Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Částka 18/2009
Platnost od 26.02.2009
Účinnost od 01.03.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. února 2009

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na zlepšování druhové skladby lesních porostů (dále jen „titul zlepšování druhové skladby“) ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů.

§ 2

Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby

(1) Do titulu zlepšování druhové skladby může být podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova2) zařazen žadatel, který hospodaří na lesním pozemku3) subjektů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4).

(2) Do titulu zlepšování druhové skladby nelze zařadit porostní skupinu5), která se nachází v katastrálních územích hlavního města Prahy6).

(3) Do titulu zlepšování druhové skladby lze zařadit celou porostní skupinu, která má etáž5), popřípadě etáže, splňující tyto podmínky:

a) věk je v roce podání žádosti o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby (dále jen „žádost o zařazení“) v rozpětí od 6 do 30 let včetně,

b) u víceetážových porostních skupin je průměrná hodnota zakmenění etáže, popřípadě součet hodnot zakmenění etáží minimálně hodnota sedm5) na celé ploše porostní skupiny; zakmenění se pro potřeby tohoto nařízení stanoví podle počtu jedinců na ploše,

c) podíl melioračních a zpevňujících dřevin, jejichž seznam je pro účely tohoto nařízení stanoven pro jednotlivé cílové hospodářské soubory v příloze č. 1 k tomuto nařízení, převyšuje nejméně o 5 % hodnotu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného vyhláškou upravující zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů7) a podle navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v etáži, popřípadě v etážích, porostní skupina spadá do jedné ze tříd uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení; podíl melioračních a zpevňujících dřevin se pro potřeby tohoto nařízení stanoví podle počtu jedinců na ploše,

(dále jen „zvolená porostní skupina“).

(4) Je-li minimální stanovený podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle vyhlášky upravující zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů7) určen rozmezím podílu melioračních a zpevňujících dřevin, pro účely tohoto nařízení se za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin považuje horní hranice tohoto rozmezí.

(5) V případě víceetážové zvolené porostní skupiny se celkový podíl melioračních a zpevňujících dřevin vypočte jako součet jednotlivých součinů parciálních ploch etáží, které splňují podmínku podle § 2 odst. 3 písm. a) a b), s dílčími podíly melioračních a zpevňujících dřevin pro danou etáž vydělený celkovou plochou zvolené porostní skupiny.

(6) Žadatel musí mít platný lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu5) (dále jen „plán nebo osnova“) pro zvolenou porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do titulu zlepšování druhové skladby, uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).

(7) Žadatel v terénu viditelně označí hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.

§ 3

Žádost o zařazení

(1) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného dvacetiletého období.

(2) Žádost o zařazení se podává na období 20 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvacetiletého období, na které je podávána žádost o zařazení.

(3) Součástí žádosti o zařazení je

a) závazek žadatele, že po stanovenou dobu 20 let bude plnit podmínky tohoto nařízení na celé ploše zvolené porostní skupiny,

b) úředně ověřená kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy o hospodaření s vlastníkem, popřípadě se spoluvlastníky většiny spoluvlastnických podílů8), umožňující dodržet závazek stanovený v písmenu a), není-li žadatelem vlastník, popřípadě spoluvlastník většiny spoluvlastnických podílů8),

c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů8) se zařazením do titulu zlepšování druhové skladby, není-li žadatelem vlastník, popřípadě spoluvlastník většiny spoluvlastnických podílů8),

d) písemný souhlas žadatele nebo vlastníka s využitím dat z plánu nebo osnovy předaných do datového skladu pro účely správních řízení v rámci titulu zlepšování druhové skladby,

e) stanovisko Ministerstva životního prostředí, vydané podle zákona upravujícího ochranu přírody a krajiny9), o tom, že se zvolená porostní skupina nachází na území Natura 20009) nebo na zvláště chráněném území9), na formuláři vydaném Fondem, jde-li o zvolenou porostní skupinu, která se nachází nejméně z 50 % plochy na území těchto oblastí,

f) zákres plochy zařazované zvolené porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

(4) Fond rozhodne o zařazení žadatele do titulu zlepšování druhové skladby, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do titulu zlepšování druhové skladby podle odstavce 4 nelze v žádosti o zařazení změnit plochu zvolené porostní skupiny.

(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě žádosti poskytnuta dotace, Fond uloží její vrácení, není-li dále stanoveno jinak.

(7) Žádost o zařazení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby

(1) Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel každoročně po dobu 20 let Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května10) kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1) poskytne dotaci v nižším rozsahu, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, uvede v žádosti o poskytnutí dotace plochu zvolené porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, požadované údaje z plánu nebo osnovy, jednoznačnou identifikaci5) etáží, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3, a třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 žadatel doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie10a).

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby

Dotace na titul zlepšování druhové skladby se poskytne, jestliže

a) je žadatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby,

b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zlepšování druhové skladby v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,

c) v etáži, popřípadě v etážích ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a b), je po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) podíl melioračních a zpevňujících dřevin takový, aby zvolená porostní skupina náležela alespoň do třídy při zařazení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

d) etáž, popřípadě etáže ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a c), mají po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) průměrnou hodnotu zakmenění alespoň sedm v souladu s § 2 odst. 3 písm. b) na celé ploše zvolené porostní skupiny,

e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a),

f) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb. nebo zařazených do titulu zlepšování druhové skladby, a

g) žadatel má po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) plán nebo osnovu pro zvolenou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.

§ 6

Výše dotace

(1) Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby při podílu melioračních a zpevňujících dřevin převyšujícím stanovený minimální podíl ve zvolené porostní skupině

a) o 5 až 15 % činí 44 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 55 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

b) nad 15 do 25 % činí 73 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 89 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

c) nad 25 do 35 % činí 102 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 125 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

d) nad 35 % činí 116 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 140 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok.

(2) Pokud zvolená porostní skupina leží nejméně z 50 % své plochy na území Natura 2000 nebo zvláště chráněném území, pro dotaci na zlepšování druhové skladby se použije sazba pro tato území uvedená v odstavci 1.

(3) Výši platby Fond vypočte jako součin plochy zvolené porostní skupiny, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(4) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

§ 7

Změna plochy zvolené porostní skupiny

(1) Novou žádost o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na základě

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),

b) provedení pozemkové úpravy13),

c) zásahu vyšší moci14),

d) provedení stavby ve veřejném zájmu15), nebo

e) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav,

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy zvolené porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše zvolené porostní skupiny.

(3) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu odpovídající změně plochy a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení zvolené porostní skupiny

a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena,

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena, nebo

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení zvolené porostní skupiny tak, že

a) se zvolená porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,

b) zvolená porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a), ale nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo

c) se zvolená porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(6) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby tak, že zvolená porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu zvolených porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha zvolené porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele, lze na zvolenou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu zvolené porostní skupiny s půdním blokem, s výjimkou zemědělské kultury zalesněná půda, vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na zvolenou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. května. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná plocha zvolené porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy zvolené porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá zvolená porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 2 nebo 3 rozhodne o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do titulu zlepšování druhové skladby o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zlepšování druhové skladby; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 8

Změny ve zvolené porostní skupině

(1) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.

(2) V případě zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem a novou třídu navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin; dále je povinen dodržet podíl melioračních a zpevňujících dřevin alespoň pro tuto třídu do konce dvacetiletého závazku; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.

(3) V případě změny identifikace zvolené porostní skupiny podá žadatel Fondu nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy, současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci a identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální podobě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(4) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení zvolených porostních skupin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet ploch nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s odstavci 3 a 5 a § 7 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí Fond takto nově vzniklou zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Jestliže dojde ke sloučení zvolených porostních skupin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny podle odstavce 4, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.

(6) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b) prostorový rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(7) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 6 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.

(8) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 3, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(9) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 6 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(10) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 3 a 6, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 3.

§ 9

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), a to tak, že snížil podíl melioračních a zpevňujících dřevin ve zvolené porostní skupině nejvýše o jednu třídu uvedenou v tabulce tříd navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v příloze č. 2 k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve výši 50 % dotace příslušné pro nově zjištěnou třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1, a to na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1, žadateli poskytuje dotaci podle odstavce 1 a žadatel poté zvýší podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá zvýšení třídy, poskytne Fond od roku této změny nadále dotaci ve výši 50 % dotace příslušné pro třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranic porostní skupiny uvedenou v § 5 písm. e) nebo v § 7 odst. 9, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle skutečností uvedených v § 8 odst. 1, nebude žadateli na zvolenou porostní skupinu, na které porušil podmínku, poskytnuta dotace na příslušný kalendářní rok.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie10a) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %10a),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %10a),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %10a).

(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let.

§ 10

Vrácení dotace a vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby

(1) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se na tuto zvolenou porostní skupinu nevztahuje § 9 odst. 1, vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1, žadateli poskytuje dotaci podle § 9 odst. 1 a žadatel poté sníží podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá snížení třídy, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny.

(3) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. d) nebo g), vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),

b) provedení pozemkové úpravy13),

c) zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo

d) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav.

§ 10a

Přechod zařazení

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro titul zlepšování druhové skladby.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zařazené plochy, na kterou je v rámci titulu zlepšování druhové skladby poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté ploše lesních pozemků podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede plochu porostní skupiny zařazenou do titulu zlepšování druhové skladby, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, k nesplnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na lesních pozemcích, na které byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

§ 11

Společná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa; u zakmenění se použije matematické zaokrouhlování na celé číslo a u zastoupení dřevin na celá procenta.

§ 11a

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2015

(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. května 2015.

(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.

§ 11b

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XXII

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. XX

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 108/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení ve věcech zařazení do titulu zlepšování druhové skladby lesních porostů a ve věcech dotací na tento titul zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 75/2013 Sb. Čl. II

Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije pro dotace poskytnuté na základě žádosti pro rok 2013 a pro léta následující.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XX

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 16

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. § 10

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 29/2016 Sb. § 20

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 36/2017 Sb. Čl. VI

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. XIV

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 314/2017 Sb. Čl. VI

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 64/2020 Sb. Čl. X

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. X

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Meliorační a zpevňující dřeviny stanovené pro účely tohoto nařízení podle hospodářských souborů

Kategorie lesaCílový hospodářský souborMeliorační a zpevňující dřevinyMinimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin
Lesy hospodářské/Lesy zvláštního určení*)13BK, DB, JŘ, JD, HB, LP15
19LP, JV, HB, BB, BŘK, DB, BK, JL, OLL, VR, OS, JD15
21BK, DB, LP, HB, JS, JL, JD, JV, BŘK, BB, TS30
23BK, DB, LP, HB, JD25
25BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TŘ, BŘK, BB, DB20
27BK, DB, JD, OS20
29DB, OLL, VR, JV70
31BK, DB, LP, JD, HB, JV, BŘK, TŘ, JS, JL30
35BK, DB, JV, JS, LP, JD, JL, HB, BŘK, TŘ70
39DB, JD, OS10
41BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL30
43BK, JD, LP, DB, HB25
45BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, HB, TŘ25
47BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB25
51BK, JD, JV, LP, JS, JL30
53BK, JD, LP25
55BK, JD, JV, JL, LP, JS, TŘ25
57BK, JD, JV, JS, JL, LP, OS25
59BK, JD, DB, JV, LP, OLL, OS20
71BK, JD, JV, JŘ15
73BK, JD, JŘ15
75BK, JD, JV, JŘ15
77BK, JD, JV, JŘ10
79JD, JŘ5
Lesy ochranné01dřeviny podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., s výjimkou břízypodle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.
02BK, JŘ, JV+
03+

*) Číselné označení cílového hospodářského souboru lesů zvláštního určení se řídí vyhláškou č. 83/1996 Sb. (§ 2 odst. 3).

Vysvětlivky:

BB - javor babyka

BK - buk lesní

BŘK - jeřáb břek

DB - dub zimní/letní

HB - habr obecný

JD - jedle bělokorá

JL - jilm horský/habrolistý/vaz

JŘ - jeřáb ptačí

JS - jasan ztepilý

JV - javor mléč/klen

LP - lípa velkolistá/malolistá

OLL - olše lepkavá

OS - topol osika

TŘ - třešeň ptačí

TS - tis červený

VR - vrba bílá, křehká

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Třídy navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin

TřídaNavýšený podíl v %
I.od 5 do 15
II.nad 15 do 25
III.nad 25 do 35
IV.nad 35

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.

2) Čl. 47 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

3) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

5) Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

6) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

7) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

8) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.

9) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

10) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

10a) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

11) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.

12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

14) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

23) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

24) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

25) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

27) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

28) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění.

29) § 68 obchodního zákoníku.

30) § 476 až 488i obchodního zákoníku.

Přesunout nahoru