Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 202/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 67/2010
Platnost od 18.06.2010
Účinnost od 01.07.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

202

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2010,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení § 22 odst. 13 a § 23 c odst. 4 plemenářského zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb. a vyhlášky č. 213/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „v souladu s právem Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie26), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a“.

Poznámky pod čarou č. 26 a 27 znějí:

„26) Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a registraci zvířat.
Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.

27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 4 písm. h) se slova „ , pouze u koz“ zrušují.

3. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 9 odst. 6 se slova „odst. 4 a 5“ nahrazují slovy „odst. 5 a 6“.

5. V § 11 odst. 1 se za slova „obě části“ vkládají slova „plastové ušní známky typu A“.

6. V § 11 odstavec 7 zní:

(7) Vzor části plastové ušní známky typu A a variant typu B a vzory části duplikátu plastové ušní známky typu A a variant typu B jsou uvedeny v příloze č. 2.“.

7. § 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 až 30 zní:

㤠22

Způsoby a termíny označování ovcí a koz

(1) Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, označena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz28) dvěma identifikačními prostředky.

(2) Zvířata, která jsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz28) označena elektronickým identifikátorem ve formě bachorového bolusového odpovídače nebo elektronické ušní známky v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce.

(3) Zvířata, která nejsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz29) označena

a) plastovou ušní známkou v kombinaci s druhou plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce nebo elektronickým identifikátorem ve formě elektronické značky na spěnce, nebo

b) identifikačními prostředky podle odstavce 2.

(4) Jehňata nebo kůzlata určená k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k přemístění do jiného členského státu, ani pro vývoz do třetích zemí, mohou být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz30) označena odchylně od odstavce 1 minimálně jednou plastovou ušní známkou, která byla k tomuto způsobu označení pověřenou osobou poskytnuta.

(5) Ovce a kozy bez ušních boltců nebo s velmi krátkými ušními boltci, které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označují na spodní srstí neobrostlé části ocasu tetováním, které obsahuje identifikační číslo zvířete bez alfabetického označení země původu „CZ“ a bez posledního trojčíslí.

(6) Ovce a kozy, které nelze označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců a které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označí náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými zvířaty. Tento způsob označení je neprodleně zaznamenán do stájového registru.

(7) Plastové ušní známky se zavěšují do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy boltce.

28) Čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 21/2004.

29) Čl. 9 odst. 3 a bod 3. písmeno b) a bod 4. písmeno b) podbod iii) části A přílohy nařízení Rady (ES) č. 21/2004.

30) Čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004.“.

8. Za § 23 se vkládá nový § 23 a, který včetně nadpisu zní:

㤠23a

Značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz a jejich vzor

(1) Pro označování ovcí a koz se používají značky na spěnce s výškou alfanumerických znaků nejméně 4 mm.

(2) Značka na spěnce musí obsahovat

a) identifikační číslo zvířete a

b) kód příslušného úřadu.

(3) Značka na spěnce může obsahovat i záznamy chovatele, pokud není porušena čitelnost údajů uvedených v odstavci 2.

(4) Výška alfanumerických znaků na duplikátu značky na spěnce musí být nejméně 4 mm.

(5) Vzor značky na spěnce a duplikátu značky na spěnce jsou uvedeny v příloze č. 4.“.

9. V § 24 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 24 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

11. V § 32 odst. 1 větě třetí se za slovo „hospodářství“ vkládají slova „a u registru drůbeže v hospodářství“ .

12. V § 35 odst. 3 se slova „odst. 1“ zrušují.

13. V § 36 odst. 4 se slova „V případě uvedeném v § 12 odst. 1 a § 24 odst. 3“ nahrazují slovy „U turů, ovcí a koz přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí přímo na jatka“.

14. V příloze č. 2 body 3 až 5 znějí:

„3. Vzor části plastové ušní známky používané pro označování turů - typ B

(a) s elektronickým identifikátorem - čipem

(b) bez elektronického identifikátoru - čipu

Poznámka:

Identifikační číslo zvířete uvedené na plastové ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“.

4. Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ A
Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ A

Poznámka:

Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu plastové ušní známky turů narozených v České republice se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“.

5. Vzor části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů s výjimkou turů přemístěných z členských zemí Evropské unie - typ B

(a) s elektronickým identifikátorem - čipem

(b) bez elektronického identifikátoru - čipu

Poznámka:

Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu plastové ušní známky turů narozených v České republice se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“.“.

15. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Označování ovcí a koz Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ 12345 678“

nebo

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

nebo

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz

nebo

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Duplikát

nebo

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Vzor značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Vysvětlivka: - kód příslušného úřadu“.

16. V příloze č. 7 se doplňuje bod 2.3., který zní:

2. 3. Vzor hlášení o přemístění na dočasné hospodářství
Vzor hlášení o přemístění na dočasné hospodářství
“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tuři označení v období do dne nabytí účinnosti této vyhlášky ušními známkami uvedenými v bodě 14 se považují za zvířata označená podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru