Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 487/2009 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Částka 154/2009
Platnost od 31.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

487

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2009

o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2010 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1022219350000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1184919350000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 162700000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 153232954000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 12671411000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3204365000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 95095486000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 34940000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1176186000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 10793749000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1129803000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 200000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1000000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2009, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2009, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2010 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2009.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2009 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2009 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2010 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2010 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Kohout v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 487/2009 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tisících Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1 022 219 350
Výdaje státního rozpočtu celkem1 184 919 350
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1 176 186
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích10 793 749
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy1 129 803
Schodek-162 700 000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů153 232 954
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů12 671 411
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-3 204 365

Příloha č. 2 k zákonu č. 487/2009 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy *)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu26 000
303Senát Parlamentu4 000
304Úřad vlády České republiky20 76513 565
305Bezpečnostní informační služba130 000
306Ministerstvo zahraničních věcí600 00071 08321 083
307Ministerstvo obrany14 0952 232 9411 993 443225 955
308Národní bezpečnostní úřad1 8981 598
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí1 471 711570 932510 4372 289 728270 666
313Ministerstvo práce a sociálních věcí656 000357 106 683320 533 4754 976 8884 216 878
314Ministerstvo vnitra19 9006 534 4925 844 6653 652 3962 191 825
315Ministerstvo životního prostředí90013 697 89713 375 163
317Ministerstvo pro místní rozvoj1 0004 903 4844 853 339
321Grantová agentura České republiky0
322Ministerstvo průmyslu a obchodu26 8508 157 9027 845 752
327Ministerstvo dopravy80 00038 966 15638 942 282
328Český telekomunikační úřad50 000858 4523 452
329Ministerstvo zemědělství6 20020 699 28919 752 364
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy4002 028 6232 003 040
334Ministerstvo kultury10668 532184 764
335Ministerstvo zdravotnictví9 200566 556499 756
336Ministerstvo spravedlnosti681 548609 4011 857 709198 314
343Úřad pro ochranu osobních údajů76 18676 186
344Úřad průmyslového vlastnictví86 00071 2711 271
345Český statistický úřad323 721320 621
346Český úřad zeměměřický a katastrální53 000514 541314 541
348Český báňský úřad11 0008 500
349Energetický regulační úřad1 0000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže4 500700
355Ústav pro studium totalitních režimů0
358Ústavní soud0
361Akademie věd České republiky8 026526
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání4 0007 200
374Správa státních hmotných rezerv130 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost3001 000
377Technologická agentura České republiky0
381Nejvyšší kontrolní úřad564
396Státní dluh6 868 035
397Operace státních finančních aktiv1 350 0004 256 000
398Všeobecná pokladní správa530 302 8934 283 178
CELKEM534 737 959367 126 596329 491 421120 354 79595 095 486
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1 022 219 350

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 487/2009 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky375 750
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 183 151
303Senát Parlamentu551 155
304Úřad vlády České republiky722 633
305Bezpečnostní informační služba1 214 681
306Ministerstvo zahraničních věcí6 403 613
307Ministerstvo obrany48 867 060
308Národní bezpečnostní úřad272 082
309Kancelář Veřejného ochránce práv104 154
312Ministerstvo financí17 192 861
313Ministerstvo práce a sociálních věcí476 488 541
314Ministerstvo vnitra61 270 573
315Ministerstvo životního prostředí17 693 724
317Ministerstvo pro místní rozvoj8 137 683
321Grantová agentura České republiky2 016 142
322Ministerstvo průmyslu a obchodu18 097 175
327Ministerstvo dopravy71 037 878
328Český telekomunikační úřad560 116
329Ministerstvo zemědělství39 529 035
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy125 207 635
334Ministerstvo kultury8 248 384
335Ministerstvo zdravotnictví7 899 704
336Ministerstvo spravedlnosti22 067 742
343Úřad pro ochranu osobních údajů193 216
344Úřad průmyslového vlastnictví178 704
345Český statistický úřad1 337 242
346Český úřad zeměměřický a katastrální3 431 973
348Český báňský úřad176 502
349Energetický regulační úřad112 023
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže135 838
355Ústav pro studium totalitních režimů163 741
358Ústavní soud154 740
361Akademie věd České republiky5 157 946
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání58 957
374Správa státních hmotných rezerv2 157 449
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost368 449
377Technologická agentura České republiky51 960
381Nejvyšší kontrolní úřad592 875
396Státní dluh76 356 669
397Operace státních finančních aktiv2 401 635
398Všeobecná pokladní správa156 747 959
CELKEM1 184 919 350

Příloha č. 4 k zákonu č. 487/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem375 750
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky106 651
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)2 286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky104 365
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány235 099
Celkové výdaje na lesní hospodářství34 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59 834
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)19 542
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 099
Platy zaměstnanců v pracovním poměru54 935
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem102 554

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem26 000
Výdaje celkem1 183 151
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem26 000
Specifické ukazatele - výdaje
Kapitálové výdaje38 000
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci220 224
Ostatní běžné výdaje celkem924 927
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci399 196
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)122 646
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 428
Platy zaměstnanců v pracovním poměru171 417
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem38 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 000
Výdaje celkem551 155
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR551 155
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci186 282
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)59 407
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 927
Platy zaměstnanců v pracovním poměru96 332
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem21 600

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem20 765
Výdaje celkem722 633
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 765
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem13 565
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 200
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR722 633
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR502 207
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády220 426
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci247 921
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)84 288
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 292
Platy zaměstnanců v pracovním poměru214 570
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)48 808
v tom:ze státního rozpočtu celkem48 808
v tom:institucionální podpora celkem 3)38 722
účelová podpora celkem 3)10 086
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)10 086
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Program protidrogové politiky89 986
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity52 132
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem15 960
v tom:ze státního rozpočtu2 395
podíl rozpočtu Evropské unie13 565
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem42 286

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem130 000
Výdaje celkem1 214 681
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 214 681
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem108 000

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem671 083
Výdaje celkem6 403 613
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)600 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem71 083
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem21 083
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí6 403 613
v tom:transformační spolupráce45 000
humanitární pomoc73 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 255 000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí16 520
zahraniční vysílání rozhlasu54 400
vrcholné státní návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán64 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 895 693
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci712 438
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)242 229
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14 089
Platy zaměstnanců v pracovním poměru704 433
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)20 527
v tom:ze státního rozpočtu celkem20 527
v tom:institucionální podpora celkem 3)13 527
účelová podpora celkem 3)7 000
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)7 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)5 065
Zahraniční rozvojová spolupráce312 402
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem21 312
v tom:ze státního rozpočtu229
podíl rozpočtu Evropské unie21 083
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem378 311

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 472 991
Výdaje celkem48 867 060
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)14 095
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 232 941
v tom:pojistné na důchodové pojištění1 993 443
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti239 498
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem225 955
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem225 955
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení činnosti Armády České republiky25 092 401
Výdaje na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v působnosti Ministerstva obrany13 701 386
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek Ministerstva obrany3 268 720
Dávky důchodového pojištění3 883 649
Ostatní sociální dávky2 796 751
Výdaje na sportovní reprezentaci124 153
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 247 093
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 547 734
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb202 869
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2 865 012
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru7 278 407
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)448 521
v tom:ze státního rozpočtu celkem448 521
v tom:institucionální podpora celkem 3)91 407
účelová podpora celkem 3)357 114
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)357 114
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)45 751
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality8 727
Program protidrogové politiky4 413
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 142
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem52 950
v tom:ze státního rozpočtu52 950
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem9 303 189

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 898
Výdaje celkem272 082
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 898
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem1 598
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu272 082
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci133 019
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)45 227
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 632
Platy zaměstnanců v pracovním poměru131 619
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem4 000
v tom:ze státního rozpočtu2 402
podíl rozpočtu Evropské unie1 598
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem29 229

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem104 154
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře Veřejného ochránce práv104 154
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 865
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)17 634
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb926
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 322
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem14 160

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 332 371
Výdaje celkem17 192 861
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)1 471 711
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti570 932
v tom:pojistné na důchodové pojištění510 437
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti60 495
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 289 728
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem270 666
příjmy z prostředků finančních mechanismů94 229
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 924 833
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány8 227 677
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2 691 316
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4 534 932
v tom:sociální dávky514 710
výdaje na činnost celní správy4 020 222
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 738 936
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 344 730
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 837 210
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb165 747
Platy zaměstnanců v pracovním poměru6 347 036
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1 882 848
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů57 450
Zahraniční rozvojová spolupráce3 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.730
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem318 374
v tom:ze státního rozpočtu47 708
podíl rozpočtu Evropské unie270 666
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem101 065
v tom:ze státního rozpočtu6 836
podíl prostředků finančních mechanismů94 229
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem2 920 036

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem362 739 571
Výdaje celkem476 488 541
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)656 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti357 106 683
v tom:pojistné na důchodové pojištění320 533 475
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti36 573 208
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 976 888
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem4 216 878
příjmy z prostředků finančních mechanismů38 610
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)721 400
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění337 500 000
Dávky státní sociální podpory41 570 000
Dávky nemocenského pojištění23 608 461
Ostatní sociální dávky16 000
Podpory v nezaměstnanosti14 300 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem7 319 743
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.516 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů150 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením2 500 000
Transfery územním rozpočtům na dávky24 679 000
v tom:transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách18 500 000
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým6 179 000
Ostatní výdaje organizací státní správy15 675 427
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)358 921
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci40 100
Neinvestiční nedávkové transfery8 033 713
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti221 176
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 725 071
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)1 994 540
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb111 256
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 562 332
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)63 950
v tom:ze státního rozpočtu celkem63 950
v tom:institucionální podpora celkem 3)37 272
účelová podpora celkem 3)26 678
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)26 678
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)4 801
Zahraniční rozvojová spolupráce5 822
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem5 797 502
v tom:ze státního rozpočtu1 580 624
podíl rozpočtu Evropské unie4 216 878
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem39 247
v tom:ze státního rozpočtu637
podíl prostředků finančních mechanismů38 610
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem1 515 879

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 62 418 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 333 531 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10 206 788
Výdaje celkem61 270 573
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)19 900
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6 534 492
v tom:pojistné na důchodové pojištění5 844 665
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti689 827
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 652 396
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem2 191 825
příjmy z prostředků finančních mechanismů15 315
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 445 256
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR34 565 605
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR8 376 421
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra5 044 366
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra2 426 501
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem2 530 735
Výdaje na sportovní reprezentaci59 678
Dávky důchodového pojištění4 174 901
Ostatní sociální dávky4 092 366
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 662 451
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)8 897 661
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb521 467
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 510 690
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru21 562 692
v tom:Policie ČR17 595 467
Hasičský záchranný sbor ČR3 967 225
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)368 797
v tom:ze státního rozpočtu celkem368 797
v tom:institucionální podpora celkem 3)39 044
účelová podpora celkem 3)329 753
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)329 753
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)32 058
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce26 582
Program sociální prevence a prevence kriminality78 324
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 623
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem2 845 689
v tom:ze státního rozpočtu653 864
podíl rozpočtu Evropské unie2 191 825
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem17 859
v tom:ze státního rozpočtu2 544
podíl prostředků finančních mechanismů15 315
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem4 872 116

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13 698 797
Výdaje celkem17 693 724
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)900
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13 697 897
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem13 375 163
příjmy z prostředků finančních mechanismů147 734
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem175 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny2 063 900
Technická ochrana životního prostředí7 781 024
Ochrana klimatu a ovzduší3 680 094
Ostatní činnosti v životním prostředí4 168 706
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci693 332
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)235 591
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb13 710
Platy zaměstnanců v pracovním poměru685 570
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)478 928
v tom:ze státního rozpočtu celkem478 928
v tom:institucionální podpora celkem 3)186 023
účelová podpora celkem 3)292 905
podíl prostředků zahraničních programů0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)292 905
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)62 837
Zahraniční rozvojová spolupráce35 100
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 250
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem13 621 312
v tom:ze státního rozpočtu246 149
podíl rozpočtu Evropské unie13 375 163
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem155 734
v tom:ze státního rozpočtu8 000
podíl prostředků finančních mechanismů147 734
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem14 129 518

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 904 484
Výdaje celkem8 137 683
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)1 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 903 484
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem4 853 339
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 145
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu6 757 168
Podpora bydlení576 179
Územní plánování a stavební řád50 962
Ostatní činnosti resortu753 374
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci305 611
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)103 768
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 803
Platy zaměstnanců v pracovním poměru290 115
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)28 559
v tom:ze státního rozpočtu celkem28 559
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)28 559
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)28 559
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem5 543 953
v tom:ze státního rozpočtu690 614
podíl rozpočtu Evropské unie4 853 339
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem3 578 520

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem2 016 142
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR70 276
Dotace jiným subjektům1 945 866
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 922
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)6 637
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb262
Platy zaměstnanců v pracovním poměru13 106
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)2 016 142
v tom:ze státního rozpočtu celkem2 016 142
v tom:institucionální podpora celkem 3)70 276
účelová podpora celkem 3)1 945 866
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8 184 752
Výdaje celkem18 097 175
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)26 850
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8 157 902
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem7 845 752
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem312 150
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání13 088 563
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje2 306 200
Výdaje spojené s další činností resortu2 702 412
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci736 539
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)247 890
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14 201
Platy zaměstnanců v pracovním poměru710 190
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)6 664 368
v tom:ze státního rozpočtu celkem3 821 968
v tom:institucionální podpora celkem 3)509 600
účelová podpora celkem 3)3 312 368
podíl prostředků zahraničních programů 2)2 842 400
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)3 312 368
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)501 600
Zahraniční rozvojová spolupráce148 193
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem9 249 297
v tom:ze státního rozpočtu1 403 545
podíl rozpočtu Evropské unie7 845 752
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem281 905

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem39 046 156
Výdaje celkem71 037 878
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)80 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem38 966 156
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem38 942 282
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem23 874
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava10 636 476
Pozemní komunikace426 911
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury55 210 413
v tom:dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR36 060 413
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.11 650 000
dotace na projekty spolufinancované z EIB0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury7 500 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu4 764 078
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci384 850
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)130 784
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 603
Platy zaměstnanců v pracovním poměru380 257
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)99 905
v tom:ze státního rozpočtu celkem99 905
v tom:institucionální podpora celkem 3)23 019
účelová podpora celkem 3)76 886
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)76 886
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)4 181
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.89 239
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem39 034 763
v tom:ze státního rozpočtu92 481
podíl rozpočtu Evropské unie38 942 282
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem3 766 926

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem908 452
Výdaje celkem560 116
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)50 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem858 452
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem3 452
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem855 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu560 116
v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby150 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu410 116
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci171 410
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)58 279
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 283
Platy zaměstnanců v pracovním poměru164 153
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem4 061
v tom:ze státního rozpočtu609
podíl rozpočtu Evropské unie3 452
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem93 829

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem20 705 489
Výdaje celkem39 529 035
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)6 200
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 699 289
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem244 973
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP celkem19 507 391
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem946 925
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu29 595 619
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu27 213 656
ostatní výdaje2 381 963
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 370 000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu1 270 000
ostatní výdaje100 000
Podpora lesního hospodářství330 000
Podpora vodního hospodářství796 833
Podpora neziskových organizací55 050
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost7 381 533
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 060 047
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)700 416
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb40 902
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2 045 024
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)842 438
v tom:ze státního rozpočtu celkem842 438
v tom:institucionální podpora celkem 3)425 664
účelová podpora celkem 3)416 774
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)416 774
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)1 499
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně3 000
Zahraniční rozvojová spolupráce44 544
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 200
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem329 963
v tom:ze státního rozpočtu84 990
podíl rozpočtu Evropské unie244 973
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem27 213 656
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu17 106 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu3 000 000
podpora venkova - ze státního rozpočtu999 952
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie4 999 856
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu194 313
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie913 535
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem1 265 101

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 029 023
Výdaje celkem125 207 635
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 028 623
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem2 003 040
příjmy z prostředků finančních mechanismů19 431
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 152
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy35 544 887
v tom:vysoké školy23 449 130
výzkum, vývoj a inovace12 095 757
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací83 481 526
Podpora činnosti v oblasti mládeže223 137
Podpora činnosti v oblasti sportu1 899 446
v tom:sportovní reprezentace bez programu 233510986 822
tělovýchova včetně programu 233510912 624
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum, vývoj a inovace1 929 773
Ostatní2 128 866
v tom:zahraniční rozvojová spolupráce140 673
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova18 317
ostatní1 969 876
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci757 867
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)253 255
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 708
Platy zaměstnanců v pracovním poměru530 065
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)12 095 757
v tom:ze státního rozpočtu celkem10 937 558
v tom:institucionální podpora celkem 3)7 209 895
účelová podpora celkem 3)3 727 663
podíl prostředků zahraničních programů 2)1 158 199
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)2 790 060
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)937 603
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)1 471 941
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)3 100 046
Zahraniční rozvojová spolupráce140 673
Program sociální prevence a prevence kriminality9 754
Program protidrogové politiky14 724
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity24 319
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem5 100 395
v tom:ze státního rozpočtu3 097 355
podíl rozpočtu Evropské unie2 003 040
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem31 838
v tom:ze státního rozpočtu12 407
podíl prostředků finančních mechanismů19 431
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem3 998 988

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem668 542
Výdaje celkem8 248 384
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)10
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem668 532
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem184 764
příjmy z prostředků finančních mechanismů114 021
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem369 747
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem98 586
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností1 311 343
v tom:platy duchovních včetně pojistného1 203 840
provozní náklady církví a náboženských společností83 050
opravy církevního majetku24 453
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury301 218
v tom:činnost úřadu260 286
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury9 000
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) celkem19 206
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války8 876
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 20073 850
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4 889 965
v tom:příspěvek na provoz3 148 532
134120 Program péče o národní kulturní poklad785 757
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení933 922
234310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví0
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)21 754
ostatní dotace na reprodukci majetku0
Kulturní služby, podpora živého umění885 000
v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů70 000
Kulturní aktivity355 000
Veřejné informační služby knihoven60 000
Podpora filmového průmyslu400 000
Záchrana a obnova kulturních památek686 772
v tom:Program záchrany architektonického dědictví235 000
Havárie střech památek80 772
Program restaurování movitých kulturních památek13 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón137 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny15 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů4 000
Program podpory pro památky UNESCO7 000
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností150 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví45 000
Podpora kultury národnostních menšin40 000
v tom:Podpora kulturních aktivit národnostních menšin9 524
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 905
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin28 571
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení (program 234210)35 500
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci132 525
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)44 287
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 408
Platy zaměstnanců v pracovním poměru120 382
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)98 586
v tom:ze státního rozpočtu celkem98 586
v tom: institucionální podpora celkem 3)75 415
účelová podpora celkem 3)23 171
podíl prostředků zahraničních programů0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)23 171
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)18 599
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 905
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem292 594
v tom:ze státního rozpočtu107 830
podíl rozpočtu Evropské unie184 764
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem184 245
v tom:ze státního rozpočtu70 224
podíl prostředků finančních mechanismů114 021
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem1 764 179

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem575 756
Výdaje celkem7 899 704
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)9 200
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem566 556
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem499 756
příjmy z prostředků finančních mechanismů45 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 800
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1 989 890
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví839 855
Ústavní péče1 954 321
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 988 538
Zdravotnické programy1 078 939
Ostatní činnosti ve zdravotnictví48 161
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 150 787
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)389 512
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb22 475
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 120 993
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)839 855
v tom:ze státního rozpočtu celkem839 855
v tom:institucionální podpora celkem 3)207 625
účelová podpora celkem 3)632 230
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)632 230
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)78 519
Zahraniční rozvojová spolupráce2 850
Program sociální prevence a prevence kriminality48
Program protidrogové politiky10 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15 160
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky963 455
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem816 214
v tom:ze státního rozpočtu316 458
podíl rozpočtu Evropské unie499 756
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem50 000
v tom:ze státního rozpočtu5 000
podíl prostředků finančních mechanismů45 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem2 778 356

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 539 257
Výdaje celkem22 067 742
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti681 548
v tom:pojistné na důchodové pojištění609 401
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti72 147
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 857 709
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem198 314
příjmy z prostředků finančních mechanismů23 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 636 395
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13 882 239
v tom: platy soudců2 926 219
platy státních zástupců1 066 835
ostatní výdaje justiční části9 889 185
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8 185 503
v tom: dávky důchodového pojištění664 361
ostatní sociální dávky715 467
ostatní výdaje vězeňské části6 805 675
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 313 986
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 506 754
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb206 229
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 872 337
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2 247 991
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 066 835
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)5 781
v tom:ze státního rozpočtu celkem5 781
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)5 781
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)5 781
Program sociální prevence a prevence kriminality9 194
Program protidrogové politiky7 792
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem247 061
v tom:ze státního rozpočtu48 747
podíl rozpočtu Evropské unie198 314
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem27 500
v tom:ze státního rozpočtu4 500
podíl prostředků finančních mechanismů23 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem755 245

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem76 186
Výdaje celkem193 216
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem76 186
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem76 186
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů193 216
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 013
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)17 005
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb955
Platy zaměstnanců v pracovním poměru39 111
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 613
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem89 601
v tom:ze státního rozpočtu13 415
podíl rozpočtu Evropské unie76 186
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem92 858

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem157 271
Výdaje celkem178 704
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)86 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem71 271
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem1 271
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem70 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví178 704
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci83 458
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)28 377
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 653
Platy zaměstnanců v pracovním poměru82 623
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem1 608
v tom:ze státního rozpočtu337
podíl rozpočtu Evropské unie1 271
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem39 129

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem323 721
Výdaje celkem1 337 242
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem323 721
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem320 621
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 100
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 337 242
v tom:výdaje na volby a referenda0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 337 242
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci562 727
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)190 829
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 402
Platy zaměstnanců v pracovním poměru518 473
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 639
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem380 606
v tom:ze státního rozpočtu59 985
podíl rozpočtu Evropské unie320 621
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem462 806

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem567 541
Výdaje celkem3 431 973
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)53 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem514 541
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem314 541
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3 431 973
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 581 753
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)537 800
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb31 492
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 574 456
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)22 159
v tom:ze státního rozpočtu celkem22 159
v tom:institucionální podpora celkem 3)22 159
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)3 603
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem370 049
v tom:ze státního rozpočtu55 508
podíl rozpočtu Evropské unie314 541
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem964 037

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem11 000
Výdaje celkem176 502
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem8 500
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 500
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu176 502
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci85 751
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)29 157
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 714
Platy zaměstnanců v pracovním poměru85 694
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)9 900
v tom:ze státního rozpočtu celkem9 900
v tom:institucionální podpora celkem 3)160
účelová podpora celkem 3)9 740
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)9 740
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem10 000
v tom:ze státního rozpočtu1 500
podíl rozpočtu Evropské unie8 500
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem34 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 000
Výdaje celkem112 023
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)1 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu112 023
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 913
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)16 631
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb955
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 093
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů1 655
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem19 426

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 200
Výdaje celkem135 838
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)4 500
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem700
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže135 838
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci53 102
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)18 054
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 024
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 827
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů4 339
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem22 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem163 741
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů90 882
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek72 859
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci81 807
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)27 656
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 580
Platy zaměstnanců v pracovním poměru78 963
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem8 975

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem154 740
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu154 740
v tom:platy soudců21 379
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)3 666
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu129 695
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 336
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)25 614
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 486
Platy zaměstnanců v pracovním poměru52 932
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem17 930

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8 026
Výdaje celkem5 157 946
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8 026
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem526
příjmy z prostředků finančních mechanismů7 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem500
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu583 055
Infrastruktura výzkumu4 574 891
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci31 365
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)9 764
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb553
Platy zaměstnanců v pracovním poměru27 606
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)5 157 946
v tom:ze státního rozpočtu celkem5 150 420
v tom:institucionální podpora celkem 3)4 567 365
účelová podpora celkem 3)583 055
podíl prostředků zahraničních programů 2)7 526
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)246 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)760 195
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)2 093
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem619
v tom:ze státního rozpočtu93
podíl rozpočtu Evropské unie526
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem9 000
v tom:ze státního rozpočtu2 000
podíl prostředků finančních mechanismů7 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem11 200
Výdaje celkem58 957
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)4 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 200
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání58 957
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci25 547
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)8 687
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb300
Platy zaměstnanců v pracovním poměru14 991
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem4 700

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem130 000
Výdaje celkem2 157 449
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2 118 335
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil39 114
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci130 959
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)44 526
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 609
Platy zaměstnanců v pracovním poměru130 470
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 118 335
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem142 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 300
Výdaje celkem368 449
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost368 449
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci120 920
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)40 996
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 409
Platy zaměstnanců v pracovním poměru120 411
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)37 279
v tom:ze státního rozpočtu celkem37 279
v tom:institucionální podpora celkem 3)17 684
účelová podpora celkem 3)19 595
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)19 595
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)6 041
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 300
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem77 729

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem51 960
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR51 960
Dotace jiným subjektům0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29 339
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)4 349
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb126
Platy zaměstnanců v pracovním poměru6 299
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)51 960
v tom:ze státního rozpočtu celkem51 960
v tom:institucionální podpora celkem 3)51 960
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem564
Výdaje celkem592 875
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem564
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu592 875
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)4 262
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu588 463
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci264 549
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)89 947
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 860
Platy zaměstnanců v pracovním poměru243 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem55 270

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 868 035
Výdaje celkem76 356 669
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů153 232 954
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů12 671 411
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-3 204 365
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 868 035
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu63 685 258
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí12 671 411
Průřezové ukazatele

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 606 000
Výdaje celkem2 401 635
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 8)1 350 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9)4 256 000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol1 998 216
v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku141 216
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření940 000
ostatní transfery do jiných kapitol917 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady109 000
Ostatní výdaje294 419
Průřezové ukazatele

8) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem534 586 071
Výdaje celkem156 747 959
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)530 302 893
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 283 178
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3 653 984
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Stavební spoření13 400 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky11 467 785
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace10 549 706
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51 176 186
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 610 793 749
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 71 129 803
Další prostředky pro územní samosprávné celky1 280 002
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně52 099 380
Ostatní výdaje10 650 686
Odvody do rozpočtu Evropské unie34 940 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem406 678
Výdaje na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 20095 000 000
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 487/2009 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v tis. Kč
KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský128 952128 952
Jihočeský88 31888 318
Plzeňský79 29379 293
Karlovarský56 80856 808
Ústecký100 031100 031
Liberecký68 79968 799
Královéhradecký81 78281 782
Pardubický75 15875 158
Vysočina74 81974 819
Jihomoravský126217126 217
Olomoucký83 48483 484
Zlínský83 66183 661
Moravskoslezský128 864128 864
Úhrn1 176 1861 176 186

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243,- Kč.

- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154,- Kč.

- Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 a dle usnesení vlády č. 563/2007 o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 590 391,- Kč.

- Pro rok 2010 nebyl příspěvek na výkon státní správy valorizován. Rozdílná výše objemu příspěvku proti roku 2009 vyplývá z aktualizace dat o počtech sociálních služeb v kraji, v souvislosti s účinností zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., na jejichž základě se příslušná část příspěvku na dofinancování výkonu finanční kontroly a inspekce sociálních služeb počítá.

Příloha č. 6 k zákonu č. 487/2009 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
příspěvek na školstvídotace na vybraná zdravotnická zařízení
*
)
příspěvek na výkon státní správy
**
)
dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
Středočeský175 9821 285 2932 5421 463 817
Jihočeský94 820630 58731 940757 347
Plzeňský80 0009 307597 33510 374697 016
Karlovarský44 944290 08512 739347 768
Ústecký125 661744 91040 849911 420
Liberecký67 1067 445409 101471484 123
Královéhradecký82 929554 76223 280660 971
Pardubický80 015527 3519 755617 121
Vysočina80 302544 930625 232
Jihomoravský162 28411 1681 239 62333 7441 446 819
Olomoucký92 438600 81521 120714 373
Zlínský87 016574 76644 803706 585
Moravskoslezský184 1018 9351 168 1211 361 157
Úhrn1 357 59836 8559 167 679231 61710 793 749

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2010

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 487/2009 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v tis. Kč
Příspěvek na školství141 087
Příspěvek na výkon státní správy *)988 716
Úhrn1 129 803

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 487/2009 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se vypočte podle níže uvedeného vzorce2).

Vzorec 1:

B
P = ———— × SO
A + √SO

Výše příspěvku 3) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy (např. obec, která je matričním a současně stavebním úřadem a není obcí s pověřeným obecním úřadem, pro stanovení výše příspěvku dosadí koeficienty A, B odpovídající řádku 3 a SO odpovídající velikosti správního obvodu stavebního úřadu) a na celkovém objemu finančních prostředků pro danou kategorii obcí a činí:

ř.Kategorie obcí podle dosažené úrovně výkonu státní správyAB
1Obce se základní působností (5003 obcí)51,6162365113862920,28
2Obce s matričním úřadem (622 obcí)188,155031542014713,01
3Obce s působností stavebního úřadu (230 obcí)52,3642504222938153,03
4Obce s pověřeným obecním úřadem (183 obcí)62,8394353036351461,19

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce 1 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u obcí se základní působností, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) pro rok 2010 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy u obcí (s výjimkou obcí s rozšířenou působností) navýšen oproti úrovni roku 2009 o 1 462 mil. Kč na odstranění disproporcí v úhradě výdajů na přenesený výkon státní správy (z toho 201,5 mil. Kč představuje částka, kterou obce a města získaly v roce 2009 formou účelové dotace z kapitoly VPS).

4) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2009, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

B) Obce s rozšířenou působností5)

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.6) 7) 8) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C), případně části D).

Vzorec 1:

B
P1 = ———— × SO
A + √SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 − —— ) × SO
SO

Výše příspěvku 3) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)4) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost51,616236511273345,1950
Matriční působnost188,15503157477287,3235139,847748
Působnost stavebního úřadu52,364250425839070,9249503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu62,8394353010673207,7212115,63996
Působnost obce s rozšířenou působností3,2561888134866317,54329827,05584

5) pro rok 2010 je metodika výpočtu (včetně příslušných koeficientů) stejná jako v roce 2009

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

7) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají

8) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)4 470 867
Černošice 9)4 470 867
Nýřany9)4 470 867
Šlapanice9)4 470 867
Brno 10)11)12)215 034 057
Ostrava 10)12)155 343 880
Plzeň 10)12)31 406 681

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

10) obce, které vykonávaly do 31.12.2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

12) pro rok 2010 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy pro města Brno, Ostravu a Plzeň navýšen oproti úrovni roku 2009 o 344,6 mil Kč na odstranění disproporcí v úhradě výdajů na přenesený výkon státní správy (z toho 50 mil. Kč představuje částka, kterou města získala v roce 2009 formou účelové dotace z kapitoly VPS).

D) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem 13)

ObecVýše příspěvku v Kč
Jablunkov771 761
Jeseník1 404 089

13) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku. Částka je stejná jako pro rok 2009.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Pro rok 2010 nebyl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje valorizován (rozdílná výše objemu příspěvku proti roku 2009 vyplývá z aktualizace dat o počtech sociálních služeb v kraji, na jejichž základě se příslušná část příspěvku počítá).

Počty funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je pro rok 2010 oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243 Kč.

Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usnesení vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 jsou pro rok 2010 oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154 Kč.

Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území.

Sazba pro rok 2010 je stanovena ve výši 36 370 Kč. Sazba v porovnání s rokem 2009 zohledňuje přesun agendy státní sociální podpory na Úřad práce hl. m. Prahy ve výši 50,8 mil. Kč.

Pro rok 2010 byl objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu navýšen o částku 465,353 mil. Kč na odstranění disproporcí v úhradě výdajů na přenesený výkon státní správy (z toho 50 mil. Kč představuje částka, kterou město získalo v roce 2009 formou účelové dotace z kapitoly VPS).

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B).

12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2010 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2010 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1),

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),

h) úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu3) (dále jen „plán“) pro účely státní správy lesů,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech4),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu5),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl6), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).

(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.

(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(10) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,

d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků .

(16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení7),8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(19) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů9).

(21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu10).

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11).

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(25) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjíKč/haAa115 00015 000
- meliorační a zpevňující dřeviny12)
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první Kč/sazeniciAb11212
- meliorační a zpevňující dřeviny
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovanáKč/sazeniciAc199
- meliorační a zpevňující dřeviny
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/odrostekAc34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostůKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti buřeni
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf12 0002 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo ohrožení A13),

- pásmo ohrožení B 13).

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2010,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2009 po 30. září 2009 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010,

- žádosti roku 2010 podané podle těchto pravidel po 30. září 2010 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě20),

- výchova lesních porostů:

e) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2008 (lesy restituční).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typu -„SLT“9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 8O, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 7O, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 6O, 6N, 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 5O, 5N, 5K, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y4W, 4V, 4S, 4R, 4O, 4N, 4K, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 3O, 3J, 3I, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 2I, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, 0K, 0C, 0T0O, 0G, ON, 0P

Sazba příspěvku:

Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceKategorie lesůLesy restituční “R“
ochranné “O“zvláštního určení - “U“hospodářské - “H“
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 00012 00012 000-
- základní dřeviny13)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 00010 000--
Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb19999999-
- základní dřevinyKč/sazeniciBb2665465--
Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-------9
Kč/poloodrostekBc230303030303030-
Kč/odrostekBc340404040404040-
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-------7
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00034 00026 50020 00034 00026 50020 000-
- základní dřevinyKč/haBd220 00020 00016 0008 00020 00016 000--
Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000-
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf14 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000-
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23 2003 2003 2003 2003 2003 2003 200-

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu25),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2010,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2009 po 30. září 2009 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010,

- žádosti roku 2010 podané podle těchto pravidel po 30. září 2010 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2010,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2010 zaokrouhlen; na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2010, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02),

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2010.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd1120001200012000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,

- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2009 po 30. září 2009 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010,

- žádosti roku 2010 podané podle těchto pravidel po 30. září 2010 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Příspěvky poskytované sazbou

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha a maximální výměra 1 ha,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů26) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 kusů na 1 ha vodní plochy,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/ 100ha,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.

Nákladové příspěvky

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Příspěvky poskytnuté sazbou:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěřKč/haGa15 000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5500
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divokáKč/ksGa64 000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/ksGb17 000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25 000
- koroptev polníKč/ksGb3100
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb4200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11 500
- bílého jelenaKč/ksGc21 000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1250
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Nákladové příspěvky:

- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 29.10.2010 předložen podacímu místu.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu27), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201028),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců.

písm. d)

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 29.10.2010 předložen podacímu místu.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201028).

Nákladové příspěvky:

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201028).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000,

- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- v případě pořízení, výroby a instalace nových zařízení technická dokumentace.

písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku29),

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. c)

- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2010.

písm. d)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 201028).

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 31. května 2010.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 29. října 2010.

H. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu pro účely státní správy lesů

Předmět příspěvku:

- vyhotovení digitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11300

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP).

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2009, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2009 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem),

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2010 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2011.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).

Výše příspěvku:

- 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2010.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací do 30. listopadu 2010.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce30) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa12 000
- český fousekKč/zkouškaKa22 000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/ksKb17 000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25 000
- raroh velkýKč/ksKb35 000
- orel skalníKč/ksKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.

U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu.

U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů31),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek: do 29. října 2010.

3. Vzory formulářů

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Příloha č. 10 k zákonu č. 487/2009 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2010 a způsobu kontroly jejich užití
[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2010 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2010, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu zvyšování funkčnosti vodních děl1),

e) podporu zemědělských vodních toků ve správě organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy 1),

f) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny neprodleně doložit.

(5) Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu, u Zemědělské vodohospodářské správy se tato podmínka nevztahuje na majetkoprávní vypořádání pozemků.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude dotace poskytnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem5). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů1) a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí nebo na základě Stanovení výdajů, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“, 2D „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“, 2 E „Podpora zemědělských vodních toků a hlavních odvodňovacích zařízení“ na základě zvláštních právních předpisů7),

b) pro účastníky podpory dle části 2 F „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštních právních předpisů8).

(18) Výdaje, které jsou kryty z poskytnuté podpory, vede příjemce podpory v účetnictví na samostatných účtech a tyto výdaje prokazuje účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství a podporu vrátit. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů9) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 E povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem10).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušnými územními finančními orgány předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu11). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené výdaje na přípravu akce v plné výši a výdaje vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2010 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2010, a na níž podal žádost dle části 2 A až 2 E, vydán registrační list akce, bude dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) V případě, že bude v průběhu roku 2010 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.

(29) Tato závazná pravidla se nevztahují na poskytování podpory v programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje upravit Pravidla č.j. 14123/2009-10000, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací z programu 129 160 - podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“.

(30) Podporu podle odst. (1) písm. d) a e) je možno poskytovat po schválení dokumentace programu nebo notifikaci Evropskou komisí.

(31) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

(32) V případě rozpočtového provizoria na rok 2011 bude postupováno podle těchto závazných pravidel (s výjimkou termínů pro podání žádostí o dotaci) i v roce 2011. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje stanovit termíny pro podání žádostí v roce 2011.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124):

- se zaměřením na snížení rizika vzniku zvláštních povodní (§64 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125):

Pro všechny akce v jedné oblasti povodí12) bude v podprogramu 129 125 podávána jedním žadatelem jedna souhrnná žádost.

e) Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích (podprogram 129126):

- výstavba a obnova suchých nádrží (poldrů),

- výstavba stavebních objektů území určených k rozlivům povodní,

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků, kde byla obec určena správcem drobného vodního toku13) (pouze společně s výstavbou a obnovou poldrů nebo s výstavbou stavebních objektů území určených k rozlivům povodní).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na investiční a neinvestiční výdaje. Podporu na neinvestiční výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě;

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c), d) a e) je poskytována podpora na investiční výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí14), Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí14),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí14) a Zemědělská vodohospodářská správa,

d) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e): obce.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2010 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2010 a do 30. listopadu 2010 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2011. Žádosti vycházející z návrhů navrhovatelů v souladu s článkem X části 2 A Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a 2008, podávají žadatelé průběžně,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programu protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry, a nebo možný vznik velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1. Přednostně budou poskytovány podpory pro akce s vyšší efektivitou.

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu a na akce převzaté od navrhovatelů), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici),

- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1 pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí14), Zemědělské vodohospodářské správy a Lesů České republiky, s.p.: úhrada do výše 100% výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15). Předmět podpory dle části 2 A odst. I, písm. c) se vztahuje pouze na státní podniky Povodí14),

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80% výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100% výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e):

- u obcí úhrada do výše 100% výdajů na:

související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D1 nebo D2 v části 3,

- pro stavební akce pravomocné územní rozhodnutí a doklad o smluvním zajištění pozemků pro realizaci,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (formulář W v části 3),

- doklad, že žadatel je minimálně 3 roky správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (týká se pouze podpory dle části 2 A odst. 1 písm. a) a b),

- doklad o registraci k dani z přidané hodnoty (je-li žadatelem správce drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství podle § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeli žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce povodí16) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, Zemědělská vodohospodářská správa nebo Lesy České republiky, s.p.),

- posudek strategického experta,

- výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F 1 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (nevztahuje se na projektovou dokumentaci),

- posudek environmentálního experta (neplatí pro podprogram 129 125) - zajišťuje žadatel u některého ze subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 1 v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře W v části 3.

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:

a) podprogramu 229 115 „Odstranění následků povodní roku 2007“. V roce 2010 nebudou nové žádosti přijímány, financovány budou pouze akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2009,

b) podprogramu 229 116 „Odstranění následků povodní roku 2009“,

c) podprogramu 229 117, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí12) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí14), Lesy České republiky, s.p., Zemědělská vodohospodářská správa.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 116, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2010 se podávají průběžně, nejpozději do 31.3.2010,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 116, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2011 se podávají průběžně, nejpozději do 30.11.2010. Tento termín je pro podání žádosti v tomto podprogramu konečný.

- Žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. c) v případně vyhlášeném podprogramu 229 117 se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programu odstraňování povodňových škod a vody v krajině Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% u škod v rámci 3. stupně povodňové aktivity18) a ve výši do 80% u škod v rámci 2. stupně povodňové aktivity19) výdajů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na Zemědělskou vodohospodářskou správu, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- doklad o vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity18), ve výjimečném případě, kdy při vyhlášeném 2. stupni povodňové aktivity19) hodnoty průtoků dosáhnou hodnot blízkých 3. stupni povodňové aktivity a došlo ke vzniku velkých škod na státním vodohospodářském majetku,

- pravomocné územní rozhodnutí nebo doklad o ohlášení,

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F 2 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 2 v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

V rámci podprogramu 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.

V rámci podprogramu 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“:

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2010 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb20) (nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)), a že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

- Českou zemědělskou univerzitou v Praze,

- organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory (nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)).

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2010,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, příslušnou podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství -agenturu pro zemědělství a venkov, podle adresy trvalého pobytu zapsané v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha (a to i v případě, kdy rybník nebo nádrž této katastrální výměry dosáhne realizací navrhovaného opatření), u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře minimálně 2 ha (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném povodí III. řádu (základní povodí), a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních a na sebe navazujících katastrálních územích, avšak v působnosti jednoho stavebního úřadu, v součtu o katastrální výměře větší než 2 ha), na pozemcích, které jsou nebo po realizaci akce budou výhradně ve vlastnictví žadatele, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených výdajů,

- posudek strategického experta,

- pro podprogram 129 132 podíl investičních výdajů akce ve výši minimálně 15%.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100% výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a na zajištění posudku environmentálního experta, a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (na výkupy realizované od data schválení dokumentace programu 129 130) nutných pro realizaci stavby. Úhrada výdajů na odbahnění (tj. odtěžení sedimentu včetně prací na odvodnění sedimentu, naložení sedimentu a jeho doprava na úložiště) se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Do tohoto limitu se nezapočítávají výdaje na rozprostření na zemědělský půdní fond. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- technická zpráva (formuláře I v části 3),

- úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb20), podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb20) mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), nebo jeho úředně ověřená kopie,

- úředně ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření žadatele na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu20), podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba) nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu (nikoli podnájmu) nebo jiném právním vztahu (za jiný právní vztah je považováno hospodaření podle § 11 zákona o rybářství) k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu20), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích) nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- doklad evidence o hospodaření žadatele na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu20), prokázaný za roky 2007, 2008, 2009, podepsaný žadatelem (je- li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití -rybník nebo vodní nádrž umělá. V případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) doklad o vlastnictví k pozemkům dotčeným stavbou, doložený originálem výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví), nebo jeho úředně ověřenou kopií a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce, případně kupní smlouvou nebo smlouvou o smlouvě budoucí,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí16) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu21), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení (v případě, že předmět podpory - vodní dílo - zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, stanovisko vydá vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla)22),

- dokumentaci pro územní řízení, případně pravomocné územní rozhodnutí, lze předložit na Ministerstvo zemědělství - odbor programu odstraňování povodňových škod a vody v krajině do 30. června 2010, pokud je žadatel nepředložil současně při podání žádosti (v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody23), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu o trvalém vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu (v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor24) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou25) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (zadaných podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu, upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou25) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni26)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou25),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,

- posudek environmentálního experta,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace výdajů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru24) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru24) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží. V případě doložení propočtu hydrologických dat vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je Ministerstvo zemědělství zmocněno v odůvodněných případech od tohoto ustanovení ustoupit,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou25) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou25), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) - pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka,

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky vlastník předmětu podpory nezmění vlastnická práva k předmětu podpory,

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2010 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu27) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost na jeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou na jeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2010 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Obecné ustanovení:

Posloupnost administrace přijatých žádostí se odvíjí od termínu podání kompletní žádosti na příslušný odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov. Za žádost se považuje taková, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené v odst. VII. této části závazných pravidel. Nekompletní žádost nelze přijmout.

Nedostatky formálního charakteru (např. chybějící podpis či otisk razítka, případně chybně či neúplně vyplněné formuláře ISPROFIN apod.) nejsou důvodem pro nepřijetí žádosti. K odstranění nedostatků formálního charakteru bude žadatel písemně vyzván.

Při poskytování podpory v rámci programu 129 130 Ministerstvo zemědělství posuzuje i skutečnost, zda žadatel o podporu je zároveň i pronajímatelem rybníků jiným subjektům, které jsou zároveň žadateli o podporu z tohoto dotačního titulu.

2 D. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl

podle § 102 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podpora v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ se v roce 2010 vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2009. Nové žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou v roce 2010 přijímány.

2 E. Podpora zemědělských vodních toků Zemědělské vodohospodářské správy

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), h) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků -Zemědělská vodohospodářská správa“.

Financování akcí bude umožněno až po schválení dokumentace programu 129 1907).

I. Předmět podpory:

a) V rámci podprogramu 129 192 „Příprava operačního programu Životní prostředí“ poskytování finančních prostředků na výdaje, které nejsou uznány jako způsobilé na přípravu akcí (vyjmenované v dokumentaci programu 129 190), včetně zpracování projektové dokumentace, výdaje související s realizací a dokončením akcí, na předfinancování uznatelných výdajů a na zajištění 10% finanční spoluúčasti investora u akcí financovaných z operačního programu Životní prostředí. Pro ostatní krajinotvorné programy bude zajištěno financování výdajů spojených s přípravou, realizací a dokončením akcí, které nejsou hrazeny Ministerstvem životního prostředí.

b) V rámci podprogramu 129 193 „Rekonstrukce vodních toků a nové úpravy vodních toků“ zajištění řádného plnění povinností správce vodního toku ukládané vodním zákonem, tj. zejména pečovat o koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje pro odvádění vody z území dostatečnou průtočnost.

c) V rámci podprogramu 129 194 „Rekonstrukce vodních nádrží“ zajištění řádného stavu a funkce vodních děl v souladu s kolaudačním souhlasem, manipulačním řádem a podmínkami stanovenými při technickobezpečnostním dohledu.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

U podprogramů 129 192 a 129 193 se jedná o investiční výdaje, u podprogramu 129 194 o investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Organizační složka státu - Zemědělská vodohospodářská správa.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 E odst. I. písm. a) se podávají do 30. listopadu 2010, žádosti o podporu b) a c) se podávají průběžně, nejpozději do 30. dubna 2010,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programu odstraňování povodňových škod a vody v krajině Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce koryta drobného vodního toku, vodního díla, a dále souvisejících objektů a zařízení na státním vodohospodářském majetku (pro předmět podpory dle části 2 E, odst. I. písm. b) a c) jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce a stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich bezprostřední blízkosti,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření v porovnání s možnými škodami na majetku a pozemcích státu, obcí a soukromých subjektů,

U podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) splnění parametrů a podmínek Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Podpora se poskytuje organizační složce státu - Zemědělské vodohospodářské správě:

- na úhradu minimálně 10% výdajů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a),

- do výše 100% výdajů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) a c).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) a c) (formulář M v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva (formulář N v části 3),

- protokol z místního šetření o potřebě realizace navržených opatření,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16017),

- u podpory E I. a) splnění parametrů a podmínek operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář O v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- doklady o průběhu a výsledcích zadávacího řízení na veřejné zakázky (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o opatření na státním vodohospodářském majetku nebo na neupravených tocích spravovaných Zemědělskou vodohospodářskou správou,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář O v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Stanovení výdajů,

- u podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) pro přípravu a zpracování projektové dokumentace akcí stanovisko správce Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů, pro realizaci a dokončení akcí Stanovení výdajů vydané správcem programů.

2 F. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci neinvestičních výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Zemědělská vodohospodářská správa,

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) - Zemědělská vodohospodářská správa,

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí14).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2010, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2010,

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2010,

- pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2010,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programu odstraňování povodňových škod a vody v krajině Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 F odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě Zemědělské vodohospodářské správy,

- pro činnosti dle části 2 F odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 F odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 F odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100% na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65% výdajů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15),

- podpora dle části 2 F odst. I. písm. c) se poskytuje do 65% výdajů spojených s provozem a údržbou vodní cesty.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a):

- žádost (formulář P v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře Q v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,
- kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u Zemědělské vodohospodářské správy pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b):

- žádost (formulář R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště Zemědělské vodohospodářské správy, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a výdajů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. c):

- písemná žádost a formulář T v části 3, jehož přílohy jsou:

- jmenovitý seznam akcí oprav a údržby objektů a zařízení na využitelné dopravně významné vodní cestě plánovaný k zahájení realizace v roce 2010,

- návrh technického řešení každé akce v seznamu oprav a údržby (technická zpráva podle formuláře U v části 3),

- kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- doklad, že žadatel je správcem vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,

- ohlášení oprav nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- potvrzení Státní plavební správy o naléhavosti realizace oprav a údržby objektů a zařízení,

- předpokládaná kalkulace výdajů na provoz využitelné dopravně významné vodní cesty v roce 2010 (materiál, energie a PHM, ostatní služby, ostatní výdaje, režie),

- předpokládané odpisy v roce 2010 - seznam objektů na využitelné dopravně významné vodní cestě (pořizovací cena, roční % odpisu a jeho výše v Kč).

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- doplněk žádosti na akce oprav a údržby po výběrovém řízení, formulář V v části 3, jehož přílohy jsou:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet potvrzený zhotovitelem,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace výdajů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář S v části 3) - týká se pouze Zemědělské vodohospodářské správy,

b) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace výdajů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář S v části 3) - týká se pouze Zemědělské vodohospodářské správy,

c) pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

3. Vzory formulářů

3. Vzory formulářů

Poznámky pod čarou

1) Finanční podpora v rámci čl. 2 Příspěvky, C. Příspěvky na sdružování vlastníků lesů malých výměr, je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

7) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 45 zákona č. 449/2001 Sb. § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

27) § 56 zákona č. 114/1992 Sb. § 5 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

29) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

30) §44 zákona č. 114/1992 Sb.

31) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3) zákon č. 151/1997/Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

10) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

11) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

12) § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí

13) § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

15) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

16) § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17) Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

18) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

21) § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22) § 115, odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

24) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

25) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

26) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

27) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru