Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 208/2010 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Částka 70/2010
Platnost od 25.06.2010
Účinnost od 01.07.2010
Zrušeno k 04.09.2015 (206/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

208

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných na trh, jejich členění a jednotlivé postupy posuzování jejich shody se základními bezpečnostními požadavky,

b) základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh,

c) způsob opatřování pyrotechnických výrobků označením CE a dalšími označeními v závislosti na druhu a kategorii pyrotechnických výrobků, včetně způsobu označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech,

d) požadavky na dosažené vzdělání osob s odbornou způsobilostí, formu, obsah a rozsah odborného školení, organizaci výuky, zkušební řád a způsob vydávání, registrace a odebírání osvědčení o odborné způsobilosti.

§ 2

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

(1) Zábavní pyrotechnika, kterou se rozumí pyrotechnické výrobky určené k zábavním účelům, se dělí na

a) kategorii 1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,

b) kategorii 2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,

c) kategorii 3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,

d) kategorii 4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

(2) Divadelní pyrotechnika, kterou se rozumí pyrotechnické výrobky určené pro použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí, nebo pro podobné použití, se dělí na

a) kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,

b) kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí.

(3) Ostatní pyrotechnické výrobky, kterými se rozumí pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika nebo divadelní pyrotechnika, a kterými jsou zejména pyrotechnické výrobky určené pro použití ve vozidle, se dělí na

a) kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,

b) kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.

§ 3

Posuzování shody

(1) Pyrotechnické výrobky pro uvedení na trh musí splňovat základní bezpečnostní požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Splnění požadavků podle odstavce 1 se prokazuje postupy posuzování shody uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Označení CE

(1) Výrobce zajistí opatření pyrotechnického výrobku splňujícího požadavky tohoto nařízení označením CE, jehož grafickou podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie2). Pokud se označení CE zmenšuje nebo zvětšuje, musí být zachovány poměry dané grafickým znázorněním.

(2) Označení CE musí být připojeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem na samotný pyrotechnický výrobek, nebo není-li to možné, na identifikační štítek připevněný k pyrotechnickému výrobku nebo na nejmenší spotřebitelský obal. Identifikační štítek musí být proveden tak, aby neumožňoval opakované použití.

(3) Pyrotechnické výrobky je zakázáno opatřovat označením nebo nápisy, které by mohly kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení CE. Na pyrotechnické výrobky nebo k jejich nejmenším spotřebitelským obalům lze připojit jakékoliv jiné označení, pokud se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE.

(4) Pyrotechnický výrobek je možné opatřit označením CE pouze tehdy, jsou-li splněny také požadavky jiných právních předpisů, které rovněž stanoví podmínky připojování označení CE, a které se na pyrotechnický výrobek vztahují.

§ 5

Další označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech

(1) Označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech, obsahuje

a) obchodní firmu, případně název a sídlo u právnické osoby, jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu a místo podnikání u podnikající fyzické osoby (dále jen „identifikační údaje“) výrobce nebo pokud dovozce plní podle § 16a odst. 6 zákona povinnosti výrobce, obchodní firmu, případně název nebo jméno výrobce a identifikační údaje dovozce,

b) název a druh pyrotechnického výrobku,

c) věkovou hranici, od které lze osobě pyrotechnický výrobek dodávat nebo jinak poskytovat podle § 14 zákona,

d) kategorii pyrotechnických výrobků podle § 2,

e) návod k použití,

f) datum spotřeby,

g) čistou hmotnost výbušných látek.

(2) Zábavní pyrotechnika musí dále obsahovat

a) nápis „pouze pro venkovní použití“, jde-li o pyrotechnický výrobek, který je určený pouze pro venkovní použití, a údaj o bezpečné vzdálenosti, pokud jde o kategorii 1,

b) nápis „pouze pro venkovní použití“ a podle charakteru pyrotechnického výrobku údaj o bezpečné vzdálenosti anebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii 2,

c) nápis „pouze pro venkovní použití“, rok výroby a údaj o bezpečné vzdálenosti nebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii 3, a

d) nápis „pouze pro použití osobou s odbornou způsobilostí“, rok výroby a údaj o bezpečné vzdálenosti nebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii 4.

(3) Divadelní pyrotechnika musí dále obsahovat

a) nápis „pouze pro venkovní použití“, jde-li o pyrotechnický výrobek, který je určený pro venkovní použití, a údaj o bezpečné vzdálenosti, pokud jde o kategorii T1, a

b) nápis „pouze pro použití osobou s odbornou způsobilostí“ a údaj o bezpečné vzdálenosti anebo vzdálenostech, pokud jde o kategorii T2.

(4) Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa pro označení uvedená v odstavcích 1 až 3, uvedou se na nejmenším spotřebitelském obalu výrobku.

(5) Označení uvedená na pyrotechnickém výrobku nebo jeho nejmenším spotřebitelském obalu podle odstavců 1 až 3 musí být viditelná, čitelná, nesmazatelná a uvedena v českém jazyce.

(6) Na pyrotechnické výrobky vystavované na veletrzích a výstavách a předváděné na předváděcích akcích, stejně jako na pyrotechnické výrobky, které se vyrábějí pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, se odstavce 1 až 5 nepoužijí.

§ 6

Další označení pyrotechnických výrobků určených pro použití ve vozidlech

(1) Označení pyrotechnických výrobků určených pro použití ve vozidle, kterými jsou součásti bezpečnostních zařízení ve vozidlech obsahující pyrotechnické látky používané k aktivaci těchto či jiných zařízení, obsahuje

a) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firmu, případně název výrobce; pokud dovozce plní podle § 16a odst. 6 zákona povinnosti výrobce, jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firmu, případně název dovozce,

b) název a druh pyrotechnického výrobku určeného pro použití ve vozidlech,

c) datum spotřeby,

d) bezpečnostní pokyny.

(2) Není-li na pyrotechnickém výrobku určeném pro použití ve vozidle dostatek místa pro označení uvedené v odstavci 1, uvádí se na skupinovém obalu3) pyrotechnického výrobku.

§ 7

Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „žadatel“) se zařadí do kurzu odborného školení po splnění požadavků § 14a odst. 2 zákona. Žadatelem může být pouze osoba, která získala alespoň základní vzdělání.

(2) Výuku v rámci odborného školení k získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušného druhu a kategorie provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“) ve spolupráci s Českým báňským úřadem nebo subjekt určený úřadem ve spolupráci s Českým báňským úřadem (dále jen „školicí pracoviště“).

(3) Školicí pracoviště zajišťuje odbornou přípravu žadatelů k získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušného druhu a kategorie. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává osobě s odbornou způsobilostí pro

a) zábavní pyrotechniku kategorie 4,

b) divadelní pyrotechniku kategorie T2, nebo

c) ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2.

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Odborné školení se uskutečňuje v rozsahu minimálně 85 výukových hodin. Délka výukové hodiny je 45 minut. Plán teoretické a praktické části odborného školení je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Název a kontaktní údaje školicího pracoviště, termín a místo konání odborného školení a organizační pokyny zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Odborné školení bude zahájeno, pokud je dosaženo minimálního počtu 5 žadatelů.

(6) Odborné školení je ukončeno zkouškou, která ověří získané odborné znalosti. Zkouška se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 8

Žadatel o přezkoušení podle § 14a odst. 7 zákona musí podstoupit přezkoušení formou písemného testu v rozsahu písemné části zkoušky uvedené v části II bodě 3 přílohy č. 5 k tomuto nařízení.

§ 9

Seznam osob s odbornou způsobilostí a seznam vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Obvodní báňské úřady vedou v seznamu osob s odbornou způsobilostí a seznamu vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti následující údaje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a adresu místa trvalého pobytu osoby, která získala osvědčení o odborné způsobilosti,

b) číslo osvědčení o odborné způsobilosti,

c) druhy a kategorie pyrotechnických výrobků, na které je osvědčení o odborné způsobilosti vydáno,

d) datum vydání osvědčení o odborné způsobilosti a dobu jeho platnosti,

e) datum prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti a dobu jeho platnosti,

f) datum odejmutí osvědčení.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 předávají obvodní báňské úřady pro potřeby centrální evidence Českému báňskému úřadu.


§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.

2) Příloha č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

3) § 2 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb.

Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky

1. Každý pyrotechnický výrobek musí dosahovat funkčních vlastností uvedených výrobcem a sdělených oznámenému subjektu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost.

2. Každý pyrotechnický výrobek musí být navržen a vyroben tak, aby bylo možné ho bezpečně zneškodnit vhodným postupem s minimálním vlivem na životní prostředí.

3. Každý pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat, je-li používán k určenému účelu.

4. Každý pyrotechnický výrobek musí být zkoušen za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být tento výrobek používán.

Níže uvedené informace a případně i vlastnosti musí být vzaty v úvahu nebo přezkoušeny

a) návrh, konstrukce a charakteristické vlastnosti, včetně podrobného chemického složení (hmotnost a procentuální podíl použitých látek) a rozměry,

b) fyzikální a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všech obvyklých, předvídatelných podmínek okolního prostředí,

c) citlivost k běžné předvídatelné manipulaci a přepravě,

d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich chemickou stabilitu,

e) odolnost pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, je-li pyrotechnický výrobek určen pro použití ve vlhku nebo mokru a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna vlhkostí,

f) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li pyrotechnický výrobek určen ke skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé složky nebo pyrotechnického výrobku jako celku,

g) bezpečnostní charakteristiky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu,

h) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání (včetně bezpečných vzdáleností) a zneškodňování, a to v českém jazyce,

i) schopnost pyrotechnického výrobku, jeho nejmenšího spotřebitelského obalu a ostatních složek odolávat poškození při skladování za běžných, předvídatelných podmínek,

j) specifikace všech potřebných zařízení a pomůcek a návod k použití pro spolehlivou a bezpečnou funkci pyrotechnického výrobku.

5. Během přepravy a běžné manipulace by neměly pyrotechnické výrobky uvolňovat pyrotechnickou slož, nestanoví-li pokyny výrobce jinak.

6. Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat

a) trhavinu pro civilní použití, kromě černého střelného prachu nebo zábleskové slože,

b) vojenské výbušniny.

7. Další požadavky na jednotlivé skupiny pyrotechnických výrobků

7.1 Zábavní pyrotechnika

Výrobce rozdělí zábavní pyrotechniku do kategorií podle § 2 zejména podle čistého výbušného obsahu, bezpečných vzdáleností a úrovně hluku.

7.1.1 Zábavní pyrotechnika musí splňovat zejména následující kritéria:

7.1.1.1 jde-li o kategorii 1

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 1 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší,

b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,

c) nesmí zahrnovat petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard a

d) bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra.

7.1.1.2 jde-li o kategorii 2

a) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,

b) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 8 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší.

7.1.1.3 jde-li o kategorii 3

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 15 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší,

b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou.

7.1.2 Zábavní pyrotechnika může být vyráběna pouze z takových materiálů, které minimalizují riziko poškození zdraví, majetku či životního prostředí plynoucí z úlomků.

7.1.3 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení či v pokynech.

7.1.4 Zábavní pyrotechnika se při své iniciaci a funkci nesmí pohybovat nevypočitatelným a nepředvídatelným způsobem.

7.1.5 Zábavní pyrotechnika kategorie 1, 2 a 3 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci buď ochranným krytem, nejmenším spotřebitelským obalem nebo konstrukcí výrobku. Zábavní pyrotechnika kategorie 4 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci způsobem, který určí výrobce.

7.2 Ostatní pyrotechnické výrobky

7.2.1 Pyrotechnické výrobky musí být navrženy tak, aby při běžném použití minimalizovaly riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí.

7.2.2 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení nebo v pokynech.

7.2.3 Pyrotechnický výrobek musí být navržen tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí plynoucí z úlomků v případě neúmyslné iniciace.

7.2.4 Pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat až do výrobcem uvedeného data spotřeby.

7.3 Zapalovací zařízení

7.3.1 Zapalovací zařízení musí být při použití za běžných, předvídatelných podmínek schopna spolehlivé iniciace a musí mít dostatečnou iniciační schopnost.

7.3.2 Zapalovací zařízení musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněna před elektrostatickým výbojem.

7.3.3 Elektrické palníky musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněny před elektromagnetickými poli při skladování a použití za běžných, předvídatelných podmínek.

7.3.4 Nejmenší spotřebitelský obal zápalnic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat odpovídající ochranu výbušné náplně při běžném, předvídatelném mechanickém namáhání.

7.3.5 U pyrotechnického výrobku musí být uvedena doba hoření jeho zápalnice do funkce.

7.3.6 U pyrotechnického výrobku musí být uvedeny elektrické charakteristiky zejména bezpečný proud, odpor, zážehový impuls elektrických palníků.

7.3.7 Přívodní vodiče elektrických palníků musí být dostatečně izolovány a jejich mechanická pevnost včetně uchycení v samotném palníků musí odpovídat předpokládanému použití.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb.

Postupy posuzování shody

I. Modul B: ES přezkoušení typu

1. Tento modul popisuje část postupu, při níž oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek předpokládané výroby splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení vlády.

2. Výrobce musí podat u oznámeného subjektu žádost o ES přezkoušení typu. Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu výrobce,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

c) technickou dokumentaci podle bodu 3.

Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby (dále jen „typ“). Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s požadavky tohoto nařízení. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku a v míře nezbytné pro posouzení musí obsahovat

a) celkový popis typu,

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů a další podobnou dokumentaci,

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku,

d) seznam harmonizovaných norem, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků tohoto nařízení na bezpečnost, pokud nebyly použity harmonizované normy,

e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol a další podobnou dokumentaci,

f) protokoly o zkouškách.

4. Oznámený subjekt

a) přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určí součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními harmonizovaných norem, jakož i součásti, které byly navrženy, aniž by byla použita příslušná ustanovení těchto harmonizovaných norem,

b) provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity harmonizované normy, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky na bezpečnost podle tohoto nařízení,

c) provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil použití příslušných harmonizovaných norem, byly tyto normy použity,

d) dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.

5. Pokud typ splňuje ustanovení tohoto nařízení, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, výsledky přezkoušení a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu. K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož jednu kopii uchovává oznámený subjekt. Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

6. Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které musí být znovu schváleny, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7. Každý oznámený subjekt sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se certifikátů ES přezkoušení typu a dodatků, které vydal nebo které odňal.

8. Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9. Výrobce spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního dotyčného výrobku. Není-li výrobce usazen v Evropské unii, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh.

II. Modul C: Shoda s typem

1. Tento modul popisuje část postupu, při níž výrobce zajišťuje a prohlašuje, že dané pyrotechnické výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každý pyrotechnický výrobek označením CE a vypracuje písemné ES prohlášení o shodě.

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného výrobku s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v tomto nařízení.

3. Výrobce uchovává kopii ES prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního dotčeného výrobku. Není-li výrobce usazen v Evropské unii, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh.

4. Oznámený subjekt provádí nebo dá provádět kontroly výrobků v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere na místě odpovídající vzorek hotových výrobků, který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušné harmonizované normě nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s požadavky tohoto nařízení. V případech, kdy jeden nebo více kontrolovaných výrobků není ve shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření. Na odpovědnost oznámeného subjektu musí výrobce opatřit výrobek identifikačním číslem tohoto subjektu již během výrobního procesu.

III. Modul D: Zabezpečování jakosti výroby

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané pyrotechnické výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků podle bodu 3. Podléhá dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému jakosti pro dané pyrotechnické výrobky. Žádost musí obsahovat

a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,

b) dokumentaci systému jakosti,

c) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu pyrotechnických výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost pyrotechnických výrobků,

b) výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

c) kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

d) záznamů o jakosti, například protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků,

e) prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti pyrotechnických výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. V týmu auditorů musí být minimálně jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce. Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat výsledky kontrol.

3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný. Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti. Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení. Řádně odůvodněné rozhodnutí o posouzení musí být oznámeno výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat výsledky kontrol.

4. Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) záznamy o jakosti, například protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního výrobku

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b),

b) dokumentaci týkající se změn podle bodu 3.4,

c) rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systému jakosti.

IV. Modul E: Zabezpečování jakosti výrobku

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané pyrotechnické výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení hotových pyrotechnických výrobků podle bodu 3. Podléhá dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému jakosti pro své pyrotechnické výrobky. Žádost musí obsahovat

a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,

b) dokumentaci systému jakosti,

c) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2 Každý pyrotechnický výrobek musí být podle systému jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,

b) kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

c) prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti,

d) záznamů o jakosti, například protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. V týmu auditorů musí být minimálně jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce. Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat výsledky kontrol.

3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný. Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti. Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení. Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat výsledky kontrol.

4. Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) technickou dokumentaci,

c) záznamy o jakosti, například protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního výrobku:

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b),

b) dokumentaci týkající se změn podle bodu 3.4 a

c) rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systému jakosti.

V. Modul G: Ověřování každého jednotlivého výrobku

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce zajišťuje a prohlašuje, že pyrotechnický výrobek, pro který byl vydán certifikát podle bodu 2, splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení. Výrobce opatří výrobek označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.

2. Oznámený subjekt zkontroluje každý jednotlivý pyrotechnický výrobek a provede odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky tohoto nařízení.

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý schválený pyrotechnický výrobek svým identifikačním číslem a vydá písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

3. Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a pochopení návrhu, výroby a fungování pyrotechnického výrobku. Je-li to pro posouzení nezbytné, musí dokumentace obsahovat

a) celkový popis typu,

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů,

c) popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení koncepčního návrhu, výrobních výkresů a schémat součástí, podsestav a obvodů a fungování pyrotechnického výrobku,

d) seznam harmonizovaných norem, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků tohoto nařízení na bezpečnost, pokud nebyly použity harmonizované normy,

e) výsledky konstrukčních výpočtů a provedených kontrol.

VI. Modul H: Plné zabezpečování kvality

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho dovozce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro konstrukci, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení svého systému jakosti. Žádost musí obsahovat

a) všechny příslušné informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,

b) dokumentaci systému jakosti.

3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobku s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o konstrukci a jakost výrobků,

b) specifikace technické konstrukce včetně použitých norem, a pokud nebyly plně uplatněny harmonizované normy, prostředky pro zajištění toho, že byly splněny příslušné základní požadavky tohoto nařízení,

c) technik na kontrolu a hodnocení výsledků vývoje, postupů a systematických opatření, které se použijí pro vývoj výrobků, jež patří do dané kategorie výrobků,

d) použitého výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření,

e) kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

f) záznamů o jakosti, například protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků,

g) prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované konstrukce a jakosti pyrotechnických výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti za účelem určení, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. V týmu auditorů musí být minimálně jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce. Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat výsledky kontrol.

3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce trvale informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Řádně odůvodněné rozhodnutí o posouzení musí být oznámeno výrobci. Rozhodnutí musí obsahovat výsledky kontrol.

4. Dozor ES, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru ES je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému jakosti,

b) záznamy o jakosti požadované podle systému jakosti pro oblast vývoje jako např. výsledky analýz, výpočty a testy,

c) záznamy o jakosti požadované podle systému kvality pro oblast výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může v případě potřeby oznámený subjekt provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního výrobku

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b),

b) dokumentaci týkající se změn podle bodu 3.4,

c) rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systému jakosti.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb.

Vzor

Osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění zákona č. 148/2010 Sb.

Vzor Osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění zákona č. 148/2010 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb.

Plán odborného školení

I. Teoretická část

1. Základní pojmy

a) pyrotechnické výrobky,

b) zacházení s pyrotechnickými výrobky,

c) odborně způsobilá osoba,

d) místa použití pyrotechnických výrobků.

2. Právní předpisy pro používání pyrotechnických výrobků

a) pyrotechnické výrobky a jejich rozdělení

- zábavní pyrotechnika,

- divadelní pyrotechnika,

- ostatní pyrotechnické výrobky a pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech,

b) uvádění pyrotechnických výrobků na trh,

c) povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění pyrotechnických výrobků na trh,

d) odborná způsobilost pro jednotlivé druhy pyrotechnických výrobků,

e) povinnosti odborně způsobilé osoby,

f) zacházení s pyrotechnickými výrobky - výzkum, vývoj, výroba, předvádění, používání, ničení a znehodnocování, skladování, nákup, prodej, dovoz, vývoz a přeprava pyrotechnických výrobků.

3. Výbušné látky a směsi výbušných látek používané v pyrotechnických výrobcích

a) charakteristika,

b) rozdělení,

c) složení a použití.

4. Způsoby iniciace pyrotechnických výrobků

a) plamenem,

b) elektrický roznět,

c) bezdrátový roznět,

d) prostředky k iniciaci pyrotechnických výrobků.

5. Pyrotechnické výrobky

5.1 Zábavní pyrotechnika kategorie 4

a) charakteristika, kategorie, technické požadavky,

b) konstrukce, použití, návody a bezpečná likvidace výrobku,

c) zacházení se zábavní pyrotechnikou,

d) způsoby a prostředky iniciace pyrotechnických výrobků - elektrický roznět, jeho měření a výpočty; bezdrátový roznět,

e) ochrana proti nežádoucím účinkům na elektrický roznět.

5.2 Divadelní pyrotechnika kategorie T2

a) charakteristika, rozdělení,

b) konstrukce, použití na scénách a bezpečná likvidace výrobku,

c) zacházení s divadelní pyrotechnikou,

d) způsoby a prostředky iniciace pyrotechnických výrobků - elektrický roznět, bezdrátový roznět,

e) ochrana proti nežádoucím účinkům na elektrický roznět.

5.3 Ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2

a) charakteristika, rozdělení,

b) konstrukce, použití a bezpečná likvidace výrobku,

c) zacházení s ostatními pyrotechnickými výrobky,

d) způsoby a prostředky iniciace.

5.4 Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech

a) charakteristika, rozdělení,

b) konstrukce, použití ve vozidlech a bezpečná likvidace výrobku,

c) zacházení s pyrotechnickými výrobky pro použití ve vozidlech,

d) způsoby a prostředky iniciace.

6. Ochrana životního prostředí v souvislosti se zacházením s pyrotechnickými výrobky.

II. Praktická část

1. použití pyrotechnických výrobků,

2. sestavení a měření elektrických a bezdrátových roznětů,

3. náležitosti související s výkonem funkce osoby odborně způsobilé pro příslušnou kategorii pyrotechnických výrobků (pojištění, odpovědnost, povinnosti).

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb.

Zkušební řád

I. Zkušební komise

1. Zkušební komisi sestavuje úřad ve spolupráci s Českým báňským úřadem. Zkušební komise je minimálně tříčlenná.

2. Členem komise jsou zejména zástupce školícího pracoviště, osoba pověřená úřadem a osoba pověřená Českým báňským úřadem, která je zároveň předsedou zkušební komise.

II. Zkouška

1. Zkouška ověřuje získání teoretických znalostí a praktických schopností žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti.

2. Zkouška se skládá ze 3 částí - z písemné, ústní a praktické. Ústní a praktická zkouška jsou zaměřeny na příslušný druh a kategorii pyrotechnického výrobku podle požadovaného osvědčení o odborné způsobilosti. Trvání zkoušky je minimálně 45 minut.

3. Písemná část zkoušky je prováděna formou písemného testu ze znalostí z celého rozsahu učiva. Písemnou část zkoušky vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro získání hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. V opačném případě je hodnocení stupněm „neprospěl“.

4. Ústní část zkoušky je zaměřena na

a) právní úpravu vztahující se na pyrotechnické výrobky,

b) charakteristiky, kategorie, konstrukce a technické požadavky na pyrotechnické výrobky,

c) výbušné látky a jejich směsi,

d) zacházení s pyrotechnickými výrobky a technologie provedení ohňostroje.

5. Praktická část se sestává ze samostatného úkolu, který obsahuje

a) popis pyrotechnického výrobku,

b) použití pyrotechnického výrobku,

c) způsoby iniciace pyrotechnického výrobku,

d) popis bezpečné likvidace výrobku.

6. Výsledek ústní a praktické části zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ - „neprospěl“. O výsledcích každé části zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.

7. Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné získat hodnocení stupněm „prospěl“ ve všech částech zkoušky.

8. S výsledkem zkoušky seznámí žadatele předseda zkušební komise, případně ho rovněž poučí o postupu při opakování zkoušky.

9. Zkoušku lze opakovat pouze jednou. Neuspěje-li žadatel ani u opakované zkoušky, musí absolvovat znovu odborné školení a následně pak zkoušku.

III. Protokol

1. O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky. V protokolu se dále uvedou identifikační údaje žadatelů odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení.

2. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Přílohou protokolu o zkoušce, který je uložen na příslušném obvodním báňském úřadu, je vyhodnocená písemná zkouška každého z žadatelů a další dokumentace stanovená v § 14a zákona.

3. Protokol o úspěšně vykonané zkoušce je podkladem pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro osobu odborně způsobilou pro příslušnou kategorii pyrotechnických výrobků.

Přesunout nahoru