Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/2010 Sb.Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Částka 6/2010
Platnost od 26.01.2010
Účinnost od 01.02.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

ze dne 15. ledna 2010

o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.

§ 2

Způsob tvorby bilancí

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor trhu přebírá desetileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 až č. 7 k této vyhlášce

a) od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu,

b) od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy,

c) od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby,

d) od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,

e) od držitelů licence na obchod s plynem předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky.

(2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu

a) přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění:

1. od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,

2. od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 10 a č. 11 k této vyhlášce,

3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby,

5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,

b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy a kontrolních hodinových odečtů výrobce plynu v České republice uvedených v přílohách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce,

c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,

d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím distribuční soustavy, uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce,

e) zpracovává měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

§ 3

Sledování kapacit

(1) Operátor trhu sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy.

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických kapacitách na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvedeného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických parametrech distribučních soustav a zásobníků plynu, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

§ 4

Údaje od zákazníků

Operátor trhu

a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

b) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.


Ministr:

Ing. Tošovský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

VZOR Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

VZOR Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

VZOR Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance zásobníků plynu

VZOR Předpokládaná bilance zásobníků plynu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

VZOR Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

VZOR Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

VZOR Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

VZOR Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

VZOR Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

VZOR Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení uskladněného plynu

VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení uskladněného plynu

VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Dovoz a vývoz plynu

VZOR Dovoz a vývoz plynu

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

VZOR Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

VZOR Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

VZOR Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

VZOR Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

Přesunout nahoru