Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 488/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Částka 155/2009
Platnost od 31.12.2009
Účinnost od 01.03.2010
Zrušeno k 01.10.2015 (224/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

488

ZÁKON

ze dne 11. prosince 2009,

kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky


Čl. I

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písm. e) se čárka za slovem „objektů“ zrušuje.

2. V § 10 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „ , schválení její aktualizace nebo předchozího posouzení“ nahrazují slovy „nebo předchozího posouzení, a dále na základě vlastní iniciativy nebo na žádost krajského úřadu v případech odůvodněných novými skutečnostmi nebo s ohledem na nové technické poznatky týkající se otázek bezpečnosti, analýzy havárií nebo poznatků v hodnocení nebezpečí“.

3. V § 11 odst. 1 větě první se za slova „její aktualizace a“ vkládají slova „zprávy o“ a ve větě druhé se slova „k návrhu bezpečnostní zprávy nebo její aktualizaci“ zrušují a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“.

4. V § 22 odstavec 3 zní:

(3) Krajský úřad zajišťuje zpřístupnění schváleného bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního plánu podle zvláštního právního předpisu18) a konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie nebo jejich aktualizace veřejnosti.“.

5. V § 23 odst. 1 větě první se slova „a vnějšího havarijního plánu“ nahrazují slovy „ , vnějšího havarijního plánu a konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie“.

6. § 26 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zní:

㤠26

Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, v jejímž objektu nebo zařízení došlo k závažné havárii, je povinna

a) závažnou havárii bezodkladně ohlásit příslušnému krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, dotčeným orgánům veřejné správy podle zvláštního právního předpisu15) a dotčeným obcím,

b) doručit příslušnému krajskému úřadu písemné hlášení o vzniku závažné havárie do 24 hodin od jejího vzniku; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti uložené podle zvláštních právních předpisů14).

(2) Provozovatel je povinen

a) doručit návrh konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, který musí obsahovat i přijatá a navrhovaná nápravná a preventivní opatření, příslušnému krajskému úřadu ke schválení nejpozději do 3 měsíců od vzniku závažné havárie,

b) aktualizovat podané informace podle písmene a), jestliže další vyšetřování odhalí dodatečně skutečnosti, které mění danou informaci nebo učiněné závěry, a znovu je předložit příslušnému krajskému úřadu ke schválení.

(3) Krajský úřad vydá rozhodnutí, kterým návrh konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie schválí, nebo vyzve provozovatele k odstranění zjištěných nedostatků v přijatých a navrhovaných střednědobých a dlouhodobých nápravných a preventivních opatřeních a stanoví lhůtu k jejich odstranění. Krajský úřad dále vypracuje doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou obsažena v konečné písemné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažných havárií.

(4) Krajský úřad doručí ministerstvu a Ministerstvu vnitra bezodkladně písemné hlášení o vzniku závažné havárie podle odstavce 1 písm. b) a rozhodnutí o schválení konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, které obsahuje rovněž tuto zprávu.

(5) Ministerstvo za účelem prevence a zmírnění následků závažných havárií informuje Komisi, jakmile je to možné, o závažných haváriích splňujících kritéria uvedená v příloze č. 3 k tomuto zákonu, v rozsahu a způsobem stanoveným rozhodnutím Komise19a), kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice 96/82/ES.

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.

19a) Rozhodnutí Komise K(2008)7530 ze dne 2. 12. 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.“.

7. V § 28 písmeno f) zní:

f) eviduje a vyhodnocuje konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie za Českou republiku, shromažďuje výsledky kontroly, vyšetřování a ostatní informace, které jsou nezbytné pro úplnou analýzu technických, organizačních a řídicích aspektů závažné havárie, a plní funkci odpovědného místa pro výměnu informací o závažných haváriích přesahujících hranice státu,“.

8. V § 31 písm. e) se za slova „(§ 33)“ vkládají slova „ , krajským úřadem“.

9. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, její aktualizaci a předkládá provozovateli doporučení týkající se budoucích preventivních opatření (§ 26 odst. 3)“.

10. V § 32 odst. 1 písm. k) se slovo „podává“ nahrazuje slovem „doručuje“ a slova „konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie (§ 26 odst. 3)“ se nahrazují slovy „rozhodnutí o schválení konečné písemné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, které obsahuje rovněž tuto zprávu (§ 26 odst. 4)“.

11. V § 32 odst. 1 písm. m) se slova „podle plánu kontrol schváleného ministerstvem“ a slovo „provozovateli“ zrušují.

12. V § 32 odst. 1 písm. o) se za slova „§ 11 odst. 2“ vkládají slova „ , § 26 odst. 3“.

13. V § 32 odst. 2 větě druhé se slova „ve svém návrhu bezpečnostního programu nebo návrhu bezpečnostní zprávy“ zrušují.

14. V § 32 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 19b zní:

c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a zařízeními, na které se vztahuje tento zákon, a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle zvláštních právních předpisů26), a to při územním plánování podle zvláštního právního předpisu19b).

19b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 36 odst. 1 písm. c) se za slova „dopadech závažné havárie“ vkládají slova „nebo její aktualizaci“ a na konci textu písmene c) se doplňuje slovo „nebo“.

16. V § 36 odst. 2 písmeno a) zní:

a) nesjedná pojištění podle § 12 písm. a) a b), neoznámí jeho změnu podle § 12 písm. d) nebo není pojištěn podle § 12 písm. e),“.

17. V § 36 odst. 2 písm. g) se slova „nebo podle vnitřního havarijního plánu nepostupuje“ zrušují.

18. V § 36 odst. 3 se slova „ , nebo nepostupuje podle schváleného bezpečnostního programu v souladu s § 9 odst. 3“ zrušují.

19. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „nebo nepostupuje podle schválené bezpečnostní zprávy“ zrušují.

20. V § 36 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Provozovatel objektu nebo zařízení se dopustí správního deliktu tím, že nepostupuje podle schváleného bezpečnostního programu nebo schválené bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu.“.

21. V § 37 písm. d) se slova „3, 4 a 5“ nahrazují slovy „3 až 6“.

22. V § 38 odstavec 4 zní:

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajský úřad, s výjimkou správních deliktů podle § 36 odst. 6, které projednává Česká inspekce životního prostředí.“.

23. V příloze č. 1 části 1 poznámce 1 k tabulce I se za slovo „celkem“ vkládá slovo „ne“.

24. V příloze č. 1 části 1 poznámce 1 k tabulce II se slovo „závodě“ nahrazuje slovy „objektu nebo zařízení“.

25. V příloze č. 3 nadpis zní: „Kritéria pro oznamování havárie Komisi“.

26. V příloze č. 3 se věta první nahrazuje větou „Havárie uvedená v bodě 1 nebo havárie, která obsahuje nejméně jeden z důsledků uvedených v bodech 2 až 6, musí být oznámena Komisi.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru