Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Částka 61/2010
Platnost od 04.06.2010
Účinnost od 04.06.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).“.

2. V § 1 se za slovo „společenství3)“ vkládají slova „(dále jen „pokyny Komise“)“ a slova „č. 1“ se zrušují.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Obsah a forma informace

Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.“.

4. Přílohy č. 1 až 4 se zrušují.

5. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 396/2004 Sb.

Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru

Postup oznamování Akce Lhůta
Systém Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízený podle článku 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků Oznámení Zaslat „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Zaslat „oznámení podle článku 12“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Potvrdit opatření, pokud bylo oznámení zasláno před rozhodnutím o přijetí opatření Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy byly informace oznámeny.
Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
Reakce Zajistit následná opatření k: „oznámení podle článku 12 vyžadujícímu okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 18 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
„oznámení podle článku 12“ a „oznámení od Evropské komise“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
Zaslat reakci na: „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od:
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
- od přijetí doplňujících informací.
„oznámení podle článku 12“ a „oznámení od Evropské komise“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od:
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
- od přijetí doplňujících informací.
Aktualizovat reakce Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v reakci.
Postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků Oznámení Zaslat „oznámení podle článku 11“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne uložení opatření.
Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru