Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 83/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka 25/2009
Platnost od 30.03.2009
Účinnost od 01.04.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2009

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 8zrušeno


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

§ 9

V nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb. a nařízení vlády č. 320/2008 Sb., se § 4 včetně poznámek pod čarou č. 11 až 14 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

§ 10

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „podnikatele5c),“ vkládají slova „popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova5d),“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:

5d) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

2. V § 4 se odstavce 5 a 6 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

§ 11

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova

„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

2. V § 6 se odstavce 4 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 20 zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

§ 12

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

2. § 11 se včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zrušuje.

3. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Žadatel platbu poskytnutou v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 1.“.

4. V § 12 odst. 2 se slova „ , § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ zrušují.

5. V § 12 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

6. V § 12 odst. 4 se slova „ , § 11 odst. 3, § 11 odst. 4 písm. a) nebo § 11 odst. 4 písm. b)“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

§ 13

V nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, se § 18 včetně poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje.

ČÁST SEDMÁzrušeno

§ 14zrušeno

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

§ 15

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 5 zní:

(5) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.“.

2. V § 7 se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

§ 16

V § 4 nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

§ 17

V § 8 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

§ 18

V § 9 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 19

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XXIV

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 83/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 83/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru