Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/2010 Sb.Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

Částka 41/2010
Platnost od 22.04.2010
Účinnost od 07.05.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

ze dne 9. dubna 2010

o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14b odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podmínky pro chov handicapovaných zvířat, vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata.

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) intenzivní péčí období, kdy je handicapovanému zvířeti poskytována první pomoc nebo handicapované zvíře musí být z důvodů zachování života člověkem uměle krmeno a napájeno, z důvodů nezbytných fyziologických potřeb musí být s handicapovaným zvířetem manipulováno anebo jsou mu podle pokynu veterinárního lékaře podávány léky, ošetřována zranění, případně je prováděna pooperační péče; za intenzivní péči se považuje také umělý odchov mláďat prováděný člověkem,

b) rehabilitací období, kdy po intenzivní péči handicapované zvíře rozvíjí své normální pohybové aktivity,

c) adopční péčí péče o mláďata, kterou provádí pár nebo osamělé handicapované zvíře stejného nebo jiného druhu,

d) odchovem mláďat období, kdy mláďata již samostatně přijímají potravu a rozvíjí se u nich normální pohybové aktivity, osamostatňují se a ptákům dorůstá opeření,

e) přípravou na vypuštění období, kdy je handicapované zvíře již bez klinických příznaků zranění nebo onemocnění a kdy je handicapované zvíře postupně vystavováno podmínkám podobným volné přírodě, a to včetně podávání živé kořisti u predátorů,

f) dlouhodobým chovem držení dočasně handicapovaného zvířete, jehož vypuštění do volné přírody není podle vyhlášky o handicapovaných živočiších1) možné, proto není připravováno na vypuštění, nebo držení trvale handicapovaného zvířete, a to po dobu delší než 3 měsíce ode dne zahájení péče o handicapované zvíře, za předpokladu, že toto handicapované zvíře není v období péče uvedené v písmenech a) až e) nebo g),

g) zimováním držení handicapovaného zvířete v průběhu zimního období, které nahrazuje handicapovanému zvířeti pobyt v klimaticky odlišných podmínkách,

h) oddělným prostorem pro handicapovaná zvířata prostor spojený posuvnými dvířky s hlavním prostorem a sloužící k uzavření handicapovaného zvířete při práci ošetřovatele v hlavním prostoru,

i) zimovištěm vnitřní prostor, ve kterém je v zimním období udržována rozdílná teplota oproti venkovnímu prostředí, a to vzhledem k potřebám příslušného druhu, věku a zdravotnímu stavu zvířete,

j) zimním spánkem (hibernací) specifická reakce některých savců na zimní období, kteří v klidovém stavu a při útlumu všech fyziologických procesů přečkávají nepříznivé zimní podmínky.

§ 3

Podmínky pro chov handicapovaných zvířat

(1) Chovatel, který poskytuje soustavnou nezbytnou péči handicapovaným zvířatům, musí zajistit podmínky pro chov handicapovaných zvířat tím, že

a) s ohledem na jejich zranění, nemoc nebo jiné okolnosti, pro které je handicapované zvíře dočasně nebo trvale neschopno přežít ve volné přírodě (dále jen „postižení“), zajišťuje šetrný odchyt a případnou přepravu handicapovaných zvířat,

b) zajišťuje prostředí a způsob chovu přiměřený charakteru postižení handicapovaného zvířete a umožňující zachování pohody handicapovaného zvířete,

c) poskytuje volnost pohybu handicapovaným zvířatům s přihlédnutím k charakteru jejich postižení a přirozeným potřebám v souladu s dosavadními zkušenostmi a vědeckými poznatky tak, aby nebyla vystavena zbytečnému utrpení,

d) zajišťuje v rámci přípravy na vypuštění handicapovaného zvířete do jeho přirozeného prostředí krmení přirozenou potravou, včetně možnosti předkládání živé kořisti u predátorů,

e) zajišťuje při intenzivní péči o mláďata ptáků vytápění vnitřních prostor pro handicapovaná zvířata na teplotu 20 °C až 35 °C podle druhu a stáří mláďat, nebo použití inkubátoru,

f) udržuje čistotu prostor pro handicapovaná zvířata a jejich okolí s ohledem na charakter postižení handicapovaného zvířete a především s ohledem na nutnost minimálního kontaktu s handicapovaným zvířetem,

g) umísťuje odděleně handicapovaná zvířata, která se vyznačují trvalou nesnášenlivostí nebo jsou sama vystavena trvalému agresivnímu chování jiných handicapovaných zvířat, nebo jsou ve stadiu biologické aktivity, která vyžaduje oddělené umístění, zejména říje, březosti nebo porodu,

h) zabezpečuje nejméně jedenkrát denně prohlídku handicapovaných zvířat a technologických zařízení a odstraní v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život handicapovaných zvířat; má k dispozici stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní provedení prohlídky,

i) zajišťuje pro zvířata chovaná s cílem použití jako živá potrava vhodné podmínky a péči o jejich ochranu, pohodu a zdraví podle nároků příslušného druhu zvířete,

j) zajistí samostatný prostor pro handicapovaná zvířata, zejména pro zvířata poraněná, nemocná, nebo podezřelá z nákazy nebo nakažení, pro dosud nesamostatná mláďata a pro příjem nových handicapovaných zvířat (karanténní a izolační prostor), pokud jsou nová zvířata přijímána.

(2) Zařízení pro chov handicapovaných zvířat nesmí být umístěna v objektech krmivářských podniků, v objektech potravinářských podniků, v objektech zemědělské výroby a v zoologických zahradách. Pokud jsou zařízení pro chov handicapovaných zvířat ve stejném objektu jako zařízení pro toulavé a opuštěné psy nebo kočky nebo zařízení určené pro chov zvířat k podnikatelským účelům, musí být tato zařízení navzájem oddělena.

(3) Dlouhodobý chov musí být chovatelem, který poskytuje soustavnou nezbytnou péči handicapovaným zvířatům, ukončen, jakmile je možné začít handicapované zvíře připravovat na vypuštění nebo vypustit v případě, kdy příprava na vypuštění handicapovaného zvířete není potřeba.

§ 4

Vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata

(1) Pro poskytování péče handicapovaným zvířatům musí být zajištěno, aby prostory pro handicapovaná zvířata

a) byly snadno přístupné, čistitelné a dezinfikovatelné,

b) odpovídaly svou velikostí a vybavením potřebám handicapovaného zvířete a druhu zvířete, přirozené agresivitě zvířat žijících v párech nebo skupinách,

c) byly vybaveny prostředky, které handicapovaným zvířatům poskytují úkryt a umožňují přirozenou pohybovou aktivitu a péči o povrch těla s ohledem na charakter jejich postižení a zabraňují vzniku stereotypního chování; prostory pro rehabilitaci, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí poskytovat handicapovaným zvířatům dostatek podnětů k činnosti a k přirozeným projevům,

d) byly vybaveny materiály a předměty, které jsou pro handicapovaná zvířata zdravotně nezávadné, nedráždivé, nemohou handicapovaná zvířata zranit a nenarušují jejich pohodu, které však zároveň umožňují pravidelnou očistu a dezinfekci, a odolávají běžným klimatickým vlivům,

e) odpovídaly nárokům jednotlivých druhů handicapovaných zvířat na teplotní podmínky,

f) byly v souladu s biologickými vlastnostmi zvířat, jejich kondicí a zdravotním stavem dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem, byly větratelné a bez nadměrné vlhkosti,

g) byly podle druhu chovaných handicapovaných zvířat a používané technologie vybaveny nástroji a pomůckami pro odchyt a fixaci handicapovaných zvířat k poskytnutí první pomoci, vyprošťovacím nářadím, vybavením k přepravě včetně nakládky a vykládky handicapovaných zvířat, transportními bednami a jednorázovými přepravkami, jakož i prostředky k okamžitému usmrcení handicapovaného zvířete v případě nutnosti,

h) byly oploceny, pokud se zařízení pro chov handicapovaných zvířat nenachází uvnitř budovy, a vždy byly zajištěny proti úniku handicapovaných zvířat a proti pronikání jiných zvířat, zejména predátorů.

(2) Pro poskytování péče handicapovaným zvířatům musí být zajištěno, aby

a) prostorové podmínky pro umělý odchov mláďat krmivých ptáků odpovídaly přirozeným poměrům na hnízdě,

b) prostorové podmínky pro adopční péči odpovídaly podmínkám dlouhodobého chovu adopčního rodiče,

c) teplotní podmínky pro zimování handicapovaných zvířat odpovídaly podmínkám zimování těchto druhů zvířat ve volné přírodě.

(3) Požadavky na velikost a vybavení prostor pro vybrané druhy handicapovaných zvířat jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky. Pro intenzivní péči o vybraná handicapovaná zvířata platí minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky, nevyžaduje-li stav handicapovaného zvířete individuální omezení prostoru. Pro trvale handicapovaná zvířata, která nemohou vykonávat všechny normální pohybové aktivity, platí minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky, pokud není velikost prostor pro handicapovaná zvířata individuálně omezena na základě písemného vyjádření soukromého veterinárního lékaře, ve kterém je uveden důvod omezení velikosti prostor pro handicapovaná zvířata a požadovaná minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata.

(4) Trvale handicapovaná zvířata, která nemohou vykonávat všechny normální pohybové aktivity a u kterých byla velikost prostor pro handicapovaná zvířata individuálně omezena na základě písemného vyjádření soukromého veterinárního lékaře podle odstavce 3, musí mít k dispozici prostory pro handicapovaná zvířata, které umožňují přiměřený pohyb vzhledem k postižení konkrétního handicapovaného zvířete, přirozený odpočinek a zabezpečují přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb. V případě trvale handicapovaných zvířat, která jsou slepá, se nesmí bezdůvodně měnit vybavení prostor pro handicapovaná zvířata a jeho umístění.

§ 5, § 6zrušeno


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2013.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2010 Sb.

Požadavky na velikost a vybavení prostor pro vybrané druhy handicapovaných zvířat

1. Minimální velikost a vybavení prostor pro dravce a sovy

Kategorie dravců a sov podle velikosti:

I. orli, orlovec říční, výr velký,

II. jestřáb lesní, luňáci, sokol stěhovavý, rarozi, motáci, káňata, včelojed lesní, orlík krátkoprstý, kalousi, puštíci, sova pálená,

III. dřemlík tundrový, poštolky, krahujci, ostříž lesní, sýc rousný, sýček obecný, výreček malý, kulíšek nejmenší,

a) pro intenzívní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m, s výjimkou dospělých handicapovaných zvířat kategorie I, pro které musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1 m2. V těchto prostorech musí být handicapovaná zvířata umístěna jednotlivě, s výjimkou mláďat,

b) pro rehabilitaci a odchov mláďat musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 12 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 2 m, pro 1 až 2 handicapovaná zvířata kategorie I nebo 4 handicapovaná zvířata kategorie II, a o ploše 6 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1 m, pro 1 až 2 handicapovaná zvířata kategorie II nebo 1 až 4 handicapovaná zvířata kategorie III, podle snášenlivosti tak, aby nedocházelo ke zraňování handicapovaných zvířat a poškozování opeření. Pokud je chováno více handicapovaných zvířat, zvětšuje se plocha o 2 m2 pro 1 dravce nebo o 1,2 m2 pro 1 sovu,

c) pro přípravu na vypuštění musí být prostory pro handicapovaná zvířata (rozletovací voliéra) o ploše 40 m2 a výšce 3 m, minimální délka nejkratší stěny je 4 m, pro druhy kategorie I, a o ploše 30 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, pro druhy kategorie II a III, s výjimkou vypouštění mláďat volným letem, kdy vypouštěcí bedna, kterou se rozumí bedna na vypouštění handicapovaného zvířete do přírody, simuluje hnízdo, umožňuje rozhled a krmení,

d) pro dlouhodobý chov musí být buď posedy, kterými se rozumí vybavení sloužící k sezení uvázaného dravce, s proletovacím lankem, kterým se rozumí lanko o délce minimálně 3,5 m natažené těsně nad zemí, na kterém je navlečený volně pohyblivý kroužek sloužící k uvázání dravce, nebo prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 24 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, pro orly a orlovce říčního, o ploše 18 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, pro výra velkého, o ploše 15 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 2,5 m, pro jestřába lesního, luňáky, sokoly stěhovavé, rarohy, motáky, káňata, včelojeda lesního a orlíka krátkoprstého, o ploše 10 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, pro kalouse, puštíky a sovu pálenou a o ploše 9 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1,5 m, pro druhy kategorie III; tyto rozměry platí pro 1 až 2 dravce nebo 1 až 4 sovy podle snášenlivosti tak, aby nedocházelo ke zraňování zvířat a poškozování opeření. Pokud je chováno více handicapovaných zvířat, zvětšuje se plocha o 2 m2 pro 1 dravce nebo o 1,2 m2 pro 1 sovu,

e) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny posedy a odsedávkami s povrchem, který nezpůsobuje handicapovaným zvířatům otlaky. Pro rehabilitační výcvik dravců musí být posedy ve tvaru oblouku nebo kruhu pro dravce jestřábovité s výjimkou orlů, nebo ve tvaru špalku pro sokolovité dravce, orly, orlovce a sovy. Posedy musí být doplněny přístřeškem proti nepříznivým vlivům počasí nebo alespoň zastíněním. Prostory pro handicapovaná zvířata musí mít zejména odsedávky, bidla, špalky s přírodním povrchem nebo umělou trávou. V rozletovací voliéře musí být nejméně tři odsedávky, z toho jedna zastřešená. Odsedávky nesmějí bránit letu,

f) pokud není omezeno koupání handicapovaného zvířete ze zdravotních důvodů, musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádobou,

g) v prostorech pro handicapovaná zvířata musí být přírodní povrch nebo podestýlka z přírodního materiálu,

h) prostory pro handicapovaná zvířata musí být částečně zastřešené a zastíněné, aby handicapovaná zvířata měla možnost úkrytu před nepříznivými vlivy počasí,

i) přístupné návštěvníkům mohou být maximálně 2 stěny prostor pro handicapovaná zvířata.

2. Minimální velikost a vybavení prostor pro labutě

a) pro intenzivní péči o pohyblivé labutě a odchov mláďat, nevyžaduje-li stav mláďat individuální omezení prostoru, musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 20 m2 pro 1 až 4 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 2 m2 navíc, pro intenzivní péči o nepohyblivé labutě musí být prostor pro handicapovaná zvířata o ploše 2 m2 pro 1 handicapované zvíře,

b) pro rehabilitaci, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 60 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 6 m2 navíc,

c) pokud není omezeno koupání handicapovaného zvířete ze zdravotních důvodů, musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádobou,

d) pro rehabilitaci a přípravu na vypuštění musí být prostory vybaveny koupací nádrží o hloubce minimálně 0,4 m a ploše 1,5 m2 pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 0,5 m2 navíc,

e) pro dlouhodobý chov musí být výběh vybaven koupací nádrží o ploše minimálně 40 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 4 m2 navíc.

3. Minimální velikost a vybavení prostor pro brodivé kromě bukáčka malého

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 8 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 2 m. V těchto prostorech musí být handicapovaná zvířata umístěna jednotlivě, s výjimkou mláďat,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění, a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 18 m2 a výšce 3 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, pro 1 až 4 handicapovaná zvířata podle snášenlivosti, pro každé další handicapované zvíře 2 m2 navíc,

c) pro zimování musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 7 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 1,5 m, pro 1 až 2 handicapovaná zvířata podle snášenlivosti, pro každé další handicapované zvíře 2 m navíc,

d) v prostorech pro handicapovaná zvířata, kromě prostor pro handicapovaná zvířata pro intenzivní péči, musí být bidla, přírodní větve nebo dřevěné tyče o průměru asi 3 až 6 cm, v prostorech pro rehabilitaci, odchov mláďat a dlouhodobý chov v počtu 3 až 6 ks, více pro volavky a čápy černé,

e) prostory pro handicapovaná zvířata musí být částečně zastřešené a zastíněné, aby handicapovaná zvířata měla možnost úkrytu před nepříznivými vlivy počasí,

f) část povrchu prostor pro handicapovaná zvířata musí být podestlána přírodním materiálem,

g) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny koupací nádrží o hloubce minimálně 0,3 m se sklonem vstupu do vody nejvýše 30 stupňů a navazující na protiskluzový břeh,

h) v zimovišti musí být zajištěno denní nebo přiměřené umělé osvětlení nejméně 8 hodin denně a musí být vybaveno koupací nádrží nebo koupací nádobou.

4. Minimální velikost a vybavení prostor pro pěvce malé a střední, pro šplhavce, kukačku obecnou, srostloprsté, měkkozobé, rorýse obecného a křepelku polní

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,15 m2 a výšce 0,25 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,3 m, pro 1 až 4 kusy malých pěvců nebo 1 až 2 kusy středních pěvců, strakapoudů a křepelek polních, a o ploše 0,32 m2 a výšce 0,3 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,4 m, pro 1 až 2 kusy kukaček obecných, holubovitých, datlů a žlun, pro každé další handicapované zvíře 0,02 m2 navíc,

b) pro intenzivní péči o mláďata rorýse obecného musí být zastíněné prostory pro handicapovaná zvířata s drsnou výstelkou umožňující mláďatům se držet, o ploše 0,15 m2 a výšce 0,2 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,3 m, pro 1 až 6 handicapovaných zvířat, pro každé další handicapované zvíře 0,01 m2 navíc,

c) pro intenzivní péči o dospělé rorýse obecné musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,15 m2 a výšce 0,2 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,3 m, s jednou kolmou stěnou s drsným povrchem umožňujícím zavěšení se ptáka ve svislé poloze, pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,01 m2 navíc,

d) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 8 m a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1 m, pro nejvýše 10 malých nebo 6 středních ptáků, pro každé další handicapované zvíře 0,08 m2 navíc,

e) pro přípravu na vypuštění vlaštovkovitých musí být prostory pro handicapovaná zvířata o délce 4 m, s volným prostorem na rozlétnutí,

f) v prostorech pro handicapovaná zvířata musí být bidla, přírodní větve nebo části dřevin v kůře, alespoň jedno pružné (upevněné jen z jedné strany apod.). Část bidel musí být vždy ve stínu nebo pod střechou. Pro šplhavce musí být k dispozici svislé kmeny s kůrou,

g) část povrchu prostor pro handicapovaná zvířata musí být podestlána přírodním materiálem,

h) prostory pro handicapovaná zvířata musí mít nejméně jednu třetinu stropu pevnou jako ochranu před větrem,

i) pro adopční péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny hnízdy, přizpůsobenými jednotlivým ptačím druhům s dostatkem stavebního materiálu,

j) v zimovišti musí být zajištěno denní nebo přiměřené umělé osvětlení nejméně 8 hodin denně,

k) pro křepelku polní musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny suchým pískem k popelení,

l) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny vhodnými koupacími nádobami podle velikosti handicapovaných zvířat, to neplatí pro křepelku polní. Rorýsům obecným nelze do prostor pro handicapovaná zvířata dávat nádoby s vodou kvůli nebezpečí utopení.

5. Minimální velikost a vybavení prostor pro krkavcovité pěvce

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,6 m, pro maximálně 1 dospělé handicapované zvíře nebo pro 1 až 2 mláďata, pro každé další handicapované zvíře 0,06 m2 navíc,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 7 m a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 2 m, pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1,2 m2 navíc,

c) pro přípravu na vypuštění musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 36 m2 a výšce 3 m, minimální délka nejkratší stěny je 4 m, pro 1 až 10 handicapovaných zvířat podle snášenlivosti,

d) v prostorech pro handicapovaná zvířata musí být bidla, přírodní větve nebo části dřevin v kůře,

e) pokud není omezeno koupání handicapovaného zvířete ze zdravotních důvodů, musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádobou,

f) v části prostor pro handicapovaná zvířata musí být použita vyměnitelná hygienická podestýlka z vhodného přírodního materiálu,

g) prostory pro handicapovaná zvířata musí být částečně zastřešené a zastíněné, aby handicapovaná zvířata měla možnost úkrytu před nepříznivými vlivy počasí.

6. Minimální velikost a vybavení prostor pro vrubozobé (kromě labutí), potápky, potáplice. kormorány a lysky

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m pro 1 zvíře,

b) pro rehabilitaci, přípravu na vypuštění, odchov mláďat a dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 17 m2 pro 1 až 5 dospělých handicapovaných zvířat podle snášenlivosti, nebo 1 až 20 mláďat, pro každé další dospělé handicapované zvíře 2 m2 navíc,

c) pro rehabilitaci a přípravu na vypuštění musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádobou umožňující koupání o hloubce nejméně 15 cm,

d) pro dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádrží o hloubce minimálně 0,2 m pro plovavé kachny a husy a o hloubce minimálně 0,4 m pro ostatní handicapovaná zvířata a ploše 17 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 2 m2 navíc.

7. Minimální velikost a vybavení prostor pro racky a rybáky

a) pro intenzívní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 9 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 2 m, pro 1 až 4 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1 m2 navíc,

c) pro přípravu na vypuštění musí být prostory pro handicapovaná zvířata (rozletovací voliéra) o ploše 30 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, nejlépe mnohoúhelníkového tvaru, pro 1 až 4 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 3 m2 navíc,

d) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny koupací nádobou o ploše 0,5 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,05 m2 navíc.

8. Minimální velikost a vybavení prostor pro bahňáky, chřástaly a bukáčka malého

a) pro intenzívní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 9 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 1,5 m, pro 1 až 4 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1 m2 navíc,

c) pro přípravu na vypuštění musí být prostory pro handicapovaná zvířata (rozletovací voliéra) o ploše 30 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m,

d) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny koupací nádobou o hloubce 10 cm a o ploše 0,5 m pro 1 až 4 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,03 m2 navíc.

9. Minimální velikost a vybavení prostor pro hrabavé (mimo křepelky)

a) pro intenzívní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m,

b) pro rehabilitaci, dlouhodobý chov a odchov mláďat musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 9 m a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1,5 m, pro 1 až 4 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1 m2 navíc,

c) pro přípravu na vypuštění musí být prostory pro handicapovaná zvířata (rozletovací voliéra) o ploše 30 m a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, pro 1 až 4 dospělá handicapovaná zvířata, nebo pro 1 až 10 mláďat, pro každé další handicapované zvíře 3 m2 navíc,

d) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny jemným pískem pro popelení hrabavých ptáků, stropy prostor pro handicapovaná zvířata musí být z měkkého nebo pružného materiálu, aby nedocházelo ke zraňování ptáků.

10. Minimální velikost a vybavení prostor pro lasicovité a psovité šelmy (kromě vlka), mývaly a pro kočku divokou

a) pro intenzivní péči a adopční péči musí velikost prostor pro handicapovaná zvířata odpovídat délce těla handicapovaného zvířete, včetně nataženého ocasu, prostor pro handicapovaná zvířata musí být tak široký, aby se mohlo handicapované zvíře pohodlně otočit,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov jezevce lesního, mývala, kočky divoké a psovitých šelem musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 12 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 2 m, pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 2 m2 navíc,

c) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov ostatních lasicovitých, kromě vydry, musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 6 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1,5 m, pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 1 m2 navíc,

d) pro rehabilitaci a odchov mláďat vydry musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 18 m2 a výšce 2 m pro 1 handicapované zvíře, pro přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov vydry musí být prostory pro dospělá handicapovaná zvířata o ploše 80 m2 a výšce 2 m pro 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 10 m2 navíc, pro přípravu na vypuštění handicapovaných zvířat, která byla v zařízení chována od věku mláděte, musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 600 m2,

e) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny dřevěnými boudami pro každé handicapované zvíře, o velikosti odpovídající velikosti handicapovaného zvířete,

f) pro kuny a kočky divoké musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny kmeny na šplhání nebo palandou ve výši minimálně 1,5 m,

g) pro tchoře, lasice a jezevce musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny kmeny a kameny na lezení a pro ukrývání se,

h) pro vydru říční, norka evropského a amerického musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádrží k plavání o velikosti minimálně jedné třetiny výše stanovené minimální velikosti prostoru a o hloubce minimálně 0,2 m, pro vydru 1,5 m,

i) v prostorech pro handicapovaná zvířata musí být písčité plochy nebo mísy s přírodním materiálem k zahrabávání trusu.

11. Minimální velikost a vybavení prostor pro rysa ostrovida a vlka obecného

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 20 m2 a výšce 2,5 m, minimální délka nejkratší stěny je 2,5 m, nebo poutací klec, kterou se rozumí klec s posuvnou delší stěnou umožňující znehybnění handicapovaného zvířete, prostory pro handicapovaná zvířata musí být ohraničeny pevnými mřížemi nebo pletivem,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí mít vlk obecný k dispozici výběh o ploše 300 m2 pro jeden pár, pro každé další handicapované zvíře 30 m2 navíc, rys ostrovid musí mít výběh nebo jiné prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 40 m pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 5 m2 navíc,

c) pro adopční péči musí mít vlk obecný k dispozici prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 6 m2,

d) pro vlka obecného musí být oddělný prostor pro handicapovaná zvířata o ploše 6 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1 m,

e) pro rysa ostrovida musí být oddělný prostor pro handicapovaná zvířata o ploše 5 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1 m, pouze u dlouhodobého chovu nebo u chovu samice s mláďaty,

f) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny dřevěnými boudami pro každé handicapované zvíře,

g) pro rysa ostrovida musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny palandou k odpočinku umístěnou ve výšce minimálně 1,5 m, ve výběhu musí být kmeny ke šplhání a k broušení drápů,

h) prostory pro handicapovaná zvířata musí mít písčitou plochu k odkládání trusu,

i) pro vlka obecného musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny palandou nebo silným kmenem umístěným ve výšce asi 1 m k odpočinku,

j) pro vlka obecného musí být pevné mříže u prostor pro handicapovaná zvířata, nebo nerozpojitelné pletivo.

12. Minimální velikost a vybavení prostor pro medvěda hnědého

a) pro intenzivní péči o medvěda hnědého musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 40 m2, minimální délka nejkratší stěny je 3 m, a výšce 3 m, s oddělným prostorem pro handicapovaná zvířata o ploše 9 m2 a výšce 2 m, pro 1 handicapované zvíře,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat, dlouhodobý chov a zimování musí být prostory pro handicapovaná zvířata nebo výběh o ploše 200 m2 s oddělným prostorem pro handicapovaná zvířata o ploše 12 m2 a výšce 3 m pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 20 m2 navíc,

c) uvnitř prostor pro handicapovaná zvířata musí být pro každé handicapované zvíře masivní dřevěná bouda, a silné kmeny na lezení a škrábání,

d) pro dlouhodobý chov medvěda hnědého musí být prostory pro handicapovaná zvířata vybaveny koupací nádrží o hloubce minimálně 1,2 m a předměty na hraní,

e) prostory pro medvěda hnědého musí mít pevné mříže a pevnou podlahu; u výběhu musí být podezdívka o hloubce minimálně 1,5 m.

13. Minimální velikost a vybavení prostor pro prase divoké

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro 1 dospělé handicapované zvíře o ploše 12 m2,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 50 m2 pro 1 až 2 dospělá handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1,2 m2 navíc,

c) prostory pro handicapovaná zvířata musí být ohrazeny a musí mít oddělný prostor o ploše 6 m2,

d) při umělém odchovu sajících selat musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1,5 m2 s výběhem 6 m2 pro 1 až 10 selat,

e) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny přístřeškem o ploše 1,5 m a výšce 1,2 m pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,15 m2 navíc,

f) při dlouhodobém chovu musí mít divoká prasata v prostoru pro handicapovaná zvířata příležitost k rytí ve formě pískoviště, hliniště nebo kaliště.

14. Minimální velikost a vybavení prostor pro srnce obecného

a) pro mládě srnce obecného v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1,8 m2 s výběhem o ploše 6 m2,

b) pro dospělé handicapované zvíře v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 12 m2,

c) pro rehabilitaci, odchov mláďat a přípravu na vypuštění musí být výběh o ploše 100 m2 pro 1 handicapované zvíře nebo srnu s mláďaty, pro každé další handicapované zvíře 20 m2 navíc,

d) pro dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 200 m2 pro 1 handicapované zvíře nebo srnu s mláďaty, pro každé další handicapované zvíře 20 m2 navíc,

e) ve výběhu musí být přístřešek o ploše 1,5 m2 a výšce 1,5 m,

f) pro srnce v dlouhodobém chovu musí být ve výběhu vybavení vhodné k vytloukání paroží,

g) pro mláďata v intenzivní péči a při adopční péči musí být možnost pastvy.

15. Minimální velikost a vybavení prostor pro jelenovité, s výjimkou srnce obecného

a) pro mládě jelenovitých, s výjimkou srnce obecného, v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 7 m2 s výběhem o velikosti 24 m2,

b) pro dospělé handicapované zvíře v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 48 m2,

c) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 200 m2 pro 1 handicapované zvíře nebo laň s mláďaty, pro každé další handicapované zvíře 20 m2 navíc,

d) ve výběhu musí být přístřešek o ploše 6 m2,

e) pro jelena v dlouhodobém chovu musí být ve výběhu kmen nebo kůl k vytloukání paroží,

f) pro mláďata v intenzivní péči a při adopční péči musí být možnost pastvy.

16. Minimální velikost a vybavení prostor pro muflona

a) pro mládě muflona v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1,8 m2 s výběhem o ploše 6 m2,

b) pro dospělé handicapované zvíře v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 12 m2,

c) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být výběh o velikosti 200 m pro 1 handicapované zvíře nebo samici s mláďaty, pro každé další handicapované zvíře 20 m2 navíc,

d) ve výběhu musí být přístřešek o ploše 1,5 m2,

e) pro mláďata v intenzivní péči a při adopční péči musí být možnost pastvy.

17. Při dlouhodobém chovu dospělých samců všech přežvýkavců je nutné rozdělení výběhu pro možnost bezkontaktní obsluhy a také pro oddělení samice nebo mláďat. Spojovací dveře musí být ovladatelné zvenčí. V obou částech musí být přístřešek. Prostory pro handicapovaná zvířata musí být ohraničeny pevnými mřížemi.

18. Minimální velikost a vybavení prostor pro ježky

a) pro intenzivní péči, odchov mláďat a rehabilitaci musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,25 m2 pro 1 handicapované zvíře, pro přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov ježků musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 2 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,4 m2 navíc, v jedné skupině může být drženo maximálně 10 handicapovaných zvířat,

b) pro zimní spánek ježků musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,4 m2 pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 0,04 m2 navíc,

c) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny vhodnými úkryty,

d) u venkovních výběhů musí být přirozený povrch, který ježkům umožní hledání potravy,

e) v zimovišti musí být zajištěno vytápění pro aktivní handicapovaná zvířata na teplotu vyšší než 17°C.

19. Minimální velikost a vybavení prostor pro zajíce

a) pro mláďata v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,15 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,06 m2 navíc. Při odchovu mláďat musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1 m2 a výšce 0,6 m pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,1 m2 navíc,

b) pro intenzivní péči musí být prostory pro dospělá handicapovaná zvířata o ploše 0,6 m2,

c) pro rehabilitaci, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 12 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1 m2 navíc,

d) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny přístřeškem nebo dřevinami na ochranu proti nepříznivým vlivům počasí.

20. Minimální velikost a vybavení prostor pro veverku obecnou a plchy

a) při odchovu mláďat a pro rehabilitaci musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,8 m,

b) pro intenzivní péči musí být plocha prostor pro handicapovaná zvířata 0,6 m2,

c) pro přípravu na vypuštění musí být plocha prostor pro handicapovaná zvířata 6 m2,

d) pro dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 4 m2 a výšce 2 m pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,4 m2 navíc,

e) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny větvemi na šplhání a budkami pro každé handicapované zvíře, musí být chráněny před větrem,

f) pro zimní spánek plcha musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,01 m2 a výšce 0,1 m pro 1 zvíře. Handicapovaná zvířata musí být vždy umístěna samostatně.

21. Minimální velikost a vybavení prostor pro bobra evropského

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 6 m2 a výšce 2 m, minimální délka nejkratší stěny je 1 m,

b) pro rehabilitaci a odchov mláďat musí být výběh o ploše 18 m2 pro 1 handicapované zvíře, pro každé další handicapované zvíře 5 m2 navíc, pro přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 50 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 5 m2 navíc,

c) ve výběhu musí být k dispozici koupací nádrž o ploše 9 m2 a o hloubce minimálně 1 m, koupací nádrž musí mít šikmé stěny,

d) výběh musí být vybaven živým dřevem ke hryzáni.

22. Minimální velikost a vybavení prostor pro ondatru pižmovou

a) pro intenzivní péči o ondatru pižmovou musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 1,5 m2 a výšce 1 m,

b) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 12 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 1,5 m2 navíc,

c) ve výběhu musí být k dispozici koupací nádrž o ploše 6 m a hloubce minimálně 1 m se šikmými stěnami,

d) výběh musí být vybaven živým dřevem ke hryzáni.

23. Minimální velikost a vybavení prostor pro králíka divokého

a) pro mládě králíka divokého v intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,08 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, při odchovu mláďat a pro intenzivní péči o dospělá handicapovaná zvířata musí být prostory o ploše 0,3 m2 a výšce 0,4 m pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,03 m2 navíc,

b) pro rehabilitaci, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 6 m2 pro 1 až 2 handicapovaná zvířata, pro každé další handicapované zvíře 0,6 m2 navíc,

c) prostory pro handicapovaná zvířata musí být vybaveny přístřeškem nebo dřevinami na ochranu proti nepříznivým vlivům počasí.

24. Minimální velikost prostor pro malé hlodavce

Malí hlodavci musí být chováni v prostorech, které svou velikostí odpovídají rozměrům, které pro chov malých hlodavců mimo pokus stanoví předpisy o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat3).

25. Minimální velikost a vybavení prostor pro netopýrovité a pro vrápencovité

a) pro intenzivní péči musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,12 m2 a výšce 0,3 m, minimální délka nejkratší stěny je 0,3 m,

b) pro handicapovaná zvířata v zimním spánku musí být prostory pro handicapovaná zvířata o ploše 0,12 m2 a výšce 0,3 m pro 1 až 10 handicapovaných zvířat stejného druhu nalezených jednotlivě. Pocházejí-li handicapovaná zvířata z jedné kolonie, umísťují se společně do jednoho prostoru. V takovém případě postačuje prostor o ploše 1 m2 a výšce 0,7 m pro maximálně 300 handicapovaných zvířat,

c) pro rehabilitaci, odchov mláďat, přípravu na vypuštění a dlouhodobý chov letuschopných zvířat musí mít handicapovaná zvířata možnost krátkodobě, zhruba 1 hodinu denně, využít prostory o ploše 20 m2 s výškou 2 m. Po ostatní dobu musí být pro handicapovaná zvířata k dispozici prostory o ploše 0,6 m2 a výšce 0,8 m pro 1 až 5 handicapovaných zvířat samotářských druhů nebo 1 až 20 handicapovaných zvířat druhů žijících v koloniích, pro každé další handicapované zvíře 0,1 m2 navíc. Minimálně 1 stěna prostoru pro handicapovaná zvířata musí být po celé své ploše pokryta hustým pletivem a v různé výši opatřena různými typy úkrytů. Společně mohou být umístěna pouze zvířata jednoho druhu nebo zvířata blízce příbuzných druhů, u kterých je známo, že mohou vytvářet společné kolonie, a v případě dlouhodobého chovu i jen jednoho pohlaví,

d) v zimovišti musí být zajištěna relativní vlhkost vzduchu minimálně 80 %,

e) stěny a strop prostoru pro handicapovaná zvířata v zimním spánku musí být upraveny pro zavěšení handicapovaných zvířat a vybaveny různými druhy úkrytů.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších).

3) Příloha č. 2 tabulka 4, graf 1 až 4 vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru