Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Částka 1/2010
Platnost od 08.01.2010
Účinnost od 08.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích:


Čl. I

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části.“.

2. V § 3 odst. 3 písm. c) se slovo „úpadkového“ nahrazuje slovem „insolvenčního“.

3. V § 3 odst. 4 se slova „ústní části zvláštní zkoušky“ nahrazují slovy „zvláštní zkoušce“.

4. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) insolvenčního práva.“.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Při rozdílové zkoušce insolvenčního správce se vždy zjišťují znalosti uchazeče z oblasti insolvenčního práva.“.

6. § 6 zní:

㤠6

Pozvánku na zkoušku s uvedením termínu, času a místa konání písemné a ústní části zkoušky zašle Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) uchazeči nejpozději tři týdny přede dnem konání písemné části zkoušky spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuštění ke zkoušce. Náhradní termín bude uchazeči stanoven v případě, že se řádně a včas omluví podle § 11 odst. 2.“.

7. Nadpis § 7 zní: „Zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a rozdílové zkoušky insolvenčních správců“.

8. V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a rozdílové zkoušky insolvenčních správců jsou pětičlenné. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti z řad zaměstnanců ministerstva a dalších osob. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru práva.“.

9. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

㤠7a

Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců

(1) Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců je sedmičlenná a je stálá. Členy zkušební komise pro zvláštní zkoušky jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, z toho dva členy po dohodě s guvernérem České národní banky. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru práva.

(2) Zkušební komise pro zvláštní zkoušku je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 5 členů.

(3) Rozhodnutí zkušební komise pro zvláštní zkoušku musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

(4) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

(5) Předseda zkušební komise řídí průběh zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.

(6) Uchazeč může v průběhu zvláštní zkoušky nahlížet se souhlasem předsedy zkušební komise do pomůcek uvedených v § 9 odst. 4.

§ 7b

Podjatost členů zkušební komise

Členové zkušební komise jsou povinni a uchazeči mají právo sdělit ministerstvu nejpozději před zahájením zkoušky skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem o nestrannosti členů zkušební komise ve vztahu k uchazeči.“.

10. V § 9 odst. 4 se zrušují slova „ , časopiseckou a knižní literaturu“.

11. V § 11 odst. 2 se slova „v náhradním termínu stanoveném ministerstvem v pozvánce na zkoušku“ nahrazují slovy „v jiném termínu stanoveném ministerstvem“.

12. V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném jiném termínu k ústní části zkoušky a svoji neúčast do 10 kalendářních dnů ode dne termínu ústní části zkoušky ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku v náhradním termínu stanoveném ministerstvem. Pokud uchazeč svoji neúčast v jiném termínu ústní části zkoušky řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.“.

13. V § 12 odstavec 4 zní:

(4) Pokud uchazeč při ústní části zkoušky neuspěl, není při opakování zkoušky povinen opakovat i její písemnou část, kterou složil úspěšně.“.

14. V § 13 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru