Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 169/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.

Částka 58/2010
Platnost od 31.05.2010
Účinnost od 01.07.2010
Zrušeno k 24.11.2015 (295/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

169

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2010,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňují slova „Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.“.

2. V příloze č. 2 body 1, 10, 14 a 15 včetně vysvětlivek znějí:

Nežádoucí látkyProdukty ke krmeníMax. obsah v mg/kg (ppm) krmiva o vlhkosti 12 %
„1. Arsen1)Krmné suroviny, s výjimkou:2
- travní, vojtěškové a jetelové moučky a sušených řízků cukrovkových a cukrovarských4
- palmojádrových expelerů42)
- fosfátů a vápenatých mořských řas10
- uhličitanu vápenatého15
- oxidu horečnatého20
- krmiv získaných ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů včetně ryb252)
- moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas402)
Částice železa, použité jako značkovací látka50
Doplňkové látky ze skupiny sloučeniny stopových prvků, s výjimkou:30
- síranu měďnatého pentahydrátu a uhličitanu měďnatého50
- oxidu zinečnatého, oxidu manganatého a oxidu měďnatého100
Kompletní krmiva, s výjimkou2
- kompletních krmiv pro ryby a kompletních krmiv pro kožešinová zvířata102)
Doplňková krmiva,4
s výjimkou:
- minerálních krmiv
12
10. TheobrominKompletní krmiva, s výjimkou:300
- kompletních krmiv pro prasata200
- kompletních krmiv pro psy, králíky, koně a kožešinová zvířata50
14. Semena plevelů a nemleté a nerozdrcené plody, obsahující alkaloidy, glykosidy nebo jiné jedovaté látky, samotné nebo v kombinaci,
včetně:
Všechna krmiva3000
Datura sp.1000
15. Semena a slupky semen druhů Ricinus communis L., Croton tigliumh. a A brus precatorius L. a jejich zpracované deriváty7a), samostatně nebo v kombinaciVšechna krmiva10

1) Vztaženo k celkovému arsenu. Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení arzenu, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

2) Na žádost ústavu musí provozovatel prokázat, že obsah anorganického arsenu je nižší než 2 ppm. Tato analýza je zvláště důležitá u mořských řas druhu Hizikia fusifonne.

7a) Určitelné pomocí analytické mikroskopie.“.

3. V příloze č. 2 se bod 34 Kroton - Croton tiglium L. zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru