Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.

Částka 1/2010
Platnost od 08.01.2010
Účinnost od 01.06.2010
Zrušeno k 20.07.2011 (86/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček.
Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.“.

2. V příloze č. 2 části II. bodě 2 písm. b) se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsi“.

3. V příloze č. 2 části II. bodě 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

b) Hračky nesmějí obsahovat žádné látky nebo směsi, které by se mohly stát hořlavými po úniku nehořlavých těkavých složek, jestliže tyto hračky vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití, zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, smaltování, fotografické nebo podobné práce, obsahují směsi nebezpečné ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek8) nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení (ES) č. 1272/2008“):

- třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F,

- třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10,

- třída nebezpečnosti 4.1, nebo

- třída nebezpečnosti 5.1.

8) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V příloze č. 2 části II. bodě 2 písm. d) se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsi“.

5. V příloze č. 2 části II. bodě 3 písm. a) se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“.

6. V příloze č. 2 části II. bodě 3 písm. c) se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsi“, slovo „přípravků“ slovem „směsí“ a slovo „přípravek“ slovem „směs“.

7. V příloze č. 2 části II. bodě 3 písm. c) se věty první a druhá nahrazují větami „Hračky nesmějí obsahovat směsi nebezpečné ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek8) ani látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

- třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F,

- třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10,

- třída nebezpečnosti 4.1, nebo

- třída nebezpečnosti 5.1,

v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si s nimi hrají. V každém případě je zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo směsi, jestliže by měly být používány jako takové při použití hračky.“.

8. V příloze č. 3 bodě 4 písm. a) se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsi“ a slovo „přípravků“ slovem „směsí“.

9. V příloze č. 3 bodě 4 písmeno a) zní:

a) Aniž jsou dotčena příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být v návodech k použití hraček obsahujících směsi, které jsou nebezpečné, nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I:

- třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F,

- třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10,

- třída nebezpečnosti 4.1, nebo

- třída nebezpečnosti 5.1,

stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na nebezpečný charakter těchto látek nebo směsí a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2010, s výjimkou ustanovení bodů 3, 7 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru