Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2009 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 – 2019, 5,00 %

Částka 23/2009
Platnost od 20.03.2009
Účinnost od 20.03.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

70

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. března 2009,

jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 – 2019, 5,00 %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí

Název: Dluhopis České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %

Zkrácený název: ČR, 5,00 %, 19

Pořadové číslo emise: 56.

Jmenovitá hodnota: Kč 10000

Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele

Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír

Datum emise: 23. března 2009

Datum splatnosti: 11. dubna 2019

Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 5,00 % p. a.

Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky

ISIN: CZ0001002471

Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702022

Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702030

Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702048

Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000702055

Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000702063

Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000702071

Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000702089

Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000702097

Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000702105

Kupon č. 10 odtržený, ISIN: CZ0000702113

Jistina odtržená, ISIN: CZ0000702014

2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.

3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.

6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 12. března. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 11. března každého roku, počínaje rokem 2010. Úrokový výnos za první období od data vydání do 11. dubna 2010 obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 11. března 2010.

7. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 11. dubnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

8. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve Středisku cenných papírů, je 11. březen 2019.

9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 18. března 2009. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 11. března 2019.

11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne uspokojený objem objednávek objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.

12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 60000000000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního dluhu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 90000000000 Kč.

13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor's je na úrovni A+, společností Moody's na úrovni A1.

14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.

15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě k 11. dubnu 2019. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou vyplaceny investorům, kteří jsou vlastníky dluhopisu dne 11. března 2019. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru