Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Částka 61/2010
Platnost od 04.06.2010
Účinnost od 04.06.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).“.

2. V § 1 se za slovo „společenství3)“ vkládají slova „(dále jen „pokyny Komise“)“ a slova „č. 1“ se zrušují.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Obsah a forma informace

Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.“.

4. Přílohy č. 1 až 4 se zrušují.

5. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 396/2004 Sb.

Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru

Postup oznamování Akce Lhůta
Systém Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízený podle článku 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků Oznámení Zaslat „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Zaslat „oznámení podle článku 12“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Potvrdit opatření, pokud bylo oznámení zasláno před rozhodnutím o přijetí opatření Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy byly informace oznámeny.
Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
Reakce Zajistit následná opatření k: „oznámení podle článku 12 vyžadujícímu okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 18 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
„oznámení podle článku 12“ a „oznámení od Evropské komise“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
Zaslat reakci na: „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od:
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
- od přijetí doplňujících informací.
„oznámení podle článku 12“ a „oznámení od Evropské komise“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od:
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
- od přijetí doplňujících informací.
Aktualizovat reakce Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v reakci.
Postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků Oznámení Zaslat „oznámení podle článku 11“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne uložení opatření.
Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru