Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Částka 20/2009
Platnost od 06.03.2009
Účinnost od 06.03.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2009,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 2 písm. a), § 27a odst. 5 a § 27b odst. 7 písm. a), b) a c) zákona:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, se mění takto:

1. V § 1 písmeno c) zní:

c) veterinární požadavky na zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře,“.

2. V § 1 písmeno h) zní:

h) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty, a co se rozumí tímto malým množstvím,“.

3. V § 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m) způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a vedení záznamů proškolené osoby, veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství těl ulovené volně žijící zvěře a pro zacházení s nimi, a co se rozumí tímto malým množstvím.“.

4. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠5

Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře

Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře, které prodává nebo dodává těla ulovené volně žijící zvěře podle § 27b odst. 1 zákona anebo dodává těla ulovené volně žijící zvěře do zařízení pro nakládání se zvěřinou4), musí být registrováno a musí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

4) Bod 1.18 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.“.

5. V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Veterinární osvědčení je vystaveno úředním veterinárním lékařem na základě prohlídky živočišných produktů provedené před jejich naložením.“.

6. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a zní:

㤠11a

Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury

Za malé množství živých ryb a jiných živočichů pocházejících z akvakultury, určených k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli5a), se považuje takové množství živých ryb a jiných živočichů pocházejících z akvakultury, které odpovídá obvyklé denní spotřebě těchto živých ryb a jiných živočichů pocházejících z akvakultury v domácnosti daného spotřebitele.

5a) Čl. 3 odst. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.“.

7. V § 12 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „Vzor upozornění je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

8. V § 12 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

(3) Lovec může zvěř vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1 po negativním vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) provedeném laboratoří, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření nebo státním veterinárním ústavem, anebo laboratoří, které bylo krajskou veterinární správou vydáno povolení pro tento druh vyšetření podle § 50 odst. 3 zákona.

(4) Předmětem prodeje zvěře v maloobchodní prodejně je pouze tělo zvěře, které

a) je provázeno plombou a lístkem o původu zvěře vydanými podle zvláštního právního předpisu6a),

b) je uchováváno při teplotě od 0 °C do 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při teplotě od 0 °C do 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení,

c) je skladováno odděleně od zboží jiného druhu.

(5) Pro prodej zvěře přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti platí ustanovení odstavce 4 písm. b) obdobně.

6a) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

9. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

㤠12a

(1) Proškolená osoba provede vyšetření těl zvěře, při němž se posuzují výživný stav, povrch těla, zejména se zřetelem na výskyt výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále, jde-li o:

a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk,

b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány, nebo

c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory.

(2) Velká volně žijící zvěř se ihned po ulovení otevře a vyvrhne. Orgány dutiny hrudní, játra, slezina a ledviny, pokud byly vyňaty z těla ven, se předloží k veterinárnímu vyšetření spolu s tělem.

(3) Proškolená osoba v záznamech kromě údajů uvedených v § 27b odst. 4 zákona dále uvede

a) identifikační údaje lovce, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, identifikační číslo a umístění organizační jednotky, jde-li o právnickou osobu, a evidenční číslo plomby,

b) datum a výsledek vyšetření zvěře podle odstavce 1 slovy

1. BEZE ZMĚN; jestliže nebyly nalezeny žádné znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře představuje zdravotní riziko, nebo

2. SE ZMĚNAMI; jestliže byly nalezeny znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře představuje zdravotní riziko, a

c) pořadové číslo, evidenční číslo osvědčení a podpis.

(4) Vzor záznamu vedeného proškolenou osobou podle odstavce 3 je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

10. V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Chovatel může v malých množstvích prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu v místě výroby přímo konečnému spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.“.

11. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

12. V § 13 odstavec 6 zní:

(6) Za malé množství syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany, určené k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli, se považuje takové množství tohoto syrového mléka nebo syrové smetany, které odpovídá obvyklé denní spotřebě tohoto mléka v domácnosti9) daného spotřebitele.“.

13. V § 17 odst. 2 se slova „včetně drobů“ zrušují.

14. V § 25 odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

15. V § 26 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

16. V § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova „uvedeném v odstavci 1 písm. a),“ zrušují.

17. V § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova „uvedeném v odstavci 1 písm. a),“ zrušují.

18. V § 26 odst. 2 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „písm. a)“ a slova „včetně drobů“ se zrušují.

19. V § 26 odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

20. V § 28 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

21. V § 28 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova „uvedenou v odstavci 1 písm. a),“ zrušují.

22. V § 28 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova „uvedenou v odstavci 1 písm. a),“ zrušují.

23. V § 28 odst. 2 se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“.

24. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 289/2007 Sb.

Vzor upozornění
Vzor upozornění

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 289/2007 Sb.

ZÁZNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O VYŠETŘENÍ ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE, PROŠKOLENÁ OSOBA
ZÁZNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O VYŠETŘENÍ ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE, PROŠKOLENÁ OSOBA


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru