Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Částka 3/2010
Platnost od 19.01.2010
Účinnost od 19.01.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


Čl. I

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, se mění takto:

1. V § 1 se slova „informačním systému financování reprodukce majetku“ nahrazují slovy „Informačním systému programového financování“.

2. V § 2 písmeno b) zní:

b) účastníkem programu organizační složka státu nebo příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,“.

3. V § 2 písm. c) se za slovo „indikátorem“ doplňují slova „nebo parametrem“ a slovo „programu“ se nahrazuje slovy „akce (projektu)“.

4. V § 2 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

e) informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci podkladů pro přípravu a realizaci státního rozpočtu a realizaci výdajů státního rozpočtu z hlediska podrobného členění za oblast programů1) včetně evidence vykonaných řídicích postupů podle zákona o finanční kontrole2),

1) § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).“.

5. V § 2 se doplňují písmena f) až j), která znějí:

f) výdajovým titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Správa majetku ve vlastnictví státu,

g) dotačním titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Evidenční dotační systém,

h) subtitulem označení části výdajového nebo dotačního titulu pro účely výstupu z informačního systému,

i) dokumentací akce (projektu) soubor dokladů požadovaný správcem programu pro evidenci akce (projektu) v informačním systému,

j) cílem akce (projektu) hodnoty, které mají být dosaženy pro plnění cílů programu.“.

6. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Dokumentaci programu předkládá správce programu ministerstvu v listinné a elektronické podobě.“.

7. V § 3 odst. 3 písmeno b) zní:

b) stanoví cíle programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto cíle programu musí navazovat na cíle programu obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,“.

8. V § 3 odst. 4 se slova „indikátorů a parametrů“ nahrazují slovy „cílů programu“.

9. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Požádat o změnu lze v době platnosti tohoto údaje, která je stanovena ve schválené dokumentaci programu.“.

10. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky“ nahrazují slovy „formulářích P 09 370, D 09 370, V 09 370, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky“.

11. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

㤠5

Registrace a financování akce

(1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce (projektu) zpracovaný v souladu se stanovenými cíli uvedenými v dokumentaci programu. Správce programu

a) posuzuje obsah investičního záměru předložený účastníkem programu včetně podkladů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky, a nebo zjistí-li nedostatky, může ho vrátit k doplnění. Stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizaci akce (projektu) nebo sdělí, že se státní rozpočet na akci (projektu) nebude podílet,

b) registruje akci (projekt) v informačním systému, stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizaci akce (projektu), a jestliže se jedná o akci (projekt) s účastí státního rozpočtu ve formě individuálně posuzovaných výdajů a individuálních dotací, vydá doklad z informačního systému o registraci akce (projektu), jehož vzor formuláře je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky, a předloží jej k vyslovení souhlasu ministerstvu,

c) posuzuje obsah zadání akce (projektu) u individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu nebo individuální dotace dle kritérií stanovených v dokumentaci programu. Zjistí-li správce programu nedostatky při posuzování obsahu zadání, vrátí zadání k doplnění. Pokud správce programu nezjistí nedostatky, předloží zadání ministerstvu k vydání souhlasu,

d) stanoví výdaje na financování akce (projektu) organizační složky státu nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) a stanovuje podmínky účasti státního rozpočtu pro realizaci akce (projektu).

(2) Akci (projekt) spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá akci (projektu) podléhající podle právních předpisů Evropské komise schválení Evropské komise, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Evropské komisi.

(3) Akci (projekt) spolufinancovanou z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, která odpovídá akci (projektu) podléhající schválení Kanceláře Finančního mechanismu3), předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Kanceláři Finančního mechanismu.

(4) Vzory formulářů pro evidenci akce (projektu) v informačním systému a registraci údajů nebo pro stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu anebo rozhodnutí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Při zápisu akcí (projektů) do informačního systému se jednotlivé akce (projekty) zapisují do

a) výdajového titulu, pro účely výstupů z informačního systému, jestliže je účastníkem programu organizační složka státu, nebo jí zřízená příspěvková organizace,

b) dotačního titulu, pro účely výstupů z informačního systému, jestliže je účastníkem programu jiná osoba než organizační složka státu, nebo jí zřízená příspěvková organizace.

3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2005 Sb. m. s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2005 Sb. m. s.“.

12. V § 6 odst. 1 na konci textu písmene a) se za slova „Evropské unie,“ doplňují slova „z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,“.

13. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „hodnoty indikátorů, parametrů“ nahrazují slovy „cíle programu“ a slova „stanovených v registračním listu akce“ se nahrazují slovy „obsažených ve stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu,“.

14. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „(projektu) a doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce (projektu), s výjimkou výdajů, které se vyúčtovávají a finančně vypořádávají podle písmene a)“.

15. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „stanovených v registračním listu akce“ nahrazují slovy „uvedených ve stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu“.

16. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nezjistí-li správce programu nedostatky, provede závěrečné vyhodnocení akce (projektu) na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.“.

17. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

18. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

1. Přehled formulářů pro přípravu dokumentace programu

P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu

P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu

P 09 340 Specifikace cílů programu

P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu

D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu

D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu

D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu

D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu

V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu

V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu

V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu

V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu

D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu

D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu

D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu

D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu

V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu

V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu

V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu

V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu

Poznámka: Formuláře P 09 320, P 09 340, P 09 370, D 09 320, D 09 340, D 09 370, V 09 320, V 09 340, V 09 370, D 09 220, D 09 240, D 09 270, V 09 220, V 09 240 a V 09 270 jsou formuláře dynamické.

2. Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu

Vzor formuláře P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu
Vzor formuláře P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu

Vzor formuláře P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu
Vzor formuláře P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu

Vzor formuláře P 09 340 Specifikace cílů programu
Vzor formuláře P 09 340 Specifikace cílů programu

Vzor formuláře P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu
Vzor formuláře P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Vzor formuláře D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu
Vzor formuláře D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu
Vzor formuláře D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu
Vzor formuláře D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu
Vzor formuláře D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu

Vzor formuláře V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu
Vzor formuláře V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu
Vzor formuláře V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu
Vzor formuláře V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu
Vzor formuláře V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu

Vzor formuláře D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu
Vzor formuláře D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu
Vzor formuláře D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu
Vzor formuláře D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu
Vzor formuláře D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu

Vzor formuláře V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu
Vzor formuláře V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu
Vzor formuláře V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu
Vzor formuláře V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu
Vzor formuláře V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

1. Přehled formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému

Formuláře pro EDS/ISPROFIN

S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Formuláře pro SMVS/ISPROFIN

S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Poznámka: Formuláře S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 160 jsou formuláře dynamické výběrem z číselníku

Zkratky:

EDS - Evidenční dotační systém - část Informačního systému programového financování pro dotace

SMVS - Správa majetku vlastnictví státu - část Informačního systému programového financování pro Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

2. Vzory formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému Formuláře pro EDS/ISPROFIN

Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Formuláře pro SMVS/ISPROFIN

Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 560/2006

1. Přehled výstupů z informačního systému pořizované správcem programu

Registrace akce (projektu)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu

Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

2. Vzory výstupů z informačního systému pořizované správcem programu

Vzor výstupu z informačního systému - Registrace akce (projektu)
Vzor výstupu z informačního systému - Registrace akce (projektu)

Vzor výstupu z informačního systému - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Vzor výstupu z informačního systému - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vzor výstupu z informačního systému - Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu
Vzor výstupu z informačního systému - Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu

Vzor výstupu z informačního systému - Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)
Vzor výstupu z informačního systému - Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce (projektu) stanovené podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru