Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Částka 4/2010
Platnost od 21.01.2010
Účinnost od 01.03.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 51a odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č. 214/2005 Sb., vyhlášky č. 36/2007 Sb., vyhlášky č. 316/2007 Sb. a vyhlášky č. 288/2008 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) upravuje

a) obecná opatření ke zdolání a zabránění šíření nákaz zvířat,

b) způsob a lhůty ohlašování nákaz,

c) postup, hlediska pro zpracovávání a obsah pohotovostních plánů pro případy výskytu některých nebezpečných nákaz,

d) pro které nákazy se vypracovávají programy ozdravování zvířat,

e) veterinární podmínky a pravidla očkování zvířat,

f) požadavky na národní referenční laboratoře,

g) opatření ke zdolání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz,

h) hlediska, podle nichž se postupuje při uznávání stád, hospodářství, oblastí nebo státu za prosté nákaz.

1) Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat, v platném znění.
Směrnice Komise 2007/10/ES ze dne 21. února 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS, pokud jde o opatření, která mají být přijata uvnitř ochranného pásma v návaznosti na ohnisko vezikulární choroby prasat.
Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství, v platném znění.
Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí, v platném znění.
Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat, v platném znění.
Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby, v platném znění.
Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí, v platném znění.
Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní, v platném znění.
Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí, v platném znění.
Směrnice Rady 78/52/EHS ze dne 13. prosince 1977, kterou se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní plány urychlené eradikace brucelózy, tuberkulózy a enzootické leukózy skotu.
Směrnice Rady 77/391/EHS ze dne 17. května 1977, kterou se zavádějí opatření Společenství pro eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu, v platném znění.
Směrnice Rady 82/400/EHS ze dne 14. června 1982, kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějící doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu, v platném znění.
Směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství, v platném znění.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách, kterými se řídí obchodování s ovcemi a kozami uvnitř Společenství, v platném znění.
Směrnice Rady 80/1095/EHS ze dne 11. listopadu 1980 o stanovení podmínek pro učinění území Společenství prostým klasického moru prasat a pro udržení tohoto území prostým klasického moru prasat, v platném znění.
Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.“.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. c) zákona vypracovává a aktualizuje podle kritérií stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce a v souladu se zásadami pro vypracování pohotovostních plánů celostátní pohotovostní plány pro případy výskytu nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, popřípadě i některých dalších nebezpečných nákaz, pokud to vyžaduje nákazová situace. Tyto plány obsahují komplexní pravidla pro zabezpečení účinného a koordinovaného postupu při provádění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nákazy a ochraně před jejím šířením a zajišťují dostupnost všeho, co je považováno za nezbytné k rychlé likvidaci ohniska nákazy, včetně budov, zařízení, prostředků a materiálů.

(2) Krajská veterinární správa vypracovává a aktualizuje krajské pohotovostní plány v souladu s celostátními pohotovostními plány a s přihlédnutím k místním podmínkám.

(3) Státní veterinární správa předkládá celostátní pohotovostní plány Komisi ke schválení.“.

3. V § 4 odst. 1 se za slova „týkajících se“ vkládá slovo „povahy“.

4. V § 4 odst. 2 se slova „a Městská veterinární správa v Praze (dále jen „krajská veterinární správa“)“ zrušují.

5. § 5 a 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1b a 1c znějí:

„Programy ozdravování zvířat

§ 5

(1) Státní veterinární správa vypracovává se zřetelem na stav a vývoj nákazové situace návrhy ročních nebo víceletých programů ozdravování zvířat od některých nebezpečných nákaz, a to zejména od nákaz uvedených v rozhodnutí Evropských společenství o některých výdajích ve veterinární oblasti1b).

(2) Programy ozdravování zvířat jsou vypracovávány jako programy eradikace, tlumení a sledování určité nákazy.

§ 6

(1) Má-li být požadován finanční příspěvek Evropské unie (dále jen „Unie“) na financování programu ozdravování zvířat, Státní veterinární správa postupuje podle rozhodnutí Evropských společenství o některých výdajích ve veterinární oblasti1c).

(2) Program ozdravování zvířat obsahuje údaje požadované rozhodnutím Evropských společenství o některých výdajích ve veterinární oblasti1c).

1b) Čl. 27 a příloha I rozhodnutí Rady 2009/470/ES.

1c) Rozhodnutí Rady 2009/470/ES.“.

6. § 7 až 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1d, 1e a 1f znějí:

„Hlášení nákaz

§ 7

(1) Státní veterinární správa podává Komisi a ostatním členským státům hlášení o výskytu nákazy z nákaz uvedených v předpisech Evropských společenství o hlášení nákaz1d).

(2) Státní veterinární správa hlásí podle odstavce 1

a) primární ohnisko nákazy uvedené v odstavci 1, zjištěné na území České republiky,

b) po likvidaci posledního ohniska této nákazy ukončení ochranných a zdolávacích opatření zavedených k jejímu zdolání.

(3) Hlášení podle odstavce 2 podává Státní veterinární správa přímo Komisi i ostatním členským státům do 24 hodin po

a) zjištění primárního ohniska nákazy podle odstavce 2 písm. a),

b) ukončení ochranných a zdolávacích opatření podle odstavce 2 písm. b).

(4) Jde-li o výskyt ohniska klasického moru prasat, stačí poskytnout Komisi a ostatním členským státům informaci podle § 39.

(5) Hlášení obsahuje informace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce; předává se dálnopisem za použití kódované formy a kódů stanovených rozhodnutím Evropských společenství o způsobu hlášení nákaz1e).

§ 8

(1) Státní veterinární správa hlásí přímo Komisi také každé další (sekundární) ohnisko nákazy uvedené v § 7 odst. 1, zjištěné na území České republiky.

(2) Hlášení podle odstavce 1 podává Státní veterinární správa nejpozději v první pracovní den každého týdne a týká se týdne, který končí o půlnoci v neděli, jež předchází hlášení.

(3) Pro obsah a způsob předávání hlášení platí § 7 odst. 5 obdobně.

§ 9

Státní veterinární správa hlásí Mezinárodnímu úřadu pro nákazy (OIE) výskyt nákaz v souladu s rozhodnutím tohoto úřadu o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich hlášení1f).

1d) Přílohy I a II směrnice Rady 82/894/EHS.

1e) Rozhodnutí Komise 2005/176/ES.

1f) Rozhodnutí OIE č. XXXI ze dne 27. května 2004.“.

7. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „pouze“ vkládají slova „v případech a za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství a touto vyhláškou“.

8. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

b) Komise přijala rozhodnutí o doplnění ochranných a zdolávacích opatření o opatření týkající se očkování zvířat.“.

9. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1g znějí:

(3) V ochranných a zdolávacích opatřeních, jimiž se povoluje očkování zvířat, orgány veterinární správy stanoví bližší podmínky

a) provádění a průběhu očkování,

b) postupu v případech, kdy dojde ke zjištění klinických příznaků nákazy u očkovaného zvířete nebo k jeho úhynu.

(4) K případnému očkování mohou být použity jen registrované očkovací látky a další látky, jejichž použití při poskytování veterinární péče povoluje zákon o léčivech1g).

1g) § 9 a 25 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 296/2008 Sb.“.

10. § 11 a 12 znějí:

㤠11

(1) Vyžadují-li to předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání, nařídí orgány veterinární správy v ochranných a zdolávacích opatřeních, aby všechna očkovaná zvířata

a) byla identifikována pomocí srozumitelného a dobře čitelného označení způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání, popřípadě způsobem stanoveným Státní veterinární správou,

b) zůstávala v oblasti očkování s výjimkou těch zvířat, která jsou odeslána na jatky určené krajskou veterinární správou za účelem neprodlené porážky. Jejich přemístění může být provedeno jen po vyšetření všech zvířat vnímavých druhů v hospodářství úředním veterinárním lékařem, který potvrdí, že žádné z vyšetřených zvířat není podezřelé z nákazy.

(2) Je-li očkování zvířat ukončeno, může být povoleno přemísťování zvířat druhů vnímavých na zjištěnou nákazu z pásma očkování jen na základě opatření přijatého Komisí, a to po uplynutí jí stanovené lhůty.

(3) Státní veterinární správa informuje pravidelně Komisi prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (dále jen „Stálý výbor“) o výsledcích prováděného očkování.

§ 12

Odchylně od § 10 odst. 1 lze rozhodnout o nouzovém očkování jen po uvědomění Komise o tomto opatření a pokud tím nejsou dotčeny základní zájmy Unie v oblasti ochrany zdraví zvířat. Při tomto rozhodování se bere zřetel zejména na stupeň koncentrace zvířat v daných oblastech, na potřebu ochrany jednotlivých stád a hospodářství a na zeměpisné pásmo, v němž je očkování prováděno. Další postup v nouzovém očkování je závislý na tom, zda orgány Unie souhlasí s jeho pokračováním, nebo zda dojdou k závěru, že je třeba opatření týkající se tohoto očkování změnit, rozšířit nebo ukončit.“.

11. V § 13 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí:

1. sečetl všechna zvířata druhů vnímavých na danou nákazu a zaznamenal u každé kategorie počet již uhynulých, nakažených a podezřelých zvířat. Dále nařídí chovateli tyto údaje aktualizovat, aby byla brána v úvahu zvířata narozená nebo uhynulá během doby podezření, a na požádání je předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, aby je mohly zkontrolovat při každé kontrole, prováděné v hospodářství,

2. všechna zvířata druhů vnímavých na danou nákazu, která jsou v hospodářství, byla držena na jejich ustájovacích místech, popřípadě na jiných místech umožňujících jejich karanténu, a zabezpečil, že nebudou přemísťována z hospodářství nebo do hospodářství. Přitom krajská veterinární správa podle okolností přihlíží i k případné úloze vektorů,“.

12. V § 13 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1h zní:

(2) Veškerý pohyb osob, zvířat jiných druhů, nevnímavých na danou nákazu, dopravních prostředků, živočišných produktů, kadáverů uhynulých nebo utracených zvířat a jiných vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě1h), nářadí, krmiva, podestýlky, hnoje, močůvky a jiných předmětů či materiálů, které mohou přenášet původce nákazy z hospodářství nebo do hospodářství, podléhá v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona souhlasu krajské veterinární správy, která také stanoví podmínky pro předcházení jakémukoli nebezpečí šíření nákazy.

1h) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.“.

13. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“ a slovo „steliva“ se nahrazuje slovem „podestýlky“.

14. V § 14 odst. 1 se za slovo „dalším“ vkládá slovo „kontaktním“ a slova „ , o kterých se lze vzhledem k jejich umístění, uspořádání nebo stykům s hospodářstvím, v němž existuje podezření z výskytu příslušné nákazy, domnívat, že jsou důvodně podezřelá z možné kontaminace“ se zrušují.

15. V § 14 odst. 2, § 40 odst. 4, § 54 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 54 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 81, § 86 odst. 3, § 87 odst. 2, § 92 odst. 2, § 149 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 170 odst. 4 se slovo „zrušena“ nahrazuje slovem „ukončena“.

16. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠15

(1) Byl-li v hospodářství potvrzen výskyt některé z nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, provádí krajská veterinární správa epizootologické šetření podle § 13 odst. 3 a nařídí v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona k ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 další ochranná a zdolávací opatření, a to

a) neprodlené utracení, popřípadě poražení všech zvířat vnímavých druhů v hospodářství. Kadávery uhynulých a utracených zvířat se v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu2) neškodně odstraňují v asanačním podniku, anebo jsou spáleny či zahrabány, pokud možno na místě. Tyto činnosti se provádějí takovým způsobem, aby se nebezpečí šíření původce nákazy snížilo na nejnižší možnou míru;

b) neškodné odstranění nebo vhodné zpracování či ošetření některých předmětů či materiálů, jako jsou nářadí, krmivo, podestýlka, hnůj a močůvka, které mohou přenášet původce nákazy. Tímto ošetřením, prováděným podle pokynů krajské veterinární správy, má být zajištěno zničení původce nákazy nebo jeho vektora;

c) po splnění ochranných a zdolávacích opatření uvedených pod písmeny a) a b) čištění a dezinfekci, podle potřeby i dezinsekci a deratizaci budov, v nichž jsou ustájena zvířata vnímavých druhů, a jejich bezprostřední okolí, jakož i dopravních prostředků a veškerých zařízení, jež by mohly být kontaminovány, a to způsobem a za podmínek uvedených v § 21.

(2) Je-li nařízeno zahrabání kadáverů uhynulých a utracených zvířat a jiných vedlejších živočišných produktů, provádí se na zahrabovištích uvedených v havarijních plánech kraje nebo pohotovostních plánech. Nelze-li využít těchto zahrabovišť, provede se zahrabání v dostatečné hloubce (§ 40 odst. 4 zákona), aby tyto kadávery a jiné vedlejší živočišné produkty, které mohou být nositeli původce nákazy, nemohly být vyhrabány masožravými zvířaty, a na vhodném místě tak, aby se zabránilo kontaminaci spodních vod a jakémukoli znečištění prostředí.

(3) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v odstavci 1 mohou být rozšířena i na kontaktní hospodářství, pokud je důvodné podezření z jejich možné infekce.

(4) Celostátní krizové centrum a krajská krizová centra tlumení nákazy koordinují ochranná a zdolávací opatření k co nejrychlejšímu zdolání nákazy, jakož i provádění epizootologického šetření.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.“.

17. V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona v infikovaném hospodářství, které sestává ze 2 nebo více oddělených produkčních jednotek, upustit od požadavků stanovených v § 15 odst. 1 písm. a) v případě nákazou nedotčených produkčních jednotek za předpokladu, že úřední veterinární lékař potvrdí, že

a) struktura a velikost těchto jednotek a činnosti prováděné v jejich rámci zaručují jejich oddělení co do stájí a zařízení, krmiva, krmení a personálu a

b) jejich oddělení znemožňuje přenos nákazy z jedné jednotky do druhé.“.

18. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. f) zákona“ zrušují.

19. V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Byl-li výskyt nákazy potvrzen, krajská veterinární správa vymezí kolem infikovaného hospodářství ochranné pásmo o poloměru nejméně 3 km a pásmo dozoru o poloměru nejméně 10 km, v případě potřeby i další pásmo s omezením.“.

20. V § 17 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a k uplatňování těchto opatření“.

21. V § 17 odst. 5, § 23, § 27 odst. 1 písm. c), § 41 odst. 3, § 42 odst. 2, § 44 odst. 2 písm. c), § 45 odst. 2 písm. c), § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 50 odst. 2, § 51 odst. 2, § 54 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 54 odst. 5 písm. a), § 54 odst. 8 písm. b), § 55 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 58 odst. 3, § 90 odst. 2, § 90 odst. 4, § 97 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 97 odst. 2, § 101 písm. b) bodě 3, § 173 odst. 4 písm. a) a b) se slova „§ 10 odst. 2 a“ zrušují.

22. V § 18 odst. 1 písm. d) se za slovo „přepravy“ vkládají slova „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“ a slova „na nutnou porážku“ se nahrazují slovy „za účelem neprodlené porážky“.

23. V § 18 odstavec 3 zní:

(3) Státní veterinární správa informuje o přijatých ochranných a zdolávacích opatřeních Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím Stálého výboru.“.

24. V § 19 odst. 1 písm. d) se za slovo „přepravena“ vkládají slova „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“ a slovo „nutné“ se nahrazuje slovem „neprodlené“.

25. V § 20 odst. 1 písm. c) se za slovo „je“ vkládají slova „evidováno a“ a slova „se zvláštním právním předpisem3)“ se nahrazují slovy „s plemenářským zákonem3)“.

26. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ nahrazují slovy „v rámci ochranných a zdolávacích opatření“.

27. V § 21 odst. 2 se slova „v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

28. V § 23 se slovo „nakažena“ nahrazuje slovem „nakažená“, slova „příslušný orgán“ se nahrazují slovy „krajská veterinární správa“, za slova „Komisi a“ se vkládá slovo „ostatní“ a slovo „veterinárního“ se zrušuje.

29. § 24 zní:

㤠24

(1) Vzorky odebrané za účelem laboratorního vyšetření ke zjištění přítomnosti původce nákazy vyšetřují v souladu s § 52 odst. 4 zákona národní referenční laboratoře, příslušné pro jednotlivé nákazy popřípadě referenční laboratoře, technicky a personálně vybavené tak, aby mohly kdykoli, zejména při prvním výskytu nákazy, zjistit typ, subtyp a variantu příslušného původce, jakož i další laboratoře uvedené v § 52 odst. 3 zákona. Použijí přitom diagnostické metody stanovené v souladu s jednotlivými postupy a metodami schválenými orgány Unie pro diagnostiku a tlumení příslušné nákazy nebo jinak v souladu s předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání.

(2) Národní referenční laboratoř

a) odpovídá za koordinaci standardů a diagnostických metod používaných v České republice při diagnostice příslušných nákaz a za testování očkovacích látek,

b) může poskytnout ostatním diagnostickým laboratořím diagnostická činidla,

c) kontroluje jakost diagnostických činidel používaných v České republice,

d) provádí pravidelně srovnávací testy používaných diagnostických metod,

e) uchovává izoláty virů příslušných nákaz pocházející z případů potvrzených v České republice,

f) zajišťuje potvrzování pozitivních výsledků získaných v ostatních diagnostických laboratořích,

g) spolupracuje s příslušnými referenčními laboratořemi v rámci Unie.

(3) Státní veterinární správa vede a průběžně aktualizuje seznam národních referenčních laboratoří a zpřístupní jej, včetně jakýchkoli pozdějších změn, ostatním členským státům a veřejnosti.“.

30. V § 26 písm. b) se slova „v ostatních stádech, ve kterých byla zjištěna séropozitivní prasata. V tomto případě provede krajská veterinární správa doplňující vyšetření, zejména nové testy se vzorky odebranými v intervalu nejméně 28 dnů od předchozího odběru vzorků, dříve, než potvrdí výskyt vezikulární choroby prasat“ nahrazují slovy „v jiných stádech, ve kterých jsou zjištěna séropozitivní prasata. V tomto případě provede krajská veterinární správa před potvrzením přítomnosti nákazy další vyšetření, zejména opětovné namátkové testování v odstupu nejméně 28 dnů od předchozího odběru vzorků“.

31. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova „s prasaty uvnitř pásma“ nahrazují slovy „ , v nichž jsou zvířata druhů vnímavých na tuto nákazu“.

32. V § 27 odst. 1 písm. b) se slova „s prasaty“ nahrazují slovy „se zvířaty druhů vnímavých na tuto nákazu“ a slovo „prasat“ se nahrazuje slovem „zvířat“.

33. V § 27 odst. 1 písm. d) se slovo „používané“ nahrazuje slovem „použité“ a slovo „stelivo“ se nahrazuje slovem „podestýlka“.

34. V § 27 odst. 1 písm. e) bodech 1 a 2 se slova „označeno v souladu se zvláštním právním předpisem3)“ nahrazují slovy „evidováno a označeno v souladu s plemenářským zákonem3)“.

35. V § 27 odst. 1 písm. f) bodě 1 poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.“.

36. V § 27 odst. 2 písm. b) se slovo „ustájení“ nahrazuje slovem „chovu“.

37. V § 27 odst. 5 se slova „příslušný orgán na základě odůvodněné žádosti majitele“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa na základě odůvodněné žádosti chovatele“.

38. V § 28 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 13 odst. 1 písm. b),“ zrušují.

39. V § 28 odst. 1 písmeno a) zní:

a) soupis všech hospodářství s chovem prasat;“.

40. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „uvnitř pásma dozoru“ nahrazují slovy „z hospodářství v pásmu“ a slovo „přímo“ se zrušuje.

41. V § 28 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slovo „přepravována“ nahrazuje slovem „přepravena“.

42. V § 28 odst. 1 písm. c) body 4 a 5 znějí:

4. každé prase bylo evidováno a označeno v souladu s plemenářským zákonem3),

5. dopravní prostředky, vybavení a zařízení použité k přepravě těchto prasat byly po přepravě vyčištěny a dezinfikovány;“.

43. V § 28 odst. 1 písm. d) se slova „a zařízení (vybavení) používané“ nahrazují slovy „ , vybavení a zařízení použité“.

44. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Příslušný orgán“ nahrazují slovy „Krajská veterinární správa“.

45. V § 29 odst. 1 písmeno a) zní:

a) potvrzení výskytu vezikulární choroby prasat, aby kromě ochranných a zdolávacích opatření podle § 13 a 15 maso prasat poražených v období mezi pravděpodobným zavlečením nákazy do hospodářství a provedením ochranných a zdolávacích opatření bylo podle možnosti pod dohledem úředního veterinárního lékaře dohledáno a neškodně odstraněno takovým způsobem, aby se předešlo nebezpečí šíření viru vezikulární choroby prasat,“.

46. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „kontaminována“ nahrazuje slovem „nakažena“.

47. V § 29 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „infikovaných a kontaminovaných“ nahrazují slovem „nakažených“ a slova „tak, aby se vyloučilo nebezpečí šíření viru vezikulární choroby prasat“ se nahrazují slovy „pod dohledem úředního veterinárního lékaře takovým způsobem, aby se předešlo nebezpečí šíření vezikulární choroby prasat“.

48. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v případě“ nahrazují slovy „se přihlédne k druhu zemědělské činnosti vykonávané v hospodářství. V případě“.

49. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „oblast, v níž“ nahrazují slovy „pásma, v nichž“.

50. § 31 a 32 včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

㤠31

Pro účely této hlavy se rozumí pod pojmem

a) zvíře vnímavého druhu - každý přežvýkavec;

b) zvířata - zvířata patřící k vnímavým druhům, s výjimkou volně žijících zvířat, pro která mohou být orgány Unie přijata zvláštní opatření;

c) vektor - hmyz rodu Culicoides schopný přenášet katarální horečku ovcí, který má být zjišťován v souladu s postupem stanoveným předpisy Evropských společenství o opatřeních pro předcházení vzniku nákaz a jejich zdolávání.

§ 32

(1) Je-li v hospodářství nacházejícím se v oblasti, která nepodléhá omezením v důsledku ochranných a zdolávacích opatření nařízených v souvislosti s výskytem katarální horečky ovcí nebo podezřením z jejího výskytu, jedno nebo více zvířat vnímavého druhu podezřelých z této nákazy, krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

a) zahájí neprodleně sledování tohoto hospodářství a šetření za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu této nákazy, klinicky vyšetří podezřelá a uhynulá zvířata nebo zajistí jejich pitvu;

b) zajistí, aby byl proveden soupis míst, která mohou umožňovat přežívání vektora nebo která ho mohou hostit, zejména míst vhodných k jeho rozmnožování;

c) nařídí chovateli zejména, aby

1. provedl soupis zvířat vnímavého druhu, uvádějící pro každý druh počet zvířat již uhynulých a nakažených, jakož i zvířat, která mohla být nakažena. Údaje soupisu chovatel aktualizuje, aby byla brána v úvahu zvířata narozená nebo uhynulá během doby podezření, a na požádání je předkládá orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor ke kontrole a prověření,

2. dodržoval zákaz jakéhokoli přemísťování zvířat vnímavého druhu z hospodářství nebo do hospodářství,

3. omezil možnost pohybu zvířat vnímavého druhu, včetně jejich pobytu mimo stáj, v době aktivity vektorů, pokud lze předpokládat, že jsou k dispozici prostředky k provedení tohoto opatření,

4. ošetřoval pravidelně zvířata vnímavého druhu, budovy používané k jejich ustájení a jejich okolí, především místa příznivá pro vektory, schválenými insekticidními prostředky. Četnost ošetření určí krajská veterinární správa se zřetelem na dobu účinnosti použitého insekticidního prostředku a na klimatické podmínky,

5. zabezpečil v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu2) neškodné odstranění kadáverů zvířat uhynulých v hospodářství.

(2) Krajská veterinární správa v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí5),

a) provede epizootologické šetření,

b) uplatňuje programy pro sledování katarální horečky ovcí v uzavřených pásmech a pro dozor nad katarální horečkou ovcí mimo uzavřená pásma,

c) poskytuje údaje o katarální horečce ovcí shromážděné v průběhu uplatňování programů uvedených v písmenu a) Státní veterinární správě, která plní informační povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí5).

(3) Do doby zavedení opatření uvedených v odstavci 1 se zvířata vnímavého druhu nepřemísťují z hospodářství nebo do hospodářství a podle možností je omezen jejich pohyb v době aktivity vektorů.

5) Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.“.

51. V § 33 odst. 2 a § 96 se slovo „odvolána“ nahrazuje slovem „ukončena“.

52. V § 34 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení, § 41 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 82 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92 odst. 3 úvodní části ustanovení a § 97 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „příslušný orgán“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa“.

53. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 1 a v § 36 odst. 1 písm. b) se slovo „přežvýkavců“ nahrazuje slovy „zvířat vnímavého druhu“.

54. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 95 odst. 1 písm. c) bodě 5, § 97 odst. 1 písm. a) bodě 2 a § 150 odst. 1 písm. i) se slova „se zvláštním právním předpisem2)“ nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2)“.

55. V § 34 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 37 odst. 2, § 38 písm. c), § 100 odst. 2 a § 172 písm. b) a c) se slova „v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona“ zrušují.

56. V § 34 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „ ; o zahájení očkování Státní veterinární správa uvědomí Komisi“.

57. V § 35 odst. 2 se slova „v němž“ nahrazují slovy „v níž“.

58. V § 35 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ochranné pásmo a pásmo dozoru tvoří uzavřené pásmo.“.

59. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „s přežvýkavci“ nahrazují slovy „se zvířaty vnímavého druhu“.

60. V § 36 odst. 1 písmeno c) zní:

c) zákaz přemísťování zvířat vnímavého druhu z pásma, pokud krajská veterinární správa v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí5), nestanovila jinak.“.

61. V § 36 odstavec 2 zní:

(2) Státní veterinární správa může dát Komisi podnět k tomu, aby rozhodla o očkování zvířat vnímavého druhu v ochranném pásmu proti katarální horečce ovcí a o jejich označení.“.

62. V § 37 odst. 2 a § 100 odst. 2 se slovo „zrušují“ nahrazuje slovem „ukončují“.

63. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

㤠37a

Státní veterinární správa v souladu s předpisy Evropských společenství o hlášení nákaz1e)

a) hlásí Komisi a ostatním členským státům primární ohniska a ohniska katarální horečky ovcí,

b) poskytuje jim související epizootologické informace o katarální horečce ovcí shromážděné v průběhu uplatňování programů sledování katarální horečky ovcí a dozoru nad katarální horečkou ovcí.“.

64. V § 38 písm. h) se slova „vysokorizikových konfiskátů živočišného původu uvedených ve zvláštním právním předpisu2)“ nahrazují slovy „rizikového materiálu uvedeného v přímo použitelném předpisu Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2)“.

65. V § 38 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l) hospodářství - jakýkoli zemědělský či jiný objekt, v němž jsou trvale nebo dočasně chována či držena prasata. Za hospodářství v tomto smyslu se nepovažují jatky, dopravní prostředky a ohrazené prostory, v nichž jsou držena a mohou být lovena prasata divoká; tyto ohrazené prostory mají takovou velikost a členění, jež vylučují použití opatření stanovených v § 41 odst. 1 a 2,

m) zamořená oblast - oblast, v níž se po potvrzení jednoho nebo více případů klasického moru prasat u prasat divokých uplatňují eradikační opatření podle § 15 nebo 16.“.

66. V § 39 odstavec 1 zní:

(1) Státní veterinární správa hlásí v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a ostatním členským státům výskyt klasického moru prasat a poskytne jim informace o

a) ohniscích klasického moru prasat potvrzených v hospodářství,

b) případech klasického moru prasat potvrzených na jatkách nebo v dopravních prostředcích,

c) primárních případech klasického moru prasat potvrzených u prasat divokých,

d) výsledcích epizootologického šetření.“.

67. V § 39 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 50 odst. 2 a § 90 odst. 2 se slova „členské státy prostřednictvím Stálého veterinárního výboru“ nahrazují slovy „ostatní členské státy“.

68. V § 40 odst. 1, § 82 odst. 2, § 84 odst. 3 a 4, § 95 odst. 2 a § 135 odst. 3 se slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

69. V § 40 odst. 1 se slova „označena podle zvláštního právního předpisu3)“ nahrazují slovy „evidována a označena v souladu s plemenářským zákonem3)“.

70. V § 40 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „na základě dotazníků připravených v rámci pohotovostních plánů podle § 56“.

71. V § 40 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ke kontrole a prověření“.

72. V § 40 odst. 2 písm. c) bodě 4 se slova „s členskými státy (dále jen „obchodování“)“ zrušují.

73. V § 41 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

74. V § 41 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „po odstranění prasat“ a slovo „steliva“ se nahrazuje slovem „podestýlky“.

75. V § 41 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 44 odst. 3 písm. b), § 48 odst. 1 písm. a), § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 150 odst. 1 písm. d), § 158 odst. 1 písm. d) a § 159 odst. 2 se slova „v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

76. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „označení podle zvláštního právního předpisu3)“ nahrazují slovy „evidence a označení v souladu s plemenářským zákonem3)“.

77. V § 44 odst. 1 písm. c) se za slovem „zastávky“ čárka nahrazuje středníkem a slova „a o přepravu“ se nahrazují slovy „rozhodnutím orgánů Unie může být umožněna přeprava“.

78. V § 44 odst. 1 písm. c), § 44 odst. 2 písm. a), § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. a), § 54 odst. 2 písm. a), § 54 odst. 4 písm. a), § 54 odst. 4 písm. c) bodě 1, § 84 odst. 3, § 86 odst. 1 písm. e) bodě 1, § 91 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 91 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 1 písm. a), § 153 písm. a), § 157 odst. 1 písm. a), § 158 odst. 1 písm. a), § 161 písm. a), § 165 odst. 1 písm. a), § 167 písm. a) a § 170 odst. 3 písm. a) se slovo „okamžité“ nahrazuje slovem „neprodlené“.

79. V § 44 odst. 1 písm. d) a § 45 odst. 1 písm. c) se slovo „stelivo“ nahrazuje slovem „podestýlka“.

80. V § 44 odst. 1 písm. g) body 1 až 3 znějí:

1. na jatky jí určené, pokud možno uvnitř ochranného pásma nebo pásma dozoru, za účelem neprodlené porážky,

2. do asanačního podniku nebo na jiné vhodné místo, kde jsou prasata neprodleně utracena a kadávery neškodně odstraněny pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo

3. za mimořádných okolností na jiné místo v ochranném pásmu. O tom Státní veterinární správa neprodleně informuje Komisi prostřednictvím Stálého výboru,“.

81. V § 44 odst. 2 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. b) se slova „ , v němž“ nahrazují slovy „nebo na jiné vhodné místo, kde“ a slovo „okamžitě“ se nahrazuje slovem „neprodleně“.

82. V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „označena v souladu se zvláštním právním předpisem3)“ nahrazují slovy „evidována a označena v souladu s plemenářským zákonem3)“.

83. V § 44 odst. 3 písm. e) bod 1 zní:

1. krajská veterinární správa, která vykonává na jatkách státní veterinární dozor, je uvědoměna o záměru přemístit prasata na tyto jatky a o jejich příjezdu na jatky uvědomí krajskou veterinární správu odpovědnou za odeslání prasat,“.

84. V § 44 odst. 3 písm. e) bod 4 zní:

4. čerstvé maso pocházející z těchto jatek je označeno stejným způsobem, jakým se označuje čerstvé maso pocházející z prasat uvedených v § 27 odst. 1 písm. e) bodě 1, a v podniku určeném krajskou veterinární správou následně ošetřeno v souladu s právními předpisy o veterinárních požadavcích na živočišné produkty4). Zásilka tohoto masa je před přepravou do podniku, v němž má být maso ošetřeno, zaplombována krajskou veterinární správou a zůstane tak po celou dobu přepravy.“.

85. V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „ochranného pásma“ nahrazují slovy „pásma dozoru“.

86. V § 45 odst. 1 písmeno f) zní:

f) zákaz přemísťování prasat z hospodářství, v němž jsou chována, po dobu nejméně 21 dnů po skončení předběžného čištění a dezinfekce hospodářství. Po 21 dnech může krajská veterinární správa povolit za podmínek § 44 odst. 3 přemístění prasat z hospodářství k přímému převozu

1. na jatky jí určené, nejlépe uvnitř ochranného pásma nebo pásma dozoru, za účelem neprodlené porážky,

2. do asanačního podniku nebo na jiné vhodné místo, kde jsou prasata neprodleně utracena a kadávery neškodně odstraněny pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo

3. za mimořádných okolností na jiné místo v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru. O tom Státní veterinární správa bez prodlení informuje Komisi prostřednictvím Stálého výboru,“.

87. V § 47 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ za slovy „morem prasat“ nahrazuje slovem „nebo“.

88. V § 49 odst. 2 písm. b) bodě 1 se za slovo „dozor“ vkládají slova „ke kontrole a prověření“.

89. V § 51 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „a části, které nejsou určeny k lidské spotřebě, neškodně odstraněny pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

90. V § 51 odst. 1 písm. n) se slovo „zrušení“ nahrazuje slovem „ukončení“.

91. V § 51 odst. 2 se slovo „veterinárního“ zrušuje.

92. V § 52 odst. 1 se slova „výskytu klasického moru prasat“ nahrazují slovy „přítomnosti původce klasického moru prasat a identifikace genetického typu izolátů viru“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a dalších laboratořích uvedených v § 52 odst. 3 zákona“.

93. V § 52 odst. 2 věta druhá zní: „Státní veterinární správa vede a průběžně aktualizuje seznam těchto laboratoří a jiných zařízení.“.

94. V § 54 odst. 2 písm. c) se slovo „oplodněná“ zrušuje.

95. V § 54 odst. 4 písm. b) se slovo „oplodněných“ zrušuje.

96. V § 54 odst. 4 písm. c) bodě 2 se slova „po výkrmu“ zrušují.

97. V § 54 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „§ 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona s kladným“ nahrazují slovy „§ 15 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona a kladným“ a slova „a produktů“ se nahrazují slovy „či jejich produktů a obchodování s nimi“.

98. V § 54 odst. 8 písm. c) se slova „§ 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 8“.

99. V § 55 odstavec 4 zní:

(4) Státní veterinární správa předkládá Komisi a ostatním členským státům každých 6 měsíců zprávu o výsledcích očkování spolu se zprávou uvedenou v § 51 odst. 2.“.

100. V § 56 odstavec 3 zní:

(3) Státní veterinární správa provede každých 5 let aktualizaci pohotovostního plánu uvedeného v odstavci 1 a předloží jej Komisi ke schválení.“.

101. V § 57 odst. 1 se slova „zřizuje celostátní krizové centrum tlumení nákazy, popřípadě se zřizují i krajská krizová centra tlumení nákazy, a“ nahrazují slovy „zřizují celostátní krizové centrum a krajská krizová centra tlumení nákazy, jakož i“.

102. V § 57 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Celostátní krizové centrum tlumení nákazy odpovídá zejména za

a) určení nezbytných opatření k tlumení nákazy,

b) koordinaci postupu krajských krizových center tlumení nákazy, zajištění pohotového a účinného zavedení uvedených opatření těmito centry a rozmístění osob a materiálových zdrojů do krajských center tlumení nákazy,

c) poskytování informací příslušným orgánům a osobám,

d) organizování nouzového očkování a vymezení pásem očkování, je-li to třeba,

e) zajištění spolupráce s diagnostickými laboratořemi, orgány Policie České republiky a hromadnými sdělovacími prostředky.

(3) Některé úkoly celostátního krizového centra tlumení nákazy mohou být delegovány krajským centrům tlumení nákazy, pokud tím nebudou ohroženy cíle celostátního krizového centra tlumení nákazy.“.

103. V § 79 písmeno b) zní:

b) drůbež podezřelá z nákazy - veškerá drůbež s klinickými příznaky nebo postmortálními změnami, které zakládají podezření na newcastleskou chorobu,“.

104. V § 79 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ustanovení této hlavy se vztahují jen na tlumení a zdolávání newcastleské choroby u drůbeže chované v hospodářstvích, u poštovních holubů a u jiných ptáků držených v zajetí; nepoužijí se v případě výskytu newcastleské choroby u volně žijících ptáků.“.

105. V § 80 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ke kontrole a prověření“.

106. V § 80 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

2. držel všechnu drůbež v hospodářství na místech, na nichž je chována, nebo na jiném místě, které umožňuje její karanténu,“.

107. V § 80 odst. 1 písm. b) bodě 4 se za slovo „do“ vkládá slovo „schváleného“ a slova „schváleného podle zvláštního právního předpisu,7)“ se zrušují.

108. V § 80 odst. 2, § 150 odst. 2, § 158 odst. 2 a § 165 odst. 2 se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“.

109. V § 80 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Krajská veterinární správa může provést a v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídit opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 i ve vztahu k jiným hospodářstvím v případě, že jejich budovy, poloha nebo kontakty s hospodářstvím uvedeným v odstavci 1 odůvodňují podezření z možnosti infekce.“.

110. V § 82 odst. 1 písm. a) se slova „(na místě)“ nahrazují slovy „ , popřípadě poražení“.

111. V § 82 odst. 1 písmeno b) zní:

b) neškodné odstranění nebo odpovídající ošetření všech materiálů, látek a odpadů, jako jsou krmivo, podestýlka a hnůj, které mohou být kontaminovány, podle pokynů úředního veterinárního lékaře. Tímto ošetřením se zajistí zničení viru newcastleské choroby;“.

112. V § 82 odst. 1 písm. d) se slova „a která“ nahrazují slovy „nebo která“.

113. V § 83 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „orgán“ nahrazuje slovy „krajská veterinární správa“ a slova „odst. 2“ se nahrazují slovy „odst. 3“.

114. V § 83 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu9)“ nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) § 3 odst. 4 vyhlášky č. 289/2007 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

115. V § 84 odst. 1 se slova „§ 13“ nahrazují slovy „§ 15“.

116. V § 84 odstavec 2 zní:

(2) Má-li krajská veterinární správa důvodné podezření, že drůbež v některém hospodářství mohla být nakažena v důsledku pohybu osob, zvířat, dopravních prostředků nebo jakýmkoli jiným způsobem, sleduje toto hospodářství zejména za účelem kontroly přemísťování drůbeže v hospodářství a případného nařízení opatření uvedených v odstavci 3.“.

117. V § 84 odst. 3 se slova „předpokládané kontaminace“ nahrazují slovy „předpokládaného nakažení“.

118. V § 84 odst. 5 se slova „v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují.

119. V § 86 odst. 1 písm. c) se slovo „karanténu“ nahrazuje slovem „izolaci“.

120. V § 86 odst. 1 písm. e) bodě 1 a § 87 odst. 1 písm. c) se slova „zvláštního právního předpisu9)“ nahrazují slovy „právního předpisu upravujícího veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty7)“.

121. V § 86 odst. 2 se za slovo „cestou“ vkládají slova „a pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

122. V § 87a písm. b) bodě 1 se slova „drůbeže a vajec“ nahrazují slovy „drůbeže, vajec a poštovních holubů“.

123. V § 87a písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a aby předkládaly odpovídající doklady“.

124. § 89 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠89

Odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření za účelem zjištění přítomnosti viru newcastleské choroby se provádí podle předpisu Evropských společenství o opatřeních pro tlumení newcastleské choroby9).

9) Příloha III směrnice Rady 92/66/EHS.“.

125. V § 90 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Výjimečně lze přistoupit pod dohledem úředního veterinárního lékaře k zeměpisně a časově vymezenému nouzovému očkování drůbeže proti newcastleské chorobě, a to za podmínek uvedených v § 12 a po informaci Komise a ostatních členských států v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona prostřednictvím Stálého výboru o nákazové situaci, týkající se newcastleské choroby, a o programu nouzového očkování.“.

126. V § 91 odst. 1 písm. b) se slovo „narozená“ nahrazuje slovem „vylíhnutá“.

127. V § 92 odst. 1 písm. b) se slova „co může přenášet newcastleskou chorobu, neopustil“ nahrazují slovy „ani nic jiného, co by mohlo přenést newcastleskou chorobu, nemohli opustit“.

128. V § 92 odst. 3 písm. a) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.

129. V § 92 odst. 3 písm. b) se slovo „zjištění“ nahrazuje slovem „výskytu“ a slovo „odstraňování“ se nahrazuje slovem „odstranění“.

130. V § 92 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Krajská veterinární správa provede epizootologické šetření.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

131. V § 92 odst. 5 se slova „pro potravinový řetězec a zdraví zvířat“ zrušují.

132. V § 95 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ke kontrole a prověření“.

133. V § 97 odst. 1 písm. a) bodě 4 se za slovo „uvědoměna“ vkládají slova „Státní veterinární správou“.

134. V § 99 odst. 1 písm. b) se slovo „přepravy“ nahrazuje slovy „přímé přepravy pod dohledem úředního veterinárního lékaře“.

135. V § 99 odst. 3 se slova „s kladným vyjádřením“ nahrazují slovy „na základě kladného vyjádření“.

136. V § 100 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „správa“ vkládají slova „v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“.

137. V § 101 písm. b) bodě 1 se slova „v souladu se zvláštním právním předpisem3)“ nahrazují slovy „a evidováni v souladu s plemenářským zákonem3)“.

138. Hlava VIII včetně nadpisu se zrušuje.

139. § 104 až 107 se zrušují.

140. § 109 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠109

Státní veterinární správa podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o prevenci, tlumení a eradikaci některých spongiformních encefalopatií10) zpracovává pohotovostní plán, předkládá Komisi výroční zprávu, vyhotovuje roční program sledování TSE, organizuje provádění tohoto programu a plní informační povinnosti.

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.“.

141. V § 132 odstavec 1 zní:

(1) Při prvním výskytu varroázy na území obce krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

a) vymezí ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy,

b) nařídí pro toto pásmo ochranná a zdolávací opatření.“.

142. V § 133 odst. 2 a 3 se slova „schválené laboratoři“ nahrazují slovy „laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona“.

143. V § 134 odst. 1 písm. a), § 134 odst. 2 písm. a) a § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „stanovených“ nahrazuje slovem „nařízených“.

144. V § 134 odst. 1 písm. c) se slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ zrušují a za slovo „k“ se vkládá slovo „tomuto“.

145. V § 134 odst. 2 písm. b) se slovo „přemísťována“ nahrazuje slovem „přemístěna“ a slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ se zrušují.

146. V § 136 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí tato opatření, jestliže“.

147. V § 137 úvodní části ustanovení se slovo „stanovených“ nahrazuje slovem „nařízených“, slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“ se zrušují, slovo „přijme“ se nahrazuje slovem „nařídí“ a za slovo „správa“ se vkládají slova „v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona“.

148. V § 138 odst. 2 písm. b) se slovo „vosku“ nahrazuje slovem „vosků“.

149. V § 138 odst. 2 písm. g) se slova „zásobních plastů“ nahrazují slovem „souší“.

150. V § 138 odst. 2 písm. i) se na konci textu doplňují slova „ , jakož i medu, který je předmětem obchodování, a to na základě analýzy rizik vycházející z předchozích výsledků vyšetření“.

151. V § 138 odst. 2 písm. k) se slovo „neznalosti“ nahrazuje slovem „neznámé“.

152. V § 138 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

p) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny v souladu s písmeny d) a e),

q) pravidelná obnova včelího díla, obnova a náhrada starých úlů a likvidace vyřazených úlů,

r) pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího plodu v rizikových oblastech, v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev; pozitivní výsledek vyšetření se považuje za podezření z nákazy.“.

153. § 139 až 142 znějí:

㤠139

(1) Vznikne-li podezření z výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona zejména

a) provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla,

b) odebere vzorky k laboratornímu vyšetření, zejména plodové plásty s klinickými změnami na plodu, plásty s příškvary a měl,

c) nařídí chovateli

1. uzávěru objektu a jeho označení výstražnou tabulkou,

2. zákaz přemísťování včel, včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí, jakož i veškerých včelařských potřeb a pomůcek, prodej a jakékoli přemísťování medu a ostatních včelích produktů s výjimkou přemístění pro průmyslové zpracování,

d) poskytne chovateli přiměřené poučení v zájmu okamžitého vytváření podmínek pro úspěšné zdolávání nákazy a zabránění jejího šíření.

(2) Podezření z výskytu nákazy trvá, dokud klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků, který zahrnuje zejména odběr plodových plástů s klinickými změnami na plodu, plástů s příškvary a měli, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, není potvrzen negativní výsledek.

(3) Výskyt nákazy je potvrzen, jestliže

a) jsou zjištěny klinické příznaky nákazy na plodu a laboratorní vyšetření vzorků plodových plástů prokáže pozitivní výsledek, nebo

b) jsou zjištěny plásty s příškvary a laboratorní vyšetření vzorků odebraných z plástů s příškvary prokáže pozitivní výsledek.

§ 140

(1) Je-li potvrzen výskyt moru nebo hniloby včelího plodu, krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

a) vymezí ochranné pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám,

b) nařídí chovatelům v tomto pásmu

1. provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom krajskou veterinární správu,

2. zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; jde jmenovitě o vyšetření zimní měli v ochranném pásmu. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku,

c) provede klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla na stanovištích, na kterých bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli prokázalo pozitivní výsledek,

d) zakáže přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

(2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí dále neprodlenou likvidaci všech včelstev v ohnisku nákazy, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty (dále jen „likvidace včelstev a zařízení“), pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů. Likvidace včelstev se provádí jejich utracením a následně okamžitým spálením; zároveň se likviduje veškerý hořlavý materiál.

(3) Likvidace včelstev a zařízení se provádí za přítomnosti likvidační komise, určené krajskou veterinární správou; komise pořídí o likvidaci záznam.

(4) Po likvidaci včelstev se provede dezinfekce půdy před a pod výlety z úlů a účinná dezinfekce vyžíháním plamenem po předchozí mechanické očistě a oškrabáním veškerého včelařského pevného, zejména kovového, nespalitelného materiálu, včelínů a kočovných vozů. K dezinfekci se používá zpravidla roztok s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného.

(5) Při provádění prohlídky včelstev se použijí ochranné rukavice (gumové nebo pro jednorázové použití); po skončení prohlídky se provede dezinfekce rukou, oděvů, obuvi a gumových rukavic.

(6) Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli se provádí v ochranném pásmu před skončením roční pozorovací doby.

§ 141

Veškeré včelí produkty jako med, vosk, propolis a mateří kašička, pocházející z ohniska nákazy, se neškodně odstraňují v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty2).

§ 142

(1) Krajská veterinární správa, která nařídila ochranná a zdolávací opatření, ukončí tato opatření

a) v ohnisku, jestliže po likvidaci včelstev a zařízení byla v ohniscích moru nebo hniloby včelího plodu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření a byla provedena závěrečná ohnisková dezinfekce,

b) v ochranném pásmu, jestliže se v průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném pásmu nevyskytne mor nebo hniloba včelího plodu.

(2) Dojde-li k prostorovému a časovému překrývání ochranných pásem, vymezených kolem jednotlivých ohnisek moru nebo hniloby včelího plodu, dochází k ukončení ochranných a zdolávacích opatření nařízených v jednotlivých ochranných pásmech postupně tak, jak byla tato opatření nařizována.“.

154. § 143 až 145 znějí:

㤠143

(1) Pro účely této hlavy se rozumí:

a) v případě brucelózy skotu pod pojmem

1. stáda skotu typu B 1 - stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza, očkování a sérologický status nejsou známy,

2. stáda skotu typu B 2 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza, očkování a sérologický status jsou známy a v nichž se provádějí rutinní kontrolní testy podle vnitrostátních předpisů za účelem dosažení statusu typu B 3 nebo B 4,

3. stáda skotu typu B 3 – stáda prostá brucelózy ve smyslu části II přílohy č. 23 k této vyhlášce,

4. stáda skotu typu B 4 – stáda skotu úředně prostá brucelózy ve smyslu části II přílohy č. 23 k této vyhlášce;

b) v případě tuberkulózy skotu pod pojmem

1. stáda skotu typu T 1 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza a výsledky tuberkulinací nejsou známy,

2. stáda skotu typu T 2 – stáda, jejichž předchozí klinická anamnéza a výsledky tuberkulinací jsou známy a v nichž se provádějí rutinní kontrolní testy podle vnitrostátních předpisů za účelem dosažení statusu typu T 3,

3. stáda skotu T 3 – stáda skotu úředně prostá tuberkulózy podle části I přílohy č. 23 k této vyhlášce.

(2) Podrobná kritéria pro klasifikaci stáda skotu jako úředně prostého tuberkulózy, úředně prostého brucelózy a prostého brucelózy a enzootické leukózy skotu jsou stanovena v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(3) Výsledky provedených tuberkulinací se vyhodnocují v souladu s přílohou č. 20 k této vyhlášce.

§ 144

(1) Orgány veterinární správy činí v souladu s § 10 odst. 1, § 48 odst. 1 písm. a) až c) a § 49 odst. 1 písm. b) zákona všechna nezbytná opatření k tomu, aby v populaci skotu byl nadále udržován status úředně prostá brucelózy, tuberkulózy a enzootické leukózy skotu a aby bylo zabráněno opětnému vzplanutí některé z těchto nákaz.

(2) Státní veterinární správa informuje Komisi o provedení opatření uvedených v odstavci 1.

§ 145

(1) Není-li stanoveno jinak, léčení brucelózy, léčení a desenzibilizace tuberkulózy a léčení enzootické leukózy skotu, jakož i očkování proti tuberkulóze a enzootické leukóze skotu, jsou zakázána.

(2) Očkování proti brucelóze skotu může být prováděno jen se souhlasem Státní veterinární správy a pod dohledem úředního veterinárního lékaře a zastaví se co nejdříve, aby stáda mohla být opět co nejdříve zařazena ke stádům úředně prostým brucelózy.“.

155. § 146 až 148 se zrušují.

156. V § 150 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 158 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušný orgán nařídí tato“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí, není-li stanoveno jinak, tato“.

157. V § 150 odst. 1 písmeno a) zní:

a) zákaz veškerého přemísťování zvířat do tohoto stáda nebo z tohoto stáda s výjimkou krajskou veterinární správou povoleného přemístění za účelem neprodlené porážky. Krajská veterinární správa může také povolit v hospodářství přemístění kastrovaného skotu po předporážkové izolaci a označení nakaženého skotu a skotu považovaného krajskou veterinární správou za nakažený za předpokladu, že kastrovaná zvířata jsou přemístěna do výkrmových stád a odtud na jatky,“.

158. V § 150 odst. 1 písm. g), § 158 odst. 1 písm. g) a § 165 odst. 1 písm. d) se za slovo „drobů“ vkládají slova „nakažených zvířat“.

159. § 151 zní:

㤠151

Zvířata, u nichž byl po laboratorním vyšetření potvrzen výskyt nákazy, a zvířata považovaná krajskou veterinární správou za podezřelá z nákazy jsou pod dohledem úředního veterinárního lékaře co nejdříve poražena, nejpozději však do 30 dnů po seznámení chovatele s výsledky vyšetření a s povinností porazit tato zvířata v rámci plnění ochranných a zdolávacích opatření.“.

160. V § 153 písm. c) se slova „se zvláštním právním předpisem, který upravuje veterinární podmínky obchodování se zvířaty“ nahrazují slovy „s právním předpisem, který upravuje veterinární požadavky na obchodování se zvířaty11)“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

11) Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.“.

161. V § 154 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „do stáda typu B 3“ nahrazují slovy „do jiného stáda typu B 2“.

162. V § 155 odst. 2 se slova „opatřením stanoveným plány uvedenými v § 144 až 146“ nahrazují slovy „ochranným a zdolávacím opatřením nařízeným k tlumení brucelózy a zabránění jejímu šíření“.

163. § 156 se zrušuje.

164. V § 159 odstavec 1 zní:

(1) Zvířata, u nichž byl po laboratorním vyšetření potvrzen výskyt nákazy, a zvířata považovaná krajskou veterinární správou za podezřelá z nákazy jsou pod dohledem úředního veterinárního lékaře co nejdříve poražena, nejpozději však do 30 dnů po seznámení chovatele s výsledky vyšetření a s povinností porazit tato zvířata v rámci plnění ochranných a zdolávacích opatření.“.

165. V § 165 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Nehledě na opatření přijatá v případě podezření z výskytu enzootické leukózy skotu krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. a) zákona nařídí, byl-li výskyt této nákazy ve stádě potvrzen a není-li stanoveno jinak, tato ochranná a zdolávací opatření:“.

166. § 165 odst. 1 písm. b) se slova „s jiným skotem“ nahrazují slovy „se skotem, který do tohoto stáda nepatří“.

167. § 166 zní:

㤠166

Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídí, není-li stanoveno jinak, poražení

a) veškerého skotu ve stádě, v němž byl potvrzen výskyt enzootické leukózy, a to ve lhůtě jí stanovené, nebo

b) pouze těch zvířat, u nichž byl potvrzen výskyt enzootické leukózy a zvířat považovaných krajskou veterinární správou za nakažená. Tato zvířata jsou poražena pod dohledem úředního veterinárního lékaře do 30 dnů po seznámení chovatele s výsledky vyšetření a s povinností porazit v dané lhůtě tato zvířata v rámci plnění ochranných a zdolávacích opatření.“.

168. V § 173 odstavec 1 zní:

(1) Nebude-li Česká republika úředně prostá moru prasat, vypracuje Státní veterinární správa plán eradikace této nákazy a předloží jej ke schválení Komisi.“.

169. V § 173 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 173 odst. 3 a § 173 odst. 4 písm. a) se slova „rychlé eradikace“ nahrazují slovy „uvedený v odstavci 1“.

170. V § 173 odst. 2 písm. a) se slovo „plemenných“ nahrazuje slovem „chovných“.

171. V § 173 odst. 2 písmeno b) zní:

b) datum zákazu očkování prasat ve výkrmu, popřípadě omezení tohoto očkování v prvních 2 letech provádění plánu,“.

172. V § 173 odst. 4 písm. b) se slova „šestiletý plán rychlé eradikace“ nahrazují slovy „plán uvedený v odstavci 1“.

173. V § 174 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

174. V § 174 úvodní část zní: „Ztratí-li Česká republika status státu úředně prostého moru prasat, vypracuje se nový plán, jenž podle potřeby obsahuje:“.

175. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

Informace uváděné v rámci povinného hlášení nákaz podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona v souvislosti s primárními a sekundárními ohnisky

A.

1. datum odeslání,

2. čas odeslání,

3. stát původu,

4. název nákazy, popřípadě typ viru,

5. pořadové číslo ohniska,

6. typ ohniska,

7. referenční číslo ohniska souvisejícího s tímto ohniskem,

8. oblast a zeměpisná poloha hospodářství,

9. další oblasti, pro něž byla stanovena omezující opatření,

10. datum potvrzení výskytu nákazy,

11. datum vzniku podezření z výskytu nákazy,

12. odhadované datum první infekce,

13. původ nákazy,

14. opatření přijatá pro tlumení nákazy;

15. počet zvířat vnímavých na nákazu v příslušném areálu:

a) skot,

b) prasata,

c) ovce,

d) kozy,

e) drůbež,

f) koňovití,

g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury s uvedením hmotnosti nebo počtu x 1000 vnímavých živočichů,

h) volně žijící druhy zvířat,

i) v případě nákaz včel se uvede počet úlů vnímavých na nákazu;

16. počet zvířat s klinickými příznaky nákazy v příslušném areálu:

a) skot,

b) prasata,

c) ovce,

d) kozy,

e) drůbež,

f) koňovití,

g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury s uvedením hmotnosti nebo počtu x 1000 živočichů s klinickými příznaky,

h) volně žijící druhy zvířat,

i) v případě nákaz včel se uvede počet úlů s klinickými příznaky;

17. počet uhynulých zvířat v příslušném areálu:

a) skot,

b) prasata,

c) ovce,

d) kozy,

e) drůbež,

f) koňovití,

g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury s uvedením hmotnosti nebo počtu x 1000 uhynulých živočichů,

h) volně žijící druhy zvířat;

18. počet poražených zvířat:

a) skot,

b) prasata,

c) ovce,

d) kozy,

e) drůbež,

f) koňovití,

g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury (týká se pouze korýšů a ryb) je případně třeba uvést hmotnost nebo počet x 1000 poražených živočichů,

h) volně žijící druhy zvířat;

19. počet neškodně odstraněných těl mrtvých zvířat:

a) skot,

b) prasata,

c) ovce,

d) kozy,

e) drůbež,

f) koňovití,

g) v případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury je případně třeba uvést hmotnost nebo počet x 1000 živočichů, kteří byli odstraněni a likvidováni,

h) v případě nákaz včel je třeba uvést počet odstraněných úlů.

20. Případné (odhadované) datum dokončení utrácení.

21. Případné (odhadované) datum dokončení neškodného odstranění.

B.

V případě moru prasat se uvádějí tyto doplňující informace:

1. vzdálenost od nejbližšího hospodářství s chovem prasat,

2. počet a kategorie prasat (plemenná, na výkrm a selata, za něž se považují zvířata mladší 3 měsíců) v areálu s nákazou,

3. počet a kategorie prasat (plemenná, na výkrm a selata, za něž se považují zvířata mladší 3 měsíců) s klinickými příznaky nákazy v areálu s nákazou,

4. diagnostická metoda,

5. nebyla-li nákaza potvrzena v příslušném areálu, zda byla potvrzena na jatkách nebo v dopravním prostředku,

6. potvrzení primárních případů u volně žijících prasat (primárními případy u volně žijících prasat se rozumějí případy výskytu nákazy v pásmech prostých nákazy, tzn. mimo pásmo s omezením pro klasický mor prasat u volně žijících prasat).

V případě primárních ohnisek nebo případů klasického moru prasat na jatkách či v dopravních prostředcích se uvádějí také následující informace:

1. počet podezřelých prasat v ohnisku, na jatkách či v dopravních prostředcích;

2. počet uhynulých prasat z každé kategorie v hospodářství, na jatkách či v dopravních prostředcích;

3. u každé kategorie počet prasat, u kterých byl zjištěn klasický mor prasat, a počet prasat, u kterých byl klasický mor prasat potvrzen;

4. počet prasat utracených v ohnisku, na jatkách či v dopravních prostředcích;

5. počet neškodně odstraněných (zpracovaných) kadáverů;

6. v případě ohniska jeho vzdálenost od nejbližšího hospodářství s chovem prasat;

7. v případě, že byl klasický mor prasat zjištěn na jatkách či v dopravních prostředcích, umístění jednoho nebo více hospodářství původu nakažených prasat nebo kadáverů.

Po předání informací v souvislosti s jakýmkoli ohniskem nebo případem klasického moru prasat v hospodářství, na jatkách či v dopravních prostředcích, následuje co nejdříve písemná zpráva Komisi a ostatním členským státům, uvádějící:

1. datum utracení prasat v hospodářství, na jatkách či v dopravních prostředcích a neškodného odstranění (zpracování) kadáverů;

2. výsledky laboratorního vyšetření vzorků odebraných při utracení prasat;

3. v případech odlišného postupu podle § 42 odst. 1 této vyhlášky počet utracených prasat a neškodně odstraněných (zpracovaných) kadáverů, počet prasat, která se porazí později, a časový limit stanovený pro jejich porážku;

4. jakékoli informace související s možným původem nákazy nebo původ nákazy, pokud byl zjištěn;

5. v případě primárního ohniska nebo v případě výskytu klasického moru prasat na jatkách či v dopravních prostředcích genetický typ viru odpovědného za vznik ohniska nebo případu;

6. pokud byla prasata utracena v kontaktních hospodářstvích nebo v hospodářstvích s prasaty podezřelými z nákazy virem klasického moru prasat, poskytují se také informace o datu utracení a počtu utracených zvířat z každé kategorie v každém hospodářství, o epizootologické souvislosti mezi ohniskem nebo případem klasického moru prasat a každým kontaktním hospodářstvím, anebo o důvodech, které vyvolaly podezření z výskytu klasického moru prasat v každém podezřelém hospodářství, a o výsledcích laboratorního vyšetření vzorků odebraných prasatům v hospodářství a při jejich utracení. Jestliže nebyla prasata v kontaktních hospodářstvích utracena, je nutno podat zprávu o důvodech takového postupu.

C.

V případě nákaz živočichů pocházejících z akvakultury uvedených pod písmenem B přílohy I směrnice 82/894/EHS ve znění přílohy 1 rozhodnutí Komise 2008/650/ES se uvádějí tyto doplňující informace:

1. potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a ohnisek neexotických nákaz ve státě prostém nákaz, oblastech nebo jednotkách, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů,

2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 1 a která budou považována za sekundární ohniska v souladu s § 8 odst. 1 této vyhlášky,

3. sekundární ohniska nákaz živočichů pocházejících z akvakultury, která jsou hlášena jednou měsíčně.“.

176. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

Minimální kritéria pro pohotovostní plány

Pohotovostní plány splňují alespoň následující kritéria:

1. vytvoření celostátního krizového centra, které koordinuje všechna opatření k tlumení nákazy v České republice;

2. sestavení seznamu krajských krizových jednotek, dostatečně vybavených pro koordinaci opatření k tlumení nákazy na místní úrovni;

3. podrobné údaje o osobách pověřených prováděním opatření k tlumení nákazy, jejich kvalifikaci a odpovědnosti;

4. možnost rychlého kontaktu krajských krizových jednotek s osobami nebo organizacemi, které jsou přímo nebo nepřímo dotčeny výskytem nákazy;

5. dostupnost vybavení a materiálů pro řádné provedení opatření k tlumení nákazy;

6. podrobné pokyny pro opatření, která mají být provedena v případě podezření a potvrzení nákazy nebo kontaminace, včetně způsobů neškodného odstraňování kadáverů;

7. vzdělávací a výcvikové programy pro udržování a prohlubování praktických a administrativních zkušeností;

8. možnost pitev a obdobných histologických, sérologických a jiných vyšetření a aktualizace technik rychlé diagnózy v diagnostických laboratořích (zajištění rychlého převozu vzorků);

9. údaje o předpokládaném nezbytném množství očkovací látky pro případné nouzové očkování;

10. zajištění právních předpokladů nezbytných k provedení pohotovostních plánů.“.

177. Přílohy č. 4 a 5 se zrušují.

178. V příloze č. 6 se na konci bodu 26 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 27, který zní:

27. další nákazy, o nichž předpisy Evropských společenství stanoví, že proti nim nelze zvířata preventivně očkovat.“.

179. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

Čištění a dezinfekce kontaminovaných budov

(vezikulární choroba prasat)

Kromě opatření uvedených v § 21 této vyhlášky se uplatňují tato opatření:

1. Postup při předběžném čištění a dezinfekci:

a) Jakmile jsou těla zvířat neškodně odstraněna, vystříkají se prostory, v nichž byla zvířata ustájena, a jiné prostory, které byly kontaminovány během porážky, dezinfekční látkou schválenou podle § 21 této vyhlášky v koncentraci vhodné pro vezikulární chorobu prasat. Použitá dezinfekční látka se nechá působit na povrchu alespoň 24 hodin.

b) Tkáň nebo krev z porážky se opatrně seberou a neškodně odstraní s těly zvířat (porážka se vždy provádí na nepropustném povrchu).

2. Postup při dalším čištění a dezinfekci:

a) Kontaminovaný hnůj, podestýlka, krmivo apod. se odstraní z budov, shromáždí a postříkají schválenou dezinfekční látkou. Kejda se zpracuje metodou vhodnou pro zneškodnění viru.

b) Veškeré movité příslušenství se odstraní z objektu a čistí a dezinfikuje odděleně.

c) Mastnota a jiná nečistota se odstraní z celého povrchu odmašťovacím prostředkem a poté mytím vodou pod tlakem.

d) Všechny plochy se pak opět postříkají dezinfekční látkou.

e) Utěsnitelné místnosti se vydenzifikují výpary dezinfekčních prostředků.

f) Opravy podlah, stěn a dalších poškozených částí podléhají souhlasu úředního veterinárního lékaře, danému po provedené kontrole, a provádějí se ihned.

g) Po dokončení oprav se provede kontrola zjišťující, zda byly tyto opravy provedeny dostatečně.

h) Všechny části objektu, ve kterých se nenacházejí žádné hořlaviny, mohou být ošetřeny žárem s použitím plamenometu.

i) Všechny plochy se postříkají alkalickou dezinfekční látkou s pH větším než 12,5 nebo jinou schválenou dezinfekční látkou. Dezinfekční látka se smyje po 48 hodinách.

3. Postup při závěrečném čištění a dezinfekci:

Ošetření plamenometem nebo alkalickou dezinfekční látkou podle bodu 2 písm. h) nebo i) se po 14 dnech opakuje.“.

180. V příloze č. 9 bodě 1 se v písmenu f) slovo „steliva“ nahrazuje slovem „podestýlky“.

181. V příloze č. 9 bodě 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a v případech, v nichž je nutné úřední schválení, jsou schváleny krajskou veterinární správou“.

182. V příloze č. 9 bodě 4 se slovo „bodu“ nahrazuje slovem „bodů“.

183. Příloha č. 12 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

Podmínky pro přemísťování vajec z hospodářství v případě podezření z newcastleské choroby

Krajská veterinární správa může povolit přepravu vajec z hospodářství, v němž vzniklo podezření z newcastleské choroby (§ 80 této vyhlášky), do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropských společenství (dále jen „určený podnik“), jsou-li splněny následující podmínky:

1. vejce jsou odeslána přímo z podezřelého hospodářství do určeného podniku. Každá zásilka je před odesláním zapečetěna úředním veterinárním lékařem vykonávajícím v podezřelém hospodářství státní veterinární dozor a zůstane zapečetěna po celou dobu přepravy až do určeného podniku;

2. úřední veterinární lékař vykonávající státní veterinární dozor v podezřelém hospodářství informuje o záměru zaslat vejce do určeného podniku krajskou veterinární správu příslušnou pro určený podnik;

3. krajská veterinární správa uvedená v bodě 2 zajistí, aby

a) vejce uvedená v bodě 1 byla oddělena od ostatních vajec od doby jejich příchodu až do doby jejich ošetření,

b) skořápky těchto vajec byly neškodně odstraněny v souladu s předpisy Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu,

c) obalový materiál, dopravní prostředky použité pro přepravu vajec uvedených v bodě 1 a všechna místa, s nimiž vejce přišla do styku, byla vyčištěna a dezinfikována takovým způsobem, aby došlo ke zničení viru newcastleské choroby,

d) úřední veterinární lékař uvedený v bodě 2 byl informován o všech zásilkách vajec uvedených v bodě 1.“.

184. V příloze č. 13 se v nadpisu slova „aviární influenza,“ zrušují.

185. V příloze č. 13 bod 1 zní:

1. Předběžné čištění a dezinfekce:

a) Co nejdříve po odsunu kadáverů drůbeže za účelem jejich neškodného odstranění se části prostoru, kde byla drůbež umístěna, a všechny části ostatních budov, ohrad apod., kontaminované během porážky nebo při prohlídce po poražení, ošetří dezinfekčním prostředkem schváleným pro použití v souladu s § 88 této vyhlášky.

b) Veškeré části drůbeže a vajec, které by mohly kontaminovat budovy, ohrady, nářadí apod., se pečlivě sesbírají a neškodně odstraní spolu s kadávery.

c) Použitý dezinfekční prostředek zůstane na ošetřovaném povrchu nejméně 24 hodin.“.

186. V příloze č. 13 bodě 2 písm. d) se slovo „škůdcům“ nahrazuje slovem „hmyzu“.

187. Přílohy č. 14, 15 a 16 se zrušují.

188. Příloha č. 23 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

Stádo, stát nebo jeho část úředně prosté tuberkulózy, prosté nebo úředně prosté brucelózy a enzootické leukózy skotu

I.

Tuberkulóza

1. Stádo skotu je úředně prosté tuberkulózy, jestliže

a) všechna zvířata jsou prostá klinických příznaků tuberkulózy;

b) veškerý skot starší 6 týdnů byl vyšetřen s negativním výsledkem nejméně 2 intradermálními tuberkulinacemi provedenými podle přílohy č. 20 této vyhlášky, přičemž první byla provedena za 6 měsíců po vyloučení jakékoli infekce ze stáda a druhá za 6 měsíců po první tuberkulinaci. Pokud však jsou ve stádě výhradně zvířata, která pocházejí ze stád úředně prostých tuberkulózy, provede se první tuberkulinace alespoň 60 dnů po shromáždění zvířat a druhá se již nepožaduje;

c) po provedení první tuberkulinace nebyl žádný skot starší 6 týdnů zařazen do stáda, pokud nereagoval negativně na intradermální tuberkulinaci, provedenou a posouzenou podle přílohy č. 20 této vyhlášky a provedenou během 30 dnů před nebo během 30 dnů po datu vstupu zvířete do stáda. V tomto případě se zvíře fyzicky izoluje (zvířata izolují) od ostatních zvířat stáda takovým způsobem, aby se předešlo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními zvířaty do té doby, než je potvrzeno, že zvíře je (zvířata jsou) negativní. Provedení této tuberkulinace však nemusí být požadováno pro přemístění zvířat v rámci území státu, jestliže přemístěná zvířata pocházejí ze stáda úředně prostého tuberkulózy a nejde o přemístění mezi stády zařazenými do systému sítí epizootologického sledování.

2. Stádo skotu má i nadále status stádo úředně prosté tuberkulózy, jestliže

a) jsou nadále plněny podmínky uvedené v bodě 1 písm. a) a c);

b) všechna zvířata vstupující do hospodářství přicházející ze stád se statusem stádo úředně prosté tuberkulózy;

c) všechna zvířat v hospodářství, s výjimkou telat narozených v hospodářství a mladších 6 týdnů jsou podrobena v ročních intervalech běžné tuberkulinaci v souladu s přílohou č. 20 této vyhlášky. Státní veterinární správa však může pro stát nebo jeho část, kde jsou všechna stáda skotu podrobena úřednímu programu boje proti tuberkulóze, změnit frekvenci běžných testů takto:

aa) není-li k 31. prosinci každého roku stanovený průměr ročního procenta stád skotu, která jsou potvrzena jako nakažená tuberkulózou, během 2 posledních ročních kontrolních období vyšší než 1 % ze všech stád v dané oblasti, může být interval mezi běžným testováním stáda zvýšen na 2 roky. Samci k výkrmu v izolované epizootologické jednotce mohou být zproštěni tuberkulinací, pokud přicházejí ze stád úředně prostých tuberkulózy a pokud je zaručeno, že nebudou použiti k plemenitbě a půjdou přímo na porážku;

bb) není-li k 31. prosinci každého roku stanovený průměr ročního procenta stád skotu, která jsou potvrzena jako nakažená tuberkulózou, během 2 posledních dvouletých kontrolních období vyšší než 0,2 % ze všech stád v dané oblasti, může být interval mezi běžným testováním zvýšen na 3 roky, anebo může být věk, ve kterém jsou zvířata podrobena těmto testům, zvýšen na 24 měsíců;

cc) není-li k 31. prosinci každého roku stanovený průměr ročního procenta stád skotu, která jsou potvrzena jako nakažená tuberkulózou, během 2 posledních tříletých kontrolních období vyšší než 0,1 % ze všech stád v dané oblasti, může být interval mezi běžným testováním zvýšen na 4 roky, anebo může Státní veterinární správa upustit od tuberkulinací stád, jestliže

- před vstupem do stáda je veškerý skot podroben intradermální tuberkulinaci s negativními výsledky, nebo

- veškerý poražený skot je vyšetřen na tuberkulózní změny a každá z těchto změn je podrobena histopatologickému a bakteriologickému vyšetření na průkaz tuberkulózy.

Státní veterinární správa také může, se zřetelem na stát nebo jeho část, zvýšit frekvenci tuberkulinací, jestliže došlo ke zvýšení výskytu tuberkulózy.

3. Pozastavení nebo odejmutí statusu stádo úředně prosté tuberkulózy

3a. Status stádo úředně prosté tuberkulózy se pozastaví, jestliže

a) podmínky uvedené v bodě 2 nejsou dodržovány, nebo

b) jedno nebo více zvířat je považováno za reagující pozitivně na tuberkulinaci, anebo bylo vysloveno podezření na tuberkulózu při vyšetření po poražení. Je-li nějaké zvíře považováno za pozitivního reagenta, vyřadí se ze stáda a porazí. U pozitivního reagenta nebo u poraženého podezřelého zvířete se provedou vhodná postmortální a laboratorní vyšetření a epizootologická šetření. Status stáda zůstane pozastavený až do doby dokončení všech laboratorních vyšetření. Není-li přítomnost tuberkulózy potvrzena, může být pozastavení statusu stádo úředně prosté tuberkulózy zrušeno poté, když je provedena s negativními výsledky tuberkulinace všech zvířat starších 6 týdnů, a to nejméně 42 dnů po odstranění reagujícího zvířete (reagujících zvířat), nebo

c) ve stádě jsou zvířata neurčeného statusu, jak je popsáno v příloze č. 20 této vyhlášky (v bodě 2.2.5.3.3). V tomto případě zůstane status stádo úředně prosté tuberkulózy pozastavený až do doby, než je vyřešen status těchto zvířat. Tato zvířata se izolují od ostatních zvířat stáda až do doby, kdy je jejich status objasněn buď další tuberkulinací po 42 dnech, anebo postmortálním a laboratorním vyšetřením. Jsou-li však prováděny běžné tuberkulinace stáda pomocí srovnávací tuberkulinace popsané v příloze č. 20 této vyhlášky a jde-li o stádo, v němž nebyl potvrzen žádný reagent po dobu nejméně 3 let, může Státní veterinární správa rozhodnout, že nebude omezeno přemísťování ostatních zvířat ve stádě s podmínkou, že status všech dubiózních reagentů je objasněn další tuberkulinací po 42 dnech a že až do jeho objasnění žádné zvíře z hospodářství nevstoupí do obchodování v rámci Unie. Má-li při této další tuberkulinaci jakékoli zvíře buď pozitivní nebo dubiózní reakci, postupuje se podle písmene b). Je-li výskyt nákazy následně potvrzen, všechna zvířata opouštějící hospodářství od doby posledního jasného testování stáda se vyhledají a vyšetří.

3b. Status stádo úředně prosté tuberkulózy se odejme, jestliže je výskyt tuberkulózy potvrzen izolací M. bovis při laboratorním vyšetření. Státní veterinární správa může odejmout tento status, jestliže

a) podmínky uvedené v bodě 2 nejsou nadále plněny, nebo

b) při postmortálním vyšetření jsou zjištěny klasické tuberkulózní změny, nebo

c) epizootologickým šetřením je stanovena pravděpodobnost nákazy, nebo

d) existuje nějaký jiný důvod, pro který je odejmutí statusu nezbytné se zřetelem na tlumení tuberkulózy.

V těchto případech Státní veterinární správa zahájí sledování a vyšetřování každého stáda, o kterém se domnívá, že má epizootologickou souvislost se stádem, o jehož status se jedná. Status stádo úředně prosté tuberkulózy zůstane odebrán až do doby, než jsou dokončeny čištění a dezinfekce budov a nářadí a než všechna zvířata starší 6 týdnů reagují negativně na nejméně 2 po sobě provedené tuberkulinace, z nichž první se provede nejdříve po 60 dnech a druhá nejdříve po 4 měsících a nejpozději za 12 měsíců po odstranění posledního pozitivního reagenta.

4. Na základě informací poskytovaných každoročně Komisi o výskytu nákaz mohou být stát nebo jeho část prohlášeny úředně prostými tuberkulózy, jestliže splňují následující podmínky:

a) každoročně v 6 po sobě následujících letech procento stád skotu potvrzených jako nakažená tuberkulózou nebylo vyšší než 0,1 % ze všech stád a nejméně 99,9 % stád skotu dosáhlo status stádo úředně prosté tuberkulózy, přičemž výpočet tohoto druhého procentního ukazatele se provádí k 31. prosinci každého kalendářního roku;

b) veškerý skot je identifikován v souladu s předpisy Evropských společenství;

c) veškerý poražený skot je podroben úřednímu vyšetření po poražení;

d) jsou dodržovány postupy pro pozastavení nebo odejmutí statusu stádo úředně prosté tuberkulózy.

5. Stát nebo jeho část si ponechají status úředně prosté tuberkulózy, jestliže se nadále uplatňují podmínky uvedené v bodě 4. Jestliže však existuje důkaz o významné změně situace, pokud se týká tuberkulózy ve státě nebo jeho části, které byly uznány úředně prostými tuberkulózy, může Komise přijmout rozhodnutí, kterým pozastaví nebo odejme uvedený status až do doby, kdy jsou splněny požadavky stanovené jejím rozhodnutím.

Poznámka: Pro účely části I se výrazem „skot“ rozumí veškerý skot, s výjimkou zvířat podílejících se na kulturních nebo sportovních událostech.

II.

Brucelóza

1. Stádo skotu je úředně prosté brucelózy, jestliže

a) není v něm žádný skot, který byl očkován proti brucelóze, s výjimkou samic, které byly očkovány nejméně před 3 lety;

b) veškerý skot je nejméně po dobu posledních 6 měsíců prostý klinických příznaků brucelózy;

c) veškerý skot starší 12 měsíců byl v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS o veterinárních problémech ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství, ve znění směrnice 97/12/ES (dále jen „směrnice 64/432/EHS“) podroben jednomu z následujících režimu testování s negativními výsledky:

aa) 2 sérologickým testům uvedeným v bodě 10 v intervalech více než 3 měsíce a méně než 12 měsíců, nebo

bb) 3 testům se vzorky mléka v intervalech 3 měsíců, následovaným nejméně za 6 týdnů sérologickým testem uvedeným v bodě 10;

d) veškerý skot vstupující do stáda přichází ze stáda, které má status stádo úředně prosté brucelózy a, v případě skotu staršího 12 měsíců, měl titr nižší než 30 mj aglutinace/ml, pokud byl aglutinační test se sérem proveden podle přílohy C směrnice 64/432/EHS, anebo měl negativní reakci při vyšetření jiným testem schváleným Komisí a provedeným během 30 dnů před nebo během 30 dnů po datu jeho vstupu do stáda. Ve druhém případě se zvíře fyzicky izoluje (zvířata izolují) od ostatních zvířat stáda takovým způsobem, aby se předešlo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními zvířaty až do doby, než je vyšetřeno (jsou vyšetřena) s negativním výsledkem.

2. Stádo skotu má i nadále status stádo úředně prosté brucelózy, jestliže

a) je každoročně prováděn v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS jeden z následujících režimů testování s negativním výsledkem:

aa) 3 kroužkové testy s mlékem provedené v intervalech nejméně 3 měsíců,

bb) 3 ELISA testy s mlékem provedené v intervalech nejméně 3 měsíců,

cc) 2 kroužkové testy s mlékem provedené v intervalu nejméně 3 měsíců, následované nejméně za 6 týdnů sérologickým testem uvedeným v bodě 10,

dd) 2 ELISA testy s mlékem provedené v intervalu nejméně 3 měsíců, následované nejméně za 6 týdnů sérologickým testem uvedeným v bodě 10,

ee) 2 sérologické testy provedené v intervalu nejméně 3 měsíců a nejvíce 12 měsíců. Státní veterinární správa však může, pokud nejsou stát nebo jeho část úředně prosté brucelózy, ale všechna stáda skotu jsou podrobena úřednímu programu boje proti brucelóze, změnit frekvenci běžných testů takto:

- není-li nakaženo více než 1 % stád skotu, stačí provádět každý rok 2 kroužkové testy s mlékem nebo 2 ELISA testy s mlékem v intervalu nejméně 3 měsíců, anebo jeden sérologický test,

- bylo-li nejméně 99,8 % stád skotu uznáno za úředně prostá brucelózy nejméně po dobu 4 let, může být interval mezi kontrolním testováním prodloužen na 2 roky, jestliže jsou vyšetřována všechna zvířata starší 12 měsíců, anebo - provádí-li se vyšetřování stád každý rok - může být omezeno na zvířata starší 24 měsíců. Kontrolní testování se provádí pomocí jednoho ze sérologických testů uvedených v bodě 10;

b) veškerý skot vstupující do stáda přichází ze stád, která mají status stádo úředně prosté brucelózy a, v případě skotu staršího 12 měsíců, měl titr nižší než 30 mj aglutinace/ml, pokud byl aglutinační test se sérem proveden podle přílohy C směrnice 64/432/EHS, anebo měl negativní reakci při vyšetření jiným testem schváleným Komisí a provedeným během 30 dnů před nebo během 30 dnů po datu jeho vstupu do stáda. Ve druhém případě se zvíře fyzicky izoluje (zvířata izolují) od ostatních zvířat stáda takovým způsobem, aby se předešlo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními zvířaty až do doby, než je vyšetřeno (jsou vyšetřena) s negativním výsledkem. Provedení tohoto testu však nemusí být vyžadováno ve státě nebo jeho části, v nichž procento stád skotu nakažených brucelózou nepřesahuje za nejméně poslední 2 roky 0,2 % a v nichž zvíře přichází ze stáda skotu úředně prostého brucelózy ve státě nebo jeho části a nepřišlo během přepravy do styku se skotem s nižším statusem;

c) odchylně od písmene b) může být skot ze stáda skotu prostého brucelózy zařazen do stáda úředně prostého brucelózy, jestliže je stár nejméně 18 měsíců, a pokud byl očkován proti brucelóze, bylo očkování provedeno více než před rokem. Podmínkou je, že tato zvířata mají ve 30 dnech předcházejících jejich zařazení do stáda titr nižší než 30 mj aglutinace/ml a negativní výsledek reakce vazby komplementu nebo jiného testu schváleného Komisí.

Je-li však samice skotu ze stáda prostého brucelózy takto zařazena do stáda úředně prostého brucelózy, považuje se toto stádo za prosté brucelózy po 2 roky od data, ke kterému bylo do stáda zařazeno poslední očkované zvíře.

3. Pozastavení nebo odejmutí statusu stádo úředně prosté brucelózy

3a. Status stádo úředně prosté brucelózy se pozastaví, jestliže

a) podmínky uvedené v bodech 1 a 2 nejsou nadále plněny, nebo

b) na základě výsledků laboratorních testů nebo na základě klinických příznaků je jeden nebo více kusů skotu považováno za podezřelé z brucelózy a podezřelá zvířata byla poražena nebo izolována takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními zvířaty. Jestliže bylo zvíře poraženo a není nadále k dispozici pro vyšetřování, může být pozastavení odvoláno, jestliže byl 2 aglutinačními testy se sérem, provedenými podle přílohy C směrnice 64/432/EHS u veškerého skotu ve stádě staršího 12 měsíců, zjištěn titr nižší než 30 mj aglutinace/ml. První test se provede nejméně 30 dnů po odstranění zvířete a druhý nejméně za dalších 60 dnů. Bylo-li zvíře izolováno od zvířat ve stádě, může být znovu zařazeno do stáda a status stádo úředně prosté brucelózy může být obnoven, jestliže byl aglutinačním testem se sérem prokázán titr nižší než 30 mj aglutinace/ml a výsledek reakce vazby komplementu je negativní, anebo jestliže je zjištěn negativní výsledek jakékoli jiné kombinace testů schválených pro tento účel Komisí.

3b. Status stádo úředně prosté brucelózy se odejme, jestliže na základě výsledků laboratorních testů nebo epizootologických šetření byla ve stádě potvrzena infekce brucelami. Tento status se neobnoví až do doby, kdy veškerý skot přítomný ve stádě v době vzplanutí nákazy je poražen, anebo kdy stádo bylo podrobeno kontrolnímu vyšetření, při němž všechna zvířata starší 12 měsíců mají negativní výsledky 2 po sobě následujících testů v intervalu 60 dnů, z nichž první se neprovede dříve než za 30 dnů po odstranění pozitivního zvířete (pozitivních zvířat). V případě samic skotu, které byly březí v době vzplanutí nákazy, provede se konečné kontrolní vyšetření alespoň 21 dnů po otelení posledního z těchto zvířat.

4. Stádo skotu je prosté brucelózy, jestliže splňuje podmínky uvedené v bodě 1 písm. b) a c) a bylo provedeno očkování takto:

a) samice skotu byly očkovány

- před dosažením věku 6 měsíců živým očkovacím kmenem 19, nebo

- před dosažením věku 15 měsíců inaktivní adjuvantní očkovací látkou 45/20, která byla registrována, nebo

- jinými očkovacími látkami registrovanými a schválenými Komisí;

b) skot mladší 30 měsíců, který byl očkován živým očkovacím kmenem 19, přičemž může mít výsledek aglutinačního testu se sérem vyšší než 30 mj, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, a to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než před 12 měsíci má při reakci vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech méně než 20 jednotek EHS.

5. Stádo skotu má i nadále status stádo prosté brucelózy, jestliže

a) je podrobeno jednomu z testovacích režimů uvedených v bodě 2 písm. a),

b) skot vstupující do stáda splňuje požadavky uvedené v bodě 2 písm. b), nebo přichází

- ze stád, která mají status stádo prosté brucelózy a, v případě skotu staršího 12 měsíců, měl ve 30 dnech předcházejících vstupu do stáda nebo v izolaci po přemístění při vyšetření aglutinačním testem se sérem, provedeným v souladu s přílohou C směrnice 64/432/EHS, méně než 30 mj aglutinace/ml a negativní výsledek reakce vazby komplementu, nebo

- ze stád, která mají status stádo prosté brucelózy, je mladší 30 měsíců a byl očkován živým očkovacím kmenem 19. Může mít výsledek aglutinačního testu se sérem vyšší než 30 mj, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, a to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než před 12 měsíci má při reakci vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech méně než 20 jednotek EHS.

6. Pozastavení nebo odejmutí statusu stádo prosté brucelózy

6a. Status stádo prosté brucelózy se pozastaví, jestliže

a) podmínky uvedené v bodech 4 a 5 nejsou nadále plněny, nebo

b) na základě výsledků laboratorních testů nebo na základě klinických příznaků je jeden nebo více kusů skotu staršího 30 měsíců považováno za podezřelé z brucelózy a podezřelá zvířata byla poražena nebo izolována takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli přímému nebo nepřímému styku s ostatními zvířaty. Jestliže bylo zvíře izolováno, může být znovu zařazeno do stáda a status stádo prosté brucelózy může být obnoven, pokud se následně prokáže aglutinací titr nižší než 30 mj/ml a pokud výsledek reakce vazby komplementu nebo jiného testu schváleného Komisí je negativní. Jestliže bylo zvíře poraženo a není nadále k dispozici pro vyšetřování, může být pozastavení odvoláno, jestliže byl 2 aglutinačními testy se sérem, provedenými podle přílohy C směrnice 64/432/EHS u veškerého skotu v hospodářství staršího 12 měsíců, zjištěn titr nižší než 30 mj aglutinace/ml. První test se provede nejméně 30 dnů po odstranění zvířete a druhý nejméně za dalších 60 dnů. Jsou-li zvířata k vyšetření mladší než 30 měsíců a byla-li očkována živým očkovacím kmenem 19, mohou být považována za negativní, jestliže mají výsledek aglutinačního testu se sérem vyšší než 30 mj, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, a to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než před 12 měsíci bude při reakci vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech méně než 20 jednotek EHS.

6b. Status stádo prosté brucelózy se odejme, jestliže na základě výsledků laboratorních testů nebo epizootologických šetření byla ve stádě potvrzena infekce brucelami. Tento status se neobnoví až do doby, kdy buď veškerý skot přítomný ve stádě v době vzplanutí nákazy je poražen, anebo kdy stádo bylo podrobeno kontrolnímu vyšetření, při němž všechna neočkovaná zvířata starší 12 měsíců měla negativní výsledky dvou po sobě následujících testů v intervalu 60 dnů, z nichž první test se neprovede dříve než za 30 dnů po odstranění pozitivního zvířete (pozitivních zvířat). Jsou-li zvířata k vyšetření mladší než 30 měsíců a byla-li očkována živým očkovacím kmenem 19, mohou být považována za negativní, jestliže mají titr vyšší než 30 mj aglutinace/ml, ale nižší než 80 mj aglutinace/ml, a to s podmínkou, že v případě samic očkovaných méně než před 12 měsíci bude při reakci vazby komplementu výsledek nižší než 30 jednotek EHS, ve všech ostatních případech méně než 20 jednotek EHS. V případě samic skotu, které byly březí v době vzplanutí nákazy, provede se konečné kontrolní vyšetření alespoň 21 dnů po otelení posledního z těchto zvířat.

7. Stát nebo jeho část mohou být prohlášeny úředně prostými brucelózy, jestliže splňují následující podmínky:

a) žádný případ potratu způsobený infekcí brucelami a žádná izolace B. abortus nebyly zaznamenány po dobu nejméně 3 let a nejméně 99,8 % stád skotu mělo status stádo úředně prosté brucelózy 5 po sobě následujících let, přičemž výpočet tohoto procentního ukazatele se provádí k 31. prosinci každého kalendářního roku. Jestliže však bude rozhodnuto o poražení celého stáda a stáda, jejichž status stádo úředně prosté brucelózy byl pozastaven nebo odebrán z jiných důvodů než pro podezření z nákazy, neberou se v úvahu pro účely výše uvedeného výpočtu izolované výskyty prokázané epizootologickým šetřením a způsobené přemístěním zvířat z území ležícího mimo stát a jeho část, jestliže Státní veterinární správa provede roční součet těchto případů a informuje o nich v rámci každoročně poskytovaných informací o nákazové situaci Komisi;

b) veškerý skot je identifikován v souladu s předpisy Evropských společenství;

c) hlášení případů potratu je povinné a tyto případy jsou vyšetřeny krajskou veterinární správou.

8. Stát nebo jeho část si ponechají status úředně prosté brucelózy, jestliže jsou nadále plněny podmínky uvedené v bodě 9 a

a) podmínky uvedené v bodě 7 písm. a) a b) jsou stále dodržovány, hlášení případů potratu s podezřením na brucelózu je povinné a tyto případy jsou vyšetřeny krajskou veterinární správou;

b) každý rok po prvních 5 let po získání statusu byl veškerý skot starší 24 měsíců z nejméně 20 % stád vyšetřen s negativním výsledkem podle přílohy C směrnice 64/432/EHS sérologickým testem, v případě mléčných stád vyšetřením vzorků mléka;

c) veškerý skot podezřelý z nákazy brucelózou je hlášen krajské veterinární správě a je podroben epizootologickému šetření, zahrnujícímu přinejmenším dvě sérologická vyšetření krve, včetně reakce vazby komplementu, a mikrobiologické vyšetření vhodných vzorků;

d) během doby podezření, které trvá až do dosažení negativních výsledků testů uvedených v písmenu c), se pozastavuje status stádo úředně prosté brucelózy jak v případě stáda původu nebo stáda tranzitu podezřelého kusu skotu, tak i v případě stád epizootologicky souvisejících;

e) v případě vzplanutí brucelózy, která se rozšířila, je veškerý skot poražen. Zvířata zbývajících vnímavých druhů se podrobí vhodným testům, budovy a vybavení se vyčistí a dezinfikují.

9. Stát nebo jeho část uznané za úředně prosté brucelózy hlásí výskyt všech případů brucelózy Komisi. Existuje-li však důkaz o významné změně situace, pokud se týká brucelózy ve státě nebo jeho části, které byly uznány úředně prostými brucelózy, může Komise přijmout rozhodnutí, kterým pozastaví nebo odejme uvedený status až do doby, kdy jsou splněny požadavky stanovené jejím rozhodnutím.

10. Pro účely části II se sérologickým testem rozumí aglutinační test se sérem, test s pufrovaným brucelovým antigenem, reakce vazby komplementu, aglutinační test s plazmou, kroužkový test s plazmou, mikroaglutinační test nebo individuální ELISA test s krví, jak je popsáno v příloze C směrnice 64/432/EHS, popřípadě i jiný diagnostický test schválený Komisí. Testem s mlékem se rozumí kroužkový test s mlékem nebo ELISA test s mlékem.

Poznámka: Pro účely části II se výrazem „skot“ rozumí veškerý skot s výjimkou samců k výkrmu, pokud přicházejí ze stád úředně prostých brucelózy a je zaručeno, že nebudou použiti k plemenitbě a budou přemístěni přímo na porážku.

III.

Enzootická leukóza skotu

A. Stádo skotu je úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže v něm

a) v posledních 2 letech nebyl zaznamenán žádný případ enzootické leukózy skotu, a to klinicky nebo laboratorním vyšetřením, a žádný takový případ nebyl potvrzen, a

b) v posledních 12 měsících byla všechna zvířata starší 24 měsíců vyšetřena s negativním výsledkem dvěma testy, provedenými v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS (Testy při vyšetřování enzootické leukózy skotu), nebo

c) jsou splněny požadavky uvedené pod písmenem a) a stádo se nachází ve státě nebo jeho části, které jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu.

B. Stádo má i nadále status stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže

a) jsou průběžně plněny podmínky uvedené v části A písm. a),

b) každé zvíře zařazené do stáda přichází ze stáda úředně prostého enzootické leukózy skotu,

c) všechna zvířata starší 24 měsíců mají i nadále negativní výsledky vyšetření, prováděných podle přílohy D kapitoly II směrnice 64/432/EHS v intervalech 3 let,

d) plemenná zvířata zařazená do stáda, pocházející ze třetí země, byla dovezena za podmínek stanovených vyhláškou č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

C. Status stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu se pozastaví, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v části B, nebo jestliže na základě výsledků laboratorních testů nebo klinických nálezů jsou jeden nebo více kusů skotu podezřelé z nákazy enzootické leukózy skotu a podezřelá zvířata jsou neprodleně poražena.

D. Status stádo úředně prosté enzootické leukózy skotu zůstane pozastavený až do doby, než jsou splněny následující požadavky:

1. Jestliže jediné zvíře ve stádě úředně prostém enzootické leukózy skotu má při vyšetření jedním z testů uvedeným v části B písm. c) pozitivní reakci, anebo jestliže jediné zvíře ve stádě je podezřelé z nákazy na základě jiného důvodu,

a) přemístí se zvíře, které reagovalo pozitivně, a v případě krávy každé její tele, ze stáda na porážku pod dozorem úředního veterinárního lékaře;

b) všechna zvířata ve stádě starší 12 měsíců jsou vyšetřena s negativním výsledkem dvěma sérologickými testy (v intervalu nejméně 4 měsíců a nejvíce 12 měsíců), provedenými v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS nejméně 3 měsíce po odstranění pozitivního zvířete a jeho případného potomka;

c) je provedeno epizootologické šetření s negativními výsledky a stáda, která mají epizootologickou souvislost s nakaženým stádem, jsou podrobena opatřením stanoveným v písmenu b).

Krajská veterinární správa však může udělit výjimku z povinnosti porazit tele nakažené krávy, pokud bylo odděleno od své matky okamžitě po otelení a podrobeno opatřením uvedeným v části B písm. c).

2. Jestliže více než jedno zvíře ze stáda úředně prostého enzootické leukózy skotu reagovalo pozitivně při vyšetření jedním z testů uvedených v příloze D kapitole II směrnice 64/432/EHS, anebo jestliže více než jedno zvíře ze stáda je podezřelé z nákazy na základě jiného důvodu,

a) přemístí se zvířata, která reagovala pozitivně, v případě krav jejich telata, ze stáda na porážku pod dozorem úředního veterinárního lékaře;

b) všechna zvířata ve stádě starší 12 měsíců se vyšetří s negativním výsledkem dvěma testy, provedenými v intervalu nejméně 4 měsíců a nejvíce 12 měsíců v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS;

c) všechna ostatní zvířata ve stádě se po označení ponechají v hospodářství do dosažení věku 24 měsíců a po dosažení tohoto věku vyšetřena podle přílohy D kapitoly II směrnice 64/432/EHS; krajská veterinární správa však může povolit, aby tato zvířata byla přemístěna přímo na porážku pod dozorem úředního veterinárního lékaře;

d) provede se epizootologické šetření s negativními výsledky a stáda, která mají epizootologickou souvislost s nakaženým stádem, se podrobí opatřením uvedeným v písmenu b).

Krajská veterinární správa však může udělit výjimku z povinnosti porazit tele nakažené krávy, pokud bylo odděleno od své matky okamžitě po otelení a podrobeno opatřením uvedeným v písmenu c).

E. Na základě informací poskytovaných každoročně Komisi o výskytu nákaz mohou být stát nebo jeho část prohlášeny za úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže:

a) jsou splněny všechny podmínky uvedené v části A a nejméně 99,8 % stád skotu je úředně prostých enzootické leukózy skotu, nebo

b) nebyl ve státě nebo jeho části v posledních třech letech potvrzen žádný případ enzootické leukózy skotu a výskyt nádorů, u kterých je podezření, že jsou způsobeny virem enzootické leukózy skotu, je povinně hlášen a je provedeno šetření o příčině a

aa) v případě státu byla všechna zvířata starší 24 měsíců v nejméně 10 % stád, vybraných namátkově, v předchozích 24 měsících vyšetřena s negativními výsledky v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS, nebo

bb) v případě části státu byla všechna zvířata starší 24 měsíců podrobena v předchozích 24 měsících s negativními výsledky testu, stanovenému v příloze D kapitole II směrnice 64/432/EHS, nebo

c) bylo jakoukoli jinou metodou prokázáno se spolehlivostí 99 %, že bylo nakaženo méně než 0,2 % stád.

F. Stát nebo jeho část si udrží status úředně prosté enzootické leukózy skotu, jestliže

a) všechna zvířata poražená na území státu nebo jeho části jsou podrobena postmortálním vyšetřením, při kterých všechny nádory, které by mohly být způsobeny virem enzootické leukózy skotu, jsou zaslány k laboratornímu vyšetření,

b) všechny případy enzootické leukózy skotu jsou hlášeny Komisi,

c) všechna zvířata, která reagují pozitivně při vyšetření jakýmkoli z testů uvedených v příloze D kapitole II směrnice 64/432/EHS, jsou poražena a stáda, z nichž pocházejí, zůstávají podrobena omezením až do obnovení jejich statusu v souladu s částí D, a

d) všechna zvířata starší dvou let jsou jednou v prvních 5 letech po udělení statusu vyšetřována podle přílohy D kapitoly II směrnice 64/432/EHS, anebo v téže době podle jakéhokoli jiného postupu prokazujícího se spolehlivostí 99 %, že bylo nakaženo méně než 0,2 % stád. Nebyl-li v průběhu nejméně pěti let zaznamenán žádný případ enzootické leukózy skotu ve státě nebo jeho části v poměru jedno stádo z 10000, může Komise rozhodnout, že běžné sérologické testy mohou být omezeny za předpokladu, že veškerý skot starší 12 měsíců v nejméně 1 % stád, vybraných namátkově každý rok, bude podroben testu provedenému v souladu s přílohou D kapitolou II směrnice 64/432/EHS.

G. Status stát nebo jeho část úředně prosté enzootické leukózy skotu může být Komisí pozastaven, jestliže se šetřením provedeným podle bodu F zjistí významné změny situace, pokud se týká enzootické leukózy skotu ve státě nebo jeho části, které byly uznány jako úředně prosté enzootické leukózy skotu. Status státu nebo jeho části úředně prosté enzootické leukózy skotu může být Komisí obnoven, když jsou splněna kritéria stanovená stejným postupem.“.

189. Příloha č. 24 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 24 k vyhlášce č. 299/2003 Sb.

Hospodářství ovcí nebo koz, stát nebo oblast úředně prosté nebo prosté brucelózy (B. melitensis)

Kapitola 1

I. Hospodářství ovcí nebo koz, stát nebo oblast úředně prosté brucelózy (B. melitensis)

A. Hospodářstvím ovcí nebo koz úředně prostým brucelózy (B. melitensis) (dále jen „brucelóza“) se rozumí

1. hospodářství, ve kterém

a) jsou všechna zvířata vnímavá na brucelózu po dobu nejméně 12 měsíců prostá klinických nebo jakýchkoli jiných příznaků brucelózy,

b) není žádná ovce nebo koza, která byla očkována proti brucelóze, kromě zvířat očkovaných nejméně před dvěma roky očkovací látkou Rev. 1 nebo jinou očkovací látkou registrovanou a schválenou Komisí,

c) byly všechny ovce a kozy z hospodářství, které byly v době vyšetření starší 6 měsíců, vyšetřeny s negativními výsledky dvěma testy, provedenými v intervalu 6 nebo více měsíců v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS o veterinárních podmínkách, kterými se řídí obchodování s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (dále jen „směrnice 91/68/EHS“),

d) se po testech uvedených v písmenu c) nacházejí pouze ovce nebo kozy narozené v hospodářství, anebo ty, které přišly z hospodářství úředně prostého brucelózy nebo prostého brucelózy za podmínek stanovených v bodě D, a ve kterém jsou nadále plněny požadavky stanovené v bodě B;

2. hospodářství, které se nachází ve státě nebo oblasti, které byly uznány úředně prostými brucelózy v souladu s částí II.

B.

1. V hospodářstvích ovcí nebo koz úředně prostých brucelózy, která se nenacházejí v části území úředně prosté brucelózy a ve kterých je pro jejich uznání za úředně prosté brucelózy prováděn příjem zvířat v souladu s požadavky bodu D, vyšetří se každoročně reprezentativní počet ovcí a koz starších 6 měsíců. Hospodářství si může ponechat status hospodářství úředně prosté brucelózy, jestliže jsou výsledky testů negativní. Reprezentativní počet zvířat, která mají být vyšetřena, pro každé hospodářství sestává:

a) ze všech nekastrovaných samců starších 6 měsíců,

b) ze všech zvířat, která byla přijata do hospodářství od předchozího testování,

c) z 25 % samic, které dosáhly reprodukčního věku (tzn. pohlavně dospělých) nebo které jsou v laktaci, a to v počtu nejméně 50 samic na hospodářství. Výjimkou jsou hospodářství, kde je méně než 50 takových samic; v takovém případě se vyšetří všechny samice.

2. Pro oblast, která není úředně prostá brucelózy a ve které je více než 99 % hospodářství ovcí nebo koz úředně prostých brucelózy, mohou být kontroly hospodářství ovcí nebo koz úředně prostých brucelózy prováděny jednou za 3 roky za předpokladu, že hospodářství, která nejsou úředně prostá brucelózy, jsou pod úředním dozorem nebo podléhají eradikačnímu programu.

C.

1. Pokud je v hospodářství ovcí nebo koz úředně prostém brucelózy

a) jedna nebo více ovcí nebo koz podezřelých z brucelózy, Státní veterinární správa odejme tomuto hospodářství status úředně prosté brucelózy. Tento status může být jen prozatímně pozastaven, jestliže jsou zvířata neprodleně utracena nebo izolována až do úředního potvrzení nákazy nebo až do úředního vyloučení podezření z této nákazy;

b) potvrzena brucelóza, může být prozatímní pozastavení Státní veterinární správou zrušeno pouze tehdy, jestliže jsou všechna nakažená zvířata nebo všechna zvířata druhů vnímavých na nákazu poražena a jestliže 2 testy, provedené v intervalu 3 nebo více měsíců v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS u všech zvířat z hospodářství starších 6 měsíců, jsou negativní.

2. Jestliže se hospodářství uvedené v odstavci 1 nachází v oblasti, která je úředně prostou brucelózy, informuje o tom Státní veterinární správa okamžitě Komisi a ostatní členské státy. Státní veterinární správa:

a) nechá porazit všechna nakažená zvířata a všechna zvířata druhů vnímavých na nákazu z daného hospodářství a trvale informuje Komisi a ostatní členské státy o vývoji situace;

b) provádí epizootologické šetření. Stáda epizootologicky související se zamořeným stádem jsou podrobena testům uvedeným v odstavci 1 písm. b).

3. Je-li ohnisko nákazy uvedené v odstavci 2 potvrzeno, Komise po vyhodnocení okolností nového propuknutí brucelózy přijme, pokud ji k tomu toto vyhodnocení opravňuje, rozhodnutí pozastavující nebo odnímající dané oblasti status úředně prostá brucelózy. Je-li tento status odňat, podmínky pro jeho obnovení se stanoví stejným postupem.

D. Ovce nebo kozy mohou být přijaty do hospodářství ovcí nebo koz úředně prostého brucelózy, pokud

a) pocházejí z hospodářství ovcí nebo koz úředně prostého brucelózy, nebo

b) pocházejí z hospodářství prostého brucelózy a

aa) jsou individuálně označeny v souladu s předpisy Evropských společenství,

bb) nebyly nikdy očkovány proti brucelóze, anebo - pokud byly očkovány - bylo toto očkování provedeno před více než 2 lety. Samice starší 2 let, které byly očkovány před dosažením věku 7 měsíců, však mohou být do hospodářství rovněž přijaty;

c) byly izolovány v hospodářství původu pod dohledem úředního veterinárního lékaře a během této izolace podstoupily s negativními výsledky 2 testy, provedené v intervalu nejméně 6 týdnů v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS.

II. Stát nebo oblast úředně prosté brucelózy

E. Stát nebo oblast mohou být uznány úředně prostými brucelózy, jestliže

a) nejméně 99,8 % hospodářství ovcí nebo koz ve státě nebo oblasti je úředně prostých brucelózy, anebo stát nebo oblast splňuje následující podmínky:

aa) brucelóza ovcí nebo koz je nákazou, jejíž výskyt je povinně hlášen po dobu nejméně 5 let,

bb) po dobu nejméně 5 let nebyl úředně potvrzen žádný případ brucelózy ovcí nebo koz,

cc) po dobu nejméně 3 let je zakázáno očkování proti brucelóze;

b) ve státě nebo oblasti byly splněny podmínky stanovené v písmenu a) a

aa) v prvním roce po uznání státu nebo oblasti prostými brucelózy ukázaly namátkové kontroly, provedené v hospodářství nebo na jatkách s 99 % spolehlivostí, že bylo zamořeno méně než 0,2 % hospodářství, anebo nejméně 10 % ovcí a koz starších 6 měsíců podstoupilo s negativními výsledky test provedený, v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS;

bb) každoročně od druhého roku po uznání státu nebo oblasti prostými brucelózy ukázaly namátkové kontroly, provedené v hospodářství nebo na jatkách s 95 % spolehlivostí, že bylo zamořeno méně než 0,2 % hospodářství, anebo nejméně 5 % ovcí a koz starších 6 měsíců podstoupilo s negativními výsledky test, provedený v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS;

c) jsou nadále plněny podmínky požadované pro jejich uznání za úředně prosté brucelózy.

Kapitola 2

Hospodářství ovcí nebo koz prosté brucelózy

A. Hospodářství ovcí nebo koz je považováno za prosté brucelózy, jestliže

1. v něm

a) jsou všechna zvířata vnímavá na brucelózu po dobu nejméně 12 měsíců prostá klinických nebo jiných příznaků brucelózy;

b) byly všechny nebo některé ovce nebo kozy očkovány očkovací látkou Rev. 1 nebo jinou očkovací látkou registrovanou a schválenou Komisí. Očkovaná zvířata jsou očkována před dosažením věku 7 měsíců;

c) byly všechny očkované ovce a kozy z hospodářství v době vyšetření starší 18 měsíců vyšetřeny s negativními výsledky 2 testy, provedenými v intervalu 6 nebo více měsíců v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS;

d) byly všechny neočkované ovce a kozy z hospodářství v době vyšetření starší 6 měsíců vyšetřeny s negativními výsledky 2 testy, provedenými v intervalu 6 nebo více měsíců v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS;

e) jsou po provedení testů uvedených v písmenech c) nebo d) pouze ovce a kozy narozené v hospodářství nebo ty, které přišly z hospodářství prostého brucelózy za podmínek stanovených v bodě D;

2. jsou nadále plněny požadavky stanovené v bodě B.

B. V každém hospodářství se každoročně vyšetří reprezentativní počet ovcí a koz a hospodářství si může ponechat svůj status hospodářství prosté brucelózy pouze tehdy, jestliže jsou výsledky testů negativní. Reprezentativní počet zvířat, která mají být vyšetřena, pro každé hospodářství sestává:

a) ze všech nekastrovaných samců starších 6 měsíců, kteří nebyli očkováni,

b) ze všech nekastrovaných samců starších 18 měsíců, kteří byli očkováni,

c) ze všech zvířat, která byla přijata do hospodářství od předchozího testování,

d) z 25 % samic, které dosáhly reprodukčního věku (tzn. pohlavně dospělých) nebo které jsou v laktaci, a to v počtu nejméně 50 na hospodářství. Výjimkou jsou hospodářství, kde je méně než 50 takových samic; v takovém případě se vyšetří všechny samice.

C.

1. Hospodářství ovcí nebo koz se odejme status hospodářství prostého brucelózy, pokud se v něm nachází jedna nebo více ovcí nebo koz podezřelých z brucelózy. Tento status však může být jen prozatímně pozastaven, jestliže jsou zvířata neprodleně utracena nebo izolována až do úředního potvrzení nákazy nebo až do úředního vyloučení podezření z této nákazy.

2. Jestliže je brucelóza potvrzena, může být prozatímní pozastavení Státní veterinární správou zrušeno pouze tehdy, jestliže jsou všechna nakažená zvířata nebo všechna zvířata druhů vnímavých na nákazu poražena a jestliže jsou v intervalu 3 nebo více měsíců provedena v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS 2 testy u všech očkovaných zvířat starších 18 měsíců a u všech neočkovaných zvířat starších 6 měsíců, v obou případech s negativními výsledky.

D. Ovce nebo kozy mohou být přijaty do hospodářství ovcí nebo koz prostého brucelózy, pokud

1. pocházejí z hospodářství prostého nebo úředně prostého brucelózy, nebo

2. pocházejí z jiného hospodářství, než je uvedeno v písmenu a) a

a) jsou individuálně označeny v souladu s předpisy Evropských společenství,

b) pocházejí z hospodářství, ve kterém po dobu nejméně 12 měsíců všechna zvířata náležející k druhům vnímavým na brucelózu nevykazují klinické nebo jiné příznaky této nákazy,

c) nebyly během posledních 2 let očkovány, byly drženy v izolaci v hospodářství původu pod dohledem úředního veterinárního lékaře a během tohoto období podstoupily s negativními výsledky 2 testy, provedené v intervalu nejméně 6 týdnů v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS, nebo byly před dosažením věku 7 měsíců a ne méně než 15 dnů před vstupem do hospodářství určení očkovány očkovací látkou Rev. 1 nebo jinou očkovací látkou registrovanou a schválenou Komisí.

E. Hospodářství ovcí nebo koz prosté brucelózy může být uznáno za hospodářství úředně prosté brucelózy po nejméně dvouletém období, jestliže

a) není v něm žádné zvíře, které bylo očkováno proti brucelóze v průběhu předchozích nejméně dvou let,

b) podmínky stanovené v bodě D odstavci 2 byly plněny po celé uvedené období,

c) na konci druhého roku byl test, provedený u všech zvířat starších 6 měsíců v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS, ve všech případech negativní.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Přesunout nahoru