36-42-M/007Vodohospodářské stavby
36-42-M/010Inženýrské stavitelství -
vodní stavby
36-42-M/011Inženýrské stavitelství -
železniční stavitelství
36-42-M/012Inženýrské stavitelství -
dopravní stavitelství
36-42-M/014Inženýrské stavitelství -
vodní hospodářství
36-47-M/001Stavebnictví
37 Doprava a spoje
37-41-M/01Provoz a ekonomika
dopravy
37-41-M/005Provoz a ekonomika letecké
dopravy
272. etapa
2)
37-41-M/006Provoz a ekonomika
dopravy
37-41-M/007Provoz a ekonomika lodní
dopravy
37-41-L/009Operátor provozu a
ekonomiky dopravy
37-42-M/01Logistické a finanční
služby
37-42-M/001Poštovní a peněžní služby281. etapa
1)
37-42-L/003Poštovní manipulant
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/01Požární ochrana23-45-M/003Strojník požární techniky273. etapa
3), 6)
39-08-M/001Požární ochrana
39-41-L/01Autotronik39-41-L/001Autotronik12123, 7a, 9a1. etapa
1)
39-41-L/02Mechanik instalatérských
a elektrotechnických
zařízení
39-41-L/002Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení
budov
127193. etapa
3)
36-45-L/002Mechanik tepelných
zařízení
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/01Rostlinolékařství41-04-M/001Rostlinolékařství10, 273. etapa
3)
41-41-M/01Agropodnikání41-41-M/001Agropodnikání1, 4, 9a, 10, 271. etapa
1)
41-41-L/007Zemědělský podnikatel
41-42-M/01Vinohradnictví41-42-M/001Vinohradnictví4, 9a, 10, 19, 271. etapa
1)
41-43-M/01Rybářství41-43-M/001Rybářství1, 4, 8a, 8b, 19,
27
2. etapa
2)
41-43-M/02Chovatelství41-43-M/002Chovatelství1,7a,8b3. etapa
3)
41-43-L/01Chovatel cizokrajných
zvířat
41-43-L/004Chovatel cizokrajných
zvířat
667a,8b3. etapa
3)
41-44-M/01Zahradnictví41-44-M/001Zahradnictví4, 9a, 10, 19, 271. etapa
1)
41-45-M/01Mechanizace a služby41-45-M/001Mechanizace a služby4, 9b, 271. etapa
1)
41-46-M/01Lesnictví41-46-M/001Lesnictví9a, 10, 271. etapa
1)
41-46-M/003Myslivecké hospodářství
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/01Veterinářství43-41-M/001Veterinární prevence4, 7b, 8b, 9a,
11,16, 27
1. etapa
1)
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a,
11, 16 ,21, 23
2. etapa
2)
53-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent9a,23, 26, 273. etapa
3)
53-43-M/01Laboratorní asistent53-43-M/005Laboratorní asistent9a, 10,22,23, 273. etapa
3)
53-44-M/01Ortoticko - prote
tický
technik
53-44-M/008Ortoticko - protetický
technik
9a, 273. etapa
3)
53-44-M/03Asistent zubního technika53-44-M/007Asistent zubního technika4,5,7a,8a,9a,

16,19,22,23
2. etapa
2)
63 Ekonomika a administrativa
63-41-M/01Ekonomika a podnikání63-41-M/003Ekonomika a řízení
obchodních a výrobních
firem
281. etapa
1)
63-41-M/006Obchodně podnikatelská
činnost
63-41-M/007Obchod a podnikání
63-41-M/009Podnikání, obchod a služby
63-41-M/010Podnikatelská činnost
63-41-M/011Podnikání a management
63-41-M/013Podnikatel
63-41-M/014Podnikatelství
63-41-M/015Podnikání a řízení firem
63-41-M/016Podnikání a obchod
63-41-M/017Specialista pro obchodní a
manažerskou činnost
63-41-M/018Podnikové hospodaření
63-41-M/019Firemní a finanční
management
63-41-M/020Ekonomika a management
63-41-M/021Obchodní podnikatel a
manager
63-41-M/022Podnikatel pro obchod a
služby
63-41-M/023Asistent podnikatele
63-41-M/024Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-M/025Zahraniční obchod
63-41-M/026Manažer pro střední stupeň
řízení
63-41-M/027Podnikání, řízení a obchod
63-41-M/028Firemní ekonom
63-41-M/030Podnikatelská administrativa
63-41-M/031Podnikatel pro obchod
s rozšířeným jazykovým
vyučováním
63-41-M/032Ekonomika soukromého
podnikání
63-41-M/033Obchodní manager
63-41-M/034Ekonomika a podnikání
63-41-M/035Asistent pro střední
management
63-41-M/036Ekonom
63-41-M/037Provoz a řízení kulturních
subjektů
63-41-M/038Obchodně podnikatelské
činnosti
63-41-M/039Podnikatel
63-41-M/041Provoz a řízení obchodních a
výrobních firem
63-42-M/001Výpočetní technika a technika administrativy
63-42-M/002Zpracování ekonomických
dat
63-43-M/001Bankovnictví a pojišťovnictví
63-43-M/002Bankovnictví - manager
63-43-L/001Peněžní manipulant
64-41-M/001Podnikání a služby
64-41-M/002Umělecká produkce
64-42-M/001Management v oblasti
životního prostředí
64-42-M/002Management hutnictví
64-42-M/003Strojírenská technická
administrativa
64-42-M/007Obchodní management ve
strojírenství
64-42-M/008Výrobní management ve
strojírenství
64-42-M/009Management strojírenství
64-42-M/010Technická administrativa -
elektrotechnika
64-42-M/011Management
v elektrotechnice
64-42-M/012Management aplikace
osobních počítačů
64-42-M/013Management elektrotechniky
64-42-M/014Management výpočetní
techniky
64-42-M/015Management organizační a
výpočetní techniky
64-42-M/016Management sklářství
64-42-M/017Management technické
chemie silikátů
64-42-M/018Řízení chemických výrob -
podnikání a management
64-42-M/019Management chemických
výrob a spotřební chemie
64-42-M/020Management chemických
výrob a spotřební chemie
64-42-M/021Management výroby celulózy
a papíru
64-42-M/022Management potravinářských
výrob
64-42-M/023Management textilu
64-42-M/024Management textilu a
oděvnictví
64-42-M/025Management zpracování
kůže, plastů, pryže a výroby
obuvi
64-42-M/026Management obalové
techniky
64-42-M/027Management ve stavebnictví
64-42-M/028Stavební podnikatel a
manažér
64-42-M/029Management v automobilové
dopravě
64-42-M/030Management dopravy, pošt a
telekomunikací
64-42-M/031Management železniční
dopravy
64-42-M/032Management v dopravě
64-42-M/033Management zemědělství a
lesnictví
64-42-M/034Management obchodních
firem a sportovních klubů
64-42-M/035Management techniky
administrativy
64-42-M/036Management obchodu
64-42-M/037Management obchodu a
služeb
64-42-M/038Management drobného
podnikání a obchodu
64-42-M/039Management obchodu a
služeb
64-42-M/041Management v pohostinství
64-42-M/042Management administrativy a
správy
64-42-M/044Manažér mezinárodní
přepravy a obchodu
64-42-M/045Management užitého umění
64-42-M/047Management asistent
podnikatele ve strojírenství
64-42-M/048Management a podnikání
v umění a reklamě
64-42-M/051Management obchodního
podnikání
64-42-M/052Management sportovních
zařízení
64-42-L/012Obchodně provozní
pracovník civilního letectví
64-43-M/002Ekonomika zemědělství a
výživy
64-43-M/003Ekonomika zemědělství a
výživy - podnikání a služby
64-43-M/005Ekonomika obchodu a služeb
64-43-M/006Ekonomika oděvnictví
66-41-M/001Obchod a marketing
66-43-M/001Knihkupectví
68-41-M/005Komerční právo
72-41-M/002Metody a technika
informační práce
78-41-M/004Rodinná škola -
ekonomicko-administrativní
služby
63-41-M/02Obchodní akademie63-41-M/004Obchodní akademie281. etapa
1)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01Gastronomie65-41-M/002Gastronomické služby17124, 9a, 19, 261. etapa
1)
65-41-L/005Číšník
65-41-L/006Kuchař
65-42-M/01Hotelnictví65-41-M/001Provoz hotelů a společného
stravování
1, 4, 9a, 19, 261. etapa
1)
65-42-M/004Hotelnictví a turismus
65-42-M/02Cestovní ruch64-42-M/040Management cestovního
ruchu
281. etapa
1)
64-42-M/043Management a turismus
64-43-M/007Ekonomika a cestovní ruch
64-43-M/008Ekonomika zemědělství a
výživy - cestovní ruch
65-42-M/005Management turismu a
služeb
65-42-M/006Management turistických
služeb
65-42-M/007Podnikatelství pro hotely a
cestovní ruch
65-42-M/008Managering hotelů a
cestovního ruchu
65-42-M/009Pracovník cestovního ruchu
65-42-M/010Služby a cestovní ruch
65-42-M/011Služby cestovního ruchu
66 Obchod
66-41-L/01Obchodník66-41-L/008Obchodník121211. etapa
1)
66-43-M/01Knihkupecké a
nakladatelské činnosti
66-43-M/001Knihkupectví283. etapa
3)
66-43-M/002Knihkupecké a
nakladatelské činnosti
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-M/01Bezpečnostně právní
činnost
68-42-M/001Ochrana osob a majetku23,272. etapa
2), 7)
68-42-M/002Veřejnoprávní ochrana
68-42-M/003Bezpečnostně právní
činnost
68-43-M/01Veřejnosprávní činnost68-41-M/003Právní činnost281. etapa
1)
68-41-M/006Právní administrativa
68-43-M/001Veřejnosprávní činnost
68-43-M/002Diplomatické služby a Public
relations
68-43-M/003Veřejná správa
68-43-M/004Veřejně správní činnost
68-43-M/005Provoz diplomatických
služeb
78-41-M/005Rodinná škola -
veřejnosprávní služby
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/01Kosmetické služby69-41-L/004Kosmetička15101, 4,7a, 9a,
22, 26
1. etapa
1)
69-41-L/02Masér sportovní a
rekondiční
69-41-M/001Masér sportovní a
rekondiční
15107a,8a,9a,16,
23,26
2. etapa
2)
69-42-M/01Oční optik53-44-M/006Oční technik bez získání
způsobilosti zdravotnického
pracovníka
3, 233. etapa
3)
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/01Informační služby72-41-M/001Knihovnické a informační
systémy a služby
8a2. etapa
2)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní
pedagogika
75-31-M/004Pedagogika volného času16, 233. etapa
3)
75-31-M/005Předškolní a mimoškolní
pedagogika
75-31-M/008Výchova dětí předškolního
a mladšího školního věku
75-31-M/02Pedagogika pro asistenty ve
školství
75-31-M/010Pedagogika pro asistenty ve
školství
233. etapa
3)
75-41-M/01Sociální činnost75-41-M/003Sociální péče - pečovatelská
činnost
233. etapa
3)
75-41-M/004Sociální péče -
sociálněsprávní činnost
75-41-M/005Sociální péče - soc. činnost
pro etnické skupiny
75-41-M/008Sociální činnost - sociální
pečovatelství
75-41-M/009Sociální činnost - sociální
vychovatelství
75-41-M/010Sociální činnost v prostředí
etnických minorit
75-41-M/012Výchovná a humanitární
činnost -sociálně výchovná
činnost
75-41-M/013Výchovná a humanitární
činnost -sociálně
administrativní činnost
78-41-M/003Rodinná škola - sociální
služby
78 Obecně odborná příprava
78-42-M/01Technické lyceum78-42-M/001Technické lyceum281. etapa
1)
78-42-M/02Ekonomické lyceum78-42-M/002Ekonomické lyceum281. etapa
1)
78-42-M/03Pedagogické lyceum78-42-M/003Pedagogické lyceum234. etapa
4)
78-42-M/04Zdravotnické lyceum78-42-M/005Zdravotnické lyceum283. etapa
3)
78-42-M/05Přírodovědné lyceum78-42-M/006Přírodovědné lyceum283. etapa
3)
78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum283. etapa
3)
79 Obecná příprava
79-41-K/41Gymnázium79-41-K/401Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/402Gymnázium - matematika
79-41-K/403Gymnázium - matematika a
fyzika
79-41-K/404Gymnázium - přírodovědné
předměty
79-41-K/405Gymnázium - programování
79-41-K/407Gymnázium -
estetickovýchovné předměty
79-41-K/408Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/409Gymnázium - klasické
jazyky
79-41-K/411Gymnázium - humanitní
předměty
79-41-K/413Gymnázium - tělesná
výchova
79-41-K/61Gymnázium79-41-K/601Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/602Gymnázium - matematika
79-41-K/603Gymnázium - matematika a
fyzika
79-41-K/604Gymnázium - přírodovědné
předměty
79-41-K/605Gymnázium - programování
79-41-K/607Gymnázium -
estetickovýchovné předměty
79-41-K/608Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/609Gymnázium - klasické
jazyky
79-41-K/610Gymnázium - vybrané
předměty v cizím jazyce
79-41-K/611Gymnázium - humanitní
předměty
79-41-K/613Gymnázium - tělesná
výchova
79-41-K/81Gymnázium79-41-K/801Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/802Gymnázium - matematika
79-41-K/803Gymnázium - matematika a
fyzika
79-41-K/804Gymnázium - přírodovědné
předměty
79-41-K/805Gymnázium - programování
79-41-K/807Gymnázium -


estetickovýchovné předměty
79-41-K/808Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/809Gymnázium - klasické
jazyky
79-41-K/810Gymnázium - vybrané
předměty v cizím jazyce
79-41-K/811Gymnázium - humanitní
předměty
79-41-K/813Gymnázium - tělesná
výchova
79-42-K/41Gymnázium se sportovní
přípravou
79-41-K/420Gymnázium - sportovní
příprava
251. etapa
1), 5)
79-42-K/61Gymnázium se sportovní
přípravou
79-41-K/620Gymnázium - sportovní
příprava
251. etapa
1), 5)
79-42-K/81Gymnázium se sportovní
přípravou
79-41-K/820Gymnázium - sportovní
příprava
251. etapa
1), 5)
82 Umění a užité umění
82-41-M/OlUžitá malba82-41-M/001Užitá malba9a3. etapa
3)
82-41-M/02Užitá fotografie a média82-41-M/002Užitá fotografie a média9a2. etapa
2)
82-43-M/001Foto-video reportér -
producent
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba82-41-M/003Scénická technika9a3. etapa
3)
82-41-M/008Propagační výtvarnictví -
výstavnictví
82-41-M/04Průmyslový design82-41-M/005Tvarování průmyslových
výrobků - tvarový a
grafický design obalů
9a2. etapa
2)
82-41-M/034Tvarování průmyslových
výrobků - průmyslový
design
82-41-M/05Grafický design82-41-M/007Propagační výtvarnictví -
propagační grafika
9a2. etapa
2)
82-41-M/009Propagační výtvarnictví -
aranžování
82-41-M/010Propagační výtvarnictví -
vědecká kresba a ilustrace
82-41-M/032Grafika v reklamní praxi
82-41-M/035Propagační výtvarnictví -
grafická úprava tiskovin
82-41-M/06Výtvarné zpracování kovů a
drahých kamenů
82-41-M/012Výtvarné zpracování kovů a
drahých kamenů - plošné a
plastické rytí
3, 7a, 9a, 191. etapa
1)
82-41-M/013Výtvarné zpracování kovů a
drahých kamenů - umělecké
zámečnictví a kovářství
82-41-M/014Výtvarné zpracování kovů a
drahých kamenů - zlatnictví
a stříbrnictví
82-41-M/015Výtvarné zpracování kovů a
drahých kamenů - broušení a
rytí drahých kamenů
82-41-M/016Výtvarné zpracování kovů a
drahých kamenů - umělecké
odlévání
82-41-M/07Modelářství a návrhářství
oděvů
82-41-M/022Modelářství a návrhářství
oděvů
3, 191. etapa
1)
82-41-M/08Tvorba hraček a herních
předmětů
82-41-M/023Tvorba hraček a
dekorativních předmětů
4,9a,193. etapa
3)
82-41-M/09Modelářství a návrhářství
obuvi a módních doplňků
82-41-M/028Modelářství a návrhářství
obuvi a módních doplňků
9a2. etapa
2)
82-41-M/10Řezbářství82-41-M/030Tvarování dřeva a řezbářství4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/11Design interiéru82-41-M/026Konstrukce a tvorba nábytku281. etapa
1)
82-41-M/033Design interiérů
82-41-M/12Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu
82-41-M/036Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu -
zdobení
3,7a,9a,192. etapa
2)
82-41-M/037Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu -
vytváření keramiky
82-41-M/038Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu -
kamnářství
82-41-M/018Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu -
modelářství
82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a
světelných objektů
82-41-M/024Design světelných objektů3,5,7a,9a,192. etapa
2)
82-41-M/039Výtvarné zpracování skla -
modelářství lisovaného skla
82-41-M/040Výtvarné zpracování skla -
broušení a vzorování
broušeného skla
82-41-M/041Výtvarné zpracování skla -
hutní tvarování skla
82-41-M/042Výtvarné zpracování skla -
tvarování, malování a
leptání skla
82-41-M/043Výtvarné zpracování skla -
rytí skla
82-41-M/044Výtvarné zpracování skla -
tvorba a výroba skleněných
figurek
82-41-M/045Výtvarné zpracování skla -
vzorkařství skleněné
bižutérie
82-41-M/14Textilní výtvarnictví82-41-M/046Textilní výtvarnictví -
tkalcovská a tiskařská
tvorba
4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/047Textilní výtvarnictví -
tkalcovská tvorba
82-41-M/048Textilní výtvarnictví -
tiskařská tvorba
82-41-M/049Textilní výtvarnictví - ruční
výtvarné zpracování textilií
82-41-M/050Textilní výtvarnictví -
pletařská tvorba
82-41-M/051Textilní výtvarnictví -
krajkářská a vyšívačská
tvorba
82-41-M/052Textilní výtvarnictví - ruční
tisk a ruční tkaní
82-41-M/053Textilní výtvarnictví -
tvorba dekorativních
předmětů z textilních a
přírodních materiálů
82-41-M/15Tvorba a vzorování
bižuterie
82-41-M/054Tvorba a vzorování
bižutérie - tvarování a
rytectví raznic
4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/055Tvorba a vzorování
bižutérie - pasířství
82-41-M/056Tvorba a vzorování
bižutérie - povrchové
zušlechťování
82-41-M/057Tvorba a vzorování
bižutérie -
uměleckoprůmyslové
zpracování kovů
82-41-M/16Kamenosochařství82-41-M/058Kamenosochařství -
kamenosochařská tvorba
4,7a,8a,193. etapa
3)
82-41-M/17Multimediální tvorba26-46-M/001Obrazová a zvuková
technika - technické
zaměření
282. etapa
2)
26-46-M/002Obrazová a zvuková
technika -
technologickoorganizační
zaměření
82-41-M/061Virtuální grafika
82-41-M/18Uměleckořemeslná stavba
varhan
82-41-M/031Uměleckořemeslná stavba
varhan
3,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-42-M/01Konzervátorství a
restaurátorství
82-42-M/001Konzervátorství a
restaurátorství
4,7a,8a,9a3. etapa
3)
82-42-M/002Kamenosochařství -
restaurování a konzervování
kamene
82-44-M/02Ladění klavírů a
příbuzných nástrojů
82-44-M/002Ladění klavírů3,9a3. etapa
3)
82-48-L/01Starožitník82-48-L/001Starožitník66282. etapa
2)
82-51-L/01Uměleckořemeslné
zpracování kovů
82-51-L/003Uměleckořemeslné
zpracování kovů - práce
kovářské a zámečnické
664,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/004Uměleckořemeslné
zpracování kovů - práce
pasířské
82-51-L/024Uměleckořemeslné
zpracování kovů - práce
rytecké
82-51-L/02Uměleckořemeslné
zpracování dřeva
82-51-L/006Uměleckořemeslné
zpracování dřeva - práce
truhlářské
664,8a,9a,192. etapa
2)
82-51-L/007Uměleckořemeslné
zpracování dřeva - práce
řezbářské
82-51-L/008Uměleckořemeslné
zpracování dřeva - práce
čalounické a dekoratérské
82-51-L/03Uměleckořemeslné
zpracování textilu
82-51-L/011Uměleckořemeslné
zpracování textilu - práce
tkalcovské
664,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/012Uměleckořemeslné
zpracování textilu - ruční
výšivka
82-51-L/029Uměleckořemeslné
zpracování textilu - práce
gobelínářské
82-51-L/04Uměleckořemeslné
zpracování kamene a
keramiky
82-51-L/014Uměleckořemeslné
zpracování kamene a
keramiky - práce keramické
664,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/022Uměleckořemeslné
zpracování kamene a
keramiky - práce
kamenosochařské
82-51-L/05Uměleckořemeslné
zpracování skla
82-51-L/017Uměleckořemeslné
zpracování skla - hutní
tvarování
662,3,5,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/018Uměleckořemeslné
zpracování skla - broušení a
rytí
82-51-L/019Uměleckořemeslné
zpracování skla - umělecké
vitráže
82-51-L/020Uměleckořemeslné
zpracování skla - malba skla
82-51-L/06Uměleckořemeslná stavba
hudebních nástrojů
82-51-L/009Uměleckořemeslná stavba
hudebních nástrojů - strunné
nástroje
663,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/010Uměleckořemeslná stavba
hudebních nástrojů -
klávesové nástroje
82-51-L/027Uměleckořemeslná stavba
hudebních nástrojů -
dechové a bicí nástroje

Poznámky k tab. D2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

5) Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává
informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.

6) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce
podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

7) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením
dohody s Ministerstvem vnitra.

Dvojjazyčná (bilingvní) gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, budou do doby schválení rámcového vzdělávacího programu pro
dvojjazyčná gymnázia nadále používat kódové označení oboru vzdělání 79-41-K/610.

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-L/501Hornictví6)
21-43-L/504Hutnictví
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/506Provozní technika
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik5)
26-41-L/501Elektrotechnika
26-41-L/506Provozní elektrotechnika
26-45-M/01Telekomunikace5)
26-45-L/503Zařízení sdělovací techniky
26-46-L/505Autoelektronika
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/501Provozní chemie
28-42-L/502Provozní chemie - chemicko - technologické procesy
28-42-L/503Provozní chemie - výroba celulózy a papíru
28-42-L/505Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů
28-42-L/506Provozní chemie - analytická chemie
28-45-L/501Sklářský průmysl
28-46-L/501Keramický průmysl
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-M/01Technologie potravin5)
29-41-L/501Potravinářská technologie
29-41-L/502Potravinářský průmysl
29-43-L/502Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek
29-43-L/503Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství
29-43-L/504Potravinářská technologie - zpracování mouky
29-44-L/502Potravinářská technologie - zpracování masa
29-45-L/501Potravinářská technologie - kvasná technologie
29-46-L/502Potravinářská technologie - zpracování mléka
29-48-L/501Potravinářská technologie - konzervárenství
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-L/503Textilní průmysl
31-41-L/504Textilní průmysl - textilní technologie
31-41-L/505Textilní výroba a podnikatelství2)
31-42-L/502Textilní průmysl - zušlechťování textilií
31-43-M/01Oděvnictví5)
31-43-L/01Oděvní technik5)
31-43-L/501Oděvnictví
31-43-L/503Krejčí-podnikatel
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-42-L/502Kožedělná výroba6)
32-43-L/502Kožešnická konfekce6)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba5)
33-42-L/502Dřevařská a nábytkářská výroba
33-43-M/01Výroba hudebních nástrojů5)
33-43-L/501Výroba hudebních nástrojů6)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/501Polygrafický průmysl
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích5)
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média5)
34-56-L/01Fotograf5)
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin5)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-45-M/01Technická zařízení budov5)
36-42-L/502Silniční stavitelství
36-44-L/502Stavební provoz
36-45-L/505Technik plynových zařízení a tepelných soustav
37 Doprava a spoje
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy5)
37-41-L/503Dopravní provoz
37-42-M/01Logistické a finanční služby5)
37-42-L/501Poštovní provoz
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
39-08-L/501Požární ochrana4), 6)
39-41-L/01Autotronik5)
39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení
41 Zemědělství a lesnictví
41-41-M/01Agropodnikání5)
41-41-L/503Zemědělství
41-41-L/504Zemědělství - rybářství
41-43-M/01Rybářství5)
41-43-L/507Trenérství dostihových a sportovních koní
41-44-M/01Zahradnictví5)
41-44-L/501Zahradnictví
41-45-M/01Mechanizace a služby5)
41-45-L/505Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
41-46-L/502Lesní hospodářství
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent5)
63 Ekonomika a administrativa
63-41-L/501Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem3)
63-41-L/503Podnikání, obchod a služby3)
63-41-L/504Podnikání a management3)
63-41-L/505Podnikatel3)
63-41-L/506Základy podnikání3)
63-41-L/507Podnikové hospodaření3)
63-41-L/509Podnikatel pro obchod a služby3)
63-41-L/510Podnikatelství pro obchod a peněžnictví3)
63-41-L/511Podnikatelství malých firem3)
63-41-L/512Podnikatelská administrativa3)
63-41-L/513Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním3)
63-41-L/514Obchodní manager3)
63-41-L/515Obchodně podnikatelské činnosti3)
63-41-L/516Provoz a řízení obchodních a výrobních firem3)
63-42-L/502Technickohospodářské a správní činnosti
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-L/524Podnikání
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01Gastronomie5)
65-41-L/502Veřejné stravování3)
65-41-L/503Gastronomické služby3)
65-41-L/504Společné stravování
65-42-L/502Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch3)
66 Obchod
66-41-L/01Obchodník5)
66-41-L/501Provoz obchodu
66-42-L/503Propagace
66-44-L/501Skladové hospodářství
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/501Veřejně pořádková činnost
68-42-L/503Veřejnoprávní ochrana3)
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční5)
69-41-L/502Vlasová kosmetika
69-41-L/503Pleťová kosmetika
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-L/501Vychovatelství pro ústavy sociální péče1), 6)
82 Umění a užité umění
82-41-L/501Textilní výtvarnictví3)
82-41-L/503Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství3)
82-42-L/501Konzervátorství a restaurátorství3)
82-48-L/01Starožitník5)
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva5)
82-51-L/501Umělecké řemeslné práce
82-51-L/536Scénická tvorba

Poznámky k tab. D3:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám).

4) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.

5) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

6) Platnost oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem.

D4) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

SkupinaKódObor vzdělání, pro
který byl vydán rámcový vzdělávací program
Kód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníKód oboru poskytujícího vzdělání s výučním listemNázev oboru poskytujícího vzdělání s výučním listemZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
123456789
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/51Hutník operátor21-43-L/504Hutnictví21-52-H/01Hutník3,8a,194. etapa 2)
21-44-L/51Technik modelových zařízení21-53-H/01Modelář2, 3, 5, 7a, 19, 20, 214. etapa 2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/51Provozní technika23-43-L/506Provozní technika21-52-H/01Hutník284. etapa 2)
21-53-H/01Modelář
21-55-H/01Slévač
23-51-H/01Strojní mechanik
23-52-H/01Nástrojař
23-55-H/01Klempíř
23-55-H/02Karosář
23-56-H/01Obráběč kovů
23-57-H/01Kovář
23-61-H/01Autolakýrník
23-62-H/001Optik
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01Puškař
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01Malíř a lakýrník
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/02Opravář lesnických strojů
23-44-L/51Mechanik strojů a zařízení39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení23-51-H/01Strojní mechanik2, 4, 5, 7a, 9a, 194. etapa 2)
23-52-H/01Nástrojař
23-62-H/01Jemný mechanik
23-65-H/01Strojník
23-65-H/02Lodník
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/02Opravář lesnických strojů
23-45-L/51Mechanik seřizovač23-51-H/01Strojní mechanik1, 3, 7a, 194. etapa 2)
23-52-H/01Nástrojař
23-56-H/01Obráběč kovů
23-62-L/51Optik23-62-H/001Optik3,194. etapa 2)
23-62-H/01Jemný mechanik3
23-69-L/51Technik - puškař23-69-H/01Puškař3, 7a, 19, 20, 274. etapa 2)
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/51Mechanik elektrotechnik26-41-L/01Mechanik elektrotechnik426-51-H/01Elektrikář3,224. etapa 2)
26-51-H/02Elektrikář -silnoproud
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-59-H/01Spojový mechanik
26-41-L/501Elektrotechnika
39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení
26-41-L/52Provozní elektrotechnika26-41-L/501Elektrotechnika26-51-H/01Elektrikář3,224. etapa 2)
26-51-H/02Elektrikář -silnoproud
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-57-H/01Autoelektrikář
26-59-H/01Spojový mechanik
26-41-L/506Provozní elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace26-45-M/01Telekomunikace526-59-H/01Spojový mechanik3,224. etapa 2)
26-45-L/503Zařízení sdělovací techniky
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/51Chemik operátor28-42-L/501Provozní chemie28-52-H/01Chemik9a, 104. etapa 2)
28-42-L/502Provozní chemie - chemicko-technologické procesy
28-42-L/503Provozní chemie - výroba celulózy a papíru
28-42-L/505Provozní chemie -zpracování kaučuku a plastů
28-42-L/506Provozní chemie -analytická chemie
28-45-L/51Sklářský a keramický průmysl28-45-L/501Sklářský průmysl28-57-H/01Výrobce a dekoratér keramiky9a, 194. etapa 2)
28-58-H/01Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
28-63-H/01Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
28-46-L/501Keramický průmysl
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-L/51Technologie potravin29-41-M/01Technologie potravin629-51-H/01Výrobce potravin9a, 264. etapa 2)
29-53-H/01Pekař
29-54-H/01Cukrář
29-56-H/01Řezník - uzenář
65-51-H/01Kuchař - číšník
29-41-L/501Potravinářská technologie
29-41-L/502Potravinářský průmysl
29-43-L/502Potravinářská technologie -výroba cukru a cukrovinek
29-43-L/503Potravinářská technologie -průmyslová výroba krmiv a mlynářství
29-43-L/504Potravinářská technologie -zpracování mouky
29-44-L/502Potravinářská technologie -zpracování masa
29-45-L/501Potravinářská technologie -kvasná technologie
29-46-L/502Potravinářská technologie -zpracování mléka
29-48-L/501Potravinářská technologie -konzervárenství
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-43-L/51Oděvnictví31-43-M/01Oděvnictví731-58-H/01Krejčí3, 9a, 194. etapa 2)
31-43-L/01Oděvní technik8
31-43-L/501Oděvnictví
31-43-L/503Krejčí-podnikatel
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-L/51Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba933-56-H/01Truhlář9a4. etapa 2)
33-59-H/01Čalouník
41-57-H/01Zpracovatel dřeva
33-42-L/502Dřevařská a nábytkářská výroba
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/51Polygrafický průmysl34-41-L/501Polygrafický průmysl34-52-H/01Tiskař na polygrafických strojích284. etapa 2)
34-53-H/01 Reprodukční grafik
34-57-H/01 Knihař
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích10
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média11
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin12
34-56-L/51Fotograf34-56-L/01Fotograf1334-56-H/001Fotograf9a4. etapa 2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-44-L/51Stavební provoz36-42-L/502Silniční stavitelství36-54-H/01Kameník284. etapa 2)
36-44-L/502Stavební provoz36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
36-56-H/01Kominík
36-58-H/01Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
36-59-H/01Podlahář
36-62-H/01Sklenář
36-63-H/01Štukatér
36-64-H/01Tesař
36-65-H/01Vodař
36-66-H/01Montér suchých staveb
36-67-H/01Zedník
36-67-H/02Kamnář
36-69-H/01Pokrývač
39-41-H/01Malíř a lakýrník
36-45-L/52Technik plynových zařízení a tepelných soustav36-45-M/01Technická zařízení budov1423-66-H/001Mechanik opravář15284. etapa 2)
36-52-H/01Instalatér
36-52-H/02Mechanik plynových zařízení
36-45-L/505Technik plynových zařízení a tepelných soustav
37 Doprava a spoje
37-42-L/51Logistické a finanční služby37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy1637-51-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy284. etapa 2)
37-52-H/01Železničář
37-41-L/503Dopravní provoz
37-42-M/01Logistické a finanční služby17
37-42-L/501Poštovní provoz
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-L/51Autotronik39-41-L/01Autotronik1826-57-H/01Autoelektrikář3, 7a, 9a4. etapa 2)
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel
26-46-L/505Autoelektronika
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/51Rybářství41-43-M/01Rybářství1941-53-H/01Rybář1, 4, 8a, 19, 274. etapa 2)
41-41-L/504Zemědělství - rybářství
41-43-L/52Trenérství dostihových a sportovních koní41-43-L/507Trenérství dostihových a sportovních koní41-51-H/01Zemědělec -farmářl,4,7a,8b, 11,193. etapa 1)
41-53-H/02Jezdec a chovatel koní
41-44-L/51Zahradnictví41-44-M/01Zahradnictví2041-51-H/02Včelař4, 9a, 10, 19, 274. etapa 2)
41-52-H/01Zahradník
41-44-L/501Zahradnictví
41-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství41-45-M/01Mechanizace a služby2123-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel4, 9b, 274. etapa 2)
41-51-H/01Zemědělec -farmář
41-52-H/01Zahradník
41-54-H/01Podkovář a zemědělský kovář
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
41-56-H/01Lesní mechanizátor
41-56-H/02Opravář lesnických strojů
41-57-H/01Zpracovatel dřeva
41-41-L/503Zemědělství
41-45-L/505Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
41-46-L/502Lesní hospodářství
53 Zdravotnictví
53-41-L/51Zdravotnický asistent53-41-M/01Zdravotnický asistent2253-41-H/01Ošetřovatel1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 234. etapa 2)
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-L/51Podnikání2363-41-L/501Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem283. etapa 1)
63-41-L/503Podnikání, obchod a služby
63-41-L/504Podnikání a management
63-41-L/505Podnikatel
63-41-L/506Základy podnikání
63-41-L/507Podnikové hospodaření
63-41-L/509Podnikatel pro obchod a služby
63-41-L/510Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-L/511Podnikatelství malých firem
63-41-L/512Podnikatelská administrativa
63-41-L/513Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním
63-41-L/514Obchodní manager
63-41-L/515Obchodně podnikatelské činnosti
63-41-L/516Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
63-42-L/502Technickohospodářské a správní činnosti
64-41-L/524Podnikání
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/51Gastronomie65-41-L/01Gastronomie2465-51-H/01Kuchař - číšník264. etapa 2)
65-41-L/502Veřejné stravování
65-41-L/503Gastronomické služby
65-41-L/504Společné stravování
65-42-L/502Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
66 Obchod
66-41-L/51Obchodník66-41-L/01Obchodník2566-51-H/01Prodavač284. etapa 2)
66-41-L/501Provoz obchodu
66-44-L/501Skladové hospodářství
66-42-L/51Propagace66-42-L/503Propagace66-52-H/01Aranžér9a4. etapa 2)
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/51Bezpečnostní služby2668-42-L/501Veřejně pořádková činnost23, 274. etapa 2)
68-42-L/503Veřejnoprávní ochrana
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/51Masér sportovní a rekondiční69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční2769-53-H/01Rekondiční a sportovní masér7a, 8a, 9a, 23, 264. etapa 2)
82 Umění a užité umění
82-51-L/51Umělecké řemeslné práce82-41-L/501Textilní výtvarnictví82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 4,7a,9a,193. etapa 1)
82-51-H/02Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/03 Zlatník a klenotník
82-51-H/04Umělecký keramik
82-51-H/05Vlásenkář a maskér
82-51-H/06Umělecký štukatér
82-51-H/07Umělecký pozlacovač
82-51-H/08Umělecký sklenář
82-51-H/09Umělecký rytec
82-41-L/503Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
82-42-L/501Konzervátorství a restaurátorství
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva28
82-51-L/501Umělecké řemeslné práce
82-51-L/536Scénická tvorba

Poznámky k tab. D4:

1 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem

3 Pouze při zaměření na mechanika optických přístrojů.

Oddíl E

Soustava oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání

E1) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníKód studijních oborů podle dřívějších předpisůPoznámky
12345
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-N/002Správa ochrany životního prostředí16-25-7
16-01-N/003Vodní hospodářství a ekologie16-26-7
16-01-N/004Monitorování životního prostředí16-27-7
16-02-N/001Vodní a odpadové hospodářství16-30-7
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-N/001Optimalizace strojírenských technologií23-64-7
23-41-N/002Výrobní technologie ve strojírenství23-66-7
23-41-N/003Strojírenství23-81-7
23-41-N/004Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku23-81-7/01
23-41-N/005Jakost a metrologienebyl přidělen
23-41-N/006Stavba obráběcích strojůnebyl přidělen
23-45-N/001Automobilová diagnostika a servis23-83-7
23-45-N/002Diagnostika silničních vozidel37-64-7
23-45-N/003Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod39-49-7
23-45-N/004Diagnostika a servis motorových vozidelnebyl přidělen
23-45-N/005Autoelektronika a opravy silničních motorových vozidelnebyl přidělen
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-31-N/002Výpočetní technika26-17-7
26-31-N/004Automatizace a informatika26-29-7
26-31-N/005Výpočetní technika a základy programování26-55-7
26-31-N/006Počítačová podpora v řízení podniku26-58-7
26-31-N/007Aplikace výpočetní techniky26-62-7
26-31-N/011Výpočetní systémy26-81-7
26-31-N/012Systémy informační26-88-7/01
26-31-N/013Užití počítačů26-94-7
26-31-N/014Počítačová grafika v elektrotechnice26-95-7
26-31-N/015Počítačové systémy26-97-7/01
26-31-N/016Počítačové systémy elektronické26-97-7/51
26-42-N/001Silnoproudá elektrotechnika26-32-7
26-43-N/002Slaboproudá elektrotechnika26-65-7
26-43-N/003Lékařská elektronika26-74-7
26-44-N/001Automatizační technika26-66-7
26-44-N/003Automatizované systémy26-88-7/11
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-32-N/001Sklářství27-29-7
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-31-N/001Technologie potravinářských výrob29-27-7
29-31-N/002Technologie a hygiena potravin29-28-7
29-31-N/003Zpracování mléka29-45-7
29-31-N/004Analýza potravin29-51-7
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-31-N/001Textilní technologické procesy31-30-7
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-31-N/001Obuvnická technologie32-37-7
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-N/001Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce33-30-7
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-N/001Stavební obnova památek36-15-7
36-41-N/002Realizace pozemních stavebnebyl přidělen
36-41-N/003Stavebnictví36-46-7
36-41-N/005Stavby pozemní36-97-7/09
36-42-N/001Železniční stavitelství36-51-7
36-42-N/003Inženýrské stavitelství36-70-7
36-42-N/004Stavby inženýrské36-97-7/08
36-47-N/001Organizace a řízení ve stavebnictvínebyl přidělen
36-47-N/002Ochrana památek a krajinynebyl přidělen
37 Doprava a spoje
37-41-N/001Management a logistika37-97-7/04
37-41-N/002Celnictví a spedice37-99-7/01
37-41-N/003Provoz a ekonomika dopravynebyl přidělen
37-41-N/004Mezinárodní silniční doprava a přepravanebyl přidělen
39-08-N/001Prevence rizik a záchranářstvínebyl přidělen
39-41-N/001Výrobní a řídící systémy podniku23-97-7/06
39-41-N/002Řídící technika39-30-7
39-41-N/003Automatizované informační systémy řízení v ekonomice63-38-7
41 Zemědělství a lesnictví
41-31-N/001Obnova a rozvoj venkova39-52-7
41-31-N/002Zemědělské podnikání42-09-7
41-31-N/003Zemědělský manažer42-10-7
41-31-N/005Zahradní a krajinná tvorba42-25-7
41-31-N/006Péče o krajinu42-26-7
41-31-N/007Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami42-29-7
41-31-N/009Šlechtitelství42-34-7
41-31-N/010Agroturistika42-50-7
41-32-N/001Lesnictví42-19-7
41-32-N/002Vyšší odborné lesnictví42-28-7
53 Zdravotnictví
53-41-N/001Diplomovaná všeobecná sestra53-51-7
53-41-N/002Diplomovaná dětská sestra53-52-7
53-41-N/003Diplomovaná porodní asistentka53-53-7
53-41-N/004Diplomový zdravotnický záchranář53-57-7
53-41-N/005Diplomovaná sestra pro intenzivní péči53-59-7
53-41-N/006Diplomovaná sestra pro psychiatrii53-60-7
53-41-N/007Diplomovaná dentální hygienistka53-58-7
53-42-N/001Diplomovaný ergoterapeut53-54-7
53-42-N/002Diplomovaný fyzioterapeut53-55-7
53-43-N/003Diplomovaný zdravotní laborant53-66-7
53-44-N/001Diplomovaný oční technik53-63-7
53-44-N/002Diplomovaný zubní technik53-64-7
53-44-N/003Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníkanebyl přidělen
53-45-N/002Diplomovaná dietní sestra53-61-7
53-45-N/004Diplomovaný radiologický asistent53-56-7
53-45-N/005Diplomovaný asistent hygienické služby53-65-7
61 Filozofie, teologie
61-41-N/004Teologicko-pastorační činnost61-83-7
61-41-N/005Teologická a pastorační činnost61-99-7/01
61-41-N/006Katecheticko-pastorační činnost61-99-7/02
61-41-N/007Misijní a teologická činnost61-99-7/03
61-41-N/008Teologie a pastoracenebyl přidělen
63 Ekonomika a administrativa
63-41-N/001Mezinárodní obchod62-10-7
63-41-N/004Obchodní podnikání62-71-7
63-41-N/005Marketing62-83-7
63-41-N/007Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací63-23-7
63-41-N/008Účetnictví a finanční hospodaření63-37-7
63-41-N/010Účetnictví63-72-7
63-41-N/011Prokurista63-73-7
63-41-N/012Finance a účetnictví63-74-7
63-41-N/013Finanční a ekonomické poradenství63-75-7
63-41-N/014Firemní ekonomika63-78-7
63-41-N/015Ekonomika podniku a management63-80-7
63-41-N/016Financování a účetnictví63-81-7
63-41-N/017Ekonomika a management podniku63-82-7
63-41-N/018Účetnictví a daně63-83-7
63-41-N/019Obchodní podnikatelství63-95-7/03
63-41-N/020Obchod a právo v obchodu63-95-7/04
63-41-N/023Ekonomika mezinárodního hospodářství63-97-7/07
63-41-N/024Marketing pro střední stupeň řízení63-97-7/09
63-41-N/025Mezinárodní obchodní styk63-97-7/10
63-41-N/026Firemní management63-97-7/51
63-41-N/027Ekonomika a zahraniční obchod63-97-7/53
63-41-N/029Podnikání a management63-99-7/04
63-41-N/031Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství39-99-7/22
63-41-N/032Prokurista firmy63-99-7/48
63-41-N/033Zahraniční obchod63-99-7/49
63-41-N/035Daně a účetnictví63-99-7/98
63-41-N/037Firemní obchodníknebyl přidělen
63-43-N/001Odhadcovství63-95-7/01
63-43-N/002Bankovnictví a pojišťovnictví63-95-7/02
63-43-N/003Sociální pojišťovnictví63-95-7/05
63-43-N/004Finanční poradenství63-14-7/06
63-43-N/005Bankovnictví a finance63-95-7/08
63-43-N/006Pojišťovnictví a management63-95-7/14
63-43-N/007Finance a řízení63-97-7/03
63-43-N/008Bankovnictví63-97-7/05
63-43-N/009Finanční řízení63-98-7/06
63-43-N/010Účetnictví a finanční řízení63-97-7/08
63-43-N/011Pojišťovnictví63-97-7/11
63-43-N/013Finance, účetnictví, finanční řízení63-99-7/21
63-43-N/014Finance a bankovnictví63-99-7/38
63-43-N/015Účetnictví a finance63-99-7/97
63-43-N/016Finance a daněnebyl přidělen
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-31-N/002Strojírenský management23-82-7
64-31-N/003Management elektrotechniky26-98-7/51
64-31-N/005Výrobní a obchodní manager textilu31-31-7
64-31-N/006Logistika a management37-40-7
64-31-N/007Obchodník v dopravě37-65-7
64-31-N/008Management dopravy37-98-7/05
64-31-N/009Marketing výpočetní techniky39-51-7
64-31-N/011Management technických oborů39-98-7/01
64-31-N/012Ekonomika strojírenství63-79-7
64-31-N/013Management cestovního ruchu63-98-7/52
64-31-N/015Manažer a ekonom firmy63-99-7/95
64-31-N/016Manažer sportu63-99-7/96
64-31-N/017Management tělesné výchovy a sportunebyl přidělen
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-N/001Gastronomie a služby cestovního ruchu63-95-7/01
65-42-N/001Cestovní ruch63-14-7
65-42-N/002Řízení hotelového provozu63-36-7
65-42-N/003Rozvoj a řízení regionální turistiky63-76-7
65-42-N/004Řízení hotelnictví a turistických služeb63-77-7
65-42-N/005Cestovní ruch63-95-7/13
65-42-N/007Turismusnebyl přidělen
65-42-N/009Management hotelového provozunebyl přidělen
66 Obchod
66-41-N/001Podnikatel pro obchod a služby63-99-7/40
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-N/001Personální řízení63-66-7
68-41-N/003Právo komerční68-97-7/51
68-41-N/004Právní činnost68-99-7/02
68-41-N/005Ekonomicko-právní činnost68-99-7/03
68-41-N/006Komerční právo68-99-7/05
68-41-N/007Správní činnost; 01 Veřejná správa; 02 Administrativa justice68-99-7/10
68-41-N/010Personální prácenebyl přidělen
68-42-N/001Prevence kriminality68-99-7/12
68-42-N/002Krizové řízenínebyl přidělen
68-43-N/001Informatika ve státní správě39-48-7
68-43-N/002Veřejná správa (regionální)63-84-7
68-43-N/003Diplomatické služby a Public relations63-95-7/11
68-43-N/005Veřejná správa63-99-7/14
68-43-N/006Uzemní správa a samospráva63-997/08
68-43-N/007Hospodářsko-správní činnost68-99-7/09
68-43-N/008Veřejná správa (územní)nebyl přidělen
68-43-N/009Regionální správa a EUnebyl přidělen
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-N/001Informační management72-30-7
72-41-N/003Informační systémy72-41-7
72-42-N/001Masová komunikace72-24-7
72-42-N/002Publicistika72-40-7
72-42-N/003Stylistika a její tvůrčí využití73-99-7/01
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-N/001Pedagogika specifických činností ve volném čase76-44-7
75-31-N/002Pedagogika volného času76-48-7
75-31-N/006Pedagogika - vychovatelství76-97-7/04
75-32-N/002Charitní a sociální činnost68-41-7
75-32-N/005Sociální pedagogika a teologie75-97-7/51
75-32-N/007Sociální pedagogika76-89-7
75-32-N/008Sociální a humanitární prácenebyl přidělen
75-41-N/001Sociální a teologická činnost61-99-7/04
75-41-N/002Sociální práce67-22-7
75-41-N/003Sociálně právní činnost68-51-7
75-41-N/007Charitní a sociální péče68-99-7/11
82 Umění a užité umění
82-41-N/004Multimediální umělecká tvorbanebyl přidělen
82-41-N/005Reklamní tvorbanebyl přidělen
82-41-N/011Užitá malba82-22-7
82-41-N/014Ražená medaile a mince82-39-7
82-41-N/017Tvorba uměleckého skla82-53-7
82-41-N/019Textilní výtvarník82-65-7
82-41-N/020Grafický design a realizace tiskovin82-66-7
82-41-N/021Obalový a grafický design82-67-7
82-41-N/022Oděvní návrhářství82-68-7
82-41-N/023Design herních předmětů82-69-7
82-41-N/025Malba a přidružené technikyNebyl přidělen
82-41-N/026Sochařská tvorbanebyl přidělen
82-41-N/027Grafická tvorbanebyl přidělen
82-41-N/028Interaktivní grafikanebyl přidělen
82-42-N/003Konzervování a restaurování keramiky82-45-7/01
82-42-N/004Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby82-45-7/02
82-42-N/005Řezbářství a restaurování dřeva82-70-7
82-42-N/009Péče o památky82-99-7/19
82-42-N/010Restaurování kovůnebyl přidělen
82-42-N/011Konzervování a restaurování textiliínebyl přidělen
82-42-N/012Konzervování a restaurování malířských a dekor. techniknebyl přidělen
82-43-N/004Výtvarné zpracování animovaného filmu82-99-7/02
82-43-N/008Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě82-99-7/16
82-43-N/009Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby82-99-7/17
82-44-N/001Hudba - jazz
82-47-N/004Tvorba textu a scénáře82-74-7
82-47-N/005Dramatické umění a moderování82-99-7/14
82-47-N/006Loutkářské umění82-99-7/18

Poznámka k tab. E1:

Dobíhající soustava pozbývá platnosti k 31. 8. 2012.

E2) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

Skupina Kód
1)
Obor vzdělání Zdravotní omezení podle
přílohy č. 2 k tomuto
nařízení vlády
Poznámky
1 2 3 5 6
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-N/.. Ekologie a životní prostředí 28
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-31-N/.. Hutní a slévárenská výroba 28
21-42-N/.. Těžba a zpracování surovin 28
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-N/.. Strojírenství 28
23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení 28
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-N/.. Elektrotechnika 3,22
26-45-N/.. Telekomunikace 3,22
26-47-N/.. Informační technologie 3,22
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-32-N/.. Chemie silikátů 9a
28-44-N/.. Aplikovaná chemie 9a
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-N/.. Potravinářství 9a
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-N/.. Textilnictví 9a
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-31-N/.. Zpracování usní, plastů a pryže 9a
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-N/.. Zpracování dřeva 9a
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-31-N/.. Polygrafie 28
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-N/.. Stavebnictví
37 Doprava a spoje
37-41-N/.. Doprava 28
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
39-08-N/.. Požární ochrana a bezpečnost práce 23,27
39-41-N/.. Technický interdisciplinární 28
39-43-N/.. Diplomovaný oční optik 3, 4, 23 2)
41 Zemědělství a lesnictví
41-31-N/.. Zemědělství 28
41-32-N/.. Lesnictví 28
41-44-N/.. Zahradnictví 28
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-31-N/.. Veterinářství 4, 7b, 8b, 9a, 16
53 Zdravotnictví
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-43-N/2. Diplomovaný zdravotní laborant 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-44-N/3. Diplomovaný ortotik-protetik 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
61 Filozofie, teologie
61-41-N/.. Teologická a pastorační činnost 28
63 Ekonomika a administrativa
63-41-N/.. Ekonomika a podnikání 28
63-42-N/.. Personální řízení 28
63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 28
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-31-N/.. Management 28
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-N/.. Hotelnictví 26
65-43-N/.. Cestovní ruch 28
66 Obchod
66-41-N/.. Obchod28
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-N/.. Obecně právní činnost 28
68-42-N/.. Bezpečnostně právní činnost 23,27
68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost 23
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-N/.. Informační služby a knihovnictví 28
72-42-N/.. Publicistika 28
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
74-41-N/.. Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti 25
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika 23
75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 23
75-33-N/.. Pedagogické asistenství 23
82 Umění a užité umění
82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 28
82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství 9a
82-43-N/.. Multimediální tvorba 28
82-44-N/.. Hudba 28
82-45-N/.. Zpěv 28
82-46-N/.. Tanec 8a, 11
82-47-N/.. Dramatické umění 8a, 11
91 Teorie vojenského umění
91-11-N/.. Ochrana vojsk a obyvatelstva27

Poznámky k tab. E2:

1) Jedna, popřípadě dvě tečky za lomítkem v kódu oboru vzdělání budou při udělení akreditace vzdělávacímu programu vyššího odborného vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nahrazeny číselným kódem.

2) Obor vzdělání 39-43-N/.. Diplomovaný oční optik nahrazuje v plném rozsahu obor vzdělání 53-44-N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka.

Oddíl F

Soustava oborů vzdělání poskytujících vzdělání v konzervatoři

F1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
82 Umění a užité umění
82-44-M/001Hudba
82-45-M/001Zpěv
82-46-M/001Tanec
82-47-M/001Hudebně dramatické umění
82-44-N/001Hudba
82-45-N/001Zpěv
82-46-N/001Tanec
82-47-N/001Hudebně dramatické umění

F2) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl
vydán rámcový vzdělávací
program
Kód nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný obor vzděláníZdravotní omezení podle
přílohy č. 2
k tomuto nařízení vlády
Poznámky
1234589
82 Umění a užité umění
82-44-M/01Hudba82-44-M/001Hudba284. etapa
1)
82-45-M/0lZpěv82-45-M/001Zpěv284. etapa
1)
82-46-M/01Tanec82-46-M/001Tanec44. etapa
1)
82-47-M/01Hudebně dramatické umění82-47-M/001Hudebně dramatické umění284. etapa
1)
82-44-P/01Hudba82-44-N/001Hudba284. etapa
1)
82-45-P/01Zpěv82-45-N/001Zpěv284. etapa
1)
82-46-P/01Tanec82-46-N/001Tanec44. etapa
1)
82-47-P/01Hudebně dramatické umění82-47-N/001Hudebně dramatické umění284. etapa
1)

Poznámka k tab. F2:

1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,

b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud

a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,

b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,

b) látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).

13. Krvácivé stavy.

14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.

15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.

18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.

25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Přesunout nahoru