Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 203/2010 Sb.Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

Částka 68/2010
Platnost od 23.06.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.07.2015 (60/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

203

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:


§ 1

Seznam činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Vykonává-li voják z povolání činnost, která je shodná s činností stanovenou pro více vojenských hodností, přísluší vojákovi z povolání vyšší vojenská hodnost, pokud splnil podmínku doby výkonu služby ve vojenské hodnosti podle jiného právního předpisu1).


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Místopředseda vlády a ministr obrany:

MUDr. Barták v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 272/2009 Sb. Část první, čl. II, bod 4 zákona č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k nařízení vlády č. 203/2010 Sb.

Seznam činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

A. Hodnostní sbor mužstvo

I. Vojenská hodnost vojín

a) základní výcvik po povolání do služebního poměru (přípravná služba)

II. Vojenská hodnost svobodník

a) obsluha a údržba

1. zbraňového systému a časování střelby (časovač děla)

2. prostředku pro provádění dekontaminace (odmořovač)

3. vojenské techniky (mladší operátor)

4. jednoduchého stroje a strojního zařízení (strojník)

5. prostředku při záchranářské činnosti (záchranář)

b) obsluha a roznáška stravy (mladší číšník)

c) obsluha, údržba a střelba

1. z kulometu (kulometník)

2. z pancéřovky (pancéřovník)

3. z ruční zbraně (střelec)

d) vedení výcviku nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (mladší instruktor)

e) oprava a výdej vojenské výstroje (mladší krejčí)

f) výroba a výdej stravy (mladší kuchař)

g) provádění

1. montáže a opravy stroje a strojního zařízení (mladší mechanik)

2. odborně zaměřené činnosti (mladší pracovník)

3. průzkumné činnosti (průzkumník)

4. pomocné a obslužné činnosti nebo pomocných prací při poskytování základní ošetřovatelské péče (sanitář)

5. ženijních a stavebních prací (ženista)

h) provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů

1. za pomoci služebního psa (mladší psovod)

2. při plnění úkolů Hradní stráže (strážný)

3. při plnění úkolů jednotky speciálního určení (strážný)

i) zajišťování provozu skladu (mladší skladník)

j) kontrola munice a nabíjení zbraňového systému (nabíječ)

k) nošení munice k zbraňovému systému (nosič střeliva)

l) pomocná činnost při obsluze a údržbě

1. zbraňového systému (pomocník)

2. vojenské spojovací techniky (stavěč)

m) řízení a údržba vojenské techniky (řidič)

B. Hodnostní sbor poddůstojníci

I. Vojenská hodnost desátník

a) obsluha a údržba

1. technického prostředku a zařízení určeného pro monitorování a vyhodnocování atmosféry (aerolog)

2. technického prostředku a zařízení určeného pro monitorování a vyhodnocování radiační a chemické situace (dozimetrista)

3. voj enské techniky (operátor)

4. prostředku pro provádění dekontaminace (starší odmořovač)

5. technicky složitějšího stroje, nástavby a strojního zařízení (starší strojník)

6. prostředku při vyhledávání a záchranářské činnosti (starší záchranář)

b) obsluha a roznáška stravy (číšník)

c) obsluha, údržba a střelba

1. ze speciální odstřelovací zbraně (odstřelovač)

2. z ruční zbraně (starší střelec)

3. ze zbraňového systému (střelec - operátor)

d) provádění

1. hasebních a záchranných prací (hasič)

2. rozboru jednoduchou metodou (laborant)

3. stanoveného druhu léčebné masáže a stanoveného postupu rehabilitace nebo jednoduchého úkonu v rámci léčebné tělesné výchovy (masér)

4. montáže, opravy a seřizování stroje a strojního zařízení (mechanik)

5. měření a pozorování meteorologických prvků a jevů v rámci vyhodnocování radiační a chemické situace nebo přípravy paleb dělostřelectva (meteorolog)

6. základní ošetřovatelské péče pod odborným vedením (ošetřovatel)

7. potápěčské práce pod vodou (potápěč)

8. odborně zaměřené činnosti (pracovník)

9. činnosti ochranné služby při plnění úkolů Hradní stráže (specialista ochranné služby)

10. průzkumné činnosti (starší průzkumník)

11. pomocné činnosti při obsluze a údržbě vojenské spojovací techniky (starší stavěč)

12. ženijních a stavebních prací za pomoci ženijní techniky (starší ženista)

e) vedení a organizace výcviku nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (instruktor)

f) provádění technologicky náročné opravy a výdej vojenské výstroje (krejčí)

g) výroba a výdej technologicky náročné stravy (kuchař)

h) provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů

1. za pomoci služebního psa (psovod)

2. při plnění úkolů Hradní stráže (starší strážný)

3. při plnění úkolů jednotky speciálního určení (starší strážný)

i) sběr a svoz raněných z bojiště, poskytování první pomoci raněným nebo výkon pomocných prací na obvazišti (sběrač raněných)

j) zajišťování provozu skladu a příjem a výdej materiálu (skladník)

k) kontrola munice a nabíjení speciálního zbraňového systému (starší nabíječ)

l) příprava podkladů a prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotky (starší počtář)

m) řízení, obsluha a údržba vojenské techniky (starší řidič)

n) vyhodnocování a analýza dělostřeleckého průzkumu (vyhodnocovač)

II. Vojenská hodnost četař

a) komplexní řízení a velení

1. kompletu (velitel kompletu)

2. osádce (velitel osádky)

3. provozovně (velitel provozovny)

4. roji (velitel roje)

5. stanici (velitel stanice)

6. vyprošťovacímu vozidlu (velitel vyprošťovacího vozidla)

b) řízení a velení

1. družstvu (zástupce velitele družstva)

2. skladu (správce skladu)

c) stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování

1. dělostřelecké výzbroje a zbraňového systému (dělmistr)

2. stroje a strojního zařízení (starší mechanik)

3. ruční, lafetované a výcvikové zbraně (zbrojíř)

d) obsluha pozorovacího přístroje a přístroje pro vedení přesné střelby na cíl a zamíření zbraně na cíl (mířič)

e) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušniny a výbušného předmětu (pyrotechnik)

f) obsluha a údržba

1. speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování a vyhodnocování atmosféry (starší aerolog)

2. speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování a vyhodnocování radiační a chemické situace (starší dozimetrista)

3. vojenské techniky (starší operátor)

4. speciálního stroje, nástavby a strojního zařízení (starší strojník - specialista)

5. speciálního prostředku při vyhledávání a záchranářské činnosti (záchranář specialista)

g) provádění

1. speciální průzkumné činnosti (průzkumník - specialista)

2. hasebních a záchranných prací za pomoci speciální techniky (starší hasič)

3. rozboru jednoduchou metodou a jeho vyhodnocování (starší laborant)

4. specializovaného měření a pozorování meteorologických prvků a jevů v rámci vyhodnocování radiační a chemické situace nebo přípravy paleb dělostřelectva (starší meteorolog)

5. ošetřovatelské péče pod odborným vedením (starší ošetřovatel)

6. potápěčské práce pod vodou (starší potápěč)

7. odborně zaměřené činnosti (starší pracovník)

8. činnosti ochranné služby při plnění úkolů Hradní stráže (starší specialista ochranné služby Hradní stráže)

9. základních úkolů policejní ochrany objektů zvláštní důležitosti (starší specialista ochranné služby Vojenské policie)

10. ženijních a stavebních prací za pomoci speciální ženijní techniky (starší ženista - specialista)

11. uceleného souboru účetních operací nebo zpracování účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností (účtovatel)

h) vedení a organizace speciálního výcviku nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (starší instruktor)

i) organizace práce při výrobě a výdeji stravy (starší kuchař)

j) ničení nebo narušování určených objektů nebo cílů v týlu protivníka (starší odstřelovač)

k) zabezpečování bezpečnosti letového provozu v oblasti prevence střetu letounů s ptáky a se zvěří (starší ornitolog)

l) řízení, obsluha a údržba speciální vojenské techniky (starší řidič - specialista)

m) provádění ochrany, strážní činnosti a obrany speciálních objektů

1. za pomoci služebního psa (starší psovod)

2. při plnění úkolů Hradní stráže (starší strážný - specialista)

3. při plnění úkolů jednotky speciálního určení (starší strážný - specialista)

n) sběr a svoz raněných z bojiště, organizace poskytování první pomoci raněným nebo výkon pomocných prací na obvazišti (starší sběrač raněných)

o) zajišťování provozu skladu nebo samostatný příjem a výdej materiálu (starší skladník)

p) vyhodnocování a analýza dělostřeleckého nebo optoelektronického průzkumu (starší vyhodnocovač)

III. Vojenská hodnost rotný

a) komplexní řízení a velení

1. laboratoři (náčelník laboratoře)

2. dělu (velitel děla)

3. družstvu (velitel družstva)

4. tanku (velitel tanku)

b) provádění

1. specializovaných činností při policejním zásahu (specialista zásahu)

2. nejsložitějších hasebních a záchranných prací za pomoci speciální techniky (starší hasič - specialista)

3. rozboru jednoduchou metodou a jeho vyhodnocování (starší laborant - specialista)

c) základní manipulace s neutaj ovanou písemností pod odborným vedením (spisový manipulant)

d) řízení a koordinace činnosti související se zajištěním bojové a mobilizační pohotovosti bez podřízených pracovišť (stálý operační dozorčí)

e) obsluha a údržba speciálního prostředku pro monitorování atmosféry včetně zpracování naměřených hodnot v rámci vyhodnocování radiační a chemické situace nebo přípravy paleb dělostřelectva (starší aerolog - specialista)

f) stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování

1. dělostřelecké výzbroje a zbraňového systému (starší dělmistr)

2. speciálního stroje a strojního zařízení (starší mechanik - specialista)

3. ruční, lafetované a výcvikové zbraně (starší zbrojíř)

g) pravidelné a nepravidelné měření a pozorování nejsložitějších meteorologických prvků a jevů a jejich vyhodnocování (starší meteorolog - specialista)

h) obsluha a údržba speciální vojenské techniky (starší operátor - specialista)

i) zabezpečování bezpečnosti letového provozu v oblasti prevence střetu letounů s ptáky a se zvěří (starší ornitolog - specialista)

j) zabezpečování, organizace a řízení výcviku služebního psa speciální kategorie a psa hlídkového všestranného (starší psovod - specialista)

k) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušniny nebo výbušného předmětu nebo třídění anebo ničení munice (starší pyrotechnik)

l) sběr a svoz raněných z bojiště, organizace poskytování první pomoci raněným nebo organizace výkonu pomocných prací na obvazišti (sběrač raněných - specialista)

m) zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností (starší účtovatel)

C. Hodnostní sbor praporčíci

I. Vojenská hodnost rotmistr

a) komplexní řízení a velení

1. parku a kontrolní technické stanici (náčelník parku - náčelník kontrolní technické stanice)

2. skladu (náčelník skladu)

3. dálkoměru (velitel dálkoměru)

4. pracovišti (velitel pracoviště)

5. skupině (velitel skupiny)

6. směně Vojenské policie při provádění policejní ochrany objektů zvláštní důležitosti nebo směně k zabezpečení místa velení (velitel směny)

b) řízení a velení

1. četě (zástupce velitele čety)

2. střelnici (zástupce velitele střelnice)

c) zajišťování a koordinace přípravy zásadních aktů a materiálů velitele, ředitele nebo náčelníka po obsahové stránce (asistent)

d) provádění

1. základního odborného úkonu laboratorní práce (laborant)

2. základních činností policejní ochrany na úrovni útvaru Vojenské policie brigádního typu (mladší inspektor)

3. štábní činnosti na minimální úrovni praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (mladší pracovník štábu)

4. základní revizní činnosti na vybraném technickém zařízení (mladší revizní technik)

5. specializované činnosti na minimální úrovni praporu nebo vojenského útvaru praporního typu anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (mladší specialista)

6. specializované pyrotechnické činnosti (pyrotechnik specialista)

e) zabezpečování a řízení odborné a technické přípravy nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (mladší instruktor)

f) ovládání systémů letadla a realizace bezpečnostních opatření na palubě letadla nebo obsluha a poskytování služeb cestujícím (mladší palubní průvodčí)

g) základní obsluha a údržba technických a speciálních systémů letadla (mladší palubní operátor)

h) základní obsluha technických a speciálních systémů spojení (mladší palubní radista)

i) základní obsluha, údržba a střelba ze zbraně na palubě letounu nebo vrtulníku (mladší palubní střelec)

j) základní obsluha, údržba a oprava

1. technických a speciálních systémů letadla (mladší palubní technik)

2. technických prostředků nebo systémů (mladší technik)

k) technické, organizační nebo materiální zajišťování chodu

1. cvičiště (správce cvičiště)

2. střelnice (správce střelnice)

3. učebny výcvikového zařízení (správce učebně výcvikového zařízení)

l) obsluha a údržba speciální hasební techniky (starší hasič - technik)

m) řízení a údržba lokomotivy na vlečkách (strojvedoucí)

n) technické a výzbrojní zajišťování chodu roty nebo baterie (technik roty nebo technik baterie)

o) organizační, materiální a ekonomické zajišťování chodu roty, baterie nebo roje (výkonný praporčík)

II. Vojenská hodnost nadrotmistr

a) komplexní řízení a velení

1. dílně (náčelník dílny)

2. pracovišti velitelství praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník pracoviště)

3. skladům 601. skupiny speciálních sil (náčelník skladů)

4. cvičišti (velitel cvičiště)

5. pracovišti jednotky speciálního určení (velitel pracoviště)

6. skupině (velitel skupiny)

7. stanici biologické ochrany letiště (velitel stanice)

8. střelnici (velitel střelnice)

9. zařízení (velitel zařízení)

b) řízení a velení skupině (zástupce velitele skupiny)

c) shromažďování, zpracování a distribuce zpráv a informací s cílem zajistit bezpečný letový provoz v oblasti

1. letecké informační služby (asistent letecké informační služby)

2. řízení letového provozu (asistent řídícího letového provozu)

d) interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl pod odborným vedením (člen orchestru nebo sboru)

e) provádění

1. odborných činností při provádění policejní ochrany na úrovni vojenského útvaru Vojenské policie brigádního typu (inspektor)

2. kalibrace nebo opravy složitého, technicky náročného a vysoce přesného přístroje, měřidla nebo zařízení se zpracováním výsledné expertízy (metrolog)

3. štábní činnosti na minimální úrovni brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (pracovník štábu)

4. revizní činnosti na vybraném technickém zařízení (revizní technik)

5. specializované činnosti na minimální úrovni brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (specialista)

6. odborného úkonu laboratorní práce (starší laborant)

f) zabezpečování a řízení odborné a technické přípravy nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (instruktor)

g) provádění základního navigačního vedení (navigátor)

h) obsluha a údržba technických a speciálních systémů letadla (palubní operátor)

i) koordinace činností mezi palubním a pozemním leteckým personálem nebo materiální, ekonomické a zdravotní zajištění letu (palubní průvodčí)

j) obsluha technických a speciálních systémů spojení (palubní radista)

k) obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně na palubě letounu nebo vrtulníku (palubní střelec)

l) obsluha, údržba a oprava technických a speciálních systémů letadla (palubní technik)

m) stanovení diagnostiky nebo obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému (technik)

n) organizace, dohled a vedení výcviku poddůstojníků a praporčíků roty nebo pomoc veliteli se zaměřením na výcvik a péči o vojáka (vedoucí praporčík)

III. Vojenská hodnost praporčík

a) komplexní řízení a velení

1. pracovišti brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (náčelník pracoviště)

2. služebně (náčelník služebny)

3. skupině (velitel skupiny)

4. směně v rámci hasičské jednotky (velitel směny)

b) řízení a velení hasičské jednotce (zástupce velitele)

c) navádění letounů při vykonávání přímé letecké podpory (letecký návodčí)

d) řízení a koordinace činností souvisejících

1. s prováděním policejní ochrany na úrovni vojenského útvaru Vojenské policie brigádního typu (starší inspektor)

2. se zajištěním bojové a mobilizační pohotovosti s podřízenými pracovišti (stálý operační dozorčí)

e) komplexní příprava a plánování letů anebo shromažďování, zpracování nebo distribuce zpráv a informací s cílem zajistit bezpečný letový provoz v oblasti

1. letecké informační služby (starší asistent letecké informační služby)

2. řízení letového provozu (starší asistent řídícího letového provozu)

f) zabezpečování a řízení speciální přípravy nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (starší instruktor)

g) provádění

1. speciálních odborných úkonů laboratorní práce (starší laborant - specialista)

2. štábní činnosti na minimální úrovni operačního velitelství, Hradní stráže nebo krajského vojenského velitelství (starší pracovník štábu)

3. revizních činností na technických zařízeních (starší revizní technik)

4. specializovaných činností na minimální úrovni operačního velitelství nebo krajského vojenského velitelství anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (starší specialista)

h) zabezpečování koordinace metrologických činností, provádění kalibrací, oprav složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů, měřidel a zařízeních se zpracováním výsledných expertíz (starší metrolog)

i) navigační vedení (starší navigátor)

j) obsluha a údržba technických a speciálních systémů

1. letadla (starší palubní operátor)

2. spojení (starší palubní radista)

k) obsluha, údržba a střelba ze zbraně na palubě letounu nebo vrtulníku (starší palubní střelec)

l) obsluha, údržba a oprava technických a speciálních systémů letadla (starší palubní technik)

m) stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů (starší technik)

n) zajišťování a koordinace odborných veterinárně technických prací při prohlídce zvířat a masa, provádění odborných veterinárních vyšetření (veterinární technik)

o) organizace, dohled a vedení výcviku poddůstojníků a praporčíků praporu, pomoc velitelům se zaměřením na výcvik a péči o vojáka (vrchní praporčík)

p) interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl (zástupce koncertního mistra)

IV. Vojenská hodnost nadpraporčík

a) komplexní řízení a velení

1. pracovišti operačního velitelství (náčelník pracoviště)

2. oddělení specializovaných činností Měřičského ústavu (vedoucí oddělení)

3. pracovišti organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo organizačního celku přímo podřízeného organizačnímu útvaru Ministerstva obrany (vedoucí pracoviště)

4. referátu specializovaných činností Měřičského ústavu (vedoucí referátu)

5. hasičské jednotce (velitel hasičské jednotky)

4. navigátorům v roji (navigátor roje)

5. palubním radistům v roj i (palubní radista roje)

6. palubním střelcům v roji (palubní střelec roje)

7. palubním technikům v roji (palubní technik roje)

b) výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat, metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat (metodik výcviku zvířat)

c) provádění

1. odborně specializovaných a koordinačních činností na úrovni ředitelství Vojenského zpravodajství (pobočník)

2. štábní činnosti na úrovni Ministerstva obrany (vedoucí starší pracovník štábu)

3. specializované činnosti na úrovni Ministerstva obrany nebo Hradní stráže anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (vedoucí starší specialista)

4. specializované činnosti policejní ochrany na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie nebo vykonávání úkonů trestního řízení při odhalování a dokumentaci v trestním řízení (vrchní inspektor)

d) řízení a koordinace činností

1. zaměřených na výcvik a péči o vojáka nebo pomoc velitelům u vojenských útvarů a vojenských zařízení Vojenského zpravodajství (vrchní praporčík)

2. souvisejících se zajištěním bojové a mobilizační pohotovosti s podřízenými jednotkami a pracovišti (stálý operační dozorčí)

e) zabezpečování a řízení speciální přípravy nebo výkon sportovní činnosti a sportovní reprezentace (starší instruktor - specialista)

f) stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava speciálních technických systémů (technik - specialista)

g) organizace, dohled a vedení vrchních praporčíků praporů nebo pomoc velitelům se zaměřením na výcvik a péči o vojáka (vrchní praporčík)

V. Vojenská hodnost štábní praporčík

a) metodické a odborné vedení vrchních praporčíků

1. brigád a praporů v působnosti Armády České republiky nebo operačního velitelství (vrchní praporčík)

2. u Vojenského zpravodajství (vrchní praporčík Vojenského zpravodajství)

b) řízení a koordinace činností zaměřených na výcvik a péči o vojáka nebo pomoc velitelům v působnosti Hradní stráže (vrchní praporčík Hradní stráže)

D. Hodnostní sbor nižší důstojníci

I. Vojenská hodnost poručík

a) komplexní řízení a velení

1. pracovišti praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník pracoviště)

2. četě (velitel)

b) pilotování letounu nebo vrtulníku (pilot)

c) provádění odborné činnosti (důstojník)

d) řízení letového provozu (řídící letového provozu)

II. Vojenská hodnost nadporučík

a) komplexní řízení a velení

1. radiometrické laboratoři střediska speciálního určení (náčelník laboratoře)

2. pracovišti brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (náčelník pracoviště)

3. skupině praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník skupiny)

4. týmu (velitel týmu)

5. skupině speciálního určení útvarů speciálních sil (velitel skupiny)

6. zásahové skupině Vojenské policie (velitel zásahové skupiny)

7. navigátorům v roji (navigátor roje)

8. palubním inženýrům v roji (palubní inženýr roje)

9. palubním operátorům v roji (palubní operátor roje)

b) řízení a velení

1. rotě, baterii nebo roji (zástupce velitele)

2. nástrojové skupině hudby Hradní stráže nebo interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl (starší instruktor orchestru)

c) komplexní radarové řízení letového provozu (starší řídící letového provozu)

d) komplexní řízení oblasti bezpečnosti a ochrany dat u Hradní stráže a zájmových prostor Hradní stráže (bezpečnostní důstojník)

e) pilotování letounu nebo vrtulníku (starší pilot)

f) provádění odborně specializovaných činností (starší důstojník)

g) řízení ostrahy a obrany zájmových prostor Hradní stráže nebo koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové a mobilizační pohotovosti s podřízenými jednotkami a pracovišti Hradní stráže (stálý operační dozorčí)

h) zabezpečování koordinace analytických činností nebo provádění analýz se zpracováním výsledných expertíz (starší analytik)

III. Vojenská hodnost kapitán

a) komplexní řízení a velení

1. chemické laboratoři střediska speciálního určení (náčelník laboratoře)

2. obvazišti 601. skupiny speciálních sil (náčelník obvaziště)

3. prvku posádkové podpory (náčelník prvku)

4. skupině brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (náčelník skupiny)

5. skupině speciálního určení 601. skupiny speciálních sil (náčelník skupiny)

6. metrologickému středisku (náčelník střediska)

7. referátu krajského vojenského velitelství (vedoucí referátu)

8. rotě, baterii nebo roji (velitel)

9. letištní hasičské jednotce (velitel hasičské jednotky)

10. navigátorům v letce (navigátor letky)

11. palubním radistům v letce (palubní radista letky)

12. palubním technikům v letce (palubní technik letky)

b) řízení a velení

1. obvazišti (zástupce náčelníka obvaziště)

2. oddělení brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (zástupce náčelníka oddělení)

3. štábu praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (zástupce náčelníka štábu)

4. samostatné rotě, vojenskému útvaru rotního typu nebo výcvikovému roji (zástupce velitele)

5. hudbě Hradní stráže (zástupce velitele hudby)

6. středisku speciálního určení (zástupce velitele střediska)

c) provádění

1. odborné přípravy příslušníků letky v oblasti vzdušné střelby (inspektor vzdušné střelby)

2. odborně specializovaných činností (vedoucí starší důstojník)

d) vedení a pilotování letounu nebo vrtulníku (kapitán letounu nebo kapitán vrtulníku)

E. Hodnostní sbor vyšší důstojníci

I. Vojenská hodnost major

a) komplexní řízení a velení

1. obvazišti (náčelník obvaziště)

2. oddělení brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (náčelník oddělení)

3. skupině štábu operačního velitelství (náčelník skupiny)

4. stanovišti letových provozních služeb (náčelník stanoviště)

5. středisku oblastního řízení letového provozu (náčelník střediska)

6. štábu praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (náčelník štábu)

7. oddělení krajského vojenského velitelství (vedoucí oddělení)

8. referátu Vojenského zpravodajství (vedoucí referátu)

9. samostatné rotě, výcvikovému roji nebo vojenskému útvaru rotního typu (velitel)

10. hudbě Hradní stráže (velitel hudby - hlavní dirigent)

11. středisku speciálního určení (velitel střediska)

12. inspektorům vzdušné střelby v křídle (inspektor vzdušné střelby křídla)

13. navigátorům v křídle (navigátor křídla)

14. palubním inženýrům v křídle (palubní inženýr křídla)

15. palubním radistům v křídle (palubní radista křídla)

b) řízení a velení

1. oddělení Hlavního velitelství Vojenské policie nebo štábu operačního velitelství (zástupce náčelníka oddělení)

2. praporu, letce nebo vojenskému útvaru praporního typu (zástupce velitele)

c) provádění odborně specializovaných činností na úrovni organizačního útvaru Ministerstva obrany, organizačního celku přímo podřízeného organizačnímu útvaru Ministerstva obrany nebo operačního velitelství anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (starší důstojník - specialista)

d) vedení a pilotování letadla přepravujícího ústavní a rezortní činitele (kapitán letadla)

II. Vojenská hodnost podplukovník

a) komplexní řízení a velení

1. odboru Hradní stráže (náčelník odboru)

2. oddělení Hlavního velitelství Vojenské policie nebo štábu operačního velitelství (náčelník oddělení)

3. štábu vojenského útvaru brigádního typu nebo štábu křídla základny letectva (náčelník štábu)

4. újezdnímu úřadu vojenského újezdu (přednosta)

5. oddělení Vojenského zpravodajství (vedoucí oddělení)

6. oddělení vnitřní správy sekce Ministerstva obrany nebo oddělení organizačního celku přímo podřízeného organizačnímu útvaru Ministerstva obrany (vedoucí oddělení)

7. referátu organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo organizačního celku přímo podřízeného organizačnímu útvaru Ministerstva obrany (vedoucí referátu)

8. praporu, letce nebo vojenskému útvaru praporního typu (velitel)

b) řízení a velení

1. odboru štábu operačního velitelství (zástupce náčelníka odboru)

2. štábu brigády, základny letectva nebo vojenského útvaru brigádního typu (zástupce náčelníka štábu)

3. organizačnímu celku, který se skládá z oddělení a je přímo podřízen organizačnímu útvaru Ministerstva obrany (zástupce ředitele)

4. oddělení Měřičského ústavu (zástupce vedoucího oddělení)

5. vojenskému útvaru brigádního typu nebo křídlu základny letectva (zástupce velitele)

6. štábu Hradní stráže nebo komplexní řízení a velení odboru Hradní stráže (zástupce náčelníka štábu - náčelník odboru)

7. krajskému vojenskému velitelství nebo komplexní řízení a velení oddělení krajského vojenského velitelství (zástupce ředitele - vedoucí oddělení)

8. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo komplexní řízení a velení referátu organizačního útvaru Ministerstva obrany (zástupce vedoucího oddělení - vedoucí referátu)

9. oddělení Měřičského ústavu nebo komplexní řízení a velení referátu Měřičského ústavu (zástupce vedoucího oddělení - vedoucí referátu)

c) kontrolní činnost a šetření událostí v letovém provozu v působnosti operačního velitelství (starší inspektor bezpečnosti letů)

d) provádění odborně specializovaných činností na úrovni Vojenské kanceláře prezidenta republiky, organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo organizačního celku přímo podřízeného organizačnímu útvaru Ministerstva obrany anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (vedoucí starší důstojník - specialista)

III. Vojenská hodnost plukovník

a) komplexní řízení a velení

1. odboru štábu operačního velitelství (náčelník odboru)

2. štábu Hlavního Velitelství vojenské policie, brigády nebo základny letectva (náčelník štábu)

3. organizačnímu celku přímo podřízenému organizačnímu útvaru Ministerstva obrany nebo krajskému vojenskému velitelství (ředitel)

4. odboru Ministerstva obrany bez přímo podřízeného organizačního celku nebo odboru organizačního celku přímo podřízenému organizačnímu útvaru Ministerstva obrany (ředitel odboru)

5. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany (vedoucí oddělení)

6. Hradní stráži, brigádě, základně letectva nebo vojenskému útvaru brigádního typu (velitel)

7. středisku řízení a uvědomování (velitel střediska)

b) řízení a velení

1. štábu operačního velitelství (zástupce náčelníka štábu)

2. úseku Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo plnění specifických úkolů Vojenské kanceláře prezidenta republiky (zástupce náčelníka úseku)

3. organizačnímu celku přímo podřízenému organizačnímu útvaru Ministerstva obrany, který tvoří odbory a samostatná oddělení (zástupce ředitele)

4. odboru Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele odboru)

5. brigádě nebo základně letectva (zástupce velitele)

6. Vojenské kanceláři prezidenta republiky nebo komplexní řízení a velení úseku Vojenské kanceláře prezidenta republiky anebo plnění specifických úkolů ve prospěch prezidenta republiky (zástupce náčelníka - náčelník úseku)

7. odboru nebo komplexní řízení a velení oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany (zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení)

8. sekci Ministerstva obrany nebo komplexní řízení a velení odboru sekce Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce - ředitel odboru)

9. základně letectva nebo komplexní řízení a velení křídlu (zástupce velitele - velitel křídla)

c) provádění vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní i mimorezortní působností na úrovni organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo organizačního celku přímo podřízenému organizačnímu útvaru Ministerstva obrany anebo v rámci Vojenské zdravotnické služby (hlavní specialista Ministerstva obrany)

Přesunout nahoru