Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 82/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 25/2009
Platnost od 30.03.2009
Účinnost od 01.04.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb. a nařízení vlády č. 320/2008 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova:

„Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

2. V § 2 odst. 3 se slova „v příloze tohoto nařízení“ nahrazují slovy „v příloze č. 1 k tomuto nařízení“.

3. Za § 4 se vkládají nové § 5 až 8e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 24 znějí:

㤠5

Restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropských společenství1) podává pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření:

a) změna odrůdové skladby vinice,

b) přesun vinice do svahu,

c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné,

d) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří, nebo

e) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému ptactvem.

(3) Žádost se podává pouze na opatření dokončená v průběhu 12 měsíců před termínem podání žádosti.

(4) Půdní blok nebo jeho díl musí být evidován v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic15).

(5) Žadatel musí dodržet podmínky uvedené v § 3 odst. 2.

(6) Žádost se podává Fondu nejpozději do

a) 28. února běžného kalendářního roku, pokud se týká opatření podle odstavce 2 písm. e),

b) 30. dubna běžného kalendářního roku, pokud se týká opatření podle odstavce 2 písm. a) až d).

(7) Podporu na restukturalizaci a přeměnu vinic lze poskytnout žadateli, který za 3 hospodářské roky předcházející podání žádosti podal prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství16), pokud k tomu měl zákonnou povinnost.

(8) Fond jednotlivé žádosti podle § 6 až 8b vyhodnotí samostatně podle jednotlivých půdních bloků nebo jejich dílů.

§ 6

Změna odrůdové skladby vinice

(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice má nejméně 50% keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hospodářském roce neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice se osází jinou odrůdou než odrůdou na restrukturalizované části vinice,

d) výsadba se provede odrůdou uznanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství při počtu keřů nejméně 3000 ks na 1 ha; v případě přesunu vinice do svahu při počtu keřů nejméně 2500 ks na 1 ha.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) registrační číslo vinice, ze které pocházejí práva na opětovnou výsadbu,

b) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vinice, na kterém byla vysazena nová vinice,

c) výměru nově vysazené vinice,

d) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

e) datum dokončení změny odrůdové skladby vinice.

§ 7

Přesun vinice do svahu

(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice má nejméně 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hospodářském roce neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice má průměrnou svažitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně,

d) výsadba se provede odrůdou uznanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství při počtu keřů nejméně 2500 ks na 1 ha,

e) výsadba nesmí být provedena na stejném půdním bloku nebo jeho dílu, ze kterého pocházejí práva na opětovnou výsadbu.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu a registrační číslo vinice, ze které pocházejí práva na opětovnou výsadbu,

b) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vinice, na který byla přesunuta nová vinice,

c) výměru přesunuté nově vysazené vinice,

d) odrůdovou skladbu přesunuté nově vysazené vinice,

e) datum dokončení přesunu vinice do svahu.

§ 8

Snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné

(1) Podpora na opatření snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné na 1 ha se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice má nejméně 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hospodářském roce neklesne pod 0,2 ha,

c) zvýšení počtu keřů činí nejméně 1000 ks keřů na 1 ha nad původní počet kusů keřů na 1 ha,

d) zvýšení počtu keřů se provede odrůdou uznanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropských společenství při konečném počtu keřů nejméně 3000 ks na 1 ha.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) registrační číslo vinice, ze které pocházejí práva na opětovnou výsadbu,

b) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vinice, na kterém se nachází nově vysazená nebo dosazená vinice,

c) zda se jedná o novou výsadbu nebo dosadbu,

d) výměru nově vysazené nebo dosazené vinice,

e) odrůdovou skladbu nově vysazovaných keřů,

f) datum dokončení snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné.

§ 8a

Ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému zvěří

(1) Podpora na opatření ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému zvěří se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hospodářském roce neklesne pod 0,2 ha,

b) se opatření

1. hromadné ochrany provádí oplocením vinice, přičemž za oplocenou vinici se považuje vinice, jejíž oplocení zabrání průniku zvěře na vinici, nebo

2. individuální ochrany provádí ochranou jednotlivých keřů při počtu keřů nejméně 1000 ks na 1 ha; individuální ochranou se nerozumí použití chemického postřiku chránící keře révy vinné proti okusu zvěří.

(2) Podpora na toto opatření se poskytne na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech jednou za 5 let.

(3) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vinice, na kterém se nachází chráněná vinice,

b) výměru chráněné vinice,

c) zvolené opatření podle odstavce 1 písm. b),

d) datum dokončení ochrany keřů révy vinné proti poškození způsobovanému zvěří.

§ 8b

Ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému ptactvem

(1) Podpora na opatření ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému ptactvem se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud

a) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele v daném hospodářském roce neklesne pod 0,2 ha,

b) se opatření

1. pasivní ochrany provádí použitím pomůcek, popřípadě přístrojů, odpuzujících ptactvo na principu mechanickém, optickém nebo akustickém, které nezpůsobují utrpení ptactva, a to v množství nejméně 1 kus na každých započatých 5 ha ochraňované vinice, nebo

2. aktivní ochrany provádí odpuzováním ptactva činorodou přítomností fyzické osoby, a to nejméně v rozsahu 300 hodin v příslušném hospodářském roce u jednoho pěstitele,

c) podpora na pasivní ochranu na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech se poskytne jednou za 3 roky,

d) podpora na aktivní a pasivní ochranu se poskytuje na vinice starší 3 let k roku podání žádosti,

e) v případě aktivní ochrany žadatel předloží na požádání Fondu doklady prokazující časový rozsah prováděné aktivní ochrany, z nichž je patrné označení chráněného půdního bloku nebo jeho dílu, způsob provádění aktivní ochrany a identifikace osoby provádějící aktivní ochranu.

(2) V žádosti pěstitel uvede

a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu s kulturou vinice, na kterém se nachází chráněná vinice,

b) výměru chráněné vinice,

c) zvolené opatření podle odstavce 1 písm. b),

d) datum dokončení ochrany keřů révy vinné proti poškození způsobovanému ptactvem.

§ 8c

Investice

(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropských společenství18) podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna běžného kalendářního roku.

(2) Žádost o podporu lze podat na zařízení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pořízené nejdéle 12 měsíců před termínem pro podání žádosti.

(3) Podporu na investice lze poskytnout žadateli, který za 3 hospodářské roky předcházející podání žádosti podal prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství16), pokud k tomu měl zákonnou povinnost.

(4) V žádosti žadatel uvede

a) popis pořízeného zařízení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku18),

b) v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,

c) v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,

d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora.

(5) Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 30. dubna následujícího kalendářního roku po podání žádosti.

(6) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.

(7) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.

§ 8d

Výše podpory

(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropských společenství19) v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konvergence20) na opatření

a) změna odrůdové skladby vinice činí

1. 365000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici; v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 290000 Kč na 1 ha vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,

b) přesun vinice do svahu činí

1. 400000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice, v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici, v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 325000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,

c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné činí

1. 150000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici a v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,

2. 75000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,

d) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné dosadbou činí 75000 Kč na 1 ha vinice,

e) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří činí

1. 50000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření provedené individuální ochranou jednotlivých keřů révy vinné při počtu keřů nejméně 1000 ks na 1 ha,

2. 90000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření provedené hromadnou ochranou oplocením vinice,

f) ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému ptactvem činí

1. 30000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření pasivní ochrany prováděné použitím pomůcek, popřípadě přístrojů, odpuzujících ptactvo na principu mechanickém, optickém nebo akustickém, které nezpůsobují utrpení ptactva,

2. 20000 Kč na 1 ha vinice, jde-li o opatření aktivní ochrany prováděné odpuzováním ptactva činorodou přítomností fyzické osoby.

(2) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropských společenství19) v regionech20) nespadajících pod cíl Konvergence v rámci příslušného opatření se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.

(3) Podpora na investice podle § 8c činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropských společenství21) v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konvergence20) nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných regionech20).

(4) Při rozhodování o poskytnutí podpory Fond nejdříve rozhodne o žádostech pěstitelů týkajících se ploch nezpůsobilých pro podání žádosti o prémii za vyklučení vinic22), a to za předpokladu, že žadatel má postavení pěstitele ve smyslu zákona o vinohradnictví a vinařství, splňuje ostatní podmínky stanovené tímto nařízením a restrukturalizovaná vinice se nachází ve vinici ve vinařských obcích uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Na výplatu podpor podle žádostí o podporu podle § 6 až 8a se použije 95 % roční částky uvedené v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku podle předpisu Evropských společenství23) (dále jen „Program“) určené na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond výši podpory podle § 6 až 8a tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 6 až 8a tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropských společenství. V případě, že veškeré oprávněné nároky ze žádostí o podporu podle § 6 až 8a tohoto nařízení budou uhrazeny a zbude část finančních prostředků, využijí se tyto zbylé prostředky na uhrazení žádostí podle § 8b tohoto nařízení.

(6) Na výplatu podpor podle žádostí o podporu podle § 8c se použije roční částka uvedená v Programu určená na investice. Fond výši podpory podle § 8c tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 8c tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropských společenství. V případě, že veškeré oprávněné nároky ze žádostí o podporu podle § 8c tohoto nařízení budou uhrazeny a zbude část finančních prostředků, využijí se tyto zbylé prostředky na uhrazení žádostí podle § 8b tohoto nařízení.

(7) Na vyřízení žádostí o podporu podle § 8b se použije 5 % roční částky uvedené v Programu určené na restrukturalizaci a přeměnu vinic a případně zbylé prostředky podle odstavců 5 a 6. Fond výši podpory podle § 8b tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 8b tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropských společenství.

(8) Pokud po výplatě podpor podle odstavců 5 až 7 budou k dispozici nevyplacené prostředky, Fond provede poměrný doplatek podpor až do přípustné výše.

§ 8e

Osoba, která podává žádost podle § 2 a 5 tohoto nařízení, není povinna podávat formulář jednotné žádosti s vykázáním výměry všech půdních bloků nebo jejich dílů evidovaných v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů na žadatele24).

15) § 28 zákona č. 321/2004 Sb.

16) § 29 zákona č. 321/2004 Sb.

17) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

18) Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

19) Čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

20) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

21) Čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
Čl. 17 písm. b) a písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

22) Čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

23) Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

24) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.

4. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Investice, při jejichž pořízení lze podat žádost o podporu

1. Pořízení nového lisu na hrozny,

2. pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku,

3. pořízení nového filtru na víno.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic, podané Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu podle dosavadních předpisů Evropských společenství1) a podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb., v hospodářském roce 2007/2008 do 15. října 2008 na opatření odpovídající opatřením podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud nároky z nich nebyly uhrazeny, se považují za žádosti podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Pro hospodářský rok 2008/2009 se žádosti o podporu podle § 5 odst. 2 písm. e) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou podávat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 30. dubna 2009.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru