Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 483/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2009
Platnost od 31.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.01.2013 (470/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

483

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb. a vyhlášky č. 14/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) bodě 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

8. strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného.“.

2. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Kupóny prokazující zaplacení časového poplatku se liší podle délky své platnosti. Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle, má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok se zaobleným pravým horním rohem přední strany a levým horním rohem zadní strany tiskové plochy; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo „sedmidenního“ nahrazuje slovem „desetidenního“.

4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

5. V § 4 odst. 1 písm. j) se slova „demetalizovaným příčným pruhem“ nahrazují slovy „demetalizovanou příčnou dvoulinkou“, slovo „sedmidenní“ se nahrazuje slovem „desetidenní“ a slova „demetalizovaného pruhu“ se nahrazují slovy „demetalizované dvoulinky“.

6. V § 4 odst. 3 písm. c) se slovo „sedmidenního“ nahrazuje slovem „desetidenního“.

7. V § 4 odst. 3 písm. i) se slova „demetalizovaným příčným pruhem“ nahrazují slovy „demetalizovanou příčnou dvoulinkou“, slovo „sedmidenní“ se nahrazuje slovem „desetidenní“ a slova „demetalizovaného pruhu“ se nahrazují slovy „demetalizované dvoulinky“.

8. V § 4 odstavec 5 zní:

(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

jeden rok barvy modrá a růžová,

jeden měsíc barvy šedozelená a růžová,

deset dnů barvy zelená a růžová.“.

9. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Plošné řešení prvního dílu kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu v pravé dolní části a na zadní straně kupónu ve střední dolní části kupónu. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v pravé střední části nad písmenem označujícím dobu platnosti.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v horní polovině pod rámečkem pro zápis registrační značky a na zadní straně v horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 13 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno pod údajem o hmotnosti vozidla v dolní pravé části a na zadní straně kupónu v levé dolní části. Písmeno je vysoké 16 mm.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny na přední i zadní straně kupónu v pravé horní části kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(6) Holografický prvek je na přední straně kupónu umístěn v jeho levé spodní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé spodní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 5 mm vysoký a široký přes celou šířku kupónu. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna přímo v rámečku vlevo u ročního kupónu a vpravo u měsíčního a desetidenního kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu v pravé části nad údajem o hmotnosti vozidla. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(9) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónu je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.“.

10. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Plošné řešení druhého dílu kupónu

(1) Všechny prvky jsou umístěny na přední straně kupónu, mimo prvku dle odstavce 8.

(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn ve spodní části pod písmenem označujícím dobu platnosti. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn u spodního okraje kupónu pod symboly dopravních značek.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno v horní části kupónu nad dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem. Číslice jsou vysoké 10 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v pravé spodní části kupónu vpravo od holografického prvku a je vysoké 10 mm.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „rychlostní silnice“ jsou umístěny ve spodní části pod holografickým prvkem. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(7) Holografický prvek je umístěn v levé spodní části kupónu. Jeho tvar je shodný a u všech druhů kupónů je motiv holografického prvku otočen o 90° oproti prvnímu dílu.

(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu. Vpravo od rámečku jsou písmena RZ vysoká 1,5 mm.

(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny ve střední části kupónu nad holografickým prvkem. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(10) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)“ je umístěn v horní části kupónu. Nápis je rozdělen do pěti řádků a výška písmen v nápisu je 2 mm.“.

11. V § 6 odst. 10 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1,5“.

12. V § 7 odst. 3 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.

13. V části první hlavě III se za díl 3 vkládá nový díl 4, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„Díl 4

Struktura, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného

(K § 22 odst. 7 zákona)

§ 23a

Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného

(1) Náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady bezprostředně související s jejich výstavbou, které tvoří

a) cena staveb a pozemků,

b) náklady na financování výstavby zpoplatněných pozemních komunikací,

c) náklady na zpracování projektové a územně plánovací dokumentace,

d) náklady na archeologický, geologický a jiný obdobný průzkum,

e) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů4).

(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady na běžnou a souvislou údržbu a na opravy, které tvoří

a) náklady na údržbu vozovky a krajnic včetně zimní údržby,

b) náklady na údržbu dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství,

c) náklady na ošetřování silniční vegetace.

(3) Náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují ostatní náklady neuvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž vynaložení přímo souvisí s provozem na zpoplatněných pozemních komunikacích a které zároveň nesouvisí s výstavbou a provozem systému elektronického mýtného. Mezi tyto náklady patří též platby vyplývající z koncesních smluv.

(4) Náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného zahrnují

a) náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť pro výběr mýtného,

b) náklady související s provozem, správou, výběrem a vymáháním mýtného,

c) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů4).

(5) Do nákladů na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací podle odstavce 1 se zahrnou

a) náklady na výstavbu pozemních komunikací dokončených po 10. červnu 1978, do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které se určí poměrem, jenž odpovídá podílu předpokládané doby životnosti zpoplatněné pozemní komunikace, která zbývá po 10. červnu 2008 na celkové předpokládané době životnosti zpoplatněných pozemních komunikací,

b) náklady vynaložené a předpokládané na výstavbu pozemních komunikací, které jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky ve výstavbě,

c) předpokládané náklady na výstavbu plánovaných pozemních komunikací, které jsou zaneseny v územně plánovací dokumentaci; tyto náklady jsou rozloženy podle plánované životnosti pozemní komunikace, nejméně však na období 20 let.

§ 23b

Způsob výpočtu nákladů na zpoplatněné pozemní komunikace

Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 23a, vztažených ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen odpovídající část nákladů, vztažená ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok.

§ 23c

Způsob stanovení sazeb mýtného

Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů, vypočtených podle § 23a a vztažených zvlášť pro dálnice a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, uvedené v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce. Uvedený podíl nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek stanovených v jiném právním předpise5) a vztahuje se vždy ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektrického mýtného.

4) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 a 4 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupón s platností na jeden rok

1. Kupón s platností na jeden rok

2. Kupón s platností na jeden měsíc

2. Kupón s platností na jeden měsíc

3. Kupón s platností na deset dnů

3. Kupón s platností na deset dnů
“.

15. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

(K § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Praha, Chodov - Kývalka (exity 2-182)180,0
D1Brno, Slatina - Řikovice (exity 201-272)70,9
D1Lipník nad Bečvou - Bohumín (exity 298-370)73,2
D2Brno, Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61) (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)57,8
D5Praha, Třebonice - Beroun, východ (exity 1-14)14,4
D5Beroun, centrum - státní hranice (exit 18 až km 151) (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka)132,2
D8Praha, Březiněves - státní hranice (km -3,5 až km 92)95,6
D11Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84)84,7
R1Modletice (D1/R1) - Praha, Řepy
(bude zpoplatněno až po zprovoznění a příslušném dopravním značení úseku Modletice - Praha, Slivenec)
33,6
R4Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41)31,6
R6Praha, Řepy -Nové Strašecí (exity 1-32)31,7
R7Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18)16,6
R10Praha, Satalice - Bezděčín (exity 1-39)40,2
R10Kosmonosy - Ohrazenice (exity 46-71)25,0
R35Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44)17,5
R35Sedlice - Opatovice (exity 126-129)4,1
R35Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261)25,8
R35Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)32,4
R46Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)39,2
R48Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
R48Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70)19,4
R52Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26)16,9
R55Hulín - Otrokovice, sever (exity 16-32)16,4
R56Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek (exity 39-51)12,2
R63Bystřany - Řehlovice (exity 1-7)7,0“.

16. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Praha, Spořilov - Řikovice (exity 1-272)272,5
D1Lipník nad Bečvou - státní hranice (exit 298 až km 377)79,5
D2Brno, jih - státní hranice (exit 1 až km 61)61,0
D3Mezno - Čekanice (exity 62-76)14,2
D5Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151)150,9
D8Praha, Březiněves - státní hranice (km -3,5 až km 92)95,6
D11Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84)84,7
R1Praha, Satalice - Praha, Běchovice3,3
R1Modletice (Dl/Rl) - Praha, Ruzyně-staré letiště35,4
R4Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41)31,6
R4Rakovické Chalupy - Nová Hospoda (exity 77-84)7,3
R6Praha, Řepy -Nové Strašecí (exity 1-32)31,7
R6Jenišov - Cheb, sever (exity 131-169)26,2
R7Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18)16,6
R7Panenský Týnec - Smolnice (exity 37-41)2,5
R7Bítozeves - Žiželice (exity 60-66)5,3
R10Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71)71,3
R35Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44)17,5
R35Sedlice - Opatovice (exity 126-129)4,1
R35Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261)25,8
R35Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)32,4
R46Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)39,2
R48Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
R48Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70)19,4
R52Modřice - Pohořelice, jih (exity 7-26)19,5
R55Hulín - Otrokovice, sever (exity 16-32)16,4
R56Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek (exity 39-51)12,2
R63Bystřany - Řehlovice (exity 1-7)7,0“.

17. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
1/11Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem3,4
1/11Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, státní hranice16,6
1/30Lovosice - Ústí nad Labem14,4
1/33Plotiště nad Labem - Náchod, Branka23,5
1/35Křelov - Olomouc, Řepčín (okružní křižovatka)2,4
1/35Horní Chrastavá - Liberec, Hodkovická (exit 26)12,8
1/38Jihlava, Bedřichov - Jihlava, západ3,6
1/46Olomouc, Slavonín - Olomouc, centrum1,1
1/47Kroměříž, východ - Hulín3,6
1/47Přerov - Bělotín22,4
1/48Bělotín, východ - Frýdek-Místek40,0
1/52Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice20,7
1/55Přerov, Horní Moštěnice - Hulín (1/47)11,4
1/58Skotnice - Krmelín13,2“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministr:

Ing. Slamečka, MBA v. r.

Přesunout nahoru